Kandidat til Viborg Byråd

Mennesker på stolerække

Der skal vælges 31 medlemmer til Byrådet i Viborg Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Valgret og valgbarhed
Du har valgret og ret til at stille op som kandidat til valget, hvis du er fyldt 18 år på valgdagen, har fast bopæl i Viborg Kommune og herudover enten

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i én af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • er udenlandsk statsborger, som uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen. Dette gælder dog ikke, hvis du opholder dig i Danmark på tålt ophold, er udvist eller er kommet direkte fra udlandet til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Hvis du er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har du ikke valgret.

Blanketter
Kandidater, valgforbund og listeforbund skal anmeldes på blanketter. Du kan få blanketterne ved at kontakte Stabs- og Byrådssekretariatet i Viborg Kommune på telefon 87 87 80 27 / 87 87 80 18 eller på mailadressen jri@viborg.dk.

Antal stillere
Kandidater til valget opføres på kandidatlister, der skal underskrives af mindst 25 stillere og højst 50 stillere med bopæl i Viborg Kommune. Partier som opnåede plads i Byrådet ved det seneste valg, og som fortsat er repræsenteret i Byrådet kan dog med Valgbestyrelsens godkendelse undlade at indhente underskrifter fra stillere.

Indlevering af kandidatlister
Kandidatlisterne kan tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017 og senest tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 12.00.

For de kandidatlister som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere gælder dog at kandidatlisten skal indleveres i perioden fra tirsdag den 5. september 2017 og senest tirsdag den 19. september 2017, kl. 12.00.

Listerne skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen på adressen:

Viborg Kommune
Stabs- og Byrådssekretariatet
Prinsens Alle 5
8800 Viborg


Valgforbund og listeforbund
Kandidatlisterne kan anmelde, at de vil støtte hinanden i valgforbund og/eller listeforbund.
Hvis du vil anmelde et valgforbund og/eller et listeforbund, skal du aflevere blanketten til valgbestyrelsens formand senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00.

Du kan finde flere oplysninger om valg på www.viborg.dk/valg 

Valg til Regionsrådet
I forbindelse med valg til Viborg Byråd er der også valg til Regionsrådet for Region Midtjylland. Besøg www.rm.dk/politik/regionsvalg, hvis du vil vide mere om valget til Regionsrådet.

Se bekendtgørelse om valget i de lokale dagblade.

Sidst opdateret: 05.01.2018