Sådan styres kommunen

Viborg Rådhus

Viborg Kommune ledes af et byråd, der består af 31 medlemmer

De 31 byrådsmedlemmer, er valgt for en fireårig periode.

Den daglige ledelse varetages af borgmesteren, som er udnævnt af byrådet. Der er desuden udnævnt en 1. og 2. viceborgmester.

Byrådet har Økonomi- og Erhvervsudvalget under sig. Her er borgmesteren født formand.

Fagudvalg
Udover Økonomi- og Erhvervsudvalget er der følgende 8 fagudvalg:

samt 2 §17, stk. 4-udvalg:


Beslutninger og afgørelser

De fleste afgørelser i Viborg Kommune træffes af forvaltningen på baggrund af love og retningslinjer fra de politiske udvalg og byrådet.

Meget vigtige beslutninger eller beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg.

Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke kompetence til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.

Generelle rammer for kommunens styrelse
Viborg Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for kommunen og forretningsordenen for byrådet. De er begge vedtaget af Viborg Byråd.

Overværelse af byrådsmøder
Medier og borgere har lov til at overvære byrådsmøder, dog ikke dem der holdes for lukkede døre.
Du kan se datoerne for byrådets møder her.