Alt om S

Selvbudgettering

Kommunen selvbudgetterer, hvis budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget,
folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb er beregnet på disse skøn for udskrivningsgrundlag og folketal.

Ved statsgaranti er budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver budgetsikkerhed både vedrørende skatteindtægterne og vedrørende udligningen. Ved Selvbudgettering sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb, dette er ikke tilfældet ved statsgaranti.

I Viborg Kommune er der i budget 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

 

Serviceudgifter

Serviceudgifterne defineres i 2014 som nettodriftsudgifter fratrukket nettodrifts udgifterne til de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomhed), overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige samt udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne, refusion (indtægter) på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde og udgifter til ældreboliger.

Rammen for kommunernes samlede serviceudgifter i budgetåret aftales mellem regeringen og KL i de årlige økonomiforhandlinger (se ”kommuneaftale”).

Fra regeringens side styres kommunernes serviceudgifter via lovgivning, som indebærer at kommunernes budgetter under ét skal holdes indenfor den i regeringsaftalen aftalte ramme (se evt. ”budgetlov” og beskrivelsen om budgetloft og sanktioner) , ligesom regnskabsresultatet under ét skal holde sig indenfor rammen af de vedtagne budgetter.

 

Statsgaranti/Statsgaranteret

Se forklaring under ”selvbudgettering”.

Sidst opdateret: 30.04.2015