Alt om O

Ordinær drift

Den ordinære drift viser overskuddet af den daglige drift. Dvs. Indtægter fra skat og tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter.

 

Overførselssag

Den sag hvor der sker politisk godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra året før, dette sker i sammenhæng med regnskabsaflæggelsen.

 

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter er udgifter til: Erhvervsgrunduddannelser, Daghøjskoler, Introduktionsprogram mv., Introduktionsydelse, Repatriering, Personlige tillæg m.v., Førtidspension med 50 pct. Refusion, Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003, Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003, Sygedagpenge, Sociale formål, Kontanthjælp, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, Boligydelse til pensionister, Boligsikring, Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeret, Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005, Løntilskud til personer i fleksjob m.v., Løntilskud til personer i fleksjob m.v., Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Seniorjob til personer over 55 år og Beskæftigelsesordninger.

Herudover kommer udgifterne til forsikrede ledige.

 

Overførsler (Mellem årene)

Mindreforbrug eller merforbrug i et budgetår kan jf. Regler for økonomisk decentralisering overføres til det efterfølgende års budget.
Der kan overføres både driftsudgifter og anlægsudgifter.

 

Overhead

Et engelsk udtryk, som beskriver de indirekte omkostninger i forbindelse med et projekt eller produktion af en vare eller tjenesteydelse. Fx udgifter i forbindelse med mad på et plejehjem. Her vil indkøb af fødevarer samt løn til køkkenpersonale være eksempler på direkte omkostninger, mens f.eks. udgifter til varme og gas er sværere at henføre direkte til madlavning og kan derfor betegnes som overhead. Det kan også være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration mv. Overhead i forbindelse med et projekt kan blive beregnet som en fast procentdel af bevillingen til projektets direkte udgifter, dvs. udgifter, som direkte kan henføres til projektet.

 

Overskud på det skattefinansierede område

Det skattefinansierede område dækker de opgaver, hvor udgifterne finansieres via skatteindtægter, indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, refusioner fra staten samt betalinger fra borgerne.
Over/underskuddet på det skattefinansierede område er et udtryk for forskellen mellem de skattefinansierede indtægter og udgifter.
Et overskud eller underskud på det skattefinansierede område medfører en tilsvarende forbedring eller forværring af den finansielle egenkapital. Dette skyldes, at overskuddet eller underskuddet tildeles eller tages fra kassebeholdningen, som er en del af den finansielle egenkapital. Den finansielle egenkapital øges eller mindskes derfor.

 

Overslagsår

De tre år efter budgetåret. Hvis 2015 er budgetåret er overslagsårene 2016-2018.

 

Sidst opdateret: 30.04.2015