Alt om D

Demografi

For dagtilbud, skoler og ældreområdet er der vedtaget demografimodeller, som regulerer budgettet efter den demografiske udvikling. Det sker for at tage højde for de mer- eller mindre udgifter, der skyldes demografiske ændringer. På den måde sikres det, at det økonomiske serviceniveau ikke sænkes på områder med en befolkningstilvækst i kommunen. Tilsvarende sikres det, at det økonomiske serviceniveau ikke stiger på områder med fald i befolkningstallet.

 

DUT

Når folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne,
justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét. Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) sikrer, at kommunerne får midler tilført, når nye regler medfører kommunale udgifter. Tilsvarende reduceres bloktilskuddet til kommunerne, når folketinget fjerner eller mindsker kravet til en kommunal opgave.Størrelsen af DUT-reguleringer bliver forhandlet mellem regeringen og KL og indarbejdes i kommunernes bloktilskud ud fra indbyggertal.

Dækningsafgifter

En afgift, som kommunalbestyrelsen kan pålægge offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, og private kontor- og forretningsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen.

Sidst opdateret: 23.02.2016