Alt om B

Befolkningsprognose

Hvert år i første kvartal laves en ny prognose over befolkningsudviklingen i kommunen. Prognosen baseres på den forventede udvikling i bl.a. antal fødsler, dødsfald, til- og fraflytning samt fremtidigt boligbyggeri. Prognosen er opdelt på byområder og skoledistrikter. Viborg Kommunes befolkningsprognose findes på viborg.dk.

Beskatningsgrundlag

I opgørelsen af beskatningsgrundlaget indgår udover udskrivningsgrundlaget for indkomstskat de afgiftspligtige grundværdier med 2,8 pct. for produktionsjord (f.eks. gartneri el. skovbrug) og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme. Begrebet anvendes ved tilskuds- og udligningsberegning.

Beskæftigelsestilskud

Staten yder årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Det indebærer, at kommunerne under ét kompenseres fuldt ud for de kommunale nettoudgifter til indsatsen for de forsikrede ledige.
Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Der sker midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet fordeling inden for landsdelen giver et økonomisk incitament til, at kommunerne stræber efter at nå en bedre udvikling i ledigheden end resten af landsdelen.

Betinget (Balancetilskud)

Balancetilskuddet er en del af bloktilskuddet. Balancetilskuddet sikrer, at der er balance mellem det udgiftsniveau, der aftales i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for kommunerne under ét og de kommunale indtægter.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan finansministeren undlade at udbetale tilskuddet.

Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Bevilling

En bevilling er Byrådets bemyndigelse eller tilladelse til, at der afholdes udgifter eller modtages indtægter enten vedr. anlæg eller drift.

Bevillingsreglerne for Viborg Kommune er beskrevet i "Principper for økonomistyring", der kan ses på viborg.dk.

Bevillingsniveau

Byrådet er den eneste bevillingsmyndighed jf. lov om kommunernes styrelse.  Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for.  Bevillingsniveauet i Viborg Kommune er fastsat til en nettobevilling pr. politikområde. Indenfor rammerne af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det indebærer, at der kan foretages omplaceringer mellem de enkelte institutioner indenfor politikområdet, ligesom der kan foretages omplaceringer mellem løn og andre udgifter. Det enkelte politikområde udgør således en stor ”pose penge”, hvilket giver mulighed for, at udvalgene kan delegere den økonomiske kompetence til lederne af institutioner m.v. i form af en række mindre ”pengeposer”.

Bevillingsoversigt

Viser samtlige bevillinger givet af Byrådet jf. styrelsesloven. Oversigten skal fremgå af budgettet.

Bevillingsoversigten kan ses på viborg.dk/budget.

Bevillingsregler

Regler for bla. forhøjelse af bevillinger, anlægsbevillinger, overførselsadgang og bevillingskontrol.

Bevillingsreglerne kan læses i "Principper for økonomistyring" på viborg.dk.

Bloktilskud

Kommunernes indtægter kommer primært fra egne skatteindtægter og fra bloktilskud fra staten.
Bloktilskuddet er sammensat af følgende dele:

• Det videreførte bloktilskud fra året før
• Pris- og lønregulering
• Budgetgarantien på overførselsområdet
• Kompensation for mer- eller mindre udgifter som følge af nye eller ændrede opgaver (DUT)
• Balancetilskud

Bloktilskuddet finansierer primært landsudligningen og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Resten af bloktilskuddet vedrører andre tilskud og endelig et beløb som fordeles til kommunerne efter andelen af indbyggertal.

Størrelsen af næste års bloktilskud fastlægges i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
De senere år har vist en stigende tendens til, at der også i forbindelse med finansloven aftales aktiviteter eller finansiering, der har betydning for kommunernes bloktilskud.

Budget

Budgettet vedtages af Byrådet senest den 15. oktober. Budgettet indeholder samtlige drifts- og anlægsbevillinger for budgetåret samt tre overslagsår.

Koncernøkonomien er beskrevet i "Viborg Kommunes budget", mens budget, målsætninger og budgetforudsætninger på de enkelte politikområder er beskrevet i Mål og Midler.

Der laves et tabelhæfte, som viser mere detaljerede budgetoplysninger herunder bl.a. rammeændringer på de enkelte politikområder og institutionsbudgetter.

Budgetforudsætninger

Budgetforudsætningerne skal beskrive, hvordan budgettet er beregnet. Budgetforudsætningerne består primært af pris- og mængdeforudsætninger. Budgetforudsætningerne skal skabe konsistens og gennemsigtighed i budgettet og synliggøre budgettildelingen til kommunens opgaveportefølje. Budgetforudsætningerne er beskrevet i Mål og Midler, der er tilgængelig på viborg.dk.

Budgetgaranti

Via budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne under ét for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. Ved et eventuelt fald i udgifterne nedsættes bloktilskuddet tilsvarende, Budgetgarantien opgøres hvert år i forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL og omfatter nettoudgifterne til:

  • Kontanthjælp
  • Revalidering
  • Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
  • Kommunal aktivering af forsikrede og ikke-forsikrede ledige
  • Uddannelsesordning
  • Førtidspension
  • Ressourceforløb
  • Ledighedsydelse
  • Integration
  • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Budgetopfølgning

I Viborg Kommune gennemføres der politisk budgetopfølgning Byrådet tre gange årligt: pr. 31/3, 30/6 og 30/09. Budgetopfølgningen er forinden behandlet i fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ved budgetopfølgningerne følges der op på, hvad det forventede regnskab for året bliver sammenholdt med budgettet. Kan budgettet ikke holdes skal der forslås korrigerende handlinger i budgetopfølgningen, således at budgetoverholdelse sikres.

Ved budgetopfølgningen kan udvalgene søge om budgetflytninger mellem bevillinger f.eks. ved opgaveflytninger og om bevillingsændringer f.eks. som følge af at bloktilskuddet midtvejsreguleres ved ny lovgivning.

Budgetlov

Folketinget vedtog i juni 2012 en budgetlov. Loven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne betyder loven, at der fra og med 2014 er fastsat årlige udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter.

Sideløbende med udgiftslofterne er der sanktionslovgivning som muliggør sanktion ift. udgiftslofterne både i budgetsituationen og i regnskabssituationen på serviceudgifterne. Der er også mulighed for sanktion ift. budgetlægningen af anlæg.

For at understøtte, at kommunerne lever op til de aftalte økonomiske rammer i budgetter og regnskaber, er økonomi- og indenrigsministeren bemyndiget til at fastsætte regler om forholdet mellem indtægter og udgifter i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf. Det er hensigten at stille krav om, at kommunerne skal have overskud på det ordinære resultat.

Budgetrammer

Udgør i Viborg Kommune den samlede sum penge, som det enkelte udvalg skal udarbejde budget indenfor. Der er kun serviceudgiftsbudgettet, der laves budgetrammer til.

Sidst opdateret: 20.05.2015