Budgetseminar

Byrådet afholder budgetseminar den 1. oktober hvor der vil være diverse oplæg om den økonomiske situation og politiske forhandlinger. Budgetmaterialer til budgetseminaret ses nedenfor

Program for budgetseminar

Materialeliste 

1a) Styrket indsats for ordblinde (BUU)

1b) Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser eller permanentgørelse af pavilloner på Vestervang skole (BUU)

1c) Informationsfilm og fælles kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser (BUU/SSU)

1d) Aftale om justering af folkeskoleloven (BUU)

1e) Afledte driftsudgifter til drifts- og lokaletilskud i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet (KFU)

1f) Investeringer i klubhuse og spejderhuse (KFU)

1g) Det nære sundhedsvæsen (ÆAU)

1h) Stigende udgifter til SOSU-elever (ÆAU, SSU)

1i) Merudgifter til kollektiv trafik (TU)

1j) Merudgifter til vejafvandingsbidrag (TU)

1k) Udmøntning af reduktion vedr. ny lov om erhvervsfremme (ØEU)

1l) Grundkapital - Kvotetildeling til almene boligselskaber vedr. nybyggeri samt kapitaltilførsler (ØEU)

1m) Kapitaltilførsel til finansiering af løbende driftsunderskud i Midtjyllands Lufthavn (ØEU)

1n) Stigende udgifter til arbejdsskadeforsikringer (ØEU)

1o) Udskiftning af kommunens bilflåde (KMU)

1p) Økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling (BUU, ÆAU, SSU)

2a) Reduktionskatalog 2020-2023

2b) Beskrivelse af mulige reduktioner i administrative kan-opgaver

2c) Opgørelse af Viborg Kommunes brug af eksterne konsulenter - faktatjek

3) Anlægsbasisbudget 2020-2023

4a) Energiovervågningsprogram for kommunale bygninger (herunder afledt drift) (ØEU)

4b) Energirenovering af kommunale bygninger (ØEU/KMU)

4c) Anlægstilskud til udbygning og renovering af Gymnastik- og Idrætshøjskolen (ØEU)

4d) Færdiggørelse af Vibohøj (Byrådssag 24. april 2019, sag nr. 8) (SSU)

4e) Renovering af Fischers Plads (TU)

4f) Renovering af Preislers Plads (TU)

4g) Pulje til forbedring af vejnettet (TU)

4h) Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet (TU)

4i) Renovering af parkeringskælderen ved Tingvej i Viborg (TU)

4j) Bæredygtigt byggeri (KMU)

4k) Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset (ÆAU)

5a) Flytning af Klub Valhalla (BUU)

5b) Nyt børnehus i Taphede (BUU)

5c) Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede (BUU)

5d) Renovering af omlastestation (KMU)

5e) Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder (KMU)

5f) Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet (KMU)

5g) Områdefornyelse i Mønsted (LDU)

5h) Områdefornyelse i Frederiks (LDU)

7a) Notat om Viborg Kommunes basisbudget

7b) Resultatopgørelse

7c) Takstoversigt basisbudget 2020

8) Forhandlingspapir

9) Notat om overførselsudgifterne i basisbudgettet

Plancher:

Hoved-MED's bemærkninger til budgetlægningen

Præsentation af basisbudgettet

Sidst opdateret: 02.12.2019