Budgetforlig

Viborg Byråd har indgået budgetforlig for budget 2020-2023. Forliget er indgået mellem følgende partier: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

 

Bredt budgetforlig i Viborg Kommune sætter børn og klima i fokus

Torsdag den 10. oktober kunne byrådets seks partier skrive under på Viborg Kommunes "husholdnings-budget" for 2020 og de kommende tre år. Med budgetforliget fastholdes skatteprocenten, og serviceudgifterne hæves med samlet 1%.
-  Budgettet har et tydeligt sigte på børne- og skoleområdet og på klimaet. Jeg synes, at vi derudover har tilgodeset den borgernære service bredt og understøttet udviklingskraften i kommunen. Dejligt, at det samlede byråd står bag den køreplan, vi har for de næste fire år, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Budgetforliget er opbygget efter de fem temaer i byrådets sammenhængsmodel og er vedlagt nederst.

Centrale områder i forliget:

Skoler
Elevtallet falder i folkeskolen i Viborg Kommune i disse år, og efter sædvanlig praksis er området reduceret efter det aktuelle elevtal. Blandt andet for at kompensere for de udfordringer, det giver skolerne, får skoleområdet samlet tilført 16,4 mio.kr. Udover at kompensere for det faldende elevtal, er pengene tiltænkt ekstra fagtimer og en styrket indsats for ordblinde og børn med autisme.

Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde en indstilling, der skal sikre kvaliteten i undervisningen med et faldende elevtal ved at reducere antallet af klasser på kommunalt plan. Indstillingen skal fremlægges for byrådet senest juni 2020. Forud skal der være gennemført en involverende proces med bred inddragelse af borgere, skolebestyrelser og andre interessenter. Af den samlede tilførsel på 16,4 mio. kr. er de  6,5 mio. kr. alene afsat i 2020 og 2021. Herefter forventes det, at gevinsterne af den ny struktur er realiseret. Gevinsterne ved den ny struktur forbliver i skoleområdet.

Dagtilbud
Prognoserne for antallet af børn på 0-6 års området er stigende i Viborg Kommune. Men der er stor forskel på, hvor denne stigning vil være i kommunen. Børne- og Ungdomsudvalget skal i den kommende budgetperiode drøfte denne problemstilling og fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen af børnetallet.

Til et generelt løft af området tilføres 5,9 mio. kr. i 2020 - stigende til 6,2 mio. kr. fra 2021 og fremefter.

Klima og grøn omstilling
Der afsættes samlet 30 mio.kr. over de næste fire år til grønne initiativer. Det gælder fx affaldshåndtering, gadelys samt energioptimering i kommunale bygninger, biler og busser.

Socialområdet
Der tilføres socialområdet 2,7 mio. kr. i 2020. Heri er indregnet et stigende antal borgere i kommunen, der giver større pres på de sociale ydelser.

Ældre og sundhed
Der tilføres ældre- og sundhedsområdet i alt 13,7 mio. kr. Tildelingen tager højde for flere ældre borgere, især over 80-årige, og behandling og pleje af stadig flere borgere i eget hjem - fx i forbindelse med hospitalsindlæggelser.

Finansloven

Det forventes, at Viborg Kommune får tilført 10-15 mio.kr årligt til løft af bl.a. dagtilbud, skoler og klima. Derfor har forligspartierne aftalt, at der skal ses på budgettet igen, når finansloven er vedtaget.

 

Budgettet vedtages den 4. november i byrådet

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev først indgået i september. Derfor er kommunernes frist for at færdiggøre budgettet udskudt fra den 15. oktober til den 5. november 2019

  • 29. oktober:  Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslaget
  • 29. oktober-3. november: Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet
  • 4. november: Byrådets 2. behandling

 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, Venstre
Tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Niels Dueholm, Socialdemokratiet (gruppeformand)
Tlf. 23 64 54 16, e-mail: nd@viborg.dk

Claus Clausen, Venstre (gruppeformand)
Tlf. 20 99 73 04, e-mail: cc@viborg.dk

Lone Langballe, Dansk Folkeparti
Tlf. 29 34 66 62, e-mail: lovl@viborg.dk

Torsten Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Tlf. 40 18 57 77, e-mail: torsten@viborg.dk

Kai O. Andersen, Socialistisk Folkeparti
Tlf. 50 54 53 04, e-mail: koa@viborg.dk

Robert Démeny, Enhedslisten
Tlf. 26 16 87 26, e-mail: rob@viborg.dk

Vedhæftede filer

Sidst opdateret: 02.12.2019