Materialer

Materialeliste til budgetmøder:

 

Nr.

Emne

1

Notat om Viborg Kommunes basisbudget

Notatet beskriver den økonomiske udgangssituation for forhandlingerne og gennemgår budgetforudsætningerne og de tekniske ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Det beskrives også, hvad den demografiske udvikling betyder for udgifterne til skoler, dagtilbud og ældreområdet.

 

Bilag:

 1. Notat om Viborg Kommunes basisbudget
 2. Resultatopgørelse 

 

2

Forhandlingspapir

Forhandlingspapiret samler de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmaterialerne. Alt dette samles i en række beslutningspunkter, som kan fungere som tjekliste under forhandlingerne.

3

Notat om overførselsudgifter i basisbudget 2017-2020

Budgettet på overførselsområdet er udarbejdet i juli/august på baggrund af bl.a. økonomiaftalens forudsætninger. Notatet redegør for, hvordan Viborg Kommunes økonomi samlet set påvirkes, når der tages højde for både indtægter og udgifter, og der følges op på virkningen af refusionsomlægningen.

 

4

Budgetudfordringer i driftsbudgettet

Nedenstående notater og politiske sager uddyber en række af de budgetudfordringer, som er beskrevet i forhandlingspapiret.

Bilag:

a)     Notat vedr. merudgifter til flygtninge (bestilt af ØEU den 8. juni 2016, sag nr. 4)

b)    Forslag om videreførelse af puljen til markedsføringsstrategi 2017-2019 (ØEU-sag den 8. juni 2016, sag nr. 11)

c)     Dansk Orienterings Forbund - Ansøgning om tilskud til afholdelse af VM i Mountainbike Orientering 2019 og DM i 2018 (ØEU-sag den 20. januar 2016, sag nr. 32)

d)    LUKKET SAG: Notat vedr. filmtalent (senest behandlet af Byrådet den 27. januar 2016)

e)     Notat vedr. Viborg Animationsfestival

f)     Separatkloakering af kommunale institutioner (ØEU-sag den 24. august 2016)

g)    LUKKET SAG: Naturvidenskabernes Hus (ØEU-sag den 24. august 2016)

h)     Hald Ege Hallen (KFU-sag den 11. august 2016, sag nr. 1)

i)      Viborg Elite (KFU-sag den 11. august 2016, sag nr. 14)

j)      Parkeringspladser i selvejende institutioner (ØEU den 24. august 2016)

   

 

5

Partiernes forslag til udvidelser og reduktioner

Bilagene indeholder notater, hvori Forvaltningen har belyst partiernes forslag til budgetlægningen yderligere med fokus på de økonomiske konsekvenser.

a)     Notat vedr. muligheder og konsekvenser ved evt. skattestigning på hhv. 0,1%, 0,2% og 0,3 % 

Notatet belyser forslag fra Socialdemokratiet vedr. pædagogisk kvalitetsløft på folkeskoleområdet i kommunen finansieret via en skattestigning på 0,1, 0,2 eller 0,3 procent.

b)    Notat vedrørende forslag om etablering af letbane/nærbane på togstrækning direkte fra Bjerringbro til Skive

Notatet belyser forslag fra Det Konservative Folkeparti.

c)     Notat vedr. etablering af produktionskøkkener på alle plejecentre 

Notatet belyser forslag fra Socialistisk Folkeparti vedr. lokalfremstillet mad til ældre på plejehjem og institution.

 

6

Beskrivelse af udvalgenes rammereduktioner og nye driftsinitiativer/budgetudfordringer

Bilaget indeholder beskrivelser af, hvordan udvalgene i budgetforslaget har udmøntet rammereduktioner på to procent og disponeret puljer på en halv procent til nye driftsinitiativer/budgetudfordringer.

 

7

Mål og midler

Mål og Midler beskriver udvalgenes budgetforslag med fokus på de væsentligste økonomiske omprioriteringer.

8

Basisanlægsbudget for 2017-2020 (2021)

Basisanlægsbudgettet består af det vedtagne anlægsbudget korrigeret med de tekniske ændringer, som indgår i udvalgenes budgetforslag.

9

 

Omprioritering af anlægsudgifter i budget 2017-2020

Materialet beskriver udvalgenes forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering. Idéoplæggene beskriver de nye anlægsønsker mere uddybende end i forhandlingspapiret. Desuden er der vedlagt beskrivelser af en række yderligere anlægsprojekter, som har været drøftet i udvalgene.

 

Bilag:

 1. Oversigt over nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering
 2. Idéoplæg 
 3. Skitseprojekt for Søkorridor ved Viborg søerne (KMU den 28. april 2016, sag nr. 18)
 4. Indførelse af betalt parkering (Notat til TU den 10. august 2016)
 5. Kommunal medfinansiering af områdefornyelserne i Rødkærsbro og Klejtrup (TU den 10. august 2016, sag nr. 8)
 6. Kommunal medfinansiering af pulje til landsbyfornyelse 2016-2020 (TU den 10. august 2016, sag nr. 9)
 7. Notat om flygtningeboliger – tilskud til grundkapitalindskud
 8. Opførelse af ungdomsboliger (ØEU-sag den 24. august 2016)
 9. Viborg  Skøjtebane (KFU den 11. august 2016, sag nr. 11)

 

10

Notat vedr. videomøder – økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 7), at der udarbejdes et notat om den økonomiske virkning af besparelsen for institutionerne Søndre Skole, Brattingsborgskolen, daginstitutionen Bulderby og Plejecenter Liselund.

11

Mulige budgetreduktioner inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 3) forelagt vedlagte oversigt over øvrige mulige reduktioner, hvor der efter en politisk prioritering kan vedtages reduktioner i form af bortfald/nedsættelse af tilskud til forskellige fonde og aktiviteter mv.

12

Udtalelser fra Hoved-MED til budgetforslaget (eftersendes)

13

Diverse udtalelser fra råd, eksterne parter mv.

a)     Viborg Ældreråd

b)     Viborg Handicapråd

   
Sidst opdateret: 27.04.2017