Budgetmaterialer

Materialeliste til budgetmøder:

 

Nr.

Emne

1

Notat om Viborg Kommunes basisbudget

Notatet beskriver den økonomiske udgangssituation for forhandlingerne og gennemgår budgetforudsætningerne og de tekniske ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet.

 

Bilag:

  1. Notat om Viborg Kommunes basisbudget
  2. Resultatopgørelse

 

2

Forhandlingspapir

Forhandlingspapiret samler de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmaterialerne. Alt dette samles i en række beslutningspunkter, som kan fungere som tjekliste under forhandlingerne.

3

Notat om overførselsudgifter i basisbudget 2018-2021

Budgettet på overførselsområdet er udarbejdet i juli/august på baggrund af bl.a. økonomiaftalens forudsætninger. Notatet redegør for, hvordan Viborg Kommunes økonomi samlet set påvirkes, når der tages højde for både indtægter og udgifter.

 

4

Budgetudfordringer i driftsbudgettet

Nedenstående notater og politiske sager uddyber en række af de budgetudfordringer, som er beskrevet i forhandlingspapiret.

Bilag:

a) Stigning i antallet af elever på produktionsskoler

b) Notat vedr. henlæggelser til kommunale ejendomme

c) En ny og yderligere fokuseret animationsstrategi. Sag i ØEU den 23.08.2017

d) LUKKET BILAG

e) Forlængelse af deltagelse i tværsektorielt samarbejde i MTIC (MedTech Innovation Consortium). Sag i ØEU den 23.08.2017.

f) Projekter til forbedring af den kollektive trafik hhv. "Nyt koncept for kollektiv trafik i Viborg Kommunes landdistrikter" og "Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn"

g) Rutetilpasninger på den regionale kollektive trafik

 

 

5

Valg af effektiviseringsmodel

Sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØEU) den 23. august 2017, der beskriver forskellige muligheder for at udmønte Byrådets effektiviseringsstrategi i budgettet.

 

6

Beskrivelse af driftsreduktioner for 18 mio. kr. årligt 

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØEU) godkendte på mødet den 10. maj 2017, sag nr. 4, at der indarbejdes driftsreduktioner for 18 mio. kr. årligt i basisbudgettet. I bilaget ses en oversigt over disse reduktioner og beskrivelse af de enkelte tiltag.

 

7

Mål og midler

Mål og Midler beskriver udvalgenes budgetforslag med fokus på de væsentligste økonomiske omprioriteringer.


8

Basisanlægsbudget for 20187-2021

Basisanlægsbudgettet består af det vedtagne anlægsbudget korrigeret med de tekniske ændringer, som indgår i udvalgenes budgetforslag.

a) Anlægsbudget 2018-2021

b) Oversigt over anlægsudgifter 2007-2016

9

 

Nye anlægsønsker

Materialet beskriver udvalgenes forslag til nye anlægsønsker , hvoraf nogle er finansierede og andre er ufinansierede. Idéoplæggene beskriver de nye anlægsønsker mere uddybende end i forhandlingspapiret. Desuden er der vedlagt beskrivelser af en række yderligere anlægsprojekter.

 

Bilag:

  1. Oversigt over nye anlægsønsker 
  2. Idéoplæg, der beskriver udvalgenes anlægsønsker

Notater/beskrivelser af yderligere anlægsønsker:

    c. Indførelse af betalt parkering i Viborg (behandlet af TU på møde den 21.
        juni 2017, sag nr. 1

    d. Bedre banebetjening i Viborg Kommune (behandlet af TU på møde den
        21. juni 2017, sag nr. 2

    e. Notat vedr. budget for ny skole på Vinkelvej

    f.  Sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. august 2017 vedr. kvote-
        tildeling - nybyggeri og kapitaltilførsel

    g. Notat vedr. udvidelse af de 5 Hald'er (bestilt af ØEU den 14. juni 2017)

    h. Notat vedr. mulig plan for budget for puljer til områdefornyelse (bestilt af
        TU på møde den 21. juni 2017, sag nr. 2)

     i. Notat vedr. salg af værdifulde bygninger

     j.  Brug af skøjtebanens areal i sommerperioden

     k. Screening af prisniveau - holder anlægsbudgetterne set i lyset af prisud-
        viklingen ?

 

 

10

Trafiklysnøgletal

Til brug for kommunalbestyrelsens drøftelser og den fælleskommunale dialog om budget 2018 udarbejder KL en række kommunefordelte nøgletal med tilhørende forklaringer. Nøgletallene vedrører henholdsvis kommunernes finansieringsbehov og pres på service- og anlægsudgifterne.

 

11

Hoved-MED

a) Udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved-MED vedr. budgetforslaget

b) Referat Hoved-MED vedr. punkt 6 budgetforslaget og punkt 7 
    effektiviseringsmodeller

12

Diverse udtalelser fra råd, eksterne parter mv.

a) Udtalelse fra Handelstandsforeningen vedr. betalt parkering

b) Udtalelser fra Viborg Handicapråd vedr. budget 2018-2021

c) Udtalelser fra Viborg Ældreråd vedr. budget 2018-2021


Sidst opdateret: 28.08.2017