Materiale

Materialeliste:

Notat om Viborg Kommunes basisbudget 2016-2019

-       Bl.a. indtægtsprognose, lov- og cirkulæreprogram, demografi og budgetforudsætninger på overførselsområdet

 

Bilag:

 1. Resultatopgørelse
 2. Økonomisk overblik
 3. Notat vedr. budgettet på overførselsområdet herunder virkningen af refusionsomlægningen

Byrådets liste over særlige budgetudfordringer

 

Bilag:

 1. Notat om merudgifter vedrørende nyt udbud på kørselsområdet
 2. Merudgifter vedr. flygtninge
 3. Status på borgerhenvendelser i Borgerservice, Borgerservice henvendelser, Viborg 1/1 - 30/6, Åbningstider i andre kommuner
 4. Agro Business Park innovationskonference
 5. Arsenalet og biocluster/udviklingsstrategiens tema om grøn teknologi og bæredygtig produktion, Animation - Grøn teknologi og bæredygtig produktion
 6. GAME Viborg – tværkommunalt Street-projekt
 7. Sag til ØKE 26.08.15 vedr. yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune
 8. Vanskeligt at udmønte budgetreduktionen på skoleområdet på 16 mio. kr. årligt fra 2017
 9. Notat om merudgifter til fripladser og søskendetilskud som følge af flere tilmeldte til madordning
 10. Notat om pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
 11. Notat – etablering af mobil skøjtebane i Viborg Midtby
 12. Notat vedr. momsproblemstilling ved donationer fra fonde m.fl.
 13. Sag til KFU 13.08.15 vedr. forslag om oprettelse af Eventfond
 14. Budgetforslag 2016-2019, Århus som Kulturby 2017
 15. Tilgang på socialområdet
 16. Driftsmidler til nye plejecentre i Banebyen og Skals
 17. Notat vedr. ændring af regler for refusioner, præmie og bonus for SOSU-elever
 18. Ældremilliarden overgår til bloktilskuddet

Beskrivelse af udvalgenes rammereduktioner og nye driftsinitiativer

 

Mål og midler

-       Udvalgenes budgetforslag med fokusområder, effektmål og budgetforudsætninger

 

Anlægsbudget 2016-2019 (basisbudget)

 

 1. Bemærkninger til anlægsbudget 2016-2019

 

Anlægsønsker til budget 2016-2019

 

Bilag:

 1. Bemærkninger til anlægsønsker
 2. Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker
 3. Helhedsplan for Domkirkeområdet
 4. White Water Viborg
 5. Notat om korridor fra Nørresø til Hald Sø
 6. Kærvænget

Udtalelser fra Hoved-MED til budgetforslaget 

Analyse af ungeledigheden i Viborg Kommune v/KL

Evt. udtalelser fra diverse råd:

Udtalelse fra Handicaprådet til Ældre- og Sundhedsudvalgets budget

Udtalelse fra Handicaprådet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Henvendelser fra eksterne parter:

-       Henvendelse fra Viborg Produktionsskole 

Sidst opdateret: 28.08.2015