Budgetforlig

Onsdag den 2. september 2015 blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i Viborg Byråd.

Økonomien ser fornuftig ud i 2016, men der venter en stor omprioriterings- og effektiviseringsindsats i Viborg Kommune i årene fremover.

Der er pres på flere af velfærdsområderne

  • Socialområdet med flere voksne handicappede
  •  Flygtningeområdet med en større tilgang af flygtninge

  • Større udgifter på sundhedsområdet

  • Ældreområdet med flere ældre

  • En forudsat budgetreduktion på skoleområdet fra 2017.

Udgangspunktet for budgetlægningen 2016 til 2019 har derfor været svær. Dertil kommer den usikkerhed som årets økonomiaftale medfører omkring ekstraordinært finansieringstilskud og omprioriteringsbidrag.

Partierne er dog enige om at afsætte flere midler til de mest pressede områder, og at der også fremad skal lægges en ansvarlig økonomisk linje.

Omprioriterings- og effektiviseringsstrategi
Der udarbejdes en omprioriterings- og effektiviseringsstrategi der fremlægges for økonomi- og erhvervsudvalget i januar 2016. En strategi, der tager højde for, at der skal frigøres et råderum på 2% af serviceudgifterne årligt. Det vil sige 80 mio. kr. i 2017, 160 mio. kr. i 2018 og 240 mio. kr. i 2019. Råderummet skal dække dels det statslige omprioriteringsbidrag på 1%, og dels det behov der er for at skaffe et råderum i Viborg Kommunes økonomi til egne omprioriteringer og nye investeringer.

På et møde den 12. februar 2016 blev partierne bag budgetforliget enige om følgende tillægsaftale til budgetforliget:

1) At være villige til at finde midler til eventuel afledt drift til de sundhedssatellitter, der skal etableres i 2016 i Karup, Bjerringbro og Stoholm.

2) At renovering og ombygning af Sjørup Plejecenter udføres som et samlet projekt. Derfor rykkes i alt netto 9,5 mio. kr. frem til 2018. Beløbet er i det vedtagne budget placeret i 2021.

3) At oprette en ny borgervejledningsfunktion i Borgerservice. Der afsættes 350.000 kr. årligt.

4) At sikre talentudviklingen på musicalområdet ved etablering af en ny musicalskole under Kultur- og Fritidsudvalget og i direktørområdet Kultur, Service og Events. Der afsættes 700.000 kr. årligt.

Merudgifterne til aktiviteterne finansieres i 2016 af kassen og indarbejdes fremadrettet i budgettet for 2017-2020.

Gruppeformændene er enige om, at forvaltningen nu kan fremsende oplæg på de ovenfor nævnte aktiviteter til de respektive udvalg.

 

Se materiale
Se budgetforligsteksten (PDF)

Se taloversigter for budgetforliget (PDF)

Her kan du også finde materiale fra årets budgetkonference:
Se budgetkonferencen.

Sidst opdateret: 02.10.2017