Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation - Referat fra mødet den 28-08-2017

Referat

 • 1 Skottenborg - Opgave- og organisationsanalyse
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 12. oktober 2016 at forlænge resultatkontrakterne med VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg og Omegns turistforening med det formål at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem de to foreninger og Viborg Handelsstandsforening. I løbet af 2017 er gennemført det indledende arbejde med at afstemme målsætning og forventninger mellem de tre foreninger til processen. Der er samtidig i fællesskab blevet valgt et eksternt konsulentfirma til at facilitere processen og udarbejde oplæg til opgave-, kompetence- og organisationsanalyse. Udvalget for Uddannelse Handel og innovation søges i den sammenhæng om 200.000 kr. til betaling for ekstern konsulent og de øvrige omkostninger til gennemførelse af processen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, service og events indstiller til udvalget,

    

   1. at der afsættes 200.000 kr. til gennemførelse af det samlede arbejde med at gennemføre opgave- og organisationsanalysen.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   1. Udvalget afsatte 200.000 kr. til gennemførelse af det samlede arbejde med at gennemføre opgave- og organisationsanalysen og understreger, at der i oplægget ikke ligger mål om at kommunalisere erhvervsfremmeindsatsen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 12. oktober 2016 tilsluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget sig følgende indstilling:

    

   ”Forvaltningen foreslår, at de nuværende partnerskabsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg forlænges frem til 1. juli 2018, således at det bliver et nyt byråd, der i sit første arbejdsår skal behandle forslag til nye partnerskabsaftaler, der styrker erhvervsfremme.

    

   Dette giver samtidig mulighed for, i tæt samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborgegnens Handelsråd, at gennemføre et længere udviklingsforløb, hvor anderledes løsninger på ovenfornævnte udfordringer vurderes og beskrives. En nærmere beskrivelse af hele udviklingsprocessen og forventede resultater vil ske i tæt samarbejde med de involverede organisationer og fremlægges på et senere møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen gennemførte med udgangspunkt i ovennævnte indstilling en række indledende samtaler med hver enkelt forening. I alle foreninger blev den indledende samtale afholdt med foreningens direktør og formandskabet med henblik på at afstemme forventninger og målsætning.

    

   Opsummeret var der generelt en positiv tilgang til et tættere samarbejde. Bekymringerne dækkede primært over, at foreningernes medlemmer fortsat skulle kunne se sig selv i en ny organisering, og at de alle først skulle drøftes på en generalforsamling før en endelig tilslutning til en evt. ny organisering kunne vedtages.

    

   Efterfølgende blev der afholdt et møde med alle tre foreninger, hvor der kunne samles op på de fælles bemærkninger og aftale det videre forløb.

    

   På baggrund af det fælles møde blev der udarbejdet et materialegrundlag, som tre forskellige konsulenthuse, havde mulighed for at byde på. Konsulenthuset Howtowin blev udpeget til at facilitere den videre proces og udarbejde oplæg til opgave-, kompetence- og organisationsanalyse med henblik på først af definere de nye opgaver, som de tre erhvervsfremmeaktører skal løse på vegne af både deres medlemmer og Viborg Kommune, dernæst hvilke kompetencer disse opgaver kræver og endeligt om indsatsen med fordel evt. kan organiseres anderledes. Den samlede opgave incl udgifter til studietur til Trekantsområdet og Svendborg udgør 200.000,- kr.

    

   I samarbejde med foreningerne og konsulenthuset er der udarbejdet en tids- og opgaveplan, hvor arbejdet skal være afsluttet i november og fremlagt til politisk orientering i december og endelig godkendelse i det nye byråd. Tilsvarende skal forslaget til drøftelse og godkendelse i de tre respektive foreninger.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 2 Ansøgning om støtte ifm.civil integrationsindsats
  • Resume

   Bydelsmødre Viborg søger om støtte på 16.000 kr. til tur til Vesterhavet og Nationalpark Thy for nydanske mødre og deres skolesøgende børn (i alt 40-50 personer) og animationsfirmaerne Dupondi Studio og Lemuria søger om støtte på 159.000 kr. til udvikling af en app til nydanskere.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter,

    

   1. om Udvalget vil bevilge 16.000 kr. til Bydelsmødre Viborg til tur til Vesterhavet og Nationalpark Thy for nydanske mødre og deres skolesøgende børn, og

   2. om Udvalget vil bevilge 159.000 kr. til Dupondi Studio/Lemuria til udvikling af en app til nydanskere.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   1. Udvalget bevilgede 16.000 kr. til Bydelsmødre Viborg til tur til Vesterhavet og Nationalpark Thy for nydanske mødre og deres skolesøgende børn, og

   2. Udvalget bevilgede ikke 159.000 kr. til Dupondi Studio/Lemuria til udvikling af en app til nydanskere. Sagen oversendes til drøftelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er til dagens møde indkommet to ansøgninger til udvalgets vurdering:

    

   - Bydelsmødre Viborg. Ansøgning om støtte til gennemførelse af tur til Vesterhavet og Nationalpark Thy for 40-50 nydanske mødre og deres skolesøgende børn, der kan ses som bilag nr. 1.

   - Dupondi Studio og Lemuria. Ansøgning om støtte til produktion af app til nydanskere, der kan ses som hhv. bilag 2 og 3.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet  • Bilag

 • 3 Evaluering af betjeningen af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation 2014-2017
  • Resume

   Der ønskes en drøftelse og evaluering i udvalget om forvaltningens udvalgsbetjening og servicering.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at udvalget drøfter forvaltningens udvalgsbetjening og servicering, herunder fx dagsordener og mødernes forløb, forud for Byrådets temamøde om betjeningen den 20. september 2017.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   1. Udvalget udtrykte tilfredshed med forvaltningens udvalgsbetjening og servicering, herunder fx dagsordener og mødernes forløb, forud for Byrådets temamøde om betjeningen den 20. september 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på deres møde den 14. juni 2017 (sag nr. 20), at evalueringen af byrådsbetjeningen foregår ved en temadrøftelse i fagudvalgene på møderne i august 2017, suppleret med et temamøde for Byrådet den 20. september 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er planlagt et temamøde for Byrådet den 20. september 2017, hvor forvaltningens betjening af Byrådet drøftes og evalueres, jf. program i bilag 1.

    

   Forud for denne drøftelse ønskes der, at de enkelte udvalg tager en drøftelse af betjeningen og serviceringen af udvalget. Her kan der særligt være et fokus på afviklingen af udvalgsmøderne, indhold af dagsordener og sagsfremstillinger og hvordan udvalget oplever det generelle serviceniveau fra forvaltningen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Midtbyforum, evaluering og fremtidsperspektiver samt evt. julemarked i Viborg i 2017
  • Resume

   Udvalget skal drøfte evaluering af - og evt. fremtid for Midtbyforum i Viborg samt drøfte evt. medfinansiering af Jul på Nytorv 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Udvalget tager evalueringen af Midtbyforum til efterretning

   2. at Udvalget tager stilling til, om medfinansiering af Midtbyforum fortsætter fra 2018 og frem, og

   3. at udvalget tager stilling til, om Udvalget vil medfinansiere Jul på Nytorv 2017.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   1. Udvalget tog evalueringen af Midtbyforum til efterretning og udtrykte stor tilfredshed med udviklingen i Viborg midtby siden 2014.

   2. Udvalget besluttede at medfinansiere Midtbyforum med 300.000 kr. i 2018 med uforbrugte midler fra budget 2017, og anbefaler et nyt Byråd at sikre finansiering til Midtbyforum fra 2019 og frem.

   3. Udvalget besluttede at medfinansiere Jul på Nytorv 2017 med 250.000 kr. i forventning om, at Viborg Handel indhenter den manglende restfinansiering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede på møde den 24/11-2014 (sag nr. 2), at afsætte 300.000 kr. i 2015, 2016 og 2017 til medfinansiering af ’Midtbyforum’ i samarbejde med Viborg Handel. Ved samme lejlighed besluttede Udvalget at Midtbyforum skulle evalueres i 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Evaluering af Midtbyforum 2015 - 2017

   Viborg Handel indledte med udspring i Midtbykonferencen april 2014 et tættere samarbejde med Viborg Kommune om udviklingen af Viborg Midtby ved at oprette et Midtbyforum.

    

   Midtbyforum er en operationel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Viborg Kommune, Viborg Handel, Mediehuset Viborg og VisitViborg. Arbejdsgruppen har i perioden 2015 - 2017 arbejdet med en dedikeret satsning på udvikling af aktiviteter, events og gadeudsmykning i Viborg Midtby og i øvrigt inddraget de relevante aktører i Viborg Kommune efter behov. Arbejdsgruppen har rådet over et budget, der krone for krone finansieres af både Viborg Kommune og Viborg Handel. Viborg Handel har i 2015 - 2017 bidraget med kr. 300.000 årligt til Midtbyforums budget.

    

   Viborg Midtbyforums midler har udelukkende været brugt på aktiviteter og events. Udgifter til markedsføring og personale har været afholdt af Viborg Handel.

    

   Midtbyforum har på kort tid fået skabt hurtige og meget synlige resultater/aktiviteter herunder SommerJazz med byens restauratører, Radio Viborg Open Air, Viborg Blues, Funky Friday/ fredagskoncerter på Hjultorvet for byens studerende/unge, ny udsmykning af gågaderne mv.

    

   Handelschef Helle Sørensen og salgschef Jan Sørensen fra Mediehuset Viborg gør kort rede for aktiviteterne.

    

   Midtbyforum 2018 og frem - Præsentation af ideer til udvikling af samarbejdet med flere aktører

   Midtbyforum har haft succes med at gennemføre aktiviteter og events i Viborg midtby, men skal midtbyen fortsat have fremdrift og give kunderne oplevelser på det niveau de i fremtiden stiller krav om, bliver den nuværende måde at organisere arbejdet på udfordret – se f. eks. bilag nr. 1. Detailhandlen er udfordret af nethandlen både i og udenfor landets grænser, og som fortsat er i vækst, mens de fysiske butikker taber markedsandele. I fremtidens handelsliv skal der særlige oplevelser til, hvis kunden skal bevæge sig mod de fysiske butikker. Viborg Handel kommer på mødet med input og ideer til hvorledes et nyt og mere forpligtende samarbejde kan organiseres, med afsæt i det nuværende midtbyforum, til diskussion og videre drøftelse.

    

   Helle Sørensen gør rede for ideer til hvorledes et nyt og mere forpligtende samarbejde kan organiseres.

    

   Aktiviteter ifm. jul 2017

   Viborg har fantastiske rammer og mange smukke bygninger, som ingen nabobyer kan konkurrere med. Viborg har "det ægte bymiljø" og det skal udnyttes i konkurrencen med stigende nethandel og konstant "online" tilstedeværelse. Denne sommer blev Streetfood på Nytorv en bragende succes, ikke mindst pga. det helt rigtige og ambitiøse setup med skyliner, salgsboder i nordisk stil, stemning og hygge. På Nytorv blev skabt et miljø og byrum, der gav lyst til ophold og en fornemmelse af at være en del af et større fællesskab.

    

   Et styrket samarbejde på tværs af Midtbyforum, Viborg Handel, Viborg Kommune, bygningsejere m.fl. har givet lyst til og mod på at skabe et lignende byrum til jul i form af et julemarked på Nytorv.

    

   Ambitionsniveauet er højt, dvs. på niveau med det byrum som kunne opleves til Snapsting med skyliner, salgsboder i nordisk stil, lys mm. Interessenterne bag julemarkedet er kommet langt i forarbejdet, har defineret hvilke typer af salgsboder der ønskes på torvet, og har belyst hvilke økonomiske rammer der skal til for at komme i mål, se f. eks. bilag nr. 2.

    

   Helle Sørensen og kulturkonsulent Mette Hagen giver en beskrivelse af et koncept for Jul på Nytorv samt en gennemgang af det mulige økonomiske setup.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2015-2020
  • Resume

   I forbindelse med vedtagelsen af Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi i 2015 blev det besluttet, at der som opfølgning på Uddannelsesstrategiens målsætninger skulle udarbejdes en status i 2017 og 2020. Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2015-2020 viser de væsentligste initiativer, der er blevet igangsat for at understøtte målene i uddannelsesstrategien frem til 2017 – herunder fremdriften i de opsatte milepæle.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager ”Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi” til efterretning,

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på baggrund af ”Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi” godkender, at den administrative styregruppe fortsætter arbejdet med udvikling og implementering af strategien, og

   3. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkender, at der arbejdes videre med de 3 strategiske indsatser: Udvikling og profilering af Viborg som attraktiv studieby; Samarbejdsrum mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet; Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om fremtidens behov for kompetencer.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog ”Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi” til efterretning,

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkendte på baggrund af ”Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi”, at den administrative styregruppe fortsætter arbejdet med udvikling og implementering af strategien, og

   3. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkendte, at der arbejdes videre med de 3 strategiske indsatser: Udvikling og profilering af Viborg som attraktiv studieby; Samarbejdsrum mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet; Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om fremtidens behov for kompetencer.

    

   Det blev på mødet aftalt, at det nye byråd orienteres om arbejdet med Uddannelsesstrategien efteråret 2018, og at der som tidligere besluttet gives status på strategien igen i 2020.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi blev forelagt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på mødet den 15. juni 2015 og godkendt af Byrådet den 2. september 2015.

    

   Uddannelsesstrategien er resultatet af en ”Uddannelses Boot Camp”, som blev afholdt den 26.-27. februar 2015 med deltagelse af alle relevante aktører og interessenter på uddannelsesområdet i Viborg Kommune. Boot Camp’en var arrangeret af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune. Udover de tre udvalg er strategien forankret i VIBORGegnens Erhvervsråd samt ViborgEgnens Uddannelsesråd.

    

   Til at varetage ansvaret for implementering af strategien blev der nedsat en administrativ styregruppe. Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Viborg Kommune (Børn & Unge, Job & Velfærd og Kultur, Service & Events), Erhvervsrådet, ungdomsuddannelserne (Mercantec og Viborg Gymnasium & HF) samt de videregående uddannelser (VIA University College).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Uddannelsesstrategien er en fælles strategi for Viborg Kommune, uddannelsesinstitutionerne i Viborg Kommune samt det lokale erhvervsliv og arbejdsmarked – og afspejler en ambition og et helhedssyn på uddannelsesområdet i Viborg Kommune. Strategien dækker uddannelsesområdet bredt, fra grundskole til ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelser. Målet er at skabe et sammenhængende og mangfoldigt uddannelsessystem – med udfordring til alle og uddannelse til flere.

    

   Strategien indeholder 8 målsætninger på tværs af uddannelsesområdet. Der er opstillet 6 milepæle, som indikatorer for, i hvilket omfang strategiens målsætninger samlet set er opfyldt. I ”Midtvejsstatus for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2015-2020”, der kan ses som bilag nr. 1, er der igangsat en lang række initiativer på de forskellige forvaltningsområder, som bidrager til at opfylde målsætningerne og de opstillede milepæle. Midtvejsstatus uddybes på mødet.

    

   Status på milepælene viser fremdrift i indsatsen – og selvom det er forventningen at nå de opstillede mål inden for strategiens løbetid, kan der vise sig udfordringer. Dette gælder særligt milepæl 6, hvor målet er at andelen af unge, der optages på en erhvervsuddannelse, i 2020 udgør mindst 25 % (i overensstemmelse med de nationale mål).

    

   Som særlige tiltag i forbindelse med udmøntningen af Uddannelsesstrategien er praktikpladsgarantien, der i dag dækker 9 erhvervsuddannelser. Derudover er det indført studieboliggaranti for alle studerende i Viborg Kommune. Begge indsatser er af afgørende betydning for at tiltrække og fastholde unge i uddannelsessystemet i Viborg Kommune.

    

   Uddannelsesstrategiens målsætninger har skabt retning for arbejdet på uddannelsesområdet, og der er initieret mange initiativer. Fremadrettet er der dog behov for at fokusere indsatsen yderligere – og enig administrativ styregruppe på vegne af de forskellige uddannelsesområder, gruppen repræsenterer, finder, at særligt tre områder har stor strategisk betydning:

    

   • Udvikling og profilering af Viborg som attraktiv studieby

   I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet skal der arbejdes på at udvikle en skærpet og fælles vision for Viborg som en attraktiv og progressiv studieby. Arbejdet skal tage afsæt i både de unikke og fælles styrker, der tegner uddannelsesområdet i Viborg Kommune, og skabe grundlaget for en fælles platform for profilering og markedsføring af Viborg som studieby.

    

   • Samarbejdsrum mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet

   For at lette overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse skal der i fremtiden være mere fokus på at skabe relationsbårne samarbejder, der skaber rum mellem skoler, institutioner og erhvervsliv. Der skal arbejdes med at skabe en naturlig integration og overførsel af viden og relationer på tværs af aktørerne til gavn for børns og unges samfundsmæssige forståelse, viden og valg af uddannelse.

    

   • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om fremtidens behov for kompetencer

   Der er et stort potentiale i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet for at sikre arbejdsstyrken de rette kompetencer i fremtiden. Der er behov for viden om hvilke kompetencer, vi som samfund får brug for i fremtiden. Viden skal derfor afsøges bredt i samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, kommunen, regionen og de faglige interesseorganisationer mfl.

    

    

   Uddannelsesstrategien løber frem til år 2020, hvor strategien evalueres endeligt. I den kommende periode vil den administrative styregruppe fortsætte koordineringen af de initiativer, som kan understøtte målsætningerne i uddannelsesstrategien, ligesom den løbende vil iværksætte eller foreslå nye tiltag. Henover efteråret vil der blive arbejdet målrettet på at tilvejebringe et oplæg til proces for udmøntning af de tre strategiske indsatser. Oplægget og en eventuel bevilling til konkrete indsatser vil blive forelagt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation i løbet af efteråret.

    

    

   Alternativer

   Intet            

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -


 • 7 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-08-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -