Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation - Referat fra mødet den 24-04-2017

Referat

 • 1 Status for udviklingsprojekter i Bjerringbro
  • Resume

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation igangsatte med en Midtbykonference i Bjerringbro i 2015 en række udviklingsaktiviteter i Bjerringbro.

    

   På dagens møde, som foregår i lokale 6, Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro, gives en status for udviklingen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller

    

   1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager orienteringen om udviklingen i Bjerringbro til efterretning, og

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter eventuelle yderligere tiltag

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 24-04-2017

   1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog orienteringen om udviklingen i Bjerringbro til efterretning, og

   2. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøftede eventuelle yderligere tiltag.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget tog i 2015 initiativ til afholdelse af en midtbykonference i Bjerringbro i 2015. Midtbykonferencen har været startskuddet til drøftelse og igangsætning af en række initiativer, der har skullet styrke Bjerringbroegnens tiltrækningskraft, herunder styrket detailhandel, øget samarbejde, evt. fusion, mellem udviklingsenhederne i Bjerringbro (Bjerringbro Handel, Bjerringbro Borger og Erhverv og Bjerringbroegnens Udviklingsråd), anvendelse af midler fra Elværksfonden m.v.

    

   Udvalget besluttede at afsætte midler til ansættelse af Dorte Carlsen som proceskonsulent til at sikre understøttelse af udviklingsprocesserne i Bjerringbro herunder også at være koordinerende aktør i forhold til de mange lokale interessenter.

    

   På dagens møde er styregruppen for Bjerringbro Byforum inviteret. Dette forum er pt. det styrende forum for udviklingen i Bjerringbro. Udover Dorte Carlsen deltager forventeligt også Karoline Lynggaard, Chris Lundquist, Peter Mortensen, Lars Stavnbæk og Dorthe Gade.

    

   Bjerringbro Byforum giver status for det igangsatte udviklingsarbejde, og udvalget skal efterfølgende drøfte behovet for eventuelt yderligere aktiviteter i Bjerringbro.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events foreslår, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 24-04-2017

   1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkendte budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder forventede overførsler fra 2016.

    

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først behandles af Byrådet den 19. april 2017, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.

    

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det beløbsmæssige resultat af budgetlægningen for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation kan ses i nedenstående tabel 1.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   2,0

   3,2

   3,2

   1,2

   0,0

    

    

    

    

    

    

   Total

   2,0

   3,2

   3,2

   1,2

   0,0

   Tabel 1 

    

   Der gøres opmærksom på, at KL den 24. feb. 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i det oprindelige budget for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønniveau.

    

   Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen - men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes balance mellem budget og regnskab i 2017.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 3 Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 24-04-2017

   Åse Kubel Høeg har i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i den Vestdanske Filmpulje deltaget i premieren på filmen ’Du forsvinder’.

  • Sagsfremstilling

   -


 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 24-04-2017

   Begge punkter udsættes til førstkommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Nyt fra Rødkærsbro og Frederiks ang. de ansættelser indenfor skole- og foreningslivet, som UHI har bidraget til.

    

   Tidsplan for Masterplan for animation og koblingen til evaluering af animationsstrategien.