Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation - Referat fra mødet den 20-03-2017

Referat

Afbud fra Niels Dueholm

 • 1 Relancering af torvehandlen i Viborg
  • Resume

   Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for en relancering af torvehandlen i Viborg. Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i, at torvehandlen fremover flyttes til Nytorv i Viborg. Projektet er udformet i samarbejde mellem Viborg Handel og forvaltningen, og såfremt projektet gennemføres er flere parter som f. eks. Viborg Stifts Folkeblad og Mercantec parate til at støtte op om projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget drøfter,

    

   1. om Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation vil bevilge 350.000 kr. til relancering af torvehandlen i Viborg.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilgede 400.000 kr. til relancering af torvehandlen i Viborg. Teknisk Udvalg forventes at finansiere 50.000 kr. til projektet ifm. deres møde den 22. marts 2017

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har sammen med Viborg Handel udarbejdet en projektbeskrivelse for en relancering af torvehandlen i Viborg. Projektbeskrivelsen kan ses som bilag nr. 1.

    

   Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i nogle af de konklusioner, som er gjort i forbindelse med COWIs analyser om byers tiltrækningskraft samt det udviklingsforløb, som Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation finansierede i 2016 ’Styrk detailhandlen’. For at sikre høj kvalitet, er elementer i projektbeskrivelsen drøftet med Schønherr.

    

   Nærværende projektbeskrivelse tager udgangspunkt i følgende:

    

   1. Torvehandlen i Viborg skal relanceres, og der skal findes et nyt koncept og et nyt sted til at gennemføre torvehandel

    

   Det foreslås, at torvehandlen overflyttes til Nytorv i Viborg, og der indkøbes et antal markiser, der både giver et ensartet indtryk overfor de besøgende samt tilbyder delvis overdæknig ifm. torvehandlen.

    

   1. En relancering af torvehandel i Viborg skal markedsføres

    

   Viborg Stifts Folkeblad har tilkendegivet, at mediehuset er interesseret i at markedsføre en relanceret torvehandel i Viborg til en værdi på 150.000 kr. pr. år.

    

   1. Der skal ske en kontakt og en løbende opfølgning til de fødevareproducenter og gårdbutikker, der skal udgøre torvehandlen fremadrettet

    

   Der er en lang række producenter af fødevarer samt et stort antal gårdbutikker i Viborg Kommune, der skal kontaktes og gøres interesserede i at forlægge dele af deres handel til torvehandel i Viborg. Relanceringen skal give disse muligheder for at opnå mersalg.

    

   1. Der skal findes en model for de lokale gårdbutikker og fødevareproducenter, der er interesseret i torvehandel, men som ikke har mulighed for fysisk at være til stede.

    

   Viborg Handel har været i kontakt med Mercantec, der er interesserede i at lade elever uden praktikplads i detailhandlen stå for disse opgaver, idet det fagligt passer meget fint ind i undervisningsforløbene.

    

   1. Torvehandel skal understøttes af andre events

    

   Det er væsentligt at sikre, at torvehandlen understøttes via forlægning af andre events. Visse events kan Viborg Kommune flytte til Nytorv, mens andre skal opfordres hertil.

    

   1. Der skal opbygges finansieringskilder til fortsat understøttelse og udvikling af torvehandlen

    

   Torvehandlen skal kunne generere et overskud, men andre finansieringskilder skal indtænkes og afprøves f. eks. ifm. udvidelser af torvehandlen.

    

   Det foreslås, at Teknisk Udvalg og Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation sammen finansierer Viborg Kommunes andel af medfinansieringen, således at Teknisk Udvalg finansierer 100.000 kr. mens Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation finansierer de resterende 350.000 kr. Teknisk Udvalg behandler sagen på møde den 22. marts 2017.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Årsregnskab 2016
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2016 for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.

    

   På mødet den 5. april 2017 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2016 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 19. april 2017. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2017), vil regnskabet inkl. revisionsberet-ning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. april 2017 orienteres fagud-valgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning,

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation anbefaler de foreslåede overførsler af driftsmidler fra 2016 til 2017 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og

   3. at udvalget godkender regnskabsbemærkningerne for 2016.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   Jens Rohde stemte imod indstillingerne, idet Jens Rohde fandt, at det er en politisk opgave at finde det økonomiske råderum på 18 mio. kr., og ”at inddragelse af uforbrugte midler foretaget efter grønthøstermetoden kan føre til mora, hazard i den fremtidige politiske administration af kommunens penge”. 

    

   De øvrige medlemmer godkendte indstillingerne men bemærkede, at udvalget fandt det uhensigtsmæssigt at udvalgets handlemuligheder i 2017 ville blive begrænset via manglende overførsel af ikke disponerede midler fra 2016.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter

    

   (1.000 kr.)

   Område

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

   2.979

   3.494

   1.719

   -1.775

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Begrundet i de store samlede ønsker om driftsoverførsler på 154,3 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018, som sætter kommunens likviditet under pres, har forvaltningen foretaget en kritisk gennemgang af ønskerne om driftsoverførsler. Fokus har hovedsagelig været rettet mod de såkaldte centrale konti, hvor overførsel af overskud kan ske efter ansøgning. Resultatet af gennemgangen betyder, at ikke alle ansøgninger om driftsoverførsler kan imødekommes.

    

   På denne baggrund indstilles det til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på udvalgets område overføres følgende driftsbeløb fra 2016 til 2017:

    

   (1.000 kr.)

   Område

   Afvigelse i regnskab 2016

   Overføres

   Overføres ikke

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

   -1.775

   -1.200

   -575

    

   Baggrund for fordelingen af ovenstående mindreforbrug skal findes i de disponeringer, som udvalget foretog i 2016. Her traf udvalget beslutning om medfinansiering af en række aktiviteter og projekter på ca. 1.200.000 kr., og afregning for disse vil først ske i 2017.

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2016. Som en del af årsregnskabet for 2016 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklarin-ger. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2016 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2016.

    

   Regnskabsbemærkningerne for Regnskab 2016 for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation fremgår af bilag 1.

    

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 3 Ansøgning om støtte ifm. civil integrationsindsats
  • Resume

   Udvalget skal drøfte, om udvalget vil finansiere 4 indkomne projektansøgninger. Den ene ansøgning er fra VIBORGegnens Erhvervsråd, som efter drøftelser med Jobcentret, har udarbejdet forslag om et iværksætterværksted for flygtninge til i alt 324.000 kr. Den anden ansøgning er fra Viborg Bibliotekerne, der søger om støtte på 4.500 kr. til arrangementet ’Håbet bag hegnet’ om flygtninges tanker og drømme før og under rejsen til Europa. Den 3. ansøgning er fra Viborg Integrationsråd, der søger om 49.800 kr. til afholdelse af integrationscafeer i 2017, mens den 4. ansøgning vedrører projekt ’Broen’ og er målrettet unge flygtninge i alderen 15-18 år. Denne ansøgning er på 122.500 kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget beslutter,

    

   1. om udvalget vil medfinansiere 324.000 k. til et iværksætterværksted for flygtninge

    

   2. om udvalget vil medfinansiere 4.500 kr. til ’Håbet bag hegnet’

    

   3. om udvalget vil medfinansiere 49.800 kr. til integrationscafeer i 2017, og

    

   4. om udvalget ved medfinansiere 122.500 kr. til projekt ’Broen’

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   1. Udvalget oversendte sagen til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   2. Udvalget besluttede at medfinansiere 4.500 kr. til ’Håbet bag hegnet’,

    

   3. Udvalget besluttede at medfinansiere 49.800 kr. til integrationscafeer i 2017, og

    

   4. Udvalget besluttede ikke at ville medfinansiere 122.500 kr. til projekt ’Broen’.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er til dagens møde indkommet 4 ansøgninger. Den ene ansøgning er fra VIBORGegnens Erhvervsråd og omhandler oprettelsen af et iværksætterværksted for flygtninge. Yderligere beskrivelse kan ses som bilag 1 og 2. Den anden ansøgning er fra Viborg Bibliotekerne og omhandler tilskud til projekt ’Håbet bag hegnet’, om flygtninges drømme og tanker forud for og under rejsen til Europa. Beskrivelsen heraf kan ses som bilag nr. 3. Den 3. ansøgning er fra Viborg Integrationsråd og omhandler tilskud til afholdelse af integrationscafeer i 2017. Ansøgning kan ses som bilag nr. 4. fjerde og sidste ansøgning er for projekt ’Broen’, der har særligt fokus på unge flygtninge i alderen 15-18 år. Ansøgning og beskrivelse kan ses som bilag hhv. 5 og 6.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 4 Evt. partnerskab med Beiou360 om tiltrækning af kinesiske børn og familier ifm. summercamps
  • Resume

   Udvalget skal drøfte, hvorvidt udvalget vil bidrage med 50.000 kr. til en markedsføringsindsats af en række udvalgte vestdanske kommuner på det kinesiske marked. Målet er at tiltrække kinesiske børn og familier ifm. afholdelse af summercamps i Danmark.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget drøfter,

    

   1. om udvalget vil medfinansiere 50.000 kr. til en markedsføringsindsats af bl.a. Viborg Kommune på det kinesiske marked mhp. afholdelse af kommende summercamps i bl.a. Viborg Kommune.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   1. Udvalget besluttede ikke at medfinansiere 50.000 kr. til en markedsføringsindsats af bl.a. Viborg Kommune på det kinesiske marked mhp. afholdelse af kommende summercamps i bl.a. Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   VisitViborg og forvaltningen har afholdt møde med et dansk-ejet kinesisk baseret rejseselskab, Beiou360. Virksomheden har hidtil fokuseret på at være rejseselskab for danskere, der skulle til Kina. Men i anledning af, at 2017 er dansk-kinesisk turismeår og grundet en ny kinesisk forordning, der forpligter alle kinesiske skoler til at sende deres børn på 2 årlige summercamps, hvoraf den for de ældste klasser må foregå i udlandet, vil Beiou360 nu sende kinesere til Danmark. Der kan læses mere om Beiou360 i bilag nr. 1.

    

   Beiou360 leder derfor efter danske partnere, der vil være med til at bygge Danmark op som destination for kinesiske børn og familier som målgruppe. De, der indgår et partnerskab med selskabet vil blive udviklet som destination. Ifølge Beiou360 leder kineserne efter kulturoplevelser og inspiration fra kreative miljøer samt læring. Særlig er steder med historiske referencer interessante for kinesere. I ovennævnte sammenhæng har Viborg derfor en del at byde på.

    

   Et partnerskab med Beiou360 koster 50.000 kr. Selskabet har brug for partnerskaber, da udviklingen af produkterne, pakketeringen, men især markedsføringen er kostbar. Markedsføringsplanen for 2017 kan ses som bilag nr. 2.

    

   I år 2 forventes selskabet at nå breakeven og har derfor ikke brug for yderligere midler fra partnerne. Da hver kinesisk turist i gennemsnit omsætter for 1000 kr. om dagen, er det en forholdsvis lille investering, der relativt hurtigt kan tjene sig ind, hvis blot 100 turister som eksempel kommer i 10 dage.

    

   Turistforeningen for Viborg og Omegns bestyrelse har sagt nej til at deltage økonomisk, da der hverken er afsat midler til det, eller da det kinesiske marked ikke er en del af deres strategi. De vil dog gerne bidrage med timeressourcer mm. til at hjælpe Beiou360.

    

   Beiou360 har været i kontakt med en række vestdanske kommuner, herunder bl. a. Vesthimmerland, Randers, Billund, Jammerbugt samt VisitNordjylland, der alle ser positivt på at bidrage.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 5 Orientering om Xarxa Generalforsamling 2017
  • Resume

   Der har netop været afholdt generalforsamling i Xarxa FP-netværket i Barcelona. På generalforsamlingen blev de Viborg Kommune-finansierede og på Arsenalet producerede animationsfilm præsenteret. Samtidig viser der sig en vis mulighed for, at Viborg Kommune i 2020 kan blive vært for Xarxa-generalforsamlingen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkender at Viborg Kommune formelt bekræfter og arbejder videre med at blive vært for Xarxa FP’s generalforsamling i 2020, og

    

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkendte at Viborg Kommune formelt bekræfter og arbejder videre med at blive vært for Xarxa FP’s generalforsamling i 2020, og

    

   2. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune, v./International Projektleder i Erhverv og Udvikling deltog sammen med Mercantec den 14.-15. februar 2017 i Xarxa FP-netværkets årlige generalforsamling, der i år fandt sted i Barcelona.

    

   Et væsentligt element i mødet set fra Viborgs side var præsentationen af to animationsfilm om hhv. Xarxa FP generelt og rettet mod studerede på erhvervsskolerne, som Viborg Kommune ved Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation som opfølgning på sidste års generalforsamling har fået udarbejdet i tæt samarbejde med Xarxa FP og Mercantec.

    

   Filmene, der er finansieret af Viborg Kommune (hhv. af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation og Animationsstrategien) og som er udarbejdet af virksomheden Sønc på Arsenalet, blev modtaget særdeles positivt på generalforsamlingen. En lang række af de deltagende byer gav desuden bilateralt udtryk for ros til fimenes "sprog", budskab og omfang. Filmene skabte således også interesse for Viborg i bredere forstand. Den ene film

    

   For så vidt angår selve generalforsamlingen var den gennemgående en positiv oplevelse. Den europæiske udveksling i netværket er i vækst, men der er enighed om, at den kan øges yderligere. Mercantec er for sin del tilfreds med udviklingen i det, der netop er essensen af netværket: Udveksling af elever og undervisere på erhvervsuddannelserne.

    

   Således har Mercantec løbende udveksling af elever ind- og udadrettet, og de oplever, at de får stadig stærkere relationer til flere udvalgte byer i netværket, som de særligt satser på at udveksle med. Disse er eksempelvis Barcelona, Berlin, München og Alcoi som de bl.a. også besøger bilateralt. Alcoi kommer således til Viborg i maj for at besøge Mercantec, men de vil også gerne i den forbindelse forbi rådhuset og høre lidt om Viborg Kommunes og Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations arbejde. 

    

   Udfordringen for Mercantec ligger i høj grad lokalt i forhold til at få lokale virksomheder og institutioner til at tage imod udvekslinger fra udlandet. Udveksling er generelt efter devisen: Vil du have nogen ud, må du også tage nogen ind.

    

   Selv om der er solstrålehistorier om udenlandske elever, der nærmest har åbnet et i længere tid eftertragtet eksportmarked i Spanien for en lokal viborgvirksomhed, oplever Mercantec løbende, at det er besværligt at få lokale virksomheder – store som mindre – til at tage udenlandske elever.  Modsat har Mercantec indtil videre forholdsvis let ved at finde plads til egne studerende i udlandet via Xarxa FP.

    

   Endelig er danske studerende ikke så nemme at få til at tage et praktikophold i udlandet, men det går dog fremad, og Mercantec har trods alt ca. 100 udvekslinger om året, og antallet er stigende.

    

   München overtog i forbindelse med generalforsamlingen præsidentskabet i Xarxa FP for de næste fire år. Barcelona har fortsat generalsekretariatet.  Den nye præsident fra Munchen, Maria Cervero gav tydeligt udtryk for, at man fra Münchens side vil ændre vægten i arbejdet i Xarxa FP i retning af en stærkere fundering af netværket og styrket udveksling frem for år efter år at lægge megen vægt på at øge antallet af byer. Denne gang kom dog tre nye medlemsbyer i netværket: Bruxelles, Lissabon og Tartu fra Estland.

    

   München vil desuden arbejde for at øge kendskabet til de respektive byers styrkepositioner, ligesom de gerne ser netværkssamarbejdet som et brohoved for samarbejde på andre områder. Denne vinkel er meget positiv for både Viborg Kommune og Mercantec. 

    

   I forhold hertil brugte Viborg Kommune i randen af generalforsamlingen lejligheden til at promovere Generation Handball over for byerne i netværket.  Dette afstedkom alene positive tilbagemeldinger, selv om flere byer ikke har den store håndboldkultur. Enkelte gav som fx Hamburg konkret udtryk for at de gerne vil medvirke til at finde potentielt interesserede lokale klubber. På den baggrund følger Viborg Kommune op med en officiel invitation til alle byer i netværket.

    

   Viborg Kommune har siden sin indtræden i 2015 talt med Xarxa FPs ledelse om, at man gerne vil være vært for en generalforsamling på et tidspunkt. I Barcelona fik Viborgs repræsentanter en mundtlig aftale med generalsekretæren om, at Viborg bliver vært for generalforsamlingen i februar 2020. En generalforsamling anslås at resultere i ca. 120 overnatninger total set. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
 • 6 Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   Intet

  • Sagsfremstilling

   -
 • 7 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 20-03-2017

   Kasper Kruse orienterede om VAF17, der for første gang er tematiseret ift. fejringen af 150 året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark. Årets festivalprogram er stort og omfattende og omhandler bl.a. udstillinger, filmfestival, master classes, konferencer, game expos og videomapping.

  • Sagsfremstilling

   -