Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation - Dagsorden for mødet den 27-02-2017

Referat - MØDET ER AFLYST

 • 1 Ansøgning om støtte ifm. civil integrationsindsats
  • Resume

   Udvalget skal drøfte, om udvalget vil finansiere to indkomne projektansøgninger. Den ene ansøgning er fra VIBORGegnens Erhvervsråd, som efter drøftelser med Jobcentret, har udarbejdet forslag om et iværksætterværksted for flygtninge til i alt 324.000 kr. Den anden ansøgning er fra Viborg Bibliotekerne, der søger om støtte på 4.500 kr. til arrangementet ’Håbet bag hegnet’ om flygtninges tanker og drømme før og under rejsen til Europa.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget beslutter,

    

   1. om udvalget vil medfinansiere 324.000 k. til et iværksætterværksted for flygtninge, og

    

   2. om udvalget vil medfinansiere 4.500 kr. til ’Håbet bag hegnet’

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er til dagens møde indkommet to ansøgninger. Den ene ansøgning er fra VIBORGegnens Erhvervsråd og omhandler oprettelsen af et iværksætterværksted for flygtninge. Yderligere beskrivelse kan ses som bilag 1 og 2. Den anden ansøgning er fra Viborg Bibliotekerne og omhandler tilskud til projekt ’Håbet bag hegnet’, om flygtninges drømme og tanker forud for og under rejsen til Europa. Beskrivelsen heraf kan ses som bilag nr. 3.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 2 Evt. partnerskab med Beiou360 om tiltrækning af kinesiske børn og familier ifm. summercamps
  • Resume

   Udvalget skal drøfte, hvorvidt udvalget vil bidrage med 50.000 kr. til en markedsføringsindsats af en række udvalgte vestdanske kommuner på det kinesiske marked. Målet er at tiltrække kinesiske børn og familier ifm. afholdelse af summercamps i Danmark.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget drøfter,

    

   1. om udvalget vil medfinansiere 50.000 kr. til en markedsføringsindsats af bl.a. Viborg Kommune på det kinesiske marked mhp. afholdelse af kommende summercamps i bl.a. Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   VisitViborg og forvaltningen har afholdt møde med et dansk-ejet kinesisk baseret rejseselskab, Beiou360. Virksomheden har hidtil fokuseret på at være rejseselskab for danskere, der skulle til Kina. Men i anledning af, at 2017 er dansk-kinesisk turismeår og grundet en ny kinesisk forordning, der forpligter alle kinesiske skoler til at sende deres børn på 2 årlige summercamps, hvoraf den for de ældste klasser må foregå i udlandet, vil Beiou360 nu sende kinesere til Danmark. Der kan læses mere om Beiou360 i bilag nr. 1.

    

   Beiou360 leder derfor efter danske partnere, der vil være med til at bygge Danmark op som destination for kinesiske børn og familier som målgruppe. De, der indgår et partnerskab med selskabet vil blive udviklet som destination. Ifølge Beiou360 leder kineserne efter kulturoplevelser og inspiration fra kreative miljøer samt læring. Særlig er steder med historiske referencer interessante for kinesere. I ovennævnte sammenhæng har Viborg derfor en del at byde på.

    

   Et partnerskab med Beiou360 koster 50.000 kr. Selskabet har brug for partnerskaber, da udviklingen af produkterne, pakketeringen, men især markedsføringen er kostbar. Markedsføringsplanen for 2017 kan ses som bilag nr. 2.

    

   I år 2 forventes selskabet at nå breakeven og har derfor ikke brug for yderligere midler fra partnerne. Da hver kinesisk turist i gennemsnit omsætter for 1000 kr. om dagen, er det en forholdsvis lille investering, der relativt hurtigt kan tjene sig ind, hvis blot 100 turister som eksempel kommer i 10 dage.

    

   Turistforeningen for Viborg og Omegns bestyrelse har sagt nej til at deltage økonomisk, da der hverken er afsat midler til det, eller da det kinesiske marked ikke er en del af deres strategi. De vil dog gerne bidrage med timeressourcer mm. til at hjælpe Beiou360.

    

   Beiou360 har været i kontakt med en række vestdanske kommuner, herunder bl. a. Vesthimmerland, Randers, Billund, Jammerbugt samt VisitNordjylland, der alle ser positivt på at bidrage.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 3 Orientering om Xarxa Generalforsamling 2017
  • Resume

   Der har netop været afholdt generalforsamling i Xarxa FP-netværket i Barcelona. På generalforsamlingen blev de Viborg Kommune-finansierede og på Arsenalet producerede animationsfilm præsenteret. Samtidig viser der sig en vis mulighed for, at Viborg Kommune i 2020 kan blive vært for Xarxa-generalforsamlingen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkender at Viborg Kommune formelt bekræfter og arbejder videre med at blive vært for Xarxa FP’s generalforsamling i 2020, og

    

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune, v./International Projektleder i Erhverv og Udvikling deltog sammen med Mercantec den 14.-15. februar 2017 i Xarxa FP-netværkets årlige generalforsamling, der i år fandt sted i Barcelona.

    

   Et væsentligt element i mødet set fra Viborgs side var præsentationen af to animationsfilm om hhv. Xarxa FP generelt og rettet mod studerede på erhvervsskolerne, som Viborg Kommune ved Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation som opfølgning på sidste års generalforsamling har fået udarbejdet i tæt samarbejde med Xarxa FP og Mercantec.

    

   Filmene, der er finansieret af Viborg Kommune (hhv. af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation og Animationsstrategien) og som er udarbejdet af virksomheden Sønc på Arsenalet, blev modtaget særdeles positivt på generalforsamlingen. En lang række af de deltagende byer gav desuden bilateralt udtryk for ros til fimenes "sprog", budskab og omfang. Filmene skabte således også interesse for Viborg i bredere forstand. Den ene film

    

   For så vidt angår selve generalforsamlingen var den gennemgående en positiv oplevelse. Den europæiske udveksling i netværket er i vækst, men der er enighed om, at den kan øges yderligere. Mercantec er for sin del tilfreds med udviklingen i det, der netop er essensen af netværket: Udveksling af elever og undervisere på erhvervsuddannelserne.

    

   Således har Mercantec løbende udveksling af elever ind- og udadrettet, og de oplever, at de får stadig stærkere relationer til flere udvalgte byer i netværket, som de særligt satser på at udveksle med. Disse er eksempelvis Barcelona, Berlin, München og Alcoi som de bl.a. også besøger bilateralt. Alcoi kommer således til Viborg i maj for at besøge Mercantec, men de vil også gerne i den forbindelse forbi rådhuset og høre lidt om Viborg Kommunes og Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations arbejde. 

    

   Udfordringen for Mercantec ligger i høj grad lokalt i forhold til at få lokale virksomheder og institutioner til at tage imod udvekslinger fra udlandet. Udveksling er generelt efter devisen: Vil du have nogen ud, må du også tage nogen ind.

    

   Selv om der er solstrålehistorier om udenlandske elever, der nærmest har åbnet et i længere tid eftertragtet eksportmarked i Spanien for en lokal viborgvirksomhed, oplever Mercantec løbende, at det er besværligt at få lokale virksomheder – store som mindre – til at tage udenlandske elever.  Modsat har Mercantec indtil videre forholdsvis let ved at finde plads til egne studerende i udlandet via Xarxa FP.

    

   Endelig er danske studerende ikke så nemme at få til at tage et praktikophold i udlandet, men det går dog fremad, og Mercantec har trods alt ca. 100 udvekslinger om året, og antallet er stigende.

    

   München overtog i forbindelse med generalforsamlingen præsidentskabet i Xarxa FP for de næste fire år. Barcelona har fortsat generalsekretariatet.  Den nye præsident fra Munchen, Maria Cervero gav tydeligt udtryk for, at man fra Münchens side vil ændre vægten i arbejdet i Xarxa FP i retning af en stærkere fundering af netværket og styrket udveksling frem for år efter år at lægge megen vægt på at øge antallet af byer. Denne gang kom dog tre nye medlemsbyer i netværket: Bruxelles, Lissabon og Tartu fra Estland.

    

   München vil desuden arbejde for at øge kendskabet til de respektive byers styrkepositioner, ligesom de gerne ser netværkssamarbejdet som et brohoved for samarbejde på andre områder. Denne vinkel er meget positiv for både Viborg Kommune og Mercantec. 

    

   I forhold hertil brugte Viborg Kommune i randen af generalforsamlingen lejligheden til at promovere Generation Handball over for byerne i netværket.  Dette afstedkom alene positive tilbagemeldinger, selv om flere byer ikke har den store håndboldkultur. Enkelte gav som fx Hamburg konkret udtryk for at de gerne vil medvirke til at finde potentielt interesserede lokale klubber. På den baggrund følger Viborg Kommune op med en officiel invitation til alle byer i netværket.

    

   Viborg Kommune har siden sin indtræden i 2015 talt med Xarxa FPs ledelse om, at man gerne vil være vært for en generalforsamling på et tidspunkt. I Barcelona fik Viborgs repræsentanter en mundtlig aftale med generalsekretæren om, at Viborg bliver vært for generalforsamlingen i februar 2020. En generalforsamling anslås at resultere i ca. 120 overnatninger total set. 

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
 • 4 Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Sagsfremstilling

   -


 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   -