Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation - Referat fra mødet den 27-11-2017

Referat

 • 1 Udvikling og profilering af Viborg som attraktiv uddannelsesby
  • Resume

   I forbindelse med Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi, og i forlængelse af behandlingen af   midtvejsstatus i august 2017, har den administrative styregruppe for Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi initieret et tiltag som, på tværs af uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, skal udvikle og profilere Viborg som en attraktiv og progressiv uddannelsesby. Initiativet tager afsæt i en proces, der skal kortlægge Viborgs unikke styrkepositioner inden for uddannelse og erhverv, herunder fælles værdier og vision for området. Målet er en fælles digital platform for profilering og markedsføring af Viborg Uddannelsesby.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager orientering om initiativet ”Udvikling og profilering af Viborg Uddannelsesby” til efterretning,

    

   2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilger 200.000 kr. til finansiering af initiativet ”Udvikling og profilering af Viborg Uddannelsesby”

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 27-11-2017

   1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog orientering om initiativet ”Udvikling og profilering af Viborg Uddannelsesby” til efterretning, og

    

   2. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilgede 200.000 kr. til finansiering af initiativet ”Udvikling og profilering af Viborg Uddannelsesby”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi blev forelagt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på mødet den 15. juni 2015 og godkendt af Byrådet den 2. september 2015.

    

   Til at varetage ansvaret for implementering af strategien er der nedsat en administrativ styregruppe. Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Viborg Kommune (Børn & Unge, Job & Velfærd og Kultur, Service & Events), Erhvervsrådet, ungdomsuddannelserne (Mercantec og Viborg Gymnasium & HF) samt de videregående uddannelser (VIA University College).

    

   I august 2017 behandlede Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation en midtvejsstatus på arbejdet med Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi. Samtidig vedtog udvalget, at den administrative styregruppe fortsætter arbejdet med udvikling og implementering af strategien inden for tre strategiske indsatser: Udvikling og profilering af Viborg som attraktiv studieby; Samarbejdsrum mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet; Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om fremtidens behov for kompetencer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Indsatsen ”Udvikling og profilering af Viborg som attraktiv uddannelsesby” har blandt andet fokus på at styrke Viborgs image som uddannelsesby. Fokus har således flyttet sig fra studieby til uddannelsesby, da målet er at styrke og sikre sammenhængen i uddannelsestilbud fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse – og dermed understøtte udvikling af ungdoms- og uddannelsesmiljøet i Viborg Kommune.

    

   Initiativet er baseret på en strategisk tilgang, der skal underbygge og udvikle Viborgs styrkepositioner på tværs af uddannelse og erhverv. Dette skal ske i en proces med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet for at sikre fælles ejerskab og fokus på fremtidens behov for kompetencer.

   Målet er at udvikle en digital platform, der skal medvirke til at profilere og udvikle Viborg som uddannelsesby. Platformen skal informere og kommunikere relevant information til de studerende samt understøtte og udvikle dialogen og kommunikationen med de studerende i Viborg Kommune. Derudover er det en vigtig del af platformen at medvirke til at øge tiltrækningen af studerende til Viborg gennem målrettet marketing og digital formidling.

    

   Designet af den digitale platform skal gøre det muligt at indsamle viden og data om de studerende og deres adfærd og på den måde designes, så kommunikationen bliver målrettet direkte mod den enkelte og personificeres. Den samlede viden og data om de studerendes adfærd gør det muligt at tappe ind på kommende studerendes søgninger – og derved målrette markedsføring om Viborgs muligheder for uddannelse og job mod målgruppen af aktivt søgende.

    

   Udviklingen af platformens konkrete form og indhold fastlægges gennem processen med aktørerne på uddannelses- og erhvervsområdet. Udviklingen initieres via en workshop med relevante aktører inden for erhvervs- og uddannelsesområdet, der sætter fokus på branding og værdien af at være unik. Viborgs styrker udfoldes, og der fastlægges en række unikke styrkepositioner, fælles værdier og en vision for Viborg som uddannelsesby. Processen skal bidrage til at skabe et fælles afsæt for samarbejde om markedsføring, herunder at sætte retningen for en fælles markedsføringsstrategi og branding af Viborg Uddannelsesby. Platformen tænkes lanceret til sommeren 2018.

   I sammenhæng med, og i forlængelsen af udviklingen af den digitale platform kan der tilrettelægges en kampagne i overensstemmelse med markedsføringsstrategien.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der afsættes en anslået ramme på 200.000 kr. til udvikling af den digitale platform – ”Viborg Uddannelsesby”. Rammen skal dække køb af ydelser, workshops, udvikling af indhold samt viden og måling af effekten af kendskabet til Viborg som uddannelsesby.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 2 Ansøgning om støtte ifm. civil integrationsindsats
  • Resume

   Fritidsvejlederne søger om støtte på 15.450 kr. til ’Flygtningebørns aktive sommerferie’ og Viborg Bibliotekerne søger om støtte på 10.000 kr. til ’Mellemøsten i Viborg’.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter,

    

   1. om udvalget vil bevilge 15.450 kr. til ’Flygtningebørns aktive sommerferie’, og

   2. om udvalget vil bevilge 10.000 kr. til ’Mellemøsten i Viborg’

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 27-11-2017

   1. Udvalget bevilgede 15.450 kr. til ’Flygtningebørns aktive sommerferie’, og

   2. Udvalget bevilgede 10.000 kr. til ’Mellemøsten i Viborg’

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der er til dagens møde indkommet to ansøgninger til udvalgets vurdering:

    

   - Fritidsvejlederne i Viborg Kommune: ’Flygtningebørns aktive sommerferie’, der kan ses som bilag nr. 1.

    

   - Viborg Bibliotekerne: ’Mellemøsten i Viborg’, der kan ses som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 3 Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 27-11-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -
 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 27-11-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -
Tillægsreferat

 • 1 Haver til maver
  • Resume

   Udvalget blev orienteret om projektet på mødet den 25. september 2017. Nu forelægges udvalget oplægget mhp. drøftelse af eventuel bevilling til projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget drøfter,

    

   1. om udvalget vil bevilge støtte til ’Haver til Maver’, og

    

   under forudsætning af, at udvalget vil bevilge støtte til projektet,

    

   2. at bevillingens størrelse aftales

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 27-11-2017

   1. Udvalget bevilgede støtte på 100.000 kr. til ’Haver til Maver’

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Formålet med ’Haver til Maver’ er at styrke kendskabet til - og interessen for natur, miljø, lokal fødevareproduktion og bæredygtighed især for unge i lokalområdet. Den primære målgruppe er folkeskolernes 4. - 5. kl. i Viborg kommune. Et oplæg kan ses som bilag nr. 1.

    

   Ifølge Asmildkloster Landbrugsskole, er der med etableringen af ’Haver til Maver’ en unik mulighed for at øge sammenhængsforståelsen til landbruget, fødevareproduktion og muligheder indenfor erhverv relateret til natur og fødevareproduktion. Ideen er grundlæggende at give børn kendskab til hvor fødevarerne stammer fra og hvorledes de kan dyrkes på en bæredygtig måde.

    

   Hver af de til projektet tilknyttede skoler får ansvaret for et areal på ca. 40 m2, som de fordeler til de involverede klasser.  Hver klasse besøger deres egen have, som de selv har ansvaret for at dyrke og passe, ca. 6-8 gange i løbet af en vækstsæson.

    

   Projektet ledes og koordineres af en styregruppe bestående af projektets samarbejdspartnere herunder Naturskolen i Viborg, Naturvidenskabernes Hus, 4H Viborg, Asmildkloster Landbrugsskole, Mercantec samt lærere og skoleledere fra skolerne i Viborg Kommune.

    

   Projektet har netop opnået støtte på 100.000 kr. fra Nordea-fonden.

    

   Projektet er ligeledes tidligere drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag