Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation - Referat fra mødet den 30-10-2017

Referat

Mødet er ikke gennemført som fysisk møde - behandling af dagsordenen er sket skriftligt

 • 1 Oversigt over projekter ifm. Udvalgets funktionsperiode
  • Resume

   Udvalget forelægges til orientering en oversigt over støttede projekter og indsatsområder i byrådsperioden 2014-2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,

    

   1. at Udvalget tager orienteringen om støttede projekter og indsatsområder i perioden 2014-2017 til efterretning.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 30-10-2017

   1. Udvalget tog orienteringen om støttede projekter og indsatsområder i perioden 2014-2017 til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget har i perioden 2014-2017 støttet en række projekter og drøftet indsatser indenfor en lang række områder – en oversigt over disse kan ses som bilag nr. 1.

    

   Oversigten er inddelt efter følgende hovedområder: Animation, Handel, Uddannelse, Iværksætteri og aktiviteter i Foulum, Internationale aktiviteter, Nye samarbejdsformer mellem erhverv, turisme og handel, Civil integrationsindsats og Øvrige.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. sept.

    

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations ansvarsområde opgjort pr. 30. sept. 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (30. juni 2017).

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events foreslår, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2017 godkendes.

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 30-10-2017

   1. Budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2017 blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Udvalgets ansvarsområde opgjort pr. 30. sept. 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 30. juni 2017).

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

   Tabel 1

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   2,0

   3,1

   3,1

   1,1

   0,0

   0,0

    

    

    

    

    

    

    

   Total

   2,0

   3,1

   3,1

   1,1

   0,0

   0,0

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 3 Orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 30-10-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   -
 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 30-10-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   Der er indkommet en ansøgning ifm. den civile integrationsindsats. Ansøgningen er meget lig den ansøgning, som Venligboerne i Løgstrup havde indsendt i september, og hvor allerede er meddelt afslag af formanden. Der meddeles ansøger administrativt afslag, idet ansøger alene søger om støtte til afholdelse af lønudgifter.