Tværgående Udvalg for Ledige Unge - Referat fra mødet den 01-06-2017

Referat

 • 1 Orientering om IGMU 17 (I Gang Med Uddannelse)
  • Resume

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge modtager på dagens møde en orientering om IGMU 17 (I Gang Med Uddannelse) – et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Viborg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg samt HF & VUC Skive-Viborg målrettet unge, der er uafklarede i forhold til fremtidig uddannelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 01-06-2017

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

    

   Det blev foreslået, at man måske kunne screene de unge i forhold til interesseområder med henblik på at kunne målrette virksomhedsbesøgene i projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   IGMU 17 (I Gang Med Uddannelse) er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Viborg, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg samt HF & VUC Skive-Viborg, hvor unge kan udvikle sig med henblik på at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Projektet afvikles på Mercantec.

    

   Projektet består af tre trin, og de unge, der påbegynder forløbet, placeres individuelt i forhold til deres aktuelle situation og kompetencer.

    

   Trin 1 handler om mestring – i forhold til dagligdag, venner, netværk og økonomi

    

   Trin 2 handler om afklaring – hvilke uddannelser er interessante, mulige og realistiske

    

   Trin 3 er målrettet den valgte uddannelse – praktik på virksomheder, ansøgninger og praktikpladssøgning

    

   På dagens møde giver projektleder Ria Dalsgaard, Mercantec, en orientering om projektet og de foreløbige erfaringer.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Orientering om Læringslokomotivet
  • Resume

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge modtager på dagens møde en orientering om Læringslokomotivet – et projekt for 7.-8. klasses elever med risiko for at være ”ikke-uddannelsesparate” ved udgangen af 9. klasse.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 01-06-2017

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

    

   Der blev spurgt ind til kønsfordelingen i projektet. Der var indstillet ca. 1/3 piger og 2/3 drenge – udvalgt til endelig deltagelse i projektet er 10 piger og 12 drenge.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Ungdomsskole har tilsluttet sig Ungdomsskoleforeningens nationale projekt Læringslokomotivet. Projektet er støttet af Egmontfonden.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Læringslokomotivet er et nationalt projekt igangsat af Ungdomsskoleforeningen med støtte fra Egmontfonden. Viborg Ungdomsskole er en af de skoler, der har tilsluttet sig projektet.

    

   Læringslokomotivet er for elever i 7.-8. klasse med risiko for at være ”ikke-uddannelsesparat” ved udgangen af 9. klasse. Projektet skal styrke elevernes faglighed i dansk og matematik, samt elevernes generelle sociale og personlige kompetencer.

    

   I Viborg Ungdomsskole afvikles forløbet som et intensivt 3 ugers forløb, hvor eleverne bor sammen i en lejr ved Hald Sø.

    

   På dagens møde giver ungdomsskoleinspektør Børge Hansen en orientering om Læringslokomotivet og tankerne bag.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Læringslokomotivet afvikles i perioden 10.–30. september 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Status på længerevarende indsatser (spor 2)
  • Resume

   Der udarbejdes til hvert møde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge en status for de længevarende indsatser, som Byrådet godkendte på sit møde 21. september 2016 (sag nr. 10). Forvaltningen har indhentet status fra de enkelte arbejdsgrupper, og udarbejdet en samlet oversigt over status (bilag 1).

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at status på de længerevarende indsatser (spor 2) tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 01-06-2017

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge godkendte den 14. juni 2017 (sag nr. 2) at fremsende den samlede afrapportering på den tværgående indsats for ledige unge inklusiv de foreslåede handleplaner for de længerevarende indsatser (kaldet spor 2) til godkendelse i byrådet.

    

   Herefter blev afrapporteringen og handleplanerne behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, og endeligt godkendt af Viborg Byråd den 21. september 2016 (sag nr. 10).

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har bedt formændene for arbejdsgrupperne, der har udarbejdet handleplanerne om at udarbejde statusevalueringer og ved behov inddrage resten af arbejdsgruppen. Formændene har også haft ansvaret for, at statusevalueringen er godkendt af indsatsejerne.

    

   Beskrivelse

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge har ønsket en opfølgning på de af Byrådet godkendte længerevarende indsatser.

    

   Det drejer sig om:

   1a. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – Frafald på ungdomsuddannelser

   1b. Den tværfaglige model (forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre)

   1c. Kompetencecenter for fravær (ændret til projekt skolefravær)

   1d. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre/sårbare gravide

   2. Forbyggende indsats i grundskolen (styrke faglige kompetencer)

   3. Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret

   4. Overgangsmøder udvides (B&U og J&V)

   5. Tættere samarbejde mellem Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet

   6. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

   7. Implementering af digitale værktøjer (kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner)

   8. Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)

   9. Erhvervsuddannelse som karrierevej

   10. Øget inddragelse af eksterne virksomheder og andre eksterne – CSR og rekrutteringsnetværk

   11. Straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere

   12. Uddannelsestilbud til sent ankomne unge (oprindeligt fra Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund)

   13. Job med uddannelsesperspektiv for øvrige uddannelsesparate

    

   Da implementeringen af indsatserne tidligst blev påbegyndt ultimo september 2016, er det for nogle indsatser dog endnu for tidligt at vurdere effekten af indsatsen. Det afhænger også af, hvor omfattende en indsats der er tale om.

    

   Statusevalueringerne er afleveret af formændene for arbejdsgrupperne til forvaltningen den 26. april 2017 forud for udvalgets behandling af sagen.

    

   Forvaltningen har samlet konklusionerne fra de indsendte statusevalueringer i en oversigt (bilag 1).

    

   En gennemgang af de fremsendte statusevalueringer viser, at langt de fleste indsatser på nuværende tidspunkt er iværksat og at en enkelt indsats sættes i gang august 2017.

    

   Gennemgangen viser også, at 6 indsatser på nuværende tidspunkt har opfyldt et eller flere af de opsatte mål for den pågældende indsats.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Evalueringen af handleplanerne har ikke medført ændringer i de økonomiske dispositioner, som indgik i Byrådets behandling af handleplanerne.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Udviklingen i unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune
  • Resume

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge modtager på dagens møde en opgørelse af unge på overførselsindkomst, der tager udgangspunkt i de overordnede opgørelser fra analysen af unge på overførselsindkomst, som Kommunernes Landsforening udførte for Viborg Kommune i foråret 2015. Opgørelsen viser, at andelen af unge på overførselsindkomst i Viborg Kommune falder. Det samlede antal unge på overførselsindkomst er næsten uændret, men befolkningstallet i aldersgruppen er stigende.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 01-06-2017

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2015 en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune. Af analysen fremgår bl.a. at Viborg Kommune var udfordret af at have en større andel unge på offentlig forsørgelse end den klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, som KL brugte til benchmarking.

    

   Udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse efter iværksættelse af initiativerne i den tværgående indsats for ledige unge følges årligt ved sammenligning af 1. kvartals data med 1. kvartal 2015 som udgangspunkt.

    

   Samtidig følges udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse månedligt med udgangspunkt i antallet i juli 2015 umiddelbart inden de første initiativer blev igangsat.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   For at følge udviklingen i antallet af unge på offentlig overførselsindkomst i Viborg Kommune, har forvaltningen udarbejdet en opgørelse med udviklingen (bilag 1).

    

   Opgørelsen redegør for udviklingen i andelen af unge på overførselsindkomst og udviklingen antallet af unge på offentlig forsørgelse.

    

   Udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse

   I KL’s analyse blev det opgjort, at 15,9 % af de unge 18-29 årige var på offentlig forsørgelse i 1. kvartal 2015. Dette var noget over gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, og med Viborg Kommunes placering som nr. 10 i klyngen havde kun 2 af kommunerne et dårligere udgangspunkt end Viborg Kommune.

    

   Unge på uddannelseshjælp udgjorde den største gruppe efterfulgt af A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge/jobafklaring – en fordeling, der var gennemgående i alle kommuner.

    

   I 1. kvartal 2016 var situationen ændret. Viborg kommune lå nu under gennemsnittet med 15,4 % af de unge på offentlig forsørgelse - samtidig var andelen i de øvrige kommuner vokset. Viborg Kommune var derfor rykket til en 4. plads, med en markant anderledes udvikling, der kun blev fulgt af de to kommuner med det dårligste udgangspunkt.

    

   Med de seneste tal fra 1. kvartal 2017 har Viborg Kommune fortsat denne udvikling - dog mindre markant - idet der nu er 15,3 % af de unge i Viborg Kommune på offentlig forsørgelse. Alle de øvrige kommuner bortset fra Faaborg-Midtfyn har ligeledes knækket kurven, og gennemsnittet i klyngen er nu igen under Viborg Kommunes andel. Især de to kommuner med det dårligste udgangspunkt (Brønderslev og Kerteminde) har rykket markant. Viborg placerer sig på en 5. plads i klyngen.

    

   På den største målgruppe, unge på uddannelseshjælp, er der i Viborg sket et fald i andelen fra 6,0 % i 1. kvartal 2015 til 5,1 % i 1. kvartal 2017.

    

   Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse

   Da de første tiltag blev taget på baggrund af KL’s analyse var der i Viborg Kommune 2020 unge på overførselsindkomst (opgjort som fuldtidspersoner i juli 2015). I marts 2017 var dette tal 2002 fuldtidspersoner – altså et minimalt fald. I den mellemliggende periode har tallet svinget måned for måned, men aldrig under 1926 fuldtidspersoner, og med 2057 fuldtidspersoner som toppunkt i februar 2016.

    

   Sammenlignet med udviklingen i klyngekommunerne har Viborg kommune i hele perioden haft en lidt gunstigere udvikling i antallet af unge på overførselsindkomst, og er fortsat på et lavere niveau.

    

   En af årsagerne til, at andelen er faldet, mens det samlede antal er næsten uændret skyldes, at befolkningstallet i aldersgruppen er stigende – i Viborg Kommune er det steget med 5,5 % i perioden 1. januar 2015 – 1. april 2017.

    

   I klyngekommunerne er den gennemsnitlige befolkningsstigning i aldersgruppen 18-29 år i samme periode på 4,7 %. Kerteminde og Skive kommune har den laveste udvikling på hhv. 1,2 % og 1,4 %, mens Faxe og Herning har en højere tilvækst end Viborg med hhv. 10,7 % og 6,0 %

    

   Samlet set er det bemærkelsesværdigt, at der i Viborg Kommune trods stigningen i det samlede antal unge i kommunen er lykkedes at stoppe væksten i antallet af unge på offentlig forsørgelse. I KL’s analyse blev det påpeget, at en forholdsvis stor andel af unge tilflyttere til Viborg modtog offentlig forsørgelse, mens der blandt fraflytterne var relativt mange ressourcestærke. Dette tolkede KL som en mulig faktor i stigningen i antal unge på offentlig forsørgelse op til 2015.

    

   Den største gruppe unge på overførselsindkomst udgøres af unge på uddannelseshjælp – en gruppe der som udgangspunkt skal bringes i uddannelse på kort eller langt sigt, og mange af initiativerne i den tværgående indsats retter sig mod disse. I perioden juli 2015 – marts 2017 er denne gruppe i Viborg Kommune reduceret med fra 761 til 675 fuldtidspersoner – et fald på 11,3 %. En mindre del af disse er overgået til anden offentlig forsørgelse, men for størstedelens vedkommende er der tale om et reelt fald.

    

   Der er ligeledes et fald i antallet af A-dagpengemodtagere (6,4 %) mens der er en stigning i antallet af integrationsydelsesmodtagere som følge af de senere års tilflytning af flygtninge og familiesammenførte – den samlede effekt bliver derfor næsten uændret

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Næste opgørelse foretages på baggrund af data fra 1. kvartal 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ikke opgjort.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,

    

   1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 01-06-2017

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.