Tværgående Udvalg for Ledige Unge - Referat fra mødet den 14-06-2016

Referat

 • 1 Eksempler på succesfulde indsatser rettet mod unge
  • Sagsfremstilling

   På dagens møde vil der blive givet et oplæg med eksempler og cases, hvor unge har haft udbytte af initiativer i den kommunale indsats, på uddannelsesinstitutionerne og lokale virksomheder.  

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 14-06-2016

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

 • 2 Endelig afrapportering af Quick Wins, længerevarende indsatser samt øvrige initiativer, der understøtter den tværgående indsats for ledige unge
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2. kvartal 2015 en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune, og kom i den forbindelse med en række anbefalinger til den fremtidige indsats på området, herunder den forebyggende indsats. Analysen og dens konklusioner blev præsenteret for Byrådet på budgetkonferencen i august 2015, og dannede grundlag for det videre arbejde med udvikling af den tværgående indsats for ledige unge.

    

   Ønskede effektmål

   KL’s analyse konkluderer, at antallet af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune er højere end i kommuner med sammenlignelige rammevilkår – især antallet af såkaldt stærke unge. Desuden er den tid, de unge modtager offentlig forsørgelse længere i Viborg Kommune. Indsatsen bør derfor fokusere på at skabe effekter på to hovedområder:

   • Nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse så meget som muligt
   • Nedbringe tiden, de unge tilbringer på offentlig forsørgelse

    

   Anbefalede indsatsområder

   KL’s analyse anbefaler en række indsatsområder, som kommunen bør arbejde med for at opnå de ønskede resultater og effekter. Tværgående Udvalg for Ledige Unge har taget udgangspunkt i disse indsatsområder og resultatet af udviklingsarbejdet er en lang række initiativer, der kan inddeles i to grupper:

   • Quick Wins indsatserne, der umiddelbart kunne igangsættes med henblik på en hurtig realisering af umiddelbare gevinster – primært i Arbejdsmarkedsområdets regi
   • De længerevarende indsatser, der krævede et udviklingsarbejde på tværs af kommunens egne områder og/eller inddragelse af eksterne aktører.

    

   Der kan på baggrund af KL’s analyse opstilles ti indsatsmål, der gennem fem resultatmål samlet bidrager til de ønskede effekter (se bilag 1). Både Quick Wins indsatserne og de længerevarende indsatser bidrager hver især til ét eller flere indsatsmål.

    

   Quick Wins indsatserne

   Quick Wins indsatserne blev iværksat i løbet af 2. halvår 2015 og er løbende blevet tilpasset i forhold til erfaringerne, med henblik på at begrænse andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse. En aktuel status er vedlagt som bilag 2.

    

   Set i forhold til de øvrige kommuner med sammenlignelige rammevilkår (klyngen) var Viborg Kommune i KL’s analyse nr. 10 målt på andelen af unge, der modtog offentlig forsørgelse i 1. kvartal. 2015. Den seneste status viser, at Viborg Kommune i 1. kvartal. 2016 er nr. 4 blandt de sammenlignelige kommuner, altså en væsentlig forbedring i forhold til udviklingen i klyngekommunerne.

    

   De to indsatser med den største umiddelbare virkning på effektmålene er den mere konsekvente brug af sanktioner, samt den ændrede fokus på nytteindsatsen. Begge er primært rettet mod nedbringelsen af antallet af åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp.

    

   Den mest omfattende af indsatserne har været omlægningen af aktiveringsindsatsen, så denne er mere målrettet og med forøget anvendelse af virksomhedsrettet indsats. Denne omlægning er foretaget i forhold til alle målgrupper i jobcenteret, og ikke kun i forhold til de unge.

    

   De længerevarende indsatser

   De længerevarende indsatser er gennemarbejdet af en række arbejdsgrupper med deltagelse af Børn og Unge, Job & Velfærd, uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder. Arbejdet har resulteret i 10 handleplaner (en enkelt af disse består af 4 delhandleplaner).

    

   På baggrund af drøftelsen på det seneste møde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge har Jobcenter Viborg udarbejdet yderligere 3 handleplaner med en mere ambitiøs og investeringskrævende indsats, der til gengæld modsvares af en mere direkte og mere synlig effekt på målene.

    

   En oversigt over handleplanerne er vedlagt i bilag 3

    

   Handleplanerne understøtter alle ét eller flere af indsatsmålene i bilag 1, og bidrager derigennem til den samlede effekt. Hovedparten af handleplanerne indeholder direkte kommunal deltagelse, mens enkelte udføres af eksterne aktører alene, f.eks. Mercantec og Viborgegnens Erhvervsråd.

    

   Økonomiske forudsætninger og konsekvenser

   De fleste af handleplanerne kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer på arbejdsmarkedsområdet, mens de andre kræver tilførsel af midler til området. De handleplaner, der kræver finansiering er oplistet i bilag 4. Såfremt alle de beskrevne initiativer gennemføres vil det fuldt indfaset (fra 2018) være tale om øgede udgifter i størrelsesordenen 6,55 mio. kr., og en forventet effekt på forsørgelsesudgifterne på 14,6 mio. kr. årligt.

    

   Der blev ved budgetlægningen 2016-19 indarbejdet en effekt af omlægningen af indsatsen på overførselsområdet, herunder indsatsen overfor unge kontanthjælpsmodtagere:

    

   Mio. kr.

   2016

   2017

   2018

   2019

   Forventet yderligere mindreudgift på grund af omlægning af indsatsen på hele overførselsområdet

   -15,0

   -20,0

   -25,0

   -30,0

    

    

   Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre effekten af indsatsen og dermed realiseringen af den forudsatte besparelse. Blandt andet fordi refusionsomlægning, flere flygtninge mv. gør det vanskeligt at skille faktorernes virkning fra hinanden. Det er dog forvaltningens foreløbige vurdering, at der ikke er opnået realisering af den fulde besparelse, selv om omlægningen af indsatsen har haft positiv effekt.

    

   De dele af handleplanen, der kræver yderligere investeringer vil derfor på det foreliggende grundlag ikke bidrage til yderligere gevinster, men skal ses som en forstærket indsats for at opnå den allerede budgetlagte gevinst.

    

   Forvaltningen arbejder fortsat med at opgøre konsekvenserne, og vil derfor foreslå, at byrådet orienteres herom på temamødet den 22. juni, og at området følges nøje i de kommende måneder, herunder kommer der forventeligt nye oplysninger i forbindelse med økonomiaftalen, samt 2. budgetopfølgning, som fremlægges for udvalgene i uge 35.

    

   Øvrige indsatser, der understøtter den tværgående indsats for ledige unge

   På det seneste møde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge blev der udtrykt ønske om en oversigt over tiltag, der ikke direkte er en del af den tværgående indsats for ledige unge, men som alligevel understøtter indsatsen.

    

   Forvaltningen har modtaget input til dette fra Jobcenter Viborg, Kultur, Service & Events, Børn & Unge samt Mercantec. Listen er således ikke udtømmende, idet ikke alle aktører har meldt tilbage med relevante initiativer og aktiviteter.

    

   Oversigten er vedlagt som bilag 5

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller

    

   at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager afrapporteringen til efterretning

    

   at Tværgående Udvalg for Ledige Unge fremsender afrapporteringen til Byrådet

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 14-06-2016

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog afrapporteringen til efterretning.

    

   Tværgående Udvalg for Ledige Unge fremsender afrapporteringen til Byrådet.

    

    

   I forhold til den forebyggende indsats er det efter udvalgets opfattelse essentielt, at der kan findes positive rollemodeller for børn, der allerede tidligt kan identificeres med en høj risiko for senere i livet at blive afhængige af offentlig forsørgelse.

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 14-06-2016

   Mødet i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 24. august 2016 aflyses.

    

   Næste møde er således onsdag den 28. september 2016 kl. 17 - 19.