Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 27-09-2017

Referat

 • 1 Vedtagelse af lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 479 har været i offentlig høring. Et af høringssvarene kommer fra bygherre, der ønsker mulighed for en ekstra etage på Falkevej 9, hvilket vil forudsætte, at der skal laves et kommuneplantillæg. Bygherre har under høringsperioden også lavet aftaler med ledningsejere i området, hvorfor bygherre nu ønsker mulighed for bebyggelse i lokalplanområdets nordlige del.

    

   Forvaltningen lægger op til en stillingtagen til, om lokalplanen skal ændres med mulighed for bebyggelse mod nord og nogle mindre ændringer, og sendes i ny forkortet høring, eller om et revideret lokalplanforslag med kommuneplantillæg, der også giver mulighed for en ekstra etage på Falkevej 9, skal sendes i ny offentlig høring på 4 uger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   1. Om Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at lokalplanslaget sendes i ny forkortet høring på 14 dage, med de i bilag 5 nævnte ændringer (1. del af bilaget), inden planen forelægges til endelig vedtagelse, eller

    

   2. Om Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at et nyt lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, der giver mulighed for op til henholdsvis 6 og 7 etager på Falkevej 9, og hvor de i bilag 5 nævnte ændringer er indarbejdet, skal sendes i ny 4 ugers offentlig høring, inden planen forelægges til endelig vedtagelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at et nyt lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, der giver mulighed for op til henholdsvis 6 og 7 etager på Falkevej 9, og hvor de i bilag 5 nævnte ændringer er indarbejdet, skal sendes i ny 4 ugers offentlig høring, inden planen forelægges til endelig vedtagelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.

    

   Jævnfør kommuneplantillæg nr. 56 ønsker bygherre at opføre en bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Byrådet besluttede den 21. juni 2017 (sag nr. 25) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg i 8 ugers offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Lokalplanforslaget er i bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 479 har været i offentlig høring fra den 22. juni til den 16. august 2017. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget, som er i bilag nr. 3.

    

   Der har under høringsperioden desuden været afholdt borgermøde. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om de trafikale forhold i naboområderne, og der blev spurgt til, om forslag til lokalplan nr. 479 ville få en indvirkning på dette.

    

   Forvaltningen følger den trafikale situation i området, men vurderer, ud fra trafiktællinger mv. i området, ikke, at den er problematisk på nuværende tidspunkt.
   Forslag til lokalplan nr. 479 udlægger desuden et areal til mulig udvidelse af Falkevej, så der evt. kan etableres cykelsti og fortov i begge sider af vejen, samt en sti på tværs af området, hvilket samlet set vil kunne medføre en forbedring af de trafikale forhold – særligt for bløde trafikanter.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 479

   Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   Bebyggelse:

   ·           Maks etageantal:

   Falkevej 9: Højst 6 etager mod Falkevej og højst 5 etager mod Indre Ringvej.

   Falkevej 11-17: Højst 5 etager.

    

   ·           Maks bebyggelsesprocent på 175 %.

   ·           Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.

    

   ·           Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).

   ·           Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.

   ·           Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om en trinvis nedtrapning mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.

   ·           Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

   ·           Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.

    

   Trafikale forhold:

   ·           Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.

   ·           Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.

   ·           Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.

   ·           Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.

    

   Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Der er kommet et høringssvar fra bygherre, og forvaltningen har derfor taget en dialog med bygherre. På denne baggrund er der fremkommet en række ønsker til ændringer i lokalplanforslaget fra bygherre. Forvaltningen vurderer, at disse ændringer kan indarbejdes i lokalplanforslaget, men at det vil kræve en fornyet forkortet høring af lokalplanforslaget (14 dage), jf. planlovens § 27, stk. 2., inden det igen kan forelægges til vedtagelse, da nogle af ændringsforslagene på væsentlig måde berører andre borgere end bygherre.

    

   Herudover ønsker bygherre mulighed for en ekstra etage på Falkevej 9. Denne ændring vil kræve et nyt kommuneplantillæg for området, og en ændring af lokalplanforslaget, der vil kræve en ny høring på 4 uger, inden lokalplanforslaget igen kan forelægges til vedtagelse.

    

   Der også kommet et høringssvar med ønske om, at der gives lov til maksimalt 3 etager inden for lokalplanområdet, for at boligområderne mod øst ikke mister udsigt og får skyggepåvirkning. Forvaltningen vurderer, at udsigten til et nybyggeri, grønne opholdsarealer mv. vil være en forskønnelse af området, fremfor den nuværende udsigt til gamle industribygninger. Forvaltningen vurderer desuden, at en kommende skyggepåvirkning ikke vil påvirke den ejendom som indsiger bor i, men at det alene vil være de nærmeste boligbebyggelser der vil få skyggepåvirkning, og her kun om morgenen.
   Forvaltningen indstiller derfor, at bemærkningen ikke imødekommes.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5, og forslag til evt. kommuneplantillæg er i bilag 6.

    

    

   Alternativer

   Planen kan vedtages uændret.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af Byrådet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse, samt anlægsudgifter.

    

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Der er i områdets nordlige del placeret en fjernvarmeledning og en spildevandsledning. Efter vedtagelse af lokalplanforslaget har bygherre været i dialog med Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. Viborg Fjernvarme har indvilget i, at fjernvarmeledningen kan flyttes ud i det grønne forareal, såfremt bygherre afholder omkostningerne, og Energi Viborg har indvilget i, at der kan bygges henover deres spildevandsledning, såfremt udlæg omkring ledningen friholdes, og der laves en frihøjde på mindst 4 meter over deres anlæg/ledning.

    

   Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at lokalplanforslaget kan ændres, så der gives mulighed for byggeri, hvor ledningerne i dag er placeret, under forudsætning af, at fjernvarmeledningen flyttes, og at spildevandsledningen respekteres jf. Energi Viborgs krav. Herudover vurderer forvaltningen, at ledningerne skal tinglyses på Viborg Kommunes ejendom, inden arealet sælges til bygherre.

  • Bilag

 • 2 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 482 for et boligområde ved Agerlandsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 482 og forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 (tidligere tillæg nr. 73 til kommuneplan 2013-2025) har i perioden fra den 22. juni til den 16. august 2017 været i offentlig høring. Planforslagene giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse. Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til den, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til den, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. juni 2017 (sag nr. 47), at fremlægge forslag til lokalplan nr. 482 for et boligområde ved Agerlandsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013 - 2025 i 8 ugers offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 482 for et boligområde ved Agerlandsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013 - 2025 har været i offentlig høring fra den 22. juni til den 16 august 2017. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar til planforslagene. Indsigelsen findes i bilag 3.

    

   Høringssvaret omhandler, at den blodbøg, som står ved indkørslen til Agerlandsvej 26a, bør sikres og forsat bevares med lokalplanen. Derudover foreslås det at den sydlige støjvold skal tilplantes med træer og buske i stedet for græs, samt at støjvolden gøres bredere og således flades mere ud mod syd på arealet udenfor lokalplanområdet.

    

   Det indstilles, at der optages bestemmelser om bevaring af træet i lokalplanen, da træet er med til at give området karakter. Det indstilles desuden, at der gives mulighed for mindre træer og buske på den sydvendte skråning mod det grønne område syd for lokalplanområdet samt det indstilles, at der ikke fastsættes en minimums hældning for den sydvendte del af støjvolden, støjvolden vil således kunne brede sig længere mod syd. Beplantningen og en fladere hældning vil gøre det muligt i højere grad at sikre et samspil mellem støjvolden og det mindre grønne område syd for lokalplanområdet.   

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 451

   Lokalplanforslaget udlægger området ved Agerlandsvej og Vestre Ringvej i Viborg til boligområde i form af tæt-lav bolig bebyggelse. Der gives mulighed for opførelse af i alt 16 tæt-lav boliger. Vejadgang sker fra Agerlandsvej. Der stilles krav om etablering af støjvolde mod Agerlandsvej og Vestre Ringvej.

    

   Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder VIBNV.A1.06, VIBNV.B4.02 og VIBNV.R1.02. Således lokalplanområdet bliver omfattet VIBNV.B4.02.

    

   Kommuneplan 2017 – 2029 blev endeligt vedtaget i Byrådet den 21. juni 2017, og således efter at forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2027 blev vedtaget til offentlig høring. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil dette derfor blive et tillæg til kommuneplan 2017 – 2029.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil ved realisering af planlægningen blive stillet krav om etablering af en venstresvingsbane på Agerlandsvej af hensyn til trafiksikkerheden. Bygherre skal afholde alle udgifter i forbindelse med etableringen af svingbanen jf. lov om offentlige veje.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 3 Behandling af høringssvar til forslag til lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde ved Karup samt kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2017-2029.
  • Resume

   Efter den offentlige høring af lokalplan nr. 483 og kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljørapport for en udvidelse af et erhvervsområde ved Åhusevej i Karup, lægger forvaltningen op til, at udtage et areal af lokalplanens område.

    

   Et af høringssvarene omhandler et ønske om at placere et biomasseanlæg indenfor lokalplanområdet. Hvis det skal imødekommes, er det nødvendigt at reducere lokalplanområdet og sende lokalplanforslaget i en supplerende offentlig høring på 2 uger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at arealet for lokalplan nr. 483 og kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 – 2029 reduceres som vist på kortbilag 5, hvorved lokalplan nr. 317 er gældende for det udtagne areal, og

   2. at det ændrede forslag til lokalplan nr. 483 udsendes i supplerende høring i 2 uger jf. planlovens §27 stk. 2.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 14. juni 2017 (sag nr. 48) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde ved Åhusevej i Karup samt forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 22. juni til den 16. august 2017.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   I høringsperioden er der kommet 5 høringssvar til lokalplanforslaget og miljørapporten, som vedlægges i bilag nr. 3.

    

   Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg. De foreslåede ændringer til lokalplanens bestemmelser medfører ikke ændringsforslag til kommuneplantillægget.

    

   Der er i processen afholdt 2 borgermøder i Karup Forsamlingshus, dels den 28. marts, som en del af fordebatten, hvor der deltog ca. 110 personer og dels den 9. august, hvor der deltog ca. 40 personer, hvor planforslag og miljørapport var til debat.

    

   Beskrivelse

   Karup Kartoffelmelsfabrik har et ønske om at udvide fabrikken og senere flytte den eksisterende del af fabrikken til den nye placering. Gældende planlægning giver kun mulighed for at udvide på et mindre areal, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Forslag til lokalplan nr. 483

   Lokalplanforslaget udlægger et område til erhvervsformål primært med tilknytning til landbrugssektoren og giver mulighed for en udvidelse af Karup Kartoffelmelsfabrik. Vejadgang sker fra Åhusevej. Planforslaget friholder et areal til en vejreservationen for en evt. ny omfartsvej ved Karup.

    

   I forbindelse med den supplerende høring udtages et areal på ca. 1,1 ha, hvor lokalplan nr. 317 vil være gældende. En del af Åhusevej inddrages i lokalplanområdet og overføres til byzone for at kunne inddrive vejbidrag fra brugerne af vejen.

    

   Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 5 til kommuneplanen, der udlægger et ca. 50 ha stort område til erhvervsformål, hvoraf ca. 12 ha tidligere har været udlagt i kommunplanen.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen, som skal offentliggøres sammen med de vedtagne planer.

    

   VVM

   Det konkrete projekt for udvidelsen af Kartoffelmelsfabrikken er omfattet af lovbekendtgørelse  om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter - bilag 2 pkt. 7g ”Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter” samt bilag 2 pkt. 13a ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

   Miljøstyrelsen, som i denne sag er myndighed i forhold til VVM, har den 14. juli 2017 afgjort, at der er VVM-pligt for projektet. Afgrænsningen af indholdet af VVM-redegørelsen har været i høring hos Viborg Kommune. Miljøstyrelsen forventer en VVM-godkendelse omkring årsskiftet 2017/2018. Anlæggelsen og byggeriet af den nye kartoffelmelsfabrik kan ikke påbegyndes, før der foreligger en VVM-godkendelse af projektet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og udkast til Byrådets svar til disse.

    

   Høringssvaret fra Karup Varmeværk v/ PlanEnergi gør opmærksom på, at lokalplanforslaget ikke tager højde for, at Karup Varmeværk ønsker at placere et biobrændselsanlæg indenfor lokalplanens område. Det er væsentligt for Varmeværket at kunne etablere et biobrændselsanlæg for at kunne holde varmeprisen nede, også efter et tilskud til elproduktion bortfalder den 1. januar 2019. Anlægget kan etableres på baggrund af den gældende lokalplan nr. 317.

    

   Karup Varmeværk er netop sammenlagt med varmeværket i Kølvrå for at kunne etablere biobrændselsanlægget i Karup i stedet for i Kølvrå, idet anlægget i Karup kan opnå en bedre rentabilitet. Anlægget ønskes placeret umiddelbart ved siden af solvarmeanlægget og akkumuleringstanken.

    

   Biobrændselsanlægget kan – bortset fra en dispensation fra bygningshøjden og skorstenshøjden – umiddelbart godkendes indenfor lokalplan nr. 317. Med det oprindelige forslag til lokalplan 483 var det hensigten, at hele lokalplan 317 skulle ophæves. 

    

   De resterende høringssvar medfører kun ubetydelige ændringer.

    

   Forslag til den nye afgrænsning af lokalplan nr. 483, som foreslås offentliggjort med en supplerende høring, fremgår af bilag nr. 5.

    

   Supplerende høring

   Forvaltningen vurderer, at ændringsforslaget om placering af Varmeværket på væsentlig måde berører andre borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringerne. Planforslagene kan derfor ikke vedtages endeligt, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig, jf. planlovens § 27, stk. 2.

    

   Når ændringsforslagene har været i supplerende høring, vil Teknisk Udvalg få sagen til fornyet behandling.

    

   Alternativer

   Et alternativ til den supplerende høring er at undlade at tilrette planforslagene. Konsekvensen vil være, at Karup Varmeværk vil være nødt til at placere biobrændselsanlægget et andet sted i Karup by.

    

   Et alternativ er at indarbejde varmeværket i lokalplan nr. 483. Det medfører dog ændringer i formåls- og anvendelsesbestemmelserne, hvilket vil medføre en ny offentlig høring på 8 uger, da det reelt er tale om et nyt planforslag.

    

   Tidsperspektiv

   Karup Varmeværk ønsker at bygge hurtigst muligt. Karup Kartoffelmelsfabrik ønsker planerne vedtaget hurtigst muligt. Byggeriet af den nye kartoffelmelsfabrik kan dog ikke påbegyndes, før der foreligger en VVM-godkendelse af projektet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Se beskrivelse og alternativer.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at beslutningen om en supplerende høring ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 4 Igangsætning af lokalplanlægning for et centerområde ved Madsens Hotel i Bjerringbro
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt en skitse vedrørende nye boliger ved Storegade i Bjerringbro i tilknytning til Madsens Hotel.

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1. Princip for disponering af området ses i bilag 2 og tegningsmaterialet fra ansøgningen er vedlagt som bilag 3.

   Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg.

   1. at lokalplanlægningen sættes i gang med udgangspunkt i de beskrevne principper for planlægningen, og

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog d. 05.04.2017 (Sag nr. 4) at sende at kommuneplantillæg nr. 68 - Temaplan for Bjerringbro i offentlig høring og det forventes forelagt til vedtagelse i efteråret 2017. I forslag til kommuneplantillægget er der lagt op til, at give mulighed for randbebyggelse i 3 etager mod Markedsgade og Rossensgade for bl.a. at give mulighed for at omdanne lokalplanområdet.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Bygherre har fremsendt et projektforslag, hvor de ønsker at opføre ca. 30 lejligheder fordelt på 3 etager og ønsker desuden mulighed for almen service og butikker i stueetagen ved Madsens Hotel mod Storegade. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra den eksisterende offentlige parkeringsplads. Der vil være stiadgange til området fra Markedsgade, Storegade samt fra den eksisterende parkeringsplads. Der etableres opholds- og grønne arealer i form af et gårdrum (se princip for disponering af området i bilag 2).

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af ”Udlednings- og Reguleringsplan for karéen: Storegade, Torvegade mv.”, der udlægger området til blandet bebyggelse. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen hvad angår boligers højde mod Markedsgade og Rossensgade, opholdsarealer og bebyggelsesprocent. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan. Den eksisterende hovedbygning fra 1909, Madsens Hotel, er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Forvaltningen foreslår derfor, at den optages som bevaringsværdig i lokalplanen.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til blandet bolig og erhverv.

   Når kommuneplantillæg nr. 68 er vedtaget, er projektforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår følgende principper:

   - Randbebyggelse i max. 3 etager mod Markedsgade og Rossensgade.

   - Der etableres indkørsel fra Rossensgade.

   - Krav til facadeudtryk, materialer, tagform, så projektet indpasses i forhold til omgivelserne. 

   - Et gårdrum med beplantning etableres med adgang fra Rossensgade og den eksisterende parkeringsplads.

   - Der skal etableres almen service eller butikker i stueetagen i Madsens Hotel med indgang ud mod gågaden for at give liv til byen. 

   - ½ p-plads pr. bolig ved nybyggeri.

   - Ved eksisterende bebyggelser (Madsens Hotel) dog kun passende cykelparkering.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der stilles krav om vertikale, slanke linjer i byggeriet og variationer i facadens rytme. Desuden teglfacade, skifer/tegltag samt symmetrisk saddeltag. Dette for at projektet samlet set indpasses i områdets arkitektur (herunder hensyntagen til Madsens Hotel). Bygherre er enig i principperne. Forvaltningen er i indledende dialog med bygherre, og forvaltningen opfordrer til en yderligere bearbejdning af facaderne, og der stilles krav om facaderytme inden lokalplanforslaget fremlægges. 

    

   Parkeringsnorm

   Det tidligere parkeringsbehov for Madsens Hotel er fjernet, da hotellets og de tidligere bygningers funktioner ikke længere er aktuelle (hotel, butikker, restaurant, selskaber mv.). Forvaltningen vurderer derfor, at der ved nyt byggeri kan regnes med en lavere parkeringsnorm på egen grund, end beskrevet i kommuneplanen, da belastningen af den store fællesparkeringsplads i området er nedsat pga. de tidligere funktioners ophør.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse                         Ultimo 2017

   Offentlig høring                                     Ultimo 2017

   Endelig vedtagelse                                 Primo 2018

    

   Delegation:

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

    

    

    

    




  • Bilag

 • 5 Fortsat behandling af sagen vedr. bevaring af egetræer i Hald Ege
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede på møde d. 25. januar 2017 (sag nr. 3), at forvaltningen fremover håndhæver gældende deklarationen om store grunde og egetræer, og at muligheder for bevaring af egetræerne på Egeskovvej afdækkes. Det besluttedes endvidere, at sagen forelægges udvalget igen på et kommende møde. En grundejer har foreslået fredning af træer i området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det drøftes, om der skal igangsættes en lokalplan for bevaring af egetræerne for boligområdet i Hald Ege

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at der igangsættes en lokalplan for bevaring af egetræerne for boligområdet i Hald Ege, idet grundejerforeningen kommer med udkast til registrering af træerne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Grundejerforeningen Hald Ege, Nonbo og Bækkelund anmodede med brev af 14. september 2016 om, at der udarbejdes en lokalplan for område HALD.B1.01 – et udbygget boligområde i Hald Ege. Formålet med lokalplanen skal være at sikre, at grunde ikke udstykkes yderligere. Alternativt søges om, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvori mindste grundstørrelse hæves. Grundejerforeningen fremsendte den 19. december 2016 supplerende bemærkninger.

    

   Der er den 30. januar 2017 modtaget skrivelse (vedlagt i bilag 1) med forslag til fredning af alle træer med en omkreds på et ikke nærmere defineret mål, målt i en meters højde.

    

   Forespørgslen er suppleret ved brev af 8. juni 2017 (vedlagt i bilag 2)

    

   Et oversigtskort er i bilag 3.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Grundejer foreslår, at alle egetræer fra den oprindelige skov behandles under et, og at træer med en stor omkreds, i et ikke nærmere fastsat mål, anses for bevaringsværdige. Fremtidig beskæring og evt. fældning skal ske efter tilladelse fra Park og Vej og skal udføres af professionelle firmaer af sikkerhedsgrunde. Efter fældning skal plantes et tilsvarende træ så tæt på fældningsstedet om muligt og med en højde over 1 m. 

    

   Grundejer rykker i brev (se bilag 2) for svar på anmodningen om udarbejdelse af en lokalplan.

    

   Hald Ege er karakteristisk ved at være et boligområde udbygget gennem mere end 70 år omkranset af skov og med karakteristiske store gamle egetræer langs især Egeskovvej og i parcelhushaverne og langs den nedlagte jernbanetracé Alhedestien, som benyttes som cykel- og gangsti.

    

   For at fastholde områdets karakter med de gamle store egetræer kan det overvejes, at der udarbejdes en lokalplan alene for beskyttelsen af egetræerne. Lokalplanen skal være en bevarende lokalplan, som konkret udpeger de træer, der skal bevares. Dette er den eneste måde at forsøge at sikre egetræerne.

    

   En lokalplan for sikring af egetræerne kan dog ikke forhindre, at træer fældes af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. efter storm.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   -

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det kan være vanskeligt at håndhæve en lokalplan om bevaring af træer, idet træer kan være fældet, før kommunen gøres opmærksom på, at lokalplanen ikke overholdes.

  • Bilag

 • 6 Fortsat behandling af ny vejadgang til fremtidigt boligområde ved Hald Ege
  • Resume

   Teknisk Udvalg behandlede sidst sagen på møde d. 10. august 2016 (sag nr. 6). Beslutningen var, at sagen blev udsat. Der har været endnu en henvendelse til Vejdirektoratet vedr. muligheden for at der etableres en ny vejadgang til Vejlevej mod at lukke Koldingvejs tilslutning til Vejlevej. Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet en trafikplan for området mellem Egeskovvej, Koldingvej og det ansøgte boligområde ved Hald Ege.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår Tekniks Udvalg at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for ansøgning 1 og 4.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der igangsættes udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for ansøgning 1 og 4, idet Rideskolen inddrages i det videre arbejde vedr. vejforholdene. Planlægning af område 2 og 3 afventer nærmere.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte planlægningen for et nyt boligområde ved Hald Ege på møde d. 17. september 2014 (sag nr 6). Teknisk Udvalg har behandlet sagen vedrørende planlægningen og etablering af en ny vejadgang til et fremtidigt boligområde mellem Hald Ege og Viborg ved Kolbækken på 7 udvalgsmøder.

    

   Der har været undersøgt flere forskellige mulige vejadgange.

    

   LE34 har d. 1. september 2017 på vegne af Bach gruppen og Poul Erik Hansen fremsendt ansøgning om igangsætning af planlægningen bilagt planskitse visende områdets disponering med veje og delområder (vedlagt i bilag 2).

    

   Inddragelse og høring

   Byrådet indkaldte fra 2. oktober til den 29. oktober 2014 ideer og forslag til planlægningen for et nyt boligområde ved Hald Ege.

    

   Der er modtaget 21 bemærkninger under den forudgående offentlighed. Der afholdtes borgermøde den 23. oktober 2014 med deltagelse af ca. 80 borgere.

    

   På mødet fremkom bl.a. følgende bemærkninger:

   -        Belastningen på Koldingvej er stor og bliver kun større med et nyt boligområde. Tilsvarende bliver belastningen gennem Hald Ege til skole og institutioner større, hvis boligområdet etableres.

    

   -        Hvorfor skal der ske byudvikling i Hald Ege, når kommunen netop har planlagt for Arnbjerg, hvor der kommer 700 boliger/byggegrunde? Nonbo enge er endnu ikke udbygget, og det ser ud til at tage lang tid. Hvor længe skal beboerne bo på en byggeplads?

    

   -        Der bliver behov for, at Koldingvej gøres bredere for at kunne rumme den trafik, et boligområde vil medføre.

    

   -        Området har stor rekreativ og landskabsmæssig værdi. Undlad at bruge hver lille grøn plet til byudvikling!

    

   -        Hellere færre boliger og/eller storparceller, så der ikke skal så meget trafik gennem Koldingvej og Egeskovvej.

    

   -        Ønske om at cykelstier etableres i Hald Ege før denne byudvikling begynder.

    

   Der blev på borgermødet fremsat ønske om, at der afholdes yderligere borgermøde i offentlighedsfasen for lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

    

   Beskrivelse

   På forespørgsel har Vejdirektoratet med brev af 5. december 2016 (vedlagt i bilag 3) fastholdt, at der ikke bør etableres en ny vejtilslutning for et nyt boligområde til Vejlevej, statsvej 348 Ølholm- Viborg, ved Kolbækken.

    

   Forvaltningen afholdt d. 20 december 2016 møde med Vejdirektoratet. Mødets formål var at følge op på Vejdirektoratets udtalelse af 5. december 2016.

    

   På mødet uddybede Vejdirektoratet de trafikale konsekvenser ved at etablere en direkte vejadgang for et boligområde til Vejlevej på det aktuelle sted med følgende:

    

   -            Hovedparten af trafikken fra et fremtidigt boligområdet vil have retning mod Viborg, hvilket betyder, at biler skal krydse den sydgående vognbane på Vejlevej. Det vil dels skabe flere situationer med opbremsning og øget risiko for uheld, og dels vil det være svært for beboerne at komme ud på Vejlevej, særligt i myldretid. Der er tale om en ændring i trafikken i forhold til trafikken fra Koldingvejs tilslutning til Vejlevej, idet hovedparten af udkørslerne fra Koldingvej er højresving i sydgående retning.

    

   -            Hvis der skal etableres adgang for et boligområde, vil det være nødvendigt at etablere en rundkørsel. Dette vil have negativ betydning for fremkommeligheden på Vejlevej. Der vil ikke kunne etableres yderligere lyskryds i den åbne land, da disse medfører for mange ulykker.

    

   Flere ansøgninger

   Byrådet besluttede på møde den 21. juni 2017 (sag nr. 4) i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, at der skal udarbejdes grundlag for igangsætning af planforslag for byudvikling mellem Hald Ege og Viborg på baggrund af 4 konkrete ansøgninger.

    

   Ansøgning 1 er den oprindelige ansøgning. Ansøger er LE34 på vegne af bl.a. Bach Gruppen.

    

   Ansøgning 2 er modtaget i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplan 2017. Ansøger er Phillipsen Gruppen.

    

   Ansøgning 3 er modtaget i maj 2017. LABAN arkitekter søger på vegne af lodsejeren Egeskovvej 1 om planlægning for et nyt boligområde.

    

   Ansøgning 4 er modtaget i maj 2017. Lodsejer, Kolbækvænget 14, søger om mulighed for at udstykke 4 byggegrunde.

    

   De konkrete arealer fremgår af oversigtskort i bilag 1.

    

   Trafikplan

   Forvaltningen har fået udarbejdet en trafikplan visende vej- og stinet til betjening af 4 områder mellem Viborg og Hald Ege. Der er en række parametre omkring især trafiksikkerhed ved krydsning af Alhedestien og adgangen til Viborg Rideskole, Koldingvej 215, som det er væsentlig at finde den bedste løsning på.

    

   Trafikplanen (vedlagt i bilag 4) indeholder en vejadgang til nyt boligområde 1 via Koldingvej krydsende Kolbækken ved Nonbo Traktor. Trafikplanen indeholder desuden en vejlukning af den østligste del af Koldingvej (lukning af selve tilslutningen til Egeskovvej) for at fredeliggøre området omkring rideskolen, og for at skabe mere sikre krydsninger af Egeskovvej.

    

   Der er med planen lagt særligt vægt på at skabe en sikker og tryg vej og stinet, som sikrer en god betjening af de fremtidige områder - samtidig med, at der i høj grad tages hensyn til områdets eksisterende beboer og funktioner.

    

   Område 1 vejbetjenes via Koldingvej, hvorpå der i krydsningen med Kolbækvænget etableres en hævet flade for at tydeliggøre krydsningspunktet og for at holde hastigheden nede. Koldingvejs tilslutning til Vejlevej kan opretholdes for at undgå omvejskørsel, men kan lukkes såfremt lokaliteten skulle blive uheldsbelastet. Område 1 stibetjenes via en belyst asfaltsti over bækken forbi den sydligste del af Haveforeningen Solvang, som kobles på Alhedestien.

    

   Der etableres en gangsti evt. i grus som forbinder område 1 med Kolbækvænget, hvorved gående får en direkte forbindelse til de nye buslommer ved Egeskovvej. Koldingvejs forløb ændres via et nyt forløb på 200 meter og en ny tilslutning til Egeskovvej.

    

   Der bør af sikkerhedsmæssige grunde etableres en kort venstresvingsbane på Egeskovvej. Vejændringen fjerner det lange retlinjede forløb på Koldingvej, hvorved det bliver muligt at lukke den eksisterende tilslutning til Egeskovvej. Herved ledes ny trafik fra boligområde 1 uden om rideskolen og den skæve krydsning med Alhedestien. Lukningen af Koldingvej muliggør, at buslommen på vestsiden af Egeskov kan flyttes mod syd, og at der kan anlægges en krydsningshelle i den nuværende venstresvingsbane. Herved forbedres de kritiske oversigtsforhold, og sikkerhed og trygheden øges for stitrafikanter.

    

   Område 2 vejbetjenes af den forlagte Koldingvej i nord og af en ny kort stamvej via en ny rundkørsel på Egeskovvej i syd. Den forlagte Koldingvej opdeler område 2. En rundkørsel på Egeskovvej har til formål at give en klar visuel markering af den nye byzonestart, og giver en sikker tilslutning af de fremtidige områder 2 og 3 til Egeskovvej.

    

   Rundkørsler sænker hastigheden, så der kan skabes en sikker og tryg stikrydsning inkl. ridestikrydsning på nordsiden af rundkørslen. Omkring rundkørsel etableres to buslommer, som skal betjene de nye områder med kollektiv trafik. Rundkørslen vil have en hastighedsdæmpende effekt på Egeskovvej, og vil forbedre sikkerheden i den nye tilslutning af Koldingvej og i krydsningspunktet mod nord.

    

   Område 2 og 3 er godt betjent af de eksisterende stier, og via en opgradering af ridestien mellem område 2 og 3.

    

   Område 4 består kun af 3-4 nye parcelhusgrunde og kan vejbetjenes af Kolbækvænget.

    

   Der etableres 30 km/t zoner i de nye boligområder ved at give de interne stamveje kurvede eller knækkede forløb, således at der skabes et selvforklarende vejforløb, der indbyder til lav hastighed uden behov for bump eller lign.

    

   Vejdirektoratets bemærkninger

   Trafik planen har været hos Vejdirektoratet til udtalelse. Udtalelsen er vedlagt i bilag 5. VD udtaler at det ved en fuld realisering af planen kan blive vanskeligt at komme ud på statsvejen fra Kolbækvænget i spidstimen, og at det af fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn kan blive nødvendigt at etablere højresvingsspor og på sigt at lukke Kolbækvængets tilslutning til statsvejen. Vejdirektoratet anbefaler endvidere, at ejendommene Vejlevej 2, 2c, 4 og 6 så vidt muligt bør adgangsbetjenes som boligområde 1, sådan at de nuværende adgange til statsvejen for disse ejendomme kan lukkes. Dette vil være VD´s udgangspunkt for behandling af fremtidige plan- og udstykningssager i området.

    

   Forvaltningen vurderer, at de ejendomme, der indgår i udstykningsplanerne, kan miste deres direkte adgang til Vejlevej. Vejlevej 2c og 4 indgår ikke. Vejlevej 6 er pt under udstykning (deles i to), hvis ellers denne udstykning godkendes, indgår Vejlevej 6 heller ikke i planlægningen

    

   Tilbage er Vejlevej 2, som forventes at miste sin adgang og dermed skal vejbetjenes af ny vej.

    

   Øvrige forhold

   Trafikplanen forudsætter, at der kan opnås dispensation til, at nye veje kan gå gennem fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er 9 gravhøje med 100 m beskyttelseszone på de ansøgte arealer. 5 af gravhøjene er beliggende skjult i skoven (Viborg Plantage). De øvrige 4 høje er beliggende på arealet mellem Kolbækvænget og Koldingvej.

    

   Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen om dispensationsmuligheder.

    

   Forvaltningen er endvidere opmærksom på to naboer til område 1 på hhv. Vejlevej 2c, som har tilladelse til kloakservice, og Vejlevej 4, som angiveligt har tilladelse til hundepension/hundekennel.

    

   Forvaltningen har anmodet virksomheden RO-PO dog om dokumentation for, at der drives kennel/hundepension på ejendommen. En sådan dokumentation er trods gentagne anmodninger ikke modtaget. Forvaltningen lægger derfor til grund, at der ikke drives kennel/hundepension, og vurderer at lokalplanarbejdet kan igangsættes ud fra dette. Virksomheden vil blive hørt i forbindelse med offentlighedsfasen for planlægningen.

    

   Af hensyn til kloakservicevirksomheden skal der holdes en vis afstand til et fremtidigt boligområde – alternativt opføres en støjvold mod området, så støjgener undgås.

    

   Opgørelse af rummelighed/behov for nyt byzoneareal ved Hald Ege

   I kommuneplan 2017-2029, som netop er vedtaget, er rummeligheden opgjort for hele kommunen.

   Forvaltningen opdaterer to gange årligt antallet af byggegrunde til både bolig- og erhvervsformål. Seneste opgørelse er fra april 2017. Der var på dette tidspunkt 1,3 ha ledigt areal til boligformål i Hald Ege. Arealet er lokalplanlagt, men ikke byggemodnet. Lokalplanen er fra 1977.

    

   Befolkningsprognosen for Hald Ege fremskriver befolkningen med 8 %. Det betyder, at der er behov for ca. 8 ha areal til nye åben-lav boliger i planperioden, når den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,15. Det svarer nogenlunde til arealet i ansøgning 1.

    

   Udlæg af nye boligområder ved Hald Ege vil indgå i den samlede opgørelse af rummeligheden i kommunen, og derfor have betydning for muligheden for at udlægge boligområder andre steder

    

   Forslag til planlægning for områderne

   Ansøgning 1 har ventet i flere år på, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Ventetiden skyldes, at der skulle findes en mulig vejadgang. Ansøger har nu opkøbt den jord, der skal laves vej på, og en vejadgang er dermed mulig uden ekspropriation. Der har været afholdt fordebat i perioden fra d. 2. oktober 2014 til den 29. oktober 2014 forud for planlægningen.

    

   Det ansøgte areal svarer til, at behovet for nye boliger i Hald Ege kan dækkes i 12 år jf. ovenstående opgørelse af behov for nyt byzoneareal.

    

   Der er udført en screening af området. På baggrund af screeningen vurderes, at planlægningen for område 1 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Ansøgning 4 (vedlagt i bilag 6) er af underordnet betydning, da der alene er tale om udstykning af 3 til 4 byggegrunde. Vejadgang skal ske fra Kolbækvænget, og boligerne vil indgå naturligt i det eksisterende boligområde.

    

   Ansøgning 2 har tidligere været medtaget i forslag til kommuneplan, men blev taget ud ved den endelige vedtagelse grundet statsligt veto. På arealet er en række beskyttelseslinjer om fortidsminder (gravhøje) og skovbyggelinje i forhold til fredskov. Gravhøjene er ikke direkte synlige, idet de er på den nordlige side af Egeskovvej, men byggelinjerne reducerer arealet, der kan bebygges væsentligt med mindre Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen vil meddele dispensation/ophæve beskyttelseslinjerne. Der er p.t. dialog med Miljøstyrelsen om dette.

    

   I ansøgning 2 og 3 er ikke endeligt fastlagt bebyggelsestype eller bebyggelseshøjder. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive hvor mange boliger, områderne i alt kan komme til at indeholde.

    

   Det foreslås, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for ansøgning 1 og 4. Begrundelsen er, at der er et behov i planperioden, som kan dækkes af disse ansøgninger, samt at ansøgning 1 har ventet længe, og der er risiko for yderligere ventetid, hvis ansøgning 2 medtages i planforslaget grundet dispensationer fra Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv-

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der skal evt. afholdes kommunale udgifter i forbindelse med etablering af buslomme m.v. ved gennemførelse af trafikplanen.

    

   Udgifterne til den nye vejanlæg forventes overvejende betalt af de private udstykkere og fordelt i forhold til det antal boliger, vejene skal betjene.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   En ny vejadgang gennem en del af ejendommen Koldingvej 162 skal ske ved ekspropriation, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.


  • Bilag

 • 7 Ansøgning om kommunal opkøb af areal til etablering af Kjeldbjerg Bypark
  • Resume

   Et udvalg under Kjeldbjerg Borgerforening, Byparkudvalget, har anmodet om kommunalt tilsagn om opkøb af et areal til etablering af Kjeldbjerg Bypark. Byparken ønskes placeret på en privat ejet grund, Kjeldbjergvej 17, som er ubebygget efter at bygningerne er nedrevet med støtte fra pulje til Landsbyfornyelse 2015. Byparken er tænkt etableret med en række elementer som shelters, fællesbygning (glashus), multibane samt aktivitets-og opholdsarealer.

    

   Projektet er velbeskrevet og har en bred opbakning fra byens øvrige foreninger.  

    

   Kjeldbjerg er en aktiv by og har været nomineret til Årets Landsby 2014, men vandt ikke og 2 gange været indstillet til Regionens Landsbypris, hvor byen heller ikke var heldig.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at sagen drøftes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

    

   Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede, at sagen indgår i sag vedr. prioritering af byfornyelsesmidler, som behandles på kommende møde

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forvaltningen fik præsenteret ideen med Byparken på et møde i oktober 2016. I marts 2017 indsendte Byparkudvalget et projektforslag med anmodning om kommunes hjælp til at benytte den tomme grund, Kjeldbjergvej 17, til et kommende Kjeldbjerg Bypark, bilag 1. Materialet er efter forvaltningens anmodning efterfølgende suppleret med et budget og en finansieringsplan, bilag 2. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Med henvendelsen er fremsendt tilkendegivelser fra

   ·         Kjeldbjerg Borgerforening, der er klar til at påtage sig de forpligtigelser, der vil være i forbindelse med parkens etablering og kommende drift,

   ·         Kjeldbjerg Forsamlingshus, der glæder sig til at få Byparken som genbo, og finder at parken vil være til gavn for forsamlingshuset, da brugerne/lejerne vil kunne anvende parken,

   ·         Kjeldbjerg UIF (idrætsforeningen), der ser et stort potentiale i byparken, ikke mindst en multibane, og stiller sig til rådighed med kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med etableringen og,

   ·         Børnehuset Myrtuen, der som nabo til byparken er glade for at blive inddraget i planlægningen og forventer at anvende parken i meget stort omfang.

    

   Det fremgår af materialet, at respektive foreninger har haft forslaget om byparken på deres respektive bestyrelsesmøder/generalforsamlinger. Der har ikke været afholdt et egentligt borgermøde for alle borgere i Kjeldbjerg.

    

   Forvaltningen har fået en henvendelse fra en nabo til den planlagte bypark, som ikke ønskede parken etableret, bl.a. af støjhensyn.

    

   Den planlagte multibane vil formentlig medføre støjgener overfor naboer. Dette vil blive afklaret, såfremt der skal arbejdes videre med projektet.    

    

   Beskrivelse

   Grunden er 2.640 m2. Grunden ejes af boet efter den tidligere ejer. Boet søgte og fik støtte til nedrivning af den tidligere beboelsesbygning fra puljen til Landsbyfornyelse 2015.

    

   Ideen med Byparken er skabt af de personer, der også stod bag det nuværende Kjeldbjerg Torv. Ideen opstod allerede inden beboelsen blev nedrevet, da den havde stået tom gennem længere tid og ikke kunne videresælges af boet.

    

   Den nuværende grund ryddes for beplantning, og der etableres en ny beplantning. Den nye Bypark er tænkt indhegnet af hensyn til den nærliggende vej og naboer. Der etableres en multibane, andet aktivitetsudstyr og forskellige opholdsarealer samt et fælleshus med bl.a. toiletforhold (Glashuset).

    

   Der foreligger et samlet foreløbigt budget på 1,3 mio. kr. inkl. moms. Budgettet er i stort omfang materialeindkøb, da der kun er indregnet arbejdsløn, hvor der er behov for fagfolk. Der forventes en stor del frivilligt arbejde.

    

   Der er ikke søgt og sikret finansiering, men gruppen har via erfaringerne fra finansieringen af Kjeldbjerg Torv gjort sig en række overvejelser om hvor der kan forventes støtte. Der påregnes bl.a. søgt støtte fra kommunes pulje ”Byforskønnelse mindre byer”, hvorfra der også blev meddelt støtte til Kjeldbjerg Torv. Umiddelbart finder forvaltningen, at der er tale om et stort projekt set i forhold til byens størrelse. Byen har imidlertid i forbindelse med tidligere projekter, Kjeldbjerg Torv, vist at der lokalt er vilje og engagement til at finde finansiering, gennemføre etablering og drift af denne type projekter.

    

   Alternativer

   Der foreligger umiddelbart ingen alternative muligheder for placering.

    

   Et alternativ til at kommunen opkøber arealet som ønsket, er at borgerne i Kjeldbjerg selv opkøber.

    

   Tidsperspektiv

   Byparkudvalget har tilkendegivet, at såfremt Viborg Kommune forholder sig positivt med hensyn til opkøb af ejendommen, vil udvalget arbejde videre med en uddybning af projektbeskrivelsen, herunder budget og finansiering.

    

   Herudover er der en række planmæssige forhold, der skal afklares.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byparkudvalget har ikke haft forhandling med ejeren om et opkøb. Tilsvarende har forvaltningen heller ikke kontaktet ejeren, da forvaltningen finder, at det bør afvente en politisk tilkendegivelse af hvorvidt, der kan findes finansiering af opkøbet.

    

   Ejendomsværdien er 234.100 kr. og Byparkudvalget har tilkendegivet en forventet købspris på ca. 150.000 kr.

    

   Umiddelbart kan forvaltningen ikke anvise finansiering af et eventuelt opkøb.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Vederlagsfrit overdragelse af kommunale arealer til anvendelse og drift af lokale foreninger er gennemført i en række tilfælde med succes. Bl.a. er det sket ved Kjeldbjerg Torv, hvor der er indgået en brugsretsaftale med Kjeldbjerg Borgerforening omkring arealets anvendelse og drift.

    

   Ud fra en foreløbig vurdering kræver etablering af de beskrevne anlæg en dispensation fra den gældende lokalplan og en landzonetilladelse, da Kjeldbjerg by ligger i landzone. Begge myndighedsbehandlinger kræver nabohøring.

    


  • Bilag

 • 8 Forslag til fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade i Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Anlægsregnskabet for projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” viser, at der er uforbrugte midler på 2,88 mio. kr. (slettes m blåt)

    

   Realdania har meddelt forvaltningen, at de gerne ser deres andel af tilskud forblive i byen i form af et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet sammen med Viborg Kommunes andel.

    

   Med henblik på Byrådets stillingtagen til, om Viborg Kommunes andel sammen med Realdanias andel skal bibeholdes i form af et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet, er der i dialog med Realdania udarbejdet et skitseforslag for en ny udformning af Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade svarende til strækningen rundt om Latinerhaven fra Nytorv til Sct. Mogens Gade.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at tillægsprojektet, som fremgår af bilag 2 i form af skitse A eller B, godkendes som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade” med rådighed i 2017,

    

   3. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne – kulturarv”,

    

   4. at der afsættes et rådighedsbeløb (udgift) på 2.580.000 kr. og et rådighedsbeløb (indtægt) på 1.470.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighed i 2018, og

    

   5. at nettoudgiften på 1.110.000 kr. finansieres ved at rådighedsbeløbet på kontoen ”Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne – kulturarv” i 2017 overføres til kontoen ” Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade i 2018.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg besluttede, at forhold omkring arkæologi undersøges inden behandling i byrådet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at tillægsprojektet, som fremgår af bilag 2 i form af skitse A, godkendes som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade” med rådighed i 2017,

    

   3. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne – kulturarv”,

    

   4. at der afsættes et rådighedsbeløb (udgift) på 2.580.000 kr. og et rådighedsbeløb (indtægt) på 1.470.000 kr. til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” med rådighed i 2018, og

    

   5. at nettoudgiften på 1.110.000 kr. finansieres ved at rådighedsbeløbet på kontoen ”Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne – kulturarv” i 2017 overføres til kontoen ” Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade i 2018.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” er udviklet og realiseret i 2010-2016 i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

    

   Projektet, der blev indviet i september 2016, har gjort Viborgs rige kulturarv mere tilgængelig og har samtidig medvirket til at binde handelsbyen og Domkirkekvarteret bedre sammen. I respekt for kulturarven er alle tiltag søgt udført så diskret som muligt med brug af eksisterende materialer i byen.

   Projektet har blandt andet omfattet en række fysiske tiltag – herunder Nytorv, Nytorvgyde, Sortebrødre Kirke, samt flere af midtbyens haver og mindesmærker.

    

   Realdania har meddelt forvaltningen, at de gerne ser deres andel af de uforbrugte midler forblive i byen i form af et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet sammen med Viborg Kommunes andel. Realdanias samlede andel hertil udgør ca. 1,47 mio. kr. mens Viborg Kommunes bidrager med ca. 1,42 mio. kr.

   Samlet er der mulighed for et tillægsprojekt på 2.880.000 kr., såfremt restrådighedsbeløbet fra Projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” afsættes til formålet.

    

   Rådgiver har som følge heraf udarbejdet to skitseforslag i dialog med forvaltningen og Realdania.

   Oversigtskort over det areal, skitseforslagene omfatter, ses i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   I tilgængelighedsprojektet har der undervejs været inddraget et nationalt videnspanel samt en lokal følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet handicapråd, ældreråd, Viborg Handel med flere. Erfaringerne herfra er videreført i skitseforslaget.

    

   Viborg Handel har i dialog med forvaltningen tilkendegivet deres opbakning til tillægsprojektet, men samtidig påpeget vigtigheden af, at i hvert fald et antal af de 3 kant-parkeringspladser i Kompagnistræde bibeholdes, navnligt i forhold til de nærmeste butikker i Sct. Mathias Gade.

    

    

   Beskrivelse

   Der er udarbejdet to skitseforslag og herunder et økonomisk overslag af rådgiver, som kan ses i bilag 2.

   I begge forslag er skitseret en ny kørebane med en brostensbelægning i genbrugssten, svarende til løsningen for Nytorv, mens gågadebelægningen fortsættes som fortov i begge sider. Der etableres hvilereposer i den stejle Kompagnistræde – en løsning der også er anvendt i tilgængelighedsprojektet for Nytorvgyde og ved Sortebrødre Kirke.

   Foran Latinerly foreslås en vejbelægning som i gågaderne for at skabe mere luft omkring restauranten og en forbindelse over til fortovet langs Latinerhaven. Vejen vil stadig have kantsten, så der ikke er tvivl om, hvad der er kørebane, og hvad der er udeservering og fortov.

   Der etableres bordurbånd for cyklister langs Sct. Mathias Gade på strækningen mellem gågaderne og Sct. Mogens Gade.

    

   I skitseforslag A bibeholdes 2 kant-parkeringspladser i Kompagnistræde.

   Skitseforslag B indeholder ikke kant-parkeringspladser.

    

   Ud over skitseforslag A og B er der vist en supplerende option for en gangsti der fortsætter gågadebelægningen fra Kompagnistrædes nordlige ende og hen til trapperne ved Latinerhaven. Dette ligger dog ud over den samlede ramme for et tillægsprojekt på 2.880.000 kr. som beskrevet oven for, og indgår derfor ikke som en del af skitseforslaget.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at strækningen rundt om Latinerhaven (Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade) er udfordret i forhold til tilgængelighed og endvidere fremstår noget slidt.

   En fornyelse heraf som skitseret vil kunne skabe et sammenhængende tilgængeligt netværk mellem de fornyede handelsgader/Nytorv og Domkirkekvarteret/Sct. Mogens Gade.

    

   Der er i dag 3 kant-parkeringspladser i Kompagnistræde med korttidsparkering (30 min.). Særligt i Kompagnistræde er der trange pladsforhold, som blandt andet medfører, at flere varelastbiler kører op på modstående fortov for at komme forbi parkerede biler, med ødelagte fliser til følge.

   Forvaltningen vurderer, at en reducering til 2 kantstens-parkeringspladser som vist i skitseforslag A vil kunne forbedre forholdene. Endvidere vil P-pladserne medvirke til at begrænse hastigheden. 

   Alternativet uden P-pladser som vist i skitseforslag B gør det muligt at etablere et bredere fortov. Herved skabes der mere plads på det smalle stræk i forhold til ledelinier og hvilereposer samt en visuel oplevelse af strækningen.

    

   Alternativer

   Byrådet realiserer ikke et tillægsprojekt. Realdanias andel tilbagebetales. 

    

    

   Tidsperspektiv

   Under forudsætning af byrådets godkendelse vil forvaltningen i samarbejde med rådgiver udarbejde et projektforslag til godkendelse i Teknisk Udvalg samt i Realdanias bestyrelse ultimo 2017 med henblik på realisering i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Økonomisk overslag for projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathiasgade” fremgår af bilag 2.

    

   Anlægsregnskabet for projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv” viser, at der er uforbrugte midler.

   Realdania har meddelt forvaltningen, at de gerne ser deres andel af tilskud på 1,47 mio. kr. forblive i byen i form af et tillægsprojekt til tilgængelighedsprojektet sammen med Viborg Kommunes andel.

    

   Der er mulighed for et tillægsprojekt på 2.880.000 kr. idet det foreslås at Viborg Kommune bidrager med 1,42 mio. kr. af uforbrugte midler i tilgængelighedsprojektet.

   Regnskabsafslutningen af tilgængelighedsprojektet vil blive politisk behandlet i løbet af efteråret sammen med øvrige projekter, der er klar til regnskabsafslutning, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

   Det indstilles, at der gives en anlægsudgiftsbevilling i 2017 på 300.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med det indledende arbejde med skitse- og projektforslag. Desuden indstilles, at der afsættes et rådighedsbeløb (udgift) i 2018 på 2.580.000 kr. og et rådighedsbeløb (indtægt) i 2018 på 1.470.000 kr. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBM.C1.08, der er udlagt som et bycenter til blandet bolig og erhverv.

   Området er omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972. Et af bevaringsplanens vigtigste mål er at sikre, at vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bygningerne, gader og pladser mv. sker, så området i den enkelte ejers og hele byens interesse kan beholde og forhøje sin arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi.


   Forvaltningen vurderer, at skitseforslaget er i overensstemmelse med gældende planlægning.

  • Bilag

 • 9 Realisering af trafikforbedringer fra Trafikplanen for Viborg Midtby (bevillingssag)
  • Resume

   Som et led i trafikplanen for Viborg Midtby er det et ønske at trafiksanere Kaserneområdet, således gennemkørsel igennem Kaserneområdet undgås.

    

   Derforuden ønskes skabt en cykelforbindelse fra Biblioteket og den kommende Baneby til Rådhusområdet og uddannelsesområdet VIA.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at arbejdet med de 6 foreslåede tiltag igangsættes.

    

   Direktøren foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, 

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.235.000 kr. til kontoen ”omforandring af kaserneområdet” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at udgiften på 1.235.000 kr. finansieres ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, som er afsat på investeringsoversigten 2018-2021 på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, idet det forudsættes, at Byrådet på mødet d. 11. oktober 2017 godkender det foreliggende forslag til investeringsoversigten for 2018-2021.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at arbejdet med tiltag 4-6 igangsættes. Tiltag 1-3 afventer afklaring af ombygning på Tingvej 

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet, 

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.235.000 kr. til kontoen ”omforandring af kaserneområdet” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at udgiften på 1.235.000 kr. finansieres ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, som er afsat på investeringsoversigten 2018-2021 på kontoen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, idet det forudsættes, at Byrådet på mødet d. 11. oktober 2017 godkender det foreliggende forslag til investeringsoversigten for 2018-2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på mødet den 29. februar 2012 (sag nr. 55) en trafikplan for Viborg Midtby. I planen er der angivet, at områderne ved de tidligere kasernebygninger ønskes gjort bilfri, og forvaltningen foreslår, at der gennemføres en række tiltag i området.

    

   Teknisk Udvalg havde på møde den 1. februar 2012 behandlet (sag nr 27) vedrørende navngivning af veje i kasserneområdet samt drøftelse af at gøre kasserneområdet bilfrit. De foreslåede tiltag nedenfor er i høj grad i overensstemmelse med de beskrevne tiltag i 2012.

    

   Inddragelse og høring

   Brugerne af det tidligere kaserneområde har før givet udtryk for, at de gerne vil have fredeliggjort området, så der ikke længere er gennemkørende trafik ind gennem området. Forvaltningen har gennemført møder med parterne i området om konkrete forslag og herudfra fremkommer Forvaltningen med vedlagte forslag til trafiksanering af kaserneområdet.

    

   Beskrivelse

   For at fredeliggøre kaserneområdet foreslås gennemført en række tiltag, der alle skal medvirke hertil.

    

   Forslag vedrørende kaserneområdet fremgår af bilag 1 – Oversigtskort Kasserneområdet.

    

   Forslag 1

   Der er gennemført trafiktællinger i porten ved Arsenalet. Her optælles i gennemsnit 1045 biler på hverdage og 300 på weekenddage. Der optælles i perioden med trafiktællinger i gennemsnit 250 cykler igennem porten på hverdage. Til sammenligning er det stort set samme antal bilister, som anvender Excerserpladsen.

    

   På baggrund heraf foreslås, at porten lukkes for biltrafik ved etablering af 1-2 stk. demonterbare pullerter, som ved særlige events såsom hærvejsløbet kan demonteres.

   Dermed lukkes for gennemkørende trafik fra Rødevej til Kaserneområdet/Tingvej. 

    

   Forslag 2 

   På den eksisterende p-plads på den nordlige side af hovedbygningen ud mod Rødevej foreslås etableret en vejadgang til p-pladsen fra Rødevej. Dette forslås for, at denne p-plads bliver mere attraktiv at bruge, idet lukningen af porten betyder, at p-pladsen kommer til at ligge afsides, vil den muligvis ikke blive brugt efter en lukning, som beskrevet under forslag 1. For ikke at skabe en mulighed for at kunne køre igennem kaserneområdet via p-pladsen lukkes den af mod Kaserneområdet.  

    

   Forslag 3

   Ved den eksisterende P-plads på sydlig side af hovedbygningen ud mod Rødevej foreslås etableret ny vejadgang fra Eksercerpladsen. Adgangen forventes at øge brugen af p-pladsen. Det vurderes ikke, at en vejadgangen vil give en ny attraktiv gennemkørselsmulighed af Kaserneområdet. Såfremt dette sker, kan der etableres bump eller tilsvarende for at gøre denne vej igennem kaserneområdet mindre fremkommelig.

    

   Forslag 4

   Ved rundkørslen fra Tingvej til Ammunitionsvej forslås det at ændre vigepligtsretningerne, idet den nuværende vigepligt oplyses af brugerne som uhensigtsmæssig og medføre farlige situationer specielt i spidsperioderne. Det foreslås i samme forbindelse, at en del af Ammunitionsvej og p-pladsen imellem Ammunitionsvej og Tingvej fornys med asfalt og afmærkning, for at gøre parkering her mere attraktivt. For at mindske den gennemkørende trafik via Kasernevej opsættes 1-2 demonterbare pullerter jf. bilag 1.

    

   Forslag 5

   For at mindske uhensigtsmæssig parkering omkring Paradepladsen opsættes p-forbudsskilte omkring Paradepladsen og der afmærkes med parkeringsbåse for vareleveringer i området.

    

   Forslag 6

   For at skabe en bedre cykelforbindelse fra Rådhusområdet/VIA University til det kommende Midtbyens Gymnasium og Banebyen etableres foranstaltninger herfor.

    

   I forbindelse med etablering af det nye Midtbyens Gymnasium ved Banegårds Alle vil der med fordel kunne etableres en stirute mellem Midtbyens Gymnasium og det tidligere kaserneområde via biblioteket, Skovgårdsvej, Overdamsvej og Stadion Alle. Den vil give en god forbindelse til banebyområdet for stitrafikanter. Den vil også aflaste forbindelsen ved Boyesgade, som er uden stianlæg, smal og med en del bil- og især bustrafik. Forslaget fremgår af bilag 2 - Cykelrute mellem stationen og Rådhuset.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne kan realiseres i ultimo 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De afledte driftsudgifter vurderes at være minimale og kan holdes indenfor eksisterende driftsbudgetter.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Realisering af trafiksikkerhed i Signalkryds på Indre Ringvej (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med en ny trafikplan for Viborg Kommune er der blev påpeget flere sorte pletter i signalkrydsene på Indre Ringvej i Viborg. Der er igangsat forundersøgelser og løsningsforslag til afhjælpning af de sorte pletter, som medfører ændringer i flere signalanlæg på Indre Ringvej.

    

   Der er midler til en del trafiksikkerhedsarbejder i 2017, men det foreslås, at gøre brug af en del af de afsatte midler i 2018, således de anvendes allerede i 2017.

    

   Der søges anlægsbevilling til trafiksikkerhedsarbejderne og de konsekvenser, som disse kræver på de eksisterende signalanlæg.   

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at arbejdet med realisering af øget trafiksikkerhed i signalanlæggene på Indre Ringvej igangsættes,

    

   2. at arbejdet med implementering af en ny ”grøn bølge” som følge af de    trafiksikkerhedsmæssige tiltag i krydsene samt det nye signalanlæg ved vejtilslutningen fra Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg Baneby til Indre Ringvej igangsættes,

    

   3. at der som følge af forundersøgelser af de eksisterende signalanlæg udskiftes styremaskiner i 4 signalkryds for at kunne implementere den nye programmering af trafiksikkerhedstiltag og grøn bølge tiltag,

    

   Direktøren foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, 

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.335.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder” med rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2017 og 485.000 kr. i 2018, og

    

   5. at udgiften på 1.335.000 kr. finansieres ved dels en nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” i 2017 med 500.000 kr. og dels ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, som er afsat på investeringsoversigten 2018-2021 på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan” med 835.000 kr., idet det forudsættes, at Byrådet på mødet d. 11. oktober 2017 godkender det foreliggende forslag til investeringsoversigten for 2018-2021.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at arbejdet med realisering af øget trafiksikkerhed i signalanlæggene på Indre Ringvej igangsættes,

    

   2. at arbejdet med implementering af en ny ”grøn bølge” som følge af de trafiksikkerhedsmæssige tiltag i krydsene samt det nye signalanlæg ved vejtilslutningen fra Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg Baneby til Indre Ringvej igangsættes, og

    

   3. at der som følge af forundersøgelser af de eksisterende signalanlæg udskiftes styremaskiner i 4 signalkryds for at kunne implementere den nye programmering af trafiksikkerhedstiltag og grøn bølge tiltag,

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til byrådet, 

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.335.000 kr. til kontoen ”Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder” med rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2017 og 485.000 kr. i 2018, og

    

   5. at udgiften på 1.335.000 kr. finansieres ved dels en nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” i 2017 med 500.000 kr. og dels ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, som er afsat på investeringsoversigten 2018-2021 på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan” med 835.000 kr., idet det forudsættes, at Byrådet på mødet d. 11. oktober 2017 godkender det foreliggende forslag til investeringsoversigten for 2018-2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet 31. maj 2017 (sag nr. 13) besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte trafiksikkerhedsprojekter herunder, at de signalregulerede kryds på Indre Ringvej i Viborg analyseres nærmere.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med implementering af Trafikplan for Viborg undersøges de sorte pletter i signalkrydsende nærmere. Det overordnede billede af ulykkerne peger på en del venstresvingsulykker i mange af krydsene, men ellers en variation i ulykkesbilledet.

    

   Nedenstående nummerering stemmer med nummerering i indstillingen til Teknisk Udvalg. 

    

   1:

   Der forslås for de enkelte kryds således:

    

   Indre Ringvej/Falkevej og Indre Ringvej/Marsk Stigsvej

   Der etableres ”bundet venstresving”, hvormed venstresvingende kører i deres egen fase, således man ikke får grøn samme tid med ligeud kørende. Særligt i disse kryds er venstresvingsulykker udtalte. ”Bundet venstresving” vil medføre nogle geometriske ændringer såsom ekstra helleanlæg for at kunne implementeres, men der vurderes i dette kryds at være tilstrækkeligt areal til rådighed hertil.

    

   Indre Ringvej/Holstebrovej

   Trafiksikkerhedsmæssigt anbefales, at der etableres ”venstresvingspil” på Indre Ringvej, hvor venstresvingende får længere grøntid end ligeud retningen gør. Det vurderes, at uheldene i dette kryds kan skyldes, at særligt venstresvingende bilister føler sig tvunget til at tage chancer for at komme med over, mens der er grønt. Ligeledes bør det forventes, at den nye Banevej vil trække venstresvingende trafik, hvormed en venstresvingspil vil være hensigtsmæssigt ift. en forventning om øget mængde venstresvingende. Dog medfører bundet venstresving en nedsat kapacitet, såfremt den nuværende programmering af den grønne bølge bibeholdes, som beskrevet nedenfor.

    

   Indre Ringvej/Jegstrupvej

   Der bør etableres ”venstresvingspil” på Indre Ringvej i dette kryds.

    

   Indre Ringvej/Kirkebækvej

   Der er ikke vurderet behov for ændringer udover en tilpasning til ny grøn bølge som beskrevet nedenfor.

    

   Indre Ringvej/Prinsens Alle

   Der er ikke vurderet behov for ændringer udover en tilpasning til ny grøn bølge som beskrevet nedenfor.

    

   Indre Ringvej/Gl. Skivevej

   Der etableres ”bundet venstresving”, hvormed venstresvingende kører i deres egen fase, således man ikke får grøn samme tid med ligeud kørende. Særligt i dette kryds er venstresvingsulykker udtalte og med ”bundet venstresving” opstår der ikke konflikter imellem ligeud kørende og venstresvingende på Indre Ringvej, som der gør i dag. ”Bundet venstresving” vil medføre nogle geometriske ændringer såsom ekstra helleanlæg for at kunne implementeres, men der vurderes i dette kryds at være tilstrækkeligt areal til rådighed hertil.

    

   2:

   Analyse m.v. af ”Den grønne bølge” på Indre Ringvej

   Der etableres et nyt signalanlæg mellem Holstebrovejskrydset og Marks Stigs Vejs krydset i forbindelse med anlæggelse af den nye vej i Banebyen – Vilhelm Ehlerts Alle som bevirker, at den grønne bølge på Ringvejen påvirkes. Det medfører, at den grønne bølge bør analyseres og forventelig efterses sammen med de visuelle konstateringer, som man kan drage ved at se på trafikken i spidsperioderne, morgen og eftermiddag, i området, hvor der opleves kø særligt omkring Holstebrovejskrydset.

    

   I sammenspil med de trafiksikkerhedsmæssige tiltag og det nye signalanlæg ved Vilhem Ehlerts Alle er det nødvendigt at eftergå den grønne bølge. Idet der forslås implementeret separate faser i flere kryds med bundet venstresving for at mindske uheld, vil det medføre en dårligere fremkommelighed, hvis ikke den grønne bølge efterses, og omløbstider og grøntider tilrettes - særligt i spidsperioderne vil vise sig nødvendigt at omprogrammere signalanlæggene for stadig at fastholde en fornuftig fremkommelighed på Indre Ringvej. Derfor forslås implementeret radardetektering i flere af krydsene for at kunne styre trafikken bedst muligt ud fra den givne trafikmængde.

    

   3:

   Fornyelse af styremaskiner i visse kryds på Indre Ringvej

   Der har været udført forundersøgelser af de eksisterende signalanlæg. For at kunne implementere flere af de nye tiltag bør styremaskinerne i 4 signalkryds udskiftes.

   I disse 4 signalkryds forventes styremaskinerne udtjent indenfor 5 år.

    

   Udgiftfordeling

    

   1. Øget trafiksikkerhed i signalkryds er beregnet til 715.000 kr. (heraf allerede afsat 500.000 i 2017) hermed netto ekstraudgift 215.000 kr.

    

   2. Analyse og programmering af grøn bølge på Indre Ringvej er beregnet til 620.000 kr.

    

   3. Fornyelse af styremaskiner i 4 signalkryds er beregnet til 500.000 kr.

    

   Samlet ønsket bevilling andrager dermed 1.335.000 kr.

    

   Alternativer

   Trafiksikkerhedsmæssigt vil det være hensigtsmæssigt, at der etableres ”bundet venstresving” i alle signalkryds på Indre Ringvej, men de arealmæssige forhold ved signalkrydsende muliggør ikke umiddelbart dette uden væsentlige geometriske ændringer og udvidelser af Indre Ringvej primært ved signalkrydsende.

    

   Tidsperspektiv

   Tiltagene fra krydsende Falkevej, Marks Stigs Vej, Vilhelm Ehlerts Alle og til Holstebrovejskrydset forventes udført i 2017. De resterende kryds forventes udført primo 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er et rådighedsbeløb på 4.380.000 kr. i 2017 til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan i 2017. Heraf er der 2.925.000 kr. til projektet ny rundkørsel ved Agerlandsvej-Gl. Skivevej til udførsel i 2017. Efter gennemførelse af dette projekt forventet et uforbrugt rådighedsbeløb på 500.000 kr. som foreslås overført til anvendelse på signalkrydsene på Indre Ringvej.

    

   Det indstilles, at bevilling og rådighedsbeløb til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen i 2017 nedsættes med 500.000 kr. og anvendes til finansiering af signalkrydsene på Indre Ringvej. Desuden indstilles det, at det resterende beløb til finansiering sker ved en nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 (Anlægsbasisbudget 2018-2021) på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ekspropriation
   Der forventes ikke at skulle eksproprieres for at implementere de nye tiltag, da mindre ombygninger i 2 kryds forventes at kunne udføres indenfor de nuværende forhold.

 • 11 Stillingtagen til trafikforholdene på Mjølnersvej og Thorsvej i Viborg - skal vejlukning gøres permanent
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede i 2016 at lave et forsøg med lukning af Thorsvej ved Nørremøllevej for gennemkørende biltrafik efter aftale med beboerne på Thorsvej og Mjølnersvej. Baggrunden var, at beboere på disse veje var generet af gennemkørende trafik mellem Gl. Aalborgvej og Nørremøllevej. Der er nu fortaget trafiktællinger igen og disse målinger viser et stort fald i trafikmængden på Thorsvej. Målingerne fremgår af bilag 1 Trafiktal. 

    

   Reaktioner fra ejendomme i området tyder på, at de fleste er tilfredse med lukningen og der skal nu tages stilling til, hvorvidt Teknisk Udvalg vælger at gøre vejlukningen permanent. Udgifter hertil afholdes over driftskontoen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

    

   1. at lukningen af Thorsvej for biltrafik ved Nørremøllevej gøres permanent og


   2. at anlægsarbejdet gennemføres via driften i efteråret 2017

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg drøftede de trafikale forhold på Gl. Aalborgvej, N.F.S Grundtvigsvej, Thorsvej og Mjølnersvej på møde den 25. maj 2016 (sag nr. 14). På mødet blev det besluttet at gennemføre et forsøg, hvor Thorsvej lukkes for biltrafik ved Nørremøllevej i Viborg.

    

   Den forsøgsmæssige lukning har nu fungeret i lidt mere end et år.

    

   Beskrivelse

   Forsøget med lukningen blev gennemført efter ønske fra en del af beboerne på Thorsvej og Mjølnersvej, idet de følte sig generet af gennemkørende trafik mellem Gl. Aalborgvej og Nørremøllevej. Desuden syntes de, at der ofte skete trafikuheld for trafikanter, der kørte gennem de to veje. Specielt i svinget på Mjølnersvej skete der uheld. De fleste uheld var med materielskade. Disse uheld er ikke registreret i trafikulykkesstatistikken.

    

   I perioden umiddelbart efter lukningen kom der nogle henvendelser om, at afmærkningen af den forsøgsmæssige lukning ikke var god nok. Det er der løbende blevet rettet op på.

    

   Derudover er der kommet kommentarer fra ejendomme i gaderne til lukningen.

    

   Den ene er fra en ejendom midt på Thorsvej, som giver udtryk for stor tilfredshed med lukningen. Vedkommende oplyser, at vejen er mere fredelig, så familien vil gerne gøre lukningen permanent. Det er vedkommendes indtryk, at de allerflest er glade for vejlukningerne om end et par stykker er i mod lukningen.

    

   Den anden henvendelse er fra en ejendom i den blinde ende af vejen, som føler sig generet af lukningen. I begyndelsen af forsøgsperioden kunne vedkommende ikke få en privat entreprenør til at ryde hendes fortov for sne, da de ikke kunne komme forbi med snerydningsmaterialet. Lukningen blev herefter ændret, så mindre maskiner kunne passere forbi. Efterfølgende har vedkommende henvendt sig igen med ønsket om at få vejen genåbnet. Baggrunden er, at der ikke er vendeplads ved vejlukningen. Det betyder, ifølge beboeren, at ejendommens træer ofte køres på, når en bilist skal vende.

    

   Forvaltningen kan oplyse, at der både før og efter lukningen er gennemført trafiktællinger på Thorsvej og Baldersvej. Der er også lavet en førtælling på Mjølnersvej, mens der er eftertalt på Bragesvej og Guldfaxevej.

    

   Trafiktallene på Thorsvej er faldet som følge af lukningen, idet der nu kun er trafik til og fra de to vejes ejendomme. Og forvaltningen vurderer, at der er sket et tilsvarende fald i trafikken på Mjølnersvej, som ikke blev eftertalt.

   Det ser ud til, at trafikken på Baldersvej ikke er steget ret meget. Den er steger fra 874 motorkøretøjer/døgn til 944 motorkøretøjer/døgn.

   Der blev ikke lavet førtælling på Bragesvej.

   Trafiktallene fremgår af bilag 1, trafiktal.

    

   På Bragesvej ser det endda ud til, at trafikmængden efter lukningen er ret lav (296 motorkøretøjer/døgn), så den kan ikke være ret meget som følge af forsøget.

   Det kan skyldes, at mange trafikanter bruger Guldfaxevej i stedet for mellem Nørremøllevej og Gl. Aalborgvej. Der kører i henhold til tællingerne godt 1000 motorkøretøjer/døgn på Guldfaxevej. Det er en stor trafikmængde i forhold til vejens udformning, men det er forvaltningens vurdering, at der også før lukningen af Thorsvej var en høj trafikmængde på Guldfaxevej.

    

   Forvaltningen vurderer, at lukningen bør gøres permanent. Lukningen giver bedre forhold for beboerne på Mjølnersvej og Thorsvej uden at det er blevet ringere på de omkringliggende veje.

    

   Alternativer

   At lukningen nedtages. Dette skal så aftales med beboerne på de to veje, Thorsvej og Mjølnersvej, idet der så skal laves en anden løsning på den uhensigtsmæssige trafik, der forventes at vende tilbage til de to veje.

    

   Tidsperspektiv

   Lukningen vil kunne gøres permanent i løbet af efteråret 2017, idet arbejdet søges udført via driften.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   ingen

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   intet

  • Bilag

 • 12 Etablering af stibelysning på Alhedestien ved Hald Ege Skole
  • Resume

   Teknisk Udvalg bedes tage stilling til, om der kan anvendes 150.000 kr. til etablering af stibelysning på Alhedestien ved Hald Ege Skole mellem Egeskovvej og Birgittelyststien af et mindreforbrug på 249.000 kr. vedrørende etablering af vej- og parkeringsanlæg ved Hald Ege Skole.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

   1. at der etableres stibelysning på Alhedestien ved Hald Ege Skole mellem Egeskovvej og Birgittelyststien, og der anvendes 150.000 kr. til formålet, og

    

   2. at udgiften på 150.000 kr. i 2017 finansieres af den anlægsbevilling, der allerede er meddelt på kontoen ”Vejanlæg/parkeringsplads ved Hald Ege Skole”, og hvor der er et mindreforbrug på 249.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hald Ege Skole har ændret adgangsforholdene for cyklister til skolen af hensyn til trafiksikkerheden, således at de cyklende elever skal benytte den nyetablerede stirampe fra Alhedestien. Der er herefter opstået et behov for belysning på Alhedestien ved Hald Ege Skole mellem Egeskovvej og Birgittelyststien, hvor der ikke tidligere har været stibelysning.

    

   Inddragelse og høring

   Der er hos Naturstyrelsen ansøgt om tilladelse til etablering af stibelysning på den pågældende strækning, idet de er ejer af det gamle banetracé med Alhedestien. Naturstyrelsen har den 9. august 2017 meddelt tilladelse til det ansøgte på vilkår, at Viborg Kommune afholder udgifterne til belysningsanlægget samt forestår drifts og vedligeholdelse af anlægget.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med etablering af ny vej- og parkeringsanlæg ved Hald Ege Skole i 2015/2016 har Hald Ege Skole af hensyn til trafiksikkerheden samtidig ændret adgangsforholdene for cyklisterne til skolen, således at de skal benytte den nye stiramper fra Alhedestien.

    

   Der er herefter opstået et behov for belysning på Alhedestien ved Hald Ege Skole mellem Egeskovvej og Birgittelyststien. På Alhedestien forefindes belysning syd for Egeskovvej til Bækkelund og fra Birgittelyststien mod nord, ligesom Birgittelyststien til Birgittelyst er med belysning.

    

   Belysningsanlægget omfatter 12 lamper, som vist på vedlagte oversigtsplan i bilag nr. 1

   Udgifterne til belysningsanlægget udgør overslagsmæssigt 150.000 kr.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Stibelysningen kan etableres i efteråret 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med anlæggelse af vej- og parkeringsanlæg ved Hald Ege Skole er der et mindreforbrug på 249.000 kr., hvoraf der foreslås anvendt 150.000 kr. til etablering af stibelysning på Alhedestien ved Hald Ege Skole mellem Egeskovvej og Birgittelyststien.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 13 Økonomisk ledelsesinformation ultimo august 2017
  • Resume

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   1. at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2017

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2017

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 31. august 2017, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 14 Vejnavn til bolig- og erhvervsområde i Viborg baneby
  • Resume

   GD Ejendomme ønsker et vejnavn til et område, der skal bebygges i en del af Viborg Baneby. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes et nyt vejnavn.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der oprettes ét nyt vejnavn til det i bilag 1 viste område, hvor der skal bygges boliger og erhverv, og at udvalget tager stilling til, hvilket navn der skal vælges.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at oprette ét nyt vejnavn til det i bilag 1 viste område, hvor der skal bygges boliger og erhverv, og

    

   2. at navngive vejen Erik Ejegods Vej

  • Sagsfremstilling

   Historik

   19. juni 2013 vedtog byrådet en helhedsplan for Viborg Baneby. I den er det vedtaget, at der skal ændres på vejene og oprettes nye veje i området. Den 15. juni 2016 blev lokalplan nr. 456 godkendt for området.

    

    

   Inddragelse og høring

   GD Ejendomme er kommet med ønsker til vejnavn i et område, hvor der skal opføres boliger og erhverv.

    

    

   Beskrivelse

   Der er fremkommet følgende forslag:

    

   Erik Ejegods Vej eller Erik Ejegods Gade

    

   Erik Ejegod blev i 1095 hyldet til konge på Viborg Ting.

   Der er på Borgvold i 1915 placeret en sten til minde om Erik Ejegod.

    

   Forvaltningen har følgende forslag:

    

   Remisevej

   Rangervej

   Lokomotivvej

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet  

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 15 Nedrivning af bevaringsværdig staldbygning, Krathusvej 1, 8800 Viborg
  • Resume

   Ejer af ejendommen beliggende Krathusvej 1, 8800 Viborg, har søgt om at nedrive en staldlænge. Staldlængen er bevaringsværdig i kategori 3 og dermed optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. Nedrivningen har været offentlig bekendtgjort, og der er i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse kommet indsigelser mod nedrivningen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter at godkende nedrivningen og dermed, at der ikke nedlægges et § 14-forbud efter planloven

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Inden kommunen kan give tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal den påtænkte nedrivning offentligt bekendtgøres med en frist på mindst 4 uger. Dette sker for at give mulighed for indsendelse af indsigelser, bemærkninger mv. til den videre behandling af sagen.

    

   Nedrivningsanmeldelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 18. august 2017 til og med den 15. september 2017.

    

   Høringssvar

   Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar/indsigelser.

    

   Høringssvarene fokuserer på, at helheden i det trelængede kompleks bør bevares. Det fremhæves, at staldlængen er medvirkende til at definere gårdspladsen og dermed er væsentlig for komplekset og miljøet omkring gårdspladsen. Staldlængen anvendes i dag til udhus, carport mv. i tilknytning til stuehuset, og både anvendelsen og sammenhængen med de øvrige bygninger angives som væsentlig.

    

   Derudover oplyses det, at den nordligste del af staldlængen er opført i 1850 samtidig med det oprindelige stuehus og forlænget i 1904 i forbindelse med opførelse af det nye stuehus. Derudover fremhæves den kulturhistoriske betydning af ejendommen, der har været brugt som skovfogedbolig i mere end 150 år og desuden fungerede som kommandocentral for tyskerne i 2. verdenskrig.

    

   Høringssvarene/indsigelserne fremgår i sin helhed af bilag 4.

    

   Høringssvarene har efterfølgende været forelagt ejer i en partshøring. Ejer har i den forbindelse bemærket, at stråtaget på den tidligere heste- og svinestald er udtjent og det indvendige træværk er så medtaget af fugt, at det også vil kræve en udskiftning. Den nuværende funktion som fyrrum ophører, og ejer ser ingen relevante, fremtidig anvendelse, som kan begrunde en omfattende investering i en restaurering.

    

   Ejer angiver, at stalden ligger delvist skjult bag stuehuset og ikke indgår i en trelænget gård. Hensigten er fremadrettet at bevare og vedligeholde stuehuset og laden, så de 2 tilbageblivende bygninger vil udgøre en helhed og komme til at fremstå mere markante.

    

   Ejers samlede bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 5

    

   Beskrivelse

   Bygningen, der ønskes nedrevet, er en staldbygning opført i 1904. Staldbygningen udgør den vestlige del af et mindre, trelænget kompleks. Stuehuset i komplekset er tegnet af arkitekt Hack Kampmann, der bl.a. også står bag Landsarkivet i Viborg. Staldbygningen fremstår med hvidpudsede facader, valmet stråtag og rødmalede vinduer og døre. Bygningen er vurderet med en bevaringsværdi 3 i Viborg Kommuneatlas og dermed i den bedste tredjedel af de bevaringsværdige bygninger. Se oversigtskort, bilag 1 og foto af bebyggelsen, bilag 2 og 3. 

    

   Den ønskede nedrivning begrundes med, at der er tale om en udtjent staldbygning, der ikke længere har en funktion i forhold til den nuværende drift af ejendommen. Staldlængen er opført i ringere materialer end resten af komplekset og står over for vedligeholdelse i et omfang, der ikke vurderes hensigtsmæssigt.

    

   Hvis nedrivningen ikke kan accepteres, skal kommunen meddele ejeren, at der nedlægges et forbud mod nedrivningen efter Planlovens § 14. Et forbud vil medføre, at der efterfølgende skal udarbejdes en lokalplan, der bestemmer, at bygningen ikke må nedrives.

    

   Forvaltningens vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et fint, trelænget gårdmiljø. Staldlængen er isoleret set en stilfærdig bygning, som overvejende får sin berettigelse sammen med de øvrige bygninger og dermed som en del af et anlæg. Staldlængen er placeret asymmetrisk, og der er derfor ikke tale om et sluttet, helstøbt anlæg. Udlængerne fremstår ensartet med stråtag, hvorimod stuehusets tag er beklædt med bølgeeternit. Forvaltningen vurderer, at det er en charmerende ejendom, men at det arkitektonisk og kvalitativt ikke har en ensartethed og en klarhed i anlæggets afgrænsning, som kan begrunde et forbud mod nedrivningen af staldlængen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ejer skal have modtaget kommunens tilbagemelding på, om der nedlægges forbud mod nedrivning senest 2 uger efter høringsfristens udløb.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis der nedlægges et forbud mod nedrivningen kan ejeren under visse forudsætninger, som f.eks. væsentlig forringet afkastningsgrad, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Da bygningen er bevaringsværdig og optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig, er bygningen omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. I henhold til § 18 skal nedrivningen bekendtgøres offentligt, inden der træffes afgørelse om nedrivning. Derudover skal særlige interessenter orienteres særskilt om den offentlige bekendtgørelse.



  • Bilag

 • 16 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 17 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-09-2017

   Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -     Udlæg af blandet bolig- og erhvervsområder i Frederiks. Der peges på restrummelighed på Trehusevej. Udvalget behandler sag på et kommende møde

   -     Status for udstykning i Skelhøje

   -     Orienteringspunkt vedr. liste over bevaringsværdige boliger

   -     Status på cykelsti ved Hessellundvej

   -     Reetablering efter gravearbejder på Vestergade i Frederiks af vandværk og elselskab

   Michael Nøhr spurgte til mulighed for bedre navngivning af borgerindberetningsapp i appstore.

   Martin Sanderhoff orienterede om henvendelse fra firma om gratis bycykler

   Udvalgsformand Johannes F. Vesterby spurgte til stenbelægninger som repareres med asfalt. Udvalget behandler på et kommende møde sag om reparation af stier

   Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om:

   -       KL´s servicemålsstatistik og DI´s erhvervsmåling. 

   -       Kryds ved Husbondvej-Bjerrevej

   Nikolai Norup spurgte til trafiksikkerhed for skolebørn ved passage af Egeskovvej i Hald Ege, herunder hastighed

  • Sagsfremstilling

   ·           Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser

   KL´s servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder er vedlagt dagsordenen.

    

    

   ·       Status for arbejde vedr. trækstien og kanoophalerplads ved Gudenåen

   Forvaltningen vil på mødet orientere om status for arbejdet med renovering af trækstien og etablering af kanoophalerplads ved Gudenåen i Bjerringbro.

  • Bilag