Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 09-08-2017

Referat

 • 1 Temadrøftelse: Projektforslag for Sct. Mathias Port og nedre Gravene samt af idéskitser for Hjultorvet i Viborg
  • Resume

   Byrådet har afsat midler på anlægsbudgettet i 2018 – 2019 til at forny nedre Gravene og Sct. Mathias Port i Viborg. Der er nu gennemført borgerinddragelse, og projektforslag er under udarbejdelse. Der er desuden udarbejdet 2 ideskitser til, hvordan Hjultorvet i Viborg kan fornyes.

    

   Det foreslås, at Teknisk Udvalg på mødet besigtiger de byrum, planlægningen omhandler, og tager en temadrøftelse af projektforslag og idéskitser. Forvaltningen præsenterer materialet på mødet forud for besigtigelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der for projektforslagene og idéskitserne foretages en temadrøftelse og besigtigelse med henblik på at træffe beslutning på det kommende møde i Teknisk Udvalg den 30. august 2017.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 3. september 2014 (sag nr. 35) at igangsætte en planlægning for den fremtidige anvendelse og indretning af Sct. Mathias Port, nedre Gravene og Hjultorvet i Viborg. Med nedre Gravene menes strækningen mellem Vestergade og Sct. Mathias Port. Oversigtskort over de byrum, planlægningen omfatter, ses i bilag 1.

    

   Formålet med planlægningen er at tilvejebringe et grundlag for at forny belægninger og indretning af Sct. Mathias Port og nedre Gravene samt 2-3 idéskitser til, hvordan Hjultorvet kan fornyes. Der er ikke afsat midler til en fornyelse af Hjultorvet i Byrådets budget.

    

   Teknisk Udvalg blev på mødet den 4. januar 2017 (sag nr. 17) orienteret om status i planlægningen og fik forelagt de foreløbige skitser.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er gennemført en række inddragelsesaktiviteter for at sikre borgere og interessenter indflydelse på planlægningen. Et notat, der beskriver aktiviteterne og hovedindtryk af debatten, ses i bilag 2.

    

    

   Beskrivelse

   Der er nu udarbejdet et udkast til projektforslag for nedre Gravene (bilag 3), for Sct. Mathias Port (bilag 4) og ideskitser til fornyelsen af Hjultorvet (bilag 5). I hvert forslag er en side med ’designprincipper’ eller ’arkitektoniske guidelines’, der kort opsummerer, hvad der ønskes opnået med fornyelsen af det enkelte byrum.

    

   Forvaltningen vil gennemgå forslagene på mødet.

    

   Viborgbænken

   Som del af gågadefornyelsen (2011-2013) blev der udviklet en selvstændig inventarserie til gågaderne i Viborg i tombak med hulmotiv af Viborgløven. Teknisk Udvalg godkendte inventarserien på mødet den 2. november 2011 (sag nr. 180).

    

   Det har med tiden vist sig, at nogle borgere finder bænken for kold at sidde på. Tombak er endvidere et kostbart materiale, hvilket gør bænkene dyre, og det får over tid grønne ’skjolder’, som kan virke skæmmende på bænkenes udseende. Det kan derfor overvejes, om der skal findes en ny bænk, der kan benyttes som supplement eller alternativ til ”tombakbænken”.

    

   I vinderforslaget for fornyelsen af gågaderne i Viborg indgik forslag om at benytte en tidligere ’Viborgbænk’ - en klassisk hvidmalet parkbænk i lister, der bl.a. har stået under lindetræerne på Domkirkepladsen i Viborg. Et uddrag af vinderforslaget ses i bilag 7.

    

   Skal der findes en alternativ bænk, foreslår forvaltningen en bænk i stil med denne: En listebænk i hårdt træ, som æstetisk passer sammen med Viborginventarserien – så vidt muligt fra en designserie, der også omfatter rundebænk og siddeplint, som indgår i nærværende projektforslag/ idéskitser.  

    

   Det kan yderligere overvejes om den kombinerede læskærm/ plantekasse, der skal udvikles til Sct. Mathias Port, også skal udføres med lister i hårdt træ og benyttes andre steder i byen i forbindelse med udeservering på offentlige arealer.

    

   Byrådet har i budget 2017 – 2020 afsat samlet 10,625 mio. kr. i år 2018 – 2019 til fornyelse af belægninger og indretning af nedre Gravene og Sct. Mathias Port. Beløbet er ved den foreløbige tekniske korrektion af anlægsbudget for 2018 – 2021, der blev behandlet i Teknisk Udvalg den 24. april 2017 (sag nr. 13), korrigeret til 10,857 mio. kr.

    

   Omkostningerne ved fornyelse af nedre Gravene og Sct. Mathias Port (beplantningsforslag C) vurderes samlet at beløbe sig til ca. 10,845 mio. kr. Overslag og forudsætninger fremgår af bilag 3, side 16 og bilag 4, side 24. Overslagene omfatter midler til arkæologiske overvågninger, men ikke detailundersøgelser eller egentlig udgravning. Belysning og cykelparkering finansieres udenfor ovenstående budget.

    

   Afledte udgifter til drift af de fornyede byrum klares indenfor budgettet.

    

   Hjultorvet

   Et anlægsoverslag over omkostningerne ved realiseringen af idéskitserne for Hjultorvet ses i bilag 6. På det foreliggende grundlag anslås løsningsforslag A at beløbe sig til 7.810.000 kr. inkl. flytbare træplateauer til udeservering og løsningsforslag B til 7.930.000 kr. inkl. vandkunst. Begge overslag omfatter en ramme til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med plantehuller, vandkunst mm. samt fornyelse af den tilstødende St. Hjultorvsgyde med belægninger som gågaden.

    

   Byrådet har ikke afsat midler til en fornyelse af Hjultorvet i budgettet.

    

   Alternativer

   Der er kun udarbejdet ét forslag til fornyelse af nedre Gravene.

   Projektforslaget for Sct. Mathias Port omfatter 3 beplantningsforslag for torvets vestlige ende.

   Idéskitserne for Hjultorvet rummer 2 løsningsforslag.

    

    

   Tidsperspektiv

   Fornyelsen af Sct. Mathias Port og nedre Gravene planlægges gennemført i 2018 – 2019, hvor der er afsæt midler i Byrådets budget. Sagen forventes forelagt for Teknisk Udvalg i efteråret 2017 med henblik på frigivelse af midler til projektering.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De afledte driftsudgifter som følge af forslagene forventes at kunne afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Forslag til trafikplan for Viborg Kommune
  • Resume

   Der foreligger et forslag til trafikplan for Viborg Kommune, som sammen med den udarbejdede miljøvurdering behandles og indstilles til godkendelse. Offentlig høring foreslås igangsat medio august 2017 og 8 uger frem.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender forslag til trafikplan og miljøvurdering og igangsætter offentlig høring af disse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.

    

   På mødet den 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed. På mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 5) drøftede udvalget temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport.

    

   På møderne den 24. april (sag nr. 8) og den 31. maj (sag nr. 14) drøftede udvalget et foreløbigt projektkatalog.

    

   På mødet den 21. juni sag nr. 4) drøftede udvalget et udkast til forslag til trafikplan.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16). Eksterne samarbejdspartnere er ultimo juni blevet orienteret om planarbejdet, og det planlægges at orientere ældrerådet og handicaprådet i august. Forvaltningen foreslår, at forslaget til trafikplan kommer i offentlig høring fra medio august 2017. I den forbindelse planlægges afholdt borgermøde onsdag den 13. september 2017 kl. 19.

    

   Beskrivelse

   For at sikre at forslaget til trafikplan er i tråd med udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Viborg Kommune, har der været 4 temadrøftelser på udvalgets møder i foråret. Udkast til forslag til trafikplan har været drøftet på seneste møde i Udvalget, og Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i forslaget.

    

   Der foreligger nu et forslag til trafikplan og tilhørende miljøvurdering af planen. Disse kan ses på viborg.dk/trafikplan2017

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Trafikplanen forventes vedtaget ultimo 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifter til de foreslåede tiltag medtages i kommende budgetforhandlinger.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vinkelvej 88
  • Resume

   Der skal tages stilling til, om ejeren af en privat fællesvej skal have tilladelse til at omlægge den private fællesvej over sin ejendom og opsætte en bom.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der meddeles afslag til den ansøgte omlægning og bom, med de i punktet anførte begrundelser.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Ansøgningen har været sendt i partshøring i 8 uger, jf. lovkrav. Herudover har der været supplerende høring. Se de indsendte høringssvar og forvaltningens bemærkninger i bilag 1.

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har modtaget ansøgning om omlæggelse af en del af den private fællesvej Vinkelvej, der går over ejendommen Vinkelvej 88, Bruunshåb (se oversigtskort i bilag 2). Herudover er der blevet søgt om tilladelse til etablering af bom over vejen ved ejendommens vestlige skel. Der er med ansøgningen fremsendt tegninger af det ønskede (se bilag 3).

    

   Den ansøgte omlægning

   Den ansøgte omlægning indebærer:

   -           at de østligste 15-20 meter af vejen får et ændret forløb, herunder et nyt sving på vejen

   -           at der plantes hæk, sådan at vejen kun er adgangsgivende for Vinkelvej 88 og 86a (vandværk), mens Vinkelvej 90 (bolig) kører ind ved de gule pile. Vinkelvej 90 vil herved miste adgangen til sin fordør fra vejen.

    

   På den strækning, der ønskes omlagt, er der 2-2,5 m terrænforskel. Den nuværende vej har en stigning på 12-13% på den strækning, der ønske omlagt. Vejen flader i dag ud mod udkørslen til asfaltvejen.

    

   Det skitserede nye forløb ser ud til at ville få en stigning på 27-30%, hvis ikke terrænet reguleres. Ansøger foreslår – ud fra tilsendt skitse - at vejen reguleres langs Vinkelvej 90, så der bliver et jævnt fald fra skellet mellem nr. 90 og nr. 86a og ned til asfaltvejen. Det vil skitsemæssigt give en stigning på ca. 13%. Der vil dog ikke være udfladning ved udkørslen til asfaltvejen, og vejen vil have et 40-60 graders sving undervejs. Den fremsendte skitse tager ikke højde for behov for skråningsareal, og der er ikke oplysninger om håndtering heraf.

    

   Normsættet for vejgeometri er, at en ny vej ikke må stige med mere end 7%, og de første 20 m fra kryds og vejtilslutninger må ikke overstige 2,5%. Udfladningen ved kryds og vejtilslutninger skal sikre, at der er muligt at stoppe og sætte i gang igen uden problemer ved udkørsel.  Disse udgangspunkter vil ikke altid være mulige ved forandring af eksisterende veje.

    

   Omlægningen ønskes for at fredeliggøre vejen, ændre vejafvanding samt ændre vinklen på vejtilslutningen.

    

   Forvaltningens vurdering:

   I afvejningen af for og imod omlægningen vurderer forvaltningen, at der for vejberettigede er tale om en markant negativ ændring i vejadgangen for disse. Vinkelvej 90 vil miste adgang til sin fordør fra vejen, og adgangen til Vinkelvej 86a vil vejteknisk være betydeligt forringet, idet lastbiler vil skulle op af en stejlere vej uden udfladning ved vejtilslutning. Herudover vil vejen have et knæk. For ansøger vil omlægningen medføre færre brugere af vejen, herunder fjerne Vinkelvej 90 som bruger af vejen. Ændringer vil dog ikke betyde noget ved boligen. Herudover vil adgangen til Vinkelvej være mere vinkelret på asfaltvejen, dog med forringelse af den private fællesvej som følge heraf. Samlet set vurderes, at vejberettigedes gener er mere tungtvejende end ansøgers fordele.

    

   Den ansøgte bom

   Den ansøgte bom indebærer:

   -           etablering af en bom (to pæle med kæde og lås) over den private fællesvej i den vestlige side af ejendommen.

   -           at vejberettigede skal stoppe og låse op for at passere. Der påtænkes en nøgleløsning.

   -           at øvrige kørende ikke kan passere.

    

   Det er oplyst, at bommen ønskes, fordi flere personer medbringer løsgående hunde over matriklen, hvilket skabet utryghed og i enkelte tilfælde efterladenskaber.

    

   Forvaltningens vurdering:

   Forvaltningen vurderer, at den ansøgte bom ikke vil stoppe de gående, som er formålet med bommen. Til gengæld vil vejberettigede blive generet ganske væsentligt af bommen. Det vurderes, at indgrebet ikke står mål med formålet. Erfaringsmæssigt bliver vejarealet foran en bom desuden ofte anvendt til parkering, hvilket kan forhindre vejberettigedes færdsel.

    

   Om nuværende færdsel på vejen

   Vinkelvej 86a, Vinkelvej 88 og Vinkelvej 90 har direkte adgang fra vejen. Vinkelvej 88 og 90 er boliger. Vinkelvej 90 har dels en adgang ved huset (på vestsiden) og dels adgang ved tilslutningen til den offentlige vej. Til vandværket i Vinkelvej 86a kører lastbiler. Det er oplyst til at omfatte slamsugning en gang årligt og levering af filtermaterialer en gang årligt samt yderligere, hvis der opstår behov.

    

   Vejen fortsætter videre ad en hulvej i skoven, og det forudsættes, at køretøjer, der kan færdes på hulvejen, vil kunne færdes på vejen på Vinkelvej 88 uanset dennes stand. Vinkelvej 86b har adgang over Vinkelvej 88 ifølge matrikelkortet. Vinkelvej 86c og Søndersøvej 94 har fysisk adgang over Vinkelvej 88. Ansøger har oplyst, at han anerkender deres vejret til vejen. Ejendommene kan ses på oversigtskort i bilag 2.

    

   Herudover er der indikationer fra Bruunshåb Borgerforening på, at byen mener at have en generel ret til færdsel på vejen. Kommunen kan ikke dokumentere dette.

    

   Om fredningsdeklaration

   Der er tinglyst en fredningsdeklaration, der blandt andet begrænser forandring af terrænet og placering af skæmmende genstande. Kommunen er ikke myndighed, og ansøger skal selv sørge for i nødvendigt opfang opnå godkendelse fra fredningsmyndigheden. Tilladelse fra kommunen efter privatvejsloven er uafhængig af fredningsdeklarationen.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   En privat fællesvej skal helt eller delvist opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Dette fremgår af privatvejsloven § 72, stk. 2.

    

   Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at vejen er eneste adgang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel meddeler tilladelse til omlæggelse af vejen, kan spørgsmålet om vejens opretholdelse indbringes for taksationsmyndighederne, jf. privatvejsloven § 75. Dette skal ske inden 4 uger, fra kommunen har meddelt sin afgørelse.

  • Bilag

 • 4 Undersøgelse om indførelse af betalt parkering i Viborg midtby
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at bemærkninger fra Viborg Handel indgår som bilag i forbindelse med sagens fremsendelse til byrådet og den videre budgetlægning. 

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg behandler sagen om indførelse af betalt parkering i mødet den 21. juni 2017 (sag nr. 1), hvor det blev besluttet, at der snarest afholdes et møde med repræsentanter for Viborg Handel om analysens resultater med henblik på at indhente bemærkninger herfra til de forskellige muligheder i forbindelse med indførelse af betalt parkering.

    

   Inddragelse og høring

   Repræsentanter for Viborg Handel.

    

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med behandlingen af sagen har Teknisk Udvalg inviteret repræsentanter for Viborg Handel, hvor de dels præsenteres for analysens resultater og dels får mulighed for at fremkomme med bemærkninger til analysen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 5 Politisk høring af Midttrafiks forslag til budget 2018
  • Resume

   Midttrafik har fremsendt forslag til budget for 2018 i politisk høring. Budgettet er godkendt af Midttrafiks bestyrelse på mødet den 22. juni 2017. Midttrafik anmoder om, at evt. kommentarer til budgettet fremsendes til selskabet senest den 23. august 2017. Efter den politiske høring vil kommentarer blive indarbejdet i budgettet, der herefter vil blive forelagt Midttrafiks bestyrelse på mødet den 15. september 2017. Budgetmaterialet inklusiv bemærkninger kan ses i bilag 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at Midttrafiks forslaget til budget 2018 for den kollektive trafik i Viborg Kommune tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Midttrafik har tidligere fremsendt et foreløbig budgetforslag til administrativ høring hos de deltagende kommuner.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Midttrafiks forslag til budget 2018 for Viborg Kommune er 37,307 mio. kr. Kommunens budgetforslag for kollektiv trafik i 2017 er 37,426 mio. kr,

   Handicapkørsel har været stigende i de senere år, og på dette område alene er der i 2018 en budgetudfordring på 544.000 kr. Dette underskud opvejes bl.a.af de besparelser, der er igangsat på bybusområdet:

   -    reduceret formiddagskørsel på linje 3 og 4

   -    udvidelse af ferieperioden

   -    lavere priser ved forlængelse af kørselskontrakter

   -    indførelse af knudepunkter i Viborg by ved flexkørsel

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 6 Region Midtjyllands rutetilpasninger på den regionale kollektive trafik
  • Resume

   Regionen har den 6. juli 2017 fremsendt brev vedrørende reduktioner i den regionale kollektive trafik i Viborg Kommune (bilag 1). Region Midtjylland har en økonomisk udfordring på den regionale kollektive trafik på omkring 34-35 mio. kr.

    

   For regionen har Midttrafik udarbejdet en bruttoliste over besparelsesforslag på godt 60 mio. kr. Heraf udgør besparelsesforslagene for Viborg Kommune ca. 6,3 mio. kr. Forslagene har været drøftet på møde mellem regionen og kommunen i juni 2017. Efterfølgende har regionen – jf. bilag – fastlagt, hvilke rutetilpasninger der gennemføres fra juni 2018. For Region Midtjylland er den økonomiske virkning af tilpasningerne i Viborg Kommune ca. 4,6 mio. kr.

    

   Byrådet skal tage stilling til evt. fremsendelse af bemærkninger til Region Midtjylland.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune svarer Region Midtjylland,

    

   a. Viborg Kommune fortsat finder, at regionen er ansvarlig for den kollektive trafik på tværs af kommunegrænserne samt ikke mindst transport til/fra ungdomsuddannelserne, hvorfor rutetilpasningerne bør undgås.

    

   b. Rutetilpasningernes konsekvenser vil være manglende kollektiv trafik til ungdomsuddannelserne samt forringet serviceniveau på tværs af regions- og kommunegrænserne for regionens borgere, ligesom det understreges at den regionale kollektive trafik understøtter den regionale udvikling i landdistrikterne

    

   c. At såfremt forslagene fastholdes, ønskes en drøftelse med regionen af den konkrete udmøntning med henblik på at reducere konsekvenserne via koordinering med anden kørsel.

    

   2. at evt. budgetudfordring indgår i de videre budgetlægningsovervejelser for 2018 og de følgende tre overslagsår.

    

   Udvalget ønsker undersøgt mulighed for at fremskaffe data fra ungdomsuddannelserne samt synliggøre udgifterne til ekstra X-busser.

    

   Forslag til brev udarbejdes inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune svarer Region Midtjylland,

   a. Viborg Kommune fortsat finder, at regionen er ansvarlig for den kollektive trafik på tværs af kommunegrænserne samt ikke mindst transport til/fra ungdomsuddannelserne, hvorfor rutetilpasningerne bør undgås.

    

   b. Rutetilpasningernes konsekvenser vil være manglende kollektiv trafik til ungdomsuddannelserne samt forringet serviceniveau på tværs af regions- og kommunegrænserne for regionens borgere.

    

   c. At såfremt forslagene fastholdes, ønskes en drøftelse med regionen af den konkrete udmøntning med henblik på at reducere konsekvenserne via koordinering med anden kørsel.

   2. at evt. budgetudfordring indgår i de videre budgetlægningsovervejelser for 2018 og de følgende tre overslagsår.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Region Midtjylland har tidligere foretaget lignende besparelser, som betød, at kommunerne måtte overtage dele af de regionale ruter med henblik på at sikre en fortsat betjening med kollektiv trafik i de ramte områder.

    

    

   Inddragelse og høring

   Evt. bemærkninger fra kommunerne til regionens påtænkte besparelse for den regionale kollektive trafik kan ske frem til udgangen af august 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Regionen har den 6. juli 2017 fremsendt brev vedrørende reduktioner i den regionale kollektive trafik i Viborg Kommune (bilag 1). Region Midtjylland har en økonomisk udfordring på den regionale kollektive trafik på omkring 34-35 mio. kr.

    

   For regionen har Midttrafik udarbejdet en bruttoliste over besparelsesforslag på godt 60 mio. kr. Heraf udgør besparelsesforslagene for Viborg Kommune ca. 6,3 mio. kr. Forslagene har været drøftet på møde mellem regionen og kommunen i juni 2017. Efterfølgende har regionen – jf. bilag – fastlagt, hvilke rutetilpasninger der gennemføres fra juni 2018. For Region Midtjylland er den økonomiske virkning af tilpasningerne i Viborg Kommune ca. 4,6 mio. kr.

    

   I Viborg Kommune agter Regionen at gennemføre følgende rutetilpasninger på de regionale ruter, som regionen mener har sekundær regional betydning. Rutetilpasningerne ønskes gennemført i forbindelse med køreplanskiftet i juni 2018.

    

   Rutetilpasninger på det regionale kollektive rutenet i Viborg Kommune omfatter:

    

   Rute 50: Viborg–Løgstrup–Skive:

   Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 50, da den vurderer, at ruten overvejende betjener et lokalt kørselsbehov i Viborg Kommune, og strækningen er betjent med tog og X-bus. Regionen vil dog styrke X-bussen mellem Skive og Viborg, rute 940X, med pendlerrettede ture, morgen og eftermiddag.

    

   Reduktionen er anslået til en besparelse på 2,385 mio. kr. netto.

   ·           Rute 940X betjener kun hovedbyerne Skive og Viborg med stoppesteder i Skive og Viborg. Ruten administreres af Nordjyllands Trafikselskab (NT). Chaufførerne på ruten afgør selv, hvilken vej, de kører mellem stoppestederne i de to byer. Umiddelbart kan den ikke omlægges, så den kan betjene nogle af de byer, som rute 50 betjener. Byer som f.eks. Løgstrup, Fiskbæk, Kvols og Knudby vil således ikke kunne betjenes af X-bussen

   ·           Togforbindelsen betjener Skive, Stoholm og Viborg. Den vil evt. senere kunne standse i Sparkær og måske et par steder ved Viborg – jævnfør sagen om etablering af nærbane i Viborg Kommune. Toget vil således heller ikke kunne betjene den strækning, som rute 50 betjener.

    

   Rute 59: Viborg–Møldrup–Aalestrup:

   Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 59, da den vurderer, at der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune, og strækningen er X-bus-betjent. Af hensyn til uddannelsessøgende fra bl.a. Aalestrup tilpasses relevante afgange på rute 960X (Aalborg – Aalestrup – Viborg – Silkeborg).

    

   Reduktionen er anslået til en besparelse på 1,611 mio. kr. netto.

   ·           960X skal - for at kunne afhjælpe noget af de forslåede besparelser - omlægges, så ruten kan bringe uddannelsessøgende fra hele området til Viborg eller Aalestrup. Der er således behov for, at den på de relevante tidspunkter dels tilpasset ringetider i begge byer og dels optage passagerer i Aalestrup, Gammel Hvam, Hvam Stationsby, Møldrup, Bjerregrav og Løvel.

   ·           Rute 59 kan herefter blive tilbringer-rute til X-bussen, men den skal også skabe en mulighed for, at Viborg Kommunes borgere fortsat vil kunne komme til områder i Region Nordjylland. Ruten skal/bør tilrettelægges sammen med NT og Vesthimmerlands Kommune. I den sammenhæng er det vigtigt, at det nye stoppested på Nørregade i Møldrup bliver et terminalknudepunkt for flere lokalruter samt X-bussen.

    

   Rute 114: Aarhus-Hammel-Viborg:

   Region Midtjylland ophører med at finansiere strækningen Fårvang-Viborg med rute 114. Region Midtjylland overflytter imidlertid ca. halvdelen af ressourcerne til opretholdelse og styrkelse af X-bus-betjeningen (914X) på samme strækning Viborg-Hammel (-Aarhus) med yderligere morgenture og 2-3 eftermiddagsture, så direkte busforbindelse mellem hovedbyerne opretholdes. Midttrafik fastlægger i dialog med Region Midtjylland, om ruten alene skal standse i byerne, herunder om eventuelt flere stop i Viborg.

    

   ·           Med det forslag, som Regionen senest har fremlagt, vil Viborg Kommune ikke skulle overtage noget af rute 114, Viborg-Hammel.

    

   Afledte udgifter til administration hos Midttrafik ved omlægning af ruterne 50 og 59 vil i givet fald udgøre omkring 0,6 mio. kr. for Viborg Kommune.

    

   Såfremt Viborg Kommune skal overtage de nævnte ruter, forventes en ekstra anslået årlig udgift på i alt op til 4,6 mio. kr. mio. kr. netto (overtagelse af ruter for op til 4 mio. kr. samt øget administrationsbidrag til Midttrafik som følge heraf på 0,6 mio. kr.). I 2018 får regionens beslutning dog kun ½ års virkning, idet besparelserne først iværksættes fra køreplanskiftet 1. juli 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Det forventes, at rutetilpasningerne først kan gennemføres til køreplanskiftet juni/juli 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Gennemfører Regionen disse tilpasninger – og kommunen overtager hele/dele af ruterne - vil det få afledte konsekvenser på det kommunale driftsbudget for den kollektive trafik.

    

   I 2018 har politikområdet Trafik således en økonomisk udfordring på 2,3 mio. kr. og i de følgende år det dobbelte, såfremt kommunen overtager de regionale ruter.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Tilsagn fra Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen til de ansøgte projekter til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
  • Resume

   Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt økonomisk støttetilsagn til iværksættelse af Viborg Kommunes to ansøgte forsøgsprojekter indenfor den kollektive trafik.

    

   På en række betingelser er der meddelt tilsagn om en 50 % statslig støtte til projekterne ”Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn” og ”Nyt koncept for kollektiv trafik i Viborg Kommunes landdistrikter” svarende til et støttetilsagn på henholdsvis 2.269.000 kr. og 546.000 kr. I tilsagnene er der knyttet en række vilkår, herunder at der kun kan gives støtte til merudgifter i forhold til de udgifter, der er til den nuværende ordning.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere efter indstilling fra Teknisk Udvalg godkendt, at der blev ansøgt, men på betingelse af at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021.

    

   På baggrund af ovenstående skal Teknisk Udvalg drøfte og tage stilling til sagens videre gang og finansiering.     

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at sagen drøftes med henblik på stillingtagen til sagens videre gang, herunder  finansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2018 til 2021.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede at fremsende sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget prioriterer projektet ”kollektiv trafik i Viborg kommunes landdistrikter”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter indstilling fra Teknisk Udvalg har Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2017 godkendt, at Viborg Kommune ansøgte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om økonomiske midler til gennemførelse af to af hinanden uafhængige forsøg med den kollektive trafik i yderområder (sag nr. 21). Det ene projekt omfatter et forsøg om bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn ved Karup, og det andet projekt omfatter et forsøg med et nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt tilsagn til de ansøgte projekter for en bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn ved Karup og projektet for et nyt koncept for kollektive transport i Viborg Kommunes landdistrikter. Til de to projekter er der givet tilsagn om 50 % medfinansiering svarende til henholdsvis 2.269.000 kr. og 546.000 kr.

    

   I forbindelse med tilsagnet er der knyttet en række vilkår, som det fremgår af tilsagnsskrivelserne, der kan ses i bilag 1 og 3. Projektbeskrivelserne for de to ansøgninger ses i bilag 2 og 4.

    

   Der er bl.a. stillet som vilkår for tilsagnet, at kommunen skal dokumentere en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, der modsvarer det statslige driftstilskud. Evt. ændringer i projektet skal desuden godkendes af styrelsen.

    

   Tilskuddet fra Styrelsen til projektet ”Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn” udbetales i 2 rater. 1. rate, der udgør 1.175.500 kr., udbetales efter planen ultimo maj 2018, og 2. rate, der udgør 1.093.500 kr. udbetales ultimo maj 2020 efter endeligt regnskab og afrapportering.

    

   Tilskud fra Styrelsen til projektet ”Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter” udbetales ultimo maj 2019, når projektet er afsluttet, og alle omkostninger er afholdt samt endeligt regnskab og endelig afrapportering er fremsendt til Styrelsen.

    

   Økonomisk betyder ovenstående, at kommunen skal finansiere følgende over projektårene 2017, 2018, 2019 og 2020:

    

   Budget for de to projekter, der over årene 2017 til 2020 netto udgør for kommunen i alt: 2.815.000 kr.

   2017

   2018

   2019

   2020

   I alt

   Projekt ”Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn”. Det samlede projektbudget udgør 4.538.000

    

    

    

    

    

   Forventet udbetaling af tilskud fra Staten (- er indtægt)

    

   -1.175.500

    

   -1.093.500

   -2.269.000

   Forventet forbrug over projektperioden

   204.000

   2.147.000

   2.147.000

   40.000

   4.538.000

   I alt

   204.000

   971.500

   2.147.000

   -1.053.500

   2.269.000

    

    

    

    

    

    

   Projekt ”Nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter”. Det samlede projektbudget udgør 1.092.000 kr.

    

    

    

    

    

   Forventet udbetaling af tilskud fra Staten

   (- er indtægt)

    

    

   -546.000

    

   -546.000

   Forventet forbrug over projektperioden

   186.000

   876.000

   30.000

   0

   1.092.000

   I alt

   186.000

   876.000

   -516.000

   0

   546.000

    

    

    

    

    

    

   Kommunens nettoudgifter samlet for de to projekter: 2.815.000 svarende til følgende pr år.

   390.000

   1.847.500

   1.631.000

   -1.053.500

   2.815.000

   Tabel 1

    

     

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017, at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021.

    

   Styrelsens vilkår i tilsagnsskrivelsen om, at den kun vil finansiere en samlet vækst i det kommunalt finansierede kørselsomfang, betyder et større kommunalt finansieringsbehov end antaget ved fremsendelse af ansøgningen.

    

   Derfor foreslås det, at der i givet fald fremsendes et revideret projektbudget til Styrelsen for projektet ”Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn”, der reducerer både den kommunale udgift og det statslige tilskud med 0,5 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019 svarende til den udgift, kommunen i dag har med den eksisterende teletaxaordning. Det betyder, at den kommunale nettoudgift samlet set bliver 0,5 mio. kr. mindre eller i alt 2.315.000 kr. for årene 2017 til 2020.   

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Endelig tilsagn til projekterne på de af Staten stillede vilkår skal være tiltrådt i 2017 og gerne senest den 25. august. Der er dog mulighed for at søge om udsættelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Såfremt projekterne iværksættes og fortsættes efter forsøgsperiodens udløb vil der alt andet lige være en større kommunal udgift, idet styrelsens driftsstøtte bortfalder.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (31. marts 2017).

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 31. marts 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forven­tet
   regn­skab

   Forventet afvigelse

    

   Oprinde­ligt

   Korrige­ret

   30. juni

   I forhold til oprin­de­ligt budget (kol 1)

   I forhold korr. budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindre­udg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     61 Grønne områder

   9,9

   10,1

   10,1

   0,2

   0,0

   -0,1

     62 Trafikområdet

   140,0

   147,5

   139,8

   -0,2

   -7,7

   -1,4

     63 Kommunale ejendomme

   -5,2

   -5,5

   -4,0

   1,2

   1,4

   -0,7

   Serviceudgifter i alt

   144,8

   152,2

   145,8

   1,1

   -6,3

   -2,2

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   110,2

   132,5

   121,7

   11,5

   -10,8

   -5,4

   Udgift til byggemodning

   35,5

   50,2

   45,4

   9,9

   -4,8

   -4,2

   Anlægsudgifter, i alt

   145,7

   182,7

   167,1

   21,4

   -15,6

   -9,6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   290,5

   334,9

   312,9

   22,5

   -22,0

   -11,8

    

   Som anført i tabel 1 forventes der mindreforbrug på både drift og anlæg målt i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2017.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   SERVICEUDGIFTER

   Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område er på 6,3 mio. kr.

    

   På politikområdet Trafik forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i 2017. Der forventes et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på Park & Vejservice, som sparer op til 2 pct. effektiviseringen i 2017 jf. betingelserne i konkurrenceudsættelsen. Desuden forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Vintertjenesten.

    

   På politikområdet Kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme som følge af den nye boligreguleringslov. Der forventes en udgift til henlæggelser på 1,4 mio. kr. i 2017. Der vil til budgetopfølgning pr. 30. september 2017 være et forslag til finansiering af udgiften.

    

   ANLÆG

   Der forventes et mindreforbrug i 2017 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 10,8 mio. kr., hvilket skyldes primært et mindreforbrug på følgende projekter: 

    

   Områdefornyelse i Møldrup og Stoholm

   Byfornyelse i mindre byer

   Hærvejsruten

   Vej i Banegraven

   Færdiggørelse af Storegade

    

   Det forventede mindreforbrug på byggemodning på 4,8 mio. kr. i 2017 skyldes primært tidsmæssige forskydninger i forhold til færdiggørelsesarbejder for byggemodning af boliggrunde. Desuden forventes et mindreforbrug på byggemodning af erhvervsgrund på Vennershåbvej samt et forventet mindreforbrug på byggemodning af erhvervsgrunde, idet grundsalget til erhvervsformål er moderat.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Teknisk Udvalgs projekter er vedlagt som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Temadrøftelse: Salg af boliggrunde udenfor Viborg by
  • Resume

   Teknisk Udvalg har tidligere drøftet salg af byggegrunde i byer uden for Viborg. Der gennemføres en temadrøftelse med henblik på evt. kommende proces for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at udvalget drøfter ønsker til evt. videre proces

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Sagen er drøftet og genoptages på næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har i forbindelse med tidligere sager vedrørende bl.a. byggemodningsplaner og kommuneplan drøftet salg af byggegrunde i byer uden for Viborg. Udvalget har herunder drøftet mulig initiativer.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Der ønskes en generel drøftelse af situationen omkring grundsalg i byer uden for Viborg, herunder udbud og efterspørgsel. Herudover ønskes en drøftelse af en eventuel proces for nærmere afklaring af status samt mulige kommunale indsatser. Inddragelse og koordinering med ”Viborg Landsbysammenslutning” overvejes.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 10 Orientering om offentlig debat omkring skolebusser
  • Resume

   Der har gennem den seneste tid været en offentlig debat om skolebussers sikkerhed. Sagen har sammenhæng med en politiundersøgelse af busser i forbindelse med Dana Cup i Hjørring. Efterfølgende har der i bl.a. TV MIDTVEST været en lokal debat omkring skolebusserne i Viborg Kommune.

    

   Der gives på mødet en orientering om situationen i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning

    

   2. at Teknisk Udvalg drøfter, om orienteringen giver anledning til yderligere tiltag

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Teknisk Udvalg har følgende bemærkninger:

    

   1. Sikkerhed har højest prioritet for Viborg Kommune. Alle forældre skal være trygge ved at sende deres børn med skolebussen

   2. Udvalget erkender at der har været opstartsproblemer, men vurderer at disse er løst i opstartsfasen

   3. Der er ca. 15.000 kørsler med skolebus om året.

   4. Der er modtaget 8 klager vedr. materiel indenfor det sidste 1½ år. Alle klager er håndteret

   5. Udvalget finder ikke at der er grund til yderligere tiltag, da der er udvalgets opfattelse at selskaberne lever op til de sikkerhedskrav som lovgivningen stiller, der er et godt samarbejde incl. jævnlige statusmøder og der er tillid til selskaberne

   6. Vi sætter pris på at Terndrup Taxa og Turistbusser på eget initiativ har sendt deres busser til ekstraordinær bremsekontrol og har indskærpet proceduren for skolebuskørsel for deres chauffører samt at de inviterer alle interesserede til åben bus på fredag i Bjerringbro

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der har gennem den seneste tid været en offentlig debat om skolebussers sikkerhed. Sagen har sammenhæng med en politiundersøgelse af busser i forbindelse med Dana Cup i Hjørring. Efterfølgende har der i bl.a. TV MIDTVEST været en lokal debat omkring skolebusserne i Viborg Kommune.

    

   Der gives på mødet en orientering om situationen i Viborg Kommune.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 11 Stillingtagen til delvis aflysning af Lokalplan 3D.03.03 for et område i Stoholm
  • Resume

   Ejeren af ejendommen Søndergade 23, Stoholm ønsker, at ejendommens generelle anvendelsesstatus ændres fra offentlige formål til boligområde. Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1, og ansøgningen er vedlagt som bilag 2.

    

   Da ønsket ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal foretages en aflysning af lokalplan nr. 3D.03.03 for matrikel nr. 1gm Stoholm By, Feldingbjerg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at forslag til aflysning af lokalplan nr. 3D.03.03 for matrikel nr. 1gm Stoholm By, Feldingbjerg vedtages med henblik på 4 ugers offentlig høring,

    

   2. at der ikke afholdes borgermøde om sagen,

    

   3. at der ikke gennemføres miljøscreening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre aflysningen uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer høringssvar i høringsperioden.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Denne sag er tidligere blevet behandlet i Teknisk Udvalg den 7. april 2010 (Sag nr. 49).

   daværende tidspunkt blev det besluttet, ”at ændring af planlægningen for matrikel 1gm, Stoholm By, Feldingbjerg, indgår som del af ny lokalplan for et boligområde syd for Udsigten i Stoholm.”

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Den 11. august 2004 vedtog byrådet i Fjends Kommune lokalplan nr. 3D.03.03 for at sikre de planmæssige rammer for udvidelse og ændring af plejecentret Birkegården. For at realisere de daværende planer for plejecentrets udvikling var det nødvendigt for Fjends Kommune at overtage nabogrunden - matr. nr. 1gm, Stoholm By, Feldingbjerg (Søndergade 23).

    

   De kommunale planer om at overtage Søndergade 23 til udvidelse og ændring af plejecenteret Birkegården er aldrig blevet realiseret og er blevet uaktuelle. Derfor anmoder ejerne af ejendommen den 5. februar 2009 om, at deres ejendom får sin gamle status som bolig tilbage.

        

   Der er ikke udarbejdet en lokalplan for det nye boligområde syd for Udsigten, hvorfor Søndergade 23 stadig er udlagt til offentlige formål. Nu har forvaltningen modtaget en ny henvendelse fra ejendommens ejere.

    

   En ændring af planloven i 2012 har siden den seneste behandling af sagen gjort det muligt at aflyse forældede lokalplaner helt eller delvist uden at skulle udarbejde ny lokalplan eller ændre zonestatus.

    

   Vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er grund til, at Søndergade 23 forbliver underlagt offentlige formål, når Viborg Kommune ikke har nogen intention om at overtage ejendommen. Derudover er Viborg Kommune overtagelsespligtig, så længe ejendommens anvendelse er fastholdt til offentlige formål, hvilket forvaltningen vurderer som uhensigtsmæssigt.

    

   Et forslag til den delvise aflysning af lokalplan 3D.03.03 er vedlagt i bilag 3.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Aflysningen sker efter §3, som fastlægger en mindste høringsperiode på 4 uger.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Iflg. Planlovens § 48 kan ejeren af ejendommen, Søndergade 23 i Stoholm, kræve, at Viborg Kommune overtager ejendommen, da denne er udlagt til offentlige formål. Det forudsætter en anmodning fra ejeren, hvorefter kommunen med nuværende plangrundlag vil være forpligtet til at overtage ejendommen.

   Ved den foreslåede delvise aflysning af lokalplanen bliver spørgsmålet om overtagelsespligt uaktuelt.

  • Bilag

 • 12 Igangsætning af planlægningen for boligområdet ved Hindbærkrattet i Bjerringbro
  • Resume

   Lokalplan B.048-1 for Hindbærkrattet i Bjerringbro blev vedtaget i 2006. Området er siden byggemodnet, og der blev hurtigt solgt 7 ud af 73 grunde, hvorefter salget gik i stå. Teknisk Udvalg skal tage stilling til, hvordan den gældende lokalplan skal revideres med henblik på at gøre området mere attraktivt og øge grundsalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   2. at der afholdes fordebat inkl. workshop tirsdag den 29. august eller onsdag den 6. september i Viften, Bjerringbro

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Indstillingen blev godkendt. Der afholdes fordebat inkl. workshop tirsdag den 29. august i Viften, Bjerringbro

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Lokalplan nr. B.048-1 blev vedtaget af Bjerringbro Kommune i 2006.

    

   Byrådet godkendte den 19. april 2017 (sag nr. 4) forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013-2025 – temaplan for Bjerringbro. I kommuneplantillægget tilkendegiver Byrådet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området ved Hindbærkrattet for at gøre området mere attraktivt og lettere at kunne sælge grundene. Kommuneplantillægget forventes endeligt vedtaget i august 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har løbende været i dialog med potentielle købere af grunde, som har henvendt sig med spørgsmål til lokalplanens indhold.

    

    

   Beskrivelse

   Området

   Området er ca. 11,2 ha og ligger i byzone i den nordlige del af Bjerringbro. Vejadgang til området sker via en stamvej, der er koblet på Hedemøllevej med forbindelse nord ud af byen og mod bymidten. Der er stiforbindelser gennem fredskoven mod syd til boligområdet ved Angelkær. Se oversigtskort i bilag 1.

    

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. B.048-1, der udlægger området til boligformål.

    

   Lokalplanen giver mulighed for at etablere tre boligområder af forskellig karakter.

   I den nordøstlige del kan der etableres 15 unikke udsigtsvillaer. Bebyggelsen skal opføres i 2 etager indenfor fastlagte byggefelter for at give mulighed for udsigt. Bebyggelsen vil ligge markant og synligt i det åbne landskab. For at sikre en arkitektonisk helhed sætter lokalplanen skærpede krav til byggeriets udformning og udseende.

    

   Mod vest og syd kan der etableres mere traditionelle boliger i form af åben-lav bebyggelse i maks. 2 etager og tæt-lav bebyggelse i 1,5 etager. En grøn kile, der skærer sig gennem dette område fra nord til syd, giver mulighed for fælles grønne friarealer. Langs den vestlige side af den grønne kile kan der etableres tæt-lav bebyggelse. Boligerne skal placeres med gavl ud mod kilen som en markering af kilens forløb gennem boligområdet.

    

   De østlige og sydlige dele af området er udlagt til naturområder, der samtidig fungerer som beskyttelseszone til omkringliggende skov.

    

   Som afgrænsning af boligområderne og for at understrege landskabet, fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring hække, jordvolde og gabionsmure/stendiger. Desuden er der begrænsning på højde og art af øvrig beplantning af hensyn til udsigtsmulighederne.

    

   Kommuneplan

   Området er udlagt til boligformål i rammeområde BBRO.B4.07 i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligformål med mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   Forvaltningens vurdering

   På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at en ændring af lokalplan nr. B.048-1 kan ske ved en eller en kombination af følgende initiativer.

    

   Generelt er lokalplanen restriktiv i sine bestemmelser set i forhold til nyere lokalplaner og lokalplaner for andre boligområder. Et muligt initiativ til at fremme grundsalget kan derfor være en lempelse af lokalplanens bestemmelser.

    

   Et andet initiativ kan være at muliggøre en anden boligsammensætning.

    

   Teknisk Udvalg har den 28. september 2016 (sag nr. 16) udtrykt ønske om, at området ved Hindbærkrattet landskabeliggøres – fx:

   -        Selvom etableringen af gabionsmure er sket ud fra et landskabeligt hensyn, stiller forvaltningen spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse er et velkendt landskabskaraktertræk i Danmark, hvis man ser bort fra stendiger omkring kirkegårde. Et lignende hensyn vil formentlig kunne opnås ved beplantning, som med en højere højde end 1,2 m har den fordel, at nabogener i form af indbliksgener minimeres. Desuden kan begrænsninger for beplantning fjernes, hvorved området som helhed begrønnes.

   -        Stamvejen er etableret med allé-træer, og et lignende initiativ kan ske ved boligvejene, hvor der er disponeret med græsrabatter i en bredde på 1,5 m i hver side.

   -        Hvis koter mv. tillader det, kan området indrettes med synlige løsninger til at aflede regnvandet.

   -        Endeligt kan grunde for enden af boligvejene erstattes med fælles opholdsarealer – dels for at trække landskabet ind i området, dels for at øge mulighederne for ophold. Desuden vil det give et flot kig til det grønne fra hver boligvej.

    

   Forvaltningen vurderer, at en ny struktur med nyt vejforløb og større ændringer i placering af grunde ikke er en mulig løsning, eftersom området er udstykket og byggemodnet. Se nærmere under ”Økonomiske forhold og konsekvenser”.

    

   Der er dog ingen garantier for, at ændringer i lokalplanen vil øge salget af grunde i området. Den geografiske placering af området i forhold til nærheden til skole, indkøb mv og den generelle stagnation i salget af boliggrunde i Bjerringbro kan have betydning for grundsalget indenfor området.

    

   På baggrund af planlovens bestemmelser om dispensationskompetencen må en dispensation ikke være i strid med principperne i planen. Der kan således ikke dispenseres fra formålsbestemmelsen, delområdegrænser, ændringer af anvendelsesbestemmelserne eller ændringer af den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. Forvaltningen vurderer, at et ønske om ændringer i lokalplan nr. B.048-1 vil være af en sådan karakter, at en ny lokalplan er nødvendig – dels for at opfylde planlovens bestemmelser, dels for at lette den efterfølgende administration.

    

   Workshop

   Forvaltningen foreslår, at de endelige principper for planlægningen fastlægges på baggrund af fordebat og en workshop, hvor idéer til ændringer og input til at sætte ”skub” i grundsalget drøftes. Formålet med workshoppen vil også være at identificere årsagerne til det manglende grundsalg. Forvaltningen foreslår, at workshoppen er åben, men at der samtidig inviteres relevante interessenter – fx eksisterende grundejere i området, Bjerringbro Byforum, Boligselskabet Sct. Jørgen (som har vist interesse for at opføre seniorboliger i området) og lokale ejendomsmæglere.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening af de ændringer, som indarbejdes i et lokalplanforslag, vil forvaltningen vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport.

    

    

   Alternativer

   En løsningsmodel vil være at fastholde den gældende lokalplan, da en ændring af lokalplanens indhold ikke garanterer et øget grundsalg.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

    

   Fordebat og workshop

   september 2017

   Planforslag til godkendelse

   januar 2018

   Offentlig høring

   februar-marts 2018

   Endelig vedtagelse

   maj 2018

            

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Lokalplanområdet er udstykket og byggemodnet.

    

   Der vil være omkostninger forbundet med ændringer i områdets struktur. Eksempelvis vil en omdannelse af boliggrunde til grønne friarealer medføre en mistet indtægt for kommunen og en øget udgift for grundejerforeningen. Desuden vil eksempelvis en ændring af boligsammensætningen medføre udgifter til landinspektøren for udstykning eller sammenlægning af ejendomme, og i den forbindelse vil forsyningsselskaberne enten kræve stik sløjfet eller etableret. Udgifter til sløjfning af stik udgør ca. 15.000-20.000 kr. pr. grund, som påhviler kommunen.

    

   En øget udnyttelsesgrad i området kan have konsekvenser for spildevandssystemets kapacitet med risiko for oversvømmelse i forbindelse med skybrud til følge.

    

   Der vil desuden være omkostninger forbundet med ændringer i allerede etableret udstyr. Eksempelvis vil fjernelse af gabionsmurene medføre en udgift på ca. 1.000 kr. pr. løbemeter, som påhviler kommunen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Se under ”Beskrivelse”.

  • Bilag

 • 13 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 14 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-08-2017

   ·                     Anders Korsbæk Jensen spurgte til status til beslutning vedr. kommuneplan.

    

   ·                     Temadag den 18. september 2017 aflyses

    

   ·                     Allan Clifford Christensen spurgte til:

   - Tunnel under Nyvej i Karup

   - Genoptagelse af borgerproces omkring Alhedestien

   - Trafikafvikling på indre ringvej

  • Sagsfremstilling

   ·           Overtaksationskommissionen har 30 juni 2017 fremsendt kendelse fra overtaksationsforretningen 14. marts 2017 vedrørende nedlæggelse af del af Industrivej ved F&H i Viborg. Overtaksationskommissionen har afgjort, at det nedlagte vejstykke ikke er af vigtighed for Industrivej 11, hvorved vejstykket er nedlagt på baggrund af kommunens afgørelse herom.

   ·           Temadag den 18. september 2017
   Af mødekalenderen fremgår, at den 18. september 2017 er reserveret til ”Temadag mv.”. Seneste temadag blev gennemført den 18. maj 2017. Forvaltningen har ikke umiddelbart nye emner til en temadag.

   Udvalget bedes drøfte behov og evt. indhold af evt. temadag den 18. september 2017.

 • 15 EjendomssagLukket sag