Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 31-05-2017

Referat

 • 1 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 451 Centerområde ved Vestergade i Bjerringbro samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 - 2025
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 451 har i perioden fra den 21. februar til den 17. april 2017 været i offentlig høring. Høringssvarene handler især om natur, placering af ny bebyggelse, skygge og indbliksgener. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4, ”Notat med behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4, ”Notat med behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Martin Sanderhoff og Flemming Lund kunne ikke medvirke til beslutningen idet de fandt, at der ikke skal være mulighed for bebyggelse i delområde 2.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. februar 2017 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 451 centerområde ved Vestergade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 - 2025 i 8 ugers offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 451 centerområde ved Vestergade i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 - 2025 har været i offentlig høring fra den 21. februar til den 17. april 2017. Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslagene, herunder 1 underskriftsindsamling. Høringssvarene er i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse.

    

   For at imødekomme indsigelse fra nabo til kommende byggeri, stilles der forslag om, at bygningsreglementets bestemmelser om det skrå højdegrænse plan indarbejdes i lokalplanens bestemmelser, så det sikres, at facadehøjden mod naboskel ikke overstiger 3,5 m ved placering af bebyggelse 2,5 meter fra naboskel.

    

   For at imødekomme indsigelse fra ansøger om for lille byggemulighed i delområdet mod Vestergade indstilles det at hæve det maksimale bruttoetageareal til 2.500 m2 i overensstemmelse kommuneplanens gældende rammebestemmelser. Bebyggelsens omfang og placering vil fortsat være reguleret med byggefelt og maks. etageantal.

      

   Flere af høringssvarene peger på, at der vil være risiko for negativ påvirkning af Møllebækken, og der burde være miljøvurderet. Forvaltningen vurderer, at der kun er risiko for ubetydelig påvirkning, da et nyt parcelhus med tilhørende terrasse m.m. vil have en minimal betydning i forhold til Møllebækkens samlede opland, samt at Møllebækken ikke er følsomt vandløb. Forvaltningen indstiller derfor, at høringssvarene ikke imødekommes, og at der ikke laves en miljøvurdering.

    

   Hovedparten af høringssvarene omhandler placeringen af ny bebyggelse i et rekreativt område. Forvaltningen vurderer, at da der er tale om byggeri på et areal, som i dag er privat have, vil der ikke ske reduktion af de offentlige rekreative arealer. Den nye bebyggelse opføres endvidere i tilknytning til det eksisterende boligområde. Forvaltningen indstiller, at høringssvarene ikke imødekommes.

    

   De resterende høringssvar indstilles ikke imødekommet.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 451

   Lokalplanforslaget udlægger området ved Vestergade til centerformål og rekreative formål, mens et areal nordøst for Mølledammen udlægges til boligformål. Vejadgang sker fra Vestergade og Mølleengen via en kommunalt ejet parkeringsplads.

    

    

   Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 48 til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder BBRO.R2.01 og BBRO.B4.01, således at arealet nordøst for Mølledammen, som lokalplanforslaget udlægger til boligformål, bliver omfattet af rammeområde BBRO.B4.01.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I lokalplanen er der fastsat bestemmelser for den bevaringsværdige del af Bjerring Mølle. Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. En større del af Bjerring Mølle er allerede i dag beskyttet mod nedrivning i den gældende lokalplan. Lokalplanforslaget reducerer udpegningen af bebyggelse, som er beskyttet mod nedrivning. Derfor vurderes lokalplanforslaget ikke at have økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.

    

   Ved salg af et lille areal i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der skal benyttes til vejadgang, opnår Viborg Kommune en mindre indtægt.

  • Bilag

 • 2 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 476 for et område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg
  • Resume

   Efter den offentlige høring lægges op til en endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 476 for et område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg. Det er kommet to høringssvar til lokalplanforslaget. Dels et fra en borger, der ønsker, at der igangsættes etablering af broforbindelsen over Indre Ringvej mod Rørsangervej, så Banebyen kobles sammen med boligkvarterene vest for Indre Ringvej. Samt et høringssvar fra bygherre (Calum A/S), der ønsker, at der også gives mulighed for boliger i den nordlige del af lokalplanområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1.  at planforslaget vedtages med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2.  at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 1. marts 2017 (sag nr. 3) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 476 for et område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 476 har været i offentlig høring fra den 6. marts til den 30. april 2017. Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 476

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver bl.a. mulighed for et tankanlæg (eksisterende), dagligvarebutik, mindre butikker, liberale erhverv, hoteller, restauranter, samt mulighed for boliger på Gyldenrisvej 8. Vejadgang for den sydlige del af området skal ske fra Gyldenrisvej, mens den nordlige del af området skal have vejadgang dels fra Indre Ringvej og dels fra Marsk Stigs Vej.

    

   Lokalplanen udlægger desuden areal til ”Hærvejen”, der skal skabe en rekreativ forbindelse for cyklister og gående til resten af Viborg Baneby, og videre til stationen og midtbyen mod nord.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025. Bygherre har ønsket mulighed for bebyggelse i ned til 1 etages højde (bl.a. ved den kommende dagligvarebutik), og i det nuværende rammeområde stilles der krav om bebyggelse i mindst 2 etagers højde.

    

   Lokalplanforslaget sikrer, at bebyggelse skal fremstå i mindst 2 etager mod de overordnede veje (Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej), og at det alene er bebyggelse, der ikke ligger ud til vejene, der kan bygges i ned til 1 etage. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er tale om ”en mindre ændring i forhold til kommuneplanen” (jf. frikommuneforsøget). Ændringen kan derfor indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, og det er ikke nødvendigt, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

    

   VVM

   Planlægningen giver mulighed for et parkeringsanlæg, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar, der er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Der er kommet et høringssvar fra en borger, der ønsker, at der igangsættes en etabling af broforbindelse over Indre Ringvej mod Rørsangervej, så Banebyen kobles sammen med boligkvartererne vest for Indre Ringvej.

   Broforbindelsen er med i helhedsplanen for Viborg Baneby, og forventes fortsat etableret på sigt. Da der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til etablering af broforbindelsen, er der ikke projekteret yderligere på broen siden helhedsplanens vedtagelse (i 2013). Forvaltningen indstiller derfor, at broforbindelsen ikke tages med i lokalplanområdet, da der ikke er tilstrækkeligt grundlag herfor, hvormed høringssvaret ikke imødekommes

    

   Der er desuden kommet et høringssvar fra bygherre (Calum A/S), der ønsker, at der også gives mulighed for boliger i den nordlige del af lokalplanområdet (delområde IIa og IIb). Forvaltningen indstiller, at der gives mulighed for boliger i delområderne IIa, IIb og IVa, under forudsætning af, at der etableres facadeisolerende foranstaltninger i et omfang, så miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj kan overholdes, samt at der kan etableres tilstrækkelige udendørs opholdsarealer, hvor de vejledende støjgrænser er overholdt. Hermed imødekommes høringssvaret.

    

   Forvaltningen anbefaler, at der også i delområde IVa giver mulighed for boliger under de samme forudsætninger.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanen kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at der, i takt med at området omdannes, anlægges fortov langs områdets afgrænsning mod Indre Ringvej, der skaber forbindelse til krydset ved Marsk Stigs Vej, samt muligvis fodgængerfelter ved det eksisterende lyskryds ved Falkevej, der giver adgang til området fra Indre Ringvej. Dette vil medføre en udgift for Viborg Kommune. Der er ikke afsat midler på anlægsbudgettet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan nr. 479 for et centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej
  • Resume

   Brøndum Boliger og Gammeltorv Ejendomme har søgt om mulighed for opførelse af boliger, liberale erhverv mm. på ejendommene Falkevej 9-17 i Viborg. Der er ikke en gældende lokalplan for området, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til lokalplanforslag for området.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgning og det skitserede projekt er i bilag 2. Udkast til lokalplanforslag er i bilag 3.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   3. at der afholdes borgermøde på Rådhuset den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00 eller den 29. juni 2017 kl. 17.30-19.30.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Der er i sagsfremstillingen en fejl vedr. maks. facadelængde, som er på 58 m og ikke 55 m, som der står i dagsordenen. Dette vil blive rettet i forbindelse med udsendelse af referatet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   3. at der afholdes borgermøde på Rådhuset den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 1. marts 2017 (sag nr. 4) at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et område til centerformål ved Falkevej, samt at der på nuværende grundlag ikke skal gives mulighed for digital skiltning inden for lokalplanområdet.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt borgermøde i forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 56. Debatten drejede sig hovedsageligt om den fremtidige bebyggelses påvirkning af naboområderne og særligt i forhold til etageantal og bygningshøjder.

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Bygherre ønsker at opføre en sammenhængende bebyggelse på Falkevej 9-17 med mulighed for boliger, liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, idet området ønskes omdannet fra industri til centerformål (herunder boliger). Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde med mulighed for blandet bolig og erhverv samt detailhandel (kun butikker til store udvalgsvarer på 2000-4000 m2). Jævnfør kommuneplanen kan der på Falkevej 9 opføres bebyggelse i op til 6 etager og på Falkevej 11-17 i op til 5 etager. Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forslag til lokalplan nr. 479

   Området udlægges til centerformål, og der gives herunder mulighed for boliger, liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), almen service, hoteller, restauranter og lignende.

    

   Herudover er planens principper som følger:

    

   Bebyggelse:

   ·           Maks etageantal:

   Falkevej 9: Højst 6 etager mod Falkevej og højst 5 etager mod Indre Ringvej.

   Falkevej 11-17: Højst 5 etager.

    

   ·           Maks bebyggelsesprocent på 175 %.

   ·           Maks facadelængde på 58 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.

    

   ·           Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).

   ·           Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner), for at sikre et imødekommende gaderum langs Indre Ringvej.

   ·           Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende. Lokalplanen stiller derfor krav om en trinvis nedtrapning mod Falkevej, samt at det nederste trin får en højde, så det kan bruges til ophold for de forbipasserende. Lokalplanen stiller samtidig krav om, at parkeringsdæk i bebyggelsen ikke må være synlige i facaden, men at de enten skal etableres under terræn eller internt i bebyggelsen.

   ·           Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

   ·           Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.

    

   Trafikale forhold:

   ·           Der må kun etableres vejadgange til bebyggelsen fra Falkevej.

   ·           Der udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej.

   ·           Der udlægges et areal på 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej, så der bliver mulighed for at anlægge fortov og cykelsti på begge sider af vejen i fremtiden.

   ·           Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.

    

   Herudover sikrer lokalplanen, at der ikke kan etableres digital skiltning inden for lokalplanområdet, jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg ved igangsætning af lokalplanen.

    

   Særlige forhold

   På grund af trafikstøj fra både Indre Ringvej og Falkevej kan miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på facaderne ikke overholdes ved etablering af bebyggelse til støjfølsom anvendelse (boliger, kontorer og lignende). Lokalplanen sikrer derfor, at der skal etableres facadeisolerende foranstaltninger i et omfang, så grænseværdierne for det indendørs støjniveau kan overholdes, samt at udendørs opholdsarealer placeres på steder, hvor grænseværdierne kan overholdes.

    

   Energi Viborg har etableret et underjordisk bassin og ledninger i lokalplanområdets nordlige del. Lokalplanen sikrer derfor, at der ikke kan etableres bebyggelse oven på Energi Viborgs anlæg.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde på Rådhuset den 27. juni 2017 kl. 17.00-19.00 eller den 29. juni 2017 kl. 17.30-19.30.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen giver mulighed for et stort byggeprojekt med en synlig og markant placering i Viborg by. Planforslaget skal derfor vedtages af Byrådet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse, samt anlægsudgifter.

    

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Forslag til lokalplan nr. 482 for et boligområde ved Agerlandsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013 - 2025
  • Resume

   Der foreligger en ansøgning fra Bach Gruppen A/S om etablering af 16 tæt-lav boliger.

   Viborg Kommune har på baggrund af ansøgningen udarbejdet forslag til lokalplan nr. 482 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 73.

    

   Forslagene giver mulighed for, at der kan opføres op til 16-tæt-lav boliger, såfremt den eksisterende støjvold mod Vestre Ringvej forhøjes, og der etableres støjvolde mod Agerlandsvej, så de fremtidige boliger og opholdsarealer beskyttes mod trafikstøj.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. marts 2017 (sag nr. 5) at igangsætte planlægningen for tæt-lav boliger ved Agerlandsvej.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Planforslagene omfatter et areal på ca. 16.200 m2 beliggende i den nordvestlige del af Viborg ved Vestre Ringvej. Området indeholder i dag et én-familiehus, støjvold mod Vestre Ringvej, flere store træer samt græsarealer.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til tæt-lav boliger, så der gives mulighed for opførelse af i alt 16 tæt-lav boliger. Området er støjbelastet af trafikstøj fra Vestre Ringvej og Agerlandsvej, derfor har lokalplanen ligeledes til formål at sikre etableringen af de nødvendige støjvolde. Støjvoldene udformes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes ved boliger og opholdsarealer. Støjvoldene skal fremstå med græs, så den grønne profil langs Agerlandsvej bevares.

    

   Lokalplanforslaget udlægger 3 byggefelter, hvor der kan opføres bebyggelse i 1 etage. Bebyggelsen inden for hvert byggefelt skal fremstå med samme facadematerialer for at sikre en helhed i bebyggelsens udtryk. Dog gives der mulighed for, at mindre dele af facaden kan variere fra bolig til bolig.  

    

   Lokalplanen sikrer, at der etableres fælles opholdsarealer svarende til min. 100 m2 pr. bolig, samt at der etableres fælles parkeringspladser inden for området. 

    

   Forslag til kommuneplantillægget har til formål at udlægge området tæt-lav boliger og ophæve den 30 meter byggelinje mod Agerlandsvej.

    

   Planforslagene er i bilag 2

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da det vurderes, at der ikke er naboer, som vil blive påvirket væsentligt af den ændrede udnyttelse af området.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

    

   Offentlig høring        Sommer 2017

   Endelig vedtagelse    Efterår 2017

    

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil ved realisering af planlægningen blive stillet krav om etablering af en venstresvingsbane på Agerlandsvej af hensyn til trafiksikkerheden. Bygherre skal afholde alle udgifter i forbindelse med etableringen af svingbanen, jf. lov om offentlige veje.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området er omfattet af lokalplan nr. 172 og lokalplan nr. 135_T1. Lokalplanerne ophæves for den del, som er omfattet af lokalplan nr. 482 ved den endelige vedtagelse af denne.

    

   Lokalplanområdet ligger i rammeområderne VIBNV.A1.06, VIBNV.B4.02 og VIBNV.R1.02 i Kommuneplan 2013 - 2025.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   Tillægget justerer afgrænsningen mellem de eksisterende rammeområder i rammeområderne VIBNV.A1.06, VIBNV.B4.02 og VIBNV.R1.02, så de ansøgte boliger bliver omfattet af rammebestemmelserne i VIBNV.B4.02.

    

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

  • Bilag

 • 5 Forslag til lokalplan nr. 483 for et erhvervsområde i Karup samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2017 - 2029.
  • Resume

   Karup Kartoffelmelfabrik har et ønske om at udvide sit produktionsanlæg. Den gældende planlægning kan ikke rumme den ønskede udvidelse, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Der har fra den 16. – 30. marts 2017 været gennemført en fordebat, og den 28. marts blev afholdt et borgermøde i Karup Forsamlingshus. Nu foreligger et udkast til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport sammen med bemærkningerne fra fordebatten og høringen af de berørte myndigheder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger under forudsætning af, at der inden offentliggørelsen udarbejdes tilstrækkelige NOx-depositions- og OML-beregninger og at resultaterne indarbejdes i planforslagene.

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,  

    

   3. at der afholdes borgermøde tirsdag den 8. august eller onsdag den 9. august kl. 17-19 i Karup Forsamlingshus, og 

    

   4. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger under forudsætning af, at der inden offentliggørelsen udarbejdes tilstrækkelige NOx-depositions- og OML-beregninger og at resultaterne indarbejdes i planforslagene,

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar fra fordebatten” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,  

    

   3. at der afholdes borgermøde onsdag den 9. august kl. 17-19 i Karup Forsamlingshus, og 

    

   4. at området udgår af områdeklassificeringen (lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens § 50a.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. marts 2017 (sag nr. 6) at iværksætte en fordebat, et borgermøde og at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommune-plantillæg, lokalplan og miljørapport for Karup Kartoffelmelfabrik.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Fordebat

   Da lokalplanlægningen forudsætter, at et område inddrages i kommuneplanens rammer, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Da området delvist ligger uden for kommuneplanens rammeområder, er der gennemført fordebat.

    

    

   Byrådet indkaldte fra den 16. marts til den 30. marts 2017 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var:

   -       Hvordan de høje siloer kan indpasses i omgivelserne,

   -       Hvordan der kan opnås et godt samspil med Karup by,

   -       Er der særlige forhold i området, som der skal tages højde for i planlægningen samt

   -       Er der andre emner, du ønskes belyst?

   Der kom 12 høringssvar i fordebatten, som fremgår af bilag 4. Resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 5.

    

   Flere af høringssvarene indeholder bekymringer for støj og lugtgener fra fabrikken og udbringning af kartoffelvand på markerne, hvorfor bl.a. støj og lugt er behandlet i Miljørapporten. Flere af høringssvarene peger på, at der i forhold til luftfarten på Midtjyllands Lufthavn findes en maksimal bygningshøjde uden lysafmærkning, som siloerne skal holde sig under. Desuden er lugt og de visuelle konsekvenser belyst i Miljørapporten, hvormed nogle af høringssvarene imødekommes.

    

   De resterende høringssvar imødekommes ikke.

    

   Borgermøde

   Der blev afholdt et borgermøde den 28. marts 2017. Debatten drejede sig hovedsageligt om fabrikkens udbygningsønsker, lugtgener fra den nuværende fabrik samt bekymringer for fremtidige gener: visuelle påvirkninger, herunder kunstnerisk udsmykning, beplantning, trafik- og lugtgener.

    

   COWI har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 483 og et udkast til forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 - 2029, der eftersendes (bilag 6).

    

   Forvaltningen har endnu ikke modtaget en tilfredsstillende NOx-depositionsberegning, hvorfor denne del af udkastene til miljørapport og lokalplan ikke er tilrettet. Vedtagelsen af planforslagene er derfor betingede af, at der inden offentliggørelse modtages tilfredsstillende NOx-beregninger.

    

   Beskrivelse

   Karup Kartoffelmelfabrik har den 18. april 2016 ansøgt om igangsætning af et planlægningsarbejde med henblik på en udvidelse af fabrikken. Projektet er ændret undervejs så Projektbeskrivelsen af 17. februar 2017 er i bilag 2 i stedet for ansøgningen.

    

   Projektet er lokalplanpligtigt og kræver et kommuneplantillæg, idet planlægningen kommer til at danne baggrund for et større anlægsarbejde.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger delvist i det åbne land i kanten af Karup by. En mindre del af området anvendes i dag af Karup Kartoffelmelfabrik til siloer – resten anvendes til almindelig jordbrug (planteavl) og som udbringningsareal for vand fra kartoffelmelsproduktionen. 

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 317, der udlægger en del af området til Kartoffelmelfabrik og lokalplan 403, som udlægger et areal til solfangeranlæg. Den største del af området ligger i det åbne land.

    

   Kommuneplan2017 - 2029

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde KARU.E2.02 og KARU.E2.03 i Kommuneplan 2017 - 2029. En mindre del ligger i KARU.TA.01 som har været udlagt til solvarmeanlæg.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, idet lokalplanområdet ikke er indeholdt i de gældende rammeområder. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 5, som udlægges et rammeområde, som giver mulighed for erhverv.

    

   I kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder KARU.E2.05 og KARU.E2.06, som sikrer arealerne til erhvervsformål, med en bebyggelsesprocent på 50, den maksimale bygningshøjde er 16,5 m, dog op til 25 m for enkelte bygninger, anlæg og skorstene mv.  Derudover kan der i forbindelse med de eksisterende siloer laves siloer på op til 55 m’s højde. For arealerne længst fra byen - udenfor reservationen til den nye omfartsvej - fastlægges miljøklasse 3-6, mens miljøklassen for arealerne nærmest byen er 3-5.

    

   Forslag til lokalplan nr. 483

   Lokalplanforslaget udlægger et området til erhvervsformål ved Åhusevej, Karup og giver mulighed for en udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik. Vejadgang sker fra Åhusevej. En stor del af området overføres fra landzone til byzone. 

    

   Lokalplanforslaget har til formål,

   -       at udlægge området til erhverv i form af industrivirksomhed

   -       at sikre en zonering i forhold til miljøklasser

   -       at fastlægge placeringen af høje bygninger og anlæg

   -       at fastlægge vejadgang fra Åhusevej

   -       at udlægge areal til afskærmende beplantningsbælter og

   -       at udlægge areal til støjvolde.

    

   Lokalplanen styrer placeringen af de ekstra bygningshøjder og fastlægger de miljøklasser, som kan sikre tilstrækkelig afstand til boligområderne. Desuden sikres areal til beplantningsbælter og støjvolde.

    

   Særlige forhold/bestemmelser

   Indenfor lokalplanområdet gives der mulighed for, at der kan etableres et større varmeanlæg til kartoffelmelfabrikkens varmebehov. Der har været en dialog med Karup Kraftvarmeanlæg om evt. placering af en kedel indenfor lokalplanområdet. I forhold til lokalplanen kan der etableres en kedel til Kraftvarmeanlægget. Det er dog uklart om det kan lade sig gøre i forhold til kvælstof-depositionens påvirkning på Natura2000-områderne. Dette afklares inden offentliggørelse af planforslagene.

    

   Ny bebyggelse kan kun ibrugtages, såfremt Åhusevej 6 ikke længere er en bolig. Desuden skal beplantningsbælterne være plantet, og de nødvendige støjvolde skal være etableret inden ibrugtagning.

    

   Jorden indenfor lokalplanområdet er indtil nu anvendt til landbrugsformål og må derfor formodes ikke at rumme jordforurening. Derfor er det oplagt at fritage arealet fra at indgå i områdeklassificeringen, hvilket kræver en politisk stillingtagen. Dette fremgår af indstillingen.

    

   Bindinger

   En stor del af området har indtil for nyligt været omfattet af en vejreservationszone for en ny omfartsvej vest om Karup by. Reservationszonen er nu reduceret til reservation for en linjeføring, som går gennem fabriksområdet. Det er Vejdirektoratet, som er myndighed for vejen.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er risiko for at støde på væsentlige arkæologiske fund i området, da der findes to bronzealderhøje i nærheden, hvor bopladsen dertil ikke er kendt. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Det er Karup Kartoffelmelfabrik, der skal bekoste forundersøgelsen og en evt. udgravning.

    

   Miljørapport / Miljøvurdering

   Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der eftersendes (Bilag 7).

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   ·        Visuelle forhold

   ·        Trafik

   ·        Natur

   ·        Miljø (herunder lugt)

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

    

   Samtidigt med fordebatten er der foretaget en høring af de berørte myndigheder. Der er modtaget svar fra Vejdirektoratet, Midtjyllands Lufthavn og Forsvaret, Viborg Stiftsøvrighed, Forsvarsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet. Svarene fremgår af indsigelseslisten. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til en evt. VVM.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for en evt. VVM-redegørelse for udvidelsen af Kartoffelmelfabrikken.

   Miljøstyrelsen har den 25. marts 2017 modtaget en VVM-anmeldelse af projektet. Miljøstyrelsen har 7. april spurgt til uddybende oplysninger for at afklare, om der er VVM-pligt for projektet. Spørgsmålet om VVM-pligten er ikke afklaret endnu.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 8. august eller onsdag den 9. august kl. 17-19 i Karup Forsamlingshus.

    

   Alternativer

   ·      Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der må i kampagneperioden forventes en øget trafikbelastning på vejene i området – også på Rute 12, Herningvej gennem Karup by. Herningvej er en statsvej.

    

   Det kan blive nødvendigt med en forstærkning af Åhusevej. I dag er der ikke cykelstier langs Åhusevej, men der er reserveret plads til en cykelrute.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Frigivelse af budget for områdefornyelse i Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Resume

   For at starte projekteringen af områdefornyelsen i Viborg Baneby skal den finansiering, der er beskrevet i det godkendte områdefornyelsesprogram for Viborg Baneby, overføres fra eksisterende konti til ny konto ”Områdefornyelse Viborg Baneby”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   1. at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på (70.000.000 - 23.800.000 - 7.600.000) 38.600.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse Viborg Baneby" med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2,

    

   2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projekterne, og rådighedsbeløb på 36.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet),

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6.700.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse i Viborg Baneby" med rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2, og at rådighedsbeløbene afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet).

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på (70.000.000 - 23.800.000 - 7.600.000) 38.600.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse Viborg Baneby" med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2,

    

   2. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2017 finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projekterne, og rådighedsbeløb på 36.600.000 kr. afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet), og

    

   3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 6.700.000 kr. til kontoen "Områdefornyelse i Viborg Baneby" med rådighedsbeløb i 2018-2022 som vist i tabel 2, og at rådighedsbeløbene afsættes på budgetforslaget for 2018-2021 i forbindelse med den igangværende budgetlægning (indgår allerede i basisbudgettet).

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 22. februar 2017 (sag nr. 16), Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat af statsstøtte på 6,71 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 13,42 mio. kr.

    

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 14. marts 2017, at Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 6,71 mio. kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Viborg Baneby for et samlet budget på 70 mio. kr. Områdefornyelsen inkluderer også de ikke-refusionspligtige projekter Ny Absalonsvej og Hærvejen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Relevante borgergrupper samt Banebyforum vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen. Når der foreligger endeligt hovedprojekt for de udvalgte projekter i områdefornyelsesprogrammet, vil disse blive præsenteret for Banebyforum.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen igangsætter i dette forår skitseprojektering/projektering af dele af den Grønne Sti med henblik på mulig projektopstart i 2017. Det forventes derudover, at der igangsættes projektering af øvrige projekter beskrevet i Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby løbende hen over de kommende 5 år, hvor de vil blive indpasset i Banebyens øvrige aktiviteter.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekter vil blive gennemført i overensstemmelse med budget-, tids- og handleplan for Program for områdefornyelsen i Viborg Baneby.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer samt efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program er der behov for at overføre alle anlægsmidler, der er indskrevet i områdefornyelsesprogrammet, til en samlet områdefornyelseskonto (Områdefornyelse Viborg Baneby).

    

   Tabel 1. Midler til områdefornyelsen kommer fra følgende konti:

   Eksisterende konti

   Eksisterende sum

   Baneby – Den grønne sti

   10.135.000 kr.

   Baneby – Stibro fra Den Grønne Sti til Søndersø

   1.630.000 kr.

   Baneby – Hærvejsruten

   7.600.000 kr.

   Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej

   43.925.000 kr.

    

    

   I alt

   63.290.000 kr.

    

   Det bemærkes, at i forhold til det nuværende udgiftsbudget vil den forventede statsrefusion på 6,71 mio. kr. blive anvendt til at forøge de budgetlagte bruttoudgifter, der herefter vil udgøre 70 mio. kr.  

    

   Tabel 2. Økonomi - Områdefornyelse Viborg Baneby

   Ny konto – Områdefornyelse Viborg Baneby, med følgende underopdelinger

    

    

   2017  (2017-kr.)

   2018  (2017-kr.)

   2019   (2017-kr.)

   2020   (2017-kr.)

   2021   (2017-kr.)

   2022  (2017-kr.)

   I alt

   Program

   400.000

   100.000

   100.000

   100.000

   100.000

   100.000

   900.000

   Hærvejen

   7.600.000

   2.800.000

   10.700.000

   9.420.000

    

    

   30.520.000

   Den Grønne Sti, inkl. forbindelse til Søndersø

   1.600.000

   3.900.000

   4.530.000

   3.040.000

   1.900.000

   610.000

   15.580.000

   Ny Absalonsvej

   10.000.000

   11.000.000

    

    

    

    

   21.000.000

   Biblioteksområdet

    

    

   2.000.000

    

    

    

   2.000.000

   I alt

   19.600.000

   17.800.000

   17.330.000

   12.560.000

   2.000.000

   710.000

   70.000.000

    Statsrefusion (indtægt)

    

    

   -3.000.000

   -1.000.000

   -2.000.000

   -710.000

   -6.710.000

   Netto udgift

   19.600.000

   17.800.000

   14.330.000

   11.560.000

   0

   0

   63.290.000

    

    

    

    

    

    

   Tabel 3. Bevillinger

    

   Kr.

   Samlet budget

   70.000.000

   Allerede bevilget beløb

    

      Baneby - Hærvejsruten

   7.600.000

      Ny Absalonsvej og vejadgang fra Indre Ringvej

   23.800.000

    

    

   Beløb, der ikke allerede er bevilget

   38.600.000

    

   Byrådet har på mødet den 22. februar 2017 (sag nr. 17) givet en anlægsudgiftsbevilling til henholdsvis kontoen ”Baneby - Hærvejsruten” og ”Ny Absalonsvej og vejadgang fra Indre Ringvej”. Der er således 38.600.000 kr., der ikke er bevilget. 

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

 • 7 Frigivelse af budget for områdefornyelse i Klejtrup (bevillingssag)
  • Resume

   For at starte projekteringen af områdefornyelsen i Klejtrup skal der ske en frigivelse af midlerne afsat til projektet på kommunens investeringsoversigt 2017-2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.700.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017, 1.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 500.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2019, og 500.000 kr. i 2020 samt 300.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),

    

   3. at udgiften på 200.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projekt, og at nettoudgiften i 2018-21 på 3.500.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning 2018-21,

    

   4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 300.000 kr., og

    

   5. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.700.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2017, 1.000.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 samt 500.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup” med rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2019, og 500.000 kr. i 2020 samt 300.000 kr. i 2021 (i 2017-priser),

    

   3. at udgiften på 200.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projekt, og at nettoudgiften i 2018-21 på 3.500.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning 2018-21,

    

   4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”byfornyelse mindre byer” forhøjes med 300.000 kr., og

    

   5. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Områdefornyelse i Klejtrup”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 13) program for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat etableret ved statsstøtte på 2 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 4 mio. kr.

    

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 10. april 2017, at program for områdefornyelsen i Klejtrup er godkendt, samt meddelte endeligt tilsagn om refusion af statsstøtte på 2. mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup for et samlet budget på 6 mio. kr.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 27. januar 2015 (sag nr. 15) en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Klejtrup” til programskrivning finansieret af rammebeløbet ”byfornyelse mindre byer”. Udgiften til de 300.000 kr. er inkluderet i områdefornyelsens samlede budget, hvorfor beløbet ”tilbagebetales”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Følgegruppen for områdefornyelsen vil løbende bliver inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil dette bliver præsenteret på et borgermøde.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen igangsætter dette år skitseprojektering af 1-2 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2017 og forventer at igangsætte skitseprojektering af større projekter med henblik på etablering i årene 2018-2021.

    

    

   Alternativer

   intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekter beskrevet i områdefornyelses programmet vil blive gennemført i overensstemmelse med kommunens investeringsoversigt 2017-2021.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb på henholdsvis 6 mio. kr. i udgift samt 2 mio. i indtægt. Samtidig skal den tidligere anlægsbevilling til programskrivning på 300.000 kr. tilbageføres til kontoen ”byfornyelse mindre byer”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen vil evt. nødvendige juridiske og planmæssige forhold blive taget op.

 • 8 Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2017 (bevillingssag)
  • Resume

   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2017 udmeldt en byfornyelsesramme til Viborg Kommune på 400.000 kr. (indtægt). Der er afsat midler på budgettet, som hermed søges frigivet, således der kan tildeles støtte til renoveringsarbejder – fortrinsvis til bevaringsværdige bygninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017, og

    

   3. at nettoudgiften på 400.000 kr. i 2017 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2017” med rådighed i 2017, og

    

   3. at nettoudgiften på 400.000 kr. i 2017 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 1.568.000 kr. i 2017 på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. Staten giver 50% i refusion.

   Viborg Kommune har modtaget henvendelser om evt. støtte til bevaringsværdige bygninger, som ikke kan finansieres via Pulje til Landsbyfornyelse, da disse er beliggende i byer med mere end 3.000 indbyggere.

    

   Puljen søges anvendt løbende over året ved konkrete henvendelser samt ved screening i forbindelse med byggesagsbehandling.

    

   Kommunen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder og den kontante støttes størrelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Kommunen kan gøre brug af den tildelte statslige udgiftsramme til og med den 23. februar 2018. Efter denne dato føres en eventuel uforbrugt restramme tilbage til Staten.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017. Nettoudgiften på 400.000 kr. finansieres det afsatte beløb på kontoen ”ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 9 Anvendelse af budget for byfornyelse mindre byer 2017 (bevillingssag)
  • Resume

   På anlægsbudget 2017 er der afsat 2.162.000 kr. Fra budget 2016 er der i henhold til byrådets beslutning den 19. april 2017 (sag nr. 2) vedtaget at overføre et uforbrugt beløb fra 2016 på 5.328.000 kr. Der er således i 2017 7.490.000 kr. til rådighed.

    

   Beløbet skal fordeles til initiativer indenfor byfornyelsesområdet, og der skal vedtages kriterier for ansøgninger samt ansøgningsprocedure.

    

   Ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” kan søges indenfor følgende kategorier:

   ·           Byfornyelse/områdefornyelse der omfatter hele eller større dele af lokalsamfundet

   ·           Byforskønnelse mindre byer

   ·           Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje suppleret med byforskønnende tiltag

    

   Snarest efter udvalgets beslutning offentliggøres puljen ”byforskønnelse mindre byer 2017” med ansøgningsfrist 15. august. Ansøgningerne forventes forelagt udvalget med forvaltningens indstilling på mødet i september.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstilling, og

    

   2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” godkendes.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2017” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ansøgning om reservation ny områdefornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   7. at den samlede udgift på 4.100.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at budget for byfornyelse mindre byer fordeles som angivet i sagsfremstilling med de anførte tilføjelser, og

    

   2. at ansøgningsprocedurer og kriterier for ansøgning til puljen ”byforskønnelse mindre byer” godkendes med den ændring at ansøgningsdatoer er 15. august og 1. oktober.

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Samtænke byfornyelse i anlægsprojekter 2017” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   5. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Områdefornyelse Fjordklyngen” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Ansøgning om reservation ny områdefornyelse 2017” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   7. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til indkøb af materiel til kontoen ” Støtte til vedligeholdelse af arealer 2017” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   8. at den samlede udgift på 4.300.000 kr. i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Siden 2012 har der været en pulje til byforskønnelse af mindre byer, hvor borgerforeninger og andre foreninger, der dækker hele lokalsamfundet, har kunnet søge om støtte til mindre byforskønnende projekter til aktivitet og ophold samt hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje.  Der er i perioden 2012-16 støttet 102 projekter for i alt ca. 14 mio. kr.

    

   Puljen har altid været meget populær med ansøgninger for mere end de årligt afsatte rådighedsbeløb.

    

   I forbindelse med udvalgets behandling af anvendelse af budget 2016 for ”byfornyelse mindre byer” orienterede forvaltningen om, at der i forbindelse med ansøgninger til puljen ville blive anvendt et nyt internetbaseret ansøgningssystem, bl.a. for at effektivisere sagsbehandlingen. I forbindelse med udvalgets vedtagelse af ansøgningsprocedure og strategier for behandling af ansøgninger vedtog udvalget bl.a., at processen evalueres.

    

   Det internetbaserede ansøgningssystem har fungeret tilfredsstillende for såvel ansøgerne som forvaltningen. Systemet har endvidere medført en hurtigere og mere smidig forberedelse af ansøgningerne til individuel vurdering og forberedelse til udvalgets beslutning.

    

   I 2016 blev der som et nyt tiltag afsat 1 mio. kr. til at samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter. Puljen er tænkt som et supplement i forbindelse med f.eks. kloakfornyelse og asfaltfornyelse, således at der samtidig kan indarbejdes lokale ønsker om byforskønnelse. Forvaltningen arbejder med konkrete tiltag i forbindelse med Energi Viborgs kloakfornyelse i Tastum og Vejrumbro samt asfaltfornyelse i Skringstrup og Ulbjerg.     

    

   Siden 2014 har der været en pulje for støtte til indkøb af materiel til drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer. Puljen kunne søges af borgerforeninger og andre foreninger, der dækker hele lokalsamfundet. I 2016 var puljen på 200.000 kr., og der blev kun imødekommet ansøgninger for cirka halvdelen af beløbet. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for en ny pulje i 2017. Forvaltningen vil senere komme med et oplæg til anvendelse af restbeløbet fra puljen i 2016.

    

   Inddragelse og høring

   Projekter, der gennemføres i forbindelse med byforskønnelse, gennemføres af ansøgeren, lokalområdet. Projekter om hastighedsdæmpende foranstaltninger gennemføres af forvaltningen, Trafik & Veje. Større byfornyelse/områdefornyelse gennemføres efter politisk beslutning af forvaltningen i forbindelse med en bred borgerinddragelse. 

    

   Beskrivelse

   Byforskønnelse mindre byer 2017

   Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort behov for at kunne støtte lokale initiativer og ønsker om forskønnelse i de enkelte lokalområder. Støtten giver lokalområdet mulighed for at gennemføre de initiativer, det vurderer, der er behov for, og som vil give lokalområdet et løft. I og med at støtten udbetales som et rådighedsbeløb, giver det lokalområdet et råderum og frihed til at gennemføre projektet i det tempo, der f.eks. kan afstemmes med frivillig arbejdskraft. At man lokalt er bygherre giver sammenhold og ejerskab, som er en vigtig faktor for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at der hos visse ansøgere er et ønske om at kunne søge rådgivning hos fagfolk, landskabsarkitekter og lign. Denne rådgivning vil i en række tilfælde kunne give mange initiativer et kvalitetsløft. Forvaltningen foreslår, at begrundede ønsker om rådgivningsydelse i et vist omfang imødekommes.

    

   Der foreslås, at der til puljen afsættes et beløb på 3.000.000 kr. i 2017.

    

   Samtænke byfornyelse i forbindelse med andre anlægsprojekter

   Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at der afsættes et beløb til kommende projekter.

    

   Der foreslås, at der til formålet afsættes et beløb på 500.000 kr. i 2017.

    

   Programskrivning områdefornyelse Fjordklyngen

   Der er meddelt reservation af statsstøtte til gennemførelse af områdefornyelse af Fjordklyngen. Der skal nu udarbejdes et program og søges om endelig reservation inden 1. april 2018.

    

   Der foreslås, at der til formålet afsættes et beløb på 500.000 kr. i 2017.

    

   Ansøgning om reservation for områdefornyelse ny by

   I forbindelse med ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer 2017” er der mulighed for, at der kan indsendes ideoplæg til større byfornyelses/områdefornyelsesprojekter til gennemførelse i kommende år med statsstøtte. Der er hvert år modtaget oplæg fra et lokalområde, som har begrundet opstart af en ny områdefornyelse pr. år. Tilsvarende forventes i 2017.

    

   Det foreslås, at der til formålet afsættes et beløb på 100.000 kr. i 2017.

    

   Udisponeret beløb: På grund af overførsel af uforbrugt beløb fra 2016 er der i 2017 et større beløb til rådighed, end der kan forventes i de kommende budgetår. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede nu tages højde for muligheden for senere at overføre beløb til de kommende budgetår.   

    

   Ud af det samlede rådighedsbeløb i 2017 vil der være et endnu ikke disponeret beløb på 3.390.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Efter vedtagelse af kriterier og procedure for ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer” offentliggøres puljerne med den vedtagne ansøgningsfrist. Offentliggørelsen sker på hjemmesiden og med direkte information til borgerforeninger, lokalråd m.v.

    

   Efter udløb af ansøgningsfrist forelægges udvalget ansøgningerne med en indstilling til beslutning. Dette forventes at kunne ske til udvalgets møde i september.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 10 Projekt om gågademiljø i Bjerringbro - anvendelse af budgetmidler til renovering af Storegade (bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om man er villig til at transformere de afsat anlægsmidler på 2.406.000 kr., der var afsat til renovering af belægningen på Storegade i Bjerringbro til andet formål, der fysisk vil højne gågademiljøets tiltrækningskraft.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” med rådighedsbeløb i 2017 til udarbejdelse af forslag,

    

   2. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”, og

    

   3. at rådgivningen skal tage udgangspunkt i en samlet disponering af hele det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. med henblik på tiltag i Bjerringbro til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen, og at den som udgangspunkt skal omfatte løsninger i Storegade og på Torvet samt forbindelserne mellem den store parkeringsplads og Storegade og Torvegade samt byaksen gennem Byhaven op til Realskolevej.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Færdiggørelse af Storegade” med rådighedsbeløb i 2017 til udarbejdelse af forslag,

    

   2. at udgiften på 300.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Færdiggørelse af Storegade”, og

    

   3. at rådgivningen skal tage udgangspunkt i en samlet disponering af hele det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. med henblik på tiltag i Bjerringbro til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen, og at den som udgangspunkt skal omfatte løsninger i Storegade og på Torvet samt forbindelserne mellem den store parkeringsplads og Storegade og Torvegade samt byaksen gennem Byhaven op til Realskolevej.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 25. november 2015 (sag nr. 13), at Teknisk Udvalg tilkendegiver overfor Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd, at udvalget ser positivt på en ændret anvendelse af budgetmidlerne, men at man finder, at en nærmere afklaring af de præcise indhold bør ses i sammenhæng med den proces, der er vedtaget i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.

    

   Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation behandlede den 24. april 2017 (sag nr. 1) et punkt om status på udviklingsprojekter i Bjerringbro. Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede eventuelle yderligere tiltag.

    

   Byrådet besluttede den 19. april 2017 (sag nr. 4), at vedtage et forslag til kommuneplantillæg nr. 68 med henblik på offentlig høring i 8 uger, som slutter den 21. juni 2017. I tillægget foreslås bl.a. ændring af kommuneplanens bestemmelser om beplantning og belægning i centerområderne, så der bliver friere rammer til at lave nye tiltag, så der fx kan etableres legeredskaber på forskelligt underlag og forskellig beplantning, der skaber læ og rum til ophold.

    

   Inddragelse og høring

   Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd har i 2015 tilkendegivet, at man ønsker anlægsmidlerne anvendt til formål, som kan gøre gågaden mere spændende at opholde sig i. Der har efterfølgende været afholdt dialogmøde med repræsentanter fra Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd samt Kommunen, hvor Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd blev opfordret til at fremkomme med et oplæg med mere konkrete forslag. Bjerringbro Handel har i september 2016 fremsendt et oplæg til legeplads i Bjerringbro Bymidte (se bilag 1).

    

   Forvaltningen foreslår, at tiltag i gågaderne sker i tæt dialog med Bjerringbro Byforum (som fremover forventes at repræsentere Bjerringbro Handel), butikkerne og grundejere i området. Forvaltningen forslår, at der gennemføres en proces, hvor interesserede borgere kan bidrage med ideer og ønsker til torve, pladser, passager og gågader i Bjerringbro midtby.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. til renovering af Storegade (gågaden) i Bjerringbro. Den planlagte renovering omfatter færdiggørelse af gågadens belægning med granitsten i ca. 4 m bredde langs med husfacaderne i begge sider. Midterfeltet blev renoveret med granitbelægning i 2004 af tidligere Bjerringbro Kommune. Forvaltningen vurderer, at belægningen på Storegade er i fin stand, og at der ikke foreløbig bliver behov for at renovere belægningen.

    

   Forvaltningen vurderer, at der er behov for at undersøge, hvordan man kan forbedre gågademiljøet og tiltrækningskraften i Bjerringbro bymidte. Der er behov for en ekstern faglig vurdering af, hvilke tiltag der kan skabe endnu bedre opholdskvalitet i Bjerringbro midtby, og skabe mere liv i byen og mere handel i butikkerne. Alt i alt at gøre det attraktivt at bo, arbejde og handle i Bjerringbro.

    

   Som første trin er der brug for, at Kommunen bruger midler på at udarbejde forslag til, hvordan midtbyens torve, pladser og strøggader opleves som en helhed. Det kan være ved at se på ankomsten fra parkering til butikker, naturlige ganglinjer og omdannelse af ”bagsidearealer”. Desuden er der brug for rådgivning til at vælge gode gedigne løsninger i forhold til pris, holdbarhed, drift og vedligehold.

    

   Planlægningen og udviklingen med leg og beplantning skal ske med øje for øvrige udviklingstiltag, herunder Kulturparken ved biblioteket, Byhaven i Bjerringbro og en kommende Trafikplan for Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen arbejder med udarbejdelse af en udviklingsplan for leg i Viborg Kommune. Projektet for omdannelse af Bjerringbro bymidte med leg, ophold og beplantning, kan indarbejdes som en case i denne udviklingsplan.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forslag til proces

   ·       Rådgiver undersøger tiltag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen og udarbejde forslag til projekt

   ·       Inddragelse af Bjerringbro Byforum, butikker, grundejere og interesserede borgere

   ·       Teknisk Udvalgs godkendelse af forslag

   ·       Udbud

   ·       Evaluering af tilbud

   ·       Tilpasning af projektet

   ·       Anlægsarbejde igangsættes

    

   Forvaltningen forventer at disse trin tager 9 måneder.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. til renovering af Storegade. Dette beløb foreslås frigivet til rådgivning, som grundlag for at kunne anvende de resterende 2.106.000 kr. på tiltag i Bjerringbro til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen – primært på anlæg, som kommer til gode for bylivet i Storegade.

    

   Forvaltningen har fået et oplæg fra en rådgiver, som fremgår af bilag 2. På baggrund af notatet vurderer Forvaltningen, at rådgivningen bør tage udgangspunkt i, hvilke løsninger der kan etableres for minimum 1.650.000 kr. med fokus på løsninger i Storegade og på Torvet samt forbindelserne mellem den store parkeringsplads og Storegade og Torvegade.

    

   Forvaltningen vurderer ligeledes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at rådgivningen sker ud fra en samlet disponering af hele det afsatte rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. Derved forventes det, at der både kan arbejdes med indslag i Storegade og Torvegade, forbindelser mellem parkeringspladser og gågader, samt byaksen gennem Byhaven op til Realskolevej.

    

   Bilag 3 viser eksempler på hvilke områder, der vil kunne indgå i rådgivningen. Dette afhænger af, hvilket anlægsbeløb udvalget ønsker, at der skal ligge til grund for rådgivningen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Godkendelse af infrastrukturprojekt for Ny Absalonsvej i Viborg Baneby
  • Resume

   Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 6. januar 2016 (sag nr. 4) projektplanen for Viborg Baneby, hvoraf den kommende Ny Absalonsvej er en del heraf. Forvaltningen har fået udfærdiget et detailprojekt som planlægges anlagt fra sommeren 2017. I den forbindelse skal Teknisk Udvalg tage stilling til en godkendelse af projektet, herunder den valgte krydsudformning på Indre Ringvej i Viborg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at projektet godkendes som skitseret i bilag 1, og

    

   2. at det nye signalkryds på Indre Ringvej godkendes som skitseret i bilag 1

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på mødet den 6. januar 2016 (sag nr. 4) godkendt projektplan for Viborg Baneby. Af projektplanen fremgår ikke udformning af tilslutningen til Indre Ringvej. 

    

   Forslag til udformning af signalanlæg er vist i bilag 1. Der kan opnås større kapacitet i den viste udformning kontra en traditionel udformning af signalanlægget. Se vedlagte notat fra COWI i bilag 2. 

    

   Ved etableringen af et nyt signalkryds på Indre Ringvej vil der i den forbindelse ske en signaloptimering af alle krydsene på Indre Ringvej.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   Den oprindelige projektplan har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015.

    

   Der er ikke afholdt konkret borgermøde vedrørende Ny Absalonsvej, men der blev orienteret om det kommende anlægsprojekt for Ny Absalonsvej på borgermødet den 2. februar 2017.

    

   Der eksproprieres i forbindelse med etableringen af Ny Absalonsvej, hvor åstedsforretningen med de berørte lodsejere blev afholdt den 29. marts 2017. Ekspropriation behandles særskilt.

    

   Beskrivelse

   Projektet for Ny Absalonsvej er udformet og foreslås etableret i overensstemmelse med den besluttede projektplan samt med lokalplanerne for området.

    

   Ny Absalonsvej udformes på strækningen fra Brovej til Middagshøjvej og Stationspladsen med 2 kørespor og et bredt fortov på den ene side af vejen og en bred rabat i den anden side med plads til allétræer. Der etableres ikke cykelsti på Ny Absalonsvej, idet projektplanen for Banebyen lægger op til, at gående og cyklister skal ledes til at bruge den kommende Hærvej beliggende på nuværende Erik Glippings Vej.

    

   Ny Absalonsvej etableres med vejforbindelser til Marks Stigs Vej i et traditionelt T-kryds og til Indre Ringvej i nyt signalkryds.

    

   Det nye signalkryds anbefales udformet i overensstemmelse med tegningen på bilag 1 med højresvingsshunt fra Ny Absalonsvej. Grundet den forventede trafikmængde fra det kommende Banebyområde langs Ny Absalonsvej anbefales det at udforme signalkrydset med højresvingsshunt, som gives grøn hele tiden undtaget ved krydsende cyklister og fodgængere. Dette medfører, at grøntiderne på Indre Ringvej kan øges markant, idet højresvingene fra Ny Absalonsvej ikke skal separatreguleres med egen grøntid. Shuntløsningen kan også bedre etableres, således den trafikstyres og tilpasses den konkrete trafikmængde.

    

   Alternativer

   Udformning af signalkrydset som vist på figur 2 i bilag 2 som et traditionelt signalkryds. Denne udformning vil medføre længere forsinkelsesperioder for den enkelte bilist på Indre Ringvej. Selvom kølængden anført i tabel 1 i - Bilag 2 er beregnet kortere, idet bilerne kan holde i kø i to spor, er det vigtigt at understrege, at forsinkelsen for den enkelte bilist bliver næsten det dobbelte iht. beregningerne i bilag 2 – tabel 2. Dette skyldes, at grøntiden for bilister på Indre Ringvej bliver kortere med en traditionel udformning af signalkrydset, da den vil afkræve længere grøntider for bilister fra Ny Absalonsvej.

    

   Den traditionelle udformning af signalkrydset kan heller ikke på samme vis som shuntløsningen trafikstyres og er dermed ikke så fleksibel som shuntløsningen.

   Det traditionelle signalkryds vil desuden kræve markant mere areal for at kunne etableres ift. shuntløsningen og dermed øget anlægsøkonomi til følge.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udførsel af det samlede anlæg af Ny Absalonsvej forventes påbegyndt i sommeren 2017 og ventes færdig udført med udgangen af 2018, hvoraf signalkrydset på Indre Ringvej og vejen herfra og frem til Stationspladsen ventes udført i 2017.

    

   Projekteringen for Ny Absalonsvej er gennemført og udbudsmateriale er udsendt i offentlig udbud 16. maj 2017, med forbehold for udvalgsgodkendelse.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Byrådet har på mødet den 22. februar 2017 (sag nr. 17) frigivet budget for anlæg af infrastruktur i Viborg Baneby. Anlæggelse af Ny Absalonsvej finansieres heraf.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Projektet skal ske med samtykke fra politiet.

    

   Såfremt anlæg af Ny Absalonsvej medfører lukning af adgangen for lodsejere til offentlig vej. skal Kommunen iht. Vejlovens § 48, stk. 2, sikre vejadgang til ejendommen fra offentlig vej.
  • Bilag

 • 12 Cykelsti ved Birkesø (bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg har tidligere besluttet at anlægge en cykelsti fra Gammelstrup og ud til en privat fællesvej mod Birkesø. Efterfølgende er forvaltningen blevet kontaktet af Stoholm Borgerforening samt en borgergruppe fra Gammelstrup med ønske om at få anlagt cykelstien langs hele Birkesøvej frem til søen.

    

   Sagen har tidligere været forelagt Teknisk Udvalg samt Klima- og Miljøudvalget med henblik på at finde finansiering til at anlægge en cykelsti på hele strækningen langs Birkesøvej.

    

   Denne sag skal medvirke til at tilvejebringe de resterende midler, således der kan anlægges en cykelsti langs hele Birkesøvej fra Gammelstrup og frem til Birkesø. Ligeledes skal Byrådet træffe beslutning om at ville ekspropriere jorden, hvor stien skal anlægges.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb på 1.375.000 kr. i 2017 og 1.417.000 kr. i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 1.375.000 kr. i 2017 finansieres af dels det afsatte rådighedsbeløb på 308.000 kr. fra kontoen ”Pulje cykelstier” og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 1.067.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,

    

   4. at nettoudgiften på 625.000 kr. i 2018 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 625.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,

    

   5. at rådighedsbeløbene i 2018 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021, og

    

   6. at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i bilag 2 omhandlede arealer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb på 1.375.000 kr. i 2017 og 1.417.000 kr. i 2018,

    

   2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 792.000 kr. til kontoen ”Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 1.375.000 kr. i 2017 finansieres af dels det afsatte rådighedsbeløb på 308.000 kr. fra kontoen ”Pulje cykelstier” og dels ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 1.067.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,

    

   4. at nettoudgiften på 625.000 kr. i 2018 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløb med 625.000 kr. fra kontoen ”Birkesø”,

    

   5. at rådighedsbeløbene i 2018 afsættes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021, og

    

   6. at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i bilag 2 omhandlede arealer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde d. 24. februar 2016 (sag nr. 7) at godkende et cykelstiprojekt mellem Gammelstrup og en privat fællesvej på vejstrækningen mod Birkesø, benævnt etape 1. Dette stiprojekt var et ønske fra borgergruppen i Gammelstrup og skulle anlægges for midler fra ”Grøn ordning”, som administreres af Energinet.dk. Grøn ordning bidrager på baggrund af økonomi fra opstilling af vindmøller til enkelte projekter, foreslået – og udført af – lokalbefolkningen, foreninger, Kommunen m.v.

    

   Efter denne beslutning var projektet til godkendelse hos Energinet.dk. Inden projektet blev endelig godkendt hos Energinet.dk kom der ønske fra Borgerforeningen i Stoholm og ligeledes borgergruppen fra Gammelstrup omkring at bruge overskydende midler fra restaureringen af Birkesø til at anlægge en etape 2 langs Birkesøvej. De 2 foreninger ønskede etape 2 fremfor anlæggelse af interne stier omkring Birkesø. Forvaltningen holdt møde om dette ønske med de to foreninger, og hermed fremkom der et ønske om en politisk stillingtagen til en anlæggelse af etape 2.

    

   Teknisk Udvalg holdt efterfølgende møde den 1. marts 2017 (sag nr. 14) med henblik på at prioritere en etape 2. Sagen blev udsat med henblik på af få afklaret finansieringen.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. april 2017 (sag nr. 13) at overskydende midler på 1.692.000 fra restaurering af Birkesø kan medfinansiere etableringen af cykelstien mellem Gammelstrup og Birkesø – etape 2.

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen afholdt i efteråret 2016 møde med Stoholm Borgerforening samt den borgergruppe fra Gammelstrup, som oprindeligt ønskede etape 1 anlagt. Forening og borgergruppe ønsker nu etape 2 prioriteret. De 2 foreninger ønsker denne etape 2 anlagt fremfor interne stier omkring Birkesø.

    

   Beskrivelse

   I sommermånederne er der blandt Stoholm og Gammelstrups borgere et stor ønske om at kunne komme trafiksikkert ud til Birkesø. Mellem Stoholm og Gammelstrup er der cykelsti, men fra Gammelstrup skal der køres af en forholdsvis smal og trafikeret vej, Birkesøvej. Se kort over området på bilag 1.

    

   Stoholm skoles elever benytter ofte Birkesø som udflugtsmål, og mange af de besøgende til Birkesø er cyklende børn og unge.

    

   Den tidligere planlagte etape 1 bringer de cyklende ca. 800 m mod Birkesø, hvorefter der kan køres af privat fællesvej det sidste stykke til Birkesø. Denne private fællesvej er ca. 300 m længere, end hvis man fortsætter ad Birkesøvej.

    

   Etape 1 koster 792.000 kr. at anlægge. Etape 2 er ca. 1,6 km og kan anlægges i grus/stenmel for 2.000.000 kr. Såfremt Klima- og Miljøudvalget kan bidrage med 1. 692.000 kr., er der behov for yderligere 300.000 for at kunne realisere etape 2.

    

   Lokalgruppen i Gammelstrup har talt med de fleste lodsejere på strækningen, og de er umiddelbart positive for cykelstiens anlæggelse. Anlæggelsen af cykelstien forudsætter, at Kommunen skal erhverve sig jord til formålet. I bilag 2 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens §102 iværksætte ekspropriation til offentlig vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

   Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt etape 2 skal anlægges, bør det af økonomiske årsager udføres sammen med etape 1. Stien kan påbegyndes i 2017, såfremt der opnås enighed med lodsejerne på strækningen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den samlede udgift for etape 1+2 udgør 2.792.000 kr. som finansieres således:

   Grøn Ordning (Energinet.dk) afholder en udgift på 792.000 kr.

   Cykelpulje 2017 afholder en udgift på 308.000 kr.

   Fra restaurering af Birkesø afholdes en udgift på 1.692.000 kr.

                               

   Der vil for både etape 1 og 2 være en udgift til især vedligeholdelse af stiens grusbelægning og klipning af rabatter. For etape 1 er driftsudgiften 1.500 kr./år, og for etape 2 er driftsudgiften 3.000 kr./år. Det forventes ikke, at stien skal vinterbekæmpes, da det fortrinsvis er en sti som benyttes om sommeren. Driften kan holdes inden for det nuværende driftsbudget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet  • Bilag

 • 13 Forslag til trafiksikkerhedsarbejder i 2017 (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med udarbejdelsen af en ny trafikplan for Viborg Kommune, laves der også en plan for indsatsen indenfor trafiksikkerhed. Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne bør dog ikke afvente vedtagelsen af Trafikplanen.

    

   Der er midler til trafiksikkerhedsarbejder i 2017, hvorfor Teknisk Udvalg umiddelbart kan igangsætte projekter.

    

   Der søges anlægsbevilling til de trafiksikkerhedsarbejder, som måtte blive besluttet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg beslutter, hvilke(t) projekt(er) der skal udføres / igangsættes i 2017.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

   2. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger afhængig af beslutningen under punkt 1,


   3. at udgiften
    i 2017 finansieres af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   4. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

      • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at projektet vedr. Bjerrevej / Husbondvej Tange igangsættes i 2017. Projekterne vedr. Vognmagervej / Fabrikvej Viborg og Agerlandsvej / Gl. Skivevej Viborg igangsættes i 2017, idet dog projekterne afklares nærmere,

    

   2. at projekter vedr.  Brogade (ml. Busbjergvej og Asavej) Bjerringbro og Signalregulerede kryds i Viborg analyseres nærmere. 

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

   3. at der gives samlede anlægsudgiftsbevilling på 4,38 mio. kr. til kontoen ” Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan” med rådighedsbeløb i 2017


   4. at udgiften i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede matrikler til trafiksikkerhedsprojekter, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den nuværende trafiksikkerhedsplan er vedtaget i 2010.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til trafikplan for Viborg Kommune, herunder en plan for indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter det foreløbige udkast til projektkatalog for trafiksikkerhedsprojekter.

    

   Nogle af trafiksikkerhedsprojekterne er meget oplagte og behøver ikke nødvendigvis at afvente vedtagelsen af Trafikplanen. Da der er afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder i anlægsbudgettet for 2017, kan Teknisk Udvalg således beslutte, hvilke arbejder der skal udføres i år.

    

   Forvaltningen foreslår, at projektering af ombygninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, og hvor de foreslåede tiltag har et vist omfang. En strækning i Bjerringbro og en række signalregulerede kryds i Viborg kræver en nærmere analyse, inden der kan stilles forslag til løsning. Dette kan sættes i gang nu. Herudover er der nogle sorte pletter som formentlig kan udbedres ved mindre tiltag, og det foreslås, at beslutning herom afventer behandling i forbindelse med vedtagelse af Trafikplanen.

    

   Alternativer

   De sorte pletter, hvor politiet har registreret flest ulykker i 5-års-perioden 2011-2015 og 2016 (foreløbige tal), og hvor omkostningerne til udbedring forventes forholdsvis store, er flg.:

    

   Sted

   Antal ulykker 2011-2015
   (P / M)

   Antal ulykker 2016
   (P / M)

   Antal personskader i ulykkerne
   (Alv. / Let)

   Forslag til tiltag

   Anlægs-overslag

   (mio. kr.)

   Fabrikvej /
   Gl. Skivevej, Viborg

   6
   (0/6)

   3
   (0/3)

   0
   (0/0)

   Rundkørsel

   3,850

   Bjerrevej / Husbondvej, Tange

   7
   (2/5)

   2
   (2/0)

   7
   (2/5)

   Forsat kryds

   1,325

   Vognmagervej / Fabrikvej,
   Viborg

   5 (seneste i 2014)
   (3/2)

   0
   (0/0)

   3
   (3/0)

   a. Forskydning af sidevej til erhverv
   b. Rundkørsel

   a. 0,450

   b. 2,925

   Agerlandsvej / Gl. Skivevej, Viborg

   4
   (2/2)

   0
   (0/0)

   3
   (1/2)

   Rundkørsel

   2,925

   P: Ulykke med personskade
   M: Ulykke med materielskade
   Alv.: Alvorligt tilskadekommen
   Let: Let tilskadekommen

    

   Derudover kan der sættes gang i en nærmere analyse af flg. lokaliteter:

    

   Sted

   Antal ulykker 2011-2015
   (P / M)

   Antal ulykker 2016
   (P / M)

   Antal personskader i ulykkerne
   (Alv. / Let)

   Forslag til tiltag

   Anlægs-overslag

   (mio. kr.)

   Brogade (ml. Busbjergvej og Asavej), Bjerringbro

   7
   (2/5)

   0
   (0/0)

   2
   (2/0)

   Undersøgelse af løsningsmuligheder og evt. udførelse

   0,200

   Signalregulerede kryds i Viborg

   -       

   -       

   -       

   Undersøgelse af løsningsmuligheder og evt. 1. etape

   0,500

    

    

   Tidsperspektiv

   Nogle trafiksikkerhedsprojekter kan påbegyndes i år, og behøver ikke at afvente vedtagelse af den samlede trafikplan, som forventes vedtaget ultimo 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er et rådighedsbeløb på 4.380.000 kr. i 2017 til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan i 2017.

    

   Hvis Udvalget beslutter ikke at prioritere mellem projekterne i 2017, kan det ikke forventes, at det anførte rådighedsbeløb kan overføres til 2018.

    

   På investeringsoversigten for 2018 er afsat 6.444.000 kr. (2018-priser).

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ekspropriation
   I det omfang at et eller flere af flg. 4 trafiksikkerhedsprojekter vælges, forventes der at skulle erhverves arealer fra flg. ejendomme:

    

   Sted

   Ejendom – matr. nr. og ejerlav

   Fabrikvej / Gl. Skivevej, Viborg

   236au, 309ef, 309dm, 306e, Viborg Markjorder

   Bjerrevej / Husbondvej, Tange

   17b, 7b, 7a, 17p, Vindum By, Vindum

   Vognmagervej / Fabrikvej, Viborg

   309k, 309s, 309ag, Viborg Markjorder

   Agerlandsvej / Gl. Skivevej, Viborg

   265ao, 266b, 266c, 265a, Viborg Markjorder

    

   Der er tale om mindre arealer, - arealerne findes i forbindelse med projekteringen.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 96 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende vedr. ekspropriation har til formål at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne. Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

 • 14 Temadrøftelse nr. 4: Trafikplan for Viborg Kommune. Projektkatalog (fortsat fra forrige møde) - drøftelse af foreløbigt arbejde
  • Resume

   Trafikplanen bliver et centralt element i udviklingen af Viborg Kommune. Forvaltningen ønsker derfor løbende at orientere og involvere Teknisk Udvalg i arbejdsprocessen for at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Kommunen.

    

   Der foreligger nu et foreløbigt udkast til projektkatalog. Forvaltningen ønsker, at Teknisk Udvalg drøfter det foreløbige arbejde med projektkataloget.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg orienteres om og drøfter det foreløbige arbejde med Trafikplanen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Teknisk Udvalg drøftede det foreløbige arbejde med Trafikplanen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.

    

   På mødet 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed. På mødet 22. marts 2017 (sag nr. 5) drøftede Udvalget temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport.

    

   På mødet 24. april (sag nr. 8) drøftede Udvalget et foreløbigt projektkatalog.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet 30. november 2016 (sag nr. 16). Trafikplanen forventes at komme i offentlig høring fra 9. august 2017. I den forbindelse planlægges afholdt borgermøde onsdag den 13. september 2017 kl. 19.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen er i gang med at udarbejde et udkast til trafikplan for Viborg Kommune, og i foråret 2017 vil arbejdet løbende blive forelagt Teknisk Udvalg til drøftelse. 

    

   Der foreligger et foreløbigt udkast til projektkatalog. Projektkataloget blev fremlagt på forrige møde og drøftelserne fortsættes på dette møde.

    

   Inden projektkataloget gøres færdigt ønsker forvaltningen, at Teknisk Udvalg orienteres og drøfter det foreløbige indhold med henblik på at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Viborg Kommune.

    

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Trafikplanen forventes vedtaget ultimo 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 15 Temadrøftelse: Bedre banebetjening i Viborg Kommune
  • Resume

    

   I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det besluttet, at der afsættes midler til iværksættelse af en analyse af mulighederne for anlæggelse af en letbane/nærbane på strækningen mellem Bjerringbro mod Skive. 

    

   Forvaltningen har iværksat analysen og foreslår, at Teknisk Udvalg foretager en temadrøftelse om analysens foreløbige resultater. På mødet vil repræsentanter fra Atkins, der har lavet analysen, gennemgå dens resultater med henblik på en efterfølgende temadrøftelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at analysens foreløbige resultater drøftes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

    

   Teknisk Udvalg drøftede analysens foreløbige resultater. Udvalget behandler sagen igen på næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budgetforlig for 2017 blev der afsat et beløb til analyse af muligheder for at etablere en letbane/nærbane på strækningen mellem Bjerringbro og Skive. Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 4. januar 2017 at iværksætte analysearbejdet (sag nr. 14

    

   Efterfølgende har forvaltningen sammen med rådgiver udarbejdet en analyse med titlen: Bedre banebetjening i Viborg Kommune.

    

   Inddragelse og høring

   intet

    

   Beskrivelse

   På mødet vil udvalget blive præsenteret for analysens foreløbig resultater med henblik på at en nærmere drøftelse. Det forventes at sagen kan behandles videre i Teknisk Udvalgs møde i juni måned.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

 • 16 Forslag til fordeling af det afsatte beløb til mængderegulering på Teknisk Udvalgs område
  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at det afsatte beløb på 1,5 mio. kr. fordeles som forslået under beskrivelsen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen, Nikolai Hylleberg Norup

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at der årlig afsættes 1,5 mio. kr. på Teknisk Udvalgs driftsbudget. Beslutning skal ses på baggrund af Teknisk Udvalgs oplæg til budget for 2017, der blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 25. maj 2017 (sag nr. 19), hvor der blev redegjort for en række udfordringer på politikområdet Trafik.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   De områder, på politikområdet Trafik, der blev redegjort for i maj-mødet 2017 omfatter øgede antal signalanlæg, gadelysanlæg, bro- og tunnelanlæg, flere km. veje og stier, flere km fortov, renholdelse indenfor vejskel, udbygning/ændringer af den kollektive trafik i Viborg.

    

   Forvaltningen foreslår, at de afsatte 1,5 mio. kr. fordeles således:

    

   Asfaltkontoen

   Kr. 400.000

   Fortove og stier

   Kr. 300.000

   Gadelys og signalanlæg

   Kr. 300.000

   Øvrig vejdrift

   Kr. 300.000

   Bybusdrift

   Kr. 200.000

   I alt

   Kr. 1.500.000

    

    

   Alternativer

   Anden fordeling

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 17 Anlægsbudget 2018-2021
  • Resume

   Teknisk Udvalg behandlede senest budget 2018-2021 på mødet den 1. marts (sag nr. 17). Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes en bruttoliste over anlægsønsker, der drøftes på kommende møde. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

    

   1. at bruttolisten over anlægsønsker drøftes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg drøftede bruttolisten over anlægsønsker.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.

    

   Teknisk Udvalg behandlede senest budget 2018-2021 på mødet den 1. marts (sag nr. 17). Teknisk Udvalg besluttede at der udarbejdes en bruttoliste over anlægsønsker, der drøftes på kommende møde. 

    

   Udvalgets forslag til anlægsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Teknisk Udvalg behandlede senest budget 2018-2021 på mødet den 1. marts (sag nr. 17). I den forbindelse besluttede Teknisk udvalg, at der udarbejdes en bruttoliste over anlægsønsker, der drøftes på kommende møde.

    

   Bruttolisten over anlægsønsker kan ses som bilag nr. 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Teknisk Udvalg behandler forslag til anlægsbudgettet på mødet den 21. juni 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 18 Driftsbudget 2018 - 2021 inkl. jordforsyning
  • Resume

   På mødet behandles forslag til driftsbudget for 2018-21. Forslaget til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   Desuden drøftes anlægsbudgettet til byggemodning, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2017 drøfter budgetforudsætningerne for jordforsyningsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

    

   1. at budgetforslaget godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen, Nikolai Hylleberg Norup

   Indstillingen blev godkendt. Udvalget bemærker, at der kan komme ændringer på baggrund af Regionens varslede besparelser på kollektiv trafik.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.

    

   Teknisk Udvalg behandlede senest forslaget til driftsbudget på mødet den 1. marts (sag nr. 17).

    

   Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Hvis budgettet ikke balancerer, kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

    

   Budgetbalance (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Udfordringer

   3.350

   3.500

   2.800

   2.850

   Driftsønsker

   0

   500

   750

   1.000

   Finansiering*

   3.350

   4.000

   3.550

   3.850

   I alt

   0

   0

   0

   0

    

   *: Der er i finansieringen forudsat en nedsættelse af budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

   Tabellen ovenfor viser, at der totalt er balance i budgetforslaget mellem udfordringer, driftsønsker og finansiering. Dette forudsætter en nedsættelse af budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Beskrivelse af udfordringer

    

   Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

    

   Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Note

   Idriftsætning af Ny Absalonsvej, Hærvejen og 6 nye lyskryds på Indre Ringvej og Baneveje

   300

   450

   500

   550

   1

   Pulje til udvikling af den kollektive trafik i land-områderne

   750

   750

   0

   0

   2

   Udvidet tidsbegrænsning fra 2 timer til 3 timer i Viborg samt lovgivningsmæssige lempelser på området har betydet fald i antallet af pålagte parkeringsafgifter

   600

   600

   600

   600

   3

   Øgede udgifter på vejområdet som følge af klima- ændringer m.v.

   300

   300

   300

   300

   4

   Henlæggelser, Kommunale ejendomme

   1.400

   1.400

   1.400

   1.400

   5

   I alt

   3.350

   3.500

   2.800

   2.850

    

    

   Tabellen viser, at der samlet er udfordringer for 12,5 mio. kr.

    

   Nedenfor er beskrivelse af udfordringerne i tabellen.

    

   Ad 1) Ved udbygning og modernisering af infrastrukturen i Viborg Baneby bliver der afledte drifts- og vedligeholdeselsudgifter til gadelys, signalanlæg, fortove, stier og veje.

    

   Ad 2) Viborg Kommune har ansøgt Transportministeriet om puljemidler til forsøg med udvikling af den kollektive trafik i landområder samt forsøg med en alternativ kollektiv trafik mellem Viborg og den Midtjyske Lufthavn i Karup. Såfremt ansøgninger bliver imødetkommet, vil der være en kommunal medfinansiering.

    

   Ad 3) Gennem de seneste år er der foretaget flere ændringer på parkeringsområdet, som har betydet færre pålagte parkeringsafgifter. Det vedrører dels ændringen fra 2 timer til 3 timers parkering på en lang række store parkeringsanlæg i Viborg og dels lempelser i taxalovgivningen. Konsekvensen er, at den forventede nettoindtægt falder i størrelsesorden 600.000 kr.

    

   Ad 4) De klimaændringer der sker i disse år bliver stadig voldsommere og disse hændelser har også konsekvenser på den kommunale infrastruktur bl.a. udgifter til oprydning efter storme/orkaner. Derudover har ekstreme regnhændelser betydet flere udgifter til sikring af veje og stier på forskellig vis.

    

   Ad 5) På politikområdet Kommunale ejendomme er udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme som følge af den nye boligreguleringslov. Der forventes en varig udgift til henlæggelser på 1,4 mio. kr. årligt.

    

   Beskrivelse af driftsønsker

    

   Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

    

    

    

   Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Note

   Udvidelse af den kollektive trafik i Viborg by som følge af anlæggelse af nye bydele

    

   500

   750

   1.000

   6

   I alt

   0

   500

   750

   1.000

    

    

    

   Tabellen viser, at der er nye driftsønsker for 2,250 mio. kr.

    

   Nedenfor er beskrivelse af driftsønsker.

    

   Ad 6) Der vil være ønskeligt at udbygge og omlægge bybuslinjerne i Viborg dels i forbindelse med udbygningen af Arnbjerg og senere Taphede og dels i forbindelse med udbygning af Banebyen.

    

   Beskrivelse af finansiering

    

   Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

    

   Finansiering af budgetforslaget (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Note

   Omstrukturering af den kollektive trafik i landområder som følge af evt. forsøg og resultaterne af trafikplanens afsnit om kollektiv trafik

    

   300

   300

   300

   7

   Reduktion af beløbet til ”asfaltkontoen” efter det nye rammeudbud har vist en besparelse på 10 %

    

   1.550

   1.900

   1.450

   1.750

   8

   Udnyttelse af den årlige 2 % effektivisering i Park og Vejservice

    

   400

   400

   400

   400

   9

   Reduktion af pulje til planlagt vedligeholdelse

   1.400

   1.400

   1.400

   1.400

   10

   I alt

   3.350

   4.000

   3.550

   3.850

    

    

   Tabellen viser, at der samlet er fundet finansiering på 14,750 mio. kr., som skal finansiere udfordringer og nye driftsønsker.

   Nedenfor er beskrivelse af finansieringen.

   Ad 7) Der lægges op til at kunne lave en besparelse på nogle af disse lokalruter udfra evt. forsøg med alternative kollektiv trafik, der bliver mere styret efter behov og en anderledes form for kollektiv trafik.

    

   Ad 8) Forslaget lægger op til en besparelse af det beløb, der er afsat til nye asfaltbelægning på de kommunale veje. Det begrundes dels med at det nye rammeudbud for asfaltarbejder er blevet billigere end det tidligere rammeudbud og dels at det indenfor politikområdet er nødvendigt at finde finansiering til egenfinansiering af forsøg med den kollektive trafik. (750.000 kr. i hvert af de første 2 år)

    

   Ad 9) Park- og Vejservice kan udføre yderligere arbejder for et beløb på 400.000 kr. årligt indenfor samme økonomisk ramme, der således medgår til finansiering af det merarbejde, der skal laves på Ny Absalonsvej og Hærvejen samt udgifter til imødegåelse af klimaudfordringer på infrastrukturanlæg. 

    

   Ad 10) Udgiften til henlæggelser foreslås finansieret ved reduktion af puljen til planlagt vedligeholdelse, der er en pulje under Facility management, idet en del af udgifterne til vedligeholdelse nu dækkes af de henlagte midler og ikke puljen til planlagt vedligeholdelse. Budgetforslaget forudsætter således en nedsættelse af budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

    

    

   Udvalgets budgetforslag

    

   Nedenfor ses udvalgets samlede budgetforslag sammenholdt med den økonomiske ramme, som udvalget skal holde sit budgetforslag indenfor.

    

    

   Budgetforslag (i mio. kr.)

   Regnskab 2016

   Oprindeligt budget 2017

   Forventet regnskab 2017

   Budget

   2018

   Budget

   2019

   Budget

   2020

   Budget

   2021

   Grønne områder

   10,321

   10,145

   10,405

   10,115

   10,015

   9,915

   9,817

   Trafikområdet

   132,704

   143,387

   144,640

   138,476

   137,113

   135,761

   134,411

   Kommunale ejendomme

   -3,675

   -5,292

   -3,392

   -2,444

   -882

   -882

   -882

   I alt

   139,350

   148,240

   151,653

   146,147

   146,246

   144,794

   143,346

   Udvalgets ramme

    

    

    

   144,747

   144,846

   143.394

   141.946

   Afvigelse

   -

   -

   -

   1,400

   1,400

   1,400

   1,400

   Overslagsårene er reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget 2017-2020

    

   Tabellen viser, at forslaget til driftsbudget samlet er højere end udvalgets ramme. Afvigelsen skyldes, at en del af finansieringen af budgetforslaget er afsat på budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Jordforsyning

   Budgetforslag for jordforsyningsområdet er vedlagt som bilag nr. 1. Budgetforslaget for jordforsyningsområdet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2017.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets budgetforslag indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udvalgets forslag til driftsbudget forudsætter finansiering fra budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 19 Økonomisk ledelsesinformation ultimo april 2017
  • Resume

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   1.  at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2017

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2017

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 30. april 2017, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 20 Stillingtagen til opførelse af tæt/lav bebyggelse i områder udlagt i kommuneplanen til åben/lav bebyggelse, Enebærvej 14 og 16, 8800 Viborg
  • Resume

   Der er modtaget en ansøgning om at opføre 4 tæt/lav boliger på 2 grunde beliggende på Enebærvej 14 og 16, 8800 Viborg. Området er i kommuneplanen udlagt til åben/lav boligbebyggelse, og det ansøgte er dermed i ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik &g Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, 

    

   1. at der meddeles afslag til begge de ansøgte forslag.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Forvaltningen modtager et stigende antal henvendelser omkring muligheden for at opføre tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse, rækkehuse mv. i områder, der i kommuneplanen alene er udlagt til fritliggende parcelhuse.

    

   Forvaltningen søgte, i forbindelse med revision af kommuneplanen i efteråret 2016, at imødekomme en del af disse henvendelser. Forvaltningen gennemgik alle rammeområderne med det formål at ændre anvendelsen i udvalgte områder. I de områder, hvor det blev vurderet hensigtsmæssigt, blev rammen ændret, så det foruden åben/lav boligbebyggelse også fremadrettet blev muligt af opføre tæt/lav bebyggelse. Ændringerne er med i forslag til kommuneplan, der i foråret har været i offentlig høring. Det konkrete område, der omfatter Enebærvej, blev ikke ændret i kommuneplanforslaget, men fastholdt som et område til åben/lav bebyggelse. 

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet på nuværende tidspunkt

    

    

   Beskrivelse

    

   Boligområdet

   Boligområdet omkring Enebærvej er overvejende kendetegnet ved fritliggende enfamiliehuse, og området er fastholdt til dette i kommuneplanen. Områderne mod øst og vest ved de større indfaldsveje – henholdsvis Koldingvej og Gl. Århusvej – har en anden bymæssig karakter. De er begge blevet ændret i forbindelse med revisionen af kommuneplanen, så der i disse områder er mulighed for en mere tæt bebyggelse end i de åbne parcelhuskvarterer.

    

   Konkret ansøgning

   Der er søgt om at opføre 2 boliger på hver af de 2 parcelhusgrunde. Eksisterende enfamiliehus på hver grund nedrives. Grundstørrelsen på hver af parcelhusgrundene er 746 m² og 700 m². Der er oplyst en samlet bebyggelsesprocent for de 2 grunde på hhv. 31,3 % og 33,4 %.

    

   Der er etableret fælles parkering for boligerne mod vejen, og boligerne er sammenbygget ved et fælles skur.

    

   Der er indsendt 2 forskellige udstykningsforslag.

    

   Udstykningsforslag 1:

   Ved en opdeling i 4 individuelle grunde er der oplyst en grundstørrelse på mellem 350 m² og 380 m².

    

   Udstykningsforslag 2:

   Ved en opdeling i 4 individuelle grunde er der oplyst en grundstørrelse på mellem 321 m² og 339 m² - inklusiv adgangsgivende stier og eksklusiv fælles parkering.

    

   Vurdering

   Forvaltningen har efter revisionen af kommuneplanen arbejdet for at fastholde anvendelsen i de enkelte rammeområder. Der gives mulighed for at etablere tæt/lav bebyggelse, hvis det kan ske i overensstemmelse med de generelle kriterier for tæt/lav bebyggelse og anvendelsen i de enkelte rammer.

    

   Der er tale om et allerede udbygget område. Der ses en stigende tendens til, at enkelte grunde i parcelhusområder opkøbes, og der i stedet for fritliggende enfamiliehuse ønskes opført flere boliger på samme grund. Begrundelsen er overvejende økonomisk, og de tæt/lave bebyggelser vurderes ofte at have en utilsigtet, fortættende indvirkning på de åbne parcelhusområder.

    

   Foruden ovenstående medfører sagerne ofte væsentlige udfordringer i forhold til bebyggelsesprocenterne, til hensigtsmæssige adgangsforhold/vejadgange og til kvalitative opholdsarealer.

    

   I den konkrete sag er der forhold ud over anvendelsen, som strider mod kommuneplanen.

    

   Begge udstykningsforslag overstiger den maksimale bebyggelsesprocent - uanset om beregningen sker med baggrund i de 2 oprindelige parcelhusgrunde eller de 4 nye individuelle grunde.

    

   I forhold til mindstegrundstørrelsen kan vejarealer og stier ikke medregnes. Samtidig vil det blive inddraget i en konkret vurdering af grundstørrelserne, om der kan opnås reelle grunde, eller om der fragår uforholdsmæssigt store arealer til adgangsveje/stier ved koteletgrunde. Det vurderes, at kun det ene udstykningsforslag kan opnå mindstegrundstørrelser på 350 m², og deraf fragår en del af det reelle, brugbare areal til et koteletben til adgangsvejen.  

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Kommuneplanramme VIBS.B1.01 gælder for området og de pågældende ejendomme. Anvendelsen af området er i rammen udlagt til åben/lav boliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 %, en maksimal byggehøjde på 8½ m og et etageantal på maksimalt 2.

    

   I områder til åben/lav bebyggelse kan der opføres fritliggende enfamiliehuse samt 2-familiehuse med vandret lejlighedsskel. I områder, hvor der også gives mulighed for tæt/lav boligbebyggelse, kan der foruden ovennævnte også opføres kædehuse, rækkehuse, dobbelthuse og andre sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedskel.

    

   Kommuneplanen præciserer, at der i områder, der er udlagt til åben/lav bebyggelse kan etableres tæt/lav bebyggelse, hvis der kan opnås grundstørrelser på mindst 700 m² pr. bolig og den samlede bebyggelsesprocent ikke overstiger 30, hvilket modsvarer bebyggelsesprocenten for åben/lav bebyggelse generelt.

    

   Hvor tæt/lav bebyggelse er muligt efter rammerne i kommuneplanen, skal grundstørrelsen på de enkelte grunde mindst være 350 m².

    

   Samtidig indeholder kommuneplanen en række definitioner på, hvornår bebyggelse kan betragtes som værende tæt/lav. Det kan ske ved sammenbygning af boligerne ved fælles lejlighedsskel, ved sammenbygning ved garager/carporte eller ved et samlet arkitektonisk udtryk.

  • Bilag

 • 21 Opførelse af 2 etageejendomme på Navnløs 7, 8800 Viborg
  • Resume

   Der er siden seneste behandling af sagen i Teknisk Udvalg modtaget en konkret byg-geansøgning omkring opførelse af 2 etageejendomme. Forvaltningen har i forbindelse med sagsbehandlingen været i dialog med ansøger omkring projektet. Der er sket en række ændringer af projektet siden seneste udvalgsbehandling, og det ansøgte har været sendt i partshøring ved de omkringliggende naboejendomme. Med baggrund i ændringerne af projektet og de bemærkninger, som er modtaget i forbindelse med partshøringen, forelægges sagen igen. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   1. om de enkelte ændringer i projektet i forhold til udvalgets tidligere beslutninger og de indkomne bemærkninger/indsigelser giver anledning til, at projektet skal bearbejdes yderligere, og

    

   2. om der kan accepteres en byggepladsvej som ønsket, herunder om der skal stilles krav om, at stensætningen mod Sct. Nicolaj Gade skal retableres ved byggeriets afslutning og stensætningen langs Navnløs sikres under byggeprocessen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at godkende projektet som fremstillet, og

    

   2. at der kan accepteres en byggepladsvej som ønsket, herunder at der skal stilles krav om, at stensætningen mod Sct. Nicolaj Gade skal retableres ved byggeriets afslutning og stensætningen langs Navnløs sikres under byggeprocessen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen omkring opførelse af nyt byggeri på Navnløs har tidligere været behandlet af Teknisk Udvalg af flere omgange. De seneste behandlinger er sket den 25. november 2015 og den 16. marts 2016 (sag om nybyggeri, sag om nedrivning).

    

   Efter udvalgets seneste behandling er den gamle bygning nedrevet, og forvaltningen har den 30. juni 2016 modtaget en konkret byggeansøgning.

    

   Der er sket ændringer af projektet i forhold til tidligere udvalgsbehandling. I forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling er der foretaget en partshøring, hvortil der er modtaget flere høringssvar/bemærkninger. 

    

   Inddragelse og høring

   Som en del af byggesagsbehandlingen skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriets højder, afstande til skel mv. I den forbindelse har sagen været sendt i parts-høring i perioden fra den 6. april 2017 til og med 25. april 2017.

    

   Det udsendte materiale til høringen fremgår af bilag 2.

    

   Der er modtaget høringssvar/bemærkninger fra 4 omkringliggende naboejendomme/ejerforeninger.

    

   1. Ejere af Sct. Nicolaj Gade 23, 8800 Viborg

   2. Ejere af Sct. Nicolaj Gade 40A og 40B, 8800 Viborg.

   3. Lejer af Sct. Mogens Gade 44C, 8800 Viborg.

   4. Ejerforeningen Gildegården, Sct. Mogens Gade 38 A-B-C, 8800 Viborg

    

   Høringssvarene indeholder bemærkninger til byggeriets omfang og placering mv., og kan ses i sin helhed i bilag 3.

    

   Ansøger/ejer har haft mulighed for at kommentere på de indkomne høringssvar, og kommentarerne kan ses i sin helhed i bilag 4.

    

   Beskrivelse

   Siden udvalgets seneste behandling af sagen, er der sket følgende ændringer af projektet og yderligere forhold er kommet til:

    

   Ændring af stensætning mod Navnløs.

   Der har fra ansøger side været et ønske om at gennembryde stensætningen mod Navn-løs ud for bygning B (se bilag 2, side 2), så der kan skabes en adgang for gående direkte fra Navnløs til denne del af grunden. Den resterende del af stensætningen mellem den nye adgang og op mod Sct. Mogens Gade fjernes for at gøre plads til rampen mellem de 2 bygningsniveauer. Den lave del af stensætningen på denne del erstattes af en mur i forbindelse med rampen.

    

   Med baggrund i tegningerne vurderes det, at den øverste vestlige del af stensætningen fjernes i en afstand af ca. 6,5 m fra de oprindelige bygninger, og at stensætningens østlige del bevares i en længde på ca. 26,2 m ned mod hjørnet mod Sct. Nicolaj Gade.

    

   Ændret placering af bygning B.

   I forbindelse med den videre bearbejdning af projektet, viste det sig ikke muligt for ejer at tilkøbe en del af nabogrunden. Projektet blev derfor bearbejdet i forhold til det eksi-sterende naboskel mod nord. Det medførte, at bygning B blev forkortet og roteret i forhold til bygning A. Bygningerne er ikke længere identiske, men fortsat bygget op med samme højde, bredde og rytme i facaderne. Som følge af rotationen er det sydvestlige hjørne af bygning B kommet tættere på Navnløs, og omfanget af den grønne kile langs Navnløs mindsket.

    

   Bebyggelsesprocent og sammenhæng med forhuset

   I forbindelse med en ombygning af forhuset, Sct. Mogens Gade 42, blev der for at mu-liggøre projektet tinglyst en deklaration. Deklarationen præciserede, at parkerings- og opholdsarealer for forhuset skulle etableres på den resterende del af grunden ved Navnløs 7, og der blev stillet krav om, at bebyggelsesprocenten skulle beregnes samlet for de 2 grunde.

    

   Beregnes bebyggelsesprocenten samlet for de 2 grunde er bebyggelsesprocenten 93,0 %.

    

   Beregnes bebyggelsesprocenten særskilt for de 2 grunde bliver bebyggelsesprocenten for Sct. Mogens Gade 42 på 164,3 % og for Navnløs 7 på 83,4 %.

    

   Ønske om gennembrydning af stensætning mod Sct. Nicolaj Gade for etablering af byggepladsvej

   Der er sammen med byggeansøgningen søgt om at etablere en midlertidig byggepladsvej fra Sct. Nicolaj Gade op langs Navnløs. Det vil medføre en gennembrydning af stensæt-ningen mod Sct. Nicolaj Gade i en bredde af 5 m. Byggepladsvejen ønskes etableret parallelt med stensætningen langs Navnløs.

    

   Klage over tilstanden af Navnløs

   Der er både særskilt og i forbindelse med partshøringen modtaget klager over/bemærk-ninger til tilstanden af Navnløs. Der lægges op til, at vejen enten udbedres, eller afspær-res. Dette forhold vil blive behandlet uafhængigt af den konkrete byggeansøgning. 

    

   Øvrigt

   Ansøger/ejer har efter partshøringen fremsendt et ønske om at bearbejde kvistene. Kvistene ønskes ændret til et mere klassisk udtryk, som i højere grad er tilpasset de nye bygninger og området i øvrigt. Forvaltningen har ikke ved frist for aflevering modtaget yderligere materiale omkring dette.

    

   Forvaltningens vurdering af ændringerne

   Der er sket en række ændringer af projektet siden seneste udvalgsbehandling i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Det er forvaltningens vurdering, at disse ændringer omkring bl.a. placeringen af bygning B og stensætningen mod Navnløs ikke afviger væsentligt fra udvalgets seneste beslutning omkring byggeriets overordnede rammer.

    

   Omkring bebyggelsesprocenten og deklarationen kan det oplyses, at det er forvalt-ningens vurdering, at den tinglyste deklaration har medført skærpede forhold omkring fremtidig bebyggelse af Navnløs 7. Det har alene været hensigten at sikre, at områdets videre udbygning skete i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Det har ikke været tilsigtet af inddragelse af tagetagen i forhuset - inden for bestående rammer - skulle have en begrænsende effekt på de øvrige byggemuligheder. De øvrig forhold i deklarationen kan etableres i henhold til kommuneplanens angivelser.

    

   I forhold til den midlertidige byggepladsvej og gennembrydning af stensætningen mod Sct. Nicolaj Gade, ser forvaltningen positivt på dette forhold. Der bør stilles krav om, at stensætningen mod Sct. Nicolaj Gade retableres i forbindelse med byggeriets afslutning. Samtidig skal det fremgå, hvordan stensætningen langs Navnløs sikres under byggeriet og brugen af den midlertidige byggepladsvej, så de tunge køretøjer tæt på vejen og stensætningen ikke medfører uoprettelig skade på disse.

    

   I forhold til en videre bearbejdning af kvistenes arkitektoniske udtryk, så stiller forvaltningen sig positivt over for denne tilpasning og indgår i en videre dialog. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at en tilpasning af kvistene vil medføre en fornyet partshøring.

    

    

   Forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

   De konkrete høringssvar modtaget i forbindelse med partshøringen indgår i forvaltningen helhedsvurdering af projektet efter byggelovgivningen.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at en placering af bebyggelse helt i naboskel ikke er atypisk i forhold til den gamle bystruktur. Det har dog i højere grad været side- og bag-bygninger i tilknytning til et forhus, hvor forhuset mod gaden var den største og mest markante bygning på grunden. De ansøgte bygninger afviger fra ovennævnte, da de er helt eller delvist fritliggende og har langt større volumen end forhuset. Bygning A følger dog nabobygningen på Sct. Nicolaj Gade 23, uanset at denne med sin placering og udformning også afviger fra den øvrige bebyggelse i området.

    

   Det vurderes, at begge de ansøgte bygninger vil få betydning for lysindfaldet til lejligheder og opholdsarealer på Sct. Nicolaj Gade 23, som er beliggende umiddelbart nord for Navnløs 7.

    

   I forhold til bygningerne på Sct. Nicolaj Gade vurderes det, at bebyggelsen vil komme til at ligge meget højt og virke dominerende i forhold til de små, sammenbyggede huse langs Sct. Nicolaj Gade. Bygning B ønskes placeret med en sokkelkote, der er ca. 2,85 m over vejniveau ud for bygningerne på Sct. Nicolaj Gade - med en facadehøjde på ca. 7 m over terræn og en samlet bygningshøjde på ca. 11.1 m. Som følge heraf vurderes det, at der fra bygning B vil være øget indblik til ejendommen og specielt kvistene i tagetagen på de lavereliggende bygninger langs Sct. Nicolaj Gade. Byggeriets indvirkning på lysfor-holdene for de lavereliggende bygninger er vanskeligt at vurdere pga. højdeforskellene.

    

   Generelt vurderes det, at grunden ønskes tæt bebygget, men at tætheden til en vis grad vurderes karakteristisk for den gamle del af byen. Projektet afviger fra området i øvrigt ved bygningernes ukarakteristiske placering og højder mod Navnløs og Sct. Nicolaj Gade.

    

   Omkring træet på Sct. Nicolaj Gade 23, så kan det supplerende oplyses, at et træ, hvis grene rækker ind over nabogrunden, alene må beskæres for at sikre fri færdsel for gående og kørende på nabogrunden. Der kan ikke umiddelbart ske beskæring for at muliggøre byggeri, uanset at grenene eller en del af træets krone går ind over skel. Dette forhold er omfattet af Hegnslovens § 19 og er privatretligt forhold, som i sidste ende hører under domstolene.

    

   Alternativer

   Ingen

    

    

   Tidsperspektiv

   Ingen

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Som også angivet i de tidligere udvalgssager, så er ejendommen omfattet af kommune-planramme VIBM.B4.01. Rammerne angiver, at der i området kan opføres blandede boliger med en bebyggelsesprocent på maksimalt 80 %, et etageantal på maksimalt 2 etager og en samlet højde på maksimalt 12,5 m. Ejendommen er del af et beskyttelsesværdigt kulturmiljø udpeget i Kommuneplan 2013-2025 og omfattet af Retningslinje 7: Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Inden for disse områder skal de kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.

    

   Ejendommen er ligeledes omfattet af Bevaringsplan, Viborg fra 1972.

  • Bilag

 • 22 Nye vejnavne til del af Svalelunden
  • Resume

   Svalelunden i Viborg skal udstykkes, og der kommer flere grunde end dem, der er afsat husnumre til. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes to nye vejnavne.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der oprettes to nye vejnavne til de nye grunde ved Svalelunden, og

    

   2. at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvilke af de fire foreslåede vejnavne, der skal bruges til de to veje.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at der oprettes to nye vejnavne til de nye grunde ved Svalelunden, og

    

   2. at vejene navngives hhv. Stærelunden og Spurvelunden

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Svalelunden blev navngivet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 233. Husnumre blev derefter tildelt ud fra den udstykningsplan, som lokalplanen muliggjorde.

    

   Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 233 blev vedtaget den 5. januar 2017. Formålet med tillægget var, at muliggøre udstykning af endnu flere grunde på Svalelunden.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Der skal oprettes nye husnumre til den nye udstykning af Svalelunden. Det har vist sig, at der ikke er reserveret tilstrækkelige numre. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at der oprettes to nye vejnavne.

    

   Der er fire forslag til vejnavne:

    

   Stærelunden

   Bogfinkelunden

   Spurvelunden

   Musvitlunden

    

    

   Alternativer

   1.     De nye numre forsynes med et bogstav. F.eks. 30A, 30B, 30C osv.

   2.     Nummerserien ændres, så alle ejendomme på Svalelunden får nyt husnummer.

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet

  • Bilag

 • 23 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger.

    

   En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Fraværende: Flemming Lund, Allan Clifford Christensen, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 24 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   ·           Planchef Karl Johan Legaard orienterede om sag vedr. boligområde Ulbjerg.

    

   ·           Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om moms problematik i forbindelse med byfornyelse.

    

   ·           Chef for Byggeri og Miljø Niels Eriksen orienterede om: 

   - indkvartering af Apple håndværkere

   - ændring af vejnavne

    

    

   ·           Martin Sanderhoff spurgte til:

   - lugtgener ved Møgelkær

   - ujævn cykelsti ved kildevangen

    

   ·           Michael Nøhr spurgte til:

   -sag vedr. skimmelsvamp i Stoholm. Forvaltningen orienterede om sagen på mødet

   -busbetjening Møldrup

    

    

   ·           Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

   - torvehandel

   - midtjysk cykelstjerne

  • Sagsfremstilling

   ·           Forvaltningen vil på mødet orientere om henvendelser vedrørende ændring af vejnavne

    

    

   ·           Orientering om moms problematik i forbindelse med byfornyelse v/ Hans Jørn

 • 25 EjendomssagLukket sag

Tillægsreferat

 • 1 Evt. planlægning for nye boligområder i Løgstrup, Skelhøje og Kølvrå
  • Resume

   Udvalget har ved flere lejligheder drøftet, om der kunne skabes mulighed for udstykning af flere boliggrunde i Løgstrup, Skelhøje og Kølvrå.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at udvalget tager orienteringen til efterretning og tager stilling til det videre forløb

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2017

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning og besluttede,

    

   1. at forvaltningen arbejder videre med udstykning i Kølvrå, og

    

   2. at forvaltningen afventer tilbagemelding vedr. udstykning i Løgstrup

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget besluttede på sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12), at der arbejdes videre med plangrundlag for byggemodning i Kølvrå og Skelhøje.

    

   Udvalget besluttede på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 4) at der påbegyndes en aflysning af den sydøstligste del af lokalplan 20 med henblik på efterfølgende lokalplanlægning af del af rammeområde LØGS B4.01 nord for Hovedgaden og vest for Hjarbækvej.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har haft drøftelser med de berørte ejere.

    

    

   Beskrivelse

   Løgstrup

   Forvaltningen konstaterer, at det omhandlede område LØGS B4.01 i Løgstrup, allerede er udlagt i kommuneplanens rammer. Det er, af hensyn til arealforbruget, ikke nødvendigt at udtage andre arealer for at lokalplanlægge det.

    

   Ejeren af arealet har tilkendegivet, at han er interesseret i at få området overført til byzone gennem en lokalplanlægning, således at det kan udstykkes.

    

   Forvaltningen afventer svar på, om ejer selv ønsker at udstykke og om at han er indstil­let på, at fraskrive sig retten til, at Kommunen senere overtager arealet.

    

   Der er, efter forvaltningens opfattelse, ikke hjemmel til ekspropriation, da der allerede er et stort udbud af grunde i Løgstrup og derfor ikke et aktuelt behov.

    

    

   Skelhøje

   Forvaltningen forventer på mødet den 14. juni at forelægge Økonomi- og Erhvervs­udvalget indstilling om at forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages, hvorved arealet vest for Ørnevej overføres til byzone. Der kan herefter udstykkes bolig­grunde.

    

   Ejer har fremsendt erklæring om, at han fraskriver sig retten til, at Kommunen overtager arealet.

    

   Hvorvidt der er ekspropriationsadgang er usikker.

    

    

   Kølvrå

   Ejer af arealet KØLV.B4.03 har oplyst, at han ikke ønsker arealet overført til byzone.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Lokalplan for LØGS B4.01 kan gennemføres inden for 12 måneder.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Området i Løgstrup ligger i rammeområde LØGS B4.01, der fastlægger anvendelsen til blandet boligområde.

    

   Området i Skelhøje ligger i rammeområde SKEL.B4.01, der fastlægger anvendelsen til blandet boligområde.

    

   Området i Kølvrå ligger i rammeområde KØLV.B4.03, der fastlægger anvendelsen til blandet boligområde.
  • Bilag