Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 22-03-2017

Referat

 • 1 Stillingtagen til ny planlægning for ungdomsboliger på Fælledvej i Viborg
  • Resume

   Der foreligger ansøgning fra Ermic Ejendomme I/S om at opføre bebyggelse til ungdomsboliger på Fælledvej i Viborg. Oversigtskort er i bilag 1. Projektbeskrivelse fra ansøger er i bilag 2.

    

   Da ansøgningen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der ikke igangsættes ny planlægning på baggrund af det ansøgte projekt.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at der ikke igangsættes ny planlægning på baggrund af det ansøgte projekt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det ansøgte projekt grænser mod øst op til det eksisterende værtshus ”Zwei Grosse Bier Bar”. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. september 2012 (sag nr. 4), at der kunne etableres et værtshus på adressen Fælledvej 7, og forvaltningen meddelte den 12. september 2013 dispensation fra lokalplan 73 til etableringen. Dispensationen blev givet på vilkår om, at ombygningen blev udført i henhold til støjnotat, udarbejdet af Grontmij A/S, der anbefaler forbedring af lydisolation i bygningen, for at baren kan overholde støjgrænsen på 40 dB(A) ved nordfacaden af bygningen langs Skottenborg og ved landbogårdens vestfacade.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har haft løbende dialog med ansøger, hvor der er gjort opmærksom på de væsentlige problemstillinger ved projektet. Det er forvaltningens vurdering, at ansøger ikke har kunnet sandsynliggøre, at problemstillingerne vil kunne løses. Ansøger har ønsket, at projektet forelægges politisk.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Ansøger ønsker at opføre en ny bygning med 36 ungdomsboliger på Fælledvej umiddelbart vest for de to eksisterende bygninger med ungdomsboliger, som ansøger ejer. Bygningen ønskes opført på en eksisterende parkeringsplads, og syd og øst for den nye bygning vil ansøger anlægge fælles opholdsareal. Opholdsareal og den nye bygning ønskes placeret op imod skel til det eksisterende værtshus ”Zwei Grosse Bier Bar”. Det ansøgte projekt ønskes placeret tættere på ”Zwei Grosse Bier Bar” end de boliger, der var tale om ved tilladelse til ”Zwei Grosse Bier Bar”, og derfor kan støjgrænseværdierne ikke overholdes ved nybygningen.

    

   Ansøger ønsker at opføre den nye bygning med samme etageantal (3½), tagudformning (saddeltag), og med de samme materialer (tegl) som de to eksisterende bygninger med ungdomsboliger.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 73 og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73, der udlægger området til centerformål, såsom kontorer, mindre butikker og lignende. Der gives desuden mulighed for boliger (dog kun over stueetage i den vestlige del af området), såfremt de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved boligerne og ved de tilknyttede opholdsarealer.

    

   Den eksisterende lokalplan udlægger præcise byggefelter, hvor der må opføres bebyggelse. Det ønskede projekt ligger ikke inden for et af disse byggefelter, men inden for et område der er udlagt til parkering. Den eksisterende lokalplan fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 135%. Det ansøgte projekt vil medføre en bebyggelsesprocent på ca. 160%.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Ejendommen er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerformål.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsesprocent. Kommuneplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 110%, og det ansøgte projekt vil medføre en bebyggelsesprocent på ca. 160%.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg.

    

   Forvaltningens vurdering af projektforslaget

   Planmæssig vurdering

   Forvaltningen vurderer, at den ønskede placering for bebyggelsen ikke er et optimalt område til placering af nye boliger, og at projektet ikke tilfører kvalitet til omgivelserne. Området ligger i Viborg bymidte, og jf. kommuneplanen og den eksisterende lokalplan, er det her generelt hensigten, at ny bebyggelse skal etableres som karréer med randbebyggelse mod gaderne. Dette for at skabe klart definerede gaderum, en bymæssig karakter og for at bebyggelsen henvender sig til gaderne, så der skabes et attraktivt byrum.

    

   Det ønskede byggeri placeres i et område, der er tiltænkt som baggård, på en eksisterende parkeringsplads. Det er således ikke med til at give en randbebyggelse og et attraktivt gaderum mod Fælledvej, og boligerne og de fælles friarealer placeres i et baggårdslignende miljø med skygge, parkeringspladser og bagsiden af et eksisterende værtshus.

    

   Støjforhold

   Ansøger har fået foretaget støjberegninger, der viser, at støjgrænseværdien om natten er overskredet med 3dB(A) på facaden af de nye ungdomsboliger. Ansøger har desuden ikke påvist, at der kan etableres opholdsarealer inden for ejendommens område, hvor støjgrænserne kan overholdes.

    

   Miljøbeskyttelseslovens grænseværdier for støj fra virksomheder gælder på facaden af bygninger og et hvert udendørs opholdsareal. Ved eventuelle overskridelser kan støjen enten dæmpes ved kilden eller ved opsætning af støjskærm ved skel eller lignende. Man kan derfor ikke benytte støjdæmpning af selve bygningen med facadeisolering, som man kan i visse tilfælde, når det handler om vejstøj.

    

   Planlovens §15A fastlægger, at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse (fx boliger), hvis den samtidig kan fastlægge hvor og hvordan, der skal etableres støjafskærmning, så støjgrænserne kan overholdes. Det er forvaltningens vurdering, at støjgrænserne ikke vil kunne overholdes ved det ansøgte projekt.

    

   ”Zwei Grosse Bier Bar” har fået tilladelse til etableringen og indrettet sig herefter ved at foretage støjdæmpning af ejendommen, så støjgrænseværdierne ved naboerne kan overholdes. ”Zwei Grosse Bier Bar” må derfor have en forventning om, at de overholder støjkravene, og derfor ikke vil blive pålagt yderligere krav.

    

   Såfremt projektet alligevel tillades, vil konsekvensen for ”Zwei Grosse Bier Bar” være, at ved eventuelle klager fra naboerne over støj, vil det i henhold til miljøbeskyttelsloven være ”Zwei Grosse Bier Bar” der bliver pålagt nye krav om at foretage yderligere støjdæmpning.

    

   Parkeringsforhold

   Forvaltningen har fået en henvendelse vedrørende Viborg Banko Center, der er nabo til området. Henvendelsen går på, at kunderne til Viborg Banko Center oplever en generel mangel på parkering i området, og man mener det skyldes, at beboerne i de eksisterende ungdomsboliger parkerer på de omkringliggende offentlige parkeringspladser, og ikke på de parkeringspladser, der ligger i tilknytning til ungdomsboligerne. Med det ansøgte byggeri, vil der blive færre parkeringspladser i tilknytning til ungdomsboligerne, end det er tilfældet i dag, da nybyggeriet placeres oven på eksisterende parkeringspladser.

    

   Sammenfatning

   På baggrund af ovenstående problemstillinger, er forvaltningens samlede vurdering, at det ansøgte byggeri ikke kan anbefales, og at der derfor ikke skal igangsættes ny planlægning for området.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Godkendelse af ansøgningsprocedure og kriterier for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse
  • Resume

   Puljen til Landsbyfornyelse for 2016 og i årene fremover er væsentligt mindre end de tidligere år, hvorfor der ønskes en politisk godkendelse af, hvordan kriterierne og indsatsområderne for tildeling af støtte fra puljen skal være i årene fremover.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender ansøgningsprocedure for Puljen til Landsbyfornyelse

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   2. at kriterier og indsatsområder for tildeling af støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2)

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg godkendte ansøgningsprocedure for Puljen til Landsbyfornyelse.

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   1. at kriterier og indsatsområder for tildeling af støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse godkendes (jfr. nedenfor samt bilag 1 og 2)

    

   Udvalget ser med bekymring på regeringens forslag omkring reducerede midler til landsby- og områdefornyelse, hvilket bør anspore Byrådet til øget fokus i den kommende budgetlægning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Regeringens afsatte midler til byfornyelse skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

    

   Viborg Kommune har fået tildelt statslige midler til Pulje til Landsbyfornyelse siden 2014, som er omfattet af Byfornyelsesloven. Kriterier for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2014 i sag nr. 24 og tilrettet, efter en lovændring, den 25. februar 2015 sag nr. 22.

    

   Puljen til Landsbyfornyelse for 2014 og 2015 var på henholdsvis 12,3 mio. kr. (statslig andel på 7,4 mio. kr.), og 12,2 mio. kr. (statslig andel på 7,3 mio. kr.).

    

   Puljen til landsbyfornyelse 2016 er på i alt 2.2 mio. kr. (statslig andel på 1.5 mio. kr.) Der henvises til bevillingssagens behandling i Byrådet den 21. december 2016, sag nr. 27. Da puljen beløbsmæssigt er væsentlig lavere i 2016 og i årene frem, giver det anledning til at se på de godkendte principper for støtte fra Pulje til Landsbyfornyelse, således Kommunen får mest mulig udnyttelse af midlerne.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har den 26. oktober 2016 modtaget tilsagn om den tildelte statslige pulje på 1.536.000 kr. med Kommunens medfinansiering på 658.000 kr., er der i alt 2.194.000 kr. til rådighed i Pulje til Landsbyfornyelse 2016. Det bemærkes, at den statslige andel til Pulje til Landsbyfornyelse 2017 endnu ikke er udmeldt. Når forvaltningen modtager denne udmelding, vil der blive forelagt en bevillingssag for udvalget. Både Puljen til Landsbyfornyelse 2016 og Puljen til Landsbyfornyelse 2017 vil således være til rådighed i 2017.


   Puljemidlerne kan overordnet alene anvendes til aktiviteter på bygninger, beliggende i byer med færre end 3.000 indbygger, samt bygninger beliggende i det åbne land.

    

   Byrådets tidligere godkendte kriterier for tildeling af støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse foreslås fastholdt (se bilag 1 (er kun tilrettet med de sidste lovændringer)), ligesom de tidligere godkendte kriterier for bygningsrenoveringer, hvortil der kan søges støtte efter Pulje til Landsbyfornyelse, fastholdes (se bilag 2).


   Forvaltningen anbefaler at fastholde ovenstående, da det vurderes at den største effekt opnås ved at anvende puljens midler til udvendig forskønnelse, ved nedrivning af udtjente bygninger, ved oprydninger og ved særlig indsats af de bevaringsværdige ejendomme.

    

   Forvaltningen foreslår, at midlerne prioriteres anvendt ud fra nedenstående indsatsområder, idet dette vurderes at give mest mulig synlig effekt i landdistrikterne. Anbefalingen fremkommer på baggrund af erfaringer ved uddeling af de to første puljer samt det faktum, at puljen for 2016 og fremover vil være væsentlig mindre end tidligere:

   1.     Områdefornyelsesområder – primært ved selve indsatsområderne.
   Begrundelse: For at løfte og støtte indsatsen i eksisterende områdefornyelser anbefales det, at hvis ejere i disse områder ansøger om støtte, vil dette blive prioriteret højest.

   2.     Bymæssig bebyggelse (under 3.000 indbyggere)
   Begrundelse: Støtte udvikling og omdannelse af de mindre bysamfund.

   3.        Det åbne land – synligt fra en befærdet landevej
   Begrundelse: Her er tilføjet et krav om, at bygningen skal være synlig fra en befærdet landevej – netop også for kun at gøre en indsats i de synlige områder.

    

   En indgået ansøgning prioriteres således først efter ovenstående indsatsområde og dernæst efter kriterierne i bilag 1 og 2.

    

   Procedure og administration for udvælgelse af projekter

   Når der foreligger stillingtagen til hvilke områder, der skal prioriteres, annonceres på Kommunens hjemmeside samt i Kommunens fællesannonce, som bliver bragt i alle ugeaviserne i Kommunen.

    

   Forvaltningen vil fremover benytte et elektronisk ansøgningssystem (Emply Project) samt anbefale, at der årligt åbnes for ansøgninger i en 4 måneders periode, hvorefter alle indkomne ansøgninger behandles og samlet vurderes ud fra de fastsatte kriterier. Såvel det elektroniske ansøgningssystem samt en behandling af alle ansøgninger på én gang, fremfor en løbende sagsbehandling, vil forenkle det administrative arbejde væsentligt.

    

   Opgavens omfang

   Af ressourcemæssige årsager vurderes det at være nødvendigt at anvende ekstern rådgiver til nedrivningssagerne. Rådgivere kan oppebære statsrefusion – det kan eget arbejde i forvaltningen ikke.

    

    

   Alternativer

   Intet   Tidsperspektiv

   Det er målet, at det pr. 1. april 2017 er muligt at fremsende ansøgninger om støtte fra Puljen til Landsbyfornyelse elektronisk, således der hurtigst muligt kan indgås aftaler om renoveringsarbejder eller nedrivning. I 2017 fastsættes ansøgningsfristen til den 31. juli 2017, hvorefter der tages stilling til de indkomne ansøgninger.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Ansøgning om tilladelse til torvehandel på Nytorv i Viborg i 2017
  • Resume

   Viborg Handel ansøger om at flytte den nuværende torvehandel i Viborg by fra Hjultorvet til Nytorv i en periode. Der ønskes tilladelse til torvedage på Nytorv alle lørdage i sommersæsonen fra maj til og med september 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1.at der gives tilladelse til torvehandel på Nytorv i Viborg efter den foreslåede model,

   2. at Forvaltningen og Viborg Handel evaluerer modellen efter periodens afslutning,

   3. at Forvaltningen bemyndiges til at fastlægge nærmere retningslinjer for torvehandelen og til at tilpasse modellen for torvehandel, hvis der opstår behov herfor, og

   4. at tilladelsen til torvehandel på Hjultorvet jf. Teknisk Udvalgs dagsorden den 11. januar 2010 (sag nr. 6) ikke gælder i denne periode, og at Forvaltningen giver afslag på evt. nye ansøgninger om stadetilladelse på Hjultorvet i samme periode.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Indstillingen blev godkendt. Teknisk Udvalg bidrager med engangsbeløb på 50.000 kr. til forsøgsordning med torvehandel på Nytorv.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg behandlede den 11. januar 2010 (sag nr. 6) en sag om den fremtidige torvehandel i Viborg. Udvalget besluttede en model for afvikling af torvehandel på Hjultorvet, og at det gennem arbejdet med realiseringen af Viborg Midtbyplan skulle afklares om torvehandelen på sigt skulle flyttes til Nytorv.

    

   Der er siden gennemført en række ændringer af Nytorv. Torvet er i 2016 omlagt med nye belægninger og fokus på god tilgængelighed, og parkering og gennemkørende trafik er reduceret. De bygninger omkring torvet, der stod tomme efter den kommunale administrations fraflytning, er nu taget i brug til andre funktioner, herunder restaurationer, boliger og enkelte butikker. Samlet indbyder torvet i dag til ophold og det er indrettet, så det fleksibelt kan benyttes til forskellige aktiviteter som torvehandel, udeservering, koncerter mm.

    

   Viborg Handel og Forvaltningen har udarbejdet en fælles projektbeskrivelse for en relancering af torvehandlen i Viborg, som ses i bilag 1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation behandler denne på mødet den 20. marts 2017 med henblik på at drøfte om udvalget vil bevilge 450.000 kr. hertil.

    

   Inddragelse og høring

   Den senere beskrevne model for torvehandel på Nytorv er udarbejdet i samarbejde med Viborg Handel.

    

   Beskrivelse

   Der er i dag torvedage på Hjultorvet i Viborg på fredage og lørdage.

    

   Af den fælles projektbeskrivelse for en relancering af torvehandelen i Viborg fremgår det,

   -        at en attraktiv torvehandel kan være med til at generere en mere levende bymidte

   -        at Torvehandelen i Viborg i dag har for få handlende til at være en attraktion for bymidten

   -        at der er ikke tegn på, at torvehandelen vil udvikle sig positivt, med mindre der tages initiativ til at ændre en række forhold.

   Projektbeskrivelsen omfatter forslag til en række tiltag, der kan medvirke til en positiv udvikling af torvehandelen. Et af tiltagene omhandler at finde et nyt koncept for og et nyt sted til at gennemføre torvehandlen. Konkret foreslås det at flytte torvehandlen fra Hjultorvet til Nytorv i Viborg.

    

   Viborg Handel ansøger jf. dette om at torvehandelen i Viborg flyttes fra Hjultorvet til Nytorv i en periode og der gives tilladelse til torvedage her alle lørdage fra maj til og med september 2017. Viborg Handels ansøgning ses i bilag 2.

    

   Forvaltningen vurderer, at Nytorv funktionelt og trafikalt vil være velegnet til torvehandel. Placering af torvehandelen i et flot, historisk byrum som Nytorv kan også medvirke til at gøre det til en oplevelse at tage på marked i Viborg. Hvis torvehandel trækker flere kunder til Nytorv, kan det medvirke til at understøtte butikker og cafeer her og i den østlige del af gågaderingen, hvor behovet er størst. Et velfungerende byliv på Nytorv kan medvirke til at styrke sammenhængen mellem gågaderne og domkirkepladsen. Forvaltningen foreslår derfor at ansøgningen imødekommes.

    

   Model for torvehandel

   Forvaltningen og Viborg Handel har i en årrække haft en samarbejdsaftale omkring torvehandelen i Viborg, hvor Viborg Handel står for udvikling og markedsføring af torvehandelen samt salg af stadetilladelser.

    

   Viborg Handel og Forvaltningen har med afsæt i den nuværende praksis for torvehandel på Hjultorvet lavet forslag til en model for torvehandelen på Nytorv. Denne ses i bilag 3.

    

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Handel gives tilladelse til arrangere torvehandel på Nytorv i Viborg efter den beskrevne model. Det foreslås endvidere at Forvaltningen og Viborg Handel evaluerer modellen senest med udgangen af 2017, og at Forvaltningen bemyndiges til løbende at fastlægge nærmere retningslinjer for torvehandelen og at tilpasse modellen, hvis der opstår behov herfor.

    

   Hjultorvet

   I henhold til ’Gaderegulativet for Viborg Kommune’ kan man søge Viborg Kommune om stadeplads på Hjultorvet i Viborg. Det foreslås at give afslag på ansøgninger om stadeplads på Hjultorvet fra maj til september 2017 med henblik på at understøtte etablering af en ny tradition for torvehandel på Nytorv.

    

   Alternativer

   Torvehandelen kan fastholdes på Hjultorvet.

   Der kan gives tilladelse til torvehandel på Nytorv og torvehandel på Hjultorvet kan fastholdes. Dette vil dog efter Forvaltningens vurdering gøre det sværere at tiltrække så mange kunder til Nytorv, til at torvehandlende vil finde det attraktivt at stå her.

   Tidsperspektiv

   Tilladelsen gælder torvehandel i sommersæsonen, dvs. fra maj til og med september 2017.

   I henhold til den skitserede model kan Viborg Kommune til enhver tid revidere eller inddrage tilladelsen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Tilladelsen har ingen økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.

    

   Viborg Kommune afholder i dag udgifter til strøm ved torvehandel på Hjultorvet. Flytningen til Nytorv medfører ingen merudgift.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Nytorv er ikke omfattet af lokalplan.

    

   I ’Viborg Midtbyplan’ (vedtaget 2009) foreslås Nytorv udviklet til ’byens handelstorv med torvehandel, bagagerumsmarked og lignende’ og det nævnes at udviklingen af Nytorv er vigtig for at gøre Vestergade og St. Sct. Hans Gade mere attraktive som handelsgader.

   I Gaderegulativ for Viborg Kommune (vedtaget 2014) fremgår det, at der skal søges stadetilladelse til torvehandel på Nytorv. Hvis nærværende ansøgning imødekommes, udstedes disse af Viborg Handel.
  • Bilag

 • 4 Kommunale handlingsmuligheder for jordforsyning (orienteringssag)
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har, efter indstilling fra Teknisk Udvalg, anmodet om et notat vedrørende handlingsmuligheder for jordforsyning. Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning på møde den 15. marts 2017 (sag nr. 12).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

   1. at notatet tages til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg tog notatet til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 12. oktober 2016 (sag nr. 29), efter indstilling fra Teknisk Udvalg, anmodet om et notat vedrørende handlingsmuligheder for jordforsyning.

    

   ”Notat om kommunale handlingsmuligheder for jordforsyning” fremgår af bilag nr. 1.

    

   Der henvises i øvrigt til sag ”Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan og færdiggørelsesarbejder” den 1. marts 2017 (sag nr. 7), hvor Teknisk Udvalg opfordrer Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.

  • Bilag

 • 5 Temadrøftelse nr. 2: Trafikplan for Viborg Kommune - drøftelse af foreløbigt arbejde
  • Resume

   Trafikplanen bliver et centralt element i udviklingen af Viborg Kommune. Forvaltningen ønsker derfor løbende at orientere og involvere Teknisk Udvalg i arbejdsprocessen for at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Kommunen.

    

   Der foreligger nu oplæg om temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport. Forvaltningen ønsker, at Teknisk Udvalg drøfter det foreløbige arbejde med disse temaer.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg orienteres om og drøfter det foreløbige arbejde med Trafikplanen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg drøftede det foreløbige arbejde med Trafikplanen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.

    

   På mødet 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet 30. november 2016 (sag nr. 16).

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen er i gang med at udarbejde et udkast til trafikplan for Viborg Kommune, og i foråret 2017 vil arbejdet løbende blive forelagt Teknisk Udvalg til drøftelse.  

    

   Der foreligger nu oplæg om temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport, herunder status, udfordringer og fokusområder. Afsnittene fremgår af bilag.

    

   Inden afsnittene gøres færdige ønsker forvaltningen, at Udvalget orienteres og drøfter afsnittenes foreløbige indhold, med henblik på at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Viborg Kommune.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Trafikplanen forventes vedtaget ultimo 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Orientering om årsregnskab 2016
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2016 for Teknisk Udvalg.

    

   På mødet den 5. april 2017 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2016 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 19. april 2017. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2017), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. april 2017 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.  at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning, og

    

   2. at Teknisk Udvalg anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Fraværende: Nikolai Hylleberg Norup

   Indstillingen blev godkendt med undtagelse af de 3,935 mio. kr. på trafikområdet, som anbefales overført til Teknisk Udvalgs område.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter (og overførselsudgifter)

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

    

    

    

    

   Grønne områder

   10.650

   10.094

   9.898

   -196

   Trafik

   134.676

   137.485

   126.964

   -10.521

   Kommunale ejendomme

   -4.672

   -3.814

   -3.644

   170

   I alt

   140.654

   143.765

   133.218

   -10.547

    

   Der henvises til bilag 3 for yderligere forklaringer.

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 på driften

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Teknisk Udvalg overføres følgende driftsbeløb fra 2016 til 2017:

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab 2016

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Grønne områder

   -196

   0

   0

   -196

   0

   Trafik

   -10.521

   -4.652

   0

   -4.934

   -935

   Kommunale ejd.

   170

   0

   0

   170

   0

   I alt

   -10.547

   -4.652

   0

   -4.960

   -935

   (minus = mindreforbrug)

    

   De decentrale midler på politikområdet Trafik er overførsel af mindreforbruget til Park og Vejservice på 4.652.000 kr.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 17.december 2014 (sag nr. 3) principperne for økonomistyring af Vintertjenesten. Ifølge principperne lægges mindreforbruget udover de 5 pct. i kommunekassen og kan hjælpe til at finansiere merforbrug i år med hårde vintre. Mindreforbruget udover de 5 pct. beløber sig i 2016 til 935.000 kr.

    

   Begrundet i de store samlede ønsker om driftsoverførsler på 154,3 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018, som sætter kommunens likviditet under pres, har Forvaltningen foretaget en kritisk gennemgang af ønskerne om driftsoverførsler. Fokus har hovedsagelig været rettet mod de såkaldte centrale konti, hvor overførsel af overskud kan ske efter ansøgning. Resultatet af gennemgangen betyder, at ikke alle ansøgninger om driftsoverførsler kan imødekommes. Oversigt over ansøgte driftsoverførsler som ikke indstilles imødekommet fremgår af bilag nr. 1.

    

   Det fremgår af bilag 1, at ansøgning om overførsel af mindreforbruget på 3.935.000 kr. på Trafik og Veje samt 999.000 kr. på Vintertjenesten ikke er imødekommet. Mindreforbruget på Trafik og Veje består af et mindreforbrug på belægninger på 7.621.000 kr. samt et merforbrug på gadebelysning og kollektiv trafik. Merforbruget på gadebelysning skyldes den indarbejdede driftsbesparelse som følge af ELENA-projektet, der ikke har den fremdrift, som var planlagt. Der er indarbejdet en driftsbesparelse på 2.699.000 kr. i 2016. Såfremt mindreforbruget på Trafik og Veje ikke overføres vil forringelsen af vejkapitalen være 7.621.000 kr. mod i stedet 3.686.000 kr.

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Jordforsyning

   17.345

   54.074

   20.725

   -33.349

   Faste ejendomme

   10.200

   17.598

   5.486

   -12.112

   Fritidsområder

   3.000

   4.966

   1.249

   -3.717

   Fritidsfaciliteter

   0

   4.487

   3.071

   -1.416

   Naturbeskyttelse

   0

   -4.576

   -1.631

                    2.945

   Vejanlæg

   102.818

   151.361

   118.238

   -33.123

   Kollektiv trafik

   0

   467

   55

   -412

   I alt

   133.363

   228.377

   147.193

   -81.184

    

   Betegnelsen ”Naturbeskyttelse” dækker over projekterne vedr. Kærvænget, Viborg Søerne og Sønæs.

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til 2017

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2016 til 2017:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab 2016

   Overføres

   Overføres ikke

   Skattefinansieret område

   -47.835

   -47.604

   -231

   Jordforsyning

   -33.349

   -26.044

   -7.305

   I alt

   -81.184

   -73.648

   -7.536

    

   De væsentligste beløb til overførsel vedrører byggemodning af Arnbjerg (1. etape), byggemodning af Erhvervsgymnasium, byfornyelse af mindre byer og energirenovering af gadelys (ELENA)

    

   Det ikke-overførte beløb på jordforsyning vedrører byggemodning på Kærvej 1.

    

   Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 4.

    

   Ligeledes begrundet i de store samlede anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på det skattefinansierede område på 156,8 mio. kr. inkl. jordforsyningen har Forvaltningen foretaget en revurdering af ikke forbrugte anlægsbeløb 2016 ansøgt overført til 2017. Revurderingen er foretaget med henblik på muligheden for at udskyde overførslen til 2018 eller senere. Resultatet af gennemgangen betyder, at anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 reduceres og samtidig indarbejdes tilsvarende beløb i anlægsbudgettet for 2018-2021. Oversigt over anlægsbeløb som ikke overføres fra 2016 til 2017, men i stedet indarbejdes i budget 2018-2021 fremgår af bilag 2.

    

   Det fremgår af bilag 2, at der overføres 30.312.000 kr. til 2018 på det skattefinansierede område og 11.320.000 kr. til 2018 på jordforsyning. 

    

   Regnskabsbemærkninger

   Regnskabsbemærkningerne for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2016. Som en del af årsregnskabet for 2016 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2016 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2016.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Teknisk Udvalgs politikområder fremgår af bilag 3.

    

   Regnskab for Parkeringsfonden

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 31. august 2016 (sag nr. 7), at regnskabet for Parkeringsfonden fremover medtages ved den årlige regnskabsaflæggelse.

    

   Regnskabet for Parkeringsfonden fremgår af bilag 5.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Nyt vejnavn til del af Randersvej i Viborg
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om del af Randersvej skal skifte navn til Hans Tausens Allé. Der er kommet indsigelse fra Golf Hotel.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at udvalget beslutter, om vejnavnet skal ændres til Hans Tausens Allé med virkning fra den 31. oktober 2017.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg besluttede, at vejnavnet skal ændres til Hans Tausens Allé med virkning fra den 31. oktober 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede i møde den 4. januar 2017 (sag nr. 1) at udsende partshøring til ejere og lejere i ejendomme på strækningen mellem lyskrydset Randersvej/Sct. Ibs Gade og op til rundkørslen ved Bisp. Gunnars Vej, med henblik på ændring af vejnavn til Hans Tausens Allé (sag nr. 20).

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været udsendt partshøring til Golf Hotel, som den eneste part.

    

    

   Beskrivelse

   Der er modtaget forslag fra Biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, om at ændre del af Randersvej til Hans Tausens Allé. Ligeledes har Hedeselskabet foreslået, at vejnavnet skal ændres til Dalgas Boulevard eller lignende. Udvalget besluttede at sende forslag om at ændre navnet Randersvej til Hans Tausens Allé i partshøring. Golf Hotel, som er eneste part i sagen, er kommet med indsigelse om, at det foreslåede vil medføre betydelige udgifter, og hotellet er markedsført med adressen Randersvej 2.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der er ønske om, at vejnavnet skal ændres på reformationsdagen den 31. oktober 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Vejnavngivning ved udstykning i Arnbjerg
  • Resume

   John Staaling, der ejer en del af udstykningen i Arnbjerg, har fremsat ønske om at ændre et vejnavn i det nye boligområde. Udvalget skal tage stilling til, om dette ønske kan imødekommes.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk udvalg tager stilling til, om vejnavnet Bakkevang ændres til Arnbjerg Høje og dermed, at Arnbjerg Høje ændres til Bakkevang.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk udvalg besluttede, at vejnavnet Bakkevang ændres til Arnbjerg Høje og dermed, at Arnbjerg Høje ændres til Skovvang

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk udvalg godkendte den 28. september 2016 (sag nr. 5) navnene på de nye veje i Arnbjerg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   John Staaling, som ejer den del af udstykningen, hvor bl.a. Bakkevang ligger, har fremsat ønske om, at Bakkevang omdøbes til Arnbjerg Høje.

    

   Da der allerede i Viborg Kommunes del af udstykningen er en vej, der hedder Arnbjerg Høje, skal denne således også ændres.

    

   Nuværende Bakkevang er udlagt til åben/lav hhv. tæt/lav boligbebyggelse (område Ia og IIc).

    

   Nuværende Arnbjerg Høje er udlagt til etageboliger (område IIIa).

    

   Ønsket kan imødekommes ved at ombytte de to vejnavne.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Anvendelse af Latinerhaven til udeservering
  • Resume

   Restaurant Latinerly ønsker at inddrage et område i Latinerhaven til udeservering, og at etablere en åbning i muren overfor Latinerlys indgangsparti, så der kan anlægges en trappe ind til haven.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   1. om Latinerhaven skal åbnes for kommerciel brug med udskænkning/udeservering fra Restaurant Latinerly.

    

   2. om Restaurant Latinerly i givet fald skal betale for lån af haven,

    

   3. om udeserveringen i første omgang skal afprøves i en midlertidig periode på en sæson,

    

   4. om et stykke af muren skal nedbrydes, og der skal etableres en trappe fra fortovsniveau ind i haven, og

    

   5. om Restaurant Latinerly skal opsætte en gitterlåge, hvis der etableres hul i muren, som aflåses, når der ikke er udeservering.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at Latinerhaven i en prøveperiode på et år skal åbnes for kommerciel brug med udskænkning/udeservering fra Restaurant Latinerly,

    

   2. at Restaurant Latinerly i prøveperioden ikke skal betale for lån af haven, og

    

   3. at Viborg Kommune disponerer over arealet i forbindelse med offentlige arrangementer

    

   Udvalget er, med udgangspunkt i resultatet fra prøveperioden, sindet til at indgå i dialog om nedbrydning af mur under hensyntagen til de arkitektoniske og arkæologiske forhold.

    

   I forbindelse med en eventuel permanent ordning skal hastighedsdæmpende tiltag overvejes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Restaurant Latinerly ønsker at benytte Latinerhaven til udeservering. En skitse kan ses som bilag nr. 1.

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget er ikke drøftet med naboer til Latinerhaven eller andre restaurationer i området.

    

   Beskrivelse

   Latinerhaven er et kommunalt, historisk parkanlæg, midt i Viborgs gamle middelalderby, anlagt i et område, der blev frilagt for bebyggelse ved den store bybrand i 1726.

    

   Haven blev anlagt i 1928, hvor Viborg Kommune overtog haven efter Latinerskolen.

    

   Haven er anlagt som ”en offentlig spadsere- og hvilehave” med gennemgang fra flere sider. Havens markante afgrænsning med kampestensgærder og lindetræer, nogle tilbage fra slutningen af 1700-tallet, er bevaret. Haven er inddelt i mindre haveafsnit i forskellige niveauer og med hver deres karakter (rhododendron, staudebede, sommerblomster, krydderurter, springvand m.m.). Latinerhaven er det grønne anlæg i kommunen, som har det højeste plejeniveau.

    

   Haven ligger som en unik grøn oase, der grænser op til handelsstrøget. Den har mange besøgende, som passerer gennem området eller tager ophold og nyder de mange blomster og den intime stemning.

    

   I forbindelse med Snapsting og lørdags-musikarrangementer om sommeren i midtbyen, har Latinerhaven de sidste par år været afprøvet som kulisse for musik og udskænkning.

    

   Restaurant Latinerly ønsker nu at opstille borde/bænke, parasoller og gasvarmere som en permanent ordning i sommerhalvåret. Der ønskes opstillet et antal borde/bænkesæt (i alt 50 – 60 siddepladser) af ca. 2 x 2 m, som placeres mellem træerne på gangarealet langs med den sydlige mur. Gangarealet er ca. 4,20 m bredt. Restauranten har tilkendegivet, at inventar tilpasses haven i materiale- og farvevalg.

    

   Restaurant Latinerly ønsker desuden at lave en åbning i muren ind til Latinerhaven umiddelbart overfor Latinerlys indgangsparti. Da der er et terrænspring fra fortovsniveau til Latinerhaven på ca. 90 cm, vil det kræve, at der indbygges en trappe i åbningen med 6 trin. Trappen vil skære sig 2 m ind i havens gangareal, og vil derfor skulle afgrænses af et gelænder i begge sider. Hvis åbningen placeres lidt forskudt for Restaurant Latinerlys indgangsparti, vil der skulle fjernes et af de formklippede træer langs med muren.

    

   Restaurant Latinerly er indstillet på at opsætte en gitterlåge i muråbningen, som kan aflåses, når serveringen ophører kl. 22. Borde/bænkene vil være opstillet fast i parken, også uden for serveringstiderne.

    

   Restaurant Latinerly er indforstået med, at der kan blive tale om en prøveperiode på et år, og de vil bekoste en reetablering af muren, hvis åbningen igen skal lukkes og trappen fjernes.

    

   Alternativer

   Der kan laves en aftale om en prøveordning med udeservering i en begrænset periode uden at etablere en åbning i muren med trappe, men ved at benytte den eksisterende indgang til haven fra hjørnet af Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade. På den måde kan ordningen afprøves og konsekvenserne vurderes inden der laves hul i muren.

    

   Tidsperspektiv

   Borde/bænkene vil kunne opstilles umiddelbart. Hullet i muren og trappen vil kunne etableres i foråret 2017. Såfremt der ved udgravningen synliggøres fortidsminder skal Slots- og Kulturstyrelsen inddrages. Forventet sagsbehandlingstid er 8 – 10 uger. Der skal behandles dispensation fra lokalplan til at fælde træet, som skal fældes, for at kunne etablere trappen.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Restaurant Latinerly vil afholde de fornødne udgifter til etablering af den ekstra indgang til haven.

    

   Viborg Kommune vil fortsat afholde driftsudgifterne til pleje og vedligeholdelse af parken. Restaurant Latinerly er dog indforstået med at skulle fjerne affald og holde området pænt omkring borde/bænkesættene.

    

   Det må forventes, at opstillingen af borde/bænke vil medføre en ændret brug af parken, og at der også efter kl. 22 kan være besøgende i parken, der tager ophold med mad og drikke.

    

   Det er praksis i Viborg Kommune, at der inddrives en afgift for udleje af offentlige parker og grønne områder, når der er tale om et kommercielt formål med spiritusbevilling. For enkeltstående arrangementer har taksten været prissat til 600 kr. pr. dag, dog minimum 1.200 kr. Det skal vurderes, hvad en aftale om brug af parken til kommercielt formål i en længerevarende periode skal prissættes til.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lokalplan

   Latinerhaven er ifølge lokalplan 379 udlagt til offentligt grønt område, og skal bevares i sin nuværende udformning og struktur. Lokalplanens formål er bl.a. at sikre Latinerhaven som grønt friareal med offentlig adgang.


   Træer i Latinerhaven er bevaringsværdige og kan kun fældes ved dispensation.

    

   Arkæologi

   I forbindelse med en nedbrydning af en del af muren og udgravning til trappe, vil Museet skulle undersøge området. Ved tidligere udgravninger i Latinerhaven er der fundet velbevarede rester af fire adelsgårde. Hvis der ved udgravningen til trappen findes bygningsruiner skal Slots- og Kulturstyrelsen behandle sagen og træffe beslutning om en evt. fredning.

    

   Trafik

   De seneste trafiktællinger viser, at der gennemsnitligt passerer 2600 biler i døgnet i Kompagnistræde / Sct. Mathias Gade, hvilket er meget set i forhold til krydsende fodgængere. Det kan overvejes at nedsætte trafikintensiteten forud for en evt. etablering af udeservering i Latinerhaven. Ved en ensretning af trafikken i Ll. Sct. Hans Gade forventes trafikken at kunne nedsættes til 500 biler i døgnet. Det vil desuden være muligt at tilgodese de bløde trafikanter ved hjælp af en anden markering i belægningen foran Restaurant Latinerly.

    

   Støj

   Udendørsservering i forbindelse med en restaurant eller lignende kan være årsag til støjgener hos omkringboende (det udendørs areal betragtes som en del af restauranten).

    

   Menneskelige aktiviteter er vanskelige at støjdæmpe, og det er derfor afgørende at eventuel indretning af udendørsservering tager højde for de omkringboende for at undgå støjgener.

    

   Indgives der klage til forvaltningen vil en støjklage typisk blive vurderet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier.

    

   Drift

   Det må forventes, at der vil være en kommunal merudgift til drift af parken, som følge af mere slid, både på stenmelsbelægningen og i bedene.

   Træerne langs muren har opstammede kroner i en højde af ca. 2,40 m. Det kan ikke anbefales, at der opstilles gasvarmere under træerne, både at risiko for brand og skader på træerne. 

  • Bilag

 • 10 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 11 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-03-2017

   ·           Per Christensen orienterede om event vedr. Midtjysk Cykelstjerne

    

   ·           Anders Korsbæk Jensen spurgte til henvendelse fra Bjerregrav. Forvaltningen svarer.

  • Sagsfremstilling

   Afgørelser fra klagenævn

   Vejdirektoratet har henholdsvis den 7. december 2016 og den 7. marts 2017 meddelt, at kommunens beslutning om, at der skulle opkræves vejbidrag til Ny Absalonsvej og Hærvejen i Banebyen var lovlig. Beslutningen om at opkræve vejbidrag blev truffet af Byrådet den 18 maj (sag nr. 26), og blev efterfølgende påklaget til Vejdirektoratet (klagemyndigheden) af henholdsvis Calum og DSB. Da begge klagesager nu er afgjort, kan det konkluderes, at Kommunens afgørelse var lovlig.

    

    

   Orientering om forslag til ny Planlov (udsat fra sidste udvalgsmøde)

   Der gives på mødet en kort orientering om forslaget til ny Planlov (Planchef Karl Johan Legaard)

 • 12 EjendomssagLukket sag