Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 01-03-2017

Referat

 • 1 Fornyet behandling om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 468 for et boligområde ved Morvillesvej i Viborg samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025
  • Resume

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 4. januar 2017 (sag nr. 2) at udsætte sagen mhp., at bestemmelserne om bebyggelsens facadeudtryk drøftes med ansøger.

    

   Forvaltningen har afholdt møde med ansøger den 10. januar 2017. Det aftaltes at forenkle lokalplanens bestemmelser § 8.2 og § 8.4 vedr. bebyggelsens udseende.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   3. at vejen inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 6 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   3. at vejen inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august 2016 (sag nr. 45) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 468 for et boligområde ved Morvillesvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 – 2025 i offentlig høring fra den

   1. september - 26. oktober 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan er der gennemført fordebat i perioden fra den 16. februar - 14. marts 2016 med borgermøde d. 3. marts. Mødets hovedspørgsmål omhandlede trafikale forhold, parkeringsforhold, bebyggelsens tæthed, friarealer, indbliksgener og arkitektur.

    

   Den offentlige høring

   Midt i lokalplanforslagets 8 ugers høringsperiode blev der afholdt borgermøde d. 28. sept. 2016 om planen med et fremmøde på ca. 30 borgere + deltagere fra Philipsen Gruppen, Årstiderne Arkitekter og forvaltningen. Ved høringsfristen udløb er der modtaget 4 høringssvar mod planforslaget.

    

   Høringssvar er i bilag 3.

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om: ”arealforbrug/bebyggelsesprocent”, bebyggelsens udseende og omfang” og ”parkering” samt ”miljøvurdering af planforslaget”.

    

   Referat fra borgermøde fremgår af bilag 4.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 468 udlægger området til boligformål og giver mulighed for at bygge boliger i form af etageboliger i max. 3 etager og/eller tæt-lav boligbebyggelse i max. 2 etager - inden for det godt 15.000 m2 store område, der er vist på oversigtskort. Lokalplanen sikrer endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocent, udseende, parkering og opholdsarealer. Vejadgang sker fra Skottenborg.

    

   Vej inden for lokalplanområdet navngives Asani Haven.

    

   Forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60 for rammeområde VIBM.B3.03_T60. Kommuneplantillægget giver mulighed for blandet boligbebyggelse på arealet i form af tæt-lav og etageboliger. Tillægget muliggør, at etageantallet hæves fra max. 2½ etage - max. 3 etager, og bygningshøjden hæves fra max. 8½ m - max. 11 m.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Høringssvarene omhandler følgende:

   ·         lokalplanen er ikke tilstrækkelig præcis i sine bestemmelser angående materialer, farver på facader og tage samt taghældning,

   ·         grundens høje udnyttelse,

   ·         11 m høje bygninger i 3 etager er for højt og vil medføre indblik til nabobebyggelser,

   ·         grunden udlægger 3 byggefelter, hvorved bebyggelsen ikke nødvendigvis vil blive opført samtidigt. Ligeledes kan byggeriet inden for hvert byggefelt gennemføres af forskellige bygherrer, hvilket kan medføre, at bebyggelsen ikke kommer til at fremstå ensartet,

   ·         kommuneplanens p-norm for biler på terræn skal overholdes, så der etableres 40 p-pladser på terræn mod de viste 16 p-pladser,

   ·         en del af bebyggelsen bør opføres som senior boliger,

   ·         der burde være foretaget en VVM undersøgelse inden lokalplanen vedtages.

    

   Forvaltningen vurderer - på baggrund af indsigelse og den efterfølgende drøftelse med bygherre, at bebyggelsen kan sikres en ensartethed, der tilpasses kvarterets omkring liggende ejendomme ved, at:

    

   ·         lokalplanens facadebestemmelser i § 8.2 ændres fra det oprindeligt foreslåede:
   Udvendige bygningssider skal fremtræde i tegl, enten i blank mur, eller som pudset eller tyndpudset tegl

   til

   Udvendige bygningssider skal fremtræde i tegl som blank mur”.

    

   ·         bestemmelserne i § 8.4 kan ændres fra:

   Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i røde, gule eller grå nuancer, i farver inden for jordfarveskalaen, som vist på bilag 1, eller disse farvers blanding med hvidt eller sort.

   til

   Inden for lokalplanområdet skal udvendige bygningssider fremtræde i røde nuancer – i farver inden for jordfarveskala, som vist på lokalplanens bilag 1”.

    

   De resterende høringssvar imødekommes ikke, da:

   ·         projektet er i overensstemmelse med Byrådets intention om, at der skal ske en fortætning af midtbyens boligområder,

   ·         en bebyggelse opført i 3 etager med flade tage og tagterrasser oven på en del af

   2. etagen - ikke ændrer på indbliksgener til naboer - i forhold til bebyggelse opført i 2½ etage med sadeltage og kviste,

   ·         etablering af 16 p-pladser på terræn mod det normale krav på 40 p-pladser er tilstrækkeligt, da der etableres 154 p-pladser i p-kælder, hvilket er 38 p-pladser mere i p-kælder end fastsat i kommuneplanens krav til parkering i Viborg Midtby.
   De 16 p-pladser etableres dels til 4 handicap p-pladser og dels til 12 gæste p-pladser. De faste beboere forventes at foretrække parkering i kælder, hvor der er direkte adgang til bolig,

   ·         der i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” er foretaget en miljøscreening af projektet, der viser, at der ikke er forhold, der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har således vurderet, at projektet ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering.
   Der er truffet aftale med Philipsen Gruppen om håndtering af jordforurening samt aftalt vilkår for forsinkelse af overfladevand på egen grund.

   Selv om ”Asani-Haven” naturligvis vil få betydning for sine omgivelser, betragtes projektets konsekvenser i forhold til lovgivningen om VVM som ubetydelige og tilstrækkeligt belyst i screening af projektet. Lokalplan 468 og kommuneplantillæg 60 vurderes således ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 6.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 2 Vedtagelse af lokalplan nr. 471 for et område ved Solvænget i Frederiks.
  • Resume

    

   Forslag til lokalplan nr. 471 har i perioden 24. november 2016 - 18. januar 2017 været i offentlig høring. Høringssvarene handler om etablering af erstatningsskov, der ønskes etableret i forbindelse med lokalplanområdet og ikke andetsteds i Viborg Kommune. Erstatningsskov skal etableres, såfremt der meddeles tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i forbindelse med planlægning for udvidelse af børnehaven Sol O Mio.

    

   Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig godkendelse af lokalplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1.  at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der er behov for udvidelse af børnehaven Sol O Mio ved Solvænget i Frederiks. Gældende lokalplan giver ikke mulighed for den ønskede udvidelse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. november 2016 (sag nr. 28) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 471 for børnehave ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Lokalplan og Kommuneplantillæg fremgår af bilag 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 471 for børnehave ved Solvænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025 har været i offentlig høring fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017. Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 471

   Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt formål og fastsætter bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende. Vejadgang sker fra Solvænget.

    

   Lokalplanforslaget har til formål, at skabe mulighed for udvidelse af børnehaven.

    

   Forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 pga. udvidelsen ind i rekreativt område. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 62 til kommuneplanen, der ændrer rammeområde FRED.B4.07 og FRED.R1.02 til et nyt rammeområde FRED.A1.04_T62, der udlægger området til almen service i form af børnehave.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Alle 5 høringssvar peger på, at det ikke er rimeligt at fjerne fredskov i området ved børnehaven og etablere 1½ gange erstatningsskov andetsted - f.eks. på kommunalt areal ved Undallslund.

    

   Ejeren af landbrugsjord umiddelbart syd for lokalplanområde 471 har via LMO tilkendegivet, at han er indstillet på at sælge arealet til Kommunen. Børn- og Ungeforvaltningen forventes at erhverve 6000 m2 til etablering af erstatningsskov i forbindelse med udvidelse af børnehaven Sol O Mio, når lokalplanen er godkendt.

    

   Forvaltningen indstiller, at høringssvarene imødekommes, idet lokalplanens bestemmelse i § 14.2 samt tekst i redegørelsens afsnit om ”Fredskov” ændres, så det fremgår, at der skal plantes erstatningsskov i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet. Arealet tilplantes, når lokalplanen skal realiseres.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.

   Der vil være udgifter til:

   • bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af børnehaven,
   • etablering af 1½ gange erstatningsskov,
   • køb af 6000 m2 landbrugsjord umiddelbart syd for lokalplanområdet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan nr. 476 for et område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg
  • Resume

   Calum A/S har ansøgt om mulighed for at opføre en dagligvarebutik, liberale erhverv, boliger mm. i et område syd for Marsk Stigs Vej. Der er ikke en gældende lokalplan for området, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. oktober 2016 (sag nr. 15) at igangsætte planlægningen for et område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Nuværende forhold

   Området ligger syd for Marsk Stigs Vej i området kaldet ”Viborg Baneby”.

    

   Hovedparten af området er i dag ikke i anvendelse, men der er ved Marsk Stigs Vej (mod nord) et eksisterende tankanlæg med vaskehal, og ved Gyldenrisvej (mod syd) en eksisterende bolig og eksisterende erhvervsbygning.

    

   Eksisterende planforhold

    

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBM.C1.20_T59 i Kommuneplan 2013 – 2025, og en del af området er desuden omfattet af rammeområde VIBM.D1_T24 i Kommuneplan 2013 – 2025, der omhandler rammer for detailhandel.

    

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025. Bygherre har ønsket mulighed for bebyggelse i ned til 1 etages højde (bl.a. ved den kommende dagligvarebutik), og i det nuværende rammeområde stilles der krav om bebyggelse i mindst 2 etagers højde.

    

   Lokalplanforslaget sikrer, at bebyggelse skal fremstå i mindst 2 etager mod de overordnede veje (Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej), og at det alene er bebyggelse, der ikke ligger ud til vejene, der kan bygges i ned til 1 etage. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er tale om ”en mindre ændring i forhold til kommuneplanen” (jf. frikommuneforsøget). Ændringen kan derfor indarbejdes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, og det er ikke nødvendigt, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

    

   Viborg Baneby

   Lokalplanen er et led i realiseringen af Byrådets visioner for Viborg Baneby, der er vedtaget med helhedsplanen for Viborg Baneby, og som efterfølgende er omsat til kommuneplantillæg for området.

   Byrådet har ligeledes vedtaget en arkitekturpolitik for Viborg Kommune, der skal være med til at sikre, at nye større projekter og lokalplaner for større områder bidrager med arkitektonisk kvalitet og værdi til det sted, hvor de placeres. Samlet set skal lokalplanen derfor sikre et område med høj arkitektonisk, rekreativ og bæredygtighedsmæssig værdi – både i områdets byggerier og byrum.

    

   Forslag til lokalplan nr. 476

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 476, der er i bilag 2.

    

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver bl.a. mulighed for et tankanlæg (eksisterende), dagligvarebutik, mindre butikker, liberale erhverv, hoteller, restauranter, samt mulighed for boliger på Gyldenrisvej 8 (pga. støj fra Indre Ringvej og fra kommende dagligvarebutik er boliger kun muligt her). Vejadgang for den sydlige del af området skal ske fra Gyldenrisvej, mens den nordlige del af området skal have vejadgang dels fra Indre Ringvej og dels fra Marsk Stigs Vej.

    

   Lokalplanen udlægger desuden areal til ”Hærvejen”, der skal skabe en rekreativ forbindelse for cyklister og gående til resten af Viborg Baneby, og videre til stationen og midtbyen mod nord.

    

   Særlige forhold/bestemmelser

   ·           Dagligvarebutik: Der gives mulighed for en større dagligvarebutik på 2000-2500 m2. Lokalplanen sikrer, at der skal etableres vinduer svarende til mindst 20 % af facaderne mod Hærvejen (øst), mod Indre Ringvej (vest) og mod Marsk Stigs Vej (nord). Formålet er, at butikken ikke får en bagside mod vejene eller mod ”Hærvejen”.

   Lokalplanen sikrer desuden, at dagligvarebutikkens tagflade etableres med enten beplantet grønt tag eller med belægningssten på taget. Dette gælder for den del af bygningen, der kun etableres i 1 etages højde. Formålet er, at der tages hensyn til de omkringliggende højere bebyggelsers udsigt til en stor og iøjnefaldende tagflade (særligt for det kommende plejecenter mod øst).

   ·           Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej: Bebyggelse skal placeres med facader i udgangsbyggelinjer mod Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej. Der stilles krav om, at der placeres indgange til bygningerne mod vejene, at der etableres vinduer med publikumsorienterede funktioner i stueplan, og der stilles krav til den maksimale facadelængde.

   Formålet er at skabe et opholdsvenligt og levende gaderum langs vejene, hvor det er rart at færdes som fodgænger og cyklist, samt at skabe en facadelængde, der forholder sig til den menneskelige skala og nedbrydes til en bymæssig skala.

   ·           Bæredygtighed: Lokalplanen sikrer, at der inden for lokalplanområdet skal arbejdes med bæredygtige tiltag via fx. grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, træbeplantning og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel – i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

   Bygherre (Calum A/S) er ikke tilfreds med, at Viborg Kommune stiller krav til bæredygtighed og er særligt utilfreds med, at Viborg Kommune og Energi Viborg stiller krav om en maksimal afløbskoefficient, der vil kræve nedsivning eller forsinkelse af regnvand på egen grund. Bygherre har fremsendt et advokatnotat (bilag 3).

   Viborg Kommune har vurderet, at den væsentlige ændring i anvendelsen af området (fra uudnyttet areal og få bygninger, til centerområde med stor dagligvarebutik, boliger, kontorer mm.) vil kræve en ny tilslutningstilladelse, der skal tage udgangspunkt i gældende spildevandsplan med krav om forsinkelse/nedsivning på egen grund, når afløbskoefficienten overskrides.

   Kravene til bæredygtighed er desuden i tråd med byrådets visioner for Viborg Baneby og er noget, Viborg Kommune har stillet krav om i de øvrige lokalplaner, der er vedtaget i Viborg Baneby. Regnbede inden for lokalplanområdet, som bygherre særligt hæfter sig ved, er ikke et krav i lokalplanen, men er 1 af 5 mulige bæredygtighedstiltag, hvoraf der skal vælges mindst 2. Hvis bygherre ikke ønsker regnbede, kan der fx vælges træbeplantning og grønne taghaver i stedet.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for et parkeringsanlæg, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det i hovedtræk er i overensstemmelse med kommuneplanen og kun medfører en ”mindre ændring til kommuneplanen” (mulighed for bebyggelse i 1 etage ved bebyggelse, der ikke ligger ud til de omkringliggende veje).

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg. Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at der, i takt med at området omdannes, anlægges fortov langs områdets afgrænsning mod Indre Ringvej, der skaber forbindelse til krydset ved Marsk Stigs Vej, samt muligvis fodgængerfelter ved det eksisterende lyskryds ved Falkevej, der giver adgang til området fra Indre Ringvej.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Igangsætning af planlægning for et område til centerformål ved Falkevej i Viborg
  • Resume

   Brøndum Boliger og Gammeltorv Ejendomme har søgt om mulighed for opførelse af boliger, liberale erhverv mm. på ejendommene Falkevej 9-17 i Viborg. Der er ikke en gældende lokalplan for området, og forvaltningen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Der skal derfor tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgning og det skitserede projekt er i bilag 2.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

   2. at udvalget drøfter digital skiltning mod Indre Ringvej og øvrige overordnede veje i Viborg Kommune ud fra beskrivelsen i bilag 3.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

   2. at der på det nuværende grundlag ikke ønskes digital skiltning, og

    

   3. at udvalget påbegynder revision af skiltepolitik

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den 31. august 2016 (sag nr. 6) kommuneplantillæg nr. 56 – nye rammer for Falkevej i Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Projektforslaget

   Bygherre ønsker at opføre en sammenhængende bebyggelse på Falkevej 11-17 med mulighed for boliger (mod Falkevej og i øverste etage mod Indre Ringvej), liberale erhverv og detailhandel (store udvalgsvarer).

    

   Falkevej 9 er siden januar 2017 en del af et konkursbo. Det er uvist, hvem den fremtidige ejer bliver, og om vedkommende ønsker, at ejendommen skal indgå i planområdet. Der forventes en afklaring, inden lokalplanforslaget skal forelægges Teknisk Udvalg. Forvaltningen foreslår, at der på Falkevej 9 gives mulighed for samme anvendelse som på Falkevej 11-17, såfremt den fremtidige ejer er indforstået med dette.

    

   Forvaltningens redegørelse og vurdering af det ønskede projekt for Falkevej 9-17 er i bilag 3.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, idet området ønskes omdannet fra industri til centerformål (herunder boliger). Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde med mulighed for blandet bolig og erhverv samt detailhandel (kun butikker til store udvalgsvarer på 2000-4000 m2). Jævnfør kommuneplanen kan der på Falkevej 9 opføres bebyggelse i op til 6 etager og på Falkevej 11-17 i op til 5 etager. Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

    

   ·           At området udlægges til centerformål – herunder mulighed for boliger (mod Falkevej og i øverste etage mod Indre Ringvej – som en tilbagetrukket penthouse med støjafskærmning), liberale erhverv, detailhandel (store udvalgsvarer), hoteller, restauranter og lignende.

    

   Bebyggelse:

   ·           Maks etageantal:

   Falkevej 9: Højst 6 etager mod Falkevej (=5 etager mod Indre Ringvej)

   Falkevej 11-17: Højst 5 etager mod Falkevej (=4-5 etager mod Indre Ringvej)

    

   ·           Maks bebyggelsesprocent på 175 %.

   ·           Maks facadelængde på 55 m, men med mulighed for sammenbygning, hvis sammenbygningen udføres i transparent materiale og er tilbagetrukket mindst 3 m fra den øvrige facade.

    

   ·           Udgangsbyggelinje 20 m fra vejmidte mod Indre Ringvej (i tråd med øvrige lokalplaner mod Indre Ringvej og er i overensstemmelse med servitut om vejbyggelinje, der er gældende for Indre Ringvej).

   ·           Facader mod Indre Ringvej skal etableres som aktive facader i gadeplan (vinduespartier med publikumsorienterede funktioner).

   ·           Terræn og bebyggelse mod Falkevej skal udformes, så det virker indbydende, og så terrænmure undgås.

   ·           Der skal inden for lokalplanområdet arbejdes med bæredygtige tiltag via fx grønne facader, grønne tage, grønne taghaver, tilplantede grønne opholdsarealer/p-arealer og regnvandshåndtering. Formålet er at sikre en bæredygtig, grøn og rekreativ bydel, i tråd med Byrådets visioner for Viborg Baneby.

   ·           Der gives mulighed for bebyggelse og grønt forareal henholdsvis 20 og 15 m fra vejmidte mod Indre Ringvej, på et areal, der i dag bruges til skråningsanlæg mod Indre Ringvej.

    

   Trafikale forhold:

   ·           Bebyggelsen skal have vejadgange fra Falkevej.

   ·           Der skal udlægges en sti for cyklister og gående mellem Indre Ringvej og Falkevej. Stiforbindelsen skal udformes og placeres, så den er tryghedsskabende og indbydende, og den skal etableres i nær tilknytning til den kommende lysregulering ved Indre Ringvej.

   ·           Der skal afsættes 2 m langs Falkevejs østside til udvidelse af Falkevej.

   ·           Parkering inden for området kan beregnes ud fra mulig dobbeltudnyttelse.

    

   Herudover foreslår forvaltningen, at Teknisk Udvalg drøfter digital skiltning mod Indre Ringvej og øvrige overordnede veje i Viborg Kommune ud fra beskrivelsen i bilag 3, da forvaltningen vurderer, at projektet kan danne præcedens for lignende projekter i fremtiden.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse

   medio 2017

   Offentlig høring

   medio 2017

   Endelig vedtagelse

   medio 2017

    

                     

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen forventer, at Falkevej skal udvides, i takt med at området omdannes, så der bliver cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Der vil være en udgift for Viborg Kommune i forbindelse med køb af areal til udvidelse, samt anlægsudgifter.

    

   Der forventes en indtægt for Viborg Kommune i forbindelse med salg af areal mod Indre Ringvej, der med lokalplanen udlægges til bebyggelse og grønt forareal.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Ansøgning om reservation af statslig støtte til områdefornyelsen i Fjordklyngen
  • Resume

   For at sikre statslig støtte til gennemførelse af områdefornyelse skal der først søges om reservation af støtten. Forvaltningen har til den årlige ansøgningsfrist primo januar måned indsendt ”Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Fjordklyngen”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at ansøgningen om reservation af statsstøtte på 3 mio. kr. og en kommunal egenfinansiering på 6 mio. kr. til områdefornyelse i Fjordklyngen tages til efterretning, og Udvalget eftersender en anbefaling af ansøgningen til ministeriet.

    

   2. at kommunens andel på 6 mio. kr. finansieres af ”Byfornyelse mindre byer” og tages med i de kommende års budgetlægning for 2018-2021, såfremt ansøgning om reservation imødekommes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Indstillingen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk udvalg godkendte på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 2), opstart af ansøgning om reservation af støtte til gennemførelse områdefornyelsen i Ulbjerg.

    

   Uddrag fra Teknisk Udvalgs møde 15. juni 2016, sag nr. 2:

   ”Til indsatsområde 1, ”idéoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser”, er der ikke modtaget forslag. Forvaltningen har gennem de seneste år haft en række møder med bl.a. Ulbjerg Lokalråd, som har en række ideer og forslag til initiativer. På det seneste har man ønsket en række forskønnende og trafikdæmpende tiltag gennem byens hovedgade. Der er endvidere planlagt udlagt nyt slidlag i 2017 eller i årene umiddelbart herefter.

    

   Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i disse ønsker og de ideer, der er beskrevet i Borgerplan for Ulbjerg, i samarbejdet med Ulbjerg Lokalråd i efteråret med konsulenthjælp udarbejdes en ansøgning om reservation af støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Ulbjerg”.

    

   Efterfølgende er lovgivningen ændret, og det er nu muligt at arbejde med områdefornyelse i en klynge. Dette fremgår af motiverne til ændringerne af byfornyelsesloven pr. 1. juli 2016, lov om byfornyelse og udvikling punkt 3.2.2, og er ligeledes bekræftet ved et møde mellem ministeriet og Viborg Kommune den 19. august 2016.

    

   Forvaltningen har haft dialog med Ulbjerg lokalråd om denne mulighed og har efterfølgende valgt at indsende ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelsen i Fjordklyngen med accept og godkendelse af Ulbjerg lokalråd. Der er efterfølgende aftalt med Ulbjerg lokalråd, at der etableres en række trafikdæmpende foranstaltninger i forbindelse med udlægning af slidlag. Finansieringen af disse tiltag sker fra puljen ”Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter”, som blev afsat fra budget 2016.

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen er der nedsat en foreløbig følgegruppe med repræsentanter fra Fjordklyngerådet (repræsentanter fra klyngens 6 byer), heriblandt repræsentanter fra Ulbjerg lokalråd.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver og i tæt dialog med den foreløbige følgegruppe udarbejdet ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse (bilag 1). Den foreløbige følgegruppe fra Fjordklyngen anbefaler ansøgningen. Når der foreligger en afgørelse på ansøgningen om udgiftsrammen til områdefornyelse i Fjordklyngen fra ministeriet, skal der på et borgermøde vælges repræsentanter fra Fjordklyngen til den endelige følgegruppe. Følgegruppen skal sikre lokal forankring og ejerskab af områdefornyelsens initiativer.

    

    

   Beskrivelse

   Det overordnede mål for områdefornyelsen i Fjordklyngen er klyngens eget udgangspunkt for samarbejdet mellem byerne. Fjordklyngen er et samarbejde imellem 6 landsbyer: Låstrup, Nr. Rind, Skals, Skringstrup, Sundstrup og Ulbjerg, hvor man vil samarbejde omkring bosætning, erhvervsudvikling, forsamlingshuse/mødesteder, kollektiv trafik, kommunal service, miljø/energi, naturen mellem landsbyerne og turisme/oplevelsesøkonomi.

    

   Fjordklyngens udfordring som helhed er – dog endnu mere for områderne udenfor Skals og Ulbjerg – at ”man” ikke længere kan stå alene. Med de seneste mange års afvikling af landsbyfunktioner – færre arbejdspladser, et kraftigt faldende indbyggerantal, herunder især markant færre børn og unge, lukning af næsten alle butikker, osv. – er det således afgørende, at den enkelte landsby ”slår sig sammen” med nabolandsbyer og i langt højere grad end tidligere orienterer sig mod det omkringliggende lokalområde. Denne beskrivelse er dannet efter et 3-4 årig forsøgsprojekt mellem Fjordklyngen, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, nærdemokrati.dk og Viborg Kommune. Fjordklyngen er p.t. et af de klyngesamfund i Danmark, der er kommet længst i forhold til organisering og udvikling af projekter.

    

   Det er afgørende for Fjordklyngens fremtidige udvikling og succes, bliver, hvorledes det fremover bliver muligt at sikre den lokale forankring. Områdefornyelsen skal medvirke til at afprøve organisationens styrke og føre nogle af de tanker og idéer, som grundlaget for landsbyklyngen hviler på, ud i virkeligheden som konkrete fysiske forandringer.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt ministeriet godkender ansøgningen og meddeler reservation af statsstøtte, skal der inden et år udarbejdes et program. Programmet skal godkendes af ministeriet, som samtidig meddeler endeligt tilsagn om støtte. Gennemførelse af en områdefornyelse har herefter normalt et forløb over 5 år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de nødvendige initiativer, der skal sikre målet med områdefornyelsen i Fjordklyngen, som minimum kræver en samlet investering på 9,0 mio. kr. Dette kan finansieres ved at søge om reservation af statsstøtte på 3,0 mio. kr. og en kommunal egenfinansiering på 6,0 mio. kr.

    

   I forbindelse med budgetlægning 2018-21 er det politisk besluttet, at der ikke kan ønskes nye anlæg, medmindre de kan finansieres inden for eget udvalg. Forvaltningen foreslår, at områdefornyelsen i Fjordklyngen finansieres via ”Byfornyelse mindre byer”.

    

   Gennemførelse af en områdefornyelse har normalt et forløb over 6 år fra det tidspunkt, hvor der meddeles reservation af støttebeløbet, og indtil de sidste initiativer er gennemført. Den kommunale egenfinansiering vil således være fordelt over denne periode. Sag om bevilling vil blive forelagt Udvalget/Byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om statsstøtte for Områdefornyelse i Fjordklyngen.

    

   For at sikre gennemførelse af visse af de initiativer, der ønskes gennemført i forbindelse med områdefornyelsen, kan der blive behov for nedrivning af visse bygninger. Herudover er der i Fjordklyngen en række ejendomme med behov for facaderenovering. Dette vil blive forsøgt gennemført via puljen for Landsbyfornyelse efter forudgående aftale med ejerne.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 6 Godkendelse af program for områdefornyelse i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan
  • Resume

   Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte til områdefornyelse, skal der indsendes et program samt Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. april 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at programmet for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan godkendes.

    

   2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at programmet for områdefornyelsen i Klejtrup med tilhørende finansieringsplan godkendes, og

    

   2. at program og finansieringsplan sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med anmodning om endelig godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 6) udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte til Områdefornyelse i Klejtrup. På baggrund af ansøgningen har ministeriet meddelt reservation af det ansøgte støttebeløb på 2 mio. kr. Projektets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 4 mio. kr.

    

    

   Inddragelse og høring

   På baggrund af ministeriets meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med borgerne i Klejtrup og en lokalforankret følgegruppe udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Klejtrup ved et stort borgermøde den 19. januar 2017 og anbefales af følgegruppen for områdefornyelsen i Klejtrup.

    

    

   Beskrivelse

   Bag ansøgningen om reservation af midler til områdefornyelse i Klejtrup lå et stærkt ønske om at sikre byens position som centerby og gøre Klejtrup til det oplagte valg for tilflyttere. Borgernes synlige sammenhold og mange aktiviteter var i 2004 medvirkende til, at Klejtrup blev kåret som Årets Landsby – en pris der belønner landsbyer, som gør et stort stykke arbejde for at skabe lokalt liv og udvikling.

    

   Områdefornyelsen bygger videre på denne positive udvikling, hvor programmets delprojekter skal være medvirkende til kvalitetsløft, som forbedrer trafiksikkerheden, efterlader byens unge borgere og efterskoleelever med et positivt indtryk af Klejtrup og etablerer et nyt centralt mødested, der skaber rammerne for hverdagsliv og fællesskab. Projekterne er i fællesskab et skridt på vejen mod at styrke Klejtrups helt særlige karakter og gøre centerbyen til en endnu mere attraktiv bosætnings- og erhvervsby.

    

   For at opfylde denne målsætning har programmet 3 overordnede indsatsområder:

    

   1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.

   1.1 Legeparken, opgradering af eksisterende legepark

   1.2 Købmandspladsen, forskønnelse og ophold

   1.3 Brugstorvet renovering og ny hverdagsscene

   1.4 Kirkebakken ny naturforbindelse

   1.5 Hundeskoven, ny hundeskov og ophold

    

   2. Særlige trafikale foranstaltninger

   2.1 Fartchikaner og stiforbindelser

   2.2 Parkeringslommen, ny p-plads og optimering af eksisterende vejkryds

    

   3. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler

   3.1 Brugstorvet, ny hverdagsscene, sejldug, festtelt og belysning

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   I forbindelse med at ministeriet godkender programmet og meddeler endeligt tilsagn om statsstøtte, bliver der krav om, at områdefornyelsen skal gennemføres inden for en 5-årig periode.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Programmets samlede budget er på 6 mio. kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 4 mio. kr. I budget for 2017 og overslagsårene 2018-21 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Klejtrup”, der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.

    

   I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer inden for byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse samt søgning af diverse fonde.

    

   Gennemførelsen af visse initiativer, som fx hundeskoven og bearbejdning af Brugstorvet, vil indbefatte aftale om udførelse med grundejere. Endvidere vil gennemførelse af flere af de forventede projekter kræve, at der udarbejdes borgerkontrakter i forhold til fremtidig drift og vedligehold. Når der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forelagt udvalget særskilt.

    

   Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget/byrådet, når der foreligger et svar fra Ministeriet på ansøgningen om godkendelse af Program for Områdefornyelse i Klejtrup.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 7 Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan og færdiggørelsesarbejder (Bevillingssag)
  • Resume

   I 2016 er der blevet solgt 38 grunde i Viborg Kommune. For at bevare et passende udbud af boliggrunde vurderes, at der er behov for yderligere byggemodning til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.200.000 kr. fordelt på kontiene anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   5. at udgiften til byggemodning af boliggrund og færdiggørelse af boligområder på 14.200.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 14.200.000 kr. fordelt på kontiene anført i tabel 1 i sagsfremstillingen med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   5. at udgiften til byggemodning af boliggrund og færdiggørelse af boligområder på 14.200.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”

    

   Teknisk Udvalg opfordrer endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. januar 2017 (sag nr. 12) handlingsplanen for byggemodninger i 2017.

    

   I sagsfremstillingen af handlingsplanen har forvaltningen lagt op til, at der byggemodnes 158 grunde til boligformål. Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 18.429 mio. kr. til boliggrunde, hvoraf 4,2 mio. kr. er bevilliget til Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Viborg Baneby.

    

   Herudover er afsat 14.071 mio. kr. til boliggrunde i Arnbjerg 1. etape lokalplan 421.

    

   På Byrådets møde den 1. maj 2016 (sag nr. 4) behandlede Byrådet nedrivningen af Rosenvængets skole. Byrådet besluttede, at ”Salg af byggegrunde på Rosenvængets Skoles areal skal finansiere nedrivningen af bygningerne, og vil dermed på et senere tidspunkt indgå som en indtægt til om- og tilbygning af Vinkelvej 20”. Byggemodningen af arealet ved Rosenvænget i Viborg skal derfor bevilliges særskilt.

    

   Handlingsplanen vedlægges som bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Aktuelle lokalplaner har været i høring.

    

    

   Beskrivelse

   Til realisering af byggemodninger i handlingsplanen foreslås følgende områder byggemodnet (det bemærkes, at bevilling for byggemodning af grund i Arnbjerg indgår i senere sagsfremstilling).

    

   På Asmild Mark i Viborg forslås byggemodnet 3 grunde i lokalplanens østlige delområde II til tæt lav bebyggelse.

    

   På Svalelunden i Viborg foreslås byggemodnet 12 grunde til åben lav bebyggelse i den vestlige side og 3 grunde til tæt lav bebyggelse i den østlige side af lokalplanen.

    

   På Rosenvænget i Viborg er eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes 7 grunde til åben lav bebyggelse indenfor delområde I og 3 grunde til tæt lav bebyggelse indenfor delområde II.

    

   På Fristruphøjvej / Skaldehøjvej i Viborg er eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes til 2 grunde til tæt lav bebyggelse med adgang fra hhv. Fristruphøjvej og Skaldehøjvej.

    

   På Lyngvej i Viborg forslås byggemodnet 6 grunde til åben lav fordelt på 2 boligveje.

    

   På Bylangsager i Ørum forslås byggemodnet 5 grunde til åben lav bebyggelse.

    

   På Fjordglimt i Ulbjerg foreslås, at der indenfor den nuværende anvendelsesplan i lokalplanen udstykkes 4 grunde til åben lav boligbebyggelse fordelt på 2 boligveje i henholdsvis nordlige og sydlige del af området. Såfremt der viser sig stor interesse for de udstykkede grunde, er der mulighed for at udarbejde forslag til ændring af lokalplan, således at der kan udstykkes totalt op til 14 grunde til åben lav bebyggelse.

    

   Derudover er der behov for et beløb til færdiggørelse af tidligere udlagte boligområder.

    

   Forslag til byggemodning - Tabel 1

   Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Antal grunde (åben lav)

   Tæt lav

   (stor­par­cel)

   Overslag

   Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.

   2

   Oversigt over byggemodninger i Viborg

    

   3

   Asmild Mark, Viborg

   436

    

   3

   1.200.000 kr.

   400.000 kr.

   4

   Svalelunden, Viborg

   433 Tillæg 1

   12

   3

   3.850.000 kr.

   160.417 kr.

   5

   Rosenvænget, Viborg

   474

   7

   3

   2.500.000 kr.

   250.000 kr.

   6

   Lyngvej i Viborg

   KP

   2 x 3

    

   1.800.000 kr.

   300.000 kr.

   7

   Fristruphøjvej/Skaldehøjvej i Viborg

   417

    

   2

   850.000 kr.

   425.000 kr.

   8

   Oversigtskort, Ørum

    

   9

   Egelundsparken, Ørum

   61

   5

    

   1.250.000 kr.

   250.000 kr.

   10

   Oversigtskort Ulbjerg

    

   11

   Fjordglimt, Ulbjerg (nordlig vej)

   B.22.36-86

    

   4

    

   1.000.000 kr.

   250.000 kr.

    

   Færdiggørelsesarbejder i boligområder

    

    

    

   1.750.000 kr.

    

   I alt

    

    

    

    

   14.200.000 kr.

    

    

   Af tabellen ovenfor fremgår det, at grundene som minimum skal sælges til de anførte omkostninger pr. grund, idet der også skal tages højde for Kommunens udgifter til køb af arealer til den pågældende byggemodning.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Gennemføres i 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Indkomne høringssvar til kommende køreplaner gældende fra 25. juni 2017
  • Resume

   Midttrafik har haft de kommende buskøreplaner gældende fra 25. juni 2017 i offentlig høring i perioden fra den 9. januar til den 22. januar 2017. De indkomne høringsforslag er behandlet af Midttrafik og videresendt til afklaring i de respektive kommuner.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.  at høringskøreplanerne godkendes og er gældende fra og med den 25. juni 2017, og

    

   2.  at rute 750 forsøgsvis betjener Amtsmandshøjen, som planlagt

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Teknisk Udvalgs møde den 28. september 2016 (sag nr. 11) – ”Budget kollektiv trafik 2017 og besparelsesmuligheder” – blev det besluttet at gennemføre følgende 4 besparelsesforslag i Viborg Kommunes kollektive trafik:

   ·           Forlængelse af kontrakt i 2 år med billigere faste busomkostninger fra 2017

   ·           Udvidet ferieplan for bybusser

   ·           Reducering af formiddagskørsel på linje 3 og 4 i bybusnettet

   ·           Flextrafik – indførelse af byzone med knudepunkter

    

    

   Inddragelse og høring

   De aftalte ændringer for den udvidede ferieplan og reducering af formiddagskørsel er indarbejdet i kommende køreplaner gældende fra 25. juni 2017, og disse køreplaner har været i offentlig høring i januar måned 2017.

    

   De indkomne høringssvar med Midttrafiks vurdering er vedhæftet sagen som bilag.

    

    

   Beskrivelse

   Bybusnettet i Viborg

   Feriekøreplanen (reduceret kørsel) for bybusser er udvidet til også at gælde i uge 7, hele påskeugen, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og uge 42. Der er tidligere kun gennemført feriekøreplan i skolernes juleferie og sommerferie. Sommerferiekørslen er i år 7 uger.

   Der er modtaget 1 ønske om at bibeholde en morgenafgang ekstra i feriekøreplanen. Generelt er de afgange, som er mest benyttet, bibeholdt i feriekøreplanen, så pendlerne sikres bedst muligt.

    

   Reduceringen af formiddagskørsel på bybuslinje 3 og 4 mellem kl. 9-14, hvor frekvensen er nedsat til timesdrift, har givet nogle få høringssvar med ønsket om at bibeholde den nuværende drift.

    

   Andre indkomne bemærkninger til bybusnettet vedrører ønske om tidsjusteringer og ekstra afgange enkelte steder. Der er ønsker om oprettelse af flere stoppesteder, så gangafstanden for de ældre passagerer mindskes.

    

   Bybuslinje 2 og 3 er omlagt fra og med 26. februar 2017 grundet anlægsarbejderne i Banebyen. Enkelte passagerer ønsker i den forbindelse, at linje 3 fortsat kører til Rutebilstationen.

    

   Lokalruterne

   De indkomne ønsker til lokalrutenettet omhandler generelt tidsjusteringer og omlægninger af ruter, så flere områder kan betjenes. Ønskerne går på omlægning af nogle ruter, så betjeningen til Kølsen, Ørum Skole, Egeskovskolen og øvrige områder i Hald Ege bliver forbedret.

    

   De indkomne ønsker imødekommes kun i den udstrækning, det kan lade sig gøre uden større gener eller ekstra udgifter til følge.

    

   Der er specielt indkommet bemærkninger til lokalrute 750 Viborg-Tjele-Sjørring-Vorning, da denne rute er planlagt med en ruteændring til at køre via Nørresøvej, Asmildhøjen og Amtmandshøjen i stedet for Randersvej og Houlkærvej. Ruteændringen vil imødekomme nogle ønsker om betjening af området ved Asmildhøjen, hvor der efterhånden bor en del ældre, som ønsker busbetjening. Konsekvenserne er, at de uddannelsessøgende i bussen vil få op mod 5 minutter ekstra køretid, og de studerende, der bor på Nørresø Kollegiet og på Merkurkollegiet, vil få en længere gangdistance til mulige stoppesteder.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   De kommende køreplaner er gældende fra og med søndag den 25. juni 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De økonomiske forhold for kommende køreplaner er beskrevet på Teknisk Udvalgs møde den 28. september 2016 (sag nr.  11). Midttrafik har i bilagene til punktet lavet beregninger for de enkelte indkomne høringssvar.

    

   Der er ikke imødekommet ønsker, som betyder udvidede økonomiske konsekvenser.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Temadrøftelse nr. 1: Trafikplan for Viborg Kommune - drøftelse af foreløbigt arbejde
  • Resume

   Trafikplanen bliver et centralt element i udviklingen af Viborg Kommune. Forvaltningen ønsker derfor løbende at orientere og involvere Teknisk Udvalg i arbejdsprocessen for at sikre, at forslaget til trafikplan er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Kommunen. Der foreligger nu et forslag til vision og mål. Desuden er de overordnede udfordringer blevet klarlagt, og temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed er blevet behandlet. Forvaltningen ønsker, at Teknisk Udvalg drøfter det foreløbige arbejde.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg orienteres om og drøfter det foreløbige arbejde med Trafikplanen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg drøftede det foreløbige arbejde med Trafikplanen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet 30. november 2016 (sag nr. 16).

    

    

   Beskrivelse

   I efteråret 2016 er der sket en kortlægning og analyse af trafikken, dens udvikling og de udfordringer, trafikanterne oplever. Forvaltningen er i gang med at udarbejde et udkast til trafikplan for Viborg kommune, herunder forslag til vision, mål og indsatsområder. Trafikplanen forventes at blive sendt i offentlig høring i starten af august 2017.

    

   Den nye samlede trafikplan for Viborg Kommune bliver en digital plan, som inddeles i seks hovedafsnit: 

   ·           "Forsiden" beskriver trafikplanens indhold, tidsplan og proces. 

   ·           "Fakta og udfordringer" beskriver trafikkens udvikling, borgernes rejsevaner, trafikulykker samt hvilke udfordringer man har som trafikant i Viborg Kommune.

   ·           "Vision og mål" angiver Kommunens overordnede vision med trafikplanen og hvilke mål, der skal understøtte visionen.

   ·           "Temaer" beskriver forskellige indsatsområder for trafikken og mobiliteten i Kommunen.

   ·           ”Projekter" beskriver de konkrete projekter for trafikken, trafikanterne samt udbygning af kommunens infrastruktur (handlingsplan)

   ·           ”Kort” som viser forskellige informationer.

    

   Forvaltningen har p.t. udarbejdet udkast til dele af følgende hovedafsnit i trafikplanen:

   ·           Forside
   - Om trafikplanen
   - Tidsplan og proces
   - Sammenfatning - foreløbig

   ·           Fakta og udfordringer
   - Fakta (rejsevaner, trafikprognose, trafikulykker)
   - Udfordringer (Viborg, øvrige større byer, landdistrikter)

   ·           Vision og mål

   ·           Temaer
   - Kollektiv trafik (status, udfordringer, fokusområder)
   - Trafiksikkerhed (status, udfordringer, fokusområder)

    

   Inden afsnittene gøres færdige ønsker forvaltningen, at Udvalget orienteres og drøfter afsnittenes foreløbige indhold, med henblik på at sikre, at forslag til visioner, mål og indsatsområder er i tråd med Udvalgets forventninger og ønsker til udviklingen af Viborg Kommune.

    

   Afsnittene, der foreligger p.t., fremgår af bilag.
   På mødet ønskes flg. afsnit drøftet:

   ·           Vision og mål (s. 30-33)

   ·           Tema om kollektiv trafik (s. 36-45)

   ·           Tema om trafiksikkerhed (s. 47-56)

   Øvrige afsnit i bilaget er alene til orientering.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Trafikplanen forventes vedtaget ultimo 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger primo 2017 (orienteringssag)
  • Resume

   Forvaltningen orienterer årligt Teknisk Udvalg om tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger.

  • Indstilling

   Direktører for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udviklingen af tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger for perioden 2010 - 2017 fremgår af diagrammet i bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af de udførte asfaltarbejder i 2016 samt foretaget hovedeftersyn af en række veje har forvaltningen udarbejdet en opgørelse over tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger (ca. 1.570 km) primo 2017.

    

   Resultatet viser, at 77 % af kommunens veje er i god stand, mens 19 % er i acceptabel stand. Henholdsvis 4 % og 0 % er i kritisk eller uacceptabel stand.

    

   Opgørelse viser, at tilstanden af asfaltbelægninger på kommunes veje er blevet forbedret i forhold til seneste opgørelse primo 2016, hvor 75 % af vejene var i god stand, 19 % i acceptabel stand, mens henholdsvis 5 % og 0 % var i kritisk og uacceptabel stand.

    

   Opgørelsen viser tillige, at ca. 110.000 m2 asfaltbelægninger, svarende til ca. 1 % af det samlede belægningsareal er blevet forbedret i det seneste år.

    

   Den forbedrede tilstand af asfaltbelægninger i de seneste par år har tillige medført, at Kommunen i 2016 har brugt mindre ressourcer på asfaltreparationer.

    

   Til orientering kan det oplyses, at der i 2016 blev udført ny belægning på ca. 64 km vej eller 360.000 m2 belægningsareal. I 2017 forventes der fornyet ca. 70 km veje eller ca. 440.000 m2 belægningsareal.

    

   I forbindelse med udførelse af hovedeftersyn på Kommunes veje registreres vejenes skadestilstand i ovennævnte 4 kategorier – god, acceptabel, kritisk og uacceptabel. I bilag 2 vedlægges fotos af veje i de forskellige kategorier/skadestilstande.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 11 Banevejen på Viborg Station - Besparelsesforslag
  • Resume

   Økonomien i projektet med etablering af Banevejen i Viborg er stram. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gennemføres 2 besparelsesforslag på vejentreprisen. Det ene forslag er, at der ikke opsættes espalier men kun klatreplanter på den store spuns ved Regionshospitalet, mens det andet forslag er, at der ikke plantes hæk mellem Alhedestien og Banevejen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.  at besparelsesforslag 2 og 5 gennemføres, og

    

   2.  at besparelsesforslag 4 ikke gennemføres.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomien vedrørende Banevejen på Viborg Station er senest behandlet på Byrådets møde den 21. december 2016 (sag nr. 29). Sagen omhandlede de økonomiske udfordringer, der er i projektet, efter at banedelen af projektet er gennemført.

    

   Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 30. november 2016 (sag nr. 20), at udvalget får tilsendt en dagsorden, hvis der skal findes yderligere besparelser på vejdelen af projektet Banevejen, efter tilbudsgivningen på vejentreprisen og slutopgørelsen på baneentreprisen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har i forbindelse med indgåelse af kontrakten med vejentreprenøren fået prissat 5 besparelsesforslag. Det drejer sig om:

    

   1.     Betonkantsten i stedet for granitkantsten på Banevejen. Besparelsen er ca. 67.000 kr. Besparelsen er vurderet til at være for lav i forhold til, at granitkantsten har noget længere levetid og kan holde til, at køretøjer kører op på dem for at vige for ambulancer. Forvaltningen har fravalgt denne besparelse.

    

   2.     Kun klatreplanter og ingen espalier på den store spunse ved Regionshospitalet. Besparelsen er ca. 530.000 kr. Det er muligt efterfølgende at opsætte espalier uden væsentlig merudgift. Forvaltningen anbefaler denne besparelse.

    

   3.     Trappe ved remisen laves ikke. Besparelsen er vurderet til ca. 66.000 kr. Besparelsen er vurderet til at være for lav i forhold til, at Viborg Kommune vil stå i en situation, hvor der mangler en trappe i det hul, der er lavet i tunnel­element­erne til Himmerlandsstien. Desuden er trappen væsentligt dyrere at anlægge på et senere tidspunkt. Forvaltningen har fravalgt denne besparelse.

    

   4.     Muld og græs i midterheller frem for asfalt. Besparelsen er ca. 112.000 kr. Besparelsen medfører, at der kommer en driftsudgift til at slå græsset i hellerne. Forvaltningen kan ikke anbefale denne besparelse.

    

   5.     Bøgepur plantes ikke mellem cykelsti og vej, i stedet sås græs. Besparelsen er ca. 50.000 kr. Forvaltningen anbefaler denne besparelse.

    

   Forvaltningen anbefaler således besparelsen i punkt 2 og 5 svarende til et beløb på ca. 580.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Entreprenøren skal senest 1. marts 2017 have besked på, hvad Viborg Kommune ønsker.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er indkommet tilbud på vejentreprisen og modtaget slutopgørelse på baneentreprisen. Tilbuddet på vejentreprisen var bedre end forventet, men desværre var slutopgørelsen på baneentreprisen værre end forventet. Økonomien i projektet er således stadigvæk stram, og Forvaltningen vil anbefale, at der spares på vejentreprisen som angivet under ”Beskrivelse”. Det er Forvaltningens opfattelse, at disse 2 besparelser ikke i væsentlig grad forringer det arkitektoniske udtryk i området. Det er desuden muligt at opsætte espalier på spunsen samt plante en hæk, hvis det ønskes på et senere tidspunkt.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lokalplan 441, der vedrører Banevejen, foreskriver, at spunsen skal beplantes.

 • 12 Vintertjeneste - Udbud og opklassificering af 4 veje
  • Resume

   Glatførebekæmpelse og snerydning på de offentlige veje og stier udføres af Park & Vejservice samt en række vognmænd. Vognmændene har 18 kørebaneruter. Ruterne skal genudbydes i 2017, og det anbefales, at det sker for 3 vintersæsoner med option på yderligere 1 vinter.

    

   Der stilles desuden forslag til opjustering af 4 vejstrækninger fra vintervejklasse 2 til vintervejklasse 1.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der gennemføres et EU-udbud på 18 kørebaneruter,

    

   2. at udbuddet skal strække sig over de kommende 3 vintersæsoner med option på forlængelse på yderligere 1 vinter, og

    

   3. at de 4 nævnte strækninger opjusteres fra vintervejklasse 2 til vintervejklasse 1.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på møde den 18. november 2015 (sag nr. 19) vedtaget ”Vinter- og renholdelses­regulativet for Viborg Kommune”. Regulativet beskriver blandt andet, hvordan der skal glatførebekæmpes og sneryddes på offentlige veje og stier. Alle veje og stier er tildelt en vinterklasse i henhold til regulativet. Der er 3 vejklasser og 2 stiklasser.

    

   Vintertjenesten på de offentlige veje og stier foretages af Park & Vejservice samt en række vognmænd. Der er pt. 18 kørebaneruter, der køres af vognmænd.

    

   Det er vintervagten, der foretager udkald af både Park & Vejservice og vognmændene.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Entrepriserne med de 18 kørebaneruter slutter efter vintersæsonen 2016/2017. Derfor skal der gennemføres et nyt udbud, der gælder fra sæson 2017/18. Udbuddet er et EU-udbud, hvor alle vognmænd kan byde ind på en kørebanerute.

    

   Kørebaneruterne ligger på klasse 1 og 2 vejene. Klasse 1 er de største kommuneveje (fx de gamle amtsveje), og klasse 2 er de store veje i byerne samt de fleste veje på landet. Det er muligt på viborg.dk/vinter at se et kort over alle vinterklasserne for både veje og stier.

    

   Forvaltningen foretager regelmæssigt en gennemgang af offentlige veje og stier for at vurdere, om den tildelte klasse er korrekt. Det kan fx være, at en boligvej bliver opjusteret til en klasse 2, hvis der skal køre bybus på vejen. Eller at en vej på landet bliver nedklassificeret til klasse 3, hvis der ikke længere er erhverv på en ejendom. Denne op- og nedjustering foretages administrativt.

    

   Klasse 1 vejene er der ikke ændret på siden 2007. Der er dog 4 veje, hvor trafikmængden nu er så stor, at det bør vurderes, om der skal ske en opjustering af vejene fra klasse 2 til klasse 1. Forskellen på klasse 1 og 2 kan ses i tabellen nedenfor, hvor det er vist, hvornår kørebanerne tilstræbes holdt farbare:

    

   Vintervejklasse 1

   Vintervejklasse 2

   Hele døgnet

   Kl. 6.00-22.00

   Præventiv saltning

   Saltning ved konstateret glatføre

   Snerydning, så færdslen kan afvikles uden gener

   Snerydning, så færdslen kan afvikles uden væsentlige gener

    

   Disse veje er (se kort i bilag 1 og 2): 

   1.     Røddingvej fra Viborg til Vammen: Vejen er gjort bredere inden for de sidste år og har fået mere trafik. Der er ofte udfordringer med glatte vejstrækninger på vejen.

   2.     Tapdrupvej fra rundkørslen ved Randersvej i Viborg til Vejrumbro. Der er kommet flere bilister fra de nye boligområder i Viborg og Tapdrup. Vejen mod Vejrumbro benyttes af mange medarbejdere fra Grundfos.

   3.     Vejen mellem syd for Vejrumbro, Mammen og Bjerringbro (Mammen Byvej, Bjerring Byvej, Bromøllevej). Der er stor trafikmængde på vejen, og den benyttes som Tapdrupvej af mange medarbejdere fra Grundfos.

   4.     Vejen mellem Ravnstrup, Stoholm og Tastum (Nybrovej, Lundgårdsvej, Tastumvej). Der er ofte problemer med glatte veje, og trafikmængden er stor.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Vintersæsonen starter 1. oktober, og udbuddet skal derfor være gennemført inden 1. juli, således at vintervagten og vognmændene har tid til mobilisering.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Omkostningerne til vintertjenesten er meget afhængig af vejrliget.

    

   Da det ikke er økonomisk rentabelt for Park & Vejservice at eje det materiel, der skal køre på alle kørebaneruterne, anbefales det, at der gennemføres et EU-udbud med 18 kørebaneruter.

    

   I dag er der udbudt 3 klasse 1 ruter og 15 klasse 2 ruter. Det anbefales, at de 4 vejstrækninger under Beskrivelse ændres fra klasse 2 til klasse 1. Det medfører, at der stadigvæk skal udbydes 18 kørebaneruter, men nu 4 klasse 1 ruter og 14 klasse 2 ruter.

    

   Det vurderes, at den årlige merudgift til ændring fra vintervejklasse 2 til vintervejklasse 1 i en såkaldt normalvinter er ca. 180.000 kr. Dertil kommer udgifter til snerydning og indkøb af salt. Det vurderes, at udgiften kan holdes inden for eksisterende budgetramme via effektiviseringer og fornyet udbud.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 13 Forslag til etablering af cykelsti m.m. langs den nordlige del af Falkevej, Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg på møde den 30. november 2016 (sag nr. 12), hvor Udvalget besluttede, at Forvaltningen skulle arbejde videre med projektet vedrørende etablering af cykelsti og forbedrede parkeringsforhold på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i Viborg. På baggrund heraf er der udarbejdet et skitseforslag (bilag 1) og forslag til finansiering.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det udarbejdede skitseforslag til etablering af cykelsti og nyt fortov langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej incl. holdeplads med 5 P-pladser ud for Nærbutikken godkendes, og

    

   2. at udgiftsfordelingen mellem Kommunen og ejerforeningen godkendes.

    

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår endvidere, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 550.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   4. at udgiften på 550.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende erhvervelse af areal til etablering af cykelsti m.m. på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om køb af jord.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

    

   1. at det udarbejdede skitseforslag til etablering af cykelsti og nyt fortov langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej incl. holdeplads med 5 P-pladser ud for Nærbutikken godkendes, og

    

   2. at udgiftsfordelingen mellem Kommunen og ejerforeningen godkendes

    

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 550.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   4. at udgiften på 550.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, og

    

   5. at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende erhvervelse af areal til etablering af cykelsti m.m. på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om køb af jord.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som følge af de seneste års anlægsarbejder samt trafikudvikling i området ved Holstebrovej/Falkevej er der opstået ønsket om at forbedre trafikforholdene ved at etablere en cykelsti i vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej samt etablere holdeplads i indrykket parkeringslomme ved Falkevejens Nærbutik.

    

    

   Inddragelse og høring

   Bestyrelsen for ejerforeningen Fasanvej 2-12 samt Falkevejens Nærbutik, som er lejer, har været inddraget i udformning af cykelsti, nyt fortov samt holdeplads i indrykket P-lomme.

    

    

   Beskrivelse

   Krydset Holstebrovej-Falkevej er i 2015 blevet ombygget med signalreguleret kryds som følge af nyt erhvervsbyggeri nord for krydset. Dette har genereret mere trafik på Falkevej, så trafiksikkerheden for cyklister er blevet forringet, ligesom kantstensparkering ved Falkevejens Nærbutik ofte giver anledning til kødannelse og trafikfarlige situationer.

    

   Teknisk Udvalg har senest på møde den 30. november 2016 (sag nr. 12) besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for etablering af cykelsti samt forbedrede parkeringsforhold på vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej.

    

   Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseprojekt for etablering af cykelsti, nyt fortov samt holdeplads til 5 personbiler i indrykket P-lomme langs vestsiden af Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej. Skitseprojektet fremgår af bilag 1.

    

   Projektet medfører, at Kommunen skal erhverve ca. 210 m2 jord af Ejerforeningen Fasanvej 2-12. Der er indgået aftale med Ejerforeningen om jorderhvervelse samt udgiftsfordeling med forbehold for Byrådet endelige godkendelse af projektet.

    

   Den samlede anlægsudgift for projektet incl. erstatning for jorderhvervelse er beregnet til 650.000 kr. Heraf afholder Ejerforeningen Fasanvej 2-12 udgiften på 100.000 kr. vedrørende etablering af holdeplads. Viborg Kommunes andel til cykelsti og nyt fortov m.m. udgør således 550.000 kr.

    

   Anlægsudgiften på 550.000 kr. foreslås finansieret af afsatte rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. til ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”, som er afsat i investeringsoversigten for 2017.

    

   I henhold til vejlovens § 96 kan Kommunen iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejer af ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Hvis det forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver over for den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Med henblik på jorderhvervelse til etablering af cykelsti m.m. på Falkevej foreslår forvaltningen, at arealet erhverves ved ekspropriation i det omfang, der ikke kan indgås frivilligt forlig med den berørte lodsejer. Det pågældende areal omfatter del af matrikel nr. 15 bs Viborg Markjorde.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet kan med fordel udføres i forlængelse af Energi Viborg Vand A/S’ anlægsarbejde i krydset Falkevej-Fasanvej, som omfatter hævning af krydset for minimering af risiko oversvømmelse (klimatilpasning).

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 14 Prioritering af cykelsti ved Birkesø, etape 2
  • Resume

   Teknisk Udvalg har tidligere besluttet at godkende et cykelstiprojekt ved Gammelstrup. Her ønskede en borgergruppe at anlægge en cykelsti mod Birkesø. En deletape 1 kunne finansieres af ”grøn ordning” for vindmøller ved Gammelstrup. Borgergruppen samt Stoholm Borgerforening har imidlertid ønske om at få anlagt deletape 2, så der er mulighed for at cykle i eget tracé hele vejen til Birkesø.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at det drøftes, om deletape 2 skal prioriteres og anlægges sammen med deletape 1, idet det forudsættes, at Klima- og Miljøudvalget i givet fald træffer beslutning om at overføre 600.000 kr. til medfinansering af nærværende etape 2.

    

   2. at sagen afhængig af beslutningen sendes til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

    

    

   Direktøren indstiller endvidere, under forudsætning af at Klima- og Miljøudvalget senere træffer beslutning om at overføre 600.000 kr. til medfinansiering af nærværende etape 2, 

    

   3. at sagen fremsendes til Byrådet som bevillingssag, idet:

   ·         at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr. til kontoen ’Cykelsti ved Gammelstrup’ med rådighedsbeløb i 2017 og

   ·         at udgiften på 1.400.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Sagen blev udsat med henblik på afklaring af finansiering.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 24. februar 2016 (sag nr. 7), at godkende et cykelstiprojekt mellem Gammelstrup og en privat fællesvej på vejstrækningen mod Birkesø. Cykelstien skal anlægges for midler fra ”Grøn Ordning”, som administreres af Energinet.dk. Grøn Ordning bidrager på baggrund af økonomi fra opstilling af vindmøller til enkelte projekter, foreslået - og udført af – lokalbefolkningen, foreninger, Kommunen m.v.

    

   Viborg Kommune har i efteråret 2016 fået endelig tilkendegivelse fra ”Grøn Ordning” om at kunne iværksætte anlægsprojektet.

    

   Stoholm Borgerforening samt lokalgruppen, som oprindeligt ønskede deletape 1 udført, har efterfølgende kontaktet Kommunen med henblik på at få prioriteret deletape 2.

    

   Ligeledes har Stoholm Borgerforening opfordret Kommunen til, at deletape 2 bl.a. finansieres af nogle af de afsatte midler til renovering/anlæggelse af stier ved Birkesø.

    

   Disse rekreative stiers anlæggelse ved Birkesø hører under Klima- og Miljøudvalget. Der er for renoveringen ved Birkesø afsat ca. 600.000 kr. til interne stier m.m.

    

    

   Inddragelse og høring

   Såfremt Teknisk Udvalg ønsker deletape 2 anlagt, så bør Klima- og Miljøudvalget høres om, hvorvidt deletape 2 delvist kan finansieres af de afsatte midler til renovering af Birkesø.

    

    

   Beskrivelse

   I sommermånederne er der blandt Stoholm og Gammelstrups borgere et stor ønske om at kunne komme trafiksikkert ud til Birkesø. Mellem Stoholm og Gammelstrup er der cykelsti, men fra Gammelstrup skal der køres af en forholdsvis smal og trafikeret vej, Birkesøvej.

    

   Stoholm skoles elever benytter ofte Birkesø som udflugtsmål, og mange af de besøgende til Birkesø er cyklende børn og unge.

    

   Den tidligere planlagte deletape 1 bringer de cyklende ca. 800 m mod Birkesø, hvorefter der kan køres af privat fællesvej det sidste stykke til Birkesø. Denne private fællesvej er ca. 300 m længere, end hvis man fortsætter ad Birkesøvej.

    

   Del-etape 2 er ca. 1,6 km og kan anlægges i grus for ca. 2 mio. kr. Såfremt Klima- og Miljøudvalget kan bidrage med 600.000 kr., er der behov for yderligere 1,4 mio. for at kunne realisere etape 2.

    

   Lokalgruppen i Gammelstrup har talt med de fleste lodsejere på strækningen, og de er umiddelbart positive for cykelstiens anlæggelse.

   Se oversigtskort på bilag 1.

    

    

   Alternativer

   Puljen til ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan” kan anvendes til andre trafiksikkerhedsprojekter, idet det bemærkes, at der andre steder i kommunen findes tilsvarende ønsker om cykelstier (se bilag 2).

    

    

   Tidsperspektiv

   Såfremt deletape 2 skal anlægges, bør det af økonomiske årsager udføres sammen med deletape 1. Stien kan udføres i 2017, såfremt der opnås enighed med lodsejerne på strækningen. Der skal gennemføres en ekspropriationsbeslutning samt en bevillingssag for at få frigjort midlerne fra ”Grøn Ordning”.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil for både etape 1 og 2 være en udgift til især vedligeholdelse af stiens grusbelægning og klipning af rabatter. For etape 1 er driftsudgiften ca. 1.500 kr./år, og for etape 2 er driftsudgiften ca. 3.000 kr./år. Det forventes ikke, at stien skal vinterbekæmpes, da det fortrinsvis er en sti som benyttes om sommeren. Driften kan holdes inden for det nuværende driftsbudget.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 15 Cykelsti langs Hessellundsvej (bevillingssag)
  • Resume

   Byrådet besluttede i sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 26), at forvaltningen skal påbegynde planlægningen af et cykelstiprojekt vest for Karup mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen ved Hessellundsvej. Der søges nu bevilling til anlæggelse af cykelstien.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der etableres cykelsti mellem Herningvej og frem til N.O. Hansens Vej som beskrevet,

    

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Hessellundsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at anlægsudgiften på 1.765.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at der etableres cykelsti mellem Herningvej og frem til N.O. Hansens Vej som beskrevet,

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Hessellundsvej” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   3. at anlægsudgiften på 1.765.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier”.            

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 26) at påbegynde cykelstiprojektet Hessellundsvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen. Derudover besluttede Byrådet den 21. december 2016 (sag nr. 28), ekspropriation af jord til cykelsti langs Hessellundsvej.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Cykelstien placeres som vist på bilag 1 (etape 1), delvis i eget tracé og delvis langs Hessellundsvej med en total længde på 2 km.

    

   Forbindelse fra Alhedestien sker via Mosevej over Herningvej til eksisterende markvej som ændres i belægning. Krydsning med Herningvej udføres som almindelig stikrydsning med helleanlæg. På eksisterende vej udlægges ny asfalt, og beplantning beskæres for at skabe tryghed langs stien. Langs Hessellundsvej forløber cykelstien på sydlig side frem til N. O. Hansens Vej.

    

   Strækning fra Alhedestien frem til N. O. Hansens Vej kan udføres for et budget på 1.765.000 kr.

    

   Det bemærkes, at cykelstien på størstedelen af strækningen er beliggende på forsvarets areal. På denne strækning foreslås indgået en lejeaftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omkring brug af areal. På den øvrige strækning skal der erhverves jord.

    

    

   Alternativer

   På Teknisk Udvalgs møde blev der talt om muligheden for at forlænge stien fra N. O. Hansens Vej frem til Hessellund Camping(etape 2). Forlængelsen kan ikke udføres inden for det afsatte beløb til cykelstier i 2017. Strækningen på 1,3 km fra N. O. Hansens Vej frem til Hessellund Camping kan evt. udføres i en senere etape for et budget på 1.535.000 kr.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udføres i 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Cykelstien indgår i fremtidig drift og vintervedligeholdelse. Drift og vintervedligeholdelse holdes indenfor nuværende budget herfor.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Viborg banebro og parkeringsetage til erhvervsgymnasium (bevillingssag)
  • Resume

   Der ansøges om anlægsudgiftsbevillinger af de afsatte rådighedsbeløb, dels til udførelsen af den del af Viborg Banebro, som udgør en integreret del af det planlagte Midtbyens gymnasium (Hærvejsplads, passagen mellem de to dele af gymnasiets bygninger, samt tilstødende elementer af Biblioteksbro og sti mellem parkeringspladsen ved biblioteket og gymnasiet), og dels til den kommunale parkeringsetage i det planlagte gymnasium ved Banegårdsalle i Viborg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 10.630.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.630.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),

    

   2.  at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),

    

   3.  at udgiften på 6.630.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,

    

   4.  at indtægten på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,

    

   5.  at rådighedsbeløbene i 2018 på hhv. 4.000.000 kr. (udgift) og 2.000.000 kr. (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021,

    

   6.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” forhøjes med 20.900.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. i 2017, rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau) og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. i 2019 (2017-prisniveau), og

    

   7.  at udgiften på 3.700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og

    

   8.  at rådighedsbeløbet i 2018 og 2019 på hhv. 10.800.000 kr. og 6.400.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 10.630.000 kr. med rådighedsbeløb på 6.630.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),

    

   2.  at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med 2.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau),

    

   3.  at udgiften på 6.630.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,

    

   4.  at indtægten på 500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet,

    

   5.  at rådighedsbeløbene i 2018 på hhv. 4.000.000 kr. (udgift) og 2.000.000 kr. (indtægt) afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021,

    

   6.  at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” forhøjes med 20.900.000 kr. med rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. i 2017, rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. i 2018 (2017-prisniveau) og rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. i 2019 (2017-prisniveau), og

    

   7.  at udgiften på 3.700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet, og

    

   8.  at rådighedsbeløbet i 2018 og 2019 på hhv. 10.800.000 kr. og 6.400.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2018-2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 22. oktober 2014 (sag nr. 1) indgik Viborg Byråd og Mercantec en principaftale om, at Mercantec bygger et nyt gymnasium i forbindelse med den planlagte Banebro, der skal forbinde Banebyen med området ved Viborg Station.

    

   Den fælles udbudsstrategi for Viborg Banebro og gymnasiet er godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2016 (sag nr. 14)

    

   Senest har Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr 25) meddelt anlægsudgiftsbevilling til den første del af byggemodningen af byggegrunden til gymnasiet.

    

   Inddragelse og høring

   Viborg Banebro, gymnasium inkl. parkeringsetage har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet, endelig vedtagelse i Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr 22).

    

   Beskrivelse

   Som en integreret del af Midtbyens Gymnasium anlægger Kommunen parkeringspladser i bygningens terrænniveau, samt den del af banebro-projektet, som sammenbygges med gymnasiet, (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget). Disse dele udføres som en integreret del af gymnasiebyggeriet og udgør en del af i alt 12 fagentrepriser.

    

   Der søges nu om en anlægsudgiftsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb til udførelsen af parkeringsetagen, samt om en anlægsudgiftsbevilling af den del af det reserverede rådighedsbeløb, som udgør de integrerede dele af Banebroen (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget).

    

   Alternativer

   Ingen.

    

   Tidsperspektiv

   Udførelsen af gymnasiebyggeriet m.v. er planlagt til at pågå i perioden 2017-2018. Kommunen forventer, at den sidste færdiggørelse og afregning af entreprisearbejderne strækker sig ind i starten af 2019.


   Ved licitationen for de 12 fagentrepriser sidst i februar 2017 ses om anlægsøkonomi og udførelsestidsplaner kan matche den foreliggende udførelsesplan. Udbud af den resterende del af Banebro er planlagt til sommer 2017 for bro- og rampeanlæg, samt i foråret 2018 for den resterende del af byggemodningsarbejderne. Der vil senere bliver fremsendt anlægsudgiftsbevilling til denne del.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Parkeringsetagen:

   Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 20,9 mio. kr. til udførelsen af den kommunale parkeringsetage, samt om frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb som vist i tabellen nedenfor med fed tekst.

    

    

   beløb i mio. kr.

   Samlet

   Forbrugt 2016

   2017

   2018

   2019

   Samlet rådighedsbeløb

   25,400

   1,300

   6,900

   10,800

   6,400

   Tidligere udgiftsbevilling

   4,500

   1,300

   3,200

     

    

   Der søges bevilget

   20,900

    

   3,700

   10,800

   6,400

    

    

   Del af Banebroen (Hærvejsplads, passage og overgange til Biblioteksbro og sti-anlægget):

   Der søges om en bevilling af rådighedsbeløb til udførelsen af elementer af Banebroen, som udgør en integreret del af gymnasiet.

    

   beløb i mio. kr.

   Samlet

   Forbrugt 2015/16

   2017

   2018

   2019

   Samlet rådighedsbeløb

   82,100

   6,243

   23,756

   46,940

   5,160

   Tidligere udgiftsbevilling

   15,420

   6,243

    

    

   Tidligere indtægtsbevilling

   -7,650

   -2,150

    

    

    

    

    

    

    

    

   Der søges udgiftsbevilling

   10,630

    

   6,630

   4,000

    

   Der søges indtægtsbevilling*

   -2,500

    

   -0,500

   -2,000

    

    

    

    

    

    

    

   *Realdania bidrager i henhold til aftalt betalingsplan

    

   De ansøgte beløb er indeholdt i basisbudgettet til de beskrevne formål

    


   Juridiske og planmæssige forhold

   Opførelsen af gymnasium og parkeringsetage sker på den tidligere parkeringsplads, hvor der er tilknyttet en tinglyst rettighed til DSB om stationsnære parkeringspladser. Der er udarbejdet en aftale med DSB om flytning af disse parkeringspladser og rettigheder til den nyanlagte parkeringsplads syd for jernbanen, som – efter aktuel viden - er undervejs til gensidig underskrivelse af DSB og Viborg Kommune, hvorefter den tinglyste rettighed kan ophæves. Aftalen er endnu ikke endeligt underskrevet, men forventes underskrevet inden 1. marts 2017, i henhold til aftalt tidsplan.

 • 17 Budget 2018-2021
  • Resume

   Der orienteres på mødet om årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor. I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces drøftes bl.a., hvordan denne skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af MED-system og andre interessenter i budgetlægningen. Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, tages til efterretning,

    

   2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces drøftes, og

    

   3. at det drøftes, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med og beskrives som idéoplæg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Fraværende: Flemming Lund

   Teknisk Udvalg tog orienteringen om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen, som er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget, til efterretning, og drøftede egen budgetproces,

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   1. at den videre planlægning af projekterne baneby – den grønne sti og baneby – stibro fra den grønne sti til Søndersø undersøges med henblik på et reduceret budget, og

    

   2. at der udarbejdes en bruttoliste over anlægsønsker, der drøftes på kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning, der udgør de rammer, som udvalgene skal tilrettelægge deres budgetlægningsproces indenfor.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til årets budgetproces er blevet drøftet i Hoved-MED på møde den 16. januar 2017.

    

    

   Beskrivelse

    

   Spilleregler for driftsbudgettet

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Byrådet.

    

   Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget. Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor Byrådet, hvilket hænger sammen med, at der ikke skabes et økonomisk råderum for Byrådet i årets budgetlægning.

    

   I budget 2017-20 blev der indlagt rammereduktioner på én procent i alle udvalgs servicerammer svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt i 2018-20. Den ene halvdel af denne reduktion skulle finansiere budgetforliget og dermed sikre efterlevelse af Byrådets målsætning for kommunens likviditet, mens den anden halvdel skulle skabe et fremtidigt økonomisk råderum for Byrådet.

    

   Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er Forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for Byrådet.

    

   I overslagsårene 2019-21 er udvalgenes servicerammer fortsat reduceret med en procent årligt, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien har som målsætning, at der skal realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på minimum én procent af serviceudgifterne for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Budgetrammer i budget 2018-21

   Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor.

    

   Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor.

    

   Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2018-2021*

   (i 1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Grønne områder

   10.118

   10.018

   9.918

   9.820

   Trafik og Veje

   139.128

   137.766

   136.415

   135.066

   Kommunale ejendomme

   -3.799

   -2.236

   -2.236

   -2.236

   I alt

   145.447

   145.548

   144.097

   142.650

   * Rammerne korrigeres i marts/april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

   Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 10) sag vedrørende ”Ansøgning til pulje for forbedring af kollektiv trafik i yderområder”. Teknisk Udvalg indstillede til Økonomi- og Erhvervsudvalget ”........, idet sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på støtte fra udviklingspuljen. Der søges om en bevilling på 1,5 mio. kr. over 2 år med 750.000 kr. pr. år”. Sagen blev behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2017 (sag nr. 26) med følgende beslutning: ”…., at en kommunal finansiering – hvis der gives støtte – indgår i Teknisk Udvalgs budgetlægning for 2018-2021”.

    

   Budgetprocessen

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudget, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Teknisk Udvalg. Procesplanen kan ses som bilag 1.

    

   Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger, herunder effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.

    

   Det foreslås, at Teknisk Udvalg drøfter målsætninger i forbindelse med behandling af driftsbudget på møderne den 26. april og 31. maj 2017, hvilket er indarbejdet i procesplanen for budgetlægningen.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde de politiske målsætninger og effektmål i budgetbemærkningerne.

    

   Anlægsønsker

   På mødet drøftes forslag til projekter, der kan indgå som anlægsønsker i budgetlægningen.  Anlægsønskerne skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger og senest godkendes i juni 2017 sammen med udvalgets forslag til basisanlægsbudget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:

    

   Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

   Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.

    

   De restriktive krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at der fortsat forventes stramme rammer for kommunernes anlægsudgifter i 2018. I de seneste to år har der været budgetteret anlægsudgifter for henholdsvis en 6-årig periode i budget 2016 og en 5-årig periode i budget 2017. I budget 2018 er der igen tale om en normal 4-årig budgetperiode for anlæg.

    

   Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. forslag til anlægsinvesteringer på mødet.

    

   Forvaltningen har følgende overvejelser om nye anlægsønsker:

   ·           Etablering af cykel- og gangsti ved Vinkelvej

    

   Byrådet har besluttet, at Overlund og Rosenvængets skoler i Viborg skal samles på Vinkelvej 20 i august 2019. En vigtig del af arbejderne med at forberede den nye skole er at skabe trafiksikre skoleveje og –stier.

    

   Teknisk Udvalg har på mødet den 4. januar 2017 (sag nr. 13) besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget om en stitunnel under Vinkelvej. Det blev desuden besluttet, at der ved de kommende budgetforhandlinger søges indarbejdet de nødvendige anlægsmidler i 2018 og 2019 til ombygning af vej- og stianlæg.

    

   Der gøres opmærksom på, at anlægsønsket om etablering af cykel- og gangsti ved Vinkelvej ligeledes bliver behandlet på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. februar 2017 i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2018-2021. 

    

   ·           Domkirkekvarteret

    

   På baggrund af Byrådets godkendelse af tidsplan for helhedsplan for Domkirkekvarteret, herunder at Viborg Kommune igangsætter dialog med de store fonde, er der indledt seriøse og positive forhandlinger med de største danske fonde om, hvordan den omfattende helhedsplan kan realiseres, primært for ikke-kommunale midler. Det må dog forventes at eventuelle større fondsbevillinger også vil medføre forventning om en vis kommunal medfinansiering.

    

   Det vedtagne anlægsbudget for 2017-2020 kan ses som bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen skal Teknisk Udvalg senest færdiggøre budgetforslaget for drift på mødet den 31. maj 2017, og budgetforslaget for anlæg den 21. juni 2017. 

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 18 Økonomisk ledelsesinformation ultimo januar 2017
  • Resume

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   1.  at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017        

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 31. januar 2017, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 19 Orientering om status for byggesagsbehandling
  • Resume

   Forvaltningen vil på mødet orientere om den aktuelle status for byggesagsbehandlingen i Viborg Kommune i forhold til de lokalt vedtagne servicemål og den løbende tilfredshedsundersøgelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.  at udvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 29. februar 2012 (sag nr. 43) lokale servicemål for byggesagsbehandlingen i Viborg Kommune.

    

   Forud for fastsættelsen af servicemålene havde udvalget en drøftelse af, hvilke parametre der er væsentlige, når der tales om byggesagsbehandling i Viborg Kommune. Resultatet af drøftelsen var, at det er vigtigt med en stor tilfredshed hos ansøgerne. Såfremt der skal kunne opnås stor tilfredshed, skal ansøger/bygherre opleve en god og konstruktiv dialog og en hurtig og effektiv sagsbehandling.

    

   Den 30. april 2014 (sag nr. 3) besluttede Teknisk Udvalg, at der skulle tilbydes ansøgere/bygherre en ny og lettere tilgængelig tilfredshedsundersøgelse. Siden 2014 er der sendt spørgeskema pr. e-mail til alle ansøgere.

    

   Siden har Regeringen og KL med servicemålsaftalen sat konkrete nationale mål for sagsbehandlingstiden for bl.a. byggesager.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen vil på mødet orientere om den aktuelle status og udvikling i de lokale servicemål og tilfredshedsundersøgelse.

    

   Nettosagsbehandlingstiden for ukomplicerede sager har de sidste par år ligget på de vedtagne 10 dage +/- 2 dage. 4. kvartal 2016 ligger på 12 dage.

    

   Nettosagsbehandlingstiden for de komplicerede sager ligger p.t. på 33 dage, hvilket er 17 dage under servicemålet på 50 dage.

    

   Tilfredsheden med byggesagsbehandlingen ligger fortsat stabilt på ca. 6 point på en skala fra 1-7.

    

   Desuden præsenteres de nationale mål jf. servicemålsaftalen. Resultaterne heraf – og dermed Viborg Kommunes indplacering - er endnu ikke offentliggjort fra KL, idet der stadig indsamles data gennem Byg og Miljø.

    

   Da de lokale og nationale servicemål ikke er direkte sammenlignelige på grund af definitioner og målemetoder, foreslår forvaltningen, at begge servicemål fremover fremlægges for Teknisk Udvalg i forbindelse med orienteringer om sagsbehandlingstid.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold
   Intet.

 • 20 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 21 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-03-2017

   ·            Orientering om forslag til ny Planlov udsættes til næste udvalgsmøde

    

    

   ·           Orientering om tomgangsregulativ udsættes til næste udvalgsmøde.

    

    

    

   ·           Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -       Byfornyelse i Karup

   -       Adgangsforhold til Mønsted Skole

   -       Fortov Uhrevej i Kølvrå og fortov Nybrovej i Ravnstrup

   -       Trafik gennem Karup

    

   ·           Anders Korsbæk Jensen spurgte til kloaktilslutning i kolonihaveområde. Forvaltningen sender svar

    

   ·           Planchef Karl Johan Legaard orienterede om status for plangrundlag for byggemodning i Kølvrå og Skelhøje samt planlægning for kommunale grunde i Løgstrup

    

   ·           Martin Sanderhoff spurgte til adgangsforhold til Oasen i Bjerringbro

    

   ·           Chef for Natur og Vand Jørgen Jørgensen orienterede om rampe fra Poppelvej til Viborgvej i Karup. Forvaltningen svarer ældresagen i Karup.

  • Sagsfremstilling

   Afgørelser fra Klagenævn (fast punkt)

    

   Natur- og Miljøklagenævnet har ikke givet klager medhold i dennes klager over lokalplan 467 for et centerområde ved Rossensgade, Bjerringbro. Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 30. november 2016 (sag nr. 6).

    

    

   Natur- og Miljøklagenævnet har ikke givet klager medhold i dennes klager over lokalplan 462 og kommuneplantillæg nr. 46 for et område til offentlige formål ved Sct. Laurentii Vej, Viborg. Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgsmøde den 25. november 2015 (sag nr. 4) og på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. december 2015 (sag nr. 49).

    

    

   Klager på vej til klagenævn (fast punkt)

    

   ·           Lokalplan 440 ved Øster Teglgårdsvej er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet

   Ejere af arealet øst for lokalplanområdet har indsendt en klage den 7. december 2016. Forvaltningen har sendt bemærkninger til klagen den 10. januar 2017. Økonomi- og Erhvervsudvalget tog den 22. januar 2014 (sag nr. 12) og igen 19. marts 2014 (sag nr. 8) stilling til at fastholde plangrundlag for ejendommen som grønt område.

    

   Forvaltningen vurderer, at de anførte forhold i klagen over vedtagelse af lokalplan 440 ikke vedrører retlige forhold. Lokalplanen blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. oktober 2016 (sag nr. 35).

    

   Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til, om en sag kan afvises indenfor 8 uger, mens komplicerede sager kan tage op til 12 måneder at afgøre.

        

   ·           Orientering om forslag til ny Planlov

   Der gives på mødet en kort orientering om forslaget til ny Planlov (Planchef Karl Johan Legaard).

    

    

   ·           Tomgangsregulativ

   Der gives en mundtlig orientering om status.

    

    

   ·           Ansøgning om torvehandel på Nytorv

   Viborg Handel og Forvaltningen har drøftet mulighederne for at styrke torvehandelen i Viborg Midtby. En stærk torvehandel vil medvirke til at understøtte en levende, oplevelsesrig midtby. Viborg Handel ønsker i den sammenhæng tilladelse til at benytte Nytorv til torvehandel og forventer inden længe at indsende ansøgning herom. Tilladelsen ønskes fra at gælde fra maj 2017. Når ansøgningen er modtaget, vil den blive forelagt Teknisk Udvalg til beslutning.

    

    

    

    

   ·           Henvendelse om etablering af rampe i Karup

   Orientering om henvendelse fra Ældresagen Fjends-Karup om etableringen af en rampe fra Poppelvej til Viborgvej i Karup

    

    

   ·           Status for forventet ansøgning om opstilling af kunstnerisk byport på Sct. Mathias Port i Viborg i 2017

   Viborg Kommune afholdte et borgermøde den 14. december 2016 for at orientere om den kommende fornyelse af Gravene og Sct. Mathias Port i Viborg midtby. På mødet fremlagde en af de fremmødte borgere, Thorkild NB Nielsen, forslag om etablering af en stor, midlertidig kunstinstallation i den østlige ende af Sct. Mathias Port i 2017.

   Der har været en indledende dialog mellem forvaltningen og Thorkild NB Nielsens rådgiver om projektet i januar 2017. Thorkild NB Nielsen har siden oplyst, at han ikke forventer at søge om tilladelse til projektet i 2017, hvorfor forvaltningen ikke foretager sig videre nu. Det er aftalt med Thorkild NB Nielsen, at han henvender sig på ny, når han finder det er relevant at have dialog med forvaltningen om projektet.

 • 22 EjendomssagLukket sag