Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 29-11-2017

Referat

 • 1 Forslag til lokalplan 488 centerområde ved Markedsgade i Bjerringbro
  • Resume

   Boligselskabet Sct. Jørgen har ønske om at opføre boliger i Bjerringbro ved Madsens Hotel. Teknisk Udvalg har d. 27. september 2017 godkendt principper for og igangsat lokalplanlægningen. Der er på den baggrund udarbejdet et lokalplanforslag for området.  

    

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1, lokalplanforslaget er i bilag 2 og projektforslaget i bilag 3.   

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at planforslaget vedtages men henblik på høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde, og

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at vedtage lokalplanen uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 27. september 2017 (sag nr. 4) at igangsætte planlægningen for området beliggende ved Madsens Hotel i Bjerringbro.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Boligselskabet Sct. Jørgen har ansøgt om at opføre nye boliger ved Storegade i Bjerringbro i tilknytning til Madsens Hotel. Projektforslaget er i bilag 3. Der gøres opmærksom på, at bilag 3 er på skitseplan og at der fortsat skal være dialog omkring projektet i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 

    

   Nuværende forhold

   Området ligger ved Storegade i Bjerringbro og har tidligere været anvendt til hotel og butikker.

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er i dag omfattet af ”Udlednings- og Reguleringsplan for karéen: Storegade, Torvegade mv.” fra 1967, der udlægger området til blandet bebyggelse. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen hvad angår boligers højde mod Markedsgade og Rossensgade, opholdsarealer og bebyggelsesprocent. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan. Den eksisterende hovedbygning fra 1909, Madsens Hotel, er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Den optages derfor som bevaringsværdig i det nye lokalplanforslag.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.C1.01_T8 i Kommuneplan 2017 - 2029.

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Forslag til lokalplan nr. 488

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 488, der er i bilag 2.

    

   Lokalplanforslaget har til formål, at give mulighed for at bygge nye etageboliger i form af randbebyggelse mod Markedsgade og Rossengade. Dette for at fortætte og øge aktivering af bymidten i Bjerringbro. Desuden har lokalplanen til formål at sikre, at den ældste del af Madsens Hotel mod Storegade bevares, samt at sikre, at ny bebyggelse indpasses arkitektonisk i forhold til den eksisterende bebyggelse i området.

    

   Lokalplanen inddeler området i to delområder. Delområde I anvendes til den ny etagebebyggelse. Delområde II består af den eksisterende bebyggelse (Madsens Hotel) og må kun anvendes til centerformål, såsom etageboliger, liberalt erhverv, detailhandel, almen service, restaurant og hotel, herunder gives der også mulighed for boliger i stueetagen mod Storegade.  

    

   I gårdrummet bag randbebyggelsen skal der etableres opholdsarealer og parkeringspladser, samt stiforbindelse.

    

   Arkitekturpolitik

   Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken. Udvalget har på denne baggrund stillet krav om vertikale, slanke linjer i byggeriet og variationer i facadens rytme. Desuden teglfacade, skifer/tegltag samt symmetrisk saddeltag. Dette for at projektet samlet set indpasses i områdets arkitektur (herunder hensyntagen til Madsens Hotel). Der er ligeledes stillet krav om stiforbindelser gennem området og et opholdsvenligt gårdrum, for at binde området sammen med den øvrige del af bymidten. Bygherre er enig i principperne.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Offentlig høring ultimo 2017 - primo 2018

   Endelig vedtagelse medio 2018

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Forslag til lokalplan nr. 492 - Boligområde ved Møgelparken i Viborg Sydvest
  • Resume

   Thuesen og Vestergaard ønsker at opføre 78 boliger i tæt – lav bebyggelse samt et fælleshus ved Møgelparken i Viborg SV. Da gældende planlægning ikke giver mulighed for at bygge nye boliger i dette omfang, kræver det en ny lokalplan at realisere projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1.    at lokalplanforslag nr. 492 godkendes med henblik på 4 ugers offentlig høring,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

    

   3. at der ikke afholdes borgermøde, og

    

   4. at forvaltningen kan vedtage lokalplanen endeligt, såfremt der ikke er kommet indsigelser i løbet af den offentlige høringsperiode.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. august 2017 (sag nr. 4) at igangsætte planlægningen af et lokalplanforslag for et boligområde ved Møgelparken i Viborg Sydvest.

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mandrup Arkitekt­­/Ingeniør har på vegne af Thuesen & Vestergaard Aps indsendt en ansøgning om at opføre 78 nye boliger samt et fælleshus.

   En illustrationsplan over projektet er vedlagt som bilag 2.

   Nuværende forhold

   Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 7 ha. I den vestlige del af området er der opført 36 boliger fordelt på tre punkthuse og 12 dobbelthuse. Øst for denne bebyggelse ligger et areal på ca. 4,7 ha hen som bar mark, der nu ønskes bebygget. 

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 205 og udlagt som tre storparceller, der hver især må være max. 10.500 m2.

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBSV.B4.05 i Kommuneplan 2017 – 2029 og er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt etageboliger. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

   Forvaltningens udkast til et forslag til lokalplan nr. 492, er vedlagt som bilag 3.

   Forslag til lokalplan nr. 492

   Lokalplanforslaget udlægger lokalplanområdet til beboelse og giver mulighed for at opføre 78 nye boliger i tæt–lav bebyggelse samt et nyt fælleshus. Adgang til lokalplanområdet sker via én eksisterende og to nye vejadgange, der alle udspringer fra vejen Møgelparken, der løber langs lokalplanområdets sydlige grænse.

   Lokalplanforslaget gør det muligt at bygge mere indenfor lokalplanområdet, end der tillades i den gældende lokalplan nr. 205.

    

   Lokalplanen skal sikre, at principperne for bebyggelse, beplantning, vejstrukturer osv. fra lokalplanområdets bebyggede areal mod vest, videreføres til den resterende del af området.

    

   Særlige forhold/bestemmelser

   I lokalplanforslaget findes en række bestemmelser, der har til hensigt at fremme fællesaktiviteter. I forhold til den gældende lokalplan nr. 205 stilles der krav til et større sammenhængende fælles opholdsareal. Derudover udlægges et areal med mulighed for etablering af fælleshus. Dette skal ses i lyset af den fortætning i bebyggelsen, der lægges op til med lokalplanforslaget.

   Lokalplanforslaget skal tilmed sikre, at området kommer til at fremstå med et harmonisk og sammenhængende udtryk. Derfor videreføres en række krav og principper fra lokalplan nr. 205:

   -        Bebyggelse skal holdes indenfor jordfaveskalaen

   -        Der skal før ny bebyggelse kan tages i brug, etableres et beplantningsbælte, der følger principperne for den eksisterende beplantning

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

   På baggrund af en screening af projektets miljøpåvirkning på omgivelserne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Offentlig høring        ultimo. 2017 – primo 2018

   Vedtagelse              primo 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I en lokalplan kan der alene optages bestemmelser vedrørende grundejerforeninger for nye områder. Eftersom den vestlige del af lokalplanområdet er både udstykket, byggemodnet og bebygget, kan området ikke karakteriseres som ”nyt”. Lokalplanforslaget lægger derfor op til ikke at ophæve, de af lokalplan nr. 205 gældende bestemmelser vedrørende grundejerforenings oprettelse og forpligtelser mv.

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
  • Bilag

 • 3 Forslag til lokalplan nr. 493 - Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks
  • Resume

   Ejerne af Solvænget 1 har ansøgt om mulighed for at opføre en dagligvarebutik samt boliger på erhvervsgrunden Solvænget 1, der er centralt placeret i Frederiks, og hvor der i dag er en nedlagt tømmerhandel.

   Der er ikke en gældende lokalplan for området, og projektet er lokalplanpligtigt.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der afholdes borgermøde mandag den 8. januar eller tirsdag den 9. januar 2018, fra kl. 17 - 19 på Kulturhuset i Frederiks.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og

    

   3. at der afholdes borgermøde tirsdag den 9. januar 2018, fra kl. 17 - 19 på Kulturhuset i Frederiks.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. september 2017 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en dagligvarebutik og nye boliger ved Solvænget i Frederiks.

   Et oversigtskort er vedlagt som bilag 1.

    

    

   Inddragelse og høring

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. september 2017 (sag nr. 8), at der i forbindelse med den offentlige høringsfase skal afholdes et borgermøde. Forvaltningen foreslår at borgermødet finder sted i Frederiks enten den 8. eller 9. januar 2018, kl. 17 - 19.

    

    

   Beskrivelse

   Den 1. januar 2016 lukkede tømmerhandlen, XL byg, deres afdeling i Frederiks. Ejerne af den nedlagte tømmerhandel i Frederiks har nu ansøgt om muligheden for at anvende deres grund, Solvænget 1, til at opføre en dagligvarebutik samt nye boliger.

   Ansøgning er vedlagt som bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   Lokalplanområdet ligger centralt i Frederiks og udgør et areal på ca. 1,9 ha. Indenfor området findes der i dag ca. 5500 m2 bebyggelse, fordelt på 6 bygninger, der alle har tilknytning til den nedlagte tømmerhandel. Området er omkredset af trådhegn og en aflåst port og er dermed utilgængeligt.

   Syd for området, på den modsatte side af Solvænget, ligger der en DagligBrugsen samt et tankanlæg. Den resterende del af området er omgivet af parcelhuse.  

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.C1.03 i Kommuneplan 2017 – 2029, og er udlagt til blandet bolig og erhverv. Desuden er området omfattet af detailhandelsramme FRED.D3.1 og udlagt som suppleringsområde (SPV). Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029.

   Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til hhv.:

   -        forslag til lokalplan nr. 493, og

   -        forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – 2029.

   Begge dele er vedlagt, i et samlet dokument, som bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 493

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerområde. På ejendommen, hvor der i dag ligger en nedlagt tømmerhandel, skal det gøres muligt at etablere op til 1200 m2 detailhandel samt nye boliger centralt i Frederiks.

   Etableringen af en ny dagligvarebutik i umiddelbar nærhed af byens eksisterende dagligvarebutik vurderes at kunne bidrage til at gøre Frederiks bycenter mere attraktivt. 

   Vejadgang til det nye butiksområde må udelukkende ske fra Solvænget, mens vejadgang til boligområdet kan ske både fra Solvænget og Brosonsvej.

   Lokalplanforslaget udlægger nye stiforbindelser til de omkringliggende boligområder, for at skabe en god sammenhæng til omgivelserne.

    

   Særlige bestemmelser

   -        Der stilles krav til, at der skal etableres vinduer på mindst 20% af butiksfacadearealet mod Søndergade og mindst 10% af butiksfacadearealet ud mod Solvænget. Dette skal medvirke til at skabe åbne og indbydende facader mod naboområderne.

   -        Der skal etableres støjafskærmning som anvist i støjredegørelse, før ny bebyggelse må tages i brug.

   -        Der kan ikke tillades varelevering i tidsrummet 18-7, da butikken placeres i nær tilknytning til eksisterende og fremtidige boliger.

    

   Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 - 2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 – 2029, da lokalplanområdet, i kraft af den tidligere anvendelse som tømmerhandel, er udlagt som suppleringsområde (særlig pladskrævende varegrupper).

    

   Med forslaget til kommuneplantillægget:

   -        Ophæves detailhandelsramme FRED.D3.1, der udlægger lokalplanområdet til detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper, i sin helhed.

   -        Udvides afgrænsningen af Frederiks bymidte til også at omfatte det areal, der i lokalplan nr. 490 er udlagt til detailhandel.

   -        Hæves det samlede bruttoetageareal til detailhandel, indenfor Frederiks bymidte, fra 5000 m2 til 7500 m2.

    

   Redegørelse for ændringer

   Med detailhandelsramme FRED.D3.1 er der udlagt 6000 m2 til SPV område i tilknytning til Frederiks bymidte. Detailhandelsrammen har været fuldt udnyttet af den nu lukkede tømmerhandel. Der er derudover et SPV område i byens erhvervsområde med en ramme på 5.000 m2, som p.t. er uudnyttet. Ved at ophæve detailhandelsramme FRED.D3.1, sikres det, at erhverv der handler med særligt pladskrævende varegrupper, ikke fremadrettet kan placere sig midt i Frederiks, men mere hensigtsmæssigt i byens erhvervsområde.

   Forvaltningen vurderer, at placeringen er velegnet til detailhandel. Dette skyldes grundens centrale placering i Frederiks med den eksisterende dagligvarebutik placeret på den modsatte side af Solvænget samt områdets gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold.

   I kommuneplanens detailhandelsramme for Frederiks bymidte er der udlagt 5.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel. Indenfor rammen er der lokalplanlagt for 4.000 m2 detailhandel, som endnu ikke er udnyttet, og der findes inden for rammen yderligere ca. 2.200 m2 eksisterende detailhandel, der ligger udenfor lokalplanlagte områder. Dette giver tilsammen ca. 6200 m2. Ved at udvide detailhandels-rammen til 7500 m2 sikres det, at der er mulighed for en ny dagligvarebutik i umiddelbar nærhed til byens eksisterende dagligvarebutik, samtidig med at eksisterende muligheder for ny detailhandel i Frederiks fastholdes.

    

   Det bør ved en kommende ændring af kommuneplanlægningen for Frederiks overvejes at revurdere det samlede detailhandelsudlæg.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

   På baggrund af en screening vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Det blev besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13. september 2017, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsfase. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 8. eller 9. januar 2018, kl. 17 – 19, på kulturhuset i Frederiks.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Offentlig høring        Ultimo 2017 til Primo 2018

   Vedtagelse              Primo 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.
  • Bilag

 • 4 Temadrøftelse: Drøftelse af bebyggelsesplan for Hindbærkrattet i Bjerringbro
  • Resume

   Boligområdet ved Hindbærkrattet i Bjerringbro er omfattet af lokalplan nr. B.048-1, men en ny lokalplan er på baggrund af en beslutning i Teknisk Udvalg under udarbejdelse. Området er udstykket og byggemodnet, og der vil derfor være omkostninger forbundet med de ændringer i områdets struktur, som forvaltningen foreslår. Teknisk Udvalg skal drøfte en bebyggelsesplan som grundlag for et lokalplanforslag.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1.    at bebyggelsesplanen drøftes med henblik på kommende behandling i udvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg drøftede bebyggelsesplanen. Udvalget behandler med baggrund heri sagen på et  kommende møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 9. august 2017 (sag nr. 12) at igangsætte en ændret planlægning for boligområdet Hindbærkrattet i Bjerringbro.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2017 (sag nr. 6) at vedtage tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029, der fastlægger en række initiativer for udvikling af Bjerringbro.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt fordebat i perioden den 17. august til 13. september 2017, herunder workshop den 29. august 2017. Der har efterfølgende været afholdt følgegruppemøde den 27. september 2017. Følgegruppen består af repræsentanter fra områdets grundejere, nye grundkøbere, Bjerringbro Byforum og Boligselskabet Sct. Jørgen.

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af idéer fremkommet under fordebatten, workshoppen og følgegruppemødet, har forvaltningen udarbejdet et scenarie for en mulig bebyggelsesplan for Hindbærkrattet (se bilag 3). Bebyggelsesplanen giver mulighed for ca. 20 række-/dobbelthuse og 45 parcelhuse (mod hhv. 18 og 55 i lokalplan nr. B.048-1).

    

   De væsentligste forskelle i forhold til lokalplan nr. B.048-1 er, at de nordligste grunde omdannes til storparceller eller individuelle grunde med mulighed for tæt-lav bebyggelse, og at de nuværende grunde til tæt-lav boligbebyggelse konverteres til enten grunde til åben-lav boligbebyggelse eller fællesarealer. På fællesarealerne i de centrale dele af området kan der etableres legeplads og lignende. Arealet mod syd og øst er fortsat udlagt til et naturområde med mulighed for rekreative forbindelser til omgivelserne. Se også bilag 2 og 3.

    

   Forvaltningen lægger op til, at der kommer til at gælde de samme bebyggelsesregulerende bestemmelser for alle grunde til åben-lav boligbebyggelse:

   -        Antal etager: maks. 2

   -        Højde: maks. 8,5 m

   -        Bebyggelsesprocent: maks. 30 % pr. ejendom

   -        Ingen byggefelter

   -        Materialer i farver indenfor jordfarveskalaen

    

   For området til tæt-lav boligbebyggelse lægges op til følgende principper:

   -        Antal etager: maks. 2

   -        Højde: maks. 8,5 m

   -        Bebyggelsesprocent: maks. 40 % pr. ejendom

   -        Ingen byggefelter

   -        Materialer i farver indenfor jordfarveskalaen

   -        Bebyggelse i delområdet skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve mv

   -        Udlæg af min. 20 % af det samlede delområdes areal til fælles opholdsareal

   -        Det enkelte opholdsareal skal være mindst 200 m² og sammenhængende

    

   Forvaltningen peger på, at kommunen som et led i en ny lokalplans realisering asfalterer den øst-vestgående sti i den nordlige del af­­­ området. Desuden kan der efter lokalområdets ønske etableres et areal til shelters, borde/bænke, bålplads mv. – enten i lokalplanområdet eller i et af kommunens øvrige skov- og naturområder i omgivelserne.

    

   Den foreslåede, ændrede struktur indebærer, at spejlingen af første etape af Hindbærkrattet, der er langt op til i lokalplan nr. 316 for anden, tredje og fjerde etape.

    

    

   Alternativer

   Et alternativ til bebyggelsesplanen er, at det skitserede delområde IIa udlægges til åben-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med gældende planlægning, og/eller at de to foreslåede grunde til åben-lav boligbebyggelse centralt i området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med gældende planlægning med mulighed for at et mindre byggefirma kan opføre rækkehuse el.lign.

    

   Det udpegede areal til shelters mv. ligger indenfor et indhegnet, kommunalt ejet areal, som afgræsses for at øge naturindholdet. Udlæg af opholdsareal vil derfor indebære, at et hegn skal flyttes, og at naturen indskrænkes. Til gengæld øges adgangen til naturen.  

   Forvaltningen foreslår, at der etableres flere låger i indhegningen, som i tillæg til muligheden for at etablere shelters mv. kan øge de rekreative forbindelser til vandværksbakkerne.

    

    

   Tidsperspektiv

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til godkendelse          januar-februar 2018

   Offentlig høring                         februar-marts 2018

   Endelig vedtagelse                    maj 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Området er udstykket og byggemodnet, og der vil derfor være omkostninger forbundet med de foreslåede ændringer i områdets struktur.

    

   Disse omkostninger skulle helst blive opvejet af de positive effekter, som en ændret lokalplan har – hurtigere grundsalg samt større tilfredshed blandt områdets beboere. Borgerinddragelsen har herudover konkret peget på, at en ændret markedsføring i form af bl.a. ændrede skilte, brug af QR-koder, særlig hjemmeside og øget fokus på områdets kvaliteter vil kunne fremme salget af grunde.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I en lokalplan kan der alene optages bestemmelser vedrørende grundejerforeninger for nye områder. Eftersom området er både udstykket, byggemodnet og i et mindre omfang bebygget, kan området ikke karakteriseres som ”nyt”. En ny lokalplan for området vil derfor ikke ophæve de gældende bestemmelser vedrørende en grundejerforenings oprettelse, forpligtelser mv. for at sikre en fortsat hjemmel hertil.
  • Bilag

 • 5 Ansøgninger til puljen "Byforskønnelse mindre byer 2017"
  • Resume

   Hovedformålet med puljen er at yde støtte til projekter, der kan forskønne landsbyerne i Viborg Kommune indenfor 3 indsatsområderne nævnt under sagsfremstillingen.

    

   Der er modtaget 25 ansøgninger. Det samlet ansøgte beløb er på 3,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til ansøgte trafikdæmpende foranstaltninger. Puljen er på 3 mio. kr. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   1. at der tages stilling til ansøgningerne beskrevet i bilag 1, og

    

   2. at udvalget træffer principbeslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   1. at imødekomme ansøgningerne som beskrevet i sagsfremstillingen, og 

    

   2. at der i 2018 igangsættes områdefornyelse i Frederiks, idet der ikke er taget stilling til den økonomiske ramme henset til usikkerheden om statslig medfinansiering, som afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget vedtog på sit møde den 31. maj 2017, pkt. 9, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen. Byrådet bevilligerede på sit møde den 21. juni 2017, pkt. 29, bl.a., at der fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” afsættes 3 mio. kr. til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” og 500.000 kr. til ”Samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.

    

   Der er indtil ansøgningsfristen modtaget 25 ansøgninger for et samlet beløb på 3,7 mio. kr. inkl. forvaltningens skønnede beløb til ansøgte hastighedsdæmpende foranstaltninger.

    

    Ansøgningerne er indenfor indsatsområderne fordelt således:

   1. Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser: 1 ansøgning

   2. Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 22 ansøgninger

   3. Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje: 2 ansøgninger

    

   Inddragelse og høring

   Ingen.

    

   Beskrivelse

   Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1 sammen med forvaltningens bemærkninger samt forslag til stillingtagen til ansøgningerne. Som bilag 2 er vedlagt et udtræk af ansøgningsskemaet for de modtagne ansøgninger. Som bilag 3 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, og hvor der er søgt i år.

    

   Indsatsområdet ”Ideoplæg til større byfornyelsesprojekter/ områdefornyelser”

   Der er modtaget ansøgning fra Alhedens Borgerforening for Frederiks. Forvaltningen vurderer, at der med udgangspunkt i materialet kan igangsættes en områdefornyelse for Frederiks by.

   I december 2017 forventes Folketinget at vedtage en ændring i Lov om byfornyelse, så der ikke længere skal søges om reservation og indsendes program til godkendelse inden støttetilsagn. Kommunen får i stedet tildelt et årligt beløb, som kommune selv kan fordele til brug for bl.a. områdefornyelse. Det forventede beløb for 2018 er ca. 500.000 kr. Der vil således ikke være mulighed for at opnå samme andel i statsstøtte til områdefornyelserne som tidligere.

    

   Der skal politisk tages stilling til, om der skal gennemføres en områdefornyelse i Frederiks og indenfor hvilken økonomisk ramme, den skal gennemføres. Samtidig skal den økonomiske ramme afsættes i de kommende års budgetter. Der skal fortsat udarbejdes program inkl. indsats-, tids- og budgetplan, som skal godkendes af Byrådet.

    

   Udvalget skal i første omgang træffe principbeslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en områdefornyelse i Frederiks. Hvis dette besluttes, vil der derefter skulle træffes beslutning om indenfor hvilken økonomisk ramme områdefornyelsen skal gennemføres. Det vil være hensigtsmæssigt, at den politiske behandling af områdefornyelsens økonomiske ramme afventer udmelding af den statslige støtte. Dette forventes at ske i februar-marts 2018. Herefter vil forvaltningen udarbejde et dagsordenspunkt med bl.a. udkast til økonomisk ramme for områdefornyelsen. På grundlag af den vedtagne politiske ramme, kan programskrivningen for områdefornyelsen startes op.  

    

   Indsatsområdet ”mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne”

   De 22 ansøgninger omfatter primært etablering af nye eller udvidelse af eksisterende opholds- og aktivitetsarealer. 3 ansøgninger vurderes at ligge udenfor puljens hovedformål.

    

   A.     Ansøgning fra Tapdrup Borgerforening om støtte til etablering af en skulptur. Der henvises til at søge Viborg Kommunes kunstkomité.

   B.     Ansøgning fra Karup Kultur- og Forsamlingshus til rådgivning i forbindelse med placering af ny skaterbane. Forvaltningen tager en dialog med ansøgeren om mulige placeringsmuligheder og afholder udgifter til nødvendige støjberegninger.

   C.       Ansøgning fra Levende landsby ved Hersom Bjerregrav Borgerforening om støtte til udarbejdelse af helhedsplan for byens nye uderum og fundraising af projektet. Udvalget har ikke tidligere imødekommet sådanne ønsker. Ønsket om støtte til udarbejdelse af helhedsplan vil kunne imødekommes, hvis der senere viser sig at blive uforbrugte midler indenfor puljens budgetramme.

    

   Tapdrup Borgerforening har søgt om støtte til, at et kommende regnvandsbassin i forbindelse med kloakfornyelse i Tapdrup bliver en integreret del af et rekreativt område, der ligger op det det nuværende rekreative areal ved Nørreå-stien. Da der er tale om et samarbejdsprojekt med Energi Viborg, kan det ansøgte beløb finansieres via puljen ”samtænke byforskønnelse i andre anlægsprojekter”.

   Øvrige ansøgninger vurderes at ligge indenfor puljens hovedformål.

    

   Indsatsområdet ” Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”

   I ansøgningerne til dette indsatsområde skal ansøgeren ikke angive et ansøgt beløb, da der er tale om projekter på vejnettet. Den nødvendige økonomi fastlægges i forbindelse med vurdering af de enkelte ansøgninger.

    

   Der er modtaget 2 ansøgninger fra henholdsvis Sahl og Bjerregrav.

    

   Ansøgningen fra Levende landsby ved Hersom Bjerregrav Borgerforening omfatter udover trafikdæmpende foranstaltninger bl.a. etablering af sti/fortov langs Gl. Ålborgvej. Udvalget har ikke tidligere imødekommet tilsvarende ansøgninger. Den øvrige del af ansøgningen imødekommes delvis.

   Ansøgningerne er foreløbig vurderet af forvaltningen som vejmyndighed. Ved de projekter, der af trafiksikkerhedsmæssige grunde er vurderet begrundet, er der skønnet en forventet anlægsudgift, som er angivet under bilag 1. Projekterne skal nærmere vurderes, projekteres og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Ansøgerne får udbetalt de imødekomne støttebeløb til foreningernes NEM-konto. Projekterne skal gennemføres, så der inden udgangen af 2018 kan indsendes regnskab og dokumentation for at støtten er anvendt til det ansøgte formål.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Efter vurdering af de modtagne ansøgninger, er det muligt at imødekomme alle ansøgninger, der falder ind under puljens hovedformål. Der er således ikke brug for at anvende prioriteringskriterier for at overholde puljens budgetmæssige ramme.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   En række ansøgte anlæg er placeret på arealer tilhørende Viborg Kommune, hvilket indebærer, at ansøgeren sikrer sig en brugsretsaftale. Endvidere forudsætter en række anlæg, at der indhentes byggetilladelse. I den forbindelse vurderes, om det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planlægning.

    

   Forvaltningen har overordnet gennemgået ansøgningerne. Med undtagelse af en enkelt ansøgning, har forvaltningen vurderet, at der ikke skønnes at være anlæg, der strider mod gældende planlægning i et omfang, hvor der ikke vil kunne meddelelse eventuel dispensation.

    

   I forbindelse med de enkelte tilsagn om støtte er det ansøgerens ansvar at sikre eventuel brugsretsaftale og myndighedsgodkendelse.


  • Bilag

 • 6 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 481 centerområde ved Tingvej i Viborg samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 - 2029.
  • Resume

   Forslag til lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. september til den 1. november 2017. Høringssvarene handler især om Fotorama, Viborg Bankocenter/café, trafik og parkering, samt boliger i forbindelse med hotel. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 481 og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med tilføjelse af fodnote om støjdæmpende foranstaltninger for Zwei Grosse Bier Bar,

    

   2. at bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til lokalplan nr. 481 og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med tilføjelse af fodnote om støjdæmpende foranstaltninger for Zwei Grosse Bier Bar,

    

   2. at bilag nr. 5 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   3. at den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 30. august 2017 (sag nr. 34) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2 og 3.

    

   Inddragelse og høring

   Den offentlige høring

   Forslag til lokalplan nr. 481 for et centerområde ved Tingvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. september til den 1. november 2017. Der er i høringsperioden kommet 6 høringssvar til planforslagene og miljørapporten, som er i bilag nr. 4.

    

   Der blev afholdt borgermøde på rådhuset den 27. september 2017. Debatten drejede sig hovedsageligt om fremtiden for de eksisterende aktiviteter i Tinghallen og Bankocenteret, tilgængelighed, bæredygtighed og højhusbyggeri i forhold visuel indvirkning.

    

   Beskrivelse

   Forslag til lokalplan nr. 481

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for forlystelser, restauration, konference- og udstillingsfaciliteter, hotel samt boliger i begrænset omfang, parkering og en mindre kiosk til betjening af det samlede eventområde.

    

   Lokalplanforslaget har derudover til formål at udlægge areal til forlægning af Tingvej, at sikre arkitektonisk kvalitet i tråd med arkitekturpolitikken, herunder at facader funktionelt bidrager til byliv omkring Tingvej, og at højhusvolumenet i form og facadeudtryk opbrydes, så bygningen fremstår med slankhed. Bæredygtighedshensyn skal tilgodeses f.eks. via regnvandshåndtering og begrønning.

    

   Vejadgang skal ske fra eksisterende vejnet – primært Tingvej. For hotellet er der mulighed for udkørsel til Markedsvej, hvis der etableres parkeringskælder. Vareindlevering skal ske fra Markedsvej.

    

   Parkeringspladser etableres som fællesparkering for hele stadion-kaserneområdet. Der stilles ikke krav i lokalplanen om etablering af parkeringspladser til hotel og boliger. Dog udlægges areal til etablering af p-pladser forbeholdt hotel og boliger i delområde II. Ved realisering af lokalplan 481 vil der være et parkeringsoverskud på 320 p-pladser, mod i dag 480 p-pladser.  

    

   Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplanen, der ændrer rammeområde VIBM.C3.01 til VIBM.C301_T3.

    

   Rammeområdet tilføjes hotel og boliger i anvendelsesbestemmelserne, bebyggelsesprocenten øges fra 100 til 145, etageantal ændres fra 4 etager til 12 etager og bygningshøjden ændres fra maks. 26 m til maks. 45 m.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Ved den endelige vedtagelse af planforslagene skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering. Redegørelsen er i bilag nr. 6 og offentliggøres sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter som spillested, hotel o. lign., der kan medføre krav om en screening for vurdering af påvirkning på miljøet og evt. efterfølgende redegørelse for påvirkning på miljøet.

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 5. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Høringssvarene omhandler bl.a. nedrivning af bankocenteret, boligformål i forbindelse med hotel, højde af fremtidigt p-hus på Eksercerpladsen, mulighed for sammenbygning mellem Fotorama og Tinghallen og ønske om øget byggemulighed for Fotorama, mv.

    

   Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne dels ikke giver anledning til ændringer i planforslagene og dels ikke imødekommes.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsudgifter

   Byrådet har i budget 2017 - 2020 afsat midler til omlægning af vejanlæg og torveareal mellem Tinghallen og Stadionhallerne i forbindelse med Viborg Sport & Event. Finansiering af den øvrige del af det kommunale projekt (foyer, Tinghallen, Paletten, mv.) behandles ikke i denne sag.

    

   Der kan komme yderligere udgifter til anlæg af vareindleveringslomme og overkørsel ved Markedsvej, samt omlægning og udvidelse af fortovsareal langs Tingvej syd for rundkørsel. Det kan derudover blive nødvendigt at etablere nyt fortov nord for Fotorama, hvis passagen mellem Tinghallen og Fotorama lukkes.

    

   Der er udlagt areal til en tværvej mellem Eksercerpladsen og Kasernevej. Udgift hertil vil indgå i den overordnede omlægning af trafik på kaserneområdet.

    

   Driftsudgifter

   Udgifter til drift af omlagte veje og udearealer forventes at være på samme niveau som i dag.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 306, samt delvist af lokalplan nr. 349 og byplanvedtægt nr. 17.

    

   Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 481, ophæves lokalplan nr. 306 i sin helhed. Endvidere ophæves lokalplan nr. 349 og byplanvedtægt nr. 17 for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 481.

    

   Kommuneplan

   Forslag til lokalplan nr. 481 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 - 2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 3 til kommuneplanen.

    

   Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 er lokalplan nr. 481i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Servitutter

   Der udlægges areal til fælles flugtvej for Tinghallen og hotel. Flugtvejen tinglyses på ejendommen (Tinghallen – Viborg Kommune).

    

   Udlæg af støjfølsom anvendelse i lokalplanen

   Efter ønske fra BachGruppen udlægges i lokalplanen en byggemulighed for hotel og boliger (støjfølsom anvendelse) langs Tingvej. Byggemuligheden ligger på et areal, hvor grænseværdien for virksomhedsstøj (Zwei Grosse Bierbar-ZGBB, Fælledvej 7) er overskredet. Kommunen må jf. planloven ikke planlægge for støjfølsom anvendelse, når grænseværdierne er overskredet, med mindre bygherre samtidig sikrer, at der gennemføres støjdæmpende foranstaltninger.

    

   BachGruppen, der ejer ZGBB, har indgået aftale med Viborg Kommune om at støjdæmpe virksomheden. De nødvendige foranstaltninger og dokumentation for overholdelse af grænseværdier skal være udført senest ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse for hotelbyggeri på grund ved Tingvej. Forpligtelsen gælder uanset eventuelt fremtidige ændringer i ejerforhold til virksomheden. Forvaltningen foreslår, at der indsættes en fodnote under lokalplanens betingelser for ibrugtagning, der gør opmærksom på aftalen om at de støjdæmpende foranstaltninger skal være udført senest ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse for hotelbyggeri. Aftalen fremgår af bilag 7.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages endeligt af byrådet.


   Redaktionelle ændringer

   Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen af planerne.

  • Bilag

 • 7 Opførelse af Hærvejsbro m.v. ved Stationen i Viborg (Bevillingssag)
  • Resume

   Der ansøges om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling og anlægsindtægtsbevilling af de afsatte rådighedsbeløb til opførelse af Hærvejsbroen m.v. Entrepriserne omfatter overvejende Bro- og stålkonstruktioner samt tilhørende understøtninger, fundamenter og anlæg samt tilslutninger, der udføres på og i relation til jernbanearealerne som trapper/elevatorer og perronforlængelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 57.330.000 med rådighedsbeløb på kr. 8.320.000 i 2017, kr. 33.760.000 i 2018 og kr. 15.250.000 i 2019.

   2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ” Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 23.160.000 med rådighedsbeløb på kr. 5.200.000 i 2017, kr. og 17.960.000 i 2018.

   3. at nettoudgiften på 3.120.000 kr. i 2017, 15.800.000 kr. i 2018 og 15.250.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” i henholdsvis 2017, 2018 og 2019.

   4. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med vindende entreprenører.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til Kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 57.330.000 med rådighedsbeløb på kr. 8.320.000 i 2017, kr. 33.760.000 i 2018 og kr. 15.250.000 i 2019,

    

   2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ” Banebro i Viborg Baneby” forhøjes med kr. 23.160.000 med rådighedsbeløb på kr. 5.200.000 i 2017, kr. og 17.960.000 i 2018,

    

   3. at nettoudgiften på 3.120.000 kr. i 2017, 15.800.000 kr. i 2018 og 15.250.000 kr. i 2019 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Banebro i Viborg Baneby” i henholdsvis 2017, 2018 og 2019, og

    

   4. at forvaltningen indenfor de økonomiske rammer bemyndiges til at godkende licitationsresultatet og indgå kontrakter med vindende entreprenører.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 26. marts 2014 (sag nr. 28) traf byrådet principiel beslutning om at afsætte midler til opførelse af en banebro ved Viborg Station, der skal medvirke til at kick starte fornyelsesprojekter i Viborg Baneby.

    

   Den 3. september 2014 (sag nr. 14) blev byrådet orienteret om, at Realdania har givet tilsagn om at støtte etablering af Banebroen i Viborg Baneby med op til 25 mio. kr., og at Realdania i dialog med Viborg Kommune udarbejder en partnerskabsaftale, der beskriver rammerne for realisering af broprojektet og sikrer, at de offentlige og private investeringer i Banebyen, som broprojektet har til hensigt at kickstarte, realiseres i praksis.  

    

   Den 17. december 2014 (sag nr. 10) besluttede byrådet at afsætte midler projektledelse til realisering af banebroen.

    

   Den 20. maj 2015 (sag nr. 17) besluttede byrådet bl.a. at indgå en samarbejdsaftale med Mercantec og Realdania om at udskrive en fælles projektkonkurrence, og at den endelige udbudsform for entreprisearbejder for Banebroen forelægges til Byrådets beslutning efter det konkrete projekt og dets grænseflader til omkringliggende byggerier er kendt,

    

   Den 24. februar 2016 (sag nr.16) godkendte byrådet, at anlægsudgiftbevillingen forhøjet med 6,9 mio. kr. og en ekstra indtægsbevilling, der begge blev finansieret af de rådighedsbeløb, der er afsat til banebyprojekter.

    

   Den 13. april 2016 (sag nr. 23) godkendte byrådet vinderprojektet fra projektkonkurrencen til realisering, og at der blev indgået  totalrådgiveraftale med Cubo Arkitekter A/S om projektering af Banebro-projektet.

    

   Den 30. november 2016 (sag nr. 14) godkendte Teknisk Udvalg opdeling i entrepriser og udbudsformer, herunder den aktuelle entreprise for udførelsen af bro- og stålkonstruktioner, inkl. arbejder på jernbaneterræn. Desuden blev forvaltningen bemyndiges til at definere bygherreleverancer og mindre udbud i det kommende projektforløb, som udbydes i henhold til EU-reglerne og Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik

    

   Den 22. marts 2017 (sag nr. 17) godkendte byrådet anlægsudgiftsbevillinger af de afsatte rådighedsbeløb, dels til udførelsen af den del af Viborg Banebro, som udgør en integreret del af det planlagte Midtbyens gymnasium (Hærvejsplads, passagen mellem de to dele af gymnasiets bygninger, samt tilstødende elementer af Biblioteksbro og sti mellem parkeringspladsen ved biblioteket og gymnasiet), og dels til den kommunale parkeringsetage i det planlagte gymnasium ved Banegårdsalle i Viborg.

    

   I forbindelse med budgetforliget, september 2017, blev besluttet at reducere budgettet for 2018 med 10 mio. kr. og overføre disse til 2019.

    

   Inddragelse og høring

   Hærvejsbroen, gymnasium inkl. parkeringsetage har i de seneste år været genstand for flere offentlige møder, dialoger og høringer. Herunder bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for projektet, endelig vedtagelse i byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 22).

    

   Projektet har haft tilknyttet uafhængig tilgængelighedsrevisor og trafikrevisor. Projektet har desuden været drøftet med ældre- og handicapråd samt cyklistforbundet.

    

   Beskrivelse

   Banebroen er udbudt i begrænset udbud i 4 fagentrepriser. Prækvalifikation er foretaget og licitationen er afholdt den 15. november 2017. Samtidig med udbud er projektet under behandling ved Banedanmark.

    

   Med nærværende indstilling ansøges om frigivelse af resterende bevilling.

    

   Alternativer

   Ingen

    

   Tidsperspektiv

   Udførelsen af anlægsarbejderne er planlagt til at pågå i perioden februar 2018 – december 2018. En eventuel forsinkelse af gymnasiebyggeriet vil dog kunne have en afsmittende virkning. Det forventes derfor, at visse anlægsarbejder samt afregning af entreprisearbejderne strækker sig ind i starten af 2019.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsudgiftsbevilling (i 1.000 kr.)

   Der søges om frigivelse af en anlægsudgiftsbevilling på kr. 57.330.000.

    

    

   Samlet

   2015

   2016

   2017

   2018

   2019

   Samlet rådighedsbeløb

   83.380

   1.520

   8.900

   23.950

   43.760

   5.250

   Overførsel ifm. budgetforlig 2017 (for 2018)

    

    

    

    

   -10.000

   +10.000

   Samlet Rådighedsbeløb efter overførsel

    

    

    

    

   33.760

   15.250

   Tidligere udgiftsbevilling

    

   1.520

   8.900

   15.630

   0

   0

   Resterende rådighedsbeløb

   57.330

   0

   0

   8.320

   33.760

   15.250

   Der søges udgiftsbevilling på

   57.330

    

   0

   8.320

   33.760

   15.250

    

    

   Anlægsindtægtsindtægtsbevilling (i 1.000 kr.)

   Der søges om frigivelse af en anlægsindtægtsbevilling på kr. 23.100.000.

    

   Samlet

   2015

   2016

   2017

   2018

   2019

   Samlet rådighedsbeløb

   -33.310

   -700

   -4.450

   -10.200

   -17.960

   0

   Tidligere indtægtsbevilling

   -10.150

   -700

   -4.450

   -5.000

   0

   0

   Der søges indtægtsbevilling på

   -23.160

   0

   0

   -5.200

   -17.960

   0

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 8 Trafikplan for Viborg Kommune. Endelig vedtagelse.
  • Resume

   Forslag til trafikplan for Viborg Kommune og miljøvurdering behandles og indstilles til vedtagelse. Sagen behandles med henblik på endelig vedtagelse af Byrådet 20. december 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til Trafikplan for Viborg Kommune med tilhørende miljøvurdering vedtages som den foreligger nu med forvaltningens forslag til rettelser og tilføjelser indarbejdet,

    

   2. at sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering godkendes, og

    

   3. at forslag til byrådets svar godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at forslag til Trafikplan for Viborg Kommune med tilhørende miljøvurdering vedtages som den foreligger nu med forvaltningens forslag til rettelser og tilføjelser indarbejdet. Udvalget ønsker at der på kommende møde fremlægges en procesplan for evt. forundersøgelse vedr. østlig ringforbindelse ved Viborg,

    

   2. at sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering godkendes, og

    

   3. at forslag til byrådets svar godkendes, med de faldne bemærkninger vedr. punkt 1, 26 og 33 i bilag 2 indarbejdet til byrådets behandling.

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16), at ”udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og at forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.” Udvalget besluttede endvidere, at ”der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende”.

    

   På mødet den 1. marts 2016 (sag nr. 9) drøftede Teknisk Udvalg det foreløbige arbejde med trafikplanen – en foreløbig vision samt temaerne kollektiv trafik og trafiksikkerhed. På mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 5) drøftede udvalget temaerne biltrafik, cykeltrafik, gående og varetransport.

    

   På møderne den 24. april 2017 (sag nr. 8) og den 31. maj (sag nr. 14) drøftede udvalget et foreløbigt projektkatalog.

    

   På mødet den 21. juni 2017 sag nr. 4) drøftede udvalget et udkast til forslag til trafikplan.

    

   På mødet 9. august 2017 (sag nr. 2) besluttede udvalget at sende forslag til trafikplan og miljøvurdering i offentlig høring.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været gennemført en fordebat, som er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 30. november 2016 (sag nr. 16). Eksterne samarbejdspartnere er ultimo juni blevet orienteret om planarbejdet.

    

   Forslag til trafikplan har været i offentlig høring fra medio august 2017 til og med 12. oktober 2017. I den forbindelse har der været afholdt borgermøde onsdag den 13. september 2017.

    

   Ældrerådet og Handicaprådet har haft mulighed for at drøfte forslaget til trafikplan, Handicaprådet drøftede dette på mødet den 10. oktober 2017.

    

   Der er modtaget 64 høringssvar, som fremgår af bilag 1. Et resumé af høringssvar samt forslag til byrådets svar fremgår af bilag 2.

    

   Beskrivelse

   Forslag til trafikplan er udarbejdet som en digital plan. Planen kan ses på viborg.dk/trafikplan2017. Forslaget fremgår også af bilag 3 i en pdf-version.

    

   I forhold til forslag til trafikplan, er der ud over redaktionelle rettelser foretaget følgende justeringer, opdateringer og tilføjelser:
    

   - opdatering i forhold til projekter, der allerede er udført,

   - opdatering af afsnit om kollektiv trafik som følge af modtagelse af puljemidler (tema kollektiv trafik – fokusområder, og projekter kollektiv trafik – Betjening af Midtjyllands Lufthavn),

   - opdatering af tema om trafiksikkerhed, idet ulykkestallene for 2016 nu er endelige, 
   - justering i tekst om stibro ved Gullev i henhold til Byrådsbeslutning og høringssvar nr. 32,
   - justering i tekst om cykelsti på Østre Omfartsvej, idet projektet nu er opdelt i en 1. og 2. etape på baggrund af høringssvar nr. 6, og 1. etape er med i ansøgningen om midler fra Statens Cykelpulje 2017,
   - justering i tekst om cykelrute mellem Rindsholm og Rødkærsbro, idet der er et alternativ på baggrund af høringssvar nr. 59,

   - nye projekter, biltrafik: forlægning af Korsbakken (Rødding),
   - nye projekter, cykeltrafik: rute 13 (Grundvad – Birgittelyst), Foulum – Ørum (Burrehøjvej), rute 16 (stiunderføring ved Indre Ringvej ved kraftvarmeværket, Viborg), rute 26 (stioverføring over Søndre Ringvej, Viborg), stibro Indre Ringvej (Banebyen, Viborg), Gl. Skivevej (mellem Fabrikvej og Agerlandsvej, Viborg), Farvervej – Fabrikvej (Viborg),
   - nye projekter, trafiksikkerhed: rundkørsel Ll. Sct. Mikkels Gade / Sct. Jørens Vej (Viborg), rundkørsel Banegårds Alle / Jernbanegade (Viborg), rundkørsel Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej (Viborg),

   - anlægsoverslag indsat under ”økonomi” på nogle af de sorte pletter, som manglede overslag. Økonomien fremgår dog ikke for tiltag på Indre Ringvej i Viborg, da tiltag allerede er igangsat af Teknisk Udvalg i 2017.

   Da trafikplanen er en dynamisk plan, vil den blive opdateret løbende af forvaltningen, f.eks. udtages projekter, når de er udført, nye projekter kan komme til i henhold til politiske beslutninger, og der kan komme nye sorte pletter som følge af ulykkesudviklingen.

    

   Når der efter vedtagelse af trafikplanen foretages justeringer, vil disse fremgå af afsnittet Nyheder på Forsiden i trafikplanen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Trafikplanen forventes vedtaget af byrådet på mødet 20. december 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifter til de foreslåede tiltag medtages i kommende budgetter.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Administrationsgrundlag for udeservering på Nytorv
  • Resume

   Viborg Kommune har modtaget ansøgninger om udeservering på Nytorv, herunder om opstilling af større parasoller, der gør, at det er nødvendigt til at fastlægge de grundlæggende principperne for, hvordan Nytorv ønskes anvendt.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Nytorv er et fleksibelt byrum, hvis brug administreres efter det i bilag 3 viste princip,

   2. at der skal være fri passage langs ledelinjerne på Nytorv,

   3. at udeserveringsudstyr som hovedregel skal være af en karakter, der kan flyttes af én mand. Ved valg af store parasoller nedenfor, vil dette medføre en tilpasning af princippet hvad angår parasoller.

   4. at rydning skal varsles med mindste 3 uger,

   5. at der kan gives tilladelse til læskærme placeret vinkelret ud fra bygningerne,

   6. at Teknisk Udvalg tager stilling til om læskærme kun skal kunne placeres udenfor yderste ledelinje (rødt areal i bilag 3), og

   7. at Teknisk Udvalg vælger en af de beskrevne principper for parasoller.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Sagen udsættes idet der ønskes en dialog med aktuelle interessenter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har den 18. juni 2014 (sag nr. 18) vedtaget det nuværende gaderegulativ. Gaderegulativet omfatter også Nytorv, men i sin tidligere udformning, hvor hovedparten af torvet blev anvendt til parkering og vej.

    

   Inddragelse og høring

   Restaurationer ved Nytorv og Viborg Handel er blevet anmodet om at kommentere forvaltningens foreslåede principper. Se de indsendte høringssvar og forvaltningens bemærkninger i bilag 1.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har modtaget ansøgninger om udeservering på Nytorv i Viborg, herunder om opstilling af større parasoller, der gør, at det er nødvendigt til at fastlægge grundlæggende principper for, hvordan Nytorv ønskes anvendt. Se Nytorv på oversigtskort i bilag 2

    

   Der er ønsker fra flere restauranter om at etablere udeservering under store parasoller med nedgravede fundamenter og læskærme hele vejen rundt om udeserveringsarealet. Dels ønsker Nytorv 11 tilladelse til deres opstillede parasoller og dels har en kommende restaurant ved Stillingsgaard søgt om en 7x7 m. parasol og læskærme.

    

   Det er nødvendigt at forholde sig grundlæggende til anvendelsen af Nytorv, for at kunne behandle de indkomne ansøgninger.

    

   Forvaltningens forslag til grundlæggende principper for anvendelse af Nytorv

   Nytorv er tænkt som værende et fleksibelt byrum – et sted som hele byen kan bruge. Det er et åbent offentligt byrum med belægning helt ud til bygningerne og sådan er det også etableret. Det er ligeledes tænkt som et byrum, der til daglig er åben inden for cirklen, mens arealet udenfor cirklen kan være i brug af bl.a. de restauranter og butikker, der har facade ud til torvet, men med respekt for fri passage langs ledelinjerne.

    

   Trafikalt føres motorkørende trafik i et kørespor langs den vestlige og sydlige side. Den gående trafik er over hele torvet, og der er markeret særlige ledelinjer for svagtseende. Herudover skal Nytorvsgyden lede den gående trafik fra Domkirkepladsen henover torvet og videre i gågaderne. Endelige er der etableret aflæssepladser for varetransporter på den sydlige del af Nytorv til butikker m.v. i det nærliggende gågadeområde.

    

   Forvaltningen foreslår, at Nytorv fastholdes som et fleksibelt byrum, der udover den almindelige færden på torvet også rummer mulighed for store arrangementer som for eksempel Snapsting og julemarked, torvehandel og udeservering. Konkret foreslås, som illustreret på bilag 3,

   ·           at arealet indenfor cirklen holdes ryddet til daglig og herudover anvendt til arrangementer.

   ·           at arealet udenfor cirklen kan anvendes i dagligdagen, hvilket foran restauranter betyder mulighed for udeservering, men arealet skal kunne ryddes til andre arrangementer.

   ·           at arealet mellem bygningerne og de yderste ledelinjer vil der kun undtagelsesvist være behov for at rydde til andre arrangementer.

    

   En forudsætning for, at Nytorv kan fungere som et fleksibelt byrum er, at aktiviteterne/faciliteterne i dagligdagen kan ryddes væk med overskuelige midler. I den forbindelse foreslås:

   ·           at udeserverings udstyr som tommelfingerregel skal kunne flyttes af én mand

   ·           at rydning af udeserveringsarealer skal varsles med 3 uger forud for rydningen

    

   Forvaltningens forslag til principper for læskærme

   På den ene side skal det tilgodeses, at Nytorvsgyde skaber en vindtunnel, hvor Nytorv særligt i hjørnet ved Nytorvsgyde kan være et forblæst sted. Det skal samtidig tilgodeses, at pladsen skal være åben, og at Nytorvsgyde skal invitere til at trække gående op på Nytorv. I bilag 4 findes billeder af det nuværende Nytorv med forskellige variationer af udeserveringsudstyr.

    

   I en afvejning af disse interesser foreslår forvaltningen, at det skal være muligt at opsætte flytbare læskærme i mindre omfang vinkelret ud fra bygningerne. Disse skal respektere ledelinjerne. Af hensyn til torvets fleksibilitet og åbenhed, bør det overvejes om læskærme kun må være uden for ledelinjerne ved bygningerne (rødt areal på bilag 3)

    

   Funktionen af læskærmene skal være læ. Læskærmenes funktion er ikke at foretage en ”indhegning” af udeserveringsarealer, da dette ikke er i overensstemmelse med ønsket om en åben plads.

    

   Som følge af, at Nytorv skal være fleksibel i sin anvendelse, vil læskærme ikke kunne fastmonteres.

    

   Forvaltningen foreslår, at læskærme på Nytorv skal have et ensartet udtryk, men også at spørgsmålet om udformning først tages op i gaderegulativsrevisionen. Indtil da fortsættes den linje, der er rimelig konsensus om dernede – se de billeder i bilag 4, der viser forholdene i dag.

    

   Forvaltningens forslag til principper for parasoller

   Forvaltningen foreslår, at de valg, der træffes omkring parasoller, tager udgangspunkt i følgende:

   ·           Det skal være muligt at have parasoller ved sin udeservering.

   ·           Der skal være et ensartet udtryk, herunder størrelse, farve og facon.

    

   Forvaltningen foreslår, at der vælges én af følgende løsninger:

   ·           Små parasoller (Vingefang i størrelsesordenen 2-3 m i diameter, sorte uden tryk og med flytbar parasolfod)

   ·           Store parasoller (Vingefang størrelsesordenen 4-7 m (ensartet størrelse skal fastsættes), firkantet og sorte uden tryk samt med nedgravede fundament (da det ellers reelt ikke vil være muligt at rydde pladsen)

    

   For små parasoller taler den mobilitet og fleksibilitet, det giver at have parasoller, der er nemme at flytte og som ikke er låst til en bestemt placering. Det er praktisk både i forhold til at have plads til andre aktiviteter på Nytorv, men også i forhold til udskiftning i restaurationer. For små parasoller taler også, at man opnår en løsning, der er mindre permanent og ser mindre permanent ud. Imod små parasoller taler, at der formodentlig skal et større antal parasoller til at dække behovet. I bilag 4 findes billeder af det nuværende Nytorv med forskellige variationer af parasoller.

    

   For store parasoller taler, at det vil kunne give et rolig og enkelt udtryk på torvet. Imod store parasoller taler tabet af mobilitet og fleksibilitet. Dette kan til dels imødekommes ved at etablere nedgravede fundamenter udformet så parasollen kan fjernes. Parasollen vil da kunne tages væk, når torvet skal ryddes, men formodentlig ikke af én mand. Det må også forventes, at der vil stå en række parasoller ved siden af hinanden. Kombineret med borde, stole, læskærme osv. vil der nemt kunne opstå et lukket rum på torvet, hvor udeservering ikke længere vil fremstå som en del af torvet.

    

   Et valg af store parasoller med nedgravede fundamenter vil give anledning til en række spørgsmål, omkring betaling for etablering, arkæologi, strøm, placering m.v. Et fundament til en 7x7 m parasol vil være i størrelsesordenen 1,5 x 1,5 x 0,4 m. Der vil skulle søges om lov i forhold til arkæologi, og det skal tilføjes, at omkring Nytorv 11 er der rester af en kirke, som man ikke vil få lov til at placeres fundament i/på. Forvaltningen foreslår, at såfremt store parasoller med nedgravede fundamenter vælges vil det være ansøger der betaler, efter anvist placering fra kommunen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Principperne for Nytorv vil blive indarbejdet i udarbejdelsen af et revideret gaderegulativ, der forventes forelagt til politisk behandling først i det nye år.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 10 Handlingsplan for byggemodninger 2018-2021
  • Resume

   Viborg Kommune har i 2017 solgt 81 grunde til åben lav boligbyggeri med overtagelse i 2017 heraf 63 grunde i Viborg by. Derudover er der solgt 33 grunde til åben lav med overtagelse i 2018, heraf 31 i Viborg By.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til handlingsplan for kommunale byggemodninger i perioden 2018-2021.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender forslaget til handlingsplan for byggemodninger 2018 – 2021 som det fremgår af bilag 2.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg godkendte forslaget til handlingsplan for byggemodninger 2018 – 2021 som det fremgår af bilag 2.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 4. januar 2017(sag nr. 12) handlingsplan for byggemodning i 2017 og besluttede endvidere, at der arbejdes videre med plangrundlang for byggemodninger i Kølvrå og Skelhøje.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Handlingsplanen er det administrative grundlag for planlægning af byggemodninger i 2018 og udarbejdet på baggrund af antallet af ledige grunde og under hensyntagen til salg og efterspørgsel af byggegrunde. For hvert område vil der blive fremsendt konkrete sager med forslag til anlægsbevilling og iværksættelse af byggemodning m.v.

    

   Forslaget lægger op til, at der bliver byggemodnet ca. 306 nye byggegrunde til boligformål i 2018, fordelt med 139 grunde til parcelhuse og 168 grunde til tæt lav boligbebyggelse. De efterfølgende år foreslås byggemodnet hhv. 184, 218 og 166 grunde til boligformål.

    

   Der er på anlægsbudgettet for 2018 afsat ca. 44,5 mio. kr. til byggemodning. Til de foreslåede byggemodninger er det anslået et behov for at bevillige og frigive i alt ca. 60,4 mio. kr. til byggemodning af ovennævnte forslag og diverse færdiggørelsesarbejder i igangværende byggemodnede områder. Pt. er der således et underskud på ca. 15,9 mio. kr.

    

   Bydelen Arnbjerg i Viborg er planlagt som det største samlede byggemodningsområde. For at planen kan realiseres forudsætter det, at nødvendige arealer erhverves. De økonomiske midler hertil er afsat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområde.

    

   Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde for perioden 2013 – 2018 fremgår af bilag 1, og forvaltningens forslag til handlingsplan for byggemodning 2018-2021 fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forvaltningen er i dialog med grundejer for berørte arealer i Kølvrå. I Skelhøje er lokalplan under udarbejdelse og forventes afsluttet med udgangen af 2018.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Handlingsplanen er alene gældende for 2018, årene 2019-2021 kan forventes reguleret i kommende handlingsplaner, bl.a. ud fra salget af byggegrunde i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Godkendelsen af handlingsplan for byggemodninger betyder øget udgift i forhold til aftalte budget.

    

   Den forventede udgift på 48.300.000 kr. i 2018 foreslås således finansieret dels af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2018 på 41.100.000 kr. og dels ved forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 7.200.000 kr., idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2019 nedsættes tilsvarende med 7.200.000 kr.

    

   Der fremsættes selvstændig bevillingssag.

    

    

   Forvaltningen bemærker, at balancen mellem udgiften til byggemodning og forventet salgspris skal holdes for øje.

    

   Forvaltningen kalkulerer med, at det som udgangspunkt koster omkring 250.000 kr. eksklusiv moms og udgifter til jordkøb, at byggemodne byggegrunde til åben lav boligformål i oplandsbyerne til Viborg.

   Grundpriserne på eksempelvis Blålyngen i Karup er for en almindelig parcelhusgrund 225.000 kr. inklusiv moms i 2016.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 11 Forslag til yderligere byggemodning i Viborg By 2017(bevillingssag)
  • Resume

   Økonomi- og erhvervsudvalget har på mødet den 10. maj 2017 (sag nr. 33) godkendt forslag til yderligere byggemodning af 29 nye byggegrunde til parcelhuse i Viborg By, fordel med 10 på Rosenvænget, 14 på Svalelunden og 5 på Kokholmvej. På den baggrund søges der nu om en yderligere anlægsudgiftsbevilling til byggemodning.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 3.400.000 kr. til byggemodning, fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   2. at udgiften på 3.400.000 kr. i 2017 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2018 nedsættes tilsvarende.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at der gives samlede anlægsudgiftsbevillinger på 3.400.000 kr. til byggemodning, fordelt som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   2. at udgiften på 3.400.000 kr. i 2017 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2018 nedsættes tilsvarende.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg har på mødet den 1. marts 2017 (sag nr. 7), godkendt byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse i 2017 i Viborg by. Samtidig blev der godkendt byggemodning af 11 storparceller på Asmild Mark, Svalelunden, Fristruphøjvej / Skaldehøjvej og Rosenvænget. I samme sag opfordrer Teknisk Udvalg endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget til at udarbejde en offensiv strategi for jordforsyning.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2017 (sag nr. 22), Teknisk udvalgs indstilling om byggemodning af 25 nye byggegrunde til parcelhuse samt 3 storparceller på Svalelunden og 3 storparceller på Rosenvænget til tæt/lav boligbebyggelse.  

    

   Herudover beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget, at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et forslag til yderligere byggemodning i Viborg by. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et konkret forslag til yderligere byggemodning i Viborg i 2017, også henset til den store interesse, der er for at købe kommunale parcelhusgrunde til boligformål i Viborg by.

    

   Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 24. april 2017(sag nr.7) forvaltningens forslag til yderligere byggemodning af 29 parcelhusgrunde ved ændring af 6 planlagte storparceller til 24 byggegrunde for parcelhuse. Derudover blev besluttet at fremrykke udstykningen af 5 grunde på Kokholmvej fra 2018 til 2017 i byggemodningsplanen.

    

   Inddragelse og høring

   Aktuelle lokalplaner har været i høring.

    

    

   Beskrivelse

   Til realisering af yderligere byggemodning af 29 nye byggegrunde til parcelhuse ønskes følgende bevillinger frigivet.

    

   Forslag til byggemodning - Tabel 1

   Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Antal grunde (åben lav)

   Tæt lav

   (stor­par­cel)

   Overslag

   Samlede omkostninger eksklusiv jordkøb m.v.

   1

   Oversigt over byggemodninger i Viborg

    

   2

   Svalelunden, Viborg

   433 Tillæg 1

   14

   1.400.000 kr.

   3

   Rosenvænget, Viborg

   474

   10

   1.000.000 kr.

    

   Kokholmvej

   231

   5

    

   1.000.000 kr.

    

   I alt

    

    

    

    

   3.400.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 12 Forslag til byggemodning iht. byggemodningsplan- Ørum og Arnbjerg, Viborg (bevillingssag)
  • Resume

   Teknisk Udvalg forventes på sit møde den 29. november 2017 at behandle et forslag handlingsplan for byggemodning i 2018 (anden sag). Til realisering af denne plan søges der nu om anlægsbevillinger til byggemodning i Ørum og på Arnbjerg i Viborg. Den samlede anlægsbevilling andrager 50 mio. kr., der forventes anvendt i 2018. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, 

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 2. etape, lokalplan 477” forhøjes med 41.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” forhøjes med 3.650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.750.000 kr. til kontoen ”Veldsvej i Ørum, lokalplan 464” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   7. at udgiften på 48.300.000 kr. i 2018 finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2018 på 41.100.000 kr. og dels ved forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 7.200.000 kr., idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2019 nedsættes tilsvarende med 7.200.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at forslag til den nævnte byggemodning godkendes,

    

   2. at de nye boligveje udlægges som private fællesveje, 

    

   3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   4. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 2. etape, lokalplan 477” forhøjes med 41.900.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   5. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” forhøjes med 3.650.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018,

    

   6. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.750.000 kr. til kontoen ”Veldsvej i Ørum, lokalplan 464” med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   7. at udgiften på 48.300.000 kr. i 2018 finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2018 på 41.100.000 kr. og dels ved forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 7.200.000 kr., idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2019 nedsættes tilsvarende med 7.200.000 kr.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet har på sit møde den 22. november 2017 (sag nr. 14) godkendt projekteringsbevilling for byggemodning af yderligere etaper på Arnbjerg i Viborg.

    

   Teknisk Udvalg har under et andet punkt på denne dagsorden et forslag til behandling om godkendelse af en til handlingsplan for byggemodninger i 2018 og de efterfølgende 3 overslagsår.

    

   Inddragelse og høring

   Den aktuelle lokalplan for Arnbjerg i Viborg er godkendt på Byrådsmøde den 22. november 2017 (sag nr 11). Klagefrist for planens lovlige tilvejebringelse udløber 20. december 2017.

    

   Projektet for byggemodning af et område til boligformål i Ørum har været i høring i forbindelse med lokalplanlægningen for området.

    

   Beskrivelse

   Til realisering af byggemodning i forslag til handlingsplanen foreslås følgende områder i Ørum og Arnbjerg byggemodnet.

    

   Ørum:

   På Veldsvej i Ørum (LP464) forslås byggemodnet 11 grunde til åben lav bebyggelse, bilag 1.

    

   Arnbjerg i Viborg:

   På Åkanden i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 33 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ia

    

   På Nøkkerosen i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 17 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ib

    

   På Søakset i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 17 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ic

    

   På Brudelyset i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 20 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Id

    

   På Dunhammeren i Viborg (LP477) forslås byggemodnet 27 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ig

    

   På Skabermøllevej i Viborg (LP421) forslås byggemodnet 14 grunde til åben lav bebyggelse i lokalplanens delområde Ie.

    

   Ud over byggemodning af de 114 boligparceller skal der anlægges en ny rundkørsel i krydset Vinkelvej og Søndersøvej samt en ny fordelingsvej på ca. 1.300 m frem til boligområdet. Byggemodningsområdet, rundkørsel og fordelingsvej er vist i bilag 2.

    

    

   Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:

   114 boligparceller(LP477), Arnbjerg etape II

   14 boligparceller(LP421), Arnbjerg etape I

   11 boligparceller(LP464), Ørum

   6 storparceller(LP477), Arnbjerg etape II

   1 storparcel(LP421), Arnbjerg etape I

   28.500.000 kr.

   3.500.000 kr.

   2.750.000 kr.

   900.000 kr.

   150.000 kr.

   Rundkørsel på Vinkelvej(LP477), Arnbjerg etape II

   3.000.000 kr.

   Fordelingsvej 1.300 m(LP477), Arnbjerg etape II

   9.500.000 kr.

   Byggemodningsudgift i alt

   48.300.000 kr.

    

   Byggemodningen planlægges udført i perioden fra januar 2018 til ultimo december 2018 med forbehold for vejrliget hen over vinteren og køb af jord.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den forventede udgift på 48.300.000 kr. i 2018 foreslås finansieret dels af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde” i 2018 på 41.100.000 kr. og dels ved forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 7.200.000 kr., idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” for 2019 nedsættes tilsvarende med 7.200.000 kr.

    

   Udover den økonomiske ramme til anlæg skal der afsættes midler til erhvervelse af jord, forholdet behandles i særskilt sag.

    

   Udover ovenstående opgørelse mangler der frigivelse af midler til færdiggørelse af byggemodninger og vedligeholdelse af ikke solgte byggegrunde.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Endelige køb af areal forventes gennemført november 2017 til februar 2018


  • Bilag

 • 13 Stillingtagen til asfaltering og belysning af grusvejen Kirkevej i Ravnstrup
  • Resume

   Der skal tages stilling til henvendelse fra en gruppe borgere på Kirkevej og Damvej samt foreninger i Ravnstrup, som anmoder om at den nordlige del af Kirkevej (ca. 375 m) bliver asfalteret og forsynet med gadelys. Vejen er i dag belagt med grus og uden gadelys.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at der gives afslag på henvendelse om asfaltering og belysning af den nordlige del af Kirkevej, som i dag er en grusvej, med følgende begrundelse:

    

   ·           at trafikmængden vil blive forøget, idet vejen i større udstrækning må forventes brugt som gennemkørselsvej mellem Holstebrovej og Nybrovej,

   ·           at trafiksikkerheden for gående vil blive forringet, idet der ikke er fortov langs vejen,

   ·           at grusvejen delvis ligger i åben land med kun én boligejendom på stækningen, samt at trafikmængden er begrænset. 

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Indstillingen blev godkendt. Udvalget er sindet til at behandle evt. ansøgning om belysning i forbindelse med kommende pulje ”byforskønnelse mindre byer” for 2018, herudover tager forvaltningen en dialog med ansøger omkring evt. lukning af Kirkevej for gennemkørsel.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   En gruppe borgere bestående af 26 grundejere på Kirkevej og Damvej i Ravnstrup, samt Ravnstrup Borgerforening, Ravnstrup Idrætsforening, Ravnstrup Menighedsråd og grundejerforeningen Kong Frederiks Vej har i brev af 10. oktober 2017 med underskriftindsamling anmodet kommunen om at få den del af Kirkevej som er grusvej asfalteret og forsynet med gadelys. Desuden ønskes de at få autoværnet langs med vejen vedligeholdt.

    

   Inddragelse og høring

   Der er ikke foretaget høring blandt grundejerne på Kirkevej, da samtlige grundejer er medunderskriver på henvendelsen.

    

    

   Beskrivelse

   I henvendelsen gør borgerne og foreningerne opmærksom på, at de er generet af støv fra grusvejen samt huller i vejen. Desuden anfører de, at der er øget trafik i forbindelse med kirkelige handlinger samt i forbindelse med aktiviteter på sportspladsen. Enkelte lastbiler og traktorer bruger også vejen, da Kirkevej forbinder Holstebrovej og Nybrovej via Damvej. Kirkevej benyttes også af mange borgere, som går tur til engarealerne ved det tidligere dambrug.

    

   Forvaltningen har meddelt borgerne, at autoværnet vil blive istandsat til foråret 2018.

    

   På den sydlige del af Kirkevej fra Holstebrovej frem til og med parkeringspladsen ved Ravnstrup Kirke er vejen belagt med asfalt, som er blevet fornyet i indeværende år. Den nordlige del af Kirkevej i Ravnstrup ca. 375 m er udlagt som grusvej i ca. 4,0 m bredde. Vejens status som grusvej er medvirkede til at begrænse trafikmængden på Kirkevej, så den ikke benyttes som gennemkørselsvej mellem Holstebrovej og Nybrovej. Grusvejen vedligeholdes 4 gange årligt med vejhøvl og tilførsel af ekstra grus efter behov.

    

   Grusvejen ligger delvis i åben land med kun én boligejendom med adgang til vejen, og der er begrænset trafik, hvorfor vejstrækningen ikke er forsynet med gadelys.

    

   Asfaltering af grusvejen forventes at medføre forøget trafik på Kirkevej og formentlig også højere hastighed på vejen, hvilket medfører, at trafiksikkerheden for gående vil blive forringet, da der ikke er fortov langs den asfalterede del af Kirkevej.

    

   Såfremt grusvejen asfalteres forudsætter det, at vejen udvides til min. 4,5 m, på grund af forventet øget trafik på Kirkevej.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at der i Viborg Kommune er ca. 50 km grusveje, og en asfaltering af Kirkevej vil kunne skabe præcedens med ønsker fra grundejer om asfaltering af de offentlige grusveje. 

    

    

   Alternativer

   Kirkevej kan alternativt lukkes for gennemkørsel umiddelbart nord for kirkens parkeringsplads, hvilket vil minimere støvgener fra grusvejen samt forhindre gennemkørende trafik på Kirkevej.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Forvaltningen har udarbejdet et overslag på asfaltering af grusvejen samt etablering af gadelys – priser excl. moms.

   Asfaltering af grusvejen      395.000 kr.

   Gadelys, 8 lamper              115.000 kr.

   Anlægsudgift i alt               510.000 kr.

    

   Der er i kommunens budgetter ikke afsat midler til udbygning af offentlige veje samt etablering af nyt gadebelysning.

    

   En asfaltering af grusvejen vil medføre, at kommunen ikke skal bruge udgifter til vedligeholdelse af grusvejen. Disse mindre udgifter vil svare til merudgifterne til galtførebekæmpelse af vejen, såfremt den asfalteres.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 14 Udskiftning af BusLight-rejsekortudstyr
  • Resume

   Viborg Kommune har i dag rejsekortudstyr i bybusserne og i busser, der betjener lokalruter i landområderne. 7 af disse busser er udstyret med ”Check-ind-mini”-rejsekortudstyr (CIM). Midttrafik har meddelt kommunerne i Region Midtjylland, at den nuværende CIM-løsning står over for en tvungen udskiftning, idet løsningen i løbet af 2019-2020 vil være driftsmæssigt forældet. Derfor vil det ikke være mulig at bibeholde dette udstyr i busserne.

    

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med alternative forslag, eller om den nævnte udskiftning skal foretages.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorvidt Midttrafiks forslag om anskaffelse af nyt BusLight-løsning fra 2019 kan godkendes, og at udgifterne indarbejdes i budgetlægningen for 2019 og de følgende overslagsår, eller om der skal arbejdes videre med alternative forslag.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg besluttede, at godkende Midttrafiks forslag om anskaffelse af ny BusLight-løsning fra 2019 og at udgifterne indarbejdes i budgetlægningen for 2019 og de følgende overslagsår. Udvalget ønsker, at der rettes henvendelse til Midttrafik vedr. refusion for tidligere investeringer med uhensigtsmæssig kort levetid.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Teknisk Udvalgs møde den 28. september 2016 ( Punkt 10), blev det besluttet, at der skulle ske en opgradering af rejsekortudstyr på lokalruter i Viborg for i alt 10 busser. Denne opgradering blev gennemført i 2016, og en lånefinansiering løbende over 15 år blev indregnet i budgetterne for de kommende år.

    

   Viborg Kommune har imidlertid stadig 7 busser med light udstyr, ”Check-ind-mini”-rejsekortudstyr (CIM). Denne løsning anvendes udelukkende i busser, hvor antallet af kunder (der bruger rejsekort) er meget lavt, men hvor billettering fortsat ønskes. Samtidig var den væsentlig billigere end den ”fulde rejsekortløsning”.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Midttrafik har nu meddelt kommunerne i region Midtjylland, at den nuværende CIM-løsning står over for en tvungen udskiftning, idet løsningen i løbet af 2019-2020 vil være driftsmæssigt forældet, og derfor ikke vil være mulig at bibeholde i busserne. Det betyder, at kommunen bliver nødt til at udskifte og opgradere de 7 tilbageværende CIM-udstyr, hvilket vil betyde en ekstraudgift både til investering i udstyr og til den årlige drift.

    

   Rejsekortets leverandør har som erstatning udviklet en ny BusLight-løsning (3. generations), der dels eliminerer ulemperne ved den nuværende CIM og dermed understøtter mere sikker drift, og dels vil indeholde en mobil synkroniseringsmulighed, således at udstyret ikke nødvendigvis skal forbi et fast WLAN-anlæg for at overføre rejsekortdata fra bussen.

    

   Midttrafik vurderer, at den nye BusLight-løsning er den oplagte erstatning, der samtidig vil betyde en forbedring for både chauffører og kunder i forhold til den eksisterende CIM-løsning.

    

   Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet andre løsningsmuligheder. Midttrafik har i maj 2016 lanceret en app, hvor passagerer kan købe elektroniske billetter i form af kontantbilletter og digitale klippekort via smartphones. Det er den eneste måde, hvor der på nuværende tidspunkt kan udstedes en billet i busser uden rejsekortudstyr. Det er en billetform, som kunderne har taget til sig, men det kræver, at kunden har en Smartphone. Denne Smartphoneløsning er imidlertid uhensigtsmæssig for den rejse, der har anvendt rejsekortet på en del af rejsen og nu skal anvende en anden betalingsform.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Udskiftning af BusLight-udstyr sker i 2019-2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udskiftning af BusLight-rejsekortudstyr i Viborg Kommune andrager i 2019: 158.000 kr. plus drift 56.000 kr , i alt 214.000 kr.

    

   Fra og med 2020: 31000 kr/år plus drift 56.000 kr/år, i alt 87.000 kr/år. Efter 2033 kun drift 56.000 kr/år.

    

   Nuværende budget for rejsekort er 1.518.000 kr./år. I 2019 er budgettet dermed steget til 1.732.000 kr. Fra og med 2020 i alt 1.605.000 kr/år.

      

   Midttrafik oplyser dog samtidig, at der kommer en besparelse på ca. 70.000 kr/år på buskørsel. Besparelsen opnås ved, at busserne med den nye BusLight-løsning ikke har en udgift på kørsel til og fra et WLAN-anlæg.

    

   Forvaltningen forventer, at udgiften fra 2019 til anskaffelse og drift af Midttrafiks nye BusLight udstyr kan holdes indenfor den budgetterede ramme for den kollektive trafik fra og med 2019.

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Intet

 • 15 Forlægning af Tingvej ved Tinghallens udvidelse - VSE (Bevillingssag)
  • Resume

   Forvaltningen har udarbejdet en projektskitse for forlægning af Tingvej ved Tinghallens udvidelse. Baggrunden er Tinghallens udvidelse og hermed behovet for, at Tingvej bliver forlagt.

    

   Teknisk Udvalg skal tage stilling til det udarbejdede forslag forud for den videre detailprojektering, udbud og iværksættelse af anlægsarbejderne forventeligt i foråret 2018. Der lægges endvidere op til, at forvaltningen bemyndiges til at godkende lavestbydende entreprenør, såfremt tilbuddet ligger indenfor den bevillingsmæssige ramme. Teknisk Udvalg skal således tage stilling til ansøgningen om en anlægsudgiftbevilling på 3.300.000 kr. til realisering af projektet.

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at skitseprojektet, der er vist på bilag 1, godkendes,

    

   2.. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.300.000 kr. til kontoen ”Tingvejs forlægning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 3.300.000 kr. i 2018 finansiers af det rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. der er afsat i på budget 2018 på investeringsoversigten, og

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende, såfremt tilbud ligger indenfor anlægsbevillingen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Der blev inden mødet eftersendt et bilag 1 som tilknyttes referatet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,

    

   1. at skitseprojektet, der er vist på bilag 1, godkendes,

    

   2.. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.300.000 kr. til kontoen ”Tingvejs forlægning” med rådighedsbeløb i 2018,

    

   3. at udgiften på 3.300.000 kr. i 2018 finansiers af det rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. der er afsat i på budget 2018 på investeringsoversigten, og

    

   4. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende, såfremt tilbud ligger indenfor anlægsbevillingen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede på møde den 21. december 2016 (sag nr.7) sagen vedrørende udbygning af Tinghallen og herunder en ændring af Tingvej. På mødet blev det besluttet, at projektstyregruppen skulle arbejde videre med model 2 med en vestlig forlægning af Tingvej forbi Tinghallen. 

    

   Inddragelse og høring

   Projektstyregruppen består bl.a. af interessenter i området, som har været inddraget ift. den fremlagte skitse. Desuden vil forslag til løsning blive en del af lokalplanlægningen for projektet med udbygning af Tinghallen m.v.

    

   Beskrivelse

   Tingvej forlægges forbi Tinghallens udvidelse, og der sikres gennemkørende trafik på Tingvej med den viste løsning. Der sikres også gennemkørsel med kollektiv trafik med op til 15 meter busser. Busser skal gøre brug af den overkørbare midterhelle rundt i kurverne.

    

   Tingvejs forlagte tracé medfører mindre oversigt i kurverne samt små radiuskurver, hvilket medfører, at hastigheden på det forlagte stykke af Tingvej skal skiltes ned til 30 km/t.

    

   Cyklister kører i dag på Tingvej via cykelbaner men på det forlagte stykke af Tingvej anses dette ikke som en trafiksikker løsning, idet kurverne er så små, og det er vanskeligt at orienterer sig rundt i kurverne og dermed risici for de bløde trafikanter. Derfor er der valgt at etablere cykelstier på det forlagte stykke af Tingvej, som den trafiksikkerhedsmæssige bedste løsning. Cykelstier etableres i niveau med plads- og torvearealer.

    

   Det anses som nødvendigt at etablere afsætningsbåse tæt ved indgangene til Tinghallen ligesom der er i dag. Disse placeres som vist på skitsen for at optage mindst mulige ”torveareal” foran Tinghallen og foran Stadionhallerne. Såfremt der ikke etableres afsætningsbåse forventes det, at bilister vil standse og aflæse gæster ved kantstenen og dermed sænke trafikafviklingen, idet bagvedkørende dermed må vente til aflæsning er sket.

    

   Der forventes, at p-arealer langs Tingvej må tilpasses til det nye vejforløb, og at der ikke etableres en ny ind- og udkørsel til p-arealerne ved den eksisterende ind-udkørsel overfor Fotorama. Dermed bliver indkørsel til den nordlige parkeringsplads via adgang fra rundkørsel ved Kasernevej/Stadion Alle og indkørsel til den sydlige parkeringsplads foran stadionhallen bibeholdes som nuværende.

    

   Der vil i videst muligt omfang forsøges at opbryde og genbruge de eksisterende granitmaterialer på den nuværende Tingvej, således det nuværende udtryk bibeholdes på forlægningen.

    

   Plads- og torvearealer foran stadionhalllen og foran Tinghallens udvidelse udføres som færdiggørelsesarbejder og er ikke medtaget i det arbejde der udføres ifm. Tingvejs forlægning. Der forventes mindre tilpasninger til de eksisterende pladsarealer.

    

   Alternativer

   Der kan etableres cykelbaner på Tingvejs forlægning, men forvaltningen vurderer ikke, det er en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tingvej forventes forlagt inden arbejderne med Tinghallens udvidelse opstartes d. 1. maj, således entreprenør for Tinghallens udvidelse har et frit arbejdsområde, hvor Tinghallen skal udvides.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der forventes ikke, at projektet medfører øgede driftsudgifter.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lokalplan for området er under udarbejdelse.


  • Bilag

 • 16 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2017 - Teknisk udvalg
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor bruttoudgifter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.

    

   Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet.

    

   (Beløb i 1.000 kr.)

   Stednr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Note

   223101

   Midtbyplaner (ny gågadebelægning)

   36.812

   38.113

   1.301

   1

   223081

   Fortovsrenovering

   3.011

   2.942

   -69

    

   223005

   Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby

   26.918

   20.863

   6.055

   2

   223005

   Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby

   -16.124

   -12.970

   -3.154

   2

   223141

   Vinkelvej hæves over Nørreådalen mellem Bruunshåb og Vinkel

   11.767

   12.299

   532

   3

   223084

   Bekæmpelse af trafikuheld og etablering af trafiksikkerhedsfremmende anlæg - 2014

   3.011

   3.455

   444

   4

   003537

   Egelundsvej forlængelse til Jegstrupvej

   9.500

   9.418

   -82

    

   002601

   Kærvej 1

   8.250

   336

   -7.914

   5

   002548-25

   Boligområde ved Kokholmvej (Palleshøje 42-168)

   13.875

   12.966

   -909

   6

   003559

   Heibergs Allé, salg af areal til regionen

   2.500

   2.172

   -328

    

   003528

   Lundborgvej, erhvervsgrunde

   4.060

   4.204

   144

    

   I alt

    

   103.580

   93.798

   -9.782

    

   (afvigelse: + = merforbrug)

    

   Forklaring på afvigelser (note)

    

   1. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for bevillingsafgivelse foreskriver, at ”anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode”. De efterfølgende prisstigninger kan herefter søges som tillægsbevillinger eller forklares ved regnskabsafslutningen af anlægsprojektet. Prisstigningerne for dette projekt beløber sig til 970.000 kr. Det resterende merforbrug skyldes at det blev nødvendigt at lave nogle tiltag omkring vægtbegrænsning, således køretøjer over 3.500 kg. ikke benyttede gågaderne. Der blev bl.a. lavet nogle aflastepladser udenfor gågade-ringen.

    

   2.  Projektet var inden entreprisens opstart grundigt undersøgt, så der ikke var overraskelser. Der kom en lav pris fra den vindende entreprenør, som styrede anlægsprocessen uden økonomiske overraskelser. Ligeledes var der god tid til at udføre opgaven for entreprenøren, hvilket også er med til at holde anlægsprisen nede. De lavere anlægsudgifter betød, at fondenes tilskud blev reduceret i forhold til det oprindelige tilsagn. De faktiske indtægter blev således mindre end oprindeligt budgetteret (det fulde tilskud).

   Projektet er afsluttet, men der er forbrugte midler, hvoraf en andel hidrører fra Realdanias tilskud. Realdania har tilbudt, at deres resterende tilskud på 1,47 mio. kr. forbliver i byen i form af et nyt projekt. Byrådet har på den baggrund besluttet på mødet d. 25. oktober 2017 (sag nr. 20), at Byrådets andel af uforbrugte midler på 1,42 mio. kr. sammen med Realdanias andel - tilsammen (netto) 2,89 mio. kr. - anvendes til det nye projekt ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias gade i Viborg”. Disse midler er overført til kontoen ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias gade i Viborg”.

   Realdania har efterfølgende tilbudt at forhøje deres tilskud med yderligere 1,23 mio. kr. så de i alt bidrager med 2,7 mio. kr. til dette nye projekt.

   Forvaltningen foreslår, at Byrådet i forbindelse med en kommende behandling af et projektforslag tager stilling til, om projektet ”Fornyelse af Kompagnistræde/Sct. Mathias gade i Viborg” skal udvides og om evt. overskydende midler bibeholdes i dette projekt, indtil det er realiseret med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen hertil.

    

   3. Projektet indeholdte en del mere opfyld af let-materiale end beregnet, da der skete et grundbrud under forbelastningen af vejen.

    

   4. Der viste sig at være større skråningsanlæg, som skulle fyldes op. Desuden var del af eksisterende asfalt for dårlig til at tilslutte.

    

   5. Lokalplan er aflyst.

    

   6. Mindreforbruget skyldes at nedrivning af eksisterende bolig og byggemodningen blev billigere end oprindeligt budgetteret.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


 • 17 Forslag til udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune
  • Resume

   Teknisk Udvalg skal, forud for en offentlig høring og endelig godkendelse i Byrådet i foråret 2018, behandle udkast til ”Udviklingsplan for mere leg i Viborg Kommune” med henblik på en intern høring i øvrige fagudvalg og i det nye Teknisk Udvalg på de førstkommende møder i det nye år.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at Teknisk Udvalg godkender forslaget som grundlag for en høring i det nye Teknisk Udvalg den 3. januar 2018 og i de øvrige fagudvalg (Kultur og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget) på de førstkommende møder i 2018.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Teknisk Udvalg besluttede på møde, den 26. november 2014, (sag nr. 11), at der skulle igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   På møde i Teknisk Udvalg den 4. marts 2015, (sag nr. 16), indstillede udvalget til Byrådet,

   ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015”.

    

   Indstillingen blev godkendt i Byrådet den 25. marts 2015, (sag nr. 20).

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af planen har der været afholdt et offentligt borgermøde 31. maj 2017. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med borgere, som siden har givet input til planen ved 2 workshops (i august og oktober 2017).

    

   Via Facebook og kommunens hjemmeside er der indhentet høringssvar på, ”hvor er det godt at lege”. Planen er udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik & Miljø (Natur og Vand samt Plan), Kultur, Service & Events, Børn og Unge samt Job & Velfærd (Sundhed) med hjælp fra en ekstern rådgiver. Der har været fokus på, at planen spiller sammen med kommunens øvrige stategier og politikker.

    

   Det foreslås, at udviklingsplanen sendes i høring i de øvrige fagudvalg (Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget), for siden at blive sendt i offentlig høring.

    

    

   Beskrivelse

   Som den første kommune i landet har Viborg Kommune lavet en udviklingsplan for leg, der kan bruges som et inspirationskatalog og en guide til at indtænke og udvikle muligheder for legesteder i kommunen. Det handler ikke kun om at opføre nogle flere legepladser, men i lige så høj grad om at indtænke mulighederne for leg på mange niveauer og i forskellig sammenhænge og skalaer.

    

   Leg giver liv og glæde. Det er i legen vi udvikler os som mennesker på tværs af aldre og kulturer med positiv indvirkning på fysik, psyke og trivsel. Gennem leg stimulerer vi vores fantasi og sanser og udvikler innovative evner. Det giver derfor god mening som kommune at beskæftige sig med legens univers, som en vigtig kilde til at skabe en god kommune at leve og bo i.

    

   Målgruppen for udviklingsplanen er meget bred. Den skal tjene som det redskab kommunen skeler til, når vi f.eks. skaber og udvikler byrum, udearealer ved institutioner, stiforbindelser og boligområder. Den kan også bruges som det idékatalog og den guide en borgerforening kan lade sig inspirere af, når de vil arbejde for at udvikle deres nærområde. Eller når handelslivet ønsker at støtte op omkring initiativer, der kan fremme liv og gode oplevelser i bymidten.

    

   Udviklingsplanen rummer Viborg Kommunes vision, målsætninger og indsatser for mere leg. Med udgangspunkt i forskning på området, er der udviklet en ”Viborg-model” for, hvad ”den gode leg” består af, og hvilke forhold og parametre der skal indtænkes, for at kunne skabe vellykkede legesteder. Det handler både om den ”arena”/type af legested, hvor legen udspiller sig, hvordan man skal have fokus på de menneskelige kompetencer (kreative, sociale og kropslige), som kan styrkes gennem legen, og hvordan stedets historie kan bidrage med en værdi og en identitet til legen. Endelig indeholder planen en vejledning til, hvordan man kommer i gang med et projekt. Herunder en guide, der samler op på alle de forhold planen beskriver, og som kan bruges som et værktøj og en huskeliste, når man skal skabe et projekt med leg.

    

   Planen er illustreret med mange fotos (nogle lokale), der kan give inspiration og underbygge, hvordan man kan tænke leg ind i vores hverdag.  

    

   Planen understøttes af et bilag (”10 gode grunde til at vælge mere leg”), en hjemmeside og en folder, der er under udarbejdelse.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Planen forventes at kunne blive godkendt i Byrådet til foråret 2018, efter en offentlig høringsperiode.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er ikke afsat midler til realisering af projekter, som kunne affødes af planen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 18 Valg af løsning for spildevandsprojekt i Bjerringbro
  • Resume

   Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 2. november 2017 besluttet, at arbejde videre med et spildevandsprojekt i Bjerringbro, hvor der i et mindre område arbejdes med alternativ håndtering af vejvand.

    

   Da udgifter til håndtering af vejvand afholdes af politikområdet ”Trafik” sendes sagen til Teknisk Udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   1. at merudgiften til alternativ håndtering af vejvand betales over driften indenfor politikområdet ”Trafik”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Indstillingen blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Klima- og miljøudvalget besluttede på deres møde den 2. november 2017 (sag nr. 1), at arbejde videre med alternativ håndtering af regnvand i forbindelse med et spildevandsprojekt i Bjerringbro.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 2. november 2017 besluttet, at arbejde videre med et spildevandsprojekt i Bjerringbro, hvor der i et mindre område skal arbejdes med alternativ håndtering af regnvand. Alternativ håndtering af regnvand vurderes samlet set, som den mest fordelagtige løsning.

    

   Udgiften til traditionel håndtering af vejvandet i området vurderes at være 10.000 kr., mens udgiften til alternativ håndtering af vejvandet vurderes til være 75.000 kr. Udgifter til håndtering af vejvand betales over driften indenfor politikområdet ”Trafik”.

    

   Driftsudgifterne til henholdsvis traditionel og alternativ håndtering af vejvand, vurderes at være på samme niveau.

    

   Da den valgte løsning medfører en merudgift til håndtering af vejvand, har Klima- og Miljøudvalget beslutte, at sende sagen til Teknisk Udvalg.

    

   De øvrige udgifter til spildevandsprojektet afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 19 Mødeliste for Teknisk Udvalg
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, 

    

   1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Bilag

 • 20 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2017

   Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -        byfornyelsesprojekt i Karup. Forvaltningen svarede på mødet

   -        Tænd sluk tider for gadelys. Udvalget orienteres på et kommende møde.

   -        Julebelysning

    

    

   Direktør Hans Jørn Laursen orienterede om udvidelse af eksisterende lægehus i Skals eller ny placering. Forvaltningen afholder møde med ansøger.

    

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om arealudlæg til erhverv ved Gedhus og Skyline Karup

    

   Martin Sanderhoff spurgte til oversvømmelse i Bjerringbro. Forvaltningen svarer på henvendelse.

    

   Anders Korsbæk spurgte til kommuneplantillægsproces, som er igangsat af byråd bl.a. i Bjerregrav

    

   Chef for Byggeri og Miljø Niels Eriksen orienterede om:

   -        sag vedr. Svanevej 22 A, Hjarbæk

   -        Sag vedr. Navnløs

  • Sagsfremstilling

   Afgørelse fra klagenævn

   Planklagenævnet har den 15. november 2017 meddelt, at de ikke kan behandle klage over Viborg Kommunes dispensation fra lokalplan 88B vedrørende ændring af jordvold ved Lundvej 58 og 60, Viborg. Sagen har været behandlet af Teknisk Udvalg den 30. august 2017 (sag nr. 14). Klagen vedrørte dispensationens vilkår om, at der ikke må udstilles på den ændrede jordvold, og at opstillede reklameflag skulle fjernes. Planklagenævnet kan i denne type sager alene behandle spørgsmål vedrørende retlige spørgsmål, hvilket der ikke var tale om i den konkrete sag.

    

    

   Svanevej 22 A, Hjarbæk

   Sagen har siden sidste orientering været i naboorientering, og der er kommet indsigelser fra 2 naboer. Begge naboer påpeger, at sommerhuset bør flyttes, så det placeres i overensstemmelse med lokalplanens angivelser. Indsigelserne vil blive sendt til ejeren af Svanevej 22A til kommentering.

    

   Forvaltningen har fået udarbejdet supplerende materiale til belysning af sagen og agter at sende dette ud til både naboerne og ejerne af Svanevej 22A. Derved får alle parter i sagen mulighed for at kommentere på det materiale, som vil indgå i forvaltningens vurdering af, om der foreligger særlige omstændigheder i sagen - og deraf afledt, hvordan forholdet skal lovliggøres.

 • 21 Ejendomssag Lukket sag
 • 22 EjendomssagLukket sag