Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 28-09-2016

Referat

 • 1 Aflysning af en del af lokalplan 357 for et boligområde ved Kærvej 1-3 i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Grundvandet står højt i området ved Kærvej i Viborg. Derfor vurderes det nødvendigt at aflyse en del af lokalplan 357. Dette kræver ifølge planlovens § 33 en offentlig høring på mindst 8 uger.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Forslag til aflysning af en del lokalplan 357 er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Byrådet besluttede den 6. marts 2016 (sag nr. 5) at flere områder i Viborg Vestby skal udgå af planlægningen til byudvikling på grund af høj grundvandsstand.

    

   Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 7) vedtaget et forslag til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by. Heri indgår det ligeledes at området ved Kærvej 1-2 udgår af kommuneplanlægningen til byudvikling. Forslaget er i høring indtil 2. november 2016.

    

   Sidste led i at effektuere beslutningen er således at aflyse lokalplan 357 for området ved Kærvej 1-3.

    

   Eksisterende forhold

   Området anvendes i dag til 3 boliger med tilhørende jord.

   Viborg Kommune ejer ca. 8,5 af de i alt 12,7 hektar, som i 2010 blev lokalplanlagt og erhvervet med henblik på byudvikling. Kærvej 1 ejer resten af jorden til udstykning.

    

   Aflysning

   Forslaget om at aflyse en del af lokalplan 357 ved Kærvej 1-2 medfører, at området ikke kan udstykkes, men i stedet for tilbageføres til landzone.

   Det foreslås samtidig at lokalplanen også aflyses for ejendommen Kærvej 3, så alle naboejendomme syd for Kærvej får samme status og kommer til at ligge i landzone igen.

    

   Forvaltningen har holdt møder med arvinger til Kærvej 1, som føler frustration over den lange sagsgang, herunder at det i 2010 blev vurderet vigtigt at byudvikle ejendommen, og at planlægningen nu efterfølgende foreslås rullet tilbage. De ønsker dog en afklaring af den fremtidige status for området, så de kan få solgt ejendommen – enten som udstykningsejendom eller som landbrugsejendom.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Ejendommene Kærvej 1-3 er omfattet af lokalplan nr. 357, der udlægger området til boliger og grønne områder. I alt ca. 65-80 boliger. Lokalplan 357 omfatter samtidig et separat område til institutionsformål (boenhed) længere mod vest. Lokalplanen foreslås ikke aflyst for dette område.

    

   Kommuneplan

   Kærvej 1-2 er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til boligformål (rammeområde VIBSV.B4.06), mens Kærvej 3 og en del af kommunens areal mod nordvester udlagt til grønt område (rammeområde VIBSV.R1.04).

    

   Som nævnt indgår det i forslaget til kommuneplantillæg nr. 52 for byvækst ved Viborg by, at ejendommene udgår af planlægningen og tilbageføres til landzone. En aflysning af lokalplan 357 for Kærvej 1-3 vil herefter være i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillæg nr. 52 forventes vedtaget ultimo 2016.

    

   Jordbundsundersøgelser

   Supplerende jordbundsundersøgelser i 2015-2016 har godtgjort, at det ikke er realistisk at byggemodne området til boligformål, da

    

   ·           der kun er mellem 0,6 til 2 meter til grundvandsspejlet i hovedparten af området

   ·           grundvandsspejlet er stigende i området pga. øget nedbør

   ·           det ikke er muligt at dræne i området uden at påvirke de beskyttede naturområder, der ligger langs Kærvej

   ·           spildevandsløsninger vil være teknisk komplicerede (byggemodning under vandspejl) og

   ·           det vil være nødvendigt at pumpe alt overfladevand væk fra området, når det ikke kan nedsive lokalt.

    

   Samlet set vil det være forbundet med store økonomiske- og miljømæssige omkostninger at foretage byggemodning af arealet på Kærvej 1-2, og det vurderes ikke realistisk i relation til klimaforandringer generelt.

    

   Kort med resultat af jordbundsundersøgelserne kan ses på side 5 i bilag 2.

    

   Stitunnel

   Formålet med at aflyse en del af lokalplan 357 for Kærvej 1-3 er at tilbageføre området til landzone.

    

   Samtidig udgår en mulig stitunnel i det nordøstlige del af området også. Denne stitunnel er efterspurgt af flere beboere i Liseborg/Møgelkær og tænkt som en rekreativ forbindelse til skovene i Liseborg Plantage.

    

   Når området bevares som 3 landejendomme, og der er problemer med, at grundvandet står højt, vurderer forvaltningen, at det heller ikke er realistisk at gennemføre denne del af planen. Stitunnellen udgår med aflysning af lokalplan 357.

    

   Miljøvurdering

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen, side 9 i bilag 2.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Ejerne i området har krav på godtgørelse af ejendomsskat betalt efter byzonetakst.

   Godtgørelsen er skattefri for modtageren og skal udbetales senest 3 måneder efter at tilbageførslen har fundet sted.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at aflysningen af en del af lokalplan 357 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af forslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

   Tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse

   Ultimo september 2016

   Offentlig høring

   Primo oktober – ultimo november 2016

   Endelig vedtagelse

   Primo januar 2017

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at aflysning af del af lokalplan nr. 357 sættes i gang som beskrevet

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 2 Revision af Kommuneplan 2013-2025 - behandling af høringssvar fra fordebat forud for ny Kommuneplan 2017-2029
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 24. august 2016 (sag nr. 15) at anmode Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget om at behandle forslag til ændringer i kommuneplanen med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober måned. 

    

   Sagsfremstilling

   Der er modtaget 6 bemærkninger/ansøgninger i fordebatten. Der er i perioden siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 desuden modtaget enkelte konkrete ansøgninger om ændring af kommuneplanen, som har afventet revisionen. Alle bemærkninger/ansøgninger fremgår af bilag 1. Der har ikke været afholdt borgermøde i debatperioden.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat med behandling af alle høringssvar, se bilag 2.

    

   Forvaltningen foreslår en række mindre ændringer og justeringer af gældende kommuneplan. Forslag fremgår af bilag 3.

    

   Byudviklingsområder

   Der er modtaget fire ansøgninger om udlæg af nye boligområder i hhv. Løgstrup (2 stk.), Bjerring v. Bjerringbro og Viborg. 

    

   De seneste 4 år har der, bortset fra i Viborg, været begrænset efterspørgsel på boliggrunde i kommunens byer. En opgørelse fra april 2016 viser, at der i hele Viborg Kommune er en restrummelighed i de udlagte boligområder på godt 650 ha. Beregninger for befolkningsudviklingen viser, at behovet for areal til nye boliger er ca. 300 ha i planperioden. En del af efterspørgslen på boliger vil kunne tilgodeses ved omdannelsesprojekter i Viborg Baneby og posthusgrunden. Samlet er der således udlagt tilstrækkeligt med arealer til den kommende planperiode 2017 - 2029 i den gældende planlægning.

    

   Erhvervs- og Vækstministeriet har i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017” bebudet, at det kan blive et krav, at der reduceres i arealudlæg til boligformål, hvis der ønskes udlagt nye arealer i kommuneplanen.

    

   Der er endvidere den 4. august 2016 modtaget ansøgning (se bilag 6) om, at det udlagte erhvervsområde til miljøklasse 6-7 ved Rødkærsbro udtages af kommuneplanen begrundet i, at den eksisterende svineproduktion ikke kan tillades udvidet iht. husdyrbrugsloven, når ejendommen er beliggende i kommuneplanlagt område. Forvaltningen anbefaler, at området fastholdes til erhvervsformål, idet det er et af to områder, hvor det er muligt at placere tungere industri, såfremt der måtte komme ansøgning herom. Det andet område er beliggende i Viborg Vest. Der er ca. 70 ha ledigt lokalplanlagt areal i Viborg Vest. Erhvervsområdet i Rødkærsbro er ca. 30 ha stort.

    

   Fortætningsmuligheder i boligområder

   Der har i planperioden været efterspørgsel på fortætning i form af rækkehuse i eksisterende parcelhusområder i Viborg. Der er udarbejdet 2 tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for at muliggøre disse ønsker.

    

   Forvaltningen foreslår, at nogle af parcelhusområderne ændres fra B1-områder (åben-lav områder) til B4-områder (både åben-lav boliger og rækkehuse), når dette ikke vil ændre områdets karakter væsentligt. Omdannelse til tættere bebyggelse kan alene ske, når krav til bebyggelsesprocent og opholdsarealer kan opfyldes, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor. Af bilag 4 fremgår forslag til områder, hvor der gives mulighed for tættere bebyggelse, hvis der søges herom.

    

   Potentielle vådområder

   Regeringen har indgået aftale med KL om flere frivillige vådområder, hvor der skal gøres en indsats for at fjerne kvælstof. Over de næste seks år er der sat 1,6 milliarder kr. af til kompensation for frivilligt at udlægge arealer til nye vådområder.

    

   Det foreslås, at der udlægges flere potentielle vådområder i Kommuneplan 2017-2029, idet det er en forudsætning for etablering af vådområder, at området er udlagt i kommuneplanen. Forslag til nye potentielle vådområder fremgår af bilag 5.

    

   Vådområdeprojekterne planlægges i samarbejde med kommunerne i oplandet til henholdsvis Gudenåen og Limfjorden. Gudenåkomiteen og Limfjordsrådet fungerer som vandoplandsstyregrupper, og planlægger som sådan hvilke projekter, der skal forundersøges og realiseres.

    

   Den politiske behandling

   Efter behandling i Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget forelægges disse udvalgs svar for Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig stillingtagen.

    

   Tidsplanen for det videre arbejde foreslås at være:

    

   Behandling af forslag til ændringer i Teknisk Udvalg

   sept.  2016

   Behandling af forslag til ændringer i Klima- og Miljøudvalget

   sept.  2016

   Fortsat behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

   okt.    2016

   Udarbejdelse af endeligt planforslag og miljørapport 

   nov.-dec. 2016

   Planforslag til vedtagelse

   primo 2017

   Offentlig høring

   primo 2017

   Endelig vedtagelse

   juni    2017

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Den konstituerede direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at Forvaltningens forslag til indstilling til byrådet (i bilag 2) godkendes,

    

   at Forvaltningens forslag til justeringer og rettelser i ny kommuneplan (bilag 3) godkendes

    

   at Forvaltningens forslag til ændring af nogle B1 (parcelhusområder) til B4 (blandede boligområder) godkendes, og

    

   at erhvervsområde i Rødkærsbro fastholdes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forvaltningens forslag til indstilling til Byrådet (i bilag 2) godkendes,

    

   at forvaltningens forslag til justeringer og rettelser i ny kommuneplan (bilag 3) godkendes

    

   at forvaltningens forslag til ændring af nogle B1 (parcelhusområder) til B4 (blandede boligområder) godkendes, og

    

   at erhvervsområde i Rødkærsbro fastholdes

    

   at forvaltningen udarbejder et notat om kommunale handlemuligheder for jordforsyning

 • 3 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommmuneplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Der er ønske om at opføre boliger i indtil 4 etager ved Øster Teglgårdsvej 25-27 i Viborg i tilknytning til bevaringsværdige bygninger.

   I gældende kommuneplan er området udlagt til etageboliger i indtil 3½ etage mens en ældre byplanvedtægt nr. 44 udlægger området til grønt offentligt opholdsområde. Nyt plangrundlag er derfor nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 8. juni 2016 (sag nr. 31) at fremlægge et revideret forslag til lokalplan nr. 440 for et boligområde ved Øster Teglgårdsvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 16. juni til den 10. august 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 440

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for 32-36 nye boliger. Vejadgang sker fra en sidevej til Søndersøvej ad Øster Teglgårdsvej.

    

   Lokalplanforslaget har til formål, at sikre udviklingsmulighed af ejendommen syd for Søndersø, som i dag er i forfald.

    

   Forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 30 til kommuneplanen, der ændrer

   -       etageantal fra 3½ etage til max. 4 etager

   -       bygningshøjde sænkes fra max. 15 meter til max. 13,75 m

   -       udelader den sydlige del af grunden af udpegningen som værdifuldt landskab (retningslinje 11)

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene samt en bemærkning udenfor høringsperioden. Der har ikke været afholdt borgermøde til det reviderede forslag.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er vedlagt enkeltvis og er behandlet i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

    

   Grundejerforeningen vest for området foreslår vejadgang ændret til fra Søndersøvej. Danmarks Naturfredningsforening er positive overfor det reviderede forslag, særligt stien langs Søndersø. Naboejendommen mod øst er ikke tilfredse med planlægningen og føler sig forskelsbehandlet. De ønsker at opføre et parcelhus. En borger påpeger, at det er vigtigt med arkitektonisk kvalitet i byggeriet.

    

   SVANA (Naturstyrelsen) er indstillet på at reducere søbeskyttelseslinjen, som ansøgt og har forslået kommunen at tilføje, hvorvidt det er sandsynligt at yngle- og rasteområder og den økologiske funktionalitet for flagermus vil blive påvirket.

    

   Politiet har endvidere foreslået præciseret, at der skal sikres oversigtsareal ved ind-/udkørsler til Øster Teglgårdsvej.

    

   Forvaltningen indstiller enkelte præciseringer vedr. oversigtsforhold og flagermus. Ændringsforslag fra naboer vedr. ændret vejadgang og byggemulighed på nabogrund foreslås ikke imødekommet.

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.

    

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er ikke kommet bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Stien langs Søndersø skal etableres af bygherre som en forudsætning for at ibrugtage nye boliger i området. Bygherre skal endvidere bekoste, at der etableres et nyt vandhul f.eks. nord for sØnæs, som erstatning for det beskyttede vandhul, der nedlægges i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet, se beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13. august 2015 (sag nr. 3).

    

   Kommunen har overtagelsespligt af naboejendommen mod øst, idet området er udlagt til grønt offentligt opholdsareal. Denne overtagelsespligt har dog været gældende siden byplanvedtægt nr. 44 blev vedtaget i 1977 og er ikke ændret med lokalplan 440.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen foreslår, at veje til området navngives Teglvangen. Navnet tager udgangspunkt i, at vejadgang sker fra den sydlige del af Øster Teglgårdsvej og refererer til, at der tidligere har ligget et teglværk i området.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at       planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,

    

   at       bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at       sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at       vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 4 nævnte ændringer,

    

   at bilag 3 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

 • 4 Igangsætning af planlægning for byzonetilladelse til opførelse af ejendom ved Ramsvej 5, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Bach Gruppen A/S har søgt om at opføre etageboligejendom på adressen Ramsvej 5, Viborg - matr. nr. 193k, Viborg Markjorder. Grunden er på i alt 546 m2.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget meddelte den 15. april 2015 (sag nr. 25) byzonetilladelse til opførelse af 1½ etages boligejendom på hjørnet af Ramsvej og Dalgasvej (Ramsvej nr. 5). Bygningen er 10,5 m høj, og grunden er bebygget med et etageareal på knap 500 m2. Ejendommen indeholder 4 lejligheder, og bebyggelsesprocenten for ejendommen er 60%.

    

   Projektforslaget

   Bach Gruppen har fremsendt ny ansøgning, idet den ønsker at opføre endnu en bygning indeholdende 3 lejligheder på adressen Ramsvej 5 - i samme stil og udtryk som den nyopførte ejendom og med port, der skaber forbindelse fra Ramsvej til gård. Ansøgningen begrundes med, at der er mulighed for at udfylde hullet mellem den nylig opførte bygning på Ramsvej 5 og ejendommen Ramsvej 3.

    

   Bygningen tilpasses karréens proportioner, så bebyggelsen langs Ramsvejs syd-vestlige del fremstår som en sammenhængende husrække - på samme måde som gadens syd-østlige husrække. Bygningen søges opført i 2½ etage med en højde på maks. 12 m og sammenbygges med Ramsvej 3 og 5. Bygningen opføres med ydervægge af røde teglsten. Tag opføres med sadeltag dækket med røde teglsten.

    

   Der indrettes udearealer på bebyggelsens vestside (minimum 10% af bebyggelsens bruttoetageareal, heraf mindst 5% som fælles opholdsareal). Der etableres endvidere 14 p-pladser i gårdareal syd-vest for bygningen, dels til betjening af de 4 lejligheder i nyopført ejendom, dels til 3 pladser til ansøgt ejendom, dels 6 pladser til lejlighederne i ejendommen Ramsvej 3 samt 1 p-plads, der er tinglyst til brug for Ramsvej 6. Adgang til p-pladserne kan ske via Ramsvej via port eller fra Vesterbrogade via vejadgang mellem Netto og kontor/kliniklokale.

    

   Forvaltningen vurderer, at en huludfyldning mellem Ramsvej 3 og 5 - med bebyggelse ud i gadelinjen og i flugt med gadens øvrige bygninger - understøtter den tætte byoplevelse og er med til at sikre et sammenhængende gadeforløb. Der er stor forskellighed i bygningerne langs Ramsvej, og gadebilledet er præget af stor variation både i højder og facader. Det er også tilfældet med den ansøgte bygning, der dog er tilpasset den nylig opførte bygning Ramsvej 5 i proportioner og materialer. Hvor vidt den bidrager med arkitektonisk merværdi for stedet er tvivlsomt, men det er positivt, at den centrale bydel tilføres nye boliger.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Ramsvej 5, Viborg er reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025, der udlægger området til blandet boligformål. I henhold til kommuneplanens bestemmelser kan bebyggelse inden for rammeområdet opføres i maks. 2½ etage og med en maks. bygningshøjde på 10,5 m. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 40%.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.03 for så vidt angår bebyggelsesprocent. Det ansøgte projekt vil tilsammen med den nyopførte hjørneejendom få en bebygggelsesprocent på ca. 130%.

    

   Frikommuneforsøg - byzonetilladelse og fravigelse fra kommuneplan 2013 - 2025

   I henhold til lov om frikommuner § 24 – kan planlovens § 13, stk. 2 om udarbejdelse af en lokalplan ved byggearbejder m.v. fraviges, når det vedrører enkelt ejendomme i byzone.

   Viborg Kommune kan endvidere i henhold til lov om frikommuner § 24 kopiere andre frikommuners godkendte forsøg angående mulighed for at undlade at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er tale om mindre justeringer i f.eks. anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.

    

   En byzonetilladelse skal - ligesom en lokalplan - være i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor skal udvalget - såfremt det ansøgte projekt skal imødekommes - træffe beslutning om at ændre/hæve bebyggelsesprocenten for ejendommen på 60% til 130 %.

    

   Ansøgningen er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.03 bortset fra bestemmelsen om bebyggelsesprocent.

   Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget, da ansøgningen udelukkende omfatter ejendommen Ramsvej 5, Viborg.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at det konkrete projekt sendes i høring sammen med et forslag til byzonetilladelse, der indeholder bestemmelser om, at:

    

   ·         ejendommen anvendes til boligformål

   ·         bebyggelsesprocenten for ejendommen hæves fra 60% - 130%

   ·         etageantal hæves fra 2 - 2½ etage

   ·         bygningshøjden hæves fra 10,5 m - 12 m.

   ·         adgang til ejendommen sker fra Ramsvej,

   ·         der etableres p-pladser i gårdrummet med vejadgang fra Vesterbrogade,

   ·         der etableres udeopholdsarealer på minimum 10% - i henhold til kommuneplanens minimumsnorm.

    

   Fordebat/borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da det ikke vil medføre væsentlig ændringer i området.

    

   Miljøvurdering

   Det vurderes på baggrund af gennemført screening af området, at planforslaget ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer - ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen herfor fremgår af redegørelsen i forslag til byzonetilladelse.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Projektet vil ikke koste Viborg Kommune penge.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

    

   Såfremt ansøgningen imødekommes

    

   at sætte planlægningen i gang som beskrevet,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   at der ikke afholdes borgermøde,

    

   at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her byzonetilladelse).

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at der tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

    

   Såfremt ansøgningen imødekommes

    

   at sætte planlægningen i gang som beskrevet,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   at der ikke afholdes borgermøde,

    

   at afprøve frikommuneforsøget om bagatelgrænse for kommuneplantillæg ved nye lokalplaner (her byzonetilladelse).

 • 5 Vejnavngivning ved udstykning i Arnbjerg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har ved flere lejligheder talt om vejnavnene i boligområdet ved Arnbjerg. Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at Arnbjerg indgår i alle vejnavnene i boligområdet.

    

   Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til nye vejnavne. Området er omfattet af Lokalplan nr. 421, og der foreslås nedenstående vejnavne:

    

   Arnbjerg Alle            (Ingen ændring)

   Arnbjerg Centre       (Ingen ændring)

   Bjergsnæs Enge

   Sørosen

   Søhuse

   Birkelund

   Arnbjerg Fælled        (ingen ændring)

   Skabermøllevej

   Arnbjerg Høje

   Skovhøjen

   Møllelund

   Bakkevang

    

   Vejenes placering og navne fremgår af bilag 1.   

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at udvalget godkender de nye vejnavne.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 6 Igangsætning af fordebat til trafikplan for Viborg kommune
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med udarbejdelsen af en trafikplan for Viborg Kommune foreslår Forvaltningen, at der igangsættes en offentlig fordebat.

    

   Teknisk Udvalg har tidligere behandlet sager vedrørende Trafikplanen. På møde 28. maj 2014 (sag nr. 9) tog Udvalget en indledende drøftelse af visionen på trafik- og vejområdet. På mødet 4. marts 2015 (sag nr. 11) besluttede Udvalget, at trafiksikkerhedsindsatsen skal være en del af Trafikplanen og der alene ses på politiregistrerede ulykker og dermed ikke tryghed.

    

   Forvaltningen foreslår en offentlig debatperiode frem til 4. november 2016. I denne periode er der mulighed for, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede kan fremsende idéer og forslag til det forestående planlægningsarbejde.

   Der er opstillet følgende hovedspørgsmål:

   -        Hvordan kan den trafikale sammenhæng i Viborg kommune styrkes?

   -        Hvor bremser trafikløsningerne kommunens udviklingsmuligheder?

   -        Hvor optræder der hyppigt problemer i trafikken?

   -        Hvor er manglerne i vej- og stinettet og i den kollektive trafik?


   Der afholdes et såkaldt cafémøde på Rådhuset den 11. oktober 2016, hvor alle interesserede kan deltage. I debatperioden vil projektteamet (bestående af repræsentanter fra forvaltningen og rådgiver) arbejde i ”åbent kontor” i nogle af kommunens byer, hvor borgere kan kigge ind og drøfte problemstillinger, forslag og idéer. Der vil også være mulighed for at besvare en holdningsanalyse i debatperioden.

    

   Trafikplanen udformes som en sektorplan, og der er ikke krav om fordebat. Forvaltningen finder det alligevel oplagt at gennemføre fordebatten, så borgere og øvrige interessenter har mulighed for at ytre sig.

    

   Et udkast til debatoplæg fremgår af bilag 1.

    

   Det foreslås, at der annonceres i ugeaviser, på hjemmesiden, via Facebook og på info-skærme i borgerinformationen.

    

   Følgegruppe

   Eksterne interessenter som f.eks. repræsentanter for handelsråd, erhvervsråd, landsbyråd, Midttrafik, Cyklistforbundet og Vejdirektoratet vil blive inviteret til at deltage i en følgegruppe. Derudover vil der ad hoc blive samarbejde med de forskellige interessenter.

    

   Internt vil der blive sparret med andre fagområder, der kan blive berørt af projekter i Trafikplanen.

    

   Tidsplan

   Tidsplanen, som er aftalt med Kommunens rådgiver, er flg.:

   Fordebat oktober 2016

   Planforslag til vedtagelse primo august 2017

   Offentlig høring august – september 2017

   Endelig vedtagelse december 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at planlægningen igangsættes med en fordebat indtil 4. november 2016, og

    

   at der afholdes cafémøde, arbejdes i ”åbent kontor” og der gennemføres en holdningsanalyse i forbindelse med fordebatten.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 7 Byggemodning af kommunale grunde i Skelhøje - Kølvrå og Løgstrup
  • Sagsfremstilling

   Allan Clifford Christensen har anmodet om at få optaget en sag til behandling i Teknisk Udvalg om udbuddet af byggegrunde til salg i Skelhøje, Kølvrå og Løgstrup.

    

   Af vedlagte bilag 1 fremgår det, at Viborg Kommune har 328 ledige parcelhusgrunde til salg, heraf er de 318 i oplandet og 10 i Viborg By. I de konkrete byer er status følgende:

    

   Skelhøje

   I Skelhøje er der i lokalplan 4.5 udlagt et område til boligformål. Området må udstykkes i grunde på minimum 700 m2 til parcelhuse. I lokalplanen er der udstykket tre grunde, som ikke er bebygget. Herudover er der mulighed for at udstykke 4 - 5 grunde. Arealerne er i privat eje (bilag 2)

    

   Kølvrå

   I Kølvrå er der i kommuneplanen udlagt et område til boligområde (KØLV.B4.03). Arealet udgør ca. 13.000 m2. Det kræver en lokalplan, før der kan udstykkes til boliggrunde. Arealet er i privat eje. Forvaltningen kan oplyse, at der er 27 kommunale grunde til salg i Karup (bilag 3).

    

   Løgstrup

   I lokalplan 315, der er beliggende ved Hovedgaden 2 i Løgstrup, er der 33 grunde, som er byggemodnet, men endnu ikke solgt. Syv grunde er ikke er byggemodnet. Området er i privat eje.

    

   I lokalplan nr. 318 ved Vordevej og Villumhøj er der udlagt et område til boligformål.

   I denne lokalplan er der fem grunde til salg (to kommunale og tre private), herudover er der 30 grunde, som ikke er byggemodnet (privat ejet). Viborg Kommune er i dialog med ejeren af arealet (bilag 4).

    

   I erhvervsområdet syd for Hovedgaden er der i lokalplan 20 mulighed for at byggemodne 23 grunde til boligformål. Området er i privat eje.

    

   I kommuneplan er der herudover udlagt et område til byggemodning af omkring 40 parcelhusgrunde i den vestlige del af byen. Området er i privat eje.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at ovennævnte forhold indgår i overvejelserne til byggemodningsprogram for 2017 – 2020, der skal behandles i Teknisk Udvalg omkring årsskiftet 2016/2017

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen undersøger muligheder for at udstykke boliggrunde i Kølvrå, henset til at der i Kølvrå ikke er grunde til salg.

    

   Endvidere undersøger forvaltningen muligheden for at erhverve arealer i Skelhøje.

    

   Derudover henvises der til sidste ”at” i dagsordenens punkt 3, om at forvaltningen udarbejder et notat om kommunale handlemuligheder for jordforsyning.

 • 8 Igangsætning af ekspropriation af parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber
  • Sagsfremstilling

   Mønsted Kalkgruber har henvendt sig til Kommunen med anmodning om hjælp til at erhverve det areal, der i lokalplan nr. 457 er udlagt til parkering (se oversigtskort i bilag 1).

   Som begrundelse anfører Mønsted Kalkgruber, at det ikke er muligt at lave en økonomisk rimelig aftale om køb af arealet.

    

   Mønsted Kalkgruber anmodede første gang Kommunen om hjælp til erhvervelsen den 8. januar 2016. Forhandlingen blev efterfølgende genoptaget, dog uden at det kom til en aftale. Mønsted Kalkgruber har derfor gentaget sin anmodning den 12. august 2016.

    

   Ekspropriationsgrundlag

   For at Kommunen kan ekspropriere ejendomsretten til et areal, er der en række forhold, der skal være opfyldt. Der skal være lovhjemmel, der skal være en almen interesse, der skal gives fuld erstatning og så skal ekspropriationen ikke mindst være nødvendig.

    

   Ekspropriationshjemlen er planlovens § 47 stk. 1, hvormed der kan eksproprieres til virkeliggørelse af en lokalplan. Lokalplanen er i dette tilfælde lokalplan nr. 457 ”Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber”. Det er muligt, at ekspropriere jord fra private til fordel for andre private.

    

   Den almene interesse, der varetages, er, som også beskrevet i lokalplan nr. 475, at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser for turistattraktionen Mønsted Kalkgruber samt at øge trafiksikkerheden i forhold til de nuværende forhold.

    

   Den eksproprierede skal gives fuld erstatning for sit tab. Kommunen kan i forbindelse med en ekspropriationsbeslutning fremsætte et forslag til erstatning. Accepteres dette ikke fastsættes erstatningen af Taksationskommissionen. Erstatningsspørgsmålet afklares derfor som et naturligt led i ekspropriationsprocessen.

    

   Er ekspropriationen nødvendig?

   Efter planloven § 47 stk. 1 er det et krav, at ekspropriationen er ”af væsentlig betydning for virkeliggørelsen” af lokalplanen – med andre ord skal ekspropriationen være et nødvendigt skridt for, at lokalplanens indhold bliver til virkelighed.

    

   I forhold til parkeringspladsen ved Mønsted Kalkgruber er der brug for at foretage en afvejning på tre punkter af om ekspropriationen er nødvendig:

   -            Er parkeringspladsen nødvendig?

   -            Er ekspropriation nødvendig, når køb af areal ikke er udelukket?

   -            Er ekspropriation nødvendig, når grundejer er indstillet på at etablere parkeringspladsen selv?

    

   Er parkeringspladsen nødvendig?

   Det, der taler for, at parkeringspladsen er nødvendig, er:

   -            Behovet for parkering. Den nuværende parkeringsplads modsvarer ikke længere behovet, og der er behov for øget parkeringsmulighed. Det er grundet terræn og skov svært at udvide den eksisterende parkeringsplads.

   -            Øget trafiksikkerhed. Der er i dag trafikdæmpende foranstaltninger på Kalkværksvej mellem Mønsted Kalkgruber og tilhørende parkeringsplads. De nuværende foranstaltninger er af en udformning, der formentlig ikke vil kunne godkendes i dag, da placerede genstande, skal være ”eftergivelige”. Der er ikke registreret uheld i forbindelse med krydsende fodgænger ved overgangen. Forvaltningen vurderer, nuværende foranstaltningerne til trods, at der er risiko for påkørsel af krydsende fodgængere. Et særligt element i dette er de krydsende børn, om hvem det ikke kan forudsættes, at de skelner mellem parkeringsplads og vej.

   -            Turistattraktionens orientering i forhold til parkeringsforhold. I forbindelse med udvidelse af turistattraktionen Mønsted Kalkgruber, herunder omfattende renovering af bevaringsværdig bygning, bliver turistattraktionens orienteret mod nord, i stedet for mod vest, som den er i dag. Dette medfører, at den naturlige placering af indgang og parkering ikke længere vil være mod vest men mod nord.

    

   Det, der taler imod, at parkeringspladsen er nødvendig, er:

   -            Alternative løsninger. Det er muligt at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere bro over Kalkværksvej, lave yderligere trafikdæmpende foranstaltninger eller omlægge Kalkværksvej, så vej og p-plads bytter plads. Disse alternativer vil dog kun forbedre trafiksikkerheden og enten være dyr, genere trafikken på Kalkværksvej eller være problematisk for handicappede.

    

   Er ekspropriation nødvendig, når køb af areal ikke er udelukket?

   Mønsted Kalkgruber og ejeren af arealet har forhandlet forud for anmodningen til Kommunen og imellem de to anmodninger. Ved anmodningen den 8. januar 2016 havde Mønsted Kalkgruber budt grundejeren 500.000 kr., mens grundejeren forlangte 1.000.000 kr. I forløbet mellem anmodningerne har grundejeren sænket sit bud af to omgange til seneste bud på 550.000 kr. Mønsted Kalkgruber har sænket sit bud til 392.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at markedsprisen af arealet er værdien som landbrugsjord. Værdien som landbrugsjord skønnes at være i størrelsesordenen 170.000 kr.

    

   Det, der taler for, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -            At der er stor afstand mellem laveste budte pris på 550.000 kr. og værdien som landbrugsjord.

    

   Det, der taler imod, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -            At der kun er 50.000 kr. mellem højeste bud fra Mønsted Kalkgruber’s side (500.000 kr.) og laveste bud fra grundejers side (550.000 kr.).

    

   Er ekspropriation nødvendig, når grundejer er indstillet på at etablere parkeringspladsen selv?

   Det kan ikke på nuværende tidspunkt udelukkes, at grundejeren har tænkt sig at virkeliggøre planen selv. For det første har grundejeren tilkendegivet ønsket om at virkeliggøre selv, hvis aftale ikke opnås med Mønsted Kalkgruber. For det andet har han taget konkrete initiativer hertil ved den 2. september 2016 at søge Kommunen om tilladelse til at etablere parkeringspladsen, herunder fremsende tegninger udarbejdet af rådgiver.

    

   Det, der taler for, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -            At det er uafklaret, hvordan og i hvilket omfang Mønsted Kalkgruber på sigt vil kunne anvende parkeringspladsen. Det vil derfor være usikkert om eksisterende parkeringsplads reelt vil kunne sløjfes, når dette ikke er afklaret. Det bemærkes i den forbindelse, at et tilbud til Mønsted Kalkgruber om at kunne leje en færdigetableret ny parkeringsplads også (på samme måde som en høj pris for jorden) kan være så høj, at der er grundlag for ekspropriation.

   -            At der kan stilles spørgsmålstegn ved om formålet med arealet (parkeringsplads for Mønsted Kalkgruber) er egent til selvrealisering af nuværende grundejer (tilgrænsende landmand).

    

   Det, der taler imod, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -            Det er almindeligt gældende, at der ikke kan eksproprieres efter planloven § 47 stk. 1, når grundejer selv realisere planen.

    

   Økonomi

   Udgiften til ekspropriationen og erstatning for eksproprieret areal, afholdes i første omgang af Kommunen og refunderes af Mønsted Kalkgruber i forbindelse med overdragelse af arealet til dem.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg, 

    

   at udvalget drøfter, om det skal indstilles til Byrådet, at Viborg Kommune skal igangsætte ekspropriation af areal til parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Sagen udsættes.

 • 9 Tildeling af en tilladelse til taxikørsel i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 10. august 2016 (sag nr. 11), at der snarest muligt skal opslås 2 tilladelser til taxikørsel under Viborg Taxas bestillingskontor.

    

   Der er p.t. tilknyttet 23 tilladelser under bestillingskontoret.

    

   Forvaltningen har haft indrykket en annonce i dagspressen. Der er udleveret 2 sæt ansøgningsmateriale. Ved ansøgningsfristens udløb den 2. september 2016 var der indkommet én ansøgning.

    

   Ansøger er Allan Laustsen, Bjerringholmvej 4, 8800 Viborg. Allan Laustsen har optjent sin anciennitet ved taxikørsel og kører p.t. som afløser for en taxivognmand under Viborg Taxa. Der er optjent godt 2 års anciennitet ved taxikørsel i perioden 1. oktober 2012 og frem til dags dato.

    

   Tilladelsen skal tilsluttes Viborg Taxas bestillingskontor.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel indenfor sit område, ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele området.

    

   Som grundlag for udregning af anciennitet har forvaltningen, med baggrund i Udvalgets godkendelse til vejledning, anvendt antal vagter pr. år, idet 1 års anciennitet svarer til 230 vagter.

    

   I taxibekendtgørelsen fremgår, at en ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. eller derover. Forvaltningen har undersøgt ansøgerens økonomiske forhold og kan meddele, at ansøger ikke har skyldig restance til det offentlige. Med henvisning til taxibekendtgørelsen har forvaltningen indhentet den udvidede straffeattest hos Rigspolitiet med henblik på at vurdere ansøgerens vandel. Det kan meddeles, at ansøger ikke har tilførsel på straffeattesten.

    

   Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger deltager i og består et taxivognmandskursus. Ansøger har 8 måneder fra udstedelse af taxitilladelsen til at gennemføre kurset.

    

   Forvaltningen vurderer, at ansøger opfylder kriterierne for at komme i betragtning til den opslåede tilladelse til taxikørsel. Forvaltningen har derudover fundet det sandsynligt, at ansøger i såvel faglig som økonomisk henseende vil være kvalificeret til at udøve taxivirksomhed.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at Allan Laustsen, Bjerringholmvej 4, 8800  Viborg, tildeles den ene af de 2 opslåede     tilladelser til taxikørsel under Viborg Taxas bestillingskontor, og

    

   at der på ny indrykkes en annonce i dagspressen med henblik på at få yderligere      kvalificerede ansøgere til den ubesatte tilladelse til taxikørsel.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 10 Rejsekortudstyr i den kommunale kollektive trafik
  • Sagsfremstilling

   På Teknisk Udvalgs møde den 25. maj 2016 (punkt 17) blev det besluttet, at der skulle optages forhandling med Midttrafik omkring de udfordringer, der er omkring rejsekortudstyr i den kollektive trafiks busser i Kommunen.

    

   Forvaltningen havde sammen med formanden for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby, møde med repræsentanter for Midttrafik den 2. september 2016, hvor Midttrafiks tilbud omkring finansiering af rejsekortudstyr blev drøftet. Midttrafiks tilbud er vedlagt som bilag 1. Midttrafik informerede desuden forvaltningen generelt omkring Rejsekort og fremtidsplanerne for billetudstyr med mere i busnettet.

    

   Midttrafik fastholder, at der skal være Rejsekort og fuldt udstyr i alle busser. De kan ikke længere anbefale, at den billigere løsning med light udstyr tages i brug. De har dog som noget nyt den 17. maj 2016 lanceret en app, hvor passagerer kan købe elektroniske billetter i form af kontantbilletter og digitale klippekort via mobiltelefoner.

    

   Status er derfor, at Viborg Kommune i øjeblikket har 3 busser, hvor der ikke er installeret rejsekortudstyr, da installation af light udstyr er blevet stoppet af Midttrafik. Light udstyr kaldes i Midttrafiks tilbud også check-ind-mini installationer (CIM). Når dette CIM-udstyr ikke længere kan bruges skyldes det en blanding af, at det tager tid at bruge udstyret for chaufførerne, idet anlægget kun kan bruges den ene vej ad gangen – enten ud af eller ind i bussen. Desuden har det vist sig, at der er trafiksikkerhedsproblemer med at anvende udstyret, fordi nogle chauffører føler sig nødt til at ajourføre bussens placering på ruten under kørslen, da der ikke er GPS-udstyr i CIM.

    

   I Viborg Kommune er der 7 busser, der allerede har fået installeret light udstyr, som skal opgraderes til fuldt udstyr for at kunne fungere optimalt. Midttrafik har givet Kommunen et tilbud på installation af fuldt udstyr i de 10 busser, der mangler det fulde udstyr, så finansieringen sker via driften over flere år. Dog således, at tilbage-salg af miniudstyret til Midttrafik sker i 2016.

    

   I forbindelse med ændring af billetudstyr i lokalruterne til rejsekortudstyr vurderede både Midttrafik og Forvaltningen, at der med fordel kunne anvendes light udstyr i de busruter, der har færrest passagerer. Efterfølgende har det vist sig, som beskrevet ovenfor, at light udstyret ikke er godt nok. Betjeningen af udstyret er vanskelig, tager for lang tid og forringer trafiksikkerheden.

    

   Viborg Kommunes indkøbte light udstyr vil kunne returneres til Midttrafik, således at Kommunen får noget af udgiften til indkøbet refunderet. Det fulde beløb for de 3 busser, hvor det endnu ikke er installeret i busserne og 25 % af det betalte beløb for de 7 busser, hvor det er installeret. Tilbagebetalingen kan bidrage til betaling for etableringen af fuldt rejsekortudstyr i de nævnte 10 busser.

    

   Forvaltningen foreslår, at Kommunen accepterer Midttrafiks tilbud ”model b” i bilag 1 for at finansiere 10 styk fuldt udstyr og samtidig regulerer budgettet for Kollektiv trafik fra og med 2018. Med denne ”model b” foretages en udskydelse af den store etableringsudgift fra 2016 til 2018. Udgiften til indkøb af det fulde udstyr er i 2018 beregnet til 0,533 mio. kr. I 2017 er udgiften 144.999 kr. og fra og med 2019 er udgiften 167.624 kr./år.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at Midttrafiks ”model b” accepteres således at investeringen i 2018 indarbejdes i budgettet for 2018 og de følgende år, og

    

   at merudgiften for 2017 på 145.000 kr. enten finansieres ved en kompenserende besparelse på driftsbudgettet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 11 Budget kollektiv trafik 2017 og besparelsesmuligheder
  • Sagsfremstilling

   På Teknisk Udvalgs møde den 10. august 2016 (punkt 10) blev det besluttet, at budgettet for den kollektive trafik skal tilpasses det politiske økonomiske råderum.

    

   Udfordringen er en besparelse på 2 mio. kr. i 2017. Flere møder med Midttrafik har resulteret i et udarbejdet katalog over muligheder for nedskæring af udgifter til kollektiv trafik. Kataloget er vedlagt som bilag 1.

    

   Kataloget indeholder forslag til følgende forskellige besparelsesmuligheder:

   -       Nedsættelse af frekvens og afkortning i bybuskøreplanerne

   -       Udvidelse af feriekørsel generelt på bybusser og lokalruter

   -       Ændringer af flextrafik

   -       Nedlæggelse af ordningen ViborgBilletten.

   -       Kontraktforlængelse på 2-4 år, som kan udløse tilbud om billigere faste busomkostninger fra 2017

    

   Forvaltningen har vurderet og prioriteret forslagene i notatet ud fra, hvad der giver færrest gener for buskunder, og foreslår følgende prioritering:

   1.      Forlængelse af kontrakt i 2 år med billigere faste busomkostninger fra 2017

   2.      Udvidet ferieplan for bybusser

   3.      Reducering af formiddagskørsel på linje 3 og 4 i bybusnettet

   4.      Flextrafik – indførelse af byzone med knudepunkter

   5.      Flextrafik – opsigelse af støttet flextur

    

   Kontraktforlængelse giver entreprenøren sikkerhed for ekstra tid til afskrivning af busserne.

   Ferieplanen udvides til, at der køres reduceret kørsel i skolernes ferieuger, uge 7 og uge 42.

   Reducering af formiddagskørsel kun på linje 3 og 4, der primært betjener parcelhusområder.

   Indførelse af byzone og knudepunkter for flextrafik vælges ud fra den filosofi, at flextrafikken er tænkt som en mulighed i områder uden anden busdækning. I Viborg by henvises til eksisterende bybuskørsel, mens flexkørsel bibeholdes i yderområderne.

    

   Besparelseskravet på 2 mio. kr. skyldes en overført overskridelse fra regnskabet i 2015 og en forventet overskridelse i 2016 på i alt 1,3 mio. kr. samt det forhold, at Kommunens budgetforslag i 2017 er 0,712 mio. kr. lavere end Midttrafiks forslag til budget 2017.

    

   Budget 2016 (forventet regnskab) er på nuværende tidspunkt steget med ½ mio. kr. alene på grund af indeksreguleringer.

    

   De 1,3 mio. kr., der skyldes overskridelse i 2015 og 2016 er éngangsbesparelser, mens 0,7 mio. kr. pr. år er varige besparelser for 2017 og efterfølgende år.

    

   Det foreslås, at besparelsen på de 2 mio. kr. gøres permanent, så Kommunen skaber et råderum på 1 mio. kr. til at imødegå kommende uforudsete udgifter og dermed øge budgetsikkerheden og klare indeksreguleringer. Uforudsete udgifter kan opstå som følge af omkørsler i forbindelse med kloakarbejder o. lign. og dubleringer i de efterfølgende år. Råderummet kan også bruges til at imødekomme en udsat regnskabsregulering, som er beskrevet af Midttrafik i notatet.

    

   Råderummet vil skabe mulighed for at planlægge mere langsigtet, og den vil kunne bidrage til lettere at tage højde for, at bybusnettet skal udvides som følge af, at byen vokser og bliver udvidet med nye boligområder i Arnbjerg og Taphede. Det vil give bedre mulighed for at planlægge i tråd med den nye kommende Trafikplan.

    

   Ved at vælge prioriterede (1, 2, 3 og 4) besparelsesforslag vil der kunne opnås en besparelse i 2017 på 1.802.000 kr.

    

   1       204.000 kr./år (forlængelse af kontrakter)

   2       330.000 kr./år (ændret ferieplan)

   3       870.000 kr./år (reduceret formiddagskørsel)

   4       398.000 kr./år (flextrafik)

    

   Et alternativ til prioritet 4 kunne være prioritet 5 – en opsigelse af støttet flextur, hvilket giver en besparelse på 713.000 kr. i stedet for kun 398.000 kr.

    

   Samlet giver prioriteringerne 1, 2, 3 og 5 en besparelse på 2.117.000 kr.

    

   Ved større besparelser end 1,2 mio. kr. på bybusnettet (summen af prioritet 2 og 3) vil Kommunen blive afkrævet en bodsbetaling.                           

    

   I den kommende periode skal der sandsynligvis findes ekstra besparelser som følge af:

   -        Større anlægsarbejder i Banebyen, som betyder, at der skal bruges ekstra tid på de ruter, der skal betjene stationsområdet.

   -        Anlægsarbejde i oplandsbyer, hvor en del kloakledninger skal ændres som følge af separering af spildevand og regnvand. Flere steder kan det betyde større omkørsler for busserne.

   -        Øvrige anlægsarbejde, hvor busser bliver påvirket af ombygning af vejnettet.
   Det er vanskeligt at henføre denne omkørselsudgift til udgiften for anlægsarbejder.

    

   Faste besparelser indenfor et område, som er omfattet af faste aftaler og kontrakter efter udbud, er vanskelige at effektuere.  Det er vanskeligt at gennemføre effektiviseringer i området med de faste aftaler, der løber over flere år. Besparelsen vil betyde serviceforringelser for kunderne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg prioriterer forslagene, således at der opnås en årlig besparelse på 2 mio. kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk Udvalg besluttede at gennemføre besparelsesforslag: 1, 2, 3 og 4. I besparelsesforslag 1 forlænges kontrakterne i 4 år, og såfremt de resterende kontrakter giver mulighed for billigere faste omkostninger forlænges disse også.

 • 12 Udmatrikulering af manglende grund
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede på sit møde den 2. marts 2011 (sag nr. 46) en sag om bevilling og godkendelse af bl.a. byggemodning af 33 byggegrunde til åben lav boligbebyggelse i Møgelkær II. Området er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 233.

    

   Den sidste grund, beliggende Møgelvang nr. 47, er ikke udmatrikuleret eller sat til salg. Se bilag 1. Det skyldes at en mindre del af den planlagte grund er beliggende på den  tilstødende matrikel 560 hy, Viborg Markjorder, der er i privat eje. Det har ikke tidligere været muligt at erhverve arealet.

    

   Grundejerforeningen Møgelvang har på et møde med forvaltningen forespurgt om status for denne grund og eventuelt salg heraf. Grundejerforeningen Møgelvang er blevet forespurgt, om de ønsker at låne arealet som grønt område, mod vedligeholdelse af arealet. Dette ønsker grundejerforeningen ikke.

    

   Som en del af færdiggørelsesarbejderne for Møgelvang og for at få en samlet afslutning af udstykningen LP 233 delområde Ib og Ic foreslås det, at Møgelvang 47 udmatrikuleres i sin nuværende form med henblik på salg af byggegrund til boligbebyggelse.

    

   Udstykningsomkostninger kan udføres inden for den allerede givne anlægsbevilling. Der er meddelt dispensation fra lokalplanens bestemmelse til en evt. udstykning af grunden.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at udmatrikulering af Møgelvang 47 iværksættes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 13 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af august 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. august 2016, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. august 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. august 2016.

 • 14 Anvendelse af bygningerne på sØnæs, herunder toiletfaciliteter
  • Sagsfremstilling

   På møde i Teknisk Udvalg den 27. april 2016, sag nr. 24 om ”Fremtidig anvendelse af bygningerne på sØnæs og etablering af toiletfaciliteter” blev sagen udsat med henvisning til, ”at forvaltningen optager fornyet forhandling med Energi Viborg vedrørende overtagelse af bygningerne med henblik på nedrivning og samtidig vurderes mulighed for opførelse af toilet”.

    

   Sagen blev genoptaget på møde i Teknisk Udvalg den 31. august 2016, sag nr. 4, hvor det blev besluttet, at: ”Teknisk Udvalg er sindet at tilpasse plangrundlaget og er positivt indstillet overfor den type af projekter, men udsætter sagen for at få en nærmere afklaring af juridiske forhold”.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningens bemærkninger og vurderinger fra mødet, den 31. august 2016 kan ses af bilag 1.

    

   Anvendelse af bygningerne og jordleje

   Energi Viborg forventer at sælge bygningerne til Styregruppen Sønæs, når disse har de finansielle aspekter på plads. Styregruppen ønsker i den forbindelse at leje jorden under bygningerne af Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har bedt Styregruppen Sønæs præcisere modellen for deres projekt. Herunder at fremlægge en skitse for indretningen af bygningerne.

    

   Styregruppen Sønæs har fået udarbejdet en skitse (se bilag 2). De beskriver, at hensigten er at opføre nye bygninger til ”Mødestedet” og café/restaurant inkl. toiletter med offentlig adgang på i alt ca. 440 m2, svarende til bygningsmassen i dag og med en placering i samme område.  Derudover påtænkes opført en terrasse med offentlig adgang, efter aftale med Viborg Kommune.

    

   Tanken er, at bygningerne og det omkringliggende anlæg bliver en integreret del af sØnæs, både i forhold til arkitekturen og som et kvalificeret bidrag til områdets anvendelse i øvrigt. Stedet skal opleves som et supplement til friluftskulturelle tiltag og forenings- og klublivet i Viborg. Der forventes også at blive møde- og udstillingslokaler og omklædningsfaciliteter.

    

   Caféen/restauranten forventes at blive en integreret del af ”Mødestedet”, som forpagtes og drives på almindelige forretningsvilkår. Konceptet bygger på sund mad og drikke, med økologisk tankegang og med satsning på lokale leverandører.

    

   Generelt ønsker Styregruppen Sønæs at skabe faciliteter, der kan understøtte anvendelsen af sØnæs, herunder 24-timers løb, kulturelle arrangementer og som udflugtsmål for borgere og turister. Der vil i den forbindelse blive stillet relevante faciliteter til rådighed til kulturelle arrangementer på baggrund af aftaler og almene driftsvilkår, som skal klarlægges.

    

   Etablering af toiletfaciliteter

   Byrådet har bevilget 1 mio. kr. til etablering at toiletfaciliteter på sØnæs. Forvaltningen har udsat et udbud for opførelse af en toiletbygning på den nye p-plads ved Gl. Århusvej, men henvisning til en vurdering af øvrige muligheder. 

    

   Forvaltningens vurdering

   Juriske forhold

   I det tilfælde, hvor Energi Viborg indgår aftale om køb af bygningerne på sØnæs, vil de nye ejere få behov for at leje et tilsvarende jordareal af Viborg Kommune. Viborg Kommune kan hvis lejer ejer bygningerne, leje jorden ud til markedsvilkår uden forudgående udbud, og såfremt der ikke er tale om en meget lang årrække. Viborg Kommune udlejer i mange tilfælde jord i 30 år. Det tolkes som en rimelig periode, også set i forhold til muligheden for evt. forrentning af lån.

    

   Når et udbud ikke er nødvendigt er baggrunden, at i et tilfælde, hvor Energi Viborg sælger bygningerne til en part, vil det ikke give mening at udbyde leje af jorden med mulighed for at leje til en anden part.

    

   Viborg Kommune kan også vælge at sælge jorden til bygningernes nye ejere. Dette vil kræve at udbudsbekendtgørelsens bestemmelser om konkurrenceudsættelse følges, men mulighed for, at andre parter kan byde ind på jorden.

    

   Toiletfaciliteter

   Forvaltningen har vurderet, at den optimale placering for opførelse af en særskilt toiletbygning vil være på den nye p-plads ved Gl. Århusvej. Etablering af offentligt tilgængelige toiletter i forbindelse med et nyt projekt på grunden med de eksisterende bygninger, vil imidlertid give god mening i forhold den fremtidige anvendelse på stedet og med samarbejde om den fælles drift. Der skal i så fald udarbejdes en aftale med vilkår for anlæg og drift.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget tilkendegiver, at det er sindet at tilpasse plangrundlaget, så det understøtter muligheden for at realisere et projekt med en fremtidige anvendelse som mødested for friluftsliv med café/restaurant og offentlige toiletter,

    

   at udvalget, når der foreligger et konkret projekt, og såfremt der vurderes et behov herfor, tager stilling til udarbejdelse af en lokalplan for et delområde, som muliggør den skitserede anvendelse,

    

   at området, som i kommuneplanen er udlagt som et rekreativt område R1, ved revisionen af kommuneplanen ændres til R3,

    

   at Viborg Kommune er sindet at udarbejde en lejekontrakt på leje af jorden, når der foreligger et konkret projekt. Jordlejen værdisættes ud fra markedsvilkår. Lejekontrakten udarbejdes for 30 år og gælder for ca. 440 m2 jord, svarende til størrelsen på de eksisterende bygninger, og

    

   at Viborg Kommune afventer projektforslag for bygningerne, inden der tages stilling til placering af offentlige toiletter på sØnæs.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 15 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2016
  • Sagsfremstilling

   Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

    

   Se mødelisten i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 16 Foreløbig evaluering af besigtigelsestur den 19. september 2016
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg var den 19. september 2016 på besigtigelsestur. Turen var tilrettelagt ud fra et tema om utidssvarende lokalplaner, anvendelsesbestemmelser i lokalplaner mv.. 

    

   Udvalgets interesse er bl.a. de muligheder og/eller begrænsninger, der er en konsekvens af en lokalplan.

    

   Udvalget besigtigede områder, hvor stramme bestemmelser har sat begrænsninger i forhold til anvendelsen af området. Ligeledes var opmærksomheden på områder med forældede lokalplaner og udstykninger, hvor der ikke sker salg, og udvalget drøftede, hvilke håndtag, der er mulige at bruge for at forbedre situationen.

    

   Udvalget besigtigede også områder, hvor lokalplaner med stramme anvendelsesbestemmelser, har virket godt. Det aktuelle område ”de sorte huse i Hald Ege” regulerer i højere grad end normalt sig selv og med færre klager over bebyggelse. Dette kan bl.a. skyldes, at nytilflyttere er mere opmærksomme på, at der gælder særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, og at beboere i højere grad end i andre områder drøfter, hvordan man bygger og indretter sig, f.eks. på grundejerforeningsmøder.

    

   I forhold til temaet besigtigede udvalget områderne Muldvarpekrogen i Bjerringbro, Bjerring, Skelhøje, Løgstrup, Skals, Niels Buggesvej i Hald Ege, og de sorte huse i Hald Ege.

    

   Herudover besigtigede udvalget følgende:

    

   Banebyen og banegårdsområdet i Viborg. I Banebyen blev udvalget præsenteret for de igangværende anlægsarbejder omkring stationen og den nye Ø-perronbro, der er under færdiggørelse. De næste anlægsarbejder omfatter anlæggelse af vejen i Banegraven, diverse stianlæg til Himmerlandsstien og Alhedestien, hvortil der allerede er lavet to tunnelunderføringer. 

    

   Trafikforhold i Bjerringbro. Boligudstykning på Hindbærkrattet nord for Bjerringbro og trafikale forhold til og fra området, herunder Skovkrattet.

    

   Digterparken i Viborg. Drøftelse af beskæring af randbeplantning og lokalplanbestemmelser for Digterparken. Repræsentanter fra Boligselskabet Viborg og naboer til Digterparken deltog.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til forvaltningens videre arbejde med ovennævnte emner

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   Teknisk Udvalg drøftede ovennævnte emner og besluttede,

   -       Forvaltningen undersøger muligheden for landskabeliggørelse på Hindbærkrattet

   -       Forvaltningen undersøger muligheden for udstillingsprojekter på Muldvarpekrogen

   -       Forvaltningen udarbejder en oversigt over alle udstykninger, hvor kadencen i salg af grunde sammenholdt med planmæssige forhold angives. 

 • 17 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2016
  • Sagsfremstilling

   Afgørelser fra klagenævn

    

   ·           Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 25. marts 2015 (sag nr. 7) at påbyde fysisk lovliggørelse af en ulovlig detailhandelsbutik (Grønttorvet) på Farvervej 37 – med en frist på ½ år.

   Fysisk lovliggørelse indebærer, at virksomheden enten fortsætter som engrosvirksomhed eller lukker på adressen – og evt. flytter til et område, hvor planlægningen giver mulighed for detailhandel.

    

   Virksomheden klagede over påbuddet pga. uklart grundlag, passivitet og forskelsbehandling.

    

   Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. september 2016 meddelt, at nævnet ikke kan give medhold i klagen. Nævnet lægger vægt på,

   at hjemmel og grundlag for påbud er klare, jævnfør sagsfremstilling i påbudsvarsel og påbud,

   at kommunen ikke har været passiv, idet der har været løbende korrespondance mellem virksomheden og kommunen fra 2011, hvor kommunen blev opmærksom på det ulovlige forhold, til der blev varslet påbud i 2015, og

   at kommunen ikke har forskelsbehandlet i forhold til andre virksomheder, idet virksomheden ikke har konkretiseret hvilke andre virksomheder i området, der angiveligt skulle drive virksomhed i strid med planlægningen.

    

   Påbuddet er som følge af nævnets afgørelse fortsat gældende.

    

    

   ·           Vejdirektoratet har den 19. september 2016 meddelt, at kommunens afslag på genoptagelse af sag om nedlæggelse af del af Industrivej, Viborg var lovlig. Kommunen meddelte det påklagede afslag den 16. august 2016, da der ikke med opfordringen til genoptagelse var fremkommet nye oplysninger, der kunne begrunde en genoptagelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-09-2016

   ·           Martin Sanderhoff spurgte til vejskilt på Gl. Skibelundvej, Bjerringbro.

    

   ·           Chef for Trafik & Veje Per Christensen orienterede om:

      -Industrivej i Viborg

               -Svanevej i Hjarbæk