Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 15-06-2016

Referat

 • 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315 for boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Teknisk Udvalg besluttede den 27. april (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen af et tillæg til lokalplan nr. 315, der giver mulighed for at der kan etableres tæt-lav bebyggelse ved Hovedgaden 2 i Løgstrup.

    

   Området er en del af en større boligudstykning ved Skovlunden, der primært er udstykket til syv åben-lav boliger. Vest for projektområdet er der opført en udstykning med dobbelthuse.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315 er i bilag 2.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 315, der udlægger arealet til åben lav beboelse. Lokalplanen blev vedtaget i 2008.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 – 2025 udlagt til blandede boliger. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315

   Tillæg 1 til lokalplan 315 har til formål at udlægge et nyt delområde til etablering af tæt-lav boligbebyggelse. Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   -        Den vestlige del af projektområdet fastholdes som åben-lav boliger

   -        Der udlægges et nyt delområde 2a, hvor der er mulighed for både at etablere åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af række- eller dobbelthuse. Der gives mulighed for at etablere maksimalt 10 tæt-lave og 5 åben-lave boliger i det nye delområde. Den maksimale bebyggelsesprocent for delområde 2a fastsættes til 40 og den mindste grundstørrelse fastsættes til 350 m2.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

    

   Forkortet offentlig høring som følge af frikommuneforsøg

   Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017. Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Der kan bl.a. ændres i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til tillæg til lokalplan 315 kun sendes i offentlig høring i 4 uger mod de normale 8 uger, da tillægget kun giver mulighed for en mindre ændring i forhold til den eksisterende anvendelse af området.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da tillæggets omfang er af mindre karakter.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 2 Ansøgninger til puljen "Byfornyelse mindre byer 2016" (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Udvalget vedtog på sit møde den 6. januar 2016, pkt. 2, en ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til pulje ”Byfornyelse mindre byer 2016”. Byrådet bevilligede på mødet den 27. januar 2016, pkt. 15, 2 mio. kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2016. På samme møde bevilligede Byrådet 1 mio. kr. til en pulje for at ”Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter”.

    

   På kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” resterer der på budgettet for 2016 et udisponeret beløb på 1,85 mio. kr.

    

   Der er ind til ansøgningsfristen 1. maj modtaget 35 ansøgninger for et samlet beløb på 6,4 mio. kr. Ansøgningerne er inden for indsatsområderne fordelt således:

    

   1.     Idéoplæg til større byfornyelsesprojekter / områdefornyelser: Ingen ansøgninger

   2.     Mindre projekter, der kan forskønne landsbyerne: 31 ansøgninger

   3.     Trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje: 3 ansøgninger

    

   Kombination af indsatsområde 2 og 3: 1 ansøgning.

    

   Ansøgningerne er overordnet beskrevet i bilag 1, sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til støttebeløb. Som bilag 2 er vedlagt et udtræk af ansøgningsskemaet for de modtagne ansøgninger. Som bilag 3 er vedlagt et oversigtskort, der viser, hvor der er meddelt støtte fra tidligere års puljer, 2012-15, og hvorfra der er søgt i år.

    

   Hvis de modtagne ansøgninger skal imødekommes inden den afsatte ramme på 2 mio. kr., skal der ske en yderligere prioritering og reducering af meddelte støttebeløb, end der er lagt op til fra forvaltningens side i bilag 1. Derfor har forvaltningen i sine forslag til støttebeløb lagt til grund, at der tilgår puljen et supplerende beløb på 1 mio. kr.  ud af de 1,85 mio. kr., der fortsat er udisponeret på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

    

   Der er i bilag 1 foreslået imødekommet ansøgninger ud fra de forventede regnskabsmæssige bogførte beløb. For tilskud til opholds- og aktivitetsagtige anlæg til foreninger, der ikke er momsregistrerede, bogføres et mindre beløb end det udbetalte, da kommunen har mulighed for at få refunderet en del af momsen. Dette giver mulighed for at imødekomme ansøgninger for et lidt større beløb end det forventede rammebeløb på 3 mio. kr. 

    

   I det følgende er en overordnet redegørelse for den vurdering, som forvaltningen foreslår projekterne imødekommet efter (/ tildelingskriterier). Vurderingen tager udgangspunkt i at imødekomme flest mulige ansøgninger, der opfylder den fastsatte ansøgningsprocedure og strategi indenfor den afsatte økonomiske ramme.

    

   Redegørelse for nærmere tildelingskriterier

   I henhold til den vedtagne ansøgningsprocedure skal ansøgningen indsendes af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer det pågældende lokalområde. Der er modtaget ansøgninger fra grundejerforeninger. Grundejerforeninger repræsenterer ikke et samlet lokalområde, men kun en del af et lokalområde, oftest en eller flere boligveje i et udstykningsområde. Ansøgninger fra grundejerforeninger imødekommes ikke.

    

   Indsatsområde 2, ”mindre projekter der kan forskønne landsbyerne”, omfatter primært fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Enkelte ansøgninger omfatter støtte til skulpturer, hvilket ikke imødekommes.

    

   Ansøgninger om etablering/renovering af fortov imødekommes ikke. Tidligere tilsvarende ansøgninger er ikke imødekommet.

    

   I den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi er det anført, at projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde samt medfinansiering eller indhentet støtte fra fonde og lign., opprioriteres. Udvalget har i ansøgningsprocedure og strategi fastsat en minimumsgrænse for ansøgt beløb på 40.000 kr. inkl. moms.

    

   Ansøgninger, hvori der indgår både frivilligt arbejde og anden finansiering samt ansøgninger alene med medfinansiering, foreslås imødekommet fuldt ud, 100 %. Ansøgninger, hvori indgår frivilligt arbejde, men ikke anden finansiering, imødekommes kun med 80 %`s støtte. Ansøgninger uden hverken frivilligt arbejde eller anden finansiering imødekommes kun med 60 %`s støtte. Ansøgninger, der ikke opfylder minimumsgrænsen for ansøgt beløb, imødekommes ikke. Et enkelt projekt har fået tilskud fra 2 tidligere puljer og imødekommes kun med 50 %`s støtte.

    

   Der er modtaget 2 ansøgninger vedrørende støtte til delprojekter, der af besparelseshensyn blev taget ud den igangværende områdefornyelse i Karup. Disse ansøgninger imødekommes under hensyntagen til udvalgets tilføjelse til beslutning om besparelse på områdefornyelsen på mødet den 12. august 2015, pkt. 8, om, ”at mulighederne for at finde finansiering til de dele af projekter, der ikke gennemføres på grund af den reviderede finansieringsplan, løbende undersøges af forvaltningen”.

    

   Fra puljen i 2015 er imødekommet et ønske om støtte til et andet projekt, der af besparelseshensyn blev taget ud af områdefornyelsen, aktivitetsareal ved Genvej.

    

   Fra foreninger i Karup er endvidere modtaget ansøgning vedrørende renovering af P-pladsen ved Karup Forsamlingshus. Dette har ikke været en del af områdefornyelsen, men vil være et projekt, der viderefører og supplerer områdefornyelsens initiativer. En tilsvarende ansøgning om renovering af P-plads ved Karup Bio blev imødekommet fra puljen i 2014.

    

   Ved ansøgninger til indsatsområde 3, ”trafikdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje”, har udvalget i den vedtagne ansøgningsprocedure og strategi ikke fastsat krav om angivelse af ansøgt beløb. Ansøgningerne er ønsker om anlæg på vejarealer, som er foreløbig vurderet af forvaltningen som vejmyndighed. Ved de projekter, der af trafiksikkerhedsmæssige grunde er vurderet for begrundet, er der skønnet en forventet anlægsudgift. Projekterne skal nærmere vurderes og godkendes af politiet. Forvaltningen vil stå for den fysiske etablering.

    

   Ansøgning fra Skringstrup, hvor der er igangværende eller kommende andre anlægsprojekter (renovering af kloak og udlægning af nyt slidlag), foreslås imødekommet med finansiering fra puljen afsat til ”Samtænke byfornyelse i andre anlægsprojekter”.

    

   Til indsatsområde 1, ”idéoplæg til større byfornyelsesprojekter/områdefornyelser”, er der ikke modtaget forslag. Forvaltningen har gennem de seneste år haft en række møder med bl.a. Ulbjerg Lokalråd, som har en række ideer og forslag til initiativer. På det seneste har man ønsket en række forskønnende og trafikdæmpende tiltag gennem byens hovedgade. Der er endvidere planlagt udlagt nyt slidlag i 2017 eller i årene umiddelbart herefter.

    

   Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i disse ønsker og de ideer, der er beskrevet i Borgerplan for Ulbjerg, i samarbejdet med Ulbjerg Lokalråd i efteråret med konsulenthjælp udarbejdes en ansøgning om reservation af støtte til gennemførelse af områdefornyelse i Ulbjerg. Til konsulenthonorar for udarbejdelse af ansøgningen om reservation foreslår forvaltningen, at der udover den tidligere omtalte 1.000.000 kr. afsættes 60.000 kr. ud af de 1.850.000 kr., der fortsat er udisponeret på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer”.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.060.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 1.060.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede, at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1.

    

   Forvaltningen tager kontakt til Fjordklyngen om stiforløb i Kildedalen med henblik på evt. realisering af projektet.

    

   Projekt 29-5 vedr. Skringstrup afventer spørgsmål om hvorvidt ønsket om renovering af fortov kan sammentænkes med fornyelse af vejbelægning og kloak.

    

   Resterende del af ansøgning 29-33 fra Fjordklyngen hhv. vedr. mountainbike rute oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget og del vedr. Kærby Bakke oversendes til Klima- og Miljøudvalget

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.060.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2016” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 1.060.000 i 2016 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” optaget på investeringsoversigten for 2016.

    

   Allan Clifford Christensen deltog ikke i behandlingen af ansøgning vedr. projekt 29-37, Det Danske Spejderkorps, Karup Gruppen grundet inhabilitet.

 • 3 Drøftelse af indhold af plan for byrum og byliv i Viborg midtby
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har senest behandlet sagen på mødet d. 27. april 2016 (sag nr. 2), hvor Udvalget fik en orientering om status på planlægningen.

    

   Udvalget besluttede, at planforslaget skulle søges forelagt udvalget på mødet i juni.

    

   Der foreligger nu et udkast til planens målsætninger og handleplan.

    

   Forslag til plan for byrum og byliv i Viborg midtby

   Planforslaget har hidtil haft arbejdstitlen ’Plan for torve og pladser i Viborg midtby’. Forvaltningen foreslår, at titlen ændres til ’Plan for byrum og byliv i Viborg midtby’ for at understrege at planens formål er, at byens torve og pladser skal fungere som byrum og som rammer om det liv, der kan skabes og udfoldes her.

    

   Planen forventes at bestå af

   -            en beskrivelse af baggrunden for planen og målsætninger for indsatsen,

   -            et forslag til en handleplan for udvikling af midtbyen som ramme om et dynamisk byliv

   -            en registrant over udvalgte byrum med status, potentialer, udfordringer og forbedringsforslag

   -            placeringsmuligheder for konkrete funktioner som skøjtebane og torvehandel ud fra funktionelle og strategiske overvejelser

   -            forslag til hvor og hvordan der kan arbejdes med særlige fokusområder som rammer for leg, en grønnere midtby mv.

    

   Det samlede planforslag er under udarbejdelse og forventes fremlagt for udvalget efter sommerferien.

    

   Udkast til planens målsætninger og handleplan, ses i bilag 1.  Det er udarbejdet i dialog med repræsentanter for Viborg Handel og er tænkt som et fælles arbejdsgrundlag for de kommende 3-5 år. Udkastet forelægges hermed for udvalget til drøftelse af, hvorvidt det er de rigtige hensyn, der vægtes.

    

   Udkast til målsætninger og handleplan

   Med planen vil vi – ved at koordinere tiltag omkring byrum og byliv - styrke Viborg midtby som attraktion for handel, turisme og erhverv og som ramme om et godt hverdagsliv.

    

   I planforslaget opstilles målsætninger for to indsatsområder

   ·           at understøtte bylivet og øge midtbyens fysiske tiltrækningskraft ved generelt at forskønne byrum og udvikle dem til i højere grad at invitere til ophold og aktiviteter.

   ·           at koncentrere byliv i udvalgte områder, bl.a. ved en strategisk placering af funktioner, med henblik på at styrke oplevelsen af et dynamisk og intenst byliv, som bliver en kvalitet og attraktion for Viborg ny, og imødegå uønsket spredning af byliv

    

   Viborg Kommune har en række værktøjer, som kan understøtte udviklingen af gode byrum og oplevelsen af byliv. Det kan f.eks. være at ved at indrette byrum som inviterer til ophold og er lette at afvikle events i, selv at afholde events, lave attraktive rammer for at gå og cykle og ved en strategisk placering af funktioner, der genererer byliv omkring sig.

    

   Når disse koordineres med initiativer fra byens aktører (og omvendt) vil den samlede effekt og værdi forøges og gøre det lettere at opfylde målene.

    

   Som led i at opfylde målsætningerne indeholder planforslaget forslag til en række konkrete initiativer for Hjultorv og Nytorv, der forslås iværksat over de næste 3-5 år.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at udvalget drøfter udkast til målsætninger og handleplan, herunder om det er de rigtige hensyn, der lægges til grund herfor.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Teknisk Udvalg drøftede udkast til målsætninger og handleplan. Udvalget besluttede, at der afholdes møde mellem formandskabet for Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Forvaltningen udarbejder med bagrund heri en proces for hvordan der arbejdes videre med planen, som forelægges udvalget på kommende møde. 

    

   Udvalget besluttede desuden, at forvaltningen forelægger et forslag til en proces og indhold for operationel midtbyplan, herunder fremtidig trafikafvikling, på et kommende møde.

 • 4 Tilstandsbedømmelse af Viborg Kommunes veje (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   SAMKOM, som er en sammenslutning af KL, KTC og Vejdirektoratet, har i marts 2016 udsendt resultatet af en landsdækkende analyse af kommunevejes tilstand i Danmark.

    

   I analysen er kørebanebelægningernes tilstand opgjort i forhold til den typiske levetid, som en procentuel restlevetid. For Viborg Kommunes veje er den gennemsnitlige restlevetid for kørebaner opgjort til 29 % med henholdsvis 21 % på veje i byer og 33 % på veje på landet. På landsplan er den gennemsnitlige restlevetid opgjort til 41 %.

    

   For at sikre kapitalværdien i form af løbende fornyelse af kørebanebelægningen svarende til nedslidningstakten bør den gennemsnitlige restlevetid ligge på 50 %.

    

   Forvaltningen har rettet henvendelse til SAMKOM for at få oplyst beregningsgrundlaget for Viborg Kommunens resultat, da den forholdsvis lave bedømmelse af vejenes levetid i Viborg Kommunes forholdsvise lave placering i analysen ikke umiddelbart svarer til kommunens egen tilstandsregistrering.

    

   SAMKOM oplyser, at restlevetider er beregnet på baggrund af den forventede levetid af kørebanen og den aktuelle trafikbelastning. I analysen er nedenstående vejledende data benyttet, da kommunen ikke har oplyst andet.

    

   Trafikmængde pr. døgn

   By

   Land

   > 200 Æ10*

   12 år

   12 år

   50 – 200 Æ10

   15 år

   15 år

   5 - 50 Æ10

   20 år

   20 år

   < 5 Æ10

   25 år

   20 år

    

   *) Æ10: ”Dimensionering af nye veje og broer samt planlægning af vejvedligeholdelsen kræver bl.a. kendskab til de belastninger, som trafikken udsætter vejene for. Belastningerne fra de enkelte køretøjer omregnes til en enhed, der benævnes ækvivalente 10-tons aksler eller Æ10. Omregningen fra de enkelte køretøjers akseltryk til Æ10 sker således, at det Æ10-tal, der er resultatet af omregningen og som benyttes ved dimensioneringen af vejen, giver samme nedbrydning af vejen, som den faktiske fordeling over de mange forskellige akseltryk

    

   SAMKOM har efterfølgende analyseret data og beregninger for Viborg Kommune, og noget tyder på, at Viborg Kommunens asfaltbelægninger har en længere levetid end de vejledende værdier.

    

   SAMKOM har foretaget en genberegning af Viborg Kommunens data på baggrund af Viborg Kommunes forventede levetider for asfaltbelægninger.

    

   Trafikmængde pr. døgn

   By

   Land

   > 200 Æ10

   20 år

   20 år

   50 – 200 Æ10

   25 år

   25 år

   5 - 50 Æ10

   30 år

   30 år

   < 5 Æ10

   35 år

   30 år

    

   Resultatet af den nye genberegning viser at den gennemsnitlige restlevetid for Viborg Kommunes veje er 45 %, fordelt med 37 % på veje i byer og 48 % på veje på landet.

    

   Med udgangspunkt i det nye analyseresultat vil en forbedring af Viborg Kommunes veje til en restlevetid på 50 % kræve, at ca. 500.000 m2 belægning skal fornyes, hvilket svarer til et investeringsbehov på 40-45 mio. kr. Desuden forudsætter det, at der på driftsbudgettet årligt afsættes ca. 20 mio. kr. til fornyelse af asfaltbelægninger foruden udgifter til asfaltreparation og kørebaneafmærkning.

    

   Viborg Kommune har i budget 2016 afsat ca. 18,5 mio. kr. til fornyelse af asfaltbelægninger, der – som følge af budgetudfordringer på andre områder, særlig vedr. vejafvandingsbidrag og gadelys – må forventes reduceret med 4.0 kr.  

    

   Som oplyst i nyhedsbrev nr. 9, har Forvaltningen, på baggrund af de udførte asfaltarbejder i 2015 samt foretaget hovedeftersyn på ca. 450 km kommunale veje i 2015, udarbejdet en opgørelse over tilstanden af Viborg Kommunes asfaltbelægninger (ca. 1.570 km) primo 2016.

    

   Resultatet viser, at 76 % af kommunens veje er i god stand, mens 19 % er i acceptabel stand. Henholdsvis 5 % og 0 % er i kritisk eller uacceptabel stand.

    

   Forvaltningens opgørelse over udviklingen af Viborg Kommunes asfaltbelægninger for perioden 2010 -2016 viser, at tilstanden af asfaltbelægningerne er blevet forbedret i forhold til seneste opgørelse primo 2015, hvor 74 % af vejene var i god stand, 19 % var i acceptabel stand, mens henholdsvis 7 % og 1 % var i kritisk og uacceptabel stand.

    

   Til orientering vedlægges oversigt over de planlagte asfaltarbejder i 2016 incl. angivelse af veje som er udskudt til 2017 på grund af reduceret budget. Der forventes udlagt ny belægning på ca. 43 km veje mod oprindelig planlagt 56 km.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at tilstandsbedømmelse af Viborg Kommunes veje tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

    

   Teknisk Udvalg tog tilstandsbedømmelse af Viborg Kommunes veje til efterretning.

    

   Udvalget gør opmærksom på de åbenlyse udfordringer der er på tilstanden af kommunens veje og fortove med risiko for erstatningsansvar.

 • 5 Tilstandsvurdering af fortove (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På mødet i Teknisk Udvalg den 18. juni 2014 (sag nr. 13se bilaget om effektmål) blev det besluttet, at Teknisk Udvalg på et kommende møde skulle forelægges en tilstandsvurdering af fortovene.

    

   Forvaltningen har nu lavet tilstandsvurdering af fortovene og derved fået kortlagt, om der er et efterslæb og omfanget af dette. Tilstandsvurderingen kan ses af bilag 1.

    

   Tilstanden af fortovene er vurderet ved visuel eftersyn og ud fra en 3-trins karakterskala (god, nogenlunde og dårlig). 27 % er i god stand, 70 % af fortovene har karakteren nogenlunde mens 3 % må betegnes som dårlige.

    

   Hvis tilstanden skal hæves, så strækninger med karakteren ”dårlig” udgår, svare det til et efterslæb på ca. 12 mio. kr. Skal niveauet hæves til karakteren ”god”, så er efterslæbet ydereligere ca. 288 mio. kr.

    

   Skal den nuværende tilstanden af fortovene fastholdes, med en forventet levetid på 50 år, vil det kræve et årligt budget på 8,2 mio. kr. I dag er der afsat ca. 3,5 mio. kr. til renovering af fortove, idet der dog er der afsat ekstra 3 mio. kr./år i perioden 2015-2017 til forbedring af fortovene.

    

   Den aktuelle kategorisering i tre niveauer kan med fordel ændres til SAMKOM-metoden, hvor fortovene vurderes ud fra fem niveauer, hvilket giver et mere realistisk vurderingen af tilstanden og vil give et bedre bud. Derfor anbefales det, at der foretages en ny tilstandsvurdering efter SAMKOM-metoden i løbet af to år. SAMKOM er et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet. SAMKOM beskæftiger sig med kommunale veje og stier samt alle trafikanter på denne infrastruktur.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk og Miljø indstiller,

    

   at Forvaltningen foretager en ny tilstandsvurdering af fortovene ud fra SAMKOM-metoden i løbet af 2 år, og

    

   at udvalget tager orienteringen til efterregning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Indstillingen blev godkendt

    

   Udvalget gør opmærksom på de åbenlyse udfordringer der er på tilstanden af kommunens veje og fortove med risiko for erstatningsansvar.

 • 6 Forslag til autocamper P-plads i Viborg by
  • Sagsfremstilling

   På mødet i Teknisk Udvalg den 27. april 2016 (sag nr. 11) blev det besluttet, at muligheden for afledning af spildevand skulle undersøges ved eventuel etablering af autocamper P-plads på gruspladsen ved Nørresøvej i Viborg. Desuden skulle projektet tilpasses inden for en ramme på 300.000 kr. eller alternativt en anden placering.

    

   Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere autocamper P-plads ved den eksisterende grus P-plads på Nørresøvej og inden for en økonomisk ramme på 300.000 kr. Den eksisterende adgang skal i givet fald benyttes til såvel ind- og udkørsel, og der vil kun blive plads til 5 autocampere. Etablering af afløb til kloak er ikke muligt inden for den angivne ramme, da der skal etableres et afløb, som er særligt indrettet til hygiejnisk håndtering. Samtidig må f.eks. en slamsuger ikke kunne tømme samme sted. Desuden forudses det, at der kan opstå et ophobning i spildeledningen, da spildevandet fra autocampere forventes at være tykkere end ved almindeligt afløb. Forvaltningen vurderer alt i alt, at kloakering vil give for mange problemer. Desuden vil der være en risiko mange efterfølgende driftsudgifter.

    

   Forvaltningen har derfor set på alternative placeringer, som fremgår af bilag 1. Her er der foreslået en placering ved Strandparken (syd for Søndersø). Ved Strandparken er der i forvejen en toiletbygning. Ved Strandparken vurderes der mulighed for etablering af 3-5 pladser til autocamper. Forvaltningen har også vurderet en placering på Sønæs. Da der er relativ få parkeringspladser for besøgende til Sønæs fra Gl. Århusvej, finder forvaltningen ikke denne placering hensigtsmæssig for autocampere. Da den fremtidige anvendelse af området ved Energi Viborg bygning i den nordlige del af Sønæs endnu ikke er færdigplanlagt, finder forvaltningen heller ikke denne placering hensigtsmæssig.    

    

   Autocamper P-pladserne er tænkt indrettet med en tidsbegrænsning på 24 timer. Tidsbegrænsning på 24 timer giver mulighed for at opleve byen. Etablering af autocamper P-pladser vil på begge pladser betyde at de nuværende forhold ændres, f.eks. bortfalder eller reduceres antallet af almindelige P-pladser.

    

   Pladserne foreslås i første omgang indrettet uden installationer, såsom el, vand, belysning, kloak mv., da der er tale om maksimalt et døgns parkering, hvor brugeren forventes at kunne betjene sig af autocamperens egne faciliteter. Afhængig af behov og evt. senere større økonomisk ramme udbygges pladserne med flere faciliteter. Alternativt kan brugeren benytte campingpladserne i nærheden af byen.

    

   Etablering af autocamper P-plads kræver på begge steder dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal etableres autocamper P-plads på en af de nævnte lokaliteter med 24-timers tidsbegrænsning og under forudsætning af, at der opnås tilladelse i forhold til søbeskyttelseslinjen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Teknisk Udvalg besluttede, at der skal etableres autocamper P-plads ved Nørresøvej med 24-timers tidsbegrænsning og under forudsætning af, at der opnås tilladelse i forhold til søbeskyttelseslinjen.

 • 7 Prioritering af cykelstier (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede i sit møde 16. marts 2016 (sag nr. 9) følgende:

    

   ”Udvalget er positivt stemt for at prioritere et pilotprojekt for en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb højst, såfremt der lokalt tilvejebringes en betragtelig del af anlægssummen som beskrevet i cykelsti til halv pris”, og ”I forhold til øvrig prioritering ønsker udvalget forelagt en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og pris sammenholdt med Løgstørvejsmodel for øvrige stier.”

    

   Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at gennemføre cykelstiprojektet mellem Rindsholm og Bruunshåb. Forvaltningen har også udarbejdet en oversigt over uheldstal m.v. for strækningerne nævnt i sagsfremstillingen til ovennævnte møde, idet dog igangværende projekter mellem Sparkær og Mønsted, samt mellem Banegården og Klostervænget ikke er taget med. (se bilag 1)

    

   Rindsholm – Bruunshåb

   Forvaltningen har været i kontakt med Varde Kommune, som har erfaring med at lave ”cykelstier til ½ pris”. Ligeledes har der været kontakt til Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd for præcisering af projektet.

    

   Projektlederen i Varde Kommune oplyser, at de ikke bruger slagger mere. Selv om slagger formentlig vil kunne fås gratis, er Viborg Kommunes erfaring med slagger ikke god, og da udgiftsposten til indbygningsmateriale i forvejen er beskeden, kan Forvaltningen ikke anbefale brug af slagger. 

    

   Varde Kommunes projektleder anbefaler, at Kommunen bør have alle lodsejeres underskrift på, at de vil afgive jorden vederlagsfrit, og jorden matrikuleres til Kommunen. I ét tilfælde har Varde Kommune betalt en enkelt lodsejer, mens de øvrige lodsejere stadig har afgivet jorden vederlagsfrit. I Varde har man ladet borgerforeningen/initiativtagerne stå for indhentning af underskrifter hos lodsejerne.

    

   Forvaltningen forventer, at der skal erhverves ca. 7.500 m2 jord, men det afhænger af, hvor tæt stien kan placeres på gravhøjene. Erhvervelse af disse arealer koster erfaringsmæssigt ca. 300.000 kr. i erstatning. Forvaltningen har kontrolleret om jorden til cykelstiprojektet kan erhverves vederlagsfrit. Det vurderes at der skal betales erstatning for jorden på en stor del af strækningen. 

    

   Forvaltningen vurderer, at det kan være svært at sætte lokale til at udføre en del af arbejdet og have en entreprenør til at stå for resten og samtidig tage ansvaret for det samlede arbejde. I Varde har de lokale selv stået for afrømning af muld samt fjernelse af beplantning. I dette tilfælde vil der være besparelser i at lade de lokale stå for en del af rydningen af beplantningen. 

    

   Viborg Museum ønsker oftest selv at stå for hele den arkæologiske udgravning, herunder muldafrømning. Ved Rindsholm – Bruunshåb er det højst sandsynligt, at museet ønsker af foretage muldafrømningen selv, da der er mange gravhøje. 

    

   Forvaltningen har lavet flg. overslag for arbejdet:

    

   Projektering, udbud m.m.                          150.000 kr.

   Administration                                100.000 kr.

   Arkæologi                                                200.000 kr.

   Trafiksikkerhedsrevision                              25.000 kr. 

   Afsætning + matrikulær berigtigelse      70.000 kr.

   Erhvervelse af jord                                   300.000 kr.

   Entreprenørudgift + uforudsete udg.         1.400.000 kr. 

   Total for arbejdet                                  2.245.000 kr. 

    

   Dertil kommer opgaver de lokale selv kan udføre:

   Fjernelse af beplantning
   + hjælp til muldafrømning m.m.                 100.000 kr.

                               

   Overslaget er lavet under forudsætning af, at der ikke findes noget væsentlig af arkæologisk interesse.

    

   Øvrige stiprojekter

   For øvrige forslag til stier angivet i sagsfremstillingen til mødet 16. marts 2016 er der i nærværende sags bilag 1 vist en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og anlægsoverslag.

    

   Udvalget har også ønsket en sammenligning i forhold til ”Løgstørvejsmodellen”. ”Løgstørvejsmodellen” omfatter etablering af 1,3 m brede kantbaner inklusive 0,3 m kantlinje som alternativ til en egentlig cykelsti, som er dyrere at anlægge. Dog vil etablering af cykelbane på nogle af de omhandlede stiprojekter kræve en udvidelse af vejen, og det vil muligvis kræve, at der skal erhverves jord til formålet. Bredden af vejbanen anbefales at være mindst 7 m. I bilag 1 er angivet bredden af det nuværende asfalt-belagte areal på de 4 strækninger, hvor der er forslag om etablering af sti.

    

   Forvaltningen gør opmærksom på, at anlæg af cykelbaner ikke forventes at kunne medvirke til, at politiets vurdering om trafikfarlig skolevej ændres.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   En cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb kan flytte flest skolebørn fra skolebussen og op på cyklen. En cykelsti på Burrehøjvej kan også flytte skolebørn, mens cykelstierne på Hessellundvej og Bjerrevej ikke er skoleveje.

    

   Der er registreret 12 trafikulykker på strækningen på Bjerrevej, heraf én hvor en knallert påkørte en parkeret trailer. Der er ikke registreret trafikulykker på de øvrige strækninger.

    

   På Bjerrevej er der i dag 6,1 m kørespor og 1,5 m kantbane i begge sider.
   De øvrige strækningers asfalt-bredde giver ikke mulighed for at lave cykelbaner uden, at vejen skal udvides først.

    

   Forvaltningen kan ikke anbefale etablering af cykelbaner på trafikfarlige skoleveje, da det ikke forventes, at politiets vurdering om trafikfarlig skolevej ændres.

    

   Anlægsoverslaget for etablering af cykelsti på de to skoleveje, Burrehøjvej og Bruunshåbvej, er hhv. 1,44 mio. kr. pr. km og 1,56 mio. kr. pr. km.
   Hvis Udvalget vælger at lade de lokale udføre en del af arbejdet på Bruunshåbvej er anlægsoverslaget 1,50 mio. kr. pr. km.

    

   Af rådighedsbeløbet til cykelstier i 2016 er der et restbeløb på 2,472 mio. kr. til prioritering. Dog skal bemærkes, at Teknisk Udvalg på møde 24. februar 2016 (sag nr. 7) har godkendt et cykelstiprojekt mellem Gammelstrup og Birke Sø, som finansieres af puljen ”Grøn ordning for vindmøller ved Gammelstrup”, og eventuelle merudgifter skal dækkes ind af puljen for cykelstier 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at Udvalget beslutter, hvilket cykelstiprojekt der skal prioriteres.

    

    

   Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på det anførte beløb til kontoen ”Cyklestier…….” –, med angivelse af den valgte projektstrækningen og med frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at anlægsudgiften finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier” med et tilsvarende beløb i 2016.

    

    

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

    

   Teknisk Udvalg besluttede, at følgende cykelstiprojekter prioriteres

    

   -        Rindsholm – Bruunshåb påbegyndes i 2016.

   -        Hessellundvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen påbegyndes i 2016

    

   Udvalget besluttede desuden, i henhold til tidligere beslutning, at projektgruppen for de frivillige arbejdere ligeledes inddrages i færdiggørelsesarbejdet på Rindsholm-Bruunshåb, med henblik på at minimere anlægsudgiften.

    

   Projekterne færdiggøres i 2017 med midler fra Cykelstipuljen for 2017.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.245.000 kr. til kontoen ”Skolesti på Bruunshåbvej mellem Rindsholm og Bruunshåb” og opstart af projektet Hessellundvej mellem Alhedestien og Lufthavnen / Campingpladsen med rådighedsbeløb på 2.245.000 kr. i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 2.245.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ’pulje cykelstier’ i 2016.

 • 8 Fortsat drøftelse af principper for indførelse af betalt parkering i Viborg Midtby
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen i sit møde den 28. oktober 2015 (sag nr. 13)

   I punktet var det anført følgende:

    

   ”I budgetforliget for 2016 blev forligspartierne enige om,

    

   at der skal indføres betalt parkering i Viborg bymidte, og

    

    at der åbnes mulighed for privat finansiering. Det betyder, at anlægsønskerne til at forbedre forholdene på, Preislers Plads, Fischers Plads og Sct. Jørgens Vej 5 udgår,

    

   Forvaltningen ønsker en indledende drøftelse med Teknisk Udvalg om, hvilke principper der skal være gældende ved indførelse af betalt parkering, og hvilken overordnet tidsplan, der skal lægges. Dernæst bliver der en del juridiske forhold, der skal afklares, lige som der skal tages stilling til, hvorledes hele processen skal forløbe og hvilke eksterne parter, der evt. skal involveres.

   Med hensyn til principper vil det bl.a. omfatte:

   ·           Takststruktur/fri parkering i et vist tidsrum

   ·           Den geografiske udbredelse og konsekvenserne heraf

   ·           Tidsbegrænsning uden betaling

   ·           Stillingtagen til betalt parkering på parkeringspladserne i gaderne

    Endelig ønskes en drøftelse af den økonomiske side af sagen, herunder investering i udstyr for betaling for evt. parkering i gaderne, idet der ikke er afsat midler til gennemførelsen af systemet”

    

   Teknik Udvalg besluttede at udsætte sagen, idet udvalget ønskede, at der blev bilagt et kortbilag over eksisterende p-pladser med angivelse af tidsbegrænsninger. Det har forvaltningen nu udarbejdet, som det fremgår af bilag 1.

    

   I forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 og de følgende overslagsår, har forvaltningen desuden foreslået, at der afsættes 500.000 kr. til den indledende analyse af, hvorledes der mest hensigtsmæssigt kan indføres betalt parkering, herunder hvad det vil koste Viborg Kommune at sætte systemet fysisk i værk samt hvilke juriske forhold, der er aktuelle at lade indgå. Det har imidlertid ikke været muligt at finde finansiering til forslaget inden for Teknisk Udvalgs eget budgetområde. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg tager en indledende drøftelse om påtænkte principper med henblik på, hvorvidt der kan udarbejdes et oplæg til strategi for indførelse af betalt parkering.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen udarbejder overslag over udgifter til forskellige modeller for fremtidige parkerings løsninger, herunder betalt parkering, som behandles på næste møde.

 • 9 Budgetforslag 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på junimødet anlægsbudgettet herunder:

    

   -        Basisanlægsbudgettet, der indeholder forslag til tekniske ændringer af det vedtagne anlægsbudget

   -        Prioritering af nye anlægsønsker og godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker

    

   Teknisk Udvalg behandlede senest anlægsbudgettet på mødet den 25. maj 2016 (sag nr. 20). Udvalget besluttede blandt andet ”at de beskrevne forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget vedr. vejanlæg ved Tinghallen/Viborg Sport og Event, Parkeringsplads ved Mercantec og Hærvejsruten og Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej skal indgå i de videre budgetlægningsmæssige overvejelser”.

    

   På samme møde færdiggjorde udvalget forslaget til driftsbudget 2017-2020 (sag nr. 19). Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag, der både omfatter drift og anlæg. Disse bemærkninger kan ses som bilag nr. 1.

    

   Basisanlægsbudget:

   Basisanlægsbudgettet med forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 2. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. Desuden er det indregnet i basisbudgettet, at faste puljer videreføres i 2020. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 24. august 2016.

    

   Forslaget til tekniske ændringer omfatter blandt andet tilpasninger af budgetbeløbene mellem de enkelte delprojekter for Viborg Baneby. Desuden er der tilrettet på følgende anlægsprojekter:

    

   Sct. Mathias Port - Sigtet med projektet er at omdanne Sct. Mathias Port, således området får mere gågadestatus. Anlægsbudgettet på 7,1 mio. kr. i 2017 er flyttet til 2019, og samtidig er der foretaget en reduktion af beløbet på 4,6 mio. kr. Reduktionen er sket som led i forhøjelse af anlægsbudgettet til Hærvejsruten.

    

   Gågadebelægning i Nedre Gravene - Der anlægges gågadebelægning med brosten i hele bredden som i øvrige gågader. Anlægsbudgettet på 5,075 mio. kr. er flyttet fra 2017 til 2018.

    

   Realisering af trafikplan for Viborg Midtby - Der er flyttet 4,150 mio. kr. fra 2018 til 2017, idet der er forslag om at anvende 4,150 mio. kr. af projektet i 2017 til finansiering af nyt anlægsønske "Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i Viborg til et signalreguleret kryds.

    

   ELENA-projektet - Projektet kan ikke realiseres i den forudsatte takt. Der er blandt andet udfordring med at få leveringer fra leverandør. Der er således flyttet 13 mio. kr. fra 2017 til 2018.

    

   Nye anlægsønsker:

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er et vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

    

   Tabellen nedenfor viser udvalgets anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:

    

   Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag

   (i 1.000 kr., 2017 P/L)

   2017

   2018

   I alt

   Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé

    4.150

    

    4.150

   Realisering af Trafikplan (fremrykket fra 2018)

   -4.150

    

   -4.150

   I alt

      0

   0

   0

    

   Budgetudfordringer:

    

   Betalt Parkering - Der fremsendes ikke nogen forslag til finansiering, dog fremførte Teknisk Udvalg på mødet i maj, at der på investeringsoversigten i 2015 var afsat i alt 15,795 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2017 og 2018, som blev fjernet fra anlægsbudgettet med beslutningen om på sigte at indføre betalt parkering i Viborg Midtby. Der blev imidlertid ikke afsat midler til den indledende analyse af, hvorledes der mest hensigtsmæssigt kan indføres betalt parkering, herunder hvad det vil koste Viborg Kommune at sætte systemet fysisk i værk samt hvilke juriske forhold, der er aktuelle at lade indgå. Udvalget fandt, at dette beløb ikke kan finansieres inden for udvalgets budget.

    

   Tilbagekøb af gadelysanlæg – Teknisk Udvalg foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til idéoplægget.

   Bagrunden er, at det på politikområdet Trafik kunne være hensigtsmæssigt at tilbagekøbe gadelysanlægget fra Energi Midt i det område af Kommunen, der udgør tidligere Karup Kommune. Forvaltningen har derfor ultimo 2015 varslet en opsigelse af aftale, idet Kommunen har ret til at tilbagekøbe anlægget.

    

   I aftalen om tilbagekøb er det angivet, at anmodningen om tilbagekøb skal fremsættes med to års varsel til udgangen af et kalenderår. I aftalen er det angivet, at købesum og øvrige handelsvilkår med videre fastsættes ved forhandling. Tilbagekøbe af gadelysnings-anlægget kan således tidligst finde sted pr. 1. januar 2018.

    

   Forvaltningen har foreløbig anslået, at tilbagekøbet vil andrage omkring 5 mio. kr. Tilbagekøbet anslås at kunne give en driftsbesvarelse på omkring 700.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på omkring 8 år.

    

   Inden en evt. overtagelsesdag skal der gennemføres forhandlinger om vilkårene således, at aftalen om overtagelsen er på plads i god tid inden og kan behandles i Viborg Byråd. Ovenstående betyder, at der i givet fald skal afsættes 5 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018 til gennemførelse af tilbagekøbet.

    

   Udvalget fandt på mødet i maj, at spørgsmålet om tilbagekøb af gadelysanlæg med henblik på fremtidige besparelser bør indgå i den videre budgetlægning.

    

   Vejbidrag

   Det samlede vejbidrag (indtægt), der bliver genereret via bidrag fra lodsejere i området i forbindelse med anlæggelse af Ny Absalonsvej og Hærvejen, beløber sig til 13,6 mio. kr. og er placeret som en indtægt i 2021. Vejbidragene fra lodsejerne skal først betales, når vejene er anlagt.

    

   Idéoplæg på ”Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé” kan ses som bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget vedtager følgende med henblik på den videre budgetlægning:

    

   at forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,

    

   at udvalget godkender, anlægsønsket om rundkørsel ved Banegårdsallé og den tilhørende finansiering,

    

   at spørgsmålet om tilbagekøb af gadelysanlæg i tidligere Karup Kommune indgår i den videre budgetlægning, og

    

   at spørgsmålet om finansiering af analyse om indførelse af betalt parkering indgår i den videre budgetlægning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Udvalget gør opmærksom på de åbenlyse udfordringer der er på tilstanden af kommunens veje og fortove med risiko for erstatningsansvar.

 • 10 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af april 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. april 2016, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016

 • 11 Udvikling af Nørresøbadet - nyt skitseforslag til fornyelse (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har reserveret 2 mio. kr. til fornyelse af Nørresøbadet. Forvaltningen har nu fået udarbejdet et skitseforslag til projektet. Udvalget skal beslutte, om projektet kan sendes i udbud på det foreliggende grundlag, og om anlægsbevillingen skal frigives.

    

   Baggrund:

   En initiativgruppe bestående af interesserede borgere fik i 2014-15 udarbejdet to skitseoplæg til renovering af Nørresøbadet.

    

   Udvalget behandlede sagen på mødet den 25. marts 2015 (sag nr. 14), hvor udvalget besluttede:

   ”at projektet bearbejdes, så en realisering ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, og

   at igangsætte arbejdet med at kvalificere oplægget i samarbejde med Idegruppen. Udvalget ønsker et oplæg, der i omfang og økonomi også tager højde for områdets indplacering i en kommende ”Plan for søerne”. En realisering af et ”Nørresøbad-projekt” forudsætter dels ekstern medfinansiering fra fonde m.v. – og en aftale med Idegruppen i forhold til den daglige drift samt offentlig adgang i lighed med kommunens øvrige friluftsbade. Oplægget skal være færdigt, så det kan præsenteres for udvalget inden udgangen af juni.”

    

   budgetkonferencen den 2. september 2015 blev der afsat 2 mio. kr. til fornyelse af Nørresøbadet. Budgetteksten lyder således:

    

   ”Kærvænget. Fornyelse af Nørresøbadet. Projektet indeholder forbedring af badeforholdene i søen (oprensning af bund og udlæg af sandstrand), afskærmning af Energi Viborgs overløbsbassin, nye aktivitetsmuligheder (fx boldspil og vandrutchebane), en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak. Der afsættes 2 mio. kr.”

    

   Udvalget behandlede senest sagen på mødet den 12. august 2015 (sag nr. 19) og fik korte orienteringer om status på møderne hhv. den 6. januar 2016 (sag nr. 14 - budgetstyrelisten) og den 24. februar 2016 (sag nr. 13 - meddelelser).

    

   Forvaltningen afholdt den 7. april 2016 en workshop med 35 deltagere, herunder initiativgruppen. Konklusionen på workshoppen pegede på børnefamilier som hovedmålgruppen, og at der skal være meget fokus på forbedring og udvikling af både badeområdet ved vandet og på opholdsområdet på plænen for især denne målgruppe. En opfriskning af bygningen blev også vurderet som vigtig, mens en egentlig renovering kunne vente til en senere fase.

    

   Skitseforslaget

   På grundlag af Byrådets beslutning, oplægget fra initiativgruppen og konklusionerne fra workshoppen har forvaltningens konsulent udarbejdet et nyt skitseoplæg – vedlagt som bilag 1.

    

   Skitseforslaget er opdelt i tre forslag/scenarier/etaper: Henholdsvis en ”basisløsning”, en ”basisløsning + ny bygning” og et ”udvidet forslag”:

    

   ·           ”Basisløsningen” indeholder følgende:
   Oprensning af bundforhold i badeområder, udlæg af sandstrand og sandbund, nye stier i grus, rampe til bassin, træbro over bassin, belysning langs sti, lav beplantning langs bagskel, eng/frøblanding/jordbehandling ved bassin, grill og borde/bænkesæt.
   Pris i alt 2.000.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og honorar.

    

   ·           ”Basisløsning + ny bygning” indeholder derudover:
   Nedrivning af eksisterende bygning, ny kloak frem til skel, ny bygning, genopførelse jf. projektforslag, nyt sønært siddeområde i grus, andet borde/bænkesæt.
   Pris i alt 4.410.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og teknikerhonorar.

    

   ·           ”Udvidet forslag” indeholder derudover:
   Nyt sønært siddeområde i træ, ny terrasse omkring bygning i træ, ny drængrøft, små træbroer over drængrøft, staude/frøblanding/jordbehandling ved bassin, ny naturlegeplads, udendørs brusere (inkl. ledningsarbejde), sauna på flydebro, pontoner på søen (rutschebane, solbadningsmøbler), boldbane + bur over underjordisk bassin.
   Pris i alt 6.456.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og teknikerhonorar.

    

   Forvaltningens bemærkninger

    

   Skitseforslagets forhold til planer og tidligere beslutninger

   På mødet den 12. august 2015 (sag nr. 19 – bilag 3 og 4) blev udvalget forelagt forvaltningens vurdering af det daværende materiale med hensyn til diverse lovgivning og planer. Det fremgik, at projektet kræver dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 og 16 (søbeskyttelslinjen), søregulativet samt tilladelse fra vandløbsloven. Det fremgik også, at Viborg Kommune formentlig kan dispensere og give tilladelser til disse anlæg. I overensstemmelse med udvalgets beslutning af 25. marts 2015 (sag nr. 14), kunne forslagene i materialet også holde sig inden for den eksisterende lokalplan for området (nr. 149). Der findes ifølge lokalplanen nogle gamle servitutter, blandt andet om adgangen til området fra vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej, som skal respekteres.

    

   For det foreliggende skitseforslag gælder de samme rammevilkår og betingelser.

    

   Skitseforslaget indeholder desuden følgende nye elementer:

    

   Der foreslås i alle tre scenarier/etaper et nyt stiforløb med belysning gennem området med stiadgang fra både vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej. Dette tiltag udspringer af ønskerne fremført på workshoppen.

    

   I det nye forslag er renoveringen af bygningen ikke medtaget i ”basisløsningen”, men først i ”basisløsning + ny bygning”. Denne prioritering udspringer også af ønskerne fremført på workshoppen.

    

   Det ”udvidede forslag” udspringer også af ønskerne fremført på workshoppen. Forslaget er ret vidtgående og kræver yderligere dispensationer, tilladelser og beslutninger, bl.a. om økonomi til anlæg og drift.

    

   Forslagene er en sammenskrivning af anbefalingerne fra workshoppen, men initiativgruppen og de øvrige beboere i området har endnu ikke været særskilt præsenteret for det nye skitseforslag.

    

   Forvaltningens vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at ”basisløsningen” i det nye skitseforslag er i overensstemmelse med beslutningerne i udvalget og Byrådet:

    

   Løsningen respekterer desuden initiativgruppens forslag og konklusionerne fra workshoppen.

    

   Forvaltningen vurderer, at arkitektfirmaets forslag til ”basisløsning” er en god prioritering af de 2 mio. kr. som en første etape i renoveringen: I ”basisløsningen” har arkitektfirmaet prioriteret områdets rammefremtoning og attraktivitet for hovedmålgruppen børnefamilier – at der skal skabes bedre bade- og opholdsforhold, bedre tilgængelighed, mere tryghed og bedre oplevelse af rummet. Det er forvaltningens vurdering, at der kan dispenseres og gives tilladelser til de foreslåede anlæg. Konkrete ansøgninger vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til politisk stillingtagen.

    

   Med hensyn til renoveringen af bygningen er basisløsningen ikke i overensstemmelse med budgetteksten fra budgetkonferencen den 2. september 2015, hvor der blev forudsat: en fuld nedrivning af den nuværende bebyggelse, etablering af bade- og toiletfaciliteter samt udskiftning af kloak.

    

   Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det er en fornuftigt prioritering af de 2 mio. kr., at en løsning for bygningen sker i en senere etape, jf. fx forslagets ”basisløsning + ny bygning”. Forvaltningen har mulighed for at renovere bygningen nødtørftigt inden for det eksisterende driftsbudget til området (algefjernelse, maling og udskiftning af vinduer m.m.).

    

   Forvaltningen vurderer, at det forslåede stisystem vil være et aktiv for området, idet det skaber bedre tilgængelighed, mere liv, orden og dermed tryghed i området. Det skal dog sikres/afklares, at det er i overensstemmelse med servitutterne om adgang til området nævnt i lokalplanen. I den sammenhæng forventer forvaltningen at indgå en tæt dialog med de pågældende lodsejere om muligheden for at få ophævet servitutterne, så der ikke skal udarbejdes en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at eventuel skepsis og konflikter med parkering på de to veje kan forebygges via skiltning med parkeringsforbud.

    

   Den videre proces

   Hvis udvalget beslutter at følge forvaltningens indstilling, kan forvaltningen igangsætte en indledende opfriskning af Nørresøbadet i sommeren 2016 i form af fx opfriskning af bygningen og udskiftning af gangbrædder på badebroen m.m. De øvrige tiltag nævnt i basisløsningen skal udbydes og myndighedsbehandles konkret, så de kan først realiseres i sommeren 2017.

    

   De to mulige yderligere etaper kræver yderligere dispensationer og tilladelser samt ekstra midler og kræver nærmere politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Miljø & Teknik indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016

    

   at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet

 • 12 Ansøgning om etablering af disc golf bane på kommunalt areal (bl.a. Nordisk park)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har modtaget en projektbeskrivelse for en 18 hullers disc golf bane og en ansøgning om at etablere en disc golf bane på kommunalt ejede arealer, bl.a. Nordisk park ved Søndersø. Ansøgningen er vedlagt i bilag 1.

    

   Disc golf er en sport, der spilles som traditionel golf, hvor golfkøllen og kuglen er erstattet af en frisbee (en golfdisc), og hullet er erstattet af en disc golf kurv (bilag 1). Disc golf er en relativt ung sport i Danmark, der tiltrækker stadig flere udøvere både på det rekreative niveau og på konkurrenceniveau. Link til film der kort fortæller om sporten. I Jylland findes der flere 9 huls baner, men der er kun 18 hullers baner i Århus (Tilst), Ålborg og Randers.

    

   Ansøger er ’Frisbee golf’, som er en ny afdeling under Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening, ved Martin Therkildsen. Foreningen ønsker at etablere en disc golf bane i Viborg, med fri adgang for alle interesserede. Banen skal ses som dels en rekreativ aktivitet til både skoler, foreninger, familier, sundhedsaktiviteter mv., dels med mulighed for at Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening kan dyrke en seriøs sport med turneringer hver måned.

    

   Projektet består af to 9 hullers baner (bilag 1, s. 4): En familiebane på 9 huller i Nordisk Park, samt en 9 hullers bane for øvede i området vest for Gymnastik og idrætshøjskolen og Forstbotanisk Have. Viborg Kommune ejer Nordisk park, og dele af området vest for Forstbotanisk Have. Højskolen ejer området ud for sine bygninger, og har meddelt Martin Therkildsen, at den er meget positivt indstillede over for projektet.

    

   Parkernes anvendelse

   Viborg Kommunes parker er for alle byens borgere. Det betyder, at alle skal kunne nyde godt af den enkelte parks tilbud, uanset hvor i parken og hvornår, man skulle ønske det. Eneste begrænsning kan være, at der lige er nogen, der har taget den plads man gerne selv ville have haft. Til gengæld er der ikke grupper, der har fortrin for andre, med mindre der for delområder er lavet brugsaftaler til specifikke formål (f.eks. petanqueklubber, der har anlagt og driver petanquebaner i offentlige, grønne anlæg).

    

   Med organiserede aktiviteter i parkerne forholder det sig lidt anderledes. Er der tale om et enkeltstående arrangement, kan de enten gennemføres ved i situationen at vente på, at der er plads, eller ved, at det konkret aftales med Kommunen. Derimod vil tilbagevendende, organiserede aktiviteter som udgangspunkt kun kunne placeres i parkerne, hvis de ikke konflikter med den almene brug og/eller der er tale om organiserede aktiviteter, der indgår i eller understøtter parkernes almindelige tilbud og aktiviteter.

    

   Skal tilbagevendende, organiserede aktiviteter undtagelsesvist kunne finde sted, bør nogle grundlæggende forudsætninger være til stede: Aktiviteterne må respektere og underordne sig den almene brug af parken, almene bruger skal kunne anvende eventuelle faciliteter, og Kommunen skal ikke have udgifter til vedligeholdelse på grund af de organiserede aktiviteter.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Teknik & Miljø vurderer, at de foreslåede arealer (bilag 1, s. 4 ) er velegnede til et disc golf projekt i tilknytning til aktiviteter omkring Søndersø.

    

   Det vurderes desuden at en anvendelse til disc golf kan indpasses i overensstemmelse med ovenstående generelle beskrivelse af anvendelsen af kommunens parker. Det er muligt, at kombinere projektet med de nuværende anvendelser som rekreative grønne områder med offentlig adgang. Banerne er placeret, så kurvene (der hvor frisbees lander) er placeret ved buske og krat, mens kastestederne (tee’s) ligger, så der er godt udsyn over stier (bilag 1, s. 4). Herved mindskes risikoen for konflikter med andre brugergrupper. Endelig placering af kastesteder skal vurderes nærmere, hvor de krydser offentlige stier.

    

   Det bemærkes, at i regi af Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget arbejdes der p.t. med planlægning af etablering af Overlund Skole og Rosenvængets Skole på Vinkelvej 20. I den forbindelse kan der opstå alternative ønsker i forhold til Nordisk Park, herunder etablering af idrætsfaciliteter og adgangsveje i forhold til skolen. Dette afklares i efteråret 2016. Disc golf kan evt. ses som både en rekreativ aktivitet for alle og som en idrætsaktivitet for både skolen og ’Frisbee Golf’ foreningen.

    

   Nordisk park vurderes at kunne klare en øget aktivitet i området, evt. kombineret med skolebrug. Disc golf vil kunne give området liv og rekreative muligheder for alle aldre og alle baggrunde.

   Etablering af egentlige idrætsanlæg og aktiviteter som disc golf og White Water vil dog reducere parkens rekreative og landskabelige værdi som forbindelse mellem Søndersø og Klostermarken.

    

   Kommunens politikker og ophæng

   Området er i kommuneplan 2013 udlagt til grønt område med rekreative muligheder. En del af området er lokalplanlagt til rekreative formål.

    

   Projektet understøtter kommunens natur og parkpolitik Grønne sammenhænge og sundhedspolitikkens målsætning: ”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet. Desuden har sundhedspolitikken et fokusområdet under Børn og Unge: at støtte ”aktive” aktiviteter for børn, unge og deres familier – bl.a. i form af indbydende og tilgængelige udeområder, og ved at være en medspiller i brug af naturen og en bred vifte af kultur- og fritidsliv.

    

   Brugsaftale

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en brugeraftale for de arealer, som kommunen ejer (bilag 2). I aftalen forudsættes, at arealet fortsat skal være offentligt tilgængeligt, og at banerne ikke må være til hinder for den nuværende anvendelse. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 mdr.’s varsel, og anlægget er omkostningslavt at fjerne. Det indebærer bl.a., at hvis og når der f.eks realisering af White Water eller Overlund Skole og Rosenvængets Skole på Vinkelvej 20 gør det nødvendigt, kan kommunen opsige aftalen helt eller delvist.

    

   Økonomi
   Ansøger har skitseret et budget på 221.900 kr., hvoraf 45.000 lægges som frivillige timer i etableringsfasen. Ansøger forventer at finansiere hovedparten af projektet med eksterne midler. Viborg Kommune søges samlet om 81.000 kr. fordelt på folkeoplysningsudvalget (ansøges juni) og Forbyggelsespuljen (ansøgningsfrist 1. august). Desuden har brugerrådet for Viborg Naturpark modtaget en ansøgning, og den 10. maj besluttet: ”Brugerrådet bakker fortsat op om projektet, og bemærkede, at det er et spændende initiativ. Brugerrådet ønsker ikke at støtte projektet økonomisk”

    

   Det vurderes af ansøger, at etablering af en disc golf bane vil betyde, at områdets drift bør udvides med ekstra græsslåning anslået til ca. 15-20.000 kr./år. Hvis det viser sig, at aktiviteten forudsætter et samlet højere plejeniveau, forudsættes udgifterne hertil ikke at belaste politikområdet Grønne Områder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

   at udvalget godkender etablering af en disc golf bane som skitseret i dagsordensteksten og

    

   at udvalget godkender brugsaftalen (bilag 2) i forhold til de ansøgte arealer

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 13 Mødeliste 2016 for Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelseslovens § 16 stk. 1, litra f).

    

   Se mødelisten i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Teknisk Udvalg godkendte den reviderede mødeliste

 • 14 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2016
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 15-06-2016

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om

   -        Møde vedr. Gl. skibelundvej

   -        App til giv et praj

   -        Budgetudfordringer vedr. kollektiv trafik. Besparelser findes på aftenkørsel i Viborg by

   -        Henvendelse om forbud mod lastbilkørsel på Reberbanen

   -        Budgetudfordringer ved banevejen jernbanedelen

    

   Flemming Lund spurgte til:

   -        Mulighed for venstresving ved Ulbjerg eller andre tiltag

   -        Låstrupbakken ved Borup idrætsforening

    

   Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -        Råger ved Liseborg og måger ved Bilka.

   -        Byggegrunde/byggemodning ved Skelhøje

    

   Chef for Natur og Vand Jørgen Jørgensen orienterede om:

   -        Idefase vedr. udviklingsplan for Viborg Søerne

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til:

   -        Beplantning i Digterparken.

 • 15 EjendomssagLukket sag