Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 25-05-2016

Referat

 • 1 Forslag til tillæg nr. 1 Lokalplan 211 for et område til uddannelser, institutioner og kollegier på Viborg Kaserne
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Boligselskabet Sct. Jørgen har ansøgt om opførelse af 60 kollegieboliger ved kollegiet Camp Logos i området mellem Stadion Alle og Tingvej i Viborg på i alt ca. 3000 m2. Skitse og ansøgning af projektet er i bilag 2.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211, der er i bilag 3.

    

   Nuværende forhold

   Området afgrænses mod nord af Prinsens Alle, mod vest af Stadion Alle og mod øst af Tingvej. Området anvendes i dag til kollegieboliger (235 kollegieboliger). Der ønskes med tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 at opføre yderligere 60 kollegieboliger.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 211, der udlægger området til uddannelser, institutioner og kollegier. Delområde 1 er opdelt i tre byggefelter, hvor der i alt kan opføres 9300 m2 kollegieboliger.

    

   Der er allerede opført 7000 m2, hvorfor byggeri af yderligere 3000 m2 kræver ændret planlægning.

    

   Kommuneplan

   Området indgår i Kommuneplan 2013-2015 til almen service (rammeområde VIBM.A1.03). Rammeområdet er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger:

   -Bebyggelsesprocent: Maks. 60
   -Etageantal: Maks. 4 etager
   -Bygningshøjde: Maks. 16 m
   -Anvendelse: Endvidere kollegieboliger

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211

   Lokalplantillægget giver mulighed for, at der kan opføres 60 kollegieboliger i tilknytning til de eksisterende kollegieboliger. Byggefelt 9 og 10 slås sammen.

    

   Parkering bliver fra Tingvej nord for kasernehallen, hvor der skal etableres 15 p-pladser. Med tillægget tilføjes det, at sti a-a syd for området må anvendes som brandvej og servicevej til området (§5.12).

    

   Forkortet offentlig høring som følge af frikommuneforsøg
   Viborg Kommune er udpeget som frikommune, og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan.

    

   Forsøget åbner mulighed for en kortere høringsperiode. Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplantillægget kun sendes i offentlig høring hos naboer og parter i 4 uger mod de normale 8 uger, da lokalplantillægget kun giver mulighed for mindre ændringer i forhold til den eksisterende anvendelse af området.

    

    

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 vedtages med henblik på offentlig høring i af naboer og parter i 4 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt med præcisering af, at høringsperioden er 4 uger.

 • 2 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231 for et boligområde ved Kokholmvej (Hedelyngen)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede den 16. marts 2016 at vedtage forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231 med henblik på offentlig høring i 4 uger. Forslaget er udarbejdet for at give mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse i området, hvor gældende planlægning alene giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse.

   (Sag nr. 1).

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231 fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231

   Forslaget giver mulighed for udstykning af 11 grunde. Vejadgang sker fra Hedelyngen. Øvrige bestemmelser i den gældende lokalplan nr. 231 fastholdes.

    

   Kommuneplan

   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025.

   Kommuneplan 2013 - 2025 giver mulighed for, at der lokalplanlægges for blandede boliger til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i 1½ etage - 2 etager - med en maks. byggehøjde på 8½ m. 

    

   Den offentlige høring

   I høringsperioden er der kommet 2 bemærkninger fra:

    

   1.     Grundejerforeningen Hedely v./ formand Mogens Jepsen,

   2.      Initiativgruppen Houlkær v./ Stig Jensen.

   De 2 høringssvar er i bilag 3.

    

   Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i forslag til tillæg 1 til lokalplan 231.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Ad. 1.

   Bemærkningen fra grundejerforeningen Hedely omhandler foreningens ansvar for vedligeholdelse af de private fællesveje - herunder Hedelyngen. Grundejerforeningen Hedely vil med bemærkningen sikre sig, at den nye udstykning økonomisk bidrager til afholdelse af disse vejudgifter.

    

   Forvaltningen har i svar til formand Mogens Jepsen oplyst, at lokalplanens bestemmelser vedr. grundejerforening også gælder for det ændrede planområde, således at den nye udstykning også bidrager til vejudgifter.

   Mogens Jepsen har efterfølgende meddelt, at grundejerforeningen ikke har yderligere at tilføje.

    

   Ad. 2

   Bemærkninger fra Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær omhandler ønske om større biodiversitet for 4 arealer, der ligger uden for, men nær planområdet.

    

   Forvaltningen vil snarest kontakte Stig Jensen mhp. afholdelse af møde på Viborg Rådhus om fremtidig vedligeholdelse af de nævnte bynære grønne arealer.

    

   Der gøres opmærksom på, at grønne arealer inden for afgrænsningen af en lokalplan skal vedligeholdes af udstykningens grundejerforening. En lokalplan regulerer ikke, hvordan områdets grønne arealer skal driftes.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Byggemodning af delområde IIb til åben-lav boligbebyggelse vil medføre en udgift for Viborg Kommune.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen foreslår, at de 2 stikveje i det kommende boligområde navngives Hedelyngen.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 231 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   at veje inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 3 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231 for et område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kokholmvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Bach Gruppen ønsker at opføre 7 tæt-lave boliger på arealet nord og øst for den eksisterende bolig Kokholmvej 25.

    

   Planlægningen for ovennævnte er igangsat af Teknik Udvalg den 27. jan. 2016 (sag 8). Forvaltningen har derfor udarbejdet et tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231 er i bilag 2.   

    

   Nuværende forhold

   Ejendommen består af en ældre beboelsesejendom, en dårlig vedligeholdt lade samt en mindre garagebygning. Matriklen er på ca. 7000 m2.  

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Arealet er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 231, vedtaget af Viborg Byråd i 2006.  Lokalplanen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse, hvor der kan opføres bebyggelse i 1½ - 2 etager med en bebyggelsesprocent på maks. 30%.

    

   Kommuneplan

   Kommuneplan 2013 - 2025 giver mulighed for, at der lokalplanlægges for blandede boliger, dels åben-lav med en bebyggelsesprocent på maks. 30%, dels tæt-lave boliger med en bebyggelsesprocent på maks. 40%. Byggehøjden må ikke overstige 8½ m. 

    

   Forslag til tillæg 2 til lokalplan nr. 231 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Forslag til tillæg 2 til lokalplan nr. 231

   Tillæg 2 til lokalplan 231 udlægger arealet til tæt-lav boligbebyggelse i en del af delområde 1a. Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager og med en bebyggelsesprocent på maks. 40%. Mindste grundstørrelse er 400 m2 Vejadgang sker fra Kokholmvej.

    

   Såfremt der viser sig behov for etablering af regnvandsbassin i forbindelse med byggemodning, dels af den ansøgte tæt-lave bebyggelse samt det kommunale areal syd herfor, foreslås der etableret et regnvandsbassin på det sydligst og lavest beliggende areal ud mod Kokholmvej, der i lokalplan 231 er vist udstykket til en parcelhusgrund. 

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af redegørelsen i forslag til tillæg 2 til lokalplan 231.

    

   Forkortet offentlig høring som følge af frikommuneforsøg

   Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017. Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Der kan bl.a. ændres i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til tillæg 2 til lokalplan 231 kun sendes i offentlig høring i 4 uger mod de normale 8 uger, da tillægget kun giver mulighed for mindre ændring i forhold til den eksisterende anvendelse af området. 

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da tillæggets omfang er af mindre karakter.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af forslag til tillæg til lokalplan kan derfor ske i Teknisk Udvalg.  

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 231 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 4 Revideret forslag til lokalplan 440 ved Øster Teglgårdsvej, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede på møde den 12. august 2015 (sag nr. 3) 17 indkomne bemærkninger til et forslag til lokalplan 440.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen den 26. august 2015 (sag nr. 23)

   og den 21. oktober 2015 (sag nr. 11). Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 20. januar 2016 (sag nr. 21),

    

   at   lokalplanforslag nr. 440 ved Øster Teglgårdsvej ændres i overensstemmelse med nyt projektforslag, så der kan opføres 3 punkthuse i 4 etager og staldbygning bevares/genopføres, og

    

   at   det ændrede lokalplanforslag sendes i offentlig høring i 4 uger

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Nuværende forhold

   Området omfatter Øster Teglgårdsvej 25-27 med bl.a. 2 bevaringsværdige bygninger. Arealet ligger syd for Søndersø, omgivet af beplantning. Ejendommene er i forfald og er opkøbt af Glerup A/S mhp. projektudvikling i samspil med det historiske miljø.

    

   Revideret forslag

   Der foreligger nu et revideret forslag til lokalplan nr. 440 samt en revideret miljørapport, vedlagt som bilag 2 og 3.

    

   Lokalplanforslaget udlægger området til etageboliger og rækkehuse som en parkbebyggelse. Der kan etableres ca. 32-36 boliger i området.

   Vejadgang sker fra den sydlige del af Øster Teglgårdsvej (via Søndersøvej).

    

   I forhold til det tidligere offentliggjorte forslag er de væsentligste ændringer:

   ·           det vestligste punkthus udgår, her genopføres den eksisterende ladebygning i stedet for

   ·           byggefelter justeres i placering og må max. udnyttes 70% i grundplan

   ·           der opføres kun 1 hus tættest på Søndersø, hvor der i dag ligger en aftægtsbolig.

    

   Byggeriet bliver således 3 punkthuse i indtil 4 etager mod syd samt ladebygning, mens den nordlige del af grunden disponeres omkring en gårdsplads, hvor en ny bygning i 1 etage med udnyttet tagetage placeres i sammenhæng med de historiske bygninger.

    

   Bilag 4 viser det reviderede forslag i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag.

    

   Bevaring/genopførelse

   Der er to bevaringsværdige bygninger i området:

    

   ·           Stuehus med kamtakkede gavle (fra 1918, bevaringsværdi 2)

   ·           Stald- og ladebygning (fra 1850, bevaringsværdi 3)

    

   Stuehuset sikres bevaret i lokalplanen, mens stald- og ladebygningen ikke sikres bevaret, men kan genopføres i samme omfang som den eksisterende bygning, dog hæves taget max. 0,5 meter. Lokalplanen sikrer, at stald- og ladebygningens hovedform og grundrids bevares, men kan suppleres med nye tiltag som kviste og vinduer.

    

   Bygningen må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, dog med en trempelhøjde i tagetagen på max. 1,2 meter.

   Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter og tagryg må max. være i 10 meters højde. Dette giver mulighed for, at de eksisterende kamtakker på gavle bevares.

   Nærmest søen ligger i dag en aftægtsbolig fra 1951. Den er ikke bevaringsværdig og er i gule mursten, der ikke harmonerer med resten af bebyggelsen i området.

    

   Lokalplanen beskriver, at der kan opføres en ny bygning til erstatning for aftægtsboligen på max. 200 m2 i grundplan og max. 1 etage med udnyttet tagetage, dog max. 12 meters højde (kamtakkede gavle) og 10 meter til tagryg for at modsvare stald- og ladebygningen. Nybyggeri her forudsætter, at kommunen efterfølgende meddeler en dispensation fra søbeskyttelseslinjen, da Naturstyrelsen har meddelt, at de ikke forventer at reducere søbeskyttelseslinjen for de sønære arealer.

    

   Kommuneplantillæg

   Forslag nr. 30 til kommuneplan 2013-2025 er uændret ift. det tidligere offentliggjorte, men offentliggøres sammen med det reviderede planforslag af hensyn til læsbarhed. Forslaget til kommuneplantillæg sidder bagest i lokalplanen (bilag 2). Kommuneplantillægget giver mulighed for at bygge i 4 etager i stedet for nu 3½ etage. Bebyggelsesprocenten for rammeområdet øges fra 25 til 35%, samtidig sænkes den maksimale bygningshøjde fra 15 til 13,75 meter.

    

   Miljørapport

   Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport (bilag 3).

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   ·           byarkitektonisk værdi (visuel påvirkning)

   ·           landskabelig påvirkning

   ·           Kulturmiljø/bevaring

   ·           Bilag IV-arter

   ·           Potentiel jordforurening

    

   Miljørapporten skal i høring igen samtidig med planforslagene, da der er ændret i miljørapporten bl.a. i forhold til at stald- og ladebygningen genopføres, forhold vedr. flagermus (bilag IV-arter) er præciseret og alternativer til planforslaget er justeret. Region Midt har endvidere oplyst, at ejendommen ikke kortlægges som forurenet grund. En revideret miljørapport forudsætter 8 ugers høring igen. Derfor foreslår forvaltningen at høringsperioden for både revideret forslag til lokalplan 440 og miljørapport fastsættes til 8 uger.

    

   Særlige forhold

   Søbeskyttelselinje

   Ejendommene er i dag omfattet af søbeskyttelseslinje. Naturstyrelsen har tidligere meddelt at være sindet at reducere søbeskyttelseslinjen til forkant af punkhusene (inkl. underjordisk parkering). Forvaltningen har været i ny dialog med Naturstyrelsen i forhold til, at bygningernes placering på grunden er justeret og 1 punkthus udgår.

    

   Naturstyrelsen har meddelt, at de fortsat forventer at reducere søbeskyttelseslinjen i området til forkant af punkhuse (ca. 99 meter fra Søndersø). Forvaltningen vil formelt ansøge herom i forbindelse med høringsperioden.

    

   §3-natur

   I den sydvestlige del af området er der to vandhuller, som er vurderet at være beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3. Vandhullerne er tidligere lergrave med ringe naturværdi på grund af stejle brinke og skyggende træer. Projektets realisering kræver, at det ene vandhul nedlægges. Klima og Miljøudvalget har den 13. august 2015 (sag nr. 3) besluttet, at meddele dispensation til nedlægge vandhullet mod at der etableres en erstatningssø i nærområdet, f.eks. nord for Sønæs. Udgiften hertil skal finansieres af bygherre.

    

   Varmeforsyning

   Ejendommene ligger i et område til naturgas, og der er derfor ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Viborg Fjernvarme har regnet på samfundsøkonomien, og vurderer, at de kan forsyne området med fjernvarme. Projektejere er orienteret herom.

    

   Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning udgår af lokalplanen.

    

   Nedrivning

   Nedrivning af den eksisterende bevaringsværdige stald- og ladebygning forudsætter, at Viborg Kommune efter lokalplanens endelige vedtagelse meddeler nedrivningstilladelse efter bygningsfredningslovens kapitel 5 (offentlig bekendtgørelse i 4-6 uger).

    

   Bilag IV-arter

   I forbindelse med nedrivning af stald- og ladebygningen skal det iagttages, om der er flagermus i bygningen, da der blev konstateret en langøret flagermus i bygningen primo oktober 2014. Bygningen må derfor kun nedrives i perioder uden for yngle- og rasttid, dvs. primo maj eller ultimo september/primo oktober. Hvis der er mange flagermus (en bestand) skal bygningen nedrives forsigtigt og trinvis, så bestanden udsluses. Dette forudsætter dispensation fra Naturstyrelsen.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i den østlige del af området, mens den vestlige del omkring eksisterende bygninger er frigivet. Udgift til arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde for planforslagene, set i lyset af at der er tale om begrænsede ændringer i forhold til et tidligere offentliggjort forslag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at       planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at       der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

    

   at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

    

   Teknisk Udvalg blev orienteret om henvendelse fra nabo mod vest om inddragelse af egen ejendom i lokalplanen. Udvalget er indstillet på at behandle en konkret ansøgning.

 • 5 Vedtagelse af lokaplan nr. 456 for et område til centerformål (bycenter) nordvest for Erik Glippings Vej i Viborg samt tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. februar 2016 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 456 for et område nordvest for Erik Glippings Vej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 18. februar til den 13. april 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Lokalplanen er et led i realiseringen af Byrådets visioner for Viborg Baneby, der er vedtaget med helhedsplanen for Viborg Baneby, og som efterfølgende er omsat til kommuneplantillæg for området.

   Byrådet har ligeledes vedtaget en arkitekturpolitik for Viborg Kommune, der skal være med til at sikre, at nye større projekter og lokalplaner for større områder, bidrager med arkitektonisk kvalitet og værdi til det sted, hvor de placeres.

    

   Grundejer (Gardit) har høje ambitioner for områdets fremtid, og det er således Byrådets og grundejers ambitioner, der tilsammen danner grundlag for denne lokalplan, der skal sikre et område med høj arkitektonisk, rekreativ og bæredygtighedsmæssig værdi – både i områdets byggerier, byrum og rekreative arealer.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 456

   Formålet er at skabe et varieret centerområde, der fungerer som en bæredygtig, grøn og aktiv bydel, der åbner sig op over for omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a., at der inden for området kan etableres boligbebyggelse (tæt-lav boliger og etageboliger), liberalt erhverv, samt detailhandel i form af en dagligvarebutik og mindre butikker.

    

   Lokalplanen sikrer gode forbindelser fra de forskellige bebyggelser til grønne opholdsarealer. Der udlægges desuden areal til Hærvejen og en ny fordelingsvej i området, som skal skabe gode forbindelser til resten af Viborg Baneby, til stationen og til midtbyen mod nordøst.

    

   Forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår bebyggelsesprocent for området.

    

   Med forslaget til kommuneplantillæg ændres områdets bebyggelsesprocent fra 125 % til 150 %.

    

   Der er inden for området udlagt arealer til Hærvejen og en kommende fordelingsvej. Da udlæg til kommende offentlige infrastrukturanlæg ikke kan medregnes i områdets bebyggelsesprocent, vil det kræve mulighed for en højere bebyggelsesprocent, hvis man skal opnå den ønskede bebyggelsesmæssige tæthed. Derfor ændres bebyggelsesprocenten.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

    

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og Byrådets svar til disse.

   Et høringssvar indeholder 14 punkter, der hovedsageligt omhandler ønsker om, at kunne bevare en eksisterende villa i området, og at der skal tages højere grad af hensyn til den.
   Der er som udgangspunkt ikke handlepligt forbundet med en lokalplan, og den eksisterende villa kan derfor bevares, da det er en eksisterende lovlig anvendelse. Forvaltningen vurderer derfor, at hovedparten af disse punkter ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer desuden at lokalplanens muligheder er en hensigtsmæssig balance mellem, at området skal kunne omdannes til fremtidigt bycenter, samtidig med at der tages hensyn til de eksisterende villaer inden for området.

   Et andet høringssvar omhandler en bekymring om øget trafik på den østlige del af Middagshøjvej, og at den vil komme til at fungere som gennemfartsvej for trafik fra den sydøstlige bydel til den kommende dagligvarebutik inden for lokalplanområdet samt det kommende midtbygymnasium.
   Forvaltningen vurderer, at trafik til det kommende midtbygymnasium og dagligvarebutik hovedsageligt vil foregå henholdsvis via den kommende Banevej, og via den kommende overkørsel mellem Marsk Stigs Vej og Ny Absalonsvej.
   Forvaltningen vurderer derfor ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i planforslagene, men foreslår, at der løbende bliver taget stilling til behovet for trafikdæmpende foranstaltninger på de omtalte strækninger, i takt med realiseringen af de nye områder i Viborg Baneby.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommunes udgift til etablering af Hærvejen og den nye fordelingsvej i området er belyst i forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby den 6. januar 2016 (punkt 4) samt behandling af vejbidrag i Banebyen ligeledes den 6. januar 2016 (punkt 7).

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   På mødet blev fremlagt to alternativer til løsning af støjproblematik, se bilag 6.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og idet der i lokalplanen optages bestemmelser, der sikrer, at det på det areal, der er markeret i alternativ 1 i det af Gardit fremsendte, ikke må etableres boliger, og at boligbebyggelse inden for det resterende støjbelastede areal i planens delområder Ia og II ikke må tages i brug, før der er etableret støjafskærmende foranstaltning, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, og

    

   at Byrådet vil være indstillet på at ændre planen, hvis virksomhedsstøjen fra Lidl nedbringes til et niveau, så de vejledende støjgrænser kan overholdes.

 • 6 Godkendelse af designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby samt projektforslag for tilgængelighedsskilte
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet et forslag til designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby samt et projektforslag til udformning af tilgængelighedsskiltning med henblik på godkendelse.

    

   Udkast til designmanual er i bilag 1. Udkast til projektforslag for tilgængelighedsskilte er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 25. november 2015 (sag nr. 5) at igangsætte udarbejdelsen af en skiltemanual og at færdiggøre tilgængelighedsskiltningen, samt en finansiering heraf.

    

   Udvalget godkendte endvidere et forslag til en formidlingsløsning i tilgængelighedsprojektet med tre delelementer: app, folder og skilte. App og folder godkendtes med henblik på udførelse og forslaget til skilte i tilgængelighedsprojektet godkendtes som grundlag for arbejdet med den endelige udformning heraf.

    

   Tilgængelighedsprojektet

   Tilgængelighedsprojektet udarbejdes i samarbejde med fire fonde og forventes realiseret medio 2016. Projektet skal gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle – uden at gå på kompromis med det bevaringsværdige miljø. Projektet er delt i en række fysiske og en række formidlingsmæssige tiltag. Læs mere og se animationsfilm på: www.viborg.dk/tilgaengelighed.

    

   Styregruppen består af medlemmer fra Viborg Kommune og fra de fire fonde. Viborg Kommunes medlemmer er udvalgsformand for Teknisk Udvalg, udvalgsformand for Klima- og Miljøudvalget, direktør for Teknik og Miljø, samt planchef.

    

   Designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby

   Skiltemanualen er udformet af Møller & Grønborg i samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af tilgængelighedsprojektets følgegruppe. Manualen omfatter offentlige henvisningsskilte i Viborg Midtby.

    

   Skiltemanualen omfatter vejvisere, gadenavne, bykort med mere og beskriver principper for skiltenes udformning, placering, opsætning, størrelse, materialekarakter med mere. Til internt brug indgår endvidere forhold vedr. drift og vedligehold.

    

   Skiltemanualen beskriver Viborgs særlige DNA. Med udgangspunkt heri forslås en skiltning, der respekterer denne, og som samtidig er robust og tilgængelig. Hensigten er endvidere at sikre en ensartethed, som er med til at give sammenhæng i midtbyen.

    

   Tilgængelighedsskiltning

   Sideløbende med udarbejdelsen af skiltemanualen har Møller & Grønborg færdig-designet tilgængelighedsskiltene på baggrund af det forslag, som Teknisk Udvalg godkendte. Rådgiver forestår endvidere aftale med leverandør/producent om skilteleverance, nøjagtig placering samt implementering af skiltningen i tilgængelighedsprojektet.

    

   Der etableres tre typer af skilte:

   ·           16 kulturarvsskilte, der fungerer som vejvisere og giver en bedre sammenhæng mellem de centrale ankomststeder, handelsbyen, den historiske bydel omkring domkirken og søerne. Skiltene placeres dels i kanten af bymidten med retningen mod domkirken, og dels i bymidten med retning mod vigtige kulturelle seværdigheder.

    

   ·           4 tilgængelighedsskilte, der placeres ved seværdigheder i bymidten, hvor der er særlig tilgængelig adgang samt ved handikaptoilet.

    

   ·           3 standere med en 3-dimensionel model af bymidten præget i overfladen. Man kan røre ved modellen og dermed fornemme byens bygninger og struktur. Ved standerne opfordres den besøgende til at downloade tilgængelighedsapp´en ’Spot Viborg’ og bevæge sig rundt til udvalgte kulturarvspunkter via 3 tilgængelige ruter.

    

   Skiltene foreslås udført i tombak og bliver derved en del af sammenhængen i bymidten, hvor blandt andet det nye inventar i gågaderne og den kommende beklædning af affaldscontainere i den historiske bydel også er i tombak.

    

   Der er afsat 400.000 kr. til produktion af skiltene i tilgængelighedsprojektets budget. Rådgiver har beregnet en overslagspris på skiltene, som fremgår af bilag 2.

    

   Skiltene forventes produceret primo juli – medio august måned og sat op medio august – primo september 2016.

    

   Følgegruppens bemærkninger

   Styregruppen i tilgængelighedsprojektet har nedsat en arbejdsgruppe til at varetage formidlingsdelen. Arbejdsgruppen har på møde den 3. maj 2016 drøftet projektforslaget.

    

   Følgegruppen vurderer, at skiltene er fornemt tilpasset og i respekt for Viborgs kulturarv uden at tage magten fra det historiske miljø. Den diskrete tilgang er ligeledes i tråd med den overordnede tilgang i tilgængelighedsprojektet, herunder de fysiske tilgængelighedstiltag. Samtidig vurderes det, at skiltene vil være en god hjælp for besøgende og borgere til at finde rundt og binde byen sammen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby godkendes, og

    

   at projektforslaget for tilgængelighedsskiltene godkendes med henblik på detailprojektering og efterfølgende produktion

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at designmanual for offentlige skilte i Viborg midtby godkendes, og

    

   at projektforslaget for tilgængelighedsskiltene godkendes med henblik på detailprojektering og efterfølgende produktion

 • 7 Frigivelse af budget for områdefornyelse Møldrup (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet d. 28. januar 2015, pkt. 26, program for områdefornyelsen med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat med statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.

    

   Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2015 reservation af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Møldrup for et samlet budget på 8,4 mio. kr.

    

   Forvaltningen har nu igangsat skitseprojektering af 2 mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2016 og forventer at kunne igangsætte skitseprojektering af hovedprojektet med henblik på etablering i 2017-18.  

    

   For at sikre gennemførelse af de igangsatte og planlagte skitseprojekteringer og anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb. 

    

   Den kommunale medfinansiering af områdefornyelse Møldrup er indarbejdet i den godkendte investeringsoversigt 2016-19.

    

   Det skal bemærkes, at investeringerne er afsat netto, hvorfor vi i forbindelse med frigivelse, søger beløbene fri brutto pga. ministeriets medfinansiering på 2,8 mio. kr.

    

   Ændringer i finansiering fra netto til brutto ses af nedenstående tabel 1:

    

   Områdefornyelse i Møldrup

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2016

   2017

   2018

   I alt

    

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   Oprindelig afsat budget

   2.017

   3.158

   204

   5.379

    

    

    

    

    

   Forslag til budget (brutto)

    

    

    

    

   - udgifter

   2.417

   5.558

   204

   8.179

   -indtægter

   -400

   -2.000

   -400

   -2.800

   I alt

   2.017

   3.558

   -196

   5.379

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Møldrup” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020

 • 8 Frigivelse af budget for områdefornyelse Stoholm (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet d. 17. december 2014, pkt. 28, program for områdefornyelse Stoholm med tilhørende finansieringsplan. Finansieringen var forudsat sammensat med statsstøtte på 2,8 mio. kr. og kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.

    

   Det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i marts 2015 reservation af statsstøtte på 2,8 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm for et samlet budget på 8,4 mio. kr.

    

   Forvaltningen har nu igangsat forundersøgelse for et mindre delprojekter med henblik på mulig realisering i 2016 og forventer at kunne igangsætte skitseprojektering af den resterende del af områdefornyelsen med henblik på etablering i 2016-18.  

    

   For at sikre gennemførelse af de igangsatte forundersøgelser og den planlagte skitseprojektering og efterfølgende anlæg i henhold til områdefornyelsens program, er der behov for frigivelse af det i budgettet afsatte beløb. 

    

   Den kommunale medfinansiering af områdefornyelse Stoholm er indarbejdet i den godkendte investeringsoversigt 2016-19.

    

   Det skal bemærkes, at investeringerne er afsat netto, hvorfor vi i forbindelse med frigivelse, søger beløbene fri brutto pga. ministeriets medfinansiering på 2,8 mio. kr.

    

   Ændringer i finansiering fra netto til brutto ses af nedenstående tabel 1:

    

   Områdefornyelse i Stoholm

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2016

   2017

   2018

   I alt

    

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

   Oprindelig afsat budget

   2.017

   3.158

   204

   5.379

    

    

    

    

    

   Forslag til budget (brutto)

    

    

    

    

   - udgifter

   2.417

   5.558

   204

   8.179

   -indtægter

   -400

   -2.000

   -400

   -2.800

   I alt

   2.017

   3.558

   -196

   5.379

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik& Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.179.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 2.417.000 kr. i 2016, og 5.558.000 kr. i 2017 samt 204.000 kr. i 2018,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. til kontoen ”områdefornyelse i Stoholm” med rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2016, og 2.000.000 kr. i 2017 samt 400.000 kr. i 2018,

    

   at nettoudgiften på 2.017.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet, og

    

   at rådighedsbeløbene i 2017 og 2018 jfr. tabel 1, afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

 • 9 Ny vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 27. januar 2016 (sag nr. 6), at forvaltningen undersøger muligheden for, at vejadgang, fra lokalplanområdet via forslag B, etableres nord for bebyggelsen ved Kolbækvænget til Egeskovvej, subsidiært undersøges muligheden for trafikdæmpende foranstaltninger ved Rideskolen.

    

   Forvaltningen har d.1. marts 2016 holdt et møde med repræsentanter for Viborg Rideklub. På mødet udtrykte rideklubben, at der er store trafiksikkerhedsproblemer ud for rideskolen allerede nu, og det forventes, at det vil blive værre med et fremtidigt boligområde.

    

   Beboere på Kolbækvænget har d. 14. marts 2016 fremsendt indsigelse mod forslaget om vejadgang via Kolbækvænget. Indsigelsen er i bilag 1.

    

   I notat, vedlagt i bilag 2, er beskrevet mulige trafikløsningsmodeller i forhold til trafiksikkerhed både for bilister og for hhv. cyklister/gående på Alhedestien og rideskolens brugere.

    

   Et oversigtskort er i bilag 3.

    

   Der er 4 fokusområder: krydsning af Alhedestien på Koldingvej ved rideskolen, krydsning af Alhedestien på ny vej med udkørsel til Egeskovvej, Koldingvejs udkørsel til Egeskovvej og Ny vejs udkørsel til Egeskovvej.

    

   Forvaltningen vurderer, at der er to mulige scenarier for løsning af trafiksikkerheden i forbindelse med etablering af en ny vejadgang til et kommende boligområde.

    

   Scenarie 1 er, at der etableres en vejadgang via Koldingvej til Egeskovvej gennem ejendommene Koldingvej 162 og Koldingvej 217, og at Koldingvej lukkes umiddelbart før denne nye vejadgang for bilister. Herved skabes bedre trafiksikkerhed for rideskolens brugere umiddelbart ved rideskolen. Den trafik, der i dag kører ad Koldingvej til Kolbækvænget, skal fremover køre ad ”Ny vej” via Egeskovvej. Der skal etableres en hævet flade ved overkørslen af Alhedestien for at sænke hastigheden, og der skal etableres svingbaneanlæg på Egeskovvej af hensyn til trafiksikkerheden. Det forventes ikke at en hævet flade vil mindske den gennemgående trafik fra Egeskovvej til Vejlevej. Hvis Vejdirektoratet lukker ud/indkørslen fra Vejlevej vil den gennemkørende trafik forsvinde. Trafikmålinger viser 685 biler i døgnet til Vejlevej.

    

   Scenarie 2 er, at trafikken kører ad Koldingvej forbi rideskolen til hhv. Kolbækvænget og ny vej til nyt boligområde. Der skal etableres afhjælpende trafiksikkerhedsforanstaltninger foran rideskolen, idet trafikken forbi rideskolen øges væsentligt. En hævet flade hvor Alhedestien krydser Koldingvej vil bidrage til at skabe opmærksomhed omkring krydsende gående, cyklende og ridende trafik, og vil bidrage til at sænke hastigheden. Det forventes ikke, at en hævet flade vil mindske den gennemgående trafik fra Koldingvej til Vejlevej. Den hævede flade vil ikke ændre på, at der vil være relativt meget trafik omkring rideskolen og Alhedestiens krydsning af Koldingvej. Hvis Vejdirektoratet lukker ud/indkørslen til Vejlevej vil den gennemkørende trafik forsvinde. Trafikmålinger viser 685 biler i døgnet til Vejlevej.

    

   Det vurderes, at krydset Koldingvej/Egeskovvej ikke er optimalt for forøget færdsel. Krydset er blandt andet udfordret af en kort svingbane, der ligger i en kurve, krydsende cyklister i svinget, samt busholdepladser i begge sider af vejen. Det er muligt at etablere en hævet flade, som dog kræver Politiets godkendelse. En hævet flade vil bidrage til at skabe opmærksomhed omkring krydsende gående, cyklende og ridende trafik (som krydser Koldingvej), og vil bidrage til at sænke hastigheden. Konkret vil den hævede flade skulle være meget lang pga. svingbane og busholdepladser, og det vurderes at den vil være så lang, at den fartdæmpende virkning vil mindskes betydeligt.

    

   Anlægsudgifter

   Forvaltningen skønner, at der vil være anlægsudgifter jf. nedenstående skema. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for arkæologiske undersøgelser og evt. udgravninger, jordkøb og evt. nyt slidlag på Koldingvej. Der kan endvidere være ekstra udgifter forbundet med anlæg af vej over Kolbækken grundet jordbundsforhold.

    

    

   Fra udstykningsområdet forbi Nonbo Traktor og til krydset Koldingvej/Kolbækvænget.

   -          Ny vej mellem udstykningsområde og til Nonbotraktor

   -          Asfaltering af vej ved Nonbo Traktor

    

   Ca. 1,5 mio. kr.

    

   -          Krydsning af Kolbækken

   Valg af løsning afhænger af natur

    

   Ca. 1,25 mio. kr. (hvis bro)

   Ca. 0,25 mio. kr. (hvis rørlægning af å)

   Fra krydset Koldingvej/Kolbækvænget til Egeskovvej

   -          Ny vej fra Koldingvej til Egeskovvej

   -          Krydsning af Alhedestien

   -          Venstresvingsbane på Egeskovvej

   Ca. 2,2 mio. kr.

   Hævet flade ved Rideskolen

   Ca. 0,05 mio. kr.

    

   Det forudsættes at projektejer afholder ovenstående udgifter, dog undtaget de trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger omkring krydsning af Alhedestien og foran rideskolen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for teknik og miljø indstiller,

    

   at udvalget træffer beslutning om vejadgang samt trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Udvalget er positivt indstillet over for den på bilag 3 skitserede vejadgang (scenarie 1). Udvalget besluttede dog forinden endelig beslutning at optage forhandlinger med Vejdirektoratet med henblik på vejadgang til Vejlevej. Sagen forelægges udvalget på kommende møde.

 • 10 Nedlæggelse af del af Poul Due Jensens Vej
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har den 24. januar 2016 (sag nr. 5) truffet beslutning om at iværksætte nedlæggelse af del af Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro (se oversigtskort bilag 1).

    

   I forbindelse med forskønnelse af et areal langs Poul Due Jensens Vej, ønsker Grundfos et stykke af den offentlige vej Poul Due Jensens Vej nedlagt (se oversigtskort i bilag 1).

    

   Grundfos har nedrevet 9 huse og iværksat etablering af et grønt område i stedet. Dette har gjort, at den del af Poul Due Jensens Vej, som går parallelt med det primære vejforløb og har sikret vejadgang for de 9 boliger, er blevet til overs. Grundfos ønsker, at vejen nedlægges og asfalten på arealet fjernes og erstattes med græs som led i en generel forskønnelse af området.

    

   Vejens og nedlæggelsens udformning

   Poul Due Jensens Vej har på strækningen mellem Jørgens Alle og Pilevej et særskilt beliggende vejforløb, som er adskilt fra vejens primære forløb og udelukkende har tjent som adgangsvej for 13 tilstødende boliger, som ejes af Grundfos. 4 af disse boliger er blevet renoveret, mens de øvrige 9 nu er nedrevet og ikke planlægges genopført. Den del af vejen, som har fungeret som adgangsvej for de 9 nedrevne boliger, er dermed blevet til overs. Grundfos ønsker at etablere et grønt område på stedet.

    

   Det påtænkes, at den del af det parallelle forløb af Poul Due Jensens Vej, der er ud for de 9 nedrevne huse nedlægges (se oversigtskort i bilag 1). 

    

   Det påtænkes endvidere, at der indgås en aftale med Grundfos om ret til at fjerne asfalten på vejarealet og anlægge græs mm. som led i etableringen af et grønt område der, hvor der hidtil har været boliger. Kommunen beholder arealet, og det aftales, at arealet skal retableres som vej, hvis det på et senere tidspunkt viser sig nødvendigt. Grundfos afholder alle udgifter til fjernelse af asfalt, anlæg af græs mm., drift og vedligeholdelse af det grønne område og evt. senere retablering af vejen.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at ingen mister sin vejadgang eller får ændret deres adgangsmuligheder nævneværdigt. Den del af vejen, som nedlægges, har alene fungeret som vejadgang for boliger, der nu er fjernet.

    

   Høring af nedlæggelsen

   Inden der træffes afgørelse, skal den påtænkte beslutning, jf. vejloven § 124 stk. 6-7, offentliggøres og meddeles ejere, der forventes at blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Dette er sket i perioden 29. februar 2016 til 25. april 2016.

    

   Der en bemærkning fra Energi Viborg Vand angående praktisk håndtering og sikring af deres spildevands- og regnvandsledning i vejen. Bemærkningen har ikke betydning for, om vejen kan nedlægges.

    

   Lovgrundlag

   Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej sker efter vejlovens § 15.

    

   Hvis vejen er eneste vejadgang efter matrikelkort til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, jf. vejloven § 124 stk. 2.  Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis Kommunen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Ift. vigtighed henses til ejendommenes adgangsforhold. En vej kan opretholdes som vej i form af privat vej, privat fælles vej eller offentlig vej.

    

   Afviser Kommunen et krav om opretholdelse af vejen, kan grundejeren kræve, at Kommunen som vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndigheden, jf. vejloven § 124 stk. 7. Grundejeren skal gøre kravet gældende inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

    

   Kommunen råder frit over nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127. Kommunen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af nedlæggelsen og eventuelle rettigheder til ledninger i vejen skal håndteres i forbindelse med en nedlæggelse.

    

   Økonomi

   Kommunen har ingen udgifter til nedlæggelse af vejen, drift af grønt areal eller eventuel retablering.

    

   Nedlæggelse af vejstykket vil medføre en uvæsentlig ændring af driftsområdet for offentlige veje.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at del af Poul Due Jensens Vej, som skitseret på oversigtskort i bilag 1, nedlægges, og

    

   at der at indgås aftale med Grundfos om fjernelse af vej, fremtidig brug af areal og eventuel retablering i overensstemmelse med ovenstående.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 11 Orientering om kriterier for opgravningstilladelser i byområder
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg vedtog den 16. marts 2016 under punktet Meddelelser og gensidig orientering (sag nr. 18), at Teknisk Udvalg på kommende møde behandler kriterier for opgravninger i byer. Tekniske Udvalg er den 6 januar 2016 (sag nr. 11) blevet orienteret om administrationen af gravetilladelser.

    

   Det kræver Kommunens tilladelse at grave i offentlig vej og på private fællesveje i byen. Tilladelsen skal opnås inden gravearbejdet påbegyndes, med mindre der er tale om et rør- eller ledningsbrud, hvor der er behov for akut gravearbejde. Ved ledningsbrud skal arbejdet anmeldes til Kommunen efterfølgende.

    

   Ved ansøgning om gravetilladelse, vurderes den enkelte ansøgning, i forhold til:

   -            Vejens udformning og opbygning (vejteknik)

   -            Færdslen på vejen (trafiksikkerhed og fremkommelighed)

   -            De forskellige og individuelle gener for beboere, erhvervsdrivende og butikker omkring det ansøgte gravearbejde.

    

   Når der søges om gravetilladelse på steder, hvor der er udfordring i forhold til ovenstående, er der, inden tilladelsen gives, en dialog, hvor det påtænkte gravearbejde tilpasses. Der gives derfor meget få afslag på gravetilladelser, da det i stedet søges (og opnås) at tilpasse ansøgningen til de konkrete forhold.

    

   Med hensyn til vejteknik, trafiksikkerhed og fremkommelighed varetages det ved, at der generelt ved gravetilladelser tages stilling til skiltning under arbejdet, og retablering af vejen, ligesom beredskabet og bustrafikken orienteres om gravearbejdet, inklusiv tidsrum og periode.

    

   I forhold til gener for tilgrænsende ejendomme afpasses tiltagene de konkrete forhold.

   Ved opgravning omkring fx butikker søges det blandt andet:

   -            At sikre adgangsforhold til forretninger under gravearbejdet.

   -            At sikre adgangsforhold til P-pladser ved butiksområde.

   -            At opgravede huller dækkes og retableres hurtigt muligt efter udført arbejde.

   -            At der ved opgravning af hele gader, bliver etape-prioriteret således, at der sikres en adgangsvej til butikker.

   -            At ledningsejer/entreprenør har en dialog med forretningsdrivende, blandt andet angående vare ind- og udlevering.

   -            At der i frostperioder ikke graves ved forretninger eller P-pladser, såfremt frosten forhindrer en retablering. (Dog er rørbrud undtaget).

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Udvalget er opmærksomt på problemstillingen, som komplicerede opgravninger medfører for naboer og erhvervsdrivende og henstiller til, at man i videre planlægning har et øget fokus på bl.a. helhedstænkning, aftaler om tidsrammer, løbende dialog mellem entreprenør og de berørte samt evt. opsplitning i delprojekter for at minimere gener i forbindelse med anlægsarbejder.

 • 12 Nedlæggelse af del af Erhvervsvej, Møldrup
  • Sagsfremstilling

   Grundet sammenlægning af Scanflavour’s ejendomme Erhvervsvej 5, 7 og 9 i Møldrup og den dertil knyttede plan om samlet disponering af ejendommene opstår der på Erhvervsvej et blindt vejstykke, der kun forsyner én fremtidig ejendom (se oversigtskort bilag 1).  

    

   Forvaltningen foreslår at nedlægge vejstykket, som vist på oversigtskort bilag 1, da vejstykket taber sin betydning som offentlig vej, og medfører ulemper for den tilgrænsende fremtidige ejendom ved at besværliggøre en samlet disponering af ejendommen.

    

   Det nedlagte areal påtænkes afstået til Scanflavour. Afståelsen behandles senere og nærværende sag omhandler alene spørgsmålet om nedlæggelse af offentlig vej.

    

   Nedlæggelsens omfang

   Forvaltningen foreslår at nedlægge den del af kommunevejen Erhvervsvej, 9632 Møldrup, som går fra T-kryds ud for ejendommen Erhvervsvej 5 i Møldrup og ca. 27 meter mod vest til ejendommen Erhvervsvej 7. I matriklen ligger vejstykket på matr.nr. 4d, Møldrup By, Roum, der er ejet af Viborg Kommune. Det stykke vej, som påtænkes nedlagt, er vist med rødt på oversigtskort bilag 1.

    

   De(n) berørte ejendom(me) vil fortsat have direkte adgang til den offentlig vej Erhvervsvej. Vejstykket er ikke af betydning for vendende køretøjer på Erhvervsvej, da disse kan fortsætte rundt af Erhvervsvej.

    

   Høring af nedlæggelsen

   Inden der træffes afgørelse, skal den påtænkte beslutning, jf. vejloven § 124 stk. 6-7, offentliggøres og meddeles ejere, der forventes at blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Dette er sket i perioden 26. januar 2016 til 29. marts 2016.

    

   Der er ikke indkommet bemærkninger.

    

   Lovgrundlag

   Beslutning om nedlæggelse af offentlig vej sker efter vejloven § 15.

    

   Hvis vejen er eneste vejadgang efter matrikelkort til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, jf. vejloven § 124 stk. 2.  Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis Byrådet vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Ift. vigtighed henses til ejendommenes adgangsforhold. En vej kan opretholdes som vej i form af privat vej, privat fælles vej eller offentlig vej.

    

   Afviser Kommunen et krav om opretholdelse af vejen, kan grundejeren kræve, at Kommunen som vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndigheden, jf. vejloven § 124 stk. 7. Grundejeren skal gøre kravet gældende inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

    

   Kommunen råder frit over nedlagte vejarealer, jf. vejloven 127. Kommunen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af nedlæggelsen og eventuelle rettigheder til ledninger i vejen skal håndteres i forbindelse med en nedlæggelse.

    

    

    

   Økonomi

   Nedlæggelse af vejstykket vil medføre en uvæsentlig ændring af driftsområdet for offentlige veje. Matrikulær berigtigelse forudsættes afklaret i forbindelse med et efterfølgende salg af det nedlagte areal.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at del af Erhvervsvej, som skitseret på oversigtskort i bilag 1, nedlægges.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 13 Byggemodning Arnbjerg, 1. etape (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har på møde den 25. februar 2015 (sag nr. 23) givet en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til udførelse af arkæologiske undersøgelser samt udgifter til landinspektør og rådgiver for udarbejdelse af projekt for byggemodning af 39 parceller til åben lav boligbebyggelse i lokalplan 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd, 1. etape.

    

   Ud over byggemodning af de 39 boligparceller skal der anlægges en ny rundkørsel på Gl. Århusvej samt en ny fordelingsvej på ca. 1.400 m frem til boligområdet. Byggemodningsområdet, rundkørsel og fordelingsvej er angivet i bilag nr. 1.

    

   Den samlede byggemodningsudgift kan opgøres til:

   39 boligparceller

   9.750.000 kr.

   Rundkørsel på Gl. Århusvej

   3.000.000 kr.

   Fordelingsvej 1.400 m

   9.080.000 kr.

   Byggemodningsudgift i alt   

   21.830.000 kr.

    

   Byggemodningen planlægges udført i perioden fra august 2016 til ultimo april 2017 med forbehold for vejrliget hen over vinteren. Den samlede byggemodningsudgift forventes fordelt med 7.759.000 kr. i 2016 og 14.071.000 i 2017.

    

   Til realisering af byggemodningen foreslår forvaltningen, at de angivne anlægsbeløb bliver bevilliget inden for den ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for henholdsvis 2016 og 2017.

    

   Forvaltningen bemærker, at der er et rest rådighedsbeløb på 7.759.000 kr. i 2016 og 32.500.000 kr. i 2017 til byggemodning af boliggrunde. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 incl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej til boligområdet godkendes,

    

   at de nye veje udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.830.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” med rådighedsbeløb på 7.759.000 kr. i 2016 og med rådighedsbeløb på 14.071.000 kr. i 2017, og

    

   at udgiften på 7.759.000 kr. i 2016 og 14.071.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” i henholdsvis 2016 og 2017.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at byggemodning af 39 boligparceller i Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 incl. ny rundkørsel på Gl. Århusvej og fordelingsvej til boligområdet godkendes,

    

   at de nye veje udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 21.830.000 kr. til kontoen ”Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421” med rådighedsbeløb på 7.759.000 kr. i 2016 og med rådighedsbeløb på 14.071.000 kr. i 2017, og

    

   at udgiften på 7.759.000 kr. i 2016 og 14.071.000 kr. i 2017 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde” i henholdsvis 2016 og 2017.

 • 14 Forslag til trafiksanering på Mjølnersvej og Thorsvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg drøftede de trafikale forhold på Gl. Aalborgvej, N.F.S Grundvigsvej og Mjølnersvej i deres møde den 30. september 2015 (sag nr. 10). Forvaltningen blev i den forbindelse anmodet om at tage sagen op på et kommende møde.

    

   På lokaliteten er der et firbenet kryds mellem N.F.S Grundvigsvej, Mjølnersvej og Gl. Aalborgvej. De seneste 5 år har der været 1 uheld i krydset Gl. Aalborgvej/Mjølnersvej. 

   Der er registreret et materieluheld på Mjølnersvej inden for samme periode. Beboerne har oplevet uheld som ikke er registreret hos forvaltningen i svinget på Mjølnersvej. Antallet kendes ikke.

    

   Borgerne på Mjølnersvej har i flere omgange anmodet om, at trafiksikkerheden på Mjølnersvej forbedres. De oplever, at vejen sammen med Thorsvej anvendes af mange gennemkørende biler, som skal fra Gl. Aalborgvej til Nørremøllevej Desuden synes de, at der ofte køres for hurtigt.

    

   Forvaltningen har holdt et møde med beboerne, og til mødet var der også repræsentanter for beboerne på Thorsvej. Beboerne gav på mødet udtryk for, at der kunne være nogle ulemper ved at lukke den ene af vejene for biltrafik ved Gl. Aalborgvej.

    

   I stedet har de foreslået, at der etableres en lukning for biltrafik på Thorsvej ved Nørremøllevej.

    

   Forvaltningen foreslår ud fra drøftelserne på mødet og samtaler efterfølgende med beboere, at der som et forsøg laves en lukning for biltrafik på Thorsvej ved Nørremøllevej. Det kan ske ved, at der midlertidig opsættes brøndringe og foretages fornøden skiltning ved de berørte veje.

    

   Se skitseforslag i bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at der etableres en midlertidig lukning for biltrafik af Thorsvej ved Nørremøllevej,

    

   at der i forbindelsen med etableringen foretages trafiktællinger, så man efter et års tid kan vurdere om den midlertidige lukning skal gøres permanent, og

    

   at udgifterne til forsøget gennemføres via driften

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 15 Ekspropriation af jord til cykelsti mellem Sparkær og Mønsted
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har den 16. december 2015 (sag nr. 44) givet en anlægsbevilling til etablering af cykelsti mellem Sparkær og Mønsted.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. I bilag nr. 1 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.

    

   Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Nærværende sag har til formål, at skaffe den nødvendige dokumentation for ejerne.

    

   Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

 • 16 Projektering af Ny Absalonsvej og Hærvejen i Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har på møde den 6. januar 2016 (sag nr. 4) besluttet at vedtage projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby og på møde den 27. januar 2016 (sag nr. 3) vedtog udvalget lokalplanforslag 456 for et område nordvest for Erik Glippingsvej i Viborg med henblik på offentlig høring i 8 uger.

    

   Private grundejere i området har tilkendegivet, at de ønsker at gå i gang med deres byggeprojekter, når den nye infrastruktur i Viborg Baneby er klar. Med henblik på at fremrykke realiseringen af planerne i Viborg Baneby foreslår Forvaltningen, at Kommunen allerede i 2016 påbegynder projekteringen af Ny Absalonsvej og Hærvejen således, at anlægsarbejderne kan igangsættes i 2017.

    

   Idet Teknisk Udvalg på mødet den 27. april 2016 (sag nr. 17) har indstillet til Byrådet, at der pålignes grundejerne i området vejbidrag ved anlæggelsen af Ny Absalonsvej og Hærvejen forudsættes det - jf. vedbidragsloven - at der udføres et samlet projekt for de to vejanlæg.

    

   Anlægsudgifterne for etablering af Ny Absalonsvej og Hærvejen er overslagsmæssigt beregnet til ca. 42 mio. kr. Udgifterne til projektering(rådgiverydelsen), udbud og tilsyn skønnes at udgøre ca. 4,2 mio. kr. svarende til ca. 10% af anlægsudgifterne.

    

   Jf. Kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal rådgiverydelsen udvælges gennem EU-udbud. Da materialet, der skal lægges til grund for EU-udbuddet/projektet, er mere omfattende end almindelig anlægsprojekter, foreslår Forvaltningen, at der tilknyttes en bygherrerådgiver til udarbejdelsen af rådgiverydelsen. Udgifterne til bygherrerådgivning anslås til ca. 300.000 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at projekteringen af det nye infrastruktur i Viborg Baneby (Ny Absalonsvej og  Hærvejen) igangsættes i 2016,

    

   at det tilknyttes en bygherrerådgiver til udarbejdelsen af EU-udbuddet  på rådgiverydelsen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. i 2016 finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby - Den Grønne sti” og 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby – Hærvejsruten”.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at projekteringen af det nye infrastruktur i Viborg Baneby (Ny Absalonsvej og  Hærvejen) igangsættes i 2016,

    

   at det tilknyttes en bygherrerådgiver til udarbejdelsen af EU-udbuddet  på rådgiverydelsen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej” med rådighed i 2016, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. i 2016 finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby - Den Grønne sti” og 500.000 kr. fra kontoen ”Baneby – Hærvejsruten”.

 • 17 Opgradering af rejsekortudstyr i den kommunale kollektive trafik
  • Sagsfremstilling

   Trafikselskabet Midttrafik tilsluttede sig billetteringssystemet Rejsekortet i april 2013 efter indstilling fra de 11 deltagende kommuner og Region Midtjylland. Udrulningen af billetteringsudstyret i Region Midtjylland foregik i årene fra 2013-2015.

    

   Byrådet i Viborg besluttede den 3. september 2014 (sag nr. 30) at godkende indstillingen fra Teknisk Udvalg om indkøb af rejsekortudstyr til bybusser og lokalruter. Teknisk Udvalg havde den 18. juni 2014 (sag nr. 12) indstillet til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.353.000 kr. til kontoen ”Rejsekortet – etablering” med rådighedsbeløb i 2014.

    

   Planen var, at udrulningen i Viborg Kommune skulle foregå fra oktober-november 2014.

   I oktober 2014 blev der installeret fuldt rejsekortudstyr i alle bybusser, 15 stk. i alt.

   Lokalruterne fik først installeret rejsekortudstyr i juli 2015. 2 lokalruter fik installeret fuldt udstyr, i alt 4 busser. Af de i alt 17 lokalbusser der skal have light, er der installeret light udstyr i 14 busser.

    

   Det var oprindelig planen, at der skulle installeres fuldt udstyr i alle lokalruter, men da Midttrafik ikke kunne imødekomme Kommunens ønsker om at løse problematikken, således at Rejsekortet kunne håndtere ”10 kr.’s billet”, blev der installeret light udstyr i de fleste lokalruter. Årsagen var, at de rejsende ikke kunne udnytte rejsekortfaciliteterne på normal vis til betaling af ”10 kr.’s billetten” Den skulle udstedes som kontantbillet via rejsekortudstyret. Light-udstyret koster kun en fjerdedel af et fuldt udstyr og var således tænkt til dels at udstede kontantbillet og dels til de rejsende, der alligevel ønskede at benytte Rejsekortet, fordi rejsen indgår i et længere rejseforløb med skift fra andre regionale busser eller tog.

    

   Efter udrulningen af Rejsekortet i hele Midttrafiks område fandt Midttrafik en løsning, således at Rejsekortet også kunne håndtere ”10 kr.’s billetten”. Den løsning blev idriftsat af Midttrafik den 17. januar 2016.

    

   Midttrafik har efterfølgende fået så mange henvendelser omkring problemer med light udstyret i kommunerne, at de den 14. januar 2016 besluttede at stoppe alle nye Rejsekortinstallationer i light-udgaven. Problemerne har været trafiksikkerhedsmæssige, hvor chaufføren har følt sig nødsaget til at betjene udstyr under kørsel. Udstyret har desuden vist sig at være for ustabilt med mange udfald. Endelig er det oplyst, at udstyret under alle omstændigheder vil være forældet omkring 2022.

    

   Midttrafik har haft møde med de kommuner, som ikke har kunnet få de sidste light udstyr installeret i busserne. Viborg Kommune mangler 3 stk. at få installeret. Midttrafik er på mødet med Viborg Kommune den 13. april 2016 kommet med et løsningsforslag. Et tilbud, hvor der indkøbes fuldt udstyr til en pris med tilbagebetaling over 15 år.  I tilbuddet er der indregnet en tilbagebetaling af light udstyr.

   Se bilag 1 (CIM business case) og bilag 2 (Referat fra møde med Midttrafik.)

    

   Skal der indkøbes 10 stk. fuldt rejsekortudstyr, så de lokalruter, der har mange passagerer og flere omstigninger, får installeret et funktionelt og sikkerhedsmæssigt rejsekortudstyr, vil det koste Viborg følgende pr. år:

    

   ·         Udgiften til indkøb af 10 fuldt rejsekortudstyr fordeles over 15 år:

   Udgiften i 2016 er 491.517 kr.

    

   ·         De følgende år vil udgiften være mellem 290.000-335.247 kr. pr. år.

    

   Alternativt kan det undersøges, om der kan findes et billigere billetteringssystem til disse ruter, som kan bruges i en overgang.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at der optages forhandlinger med Midttrafik og at finde en så udgiftsneutral løsning som mulig.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Det blev på mødet oplyst, at der er en regnefejl i bilag 1. Bilaget rettes til i referatet.

    

   Teknisk Udvalg besluttede, at der optages forhandlinger med Midttrafik.

 • 18 Stillingtagen til ensretning af Ll. Sct. Hans Gade i Viborg i forbindelse med tilgængelighedsprojektet på Nytorv i Viborg
  • Sagsfremstilling

    

    

   Byrådet vedtog i sit møde den 25. februar 2015 (sag nr. 24), at godkende et projekt for ensretning af Ll. Sct. Hans Gade mod vest mellem Reberbanen og Gravene med henblik på dels at opprioritere ophold og den gående trafik i middelalderbyen og dels reducere den gennemkørende trafik over Nytorv. Baggrund var, at der gennemføres et større tilgængelighedsprojekt i dette område. Byrådet vedtog samtidig at bevillige 800.000 kr. til nødvendige anlægsarbejder til at gennemføre projektet. Disse arbejder blev iværksat i 2015, så fredeliggørelsen af Nytorv blev iværksat inden anlægsarbejder på Nytorv blev påbegyndt.

    

   Sagen blev taget op på Teknisk Udvalgs møde den 13. november 2015 (sag nr. 1)  og udvalget vedtog,

    

   at der etableres en midlertidig løsning med ophævelse af ensretningen. I den kommende periode analyserer forvaltningen videre på trafikken i området, herunder konsekvenser af de fremtidlige planer i Domkirkeområdet og mulighederne ved yderligere tiltag med shared space. Der tages kontakt til Viborg Handel om udviklingen.

    

   Baggrunden for beslutningen var bl.a., at Viborg Handel og en række handlende havde tilkendegivet, at de ønskede Ll. Sct. Hans Gade ført tilbage til den tidligere trafikale tilstand, idet de vurderede, at ensretningen betød, at der var færre kunder i butikkerne i området ved Nytorv.

    

   Efter denne beslutning blev ensretningen midlertidigt fjernet ved at man hen over de foranstaltninger, der sikrede at ensretningen kunne fungere, etablerede en ny belægning af asfalt udlagt oven på en fiberdug. Dette blev udført således, man relativt let kan fjerne asfalten igen uden at ødelægge de nye indsnævringer, der muliggjorde ensretningen.

    

   Siden anlægsarbejderne på Nytorv startede er der ud fra 5 målepunkter lavet dels en registrering af, hvor den gennemkørende trafik hen over Nytorv kommer fra og dels en analyse af, hvor mange trafikanter, der gør ophold på Nytorv.

    

   Analysen viser, at den største del af trafikken på Nytorv er gennemkørende trafik, som bare kører gennem den gamle bykerne ad den korteste rute mellem Gl. Vagt og Randersvej. Kun få af bilisterne har gjort ophold på pladsen. Resultaterne fremgår af rapporten vedlagt i bilag 1. Denne rapport var også fremlagt ved behandlingen af sagen på mødet i Teknisk Udvalg den 13. november 2015.

    

   Efter ensretningen blev fjernet på Ll. Sct. Hans Gade fortsatte registreringen af trafikanter, der foretager gennemkørsel eller gør ophold på Nytorv. De ekstra resultater, der er opsamlet efter genåbningen, fremgår af vedlagte bilag 2. Resultaterne er samlet i tabeller og grafer på samme måde som i rapporten i bilag 1.

    

   Af skemaerne i bilag 2 fremgår det, at den gennemkørende trafik hen over Nytorv hurtigt vendte tilbage – dog i et lidt mindre omfang end tidligere. Nogle bilister havde vænnet sig til at køre gennem byen ad andre veje, og andre synes måske, at det er besværligt at skulle hen over de bump, der er lavet hen over de etablerede indsnævringer. Desuden kan der være bilister, der sikkert også vurderer, at man ikke altid ved, om der er en ledig P-plads på Nytorv. Antallet af p-pladser i ombygningsperioden har udgjort ca. 8 – 10 pladser. Sidst i perioden har man dog af hensyn til anlægsarbejdet på pladsen været nød til i perioder helt at lukke for trafik. Pladsen er p.t. åben igen for trafik, og i øjeblikket er der nogle få P-pladser til rådighed.

    

   Noget andet som analyserne af trafikken efter genåbningen af Ll. Sct. Hans Gade viser er, at der ikke i nogle af perioderne under de forskellige anlægsarbejder på pladsen er sket et stort fald i antallet af personer, der tager ophold på Nytorv eller i området omkring Nytorv. Personer, der har ærinde på pladsen eller i området kan fortsat finde derind.


   Registreringerne af trafikken viser, hvor lang tid de enkelte trafikanter er om at komme til og fra pladsen. Før ensretningen af Ll. Sct. Hans Gade var der ca. 1100 personer, der gjorde ophold på pladsen. Efter ensretningen faldt dette tal til ca. 1000 og efter genåbningen er det faldet yderligere til ca. 900. Antallet af ophold er således ikke faldet markant.

    

   Både i den vedtagne trafikplan for Viborg Midtby og i det godkendte tilgængelighedsprojekt er der forudsat, at trafikken begrænses over Nytorv, så det kun er de bilister, der har Nytorv som mål i forbindelse med parkering, der naturlig vil søge Torvet via Reberbanen. I det igangværende projekt ombygges pladsen, så den i højere grad kan anvendes til ophold og tilgængeligheden for gående forbedres betydeligt.

    

   Forvaltningen har været i kontakt med Viborg Handel om udviklingen. Herfra er holdningen, at Ll. Sct. Hans Gade fortsat skal åben fra vest indtil der er anlagt et P-hus i denne ende af byen, så butikkerne gågaden i Vestergade og på Nytorv har korte gangafstande til et tilstrækkeligt antal P-pladser og man derved kan medvirke til at fastholde handel i denne ende af byen. Hvis Kommunen inden da, fortsat ønsker at genetablere ensretningen af Ll. Sct. Hans gade, har Viborg Handel et stærkt ønske/krav om, at der går mindst 3 måneder eller allerbedst et halvt år inden ensretningen genskabes efter, at Nytorv er åbnet i den nye udgave. På den måde kan man måske bedre sikre tid nok til at vurdere, hvordan kunderne kan komme til denne del af byen. Viborg Handel ønsker således, at der laves nye analyser af forholdene på Nytorv et godt stykke tid efter dets åbning.

    

   Under Snaptinget kunne det under alle omstændigheder overvejes at lave en midlertidig ensretning af Ll. Sct. Hans Gade, så torvet bliver fredeliggjort under dette arrangement.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik Udvalg drøfter sagen med henblik på en indstilling til Byrådet,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg besluttede at forlænge løsningen med ophævelse af ensretningen, til efter Nytorv er færdiganlagt, og i funktion og på baggrund af efterfølgende analyse af trafikforholdene.

    

   Under Snapstinget laves en midlertidig ensretning af Ll. Sct. Hans Gade, så torvet bliver fredeliggjort under dette arrangement.

 • 19 Driftsbudget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.

    

   På mødet behandles Teknisk Udvalgs forslag til driftsbudget for 2017-20.

    

   Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   Forslag til driftsbudget

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Rammerne er bl.a. reduceret med to procent af serviceudgifterne, og der er lagt en pulje ind til nye driftsinitiativer og budgetudfordringer på en halv procent af serviceudgifterne. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.

    

   I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.

    

   Tabel 1. Budgetforslag

   (1.000 kr., 2017-priser)

   2017

   2018

   2019

   2020

   Samlet ramme

   142.779

   142.004

   143.537

   143.537

   Budgetforslag

    

    

    

    

    Grønne områder

   10.739

   10.739

   10.739

   10.739

    Trafik

   136.933

   134.627

   134.628

   134.628

    Kommunale ejendomme

   -4.893

   -3.362

   -1.830

   -1.830

   Budgetforslag i alt

   142.779

   142.004

   143.537

   143.537

   Afvigelse mellem budgetforslag og ramme

   0

   0

   0

   0

    

   Tabellen viser, at det foreslåede budget overholder rammen.

    

   Effektivisering og omprioritering

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), at der i budgetlægningen 2017-2020 skal skabes et økonomisk råderum på to procent af serviceudgifterne svarende til 72 mio. kr. Råderummet skabes så vidt muligt via effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger og tilpasninger af service, som kan opfattes som servicereduktioner. Halvdelen af råderummet svarende til 36 mio. kr. reserveres til at finansiere det statslige omprioriteringsbidrag. Byrådets eget råderum på 36 mio. kr. deles, så Byrådet har et råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.), og udvalgene har et råderum på en halv procent (ca. 18. mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer.

    

   Udvalget behandlede på sit seneste møde den 27. april 2016 (sag nr. 20) spørgsmålet om de 2%’s rammebesparelse og den halve procents tilbageføring.

    

   Nedenfor er det beskrevet, hvordan rammereduktionen på to procent er indarbejdet i udvalgets budgetforslag, og hvad udvalgets eget råderum på en halv procent er anvendt til.

    

   Tabellen nedenfor viser den samlede rammereduktion på to procent, herunder hvor meget der realiseres gennem henholdsvis effektivisering og serviceomlægninger/servicetilpasninger.

   Tabel 2. Rammereduktionens fordeling i budgetforslaget for 2017

    

   (i 1.000 kr.)

   Beløb

   Effektivisering

   2.128

   Serviceomlægninger/servicetilpasninger

   878

   I alt

   3.006

    

   Tabellen viser, at der effektiviseres for 2,128 mio. kr.:

    

   ·           Grønne områder består af kontraktopgaver Park og Vej på 0,178 mio. kr.

   ·           Trafik består af i alt 1,9 mio. kr. – heraf kontraktopgaver Park og Vej på 1,3 mio. kr., licitation på rendestensbrønde og fejning 0,150 mio. kr. og ny rammeudbud på asfalt på 0,5 mio. kr.

    

    

   Nedenfor er det beskrevet hvilke serviceomlægninger/servicetilpasninger, der er tale om.

    

   Serviceomlægning/servicetilpasning – Grønne områder:

   Udvalget vedtog på sit seneste møde at omlægningen på 39.000 kr. fordeles på Regningsopgaver fra Park og Vej (5000 kr) og øvrige opgaver (34.000 kr.) Tilbageføringspuljen på (54.000 kr.) anvendes på Øvrige opgaver.

    

   Serviceomlægning/servicetilpasning - Trafik:

   Udvalget vedtog på sit seneste møde, at omlægningerne sker på Trafiksikkerhedskampagner (250.000 kr.) og Asfalt (589.000 kr.). Tilbageføringspuljen (697.000 kr.) anvendes på Asfalt.

    

   Tabel 3. Opgørelse af nye driftsinitiativer m.v. i budgetforslaget for 2017

    

    

    (i 1.000 kr.)

   Beløb

   Grønne områder

    

   -       Varekøb, udskiftning af udtjente elementer

   54

   Trafik

    

   -       Asfaltbelægninger

   697

   I alt

   751

   Pulje til nye driftsinitiativer m.v. (0,5 procent)

   751

   Restbeløb, finansieres inden for udvalgets ramme

   0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Jordforsyning

   Teknisk Udvalg udarbejder anlægsbudget for jordforsyningsområdet, der kan ses som bilag nr. 1.

    

   Budgetudfordringer - Trafik:

   Stigende behov for mængderegulering

    

   Nedenfor er der vist eksempler på, at driftsudgifterne er under pres og et stigende behov for at få foretaget en mængderegulering på hele eller dele af dette politikområde.

    

   Nye udgifter til fremtidig drift af signalanlæg, gadelys og kollektiv trafik

   I 2017 etableres der 5 måske 6 nye signalanlæg, der driftsmæssigt koster knap 34.000 kr./år (i 2016-niveau) i forbindelse med nye vejanlæg i baneområdet. Det betyder, at driftsudgiften til signalanlæg stiger med 170.000 kr./år til 200.000 kr. (2016-niveau) med fuld virkning fra 2018.

    

   På vejbelysningsområde opsættes der et betydeligt antal nye ekstra armaturer de næste 3-5 år som følge af den høje vækst i kommunen. Alene langs det nye infrastrukturanlæg ”Vejen i banegraven” opsættes ca. 110 nye armaturer langs vejen, de nye cykelstier og belysning i stitunnellerne. Hertil kommer ny vej og stibelysningsanlæg i de nye boligområder, der er under byggemodning i øjeblikket. Forvaltningen skønner at der alene i 2017 kommer yderligere 50 stk. Der forventes således etableret ca. 160 nye lamper i 2017, hvilket afleder en driftsudgift på godt 92.000 kr. pr. år.

    

   De efterfølgende år forventes tilvæksten at ligge på mellem 50 og 75 nye armaturer.                                   

    

   Det betyder, at der fra 2018 kommer et merforbrug på knap 300.000 kr./år (2016-niveau) og fra 2019 et yderligere merforbrug på omkring 30.000 kr./år.

    

   Bybusbetjening af de nye bydele Arnbjerg og Taphede ved Viborg

   Efterhånden som de nye store bydele omkring Viborg udbygges vil der opstå behov for at udbygge det kommunale bybusnettet til betjening af disse områder.

    

   Byggemodning af bydelen Arnbjerg påbegyndes i år og senere kommer bydelen ved Taphede øst for Viborg til. De nye bydeles afstand til det centrale Viborg gør bybusbetjeningen dyrere alt andet lige. Betjeningen af disse områder med kollektiv trafik anslås til at ligge mellem 4 og 8 mio. kr. afhængig af den ønskede frekvens og en række andre forhold. En udgift der i givet fald vil komme i 2018/2019.

    

   Vejafvandingsbidrag

   Der har de seneste år været en voldsom stigning i aktivitetsniveauet hos Energi Viborg Vand inden for renovering af spildevandsanlæg, hvilket giver afledte udgifter for Viborg Kommune, svarende til 8 % af de gennemførte anlægsudgifter.

    

   Kommunernes Landforening, Danva og Energistyrelsen arbejder på en model, som ved lovændring i Folketinget måske træder i kraft fra 2018. Umiddelbart vil denne give et nyt og bedre grundlag, hvor der betales et bidrag afhængig af Kommunens vejarealer. Det vil således ikke mere være afhængig af anlægsbudgettet hos Energi Viborg Vand. Det forventes, at Vejafvandingsbidraget for Viborg Kommune - hvis lovforslaget bliver vedtaget - vil blive i omegnen af 2-3 mio. kr. i stedet for de nuværende 7-8 mio. kr.

    

   Andre udfordringer til driftsbudgettet

   Fremadrettet er der stigende udfordringer med henblik på at holde driftsbudgettet på politikområdet Trafik. Det skyldes især følgende forhold:

    

   -            Flere nye trafikprojekter, som alle har afledte driftsudgifter (Banevejen med tilhørende signalanlæg, nye vejbelysningsanlæg, tunneller, Banebyen med mere infrastruktur i form af flere veje, cykelstier, lyskryds og broanlæg)

   Veje og stier skal alle vedligeholdes og renholdes, græsareal skal klippes græs.

   -            Større aktivitetsniveau ved Energi Viborg Vand med separatkloakering i byområderne medfører afledte følgeudgifter til Kommunen. Det omfatter behov for udskiftning af rendestenbrønde og opretning af kantsten inden retablering af asfalt.

   -            Betydelige flere fortove skal renholdes af kommunen som følge af den nye vejlov. (Viborg Kommune har som følge af denne lovændring fået vedligeholdelses udgiften for yderligere 57 km fortov svarende til en yderligere udgift på 350.000 kr.

   -            Projekterne for byfornyelse/områdefornyelser medfører oftest større driftsudgifter indenfor politikområdet Trafik (drift og vedligeholdelse af bænke, skraldespande, beplantning m.m.)

   -            Flere udgifter til lapning af asfalt, såfremt man ikke sørger for at holde vejkapitalen ved lige.

   -            Det høje aktivitetsniveau på byggemodningsområdet medfører, at antallet af vejbelysningsanlæg og de afledte driftsudgifter hertil stiger.

   -            De seneste år er der anlagt en række nye cykelstier og stibroer, der ligeledes har en ikke uvæsentlig afledt drift og vedligeholdelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at forslaget til driftsbudget 2017-2020 godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Udvalget godkender foreløbigt driftsbudget 2017-2020. Med baggrund i de store budgetudfordringer på trafikområdet behandler udvalget på næste møde et oplæg omkring besparelser på

    

   -        Kollektiv trafik,

   -        Serviceniveau i vedligeholdelsen, og

   -        Slukning af gadelys

    

   Udvalget forelægges endvidere notat om øgede driftsudgifter som følge af øgede mængde veje, fortove og stier.

 • 20 Anlægsbudget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg blev på mødet i den 24. februar 2016 (sag nr. 11) forelagt det allerede vedtagne anlægsbudget for 2016-2019.

    

   Hvis udvalget har nye presserende anlægsbehov i forbindelse med anlægsbudgettet for 2017 og de følgende overslagsår skal disse anlægsønsker finansieres inden for udvalgets egne anlægsprojekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets samlede anlægsramme er uændret. De nye krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017.

    

   Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag, der beskriver nye anlægsønsker med dertilhørende finansiering – oversigten over nye anlægsønsker fremgår af bilag 1:

    

   Forslag 1– Betalt Parkering:

   I budgetforliget for 2016-2019 blev forligspartierne enige om, ”at der skal indføres betalt parkering i Viborg bymidte, og at der åbnes mulighed for privat finansiering. Det betyder, at anlægsønskerne til at forbedre forholdene på, Preislers Plads, Fischers Plads og Sct. Jørgens Vej 5 udgår”  

    

   Teknisk Udvalg behandlede sagen i sit møde den 28. oktober 2015 (sag nr. 13), hvoraf det fremgår, at der ikke er afsat midler til indførelse af betalt parkering. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til en indledende analyse af, hvorledes der mest hensigtsmæssigt kan indføres betalt parkering, herunder hvad det vil koste Viborg Kommune at sætte systemet fysisk i værk samt hvilke juriske forhold, der er aktuelle at lade indgå.

    

   Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres med et beløb på 500.000 kr. fra det beløb, der er afsat til ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplanen”, hvor der i 2017 er afsat 4 mio. kr.

    

   Forslag 2– Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé:

   Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé i Viborg til lysreguleret kryds med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra den nye vej i Banegraven og det nye Midtbyens Gymnasium.

    

   Teknisk Udvalg indstillede i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og de følgende overslagsår forslaget til godkendelse i sit møde den 17. juni 2015 (sag nr. 5)

    

   Det foreslås at ombygningsprojektet, der er beregnet til 3,5 mio. kr., prioriteres til anlæggelse i 2017 sammen med de igangværende anlægsarbejder med vejen i Banegraven. Årsagen til at projektet ønskes fremmet er, at der hurtigt efter åbning af vejen i Banegraven vil vise sig problemer med kapaciteten i denne rundkørsel ifølge de trafikberegninger, forvaltningen har fået foretaget.

    

   Forvaltningen foreslår at projektet finansieres med midler "Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplanen", hvor der i 2017 er afsat 4 mio. kr.

    

   Forslag 3– Vejbidrag:

   Omdannelsen af området til Viborg Baneby fordrer en forandring af områdets infrastruktur, før områdets byggemuligheder kan realiseres. Teknisk Udvalg har på mødet den 27. april 2016 (sag nr. 17) truffet beslutning om at indstille til Byrådet, at der opkræves vejbidrag til anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejen.

    

   Udvalget har foreløbigt besluttet, at det samlede vejprojekt opdeles i et nordligt og sydligt projekt, hvilket betyder, at ejendommene syd for Marsk Stigs Vej skal bidrage til den sydlige del af Hærvejen, og ejendommene nord for Marsk Stigs Vej skal bidrage til anlæg af Ny Absalonsvej og den nordlige del af Hærvejen.

    

   Det samlede vejbidrag (indtægt) beløber sig til 13,6 mio. kr.

    

   Som udgangspunkt betales vejbidrag først, når vejen er anlagt.

    

   Forvaltningen forslår, at udgiften for den enkelte delstrækning forfalder ét år efter vejen (eller delstrækning heraf) er anlagt. Herved skabes der, så vidt det er muligt, forudsigelighed for både bidragspligtige og Kommunen for, hvornår der afregnes.

    

   I den politiske dialog med medlemmerne af Banebyrådet om opkrævning af et vejbidrag fra de berørte lodsejere, blev det bl.a. tilkendegivet, at vejbidragsmidlerne anvendes til at anlægge i det i projektplanens foreslåede kvalitetsniveau. Bl.a. med anvendelse af in situ beton på hærvejsstrækningen. Når der er behov for at inddrage vejbidraget til projektet, skyldes det også, at der blev sparet 6 mio. kr. i Banebyprojektet i forbindelse med anlægsbudgetteringen for 2016 og de følgende overslagsår.

    

   En måde at sikre vejbidraget til projektet kunne være at forøge anlægsbudgettet (udgift) svarende til vejbidraget. En sådan finansiering ville dog ikke være i tråd med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, om at nye anlægsønsker skal finansieres inden for udvalgets egne projekter, så udvalgets anlægsramme i årene 2017 og 2018 er uændret. Teknisk Udvalg anmodes derfor om at drøfte og træffe beslutning om, hvorledes den udfordring håndteres i forbindelse med budgetlægningen.

    

   Særlige udfordringer

   Inden for udvalgets område er der nogle særlige udfordringer, som der ikke er muligt at finde plads til på anlægsbudgettet, fordi der ikke er midler på anlægsbudgettet i overslagsårene inden for politikområdet Grønne Områder. For politikområdet Trafik har forvaltningen umiddelbart ikke kunne foreslå et finansieringsforslag på anlægsbudgettet. Derimod er der her angivet en mulig besparelse på driftsbudgettet:

    

   Grønne områder

   A - Realisering af helhedsplan for Viborg Søerne:

   Realisering af prioriterede projekter fra Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg. Formålet er bedre at udnytte de oplevelses- og aktivitetsmuligheder, der ligger i søerne og dermed at øge borgernes livskvalitet og kommunens potentiale for bosætning og turisme.

    

   B - Realisering af helhedsplan for legepladser i Viborg Kommune:

   Realisering af prioriterede projekter fra Helhedsplan for legepladser. Formålet er bedre oplevelses- og aktivitetsmuligheder på kommunens legepladser samlet set.

    

   Trafik

   C – Tilbagekøb af gadelysanlægget i området, der udgør tidligere Karup Kommune:

   På politikområdet Trafik kunne det være hensigtsmæssigt at tilbagekøbe gadelysanlægget fra Energi Midt i det område af Kommunen, der udgør tidligere Karup Kommune. Forvaltningen har derfor ultimo 2015 varslet en opsigelse af aftale, idet Kommunen har ret til at tilbagekøbe anlægget.

    

   Forvaltningen har orienteret udvalget om det i nyhedsbrev af 18. december 2015. I aftalen om tilbagekøb er det angivet, at anmodningen om tilbagekøb skal fremsættes med to års varsel til udgangen af et kalenderår. I aftalen er det angivet, at købesum og øvrige handelsvilkår med videre fastsættes ved forhandling.

    

   Tilbagekøbe af gadelysningsanlægget i Karup-området kan således tidligst finde sted pr. 1. januar 2018. Forvaltningen har foreløbig anslået, at tilbagekøbet vil andrage omkring 5 mio. kr. Tilbagekøbet anslås at kunne give en driftsbesvarelse på omkring 700.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på omkring 8 år. Inden en evt. overtagelsesdagen skal der gennemføres forhandlinger om vilkårene således, at aftalen om overtagelsen er på plads i god tid inden og kan behandles i Viborg Byråd.

    

   Ovenstående betyder, at der i givet fald skal afsættes 5 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018 til gennemførelse af tilbagekøbet.

    

   Teknisk ændringer:

   Det vedtagne budget for 2017-2020 er 292,6 mio. kr. Budgettet efter tekniske ændringer er 289,1 mio.kr. Forskellen på 3,5 mio. kr. skyldes Byrådets beslutning om at fremrykke 3,5 mio. kr. til 2016 til byggemodning af erhvervsgymnasium.

    

   Forslaget til budget efter tekniske ændringer fremrykker 20,3 mio. kr. fra 2018-2020 til 2017. Forslaget indebærer blandt andet følgende ændringer:

    

   Vejanlæg ved Tinghallen/Viborg Sport & Event.

   Der fremrykkes 9,3 mio. kr. fra 2019 til en deling af beløbet med halvdelen i 2017 og den anden halvdel i 2018, således projektet er realiseret inden tværbygningen på tværs af Tingvej skal opføres.

    

   Parkeringspladser ved Mercantec.

   Byrådet har d. 13 april 2016 besluttet, at der gives anlægsudgiftsbevilling for henholdsvis 3,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 til parkeringspladser ved Mercantec. Udgiften finansieres ved beløbet, der er afsat på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” i 2018 nedsættes tilsvarende.

    

   Hærvejsruten og Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej

   I forlængelse af beslutning om at det samlede vejprojekt opdeles i et nordligt og sydligt projekt, er der foretaget teknisk ændring af beløbene for hærvejsruten samt Ny Absalonsvej. Beløbene for Hærvejsruten vedrører anlæg af den sydlige del af Hærvejen. Beløbene for Ny Absalonsvej vedrører anlæg af Ny Absalonsvej og den nordlige del af hærvejen.

    

   Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

   at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til, hvorvidt forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget skal indgå i de videre budgetlægningsmæssige overvejelser og 

   at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til de foreslåede idéoplæg samt finansieringen heraf samt, hvorvidt de ligeledes skal indgå i de videre budgetlægningsmæssige overvejelser.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg drøftede anlægsbudget samt idéoplæg, og med baggrund i de faldne bemærkninger behandles det endelige oplæg på næste møde.

 • 21 Status og plan for Trækstiprojekt inkl. kaj- og ophalerplads i Bjerringbro (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Byrådet vedtog den 10. oktober 2013 Budget 2014-2017 (sag nr. 1). Heri blev der afsat anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. i 2014 under Klima- og Miljøudvalget til ”Etab. Pramdragersti Kjælling-Engvej” samt 0,5 mio.kr. under Teknisk Udvalg til ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”.

    

   Proces

   Forvaltningen tog på baggrund af anlægsbevillingerne initiativ til etablering af et Grønt GudenåPartnerskab, som blev etableret ved opstartsmøde den 6. februar 2014.

   Partnerskabsprojektet skulle samtænke renoveringen af Trækstien og etableringen af kaj- og ophalerpladsen samt skabe lokal forankring af det samlede projekt. Desuden var der på daværende tidspunkt særdeles gode udsigter til at kunne geare anlægsmidlerne til et både i omfang og kvalitetsmæssigt større og mere ambitiøst projekt.

    

   Det Grønne GudenåPartnerskab har helt fra start haft stor og bred lokal opbakning med repræsentanter fra: Bjerringbro Udviklingsråd, Brogruppen Bjerringbro, Bjerringbro Kano- og Teltplads, Bjerringbro Atletik & Motion, Energimuseet, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening, Naturskolen Kjællinghøl, Naturstyrelsen Søhøjlandet og Viborg kommune. Sidenhen er Favrskov Kommune og Fodslaw Bjerringbro desuden trådt ind i partnerskabet.

    

   I første halvår 2014 blev der udarbejdet en samlet projektbeskrivelse for Trækstiens delstrækning fra Violvej i vest til kommunegrænsen mod Favrskov Kommune i øst, herunder kaj- og ophalerpladsen.

   Favrskov kommune havde fra starten ikke ressourcer til at gå ind i projektet, da de havde tilsvarende projekter i gang ved Ulstrup. Derfor måtte projektet afgrænses til Viborg kommune, hvorfor den sidste delstrækning på ca. 500 meter ud til Kjællinghølbroen i øst ikke kom med i første omgang.

    

   Efter udarbejdelse af projektbeskrivelse gik arbejdet med at skaffe ekstern medfinansiering til projektet i gang. Der blev hurtigt opnået tilsagn på 267.000 kr. fra Friluftsrådet samt senere 200.000 kr. fra Naturstyrelsens pulje til Grønne partnerskaber.

    

   Ud over disse tilsagn er der løbende undersøgt muligheder for restfinansieringen hos forskellige større fonde siden efteråret 2014 (bla. Nordea, Velux/Villum, A.P.Møller-Fonden), hvor der senest i marts 2016 er modtaget afslag fra A.P.Møller-Fonden.

    

   I denne proces er Favrskov Kommune blandt andet trådt ind i partnerskabet, så projektet i de sidste fondsansøgninger har omfattet delstrækninger i Favrskov kommune ud til og forbi Kjællinghølbroen.

    

   Efter sidste afslag på fondsstøtte står partnerskabet i den situation, at der fortsat mangler finansiering af ca. 1,5 mio.kr.

    

   På denne baggrund har der været afholdt møde i partnerskabet den 27. april 2016, hvor det blev drøftet, hvordan projektet kunne komme nærmere en realisering.

    

   Anbefaling fra partnerskabet

   På mødet i partnerskabet blev alternative muligheder for medfinansiering drøftet. Det blev drøftet at afsøge mulighederne for støtte fra LAG Skive-Viborg samt den nye lokale el-fond. Desuden vil de lokale partnere tage kontakt til Grundfos efter at ovenstående muligheder var afsøgt og projektet var skåret lidt til.

    

   Partnerskabet tilkendegav desuden, at de finder det haster med en realisering, og at de ønsker processen frem mod realisering igangsat, selvom det eventuelt betyder en nedskæring af projektets omfang. Der var desuden bekymring for, om de kommunalt afsatte anlægsbevillinger risikerer at blive mistet, hvis der ikke snart sker noget.

    

   Partnerskabet anbefaler således, at der arbejdes videre med en etapeopdeling (se kortbilag 1), hvor den mest bynære etape 1 fra Violvej i vest til Borrevej (omfartsvejen) prioriteres højest og sættes i gang snarest muligt, mens etape 2 fra Borrevej til Kjællinghølbroen i øst afventer mulig restfinansiering.

    

   Tidsplan

   Med udgangspunkt i partnerskabets forslag til at sætte gang i realiseringsprocessen tilpasset den nuværende finansiering er det muligt at skære projektet til og på dette grundlag søge de nødvendige myndighedsgodkendelser til projektaktiviteterne.

    

   Dette omfatter blandt andet behandling og godkendelse i Fredningsnævnet, som har en normal sagsbehandlingstid på 5-6 måneder. Det er derfor ikke realistisk, at anlægsarbejdet kan sættes i gang før tidligst ultimo 2016.

    

   Disse forhold er partnerne bekendte med, så der stiles efter realisering i løbet af foråret 2017 – eventuelt begyndende med enkelte delelementer allerede i vinteren 2016-17.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet,

    

   at forvaltningen arbejder videre med en realisering af projektet som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg

   ved Gudenåen” med rådighed i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”. 

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen arbejder videre med en realisering af projektet som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg

   ved Gudenåen” med rådighed i 2016, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen”. 

 • 22 Ordensreglement for Viborg Kommunes grønne områder
  • Sagsfremstilling

   Udvalgsmedlem Nikolai Hylleberg Norup har anmodet om at få et punkt på dagsorden om ordensreglement for kommunalt ejede offentlige samlingspunkter/grønne områder som f.eks. Kærvænget

    

   Udvalgsmedlemmet skriver: ”Der har den seneste tid været flere tilfælde af hærværk mm. på Kærvænget i Viborg. For at kunne forsøge at kontrollere dette er der brug for et ordensreglement for stedet. Da jeg ved, at der også er andre offentlige pladser rundt i kommunen, bl.a. ved Hald sø, der er udsat for hærværk og affald, der ligger og flyder, synes jeg, at vi skal lave et overordnet ordensreglement for flere af kommunens offentlige samlingspunkter. Ved at have et ordensreglement kan beboere tæt på disse pladser tilkalde politiet, der kan tage affære.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen tager kontakt til politi og SSP med henblik på en afstemning af deres muligheder for at agere.

 • 23 Mødeplan for Teknisk Udvalg 2017
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 18. maj 2016 den politiske mødeplan for 2017.

    

   For så vidt angår møderne for Teknisk Udvalg bemærkes, at det er udvalget selv, der fastsætter sin mødeplan. Samtidig bemærkes det, at der i mødeplanen er taget hensyn til de udvalg, hvori der er sammenfald af medlemmer, således at disse udvalg ikke holder møder samtidig. Dette forhold vil i givet fald skulle iagttages, hvis udvalget ønsker at ændre på de forslåede mødedatoer.

    

   Af mødeplanen fremgår for nuværende følgende mødedatoer med starttidspunkt 8.30 for Teknisk Udvalg i 2017:

    

   Onsdag den 4. januar

   Onsdag den 25. januar

   Onsdag den 1. marts

   Onsdag den 22. marts

   Onsdag den 26. april

   Onsdag den 31. maj

   Onsdag den 21. juni
   Onsdag den 9. august

   Onsdag den 30. august

   Onsdag den 27. september

   Onsdag den 1. november

   Onsdag den 29. november

    

   Derudover er det en mulighed at reservere datoer til særlige temamøder, besigtigelser o.lign.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at mødeplan 2017 godkendes,

    

   at mødernes starttidspunkt fastlægges, og

    

   at udvalget vurderer, om der allerede nu kan fastlægges mødedatoer mhp. temamøder, besigtigelser o.lign.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at mødeplan 2017 godkendes, og mødernes starttidspunkt er kl. 8.30.

    

   Forvaltningen kommer med forslag til 2 datoer til særlige temamøder, besigtigelse o.lign.

 • 24 Mødeliste 2016 for Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelseslovens § 16 stk. 1, litra f.).

    

   Se mødelisten i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Udvalget holder møde med varmeværk i Møldrup den 25. maj 2016.

 • 25 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2016
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-05-2016

   Martin Sanderhoff spurgte til Gl. Skibelundvej.

   Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -       parkeringsforhold ved. Katrinevænget

   -       udstykning af kommunale byggegrunde i Kølvrå

    Michael Nøhr spurgte til:

   -       Fejning af gader

   -       Trafik ved Holstebrovejs kryds