Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 30-11-2016

Referat

 • 1 Budgetstyreliste Teknisk Udvalg
 • 2 Status for anlægsprojekter i budget 2016 og 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   I det af Byrådet indgåede budgetforlig for budget 2017-2020 fremgår det bl.a., at ”der optages punkt på alle udvalgsdagsordner i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for gennemførelse – herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført som kvartal”.

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 12. okt. 2016, sag nr. 7, den såkaldte ”budgetstyreliste”, hvor bl.a. rapporteringen for anlægsprojekterne blev drøftet med henblik på en nærmere afgrænsning af opgaven.

   Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte anlægsramme, mindskes.

   Forvaltningen har udarbejdet en fælles skabelon for alle udvalgene og i bilag nr. 1 er vedlagt en oversigt over de anlægsprojekter, der administreres af Teknisk Udvalg.

   Som udgangspunkt er der medtaget enkeltprojekter med en budgetsum på mindst 3 mio. kr. i enten 2016 eller 2017 samt de projekter, der sammenlagt i perioden 2017-2020 har en budgetsum på 5 mio. kr. eller derover.

   Indenfor Teknisk Udvalgs område er anlægsaktiviteten høj i disse år. Derfor er forvaltningen udfordret på at få gennemført projekterne indenfor de år, hvor der er afsat rådighedsbeløb i anlægsbudgettet. Der er stor opmærksomhed på denne udfordring, og der sigtes mod at opnormere området med henblik på at gennemføre projekterne til den ønskede tid.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

    

   at udvalget drøfter status for gennemførelse af udvalgets anlægsprojekter jfr. bilag 1.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg drøftede status for gennemførelse af udvalgets anlægsprojekter jfr. bilag 1.

 • 3 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 - Teknisk udvalg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Teknisk Udvalgs område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt, beløb i 1.000 kr.)

   Stednr.

   Projekt

   Note

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   002545

   Møgelkær 1. etape

   1

   15.325

   14.478

   -847

   002546

   Møgelkær 2. etape

   1

   9.340

   9.547

   207

   230055

   Rejsekortet - etablering

    

   2.353

   2.313

   -40

   222201

   Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund

   2

   3.420

   2.932

   -488

   223050

   Sideudvidelse ml. Vammen og Rødding Tinghøjvej/Korsbakken

   3

   3.200

   3.654

   454

   223076

   Nørre Langgade, Rødkærsbro

    

   2.200

   2.201

   1

   222020

   Nørreåstien, syd om Søndersø, Viborg

    

   2.104

   2.104

   0

   222061

   Bymidter, Bjerringbro – Bro over Gudenåen ved Møllebækken

   4

   2.700

   2.944

   244

   230052

   Udvikling af kollektiv trafik, midtby

   5

   1.900

   2.156

   256

    

    

    

    

    

    

   I alt

    

    

   42.542

   42.329

   -213

    

   Bemærkninger til større afvigelser:
   1: De to byggemodninger er lavet med overlap fra 1. til 2. etape. Der er derfor forhold, som er udført under den ene etape, der har forbedret forholdene i den anden etape, hvilket har bidraget til en forskydning. Derudover blev anlægsarbejdet for 1. etape vundet i en periode med billige tilbud.

    

   2: Mindreudgiften skyldes primært lavere licitationspriser samt begrænsede ekstraudgifter i forhold til budgetteret.

    

   3: Merudgifterne skyldes primært ekstra udgifter til etablering af busholdeplads samt udskiftning af uegnet jord i vejtracé.

    

   4: Merudgifterne skyldes ekstra udgifter til opsætninger af lys henover broen efter ødelæggelser af det projekterede samt udgifter som følge af blød bund ned over eng samt op mod Gudenåen.

    

   5: Merforbruget vedrører ombygningen af Trappetorvet, som blev dyrere end forventet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at de anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at de anførte anlægsregnskaber godkendes

 • 4 Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 for boligområde i Møgelkær, Viborg
  • Sagsfremstilling

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 2. nov. 2016 (sag nr. 2) at igangsætte en ændret planlægning for delomr. II og III i lokalplan nr. 233 således, at der fremadrettet gælder følgende bestemmelser:

    

   ·         delomr. II udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8½ m. – alternativt åben-lav boligbebyggelse - (ændret fra rækkehuse/etageboliger i 2-3 etager),

   ·         delomr. III udlægges til åben-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8½ m - (ændret fra etageboliger i indtil 15 meters højde).

    

   Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Forslag til tillæg 1 - lokalplan nr. 233 er i bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   De to delområder ligger øst for hovedadgangsvejen Møgeltoft og syd for sidevejen Svalelunden i Møgelkær. Mod vest grænser området op mod et mindre grønt område samt nyt parcelhuskvarter og mod syd af beplantning og tidligere sandgrav.

    

   Planforhold

   Kommuneplan

   Forslag til tillæg 1 til lokalplan 233 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 for delomr. II og III.

   Tillægget har til formål at udlægge delområderne til boligformål.

    

   Delområde II er på ca. 15.000 m2 og udlægges til tæt-lav boligbebyggelse med mindste grundstørrelse på 400 m2. Hvis det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan området i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 14 parcelhuse (efter samme bestemmelser som delområde III) - jf. illustration i forslag til tillæg 1 til lokalplan - side 10 og 11.

    

   Delområde III er på ca. 11.000 m2 og udlægges til åben-lav boligbebyggelse. Parcelhusgrundene udstykkes med en størrelse på min. 800 m2 og maks. 1300 m2. Grundene placeres på hver side af en nord-syd gående vej, og der kan udstykkes 12 byggegrunde.

    

   Såvel delområde II og III vejbetjenes fra Svalelunden for at undgå flere tilslutninger til Møgeltoft.

    

   Tillæg 1 til lokalplan 233 har til formål at sikre udformning af et attraktivt boligområde indrettet efter de landskabelige forhold. Området giver mulighed for at udnytte det skrånende terræn til spændende bebyggelse.

    

   Mellem delområde II og III er der etableret et smalt grønt fællesareal, der dels skaber forbindelse mellem delområderne, dels til det grønne fællesareal delomr. Va syd for udstykningen, og dels til delområde Vb, der ligger vest for udstykningen. Herved forbindes udstykningen også med legepladsen ved Møgelvang og parcelhusområdet Møgeltoft.

    

   Der etableres cykel- og gangsti fra den sydlige del af delomr. II og III til Møgeltoft.

    

   Der er nødvendigt at etablere et ca. 250 m2 forsinkelsesbassin i den syd-østlige del af delomr. Va (den tidligere sandgrav) til forsinkelse af vejvand, inden det ledes i regnvandsledninger i Møgeltoft. I tørvejr fremstår arealet tørt, men i regnvejr kan der stå ca. 0,5 m regnvand fra vejene i den nye udstykning.

    

   Budgetmæssige konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.

   Der vil være udgifter til:

   ·         byggemodning af området.

    

   Viborg Kommune har tidligere foretaget arkæologiske prøvegravninger i området, og det er herefter frigivet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet. Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.

    

   Miljøvurdering

   Arealet er tidligere screenet i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan nr. 233, og

   Viborg Museum har foretaget arkæologisk forundersøgelse af området og fundet væsentlige fortidsminder i dele af området. Fortidsminder er undersøgt, og arealet frigivet.

    

   Forvaltningen har foretaget ny screening for den ændrede planlægning af delområde II og III. Den foreslåede ændring betyder, at de 2 delområder vil indeholde færre boliger med en reduceret bygningshøjde til maks. 8½ m. Det mindre antal boliger medfører samtidig reducering af biler i området.

   Ændringen af delområderne reducerer også den negativ effekt i forhold til overfladevand og udledning af spildevand.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planforslaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Forkortet offentlig høring som følge af frikommuneforsøg

   Viborg Kommune er udpeget som frikommune og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017. Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Der kan bl.a. ændres i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 kun sendes i offentlig høring i 4 uger mod de normale 8 uger, da tillægget giver mulighed for en reducering og mindre ændring i forhold til den eksisterende anvendelse af området.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da tillæggets omfang er af mindre karakter.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af forslag til tillæg kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil tillægget blive endelig vedtaget uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   at der ikke afholdes borgermøde, og

    

   at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233 gennemføres som et frikommuneforsøg i forbindelse med Viborg Kommunes udpegning som frikommune.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 5 Forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A, tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Viborg Kommune har som frikommune mulighed for at udvide afgrænsningen og den maksimale bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg, samt at planlægge for udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m2.

    

   Økonomiudvalget har den 13. marts 2013 (sag nr. 13) igangsat planlægningen for udvidelse af aflastningscentret ved Holstebrovej i Viborg.

    

   Økonomiudvalget har den 19. juni 2013 (sag nr. 1) taget stilling til planlægningen efter afholdt fordebat - herunder fastsat planlægningens afgrænsning og igangsat redegørelsen jf. frikommuneloven. 

    

   Frikommuneforsøget er betinget af, at Viborg Kommune udarbejder en redegørelse, der bl.a. skal indeholde en vurdering af konsekvenserne for detailhandel i bymidten, oplandsbyer og nabokommuner. Redegørelsen var i 8 ugers høring hos bl.a. nabokommunerne. Økonomiudvalget har den. 18. september 2013 (sag nr. 8) godkendt denne redegørelse.

    

   Økonomiudvalget har den 11. december 2013 (sag nr. 10) godkendt en præcisering af planlægningen.

    

   Miljøministeren og Økonomi- og indenrigsministeren har den 17. november 2014 godkendt frikommuneforsøg, så Viborg Byråd kan udvide aflastningscenteret ved Holstebrovej i Viborg, samt planlægge for udvalgsvarebutikker over 2.000 m². Se godkendelsen i bilag 1.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 28. januar 2015 (sag nr. 4) at der i planlægningen arbejdes videre med en rundkørsel i krydset 3 x Livøvej. 

    

   For at udmønte frikommuneforsøgene skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag i form af lokalplaner, kommuneplantillæg og miljørapport. Lokalplaner og kommuneplantillæg må ikke regulere andre forhold, end dem, der er nødvendige for at realisere frikommuneforsøgene. Lokalplaner med tilhørende kommuneplantillæg bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest 1 år efter frikommune-forsøgets afslutning d. 1. juli 2017. Er planerne alene udnyttet delvis, bortfalder de dele, der ikke er udnyttet. Derfor forelægges udvalget nu to forslag til lokalplaner, et der regulerer anvendelse, byggemuligheder, disponering, vejadgang, beplantning mm, og et der alene regulerer de ændrede detailhandelsmuligheder jf. frikommuneforsøget.

    

   Planlægningen har afventet, at der skulle komme konkrete projekter i det udvidede område. Sådanne projekter er ikke opstået, men for at udmønte frikommuneforsøget skal det nødvendige plangrundlag vedtages inden d. 1. juli 2017.

    

   Med planlægningen foreslås aflastningscentret udvidet med ejendommene Livøvej 16, 18, 19, 20-22 og Ærøvej 21-29 der ligger i Viborgs vestlige bydel. Aflastningscentret udvides med i alt 20.000 m2 detailhandel, heraf fordeles de 14.000 m2 på udvidelsen ved Livøvej. 

    

   Oversigtskort er i bilag 2.    

    

   Eksisterende planforhold

   Lokalplan

   Livøvej 20-22 og Ærøvej 21-29 er omfattet af byplanvedtægt nr. 35, der udlægger området til erhverv.

   Livøvej 19 er omfattet af lokalplan nr. 81, der udlægger området til erhverv.

    

   Ærøvej 21-29 og Livøvej 19 er endvidere omfattet af lokalplan nr. 140, der regulerer skiltning og beplantning langs Holstebrovej.

    

   Det eksisterende aflastningscenter ved Holstebrovej er omfattet af lokalplan nr. 396.

   Den ønskede udvidelse er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplanlægning, og realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   Kommuneplan 2013-2025

   Livøvej 16 – 22 er omfattet af rammeområde VIBV.E1.01, der er udlagt til lettere erhverv. Livøvej 19 er omfattet af rammeområde VIBV.C3.03, der er udlagt til centererhverv. Ærøvej 21-29 er omfattet af rammeområde VIBSV.C3.03, der er udlagt til centererhverv.

    

   Planlægningen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025 hvad angår anvendelsen og detailhandelsudvidelsen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   Ny planlægning

   Forvaltningen har udarbejdet følgende plangrundlag for at udmønte frikommuneforsøgene:

   -        udkast til forslag til lokalplan nr. 426, der er i bilag 3

   -        udkast til forslag til lokalplan nr. 426A, der er i bilag 4

   -        udkast til forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 5.

   -        Miljøvurdering der belyser de miljømæssige konsekvenser af projektet, der er i bilag 6.

    

   Forslag til lokalplan nr. 426

   Forslag til lokalplan nr. 426 giver mulighed for en udvidelse af aflastningscentret ved Holstebrovej med ejendommene Livøvej 16, 18, 19 og 20, samt Ærøvej 21-29, således at disse ejendomme kan anvendes til centerfunktioner som restauranter, forlystelser, liberale erhverv, samt engroshandel og værksteder i tilknytning til disse funktioner. Butikker kan kun etableres i overensstemmelse med lokalplan nr. 426A.

    

   Lokalplanen regulerer alene byggemuligheder, disponering, vejadgang, beplantning mm.

    

   Bebyggelsen skal placeres inden for afgrænsede byggefelter.

    

   I delområde Ia og Ib – på Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22 - kan bebyggelse opføres i op til 2 etager med en højde på op til 10 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 %.

    

   I delområde II – på Ærøvej 21-29 – kan bebyggelse opføres i op til 4 etager med en højde på op til 15 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70.

    

   Lokalplanforslaget sikrer bl.a., at der etableres præsentabel facadebebyggelse, grønne forarealer og beplantning mod de overordnede veje. For at sikre, at bebyggelse indgår som en del af en bymæssig sammenhæng, fastlægges der byggelinjer mod de overordnede veje.

    

   Der må ikke være synligt udendørs oplag, og udendørs varegårde og lign. skal afskærmes.

   Lokalplansforslaget udlægger endvidere areal til etablering af en rundkørsel i krydset ved 3 x Livøvej jf. Teknisk Udvalgs beslutning d. 28. januar 2015 (sag nr. 4).

    

   Forslag til lokalplan nr. 26A

   Forslag til lokalplan nr. 426A er et tillæg til lokalplan nr. 396 for det eksisterende aflastningscenter og lokalplan nr. 426 for udvidelsen. Lokalplan nr. 426A omfatte dermed hele aflastningscenteret. 

    

   Lokalplan nr. 426A regulerer alene de ændrede detailhandelsmuligheder jf. frikommuneforsøget. Øvrige anvendelsesmuligheder, byggemuligheder, disponering, vejstruktur og beplantning fremgår af hhv. lokalplan nr. 396 for det eksisterende aflastningscenter, og lokalplan nr. 426 for udvidelsen af aflastningscenteret. Derved sikres, at når frikommuneforsøget udløber, så gælder fortsat lokalplan nr. 396, og der opstår ikke en periode uden plangrundlag. Desuden sikres, at planlægningen ikke blandes sammen – dvs. det fremgår tydeligt, hvilke muligheder der er frikommuneforsøg, og som derfor bortfalder et år efter forsøgets ophør, hvis de ikke er realiseret.

    

   Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 426A er lokalplan nr. 396 og lokalplan nr. 426 fortsat gældende, med de tilføjelser, som fremgår af tillægget.

    

   Lokalplanens indhold følger beslutningen i Økonomi- og erhvervsudvalget d. 19. juni 2013 og 11. december 2013. Lokalplanen har til formål, at den samlede rammen for detailhandel i aflastningscenteret øges med 20.000 m2. Udvidelsen kan alene anvendes til udvalgsvarebutikker over 2.000 m2. Der gives ikke mulighed for dagligvarebutikker eller udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varer.

    

   Udvidelsen fordeles, så 16.000 m² kan placeres i det udvidede aflastningscenter (delområde Ia, Ib og II i lokalplan nr. 426), mens de øvrige 4.000 m2 kan etableres inden for det eksisterende aflastningscenter (delområde I, II og III i lokalplan nr. 396).

    

   Inden for det eksisterende aflastningscenter giver denne lokalplan mulighed for, at der kan etableres yderligere 4.000 m² udvalgsvarehandel, der fordeles, så 2.000 m2 kan etableres nord for Holstebrovej og 2.000 m2 syd for Holstebrovej. 1.500 m2 af disse kan kun anvendes til udvidelse af eksisterende butikker. De øvrige 2.500 m2 kan anvendes til en ny udvalgsvarebutik på 2.000 – 2.500 m2 eller til udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutikker.

    

   I det udvidede aflastningscenter kan der på ejendommene Ærøvej 21-29 (delområde II) kun etableres en udvalgsvarebutik på 2.000-2.200 m2.

    

   På Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22 (delområde Ia og Ib i lokalplan nr. 426) kan der i alt etableres 13.800 m2 udvalgsvarehandel, heraf skal en udvalgsvarebutik være 4.000 m2 – 6.000 m2, og op til 4 udvalgsvarebutikker på 2.000 m2 – 5.000 m2.

    

   Lokalplanen sikrer endvidere, at 10.000 m2 af de 20.000 m2 kun kan anvendes til butikker, der forhandler store udvalgsvarer såsom køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve, børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fiskeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler ol.

    

   Forslag til tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025.

   Lokalplanforslagene er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune hvad angår rammer og retningslinje for detailhandel.

    

   Med kommuneplantillægget udvides rammeområde VIBV.C3.01 til at omfatte ejendommene Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22, samt Ærøvej 21-29.

    

   Retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder ændres, så aflastningscentret udvides. Aflastingscentret inddeles i tre butiksområder – VIBV.D2.1A (det eksisterende aflastningscenter) VIBV.D2.1B (Livøvej 16, 18, 19, 20 og 22), og VIBV.D2.1C (Ærøvej 21-29).

    

   Kommuneplantillægget indeholder bl.a. en redegørelse for udvidelsen af detailhandelen og dennes påvirkning på den øvrige detailhandel i kommunen.

    

   Økonomiske konsekvenser

   På grundlag af Teknisk Udvalgs beslutning d. 28. januar 2015 (sag nr. 4) stilles der i lokalplan 426 krav om, at der skal etableres en rundkørsel i krydset 3 x Livøvej, inden Livøvej 20-22 kan tages i brug til detailhandel.

    

   Med hjemmel i vejlovens § 49 (tilladelse til adgang), skal 1/3 af rundkørslen finansieres af ejendommen Livøvej 20-22. Viborg Kommunes udgifter er dermed de resterende 2/3, svarende til ca. 1.850.000 kr. Disse midler er ikke afsat i budgettet. Det præcise beløb fastsættes dog først, når anlægget er etableret.

    

   Lokalplan nr. 426 giver mulighed for at Livøvej kan ombygges med fortove og cykelsti. Det er Viborg Kommune der skal betale for udgifterne til en evt. ombygning.

    

   Ombygninger iværksættes først, når der er konkrete projekter.

    

   Miljørapport

   Forvaltningen har vurderet, at planforslagene vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 5.

    

   I miljørapporten fokuseres der på:

   -        De trafikale forhold, herunder trafikafvikling og trafiksikkerhed samt en analyse af behovet for ombygninger af veje, kryds mv.

   -        Detailhandel og indkøbsmønstre - konsekvenser for detailhandel i forhold til befolkningens levevilkår,

   -        Byliv og bymiljø

    

   Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

    

   Vurdering af virkning på miljøet (VVM)

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.

    

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større udvidelse af detailhandelsmulighederne i aflastningscentret. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A,  tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 426, forslag til lokalplan nr. 426A,  tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025, samt tilhørende miljørapport for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

 • 6 Endelig vedtagelse af lokalplan 467 for et centerområde ved Rossensgade, Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Der er ønske om at opføre en dagligvarebutik på Rossensgade i Bjerringbro. Den gældende lokalplan rummede ikke en tilstrækkelig detailhandelsramme til den nye butik, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 10. august 2016 (sag nr. 2) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 467 centerområde ved Rossensgade i Bjerringbro i offentlig høring fra den 20. august til den 12. oktober 2016.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 467

   Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål og giver mulighed for detailhandelsbutik og boliger.

    

   Vejene i området ændres, idet vejarealet mellem Rossensgade og Grønnegade nedlægges. Vejadgang for kundetrafikken sker til og fra Grønnegade – vejadgangen for vareindleveringen sker fra Rossensgade.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at sikre at den nye bygning placeres i facadelinjen mod Markedsgade samt at fastlægge principperne for områdets beplantning.

    

   Ved godkendelse af lokalplanforslaget til den offentlige høring ønskede Udvalget en ændring af formålsparagraffen fra ”at fastlægge principperne for områdets beplantning” til ”at sikre en hensigtsmæssig beplantning”. Ændringen indføjes i forbindelse med den endelige vedtagelse.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025.

    

   Den offentlige høring

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Der er i høringsperioden kommet et høringssvar til planforslaget:

   Ejeren af Rossensgade 4 ønsker at gøre indsigelse mod lokalplanforslag 467:

   ”Forslaget indebærer en forringelse for vor ejendom, idet der afskæres mulighed for både kørende og gående trafik fra Rossensgade til Grønnegade. Samtidig forudses trafikpropper i forbindelse med aflæsning af lastvogne fra Rossensgade. Der er i forvejen stor trafik på Rossensgade med udkørslen mod Markedsgade.”

    

   Forvaltningen bemærker, at nedlæggelsen og salget af en mindre del af Rossensgade er nødvendig for, dels at butikken kan opnå en rentabel størrelse og dels for at der kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser til butikken. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der skulle være større trafikale problemer fra Rossensgade til Markedsgade og vurderer, at der stadig vil være en fuld acceptabel adgang til ejendommen.

    

   Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanen vedtages uændret. 

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Salget af en mindre del af Rossensgade forventes ikke at indbringe et provenu, der dækker handelsomkostningerne.

    

   Nedlæggelsen og salget vil fjerne en meget lille andel af vedligeholdelsesomkostningerne i forbindelsen med Byparken midt i Bjerringbro.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg.

  • Bilag

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til lokalplan nr. 467 vedtages endeligt med en ændring af formålsparagraffen fra ”at fastlægge principperne for områdets beplantning” til ”at sikre en hensigtsmæssig beplantning”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at forslag til lokalplan nr. 467 vedtages endeligt med en ændring af formålsparagraffen fra ”at fastlægge principperne for områdets beplantning” til ”at sikre en hensigtsmæssig beplantning”

 • 7 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025 for boligområde ved Rosenvænget i Viborg.
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. august 2016 at vedtage forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 for boligområde ved Rosenvænget i Viborg med henblik på offentlig høring i 8 uger. (Sag nr. 45). Forslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse på areal, hvor den nedrevne Rosenvænget Skole har ligget.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Lokalplan og kommuneplantillæg fremgår af bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 474

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål. Området opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse, hvor der kan opføres 7 boliger. Delområde II udlægges til tæt-lav /åben-lav bebyggelse. Såfremt det viser sig, der ikke er tilstrækkelig interesse for etablering af række- eller dobbelthuse på arealet, kan det i stedet udstykkes til åben-lav bebyggelse med 10 boliger.

   Delområde III udlægges til fælles opholdsareal og regnvandsbassin.

    

   Vejadgang til området sker fra Rosenvænget.

    

   Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår anvendelse. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 66 til kommuneplanen, der ændrer områdets anvendelse fra almen service til boligformål. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er maks. 30% og for tæt-lav bebyggelse maks. 40%. Etageantal forbliver uændret med maks. 2 etager.

   Bygningshøjden ændres fra maks. 12 m til maks. 8½ m. 

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar fra:

   Pia Skov, Søndermarksvej 33, 8800 Viborg.

    

   Høringssvar er i bilag 3.

    

   Forvaltningen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i planlægningen for området.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvaret omhandler lokalplanforslagets formulering om, at planlægningen skaber mulighed for etablering af ”blandet boligbebyggelse” i området. Denne formuleringen opfattes ikke reel, idet man som eneforsøger med lav indkomst ikke har råd til at bosætte sig i et af lokalplanområdets huse. Derfor ønskes oplyst, hvad Viborg Kommune gør sig af tanker om, hvem der får mulighed for at bosætte sig i området? Der kunne jo også planlægges for etablering af lejeboliger, mindre beboelser til studerende og lavindkomstgrupper.

    

   Forvaltningen har i svar til Pia Skov oplyst, at Viborg Kommune er opmærksom på vigtigheden af, at der er et bredt udvalg af boliger til rådighed i kommunen. Planforslaget nr. 474 giver flere muligheder i forhold til boliger i området, idet der både kan bygges egentlige parcelhuse og tæt/lav byggeri (rækkehuse, kædehuse og lign.).

    

   Kommunen kan ikke gennem en lokalplanlægning bestemme, om der skal bygges ejer- eller lejeboliger. Det oplyses, at kommunen samarbejder med boligselskaberne for herigennem at sikre, at der er billigere boliger til leje.

    

   Budgetmæssige konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, der planlægges for.

   Der vil være udgifter til:

   ·         byggemodning af området,

   ·         etablering af støjhegn,

   ·         flytning af transformerstation til en anden placering i nærheden (anslået pris 800.000 kr.).

    

   Viborg Museum har tidligere frigivet arealet til anlægsarbejder. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet.

   Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen foreslår, at de 2 stikveje i boligområdet navngives Rosenvænget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 

    

   at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 

    

   at forslag til lokalplan nr. 474 og forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet.

 • 8 Igangsætning af Lokalplan 469, Indre Ringvej, Viborg
  • Sagsfremstilling

    

   Der foreligger 3 ansøgninger om udvidelse eller etablering af dagligvarebutikker ved hjørnerne af Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningerne er i bilag 2-4. Forvaltningens notat og skitser er i bilag 5-8. På denne baggrund har forvaltningen i løbet af år 2016 været i dialog med en del af de berørte lodsejere i området med henblik på en ny lokalplanlægning.

    

   Ansøgning A ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på 2.000 m² på hjørnet nord for Marsk Stigs vej og langs Indre Ringvej (bilag 2).

    

   Ansøgning B ønsker at udvide eksisterende detailhandelsbutik på ejendommen Marsk Stigs Vej 1 til 2.300 m2 (bilag 3).

    

   Ansøgning C ønsker at etablering af en ny detailhandelsbutik på 2.500 m² syd for Marsk Stigs Vej og langs for Indre Ringvej (bilag 4).

    

   Ansøgning A og B lokalplanlægges i samme lokalplan.

    

   De 3 ansøgninger er alle beliggende indenfor Kommuneplantillæg 24’s delområde C, hvor der i alt kan etableres 9.000 m². De 5.000 m2 er allerede lokalplanlagt. Der er dermed mulighed for at planlægge for 4.000 m² ny detailhandel i delområde C.

    

   Sagen omhandler dels en stillingtagen til fordeling af rammen for detailhandel i delområde C i tillæg nr. 24 og dels igangsætning af ny planlægning for området nord for Marsk Stigs Vej og øst for Indre Ringvej.

    

   Tidligere politisk beslutninger

   Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede d. 12. oktober 2016 (sag nr. 15) at igangsætte lokalplanlægningen for ansøgning C.

    

   Viborg Kommune har som frikommune fået godkendt, at den statistiske metode kan fraviges ved afgrænsning af butiksområdet Viborg Bymidte.

    

   Viborg Byråd vedtog d. 23. september 2015 (sag nr. 8) tillæg nr. 24 til kommuneplan 2013-2025, der udvider butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen. Udvidelsen inddeles i en række delområder (A, B1, B2, B3, C og D) med særlige rammer for omfang og typer af detailhandelsbutikker for at sikre at nye butikker placeres hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede infrastruktur, kollektiv trafik og tilgængelighed, samt for at sikre en god sammenhæng til handelscentre i den nuværende bymidte. Rammerne og fordelingen af detailhandelsmulighederne fremgår af skema og kortbilag på s. 8-9 i kommuneplantillæg 24.

    

   Frikommuneforsøget afsluttes d. 1. juli 2017. Kommuneplantillæggets udpegning bortfalder, hvis detailhandelsrammen ikke er lokalplanlagt inden 1. juli 2017. Med de sædvanlige politiske behandlinger og offentlighedsfaser er det derfor nødvendigt at igangsætte lokalplanerne senest i november 2016.

    

   Teknisk Udvalg har i januar 2016 vedtaget projektplanen for Viborg Baneby (sag nr. 4). Deri besluttes:

   -        at etablere Ny Absalonsvej og nedlægge den eksisterende Absalonsvej

   -        at lukke udkørslen fra Middagshøjvej til Indre Ringvej samt

   -        at lukke udkørslen fra Erik Glippingsvej til Marsk Stigsvej

   -        at vejadgangen fremover varetages af et nyt kryds mellem Indre Ringvej og Ny Absalonsvej samt et nyt kryds mellem Marsk Stigsvej og Ny Absalonsvej. 

    

   Planforhold

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerområde med mulighed for detailhandel jf. kommuneplanens retningslinje 2 for ’Detailhandel og butiksområder’. Det kommende lokalplansforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen incl. de vedtagne kommuneplantillæg.

    

   Området er omfattet af rammeområderne VIBM.C1.20, som udlægger området til centerområde, VIBM. D1, som udlægger området til detailhandelsområde, VIBM.C1.20­_67, der udlægger området til centererhverv, VIBM.D1.1_24, der udlægger området til bymidte samt VIBM.C1.15_T33, som udlægger nye etageantal og nye bebyggelsesprocenter.

    

   Lokalplan

   Området er i dag omfattet af lokalplanerne nr. 127, 127A og 127B, der – ligesom den kommende lokalplan 469 - udlægger området til bydelscenter. Se oversigtskort 1. De 3 ansøgninger er ikke i overensstemmelse med de 3 gældende lokalplaner. Realisering af projekterne kræver således, at der vedtages nye lokalplaner, som jf. frikommuneloven skal være vedtaget inden d. 1. juli 2017.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at 2 af de 3 ansøgninger er umiddelbart realiserbare, mens den tredje ikke er tilstrækkeligt afklaret. Der henvises til bilag 5 for en uddybning.

    

   Udvalget skal tage stilling til:

   Model 1: Detailhandelsrammen skal fordeles som ansøgt (ansøgning A: 600 m², ansøgning B: 900 m² og ansøgning C: 2.500 m²)

   Model 2: Detailhandelsrammen skal fordeles så ansøgning A ikke tilgodeses, ansøgning B får 900 m² og ansøgning C tilbydes en ramme på 3.100 m² - eller

   Model 3: Detailhandelsrammen skal fordeles, så ansøgning A ikke tilgodeses, ansøgning B får 900 m² og ansøgning C tilbyder en ramme på 2.500 m². Derved fordeles de resterende 600 m² ikke.

    

   Projektforslagene

   Som et led i ovenstående anmodes om igangsætning af lokalplan 469 for det markante erhvervsområde langs Indre Ringvej – mellem Marsk Stigs Vej og Jernbanen (Se oversigtskort 1).

    

   Lokalplanen udarbejdes på baggrund af de 3 hovedprincipper:

   1.      De 2 ansøgninger på udvidelse af 2 detailhandelsebutikker

   2.      Lukning af 2 overkørsler: Erik Glippings Vej og Middagshøjvej

   3.      De øgede byggehøjder og øgede bebyggelsesprocenter indarbejdes

    

   Udvidelserne af detailhandelsbutikkerne er lokalplanpligtige.

    

   Med den ret intensive fortætning, som der er lagt op til i hele banebyområdet, så må man forvente at de trafikale udfordringer øges. Det er baggrunden for etableringen af Ny Absalonsvej. Forvaltningen har fået udarbejdet en række skitser (se bilag 6 og 7), som viser, hvordan det fysisk kan sikres, at de enkelte ejendomme får vejadgang til offentlig vej, at ansøger B’s vareindlevering og tilkørselsveje fysisk kan etableres og at en langsom gennemkørsel kan ske fra Indre Ringvej til Ny Absalonsvej. Såfremt gennemkørsel bliver et problem, så forventes bump at kunne sænke hastigheden i området.

    

   Hverken ansøger A eller ansøger B er dog tilfredse med forvaltningens udspil. Ingen af virksomhederne ønsker, at overkørslen til Erik Glippings Vej lukkes.

    

   Hvis lukningen af udkørslen fastholdes, så ser ansøger B ser det som den næstbedste løsning at lukke udkørslen fra Marsk Stigs Vej ved Marsk Stigs Vej (se bilag 8).

   Ansøger A’s næstbedste løsning er en vejlukning ved Ny Absalonsvej, så al vejbetjening fremover kommer til at foregå via ansøger B’s indkørsel (se bilag 8).

   Ansøger A ønsker alternativt at supplere med en indkørsel mere fra Marsk Stigs Vej (hvilket vil betyde to ind/udkørsler fra området med ca. 23 m afstand. Det vil desuden fjerne 5 p-pladser).

    

   Forvaltningen anbefaler, at etablere vej- og parkeringsanlæggene som vist på bilag 6 g 7.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

   ·           Lokalplanområdet omfatter ejendommene, som vist på kortbilag 1,

   ·           Området fortsætter som centerområde med mulighed for butikker, mindre virksomheder mv.

   ·           Der kan kun åbnes op for boliger, hvis det kan dokumenteres, at det støjmæssigt kan lade sig gøre - dels i forhold til trafikstøjen fra Indre Ringvej og Marsk Stigsvej - og dels i forhold til erhvervsstøj fra vareindlevering og lign.

   ·           Der indarbejdes en bebyggelsesprocent på 175%,

   ·           Der åbnes mulighed for 3-4 etager for størstedelen af lokalplanområdet, mens der åbnes for 2-4 etager på ansøger B’s areal (jf. kommuneplanens bestemmelser),

   ·           Områdets trafikale indretning tager udgangspunkt i de udarbejdede skitser (bilag 6 og 7)

   ·           Hærvejsstien indpasses i området.

    

   Først efter etableringen af Ny Absalonsvej kan Absalonsvej, overkørslerne fra Middagshøjvej og fra Erik Glippings Vej nedlægges og vejarealet kan sælges til de tilgrænsende lodsejere.

    

   Miljøvurdering

   Der er ikke gennemført en screening af lokalplanens miljø- og sundhedskonsekvenser endnu.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Anlægsudgifter:

   -        Vejlukningerne kan først ske, når Ny Absalonsvej er etableret.

   -        Ledninger, som pt. ligger i Erik Glippings Vej, omlægges til Ny Absalonsvej. Kloakledninger fyldes med beton og øvrige uaktuelle ledninger bliver blot liggende i jorden.

   -        Arealet fra Erik Glippings Vej’s vejnedlæggelse byttes lige over med det areal, som anvendes til Hærvejsstien på ansøger B’s grund. Den øvrige del af vejarealet sælges til en af de to naboer (Ansøgning A eller B).

   -        Den overflødige del af Absalonsvej og Middagshøjvej sælges til de tilgrænsende lodsejere.

    

   Driftsudgifter:

   De kommunale driftsomkostninger forventes at være uændrede af vejlukningen og salg af restarealet.

   Jordsalget af vejarealerne vil indbringe en beskeden indtægt, som dog ikke forventes at overstige handelsomkostningerne.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse                      Ultimo 2016

   Offentlig høring                                     Primo 2017

   Endelig vedtagelse                                Primo 2017

  • Bilag

  • Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at detailhandelsramme C fordeles, så ansøgningerne B og C imødekommes,

    

   at ansøgning A ikke imødekommes,

    

   at planlægningen sættes i gang efter de nævnte principper,

    

   at vejlukningen af Erik Glippings Vej etableres ved overkørslen til Marsk Stigs Vej, som vist på kortbilag 3,

    

   at vejlukningen af Middagshøjvej etableres ved overkørslen til Indre Ringvej,

    

   at der må ikke etableres en vejlukning mellem ansøgning B og Ny Absalonsvej, som foreslået af ansøger A,

    

   at der kan etableres bump eller lign. hvis der opstår problemer med gennemkørende trafik,

    

   at der ikke må etableres en ekstra overkørsel til Marsk Stigsvej, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde om sagen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg besluttede, at udsætte sagen til næste møde med henblik på at der optages forhandlinger med ansøger A og B vedr. fælles vejadgang.

    

    

 • 9 Frigivelse af budget for pulje til Landsbyfornyelse 2016 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har tidligere behandlet sagen den 10.08.2016 (sag nr. 9).

    

   Erhvervsministeriet har den 26.10.2016 udmeldt et rammebeløb på 1.535.591 kr. (indtægt) for 2016 til Landsbypuljen. Kommunen skal anvende ramme senest 24 måneder efter udmeldelse af den endelige ramme.

    

   Statens andel af puljen udgør 70% og forudsætter en kommunal medfinansiering på 30%, svarende til 658.000 kr.

    

   Udover den kommunale medfinansiering af den statslige støtte er der ved budgetlægningen for 2017-2020 besluttet at afsætte 200.000 kr. til administration af puljen.

    

   Som tidligere oplyst, kan forvaltningen anvise en finansiering af den kommunale medfinansiering via puljen ”Byfornyelse mindre byer”. Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 7.433.000 kr. 2016 på kontoen ”Byfornyelse mindre byer”.

    

   På grund af den sene udmelding fra Ministeriet, er det ikke muligt at anvende puljen i 2016, hvorfor der søges rådighed i 2017.

    

   Udvalget vil primo 2017 få forelagt et udkast til, hvordan midlerne i puljen skal prioriteres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.394.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.536.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   at nettoudgiften på 858.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen  ”Byfornyelse mindre byer” i 2016

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.394.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.536.000 kr. til kontoen ”Pulje til Landsbyfornyelse 2016” med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   at nettoudgiften på 858.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen  ”Byfornyelse mindre byer” i 2016

 • 10 Befæstelse af banesti - mellem Randersvej 19B og Nørbækvej, Hammershøj
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har den 1. maj 2013 (sag nr. 8) i forbindelse med byfornyelse af mindre byer 2013, bevilliget 300.000 kr. til etablering af sti langs kirkegårdsdiget i Hammershøj.

    

   Hammershøj Borgerforening søger nu om tilladelse til etablering af fastbelægning på banestien markeret med rød farve på bilag 1, fra Randersvej 19B til Nørbækvej.

   Hammershøj Borgerforening har søgt og modtaget 100.000 kr. fra ELRO-fonden til befæstelse af banestien. Den pågældende stistrækning er beliggende på matrikel 6by, Over Hammershøj By, Hammershøj, som ejes af Viborg Kommune.

    

   Befæstelse af stien vil blive udført af Hammershøj Borgerforening, dog vil asfaltarbejdet blive udført under kommunens rammeaftale for asfaltarbejder. Tildannelse af rabatter og græssåning omkring stien udføres af Hammershøj Fjernvarme og Hammershøj Borgerforening.

    

   Efter etablering af asfalt på stien er der en samlet stirute rundt ved den østlige del af Hammershøj. Stien vil ligeledes fremadrettet kunne betjene skolebørn fra ejendomme på Nørbækvej samt erhvervsområde øst for Nørbækvej.

    

   Asfaltering af stien er uden udgift for Kommunen. Stien skal i fremtiden vedligeholdes af Viborg Kommune, herunder græsslåning og vinterbekæmpelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at der gives tilladelse til banestien asfalteres på de i sagsfremstillingen stillede vilkår, således at Kommunen har den fremtidige drift og vedligeholdelse af stien.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 11 Ekspropriation af jord til cykelsti
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 15. juni 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har den 31. august 2016 (sag nr. 26) givet en anlægsbevilling til etablering af en række nye cykelstier, som skal påbegyndes i 2016.

    

   Anlæggelse af disse cykelstier forudsætter, at Kommunen skal erhverve sig jord til formålet.

    

   Det drejer sig om følgende stier:

    

   1.    Dobbeltrettet cykelsti mellem Rindsholm – Bruunshåb (Bilag 1)

   2.    Dobbeltrettet cykelsti langs Hessellundsvej, mellem Alhedestien og Lufthavnen/Campingpladsen. (Bilag 2)

   I bilag 3 ses en fortegnelse over de arealer, der skal erhverves.

    

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejernes af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste.

    

   Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til ovennævnte stiprojekter vil Forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris.”

    

   Matrikel 1k, Hessellund, Karup By er ejet af Forsvaret. Areal skal ikke erhverves, idet, det forventes at der kan indgås brugsaftale med Forsvaret.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i dagsordenen omhandlede arealer til cykelstier, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb.

 • 12 Forslag til etablering af cykelsti langs den nordlige del af Falkevej, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har drøftet mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på den nordlige del af Falkevej i Viborg med købmand Søren Gjørtz på Falkevej 2 samt med ejerforeningen for den boligblok, der er beliggende umiddelbart vest for købmandsbutikken. Søren Gjørtz er lejer ved denne ejerforening.

    

   Krydset Falkevej / Holstebrovej er i de sidste to år blevet ombygget i forbindelse med, at området nord for Holstebrovej er blevet overtaget af privat investor, som har etableret erhvervsbyggeri på den tidligere DSB-garage grund. Under byggeriet blev trafikken på Falkevejs nordlige del generet, og det gav gener for cyklister samt kunder til købmanden.

    

   I øjeblikket sker der andre anlægsarbejder på Falkevej, idet ledningsejere er ved at omlægge ledningerne, og Energi Viborg Spildevand skal have etableret et nyt regnvandsbassin tæt på krydset Falkevej/Fasanvej.

    

   I dialogen med ejerforeningen i boligblokken vest for købmandsbutikken er der opstået et ønske om at ændre Falkevej forbi købmandsbutikken, således at der dels etableres cykelsti langs Falkevej på strækningen mellem Holstebrovej og Fasanvej og dels 5 P-pladser i en ny indrykket P-lomme udfor købmandsbutikken.

    

   I bilag 1 ses en grovskitse med dette forslag.

    

   Forslaget betyder, at fortovet og cykelstien skal flyttes ind på det nuværende torveareal ved købmandsbutikken, og trappen ved sydenden af torvearealet skal ændres, så cykelstien kan føres ind til vejanlægget igen. Trappe og torveareal tilhører ejerforeningen, så de skal i givet fald inddrages og tiltræde projektforslaget. Ejerforeningen har givet udtryk for, at de har også har nogle ønsker om at ombygge torvearealet samt ændre på adgangene mellem købmandsbutik og P-pladsen nede ved indgangene til boligerne. De vil også gerne have flere P-pladser til deres boligområde. Det kunne betyde, at anlægsarbejdet hensigtsmæssigt bør laves i fællesskab, således at alle parter, (Viborg Kommune, ledningsejerne og ejerforeningen) deltager i betalingen af ændringerne.

    

   Da forskellige ledningsejere er ved at omlægge en del ledninger i området, kan med fordel samtidig ombygge fortov og etablere stianlægget samtidigt.

    

   Der er ikke lavet et prisoverslag på opgaven, ligesom der heller ikke er lavet et forslag til fordeling af udgifterne mellem parterne.

    

   Ved samme lejlighed kan man med fordel ændre cykelstriben i østsiden af Falkevej til en egentlig cykelsti. I den forbindelse skal der tages højde for at sikre diverse overkørsler ind til virksomhederne langs vejen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at de drøfter mulighederne for at gennemføre projektet med etablering af cykelstier langs Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i forbindelse med gennemførsel af diverse ledningsarbejder, og

    

   at de tager stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med forslaget og at der søges finansiering til projektet via puljen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, hvor der i 2016 er afsat 1 mio. kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg drøftede mulighederne for at gennemføre projektet med etablering af cykelstier langs Falkevej mellem Holstebrovej og Fasanvej i forbindelse med gennemførsel af diverse ledningsarbejder, og besluttede,

    

   at forvaltningen indledningsvist skal arbejde videre med etablering af cykelsti og forbedrede parkeringsforhold på vest siden af vejen og at der søges finansiering til projektet via puljen ”Realisering af trafikplan for Viborg Midtby”, hvor der i 2016 er afsat 1 mio. kr.

 • 13 Orientering om status på banebro-projektet (og nyt Erhvervsgymnasium) Viborg
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har lavet en status for projekter for banebroprojektet mellem Banebyen og Stationsområdet i Viborg. Projektet er behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. september 2016 (sag nr. 7).

    

   Projektering

   Projekteringen af såvel nyt gymnasium som banebro varetages af samme totalrådgiver.

    

   Projekteringen af gymnasium og parkeringsetage er længst fremskreden – aktuelt er der godkendt projektforslag, for- og hovedprojektring er påbegyndt. Der pågår dialog omkring særlige områder for en byggetilladelse, og der er afsendt en ansøgning til at påbegynde myndighedsbehandlingen.

    

   Projekteringen af banebro-projektet er i gang, og der er godkendt dispositionsforslag (første projekteringsfase) med den viste tilpasning af projektets udformning. Desuden er der indledt dialog med Banedanmark om godkendelser og udførelsesforløb i relation til jernbanen, - der er anmodet om sporspærringer i 2018 for funderingsarbejder, montage m.v. af dele til banebroen. Der er foretaget en konkretisering og tilretning af projektets udformning, således er projektet opdelt i flere udførelsesetaper.

    

   Tidsplanen for banebro-projektet er uændret, men der er brugt lidt ekstra tid på at få tilrettelagt projektets tilretninger og proces omkring godkendelser i forbindelse med jernbanen dog således, at tidsplanen stadig er realistisk og rummelig for det kommende forløb.

    

   Grænseflader og samarbejde

   Med udarbejdelsen af forslag til samarbejdsaftalen mellem Viborg Kommune og Mercantec er hovedtrækkene i grænsefladerne mellem projekterne på plads. I det kommende forløb vil grænsefladerne for flere detaljer skulle fastlægges, og der skal findes fælles enighed om flere aftaledokumenter til bl.a. entreprenørerne. Yderligere skal forberedes udmatrikulering af sokkelgrund til den fælles ejerforening (Viborg Kommune kommer til at eje parkeringsetagen og Mercantec kommer til at eje bygningen i øvrigt).

    

   Projektindhold

   Banebro-projektet ses i illustration i bilag 1 i sin tilrettede form. Fra nord ses:

   ·         Biblioteksbroen over Banegårds Allé udformes som en enkel stålbro. Biblioteksbroen er stort set vandret, det øverste niveau på parkeringspladsen ved Biblioteket er næsten samme niveau som det nye gymnasiums niveau 2, og frihøjden over Banegårds Allé kan netop overholdes.

   ·         Passagen er en ca. 30 m lang åben passage igennem gymnasiet på niveau 2. Passagen er niveau som er ca. 8 m bred og 2,8 m høj.

   ·         Hærvejspladsen udgør et åbent torv på niveau 2 på ca. 750 m2. Sammen med Hærvejstrappen og overgangen til Hærvejsbroen (over jernbanen) vil Hærvejspladsen udgøre et byrum, som kan bruges til ophold og aktiviteter, transit, adgangsvej til/fra togperron og som et samlingsareal til arrangementer. Som grundindretning udformes skilte med informationer om offentlig trafik og retning til byens steder og funktioner (sygehus, domkirke, midtby, kaserneområde, baneby mv.). Der planlægges at etablere mindre omfang af fast inventar og beplantning.

   ·         Hærvejsbroen (over jernbanen) er en stålbro med en betonstenbelægning, som derved danner en naturlig forlængelse af ”Hærvejen” fra syd, som optages via rampen fra Erik Glippings Vej. Broens bredde varierer mellem ca. 5-8 m i forløbet. Hærvejsbroen udformes med en længdehældning på 40 ‰, og vandrette reposer og hvilemuligheder ved trapper/elevatorer. Der ønskes beplantning på Hærvejsbroen for at fortsætte Banebyens grønne profil, i det omfang det kan muliggøres sammen med jernbaneområdet.

   ·         Hærvejsrampen er en jordrampe, som varierer i bredder mellem 7-12 m. Rampen udformes med en kombination af trapper i den ene side og en ca. 3,5 m bred rampe med en hældning på 75 ‰ i den anden side (krav vedrørende god tilgængelighed jf. Bygningsreglement er max 50 ‰, mens Viborg Kommunes tilgængelighedspolitik siger max 40 ‰). Da rampen ikke overholder krav til god tilgængelighed udgør stien i terræn og den sydlige elevator den tilgængelighedsmæssige gode adgangsvej til bro og Hærvejsplads.

   ·         Trapper og elevatorer – der er tre sæt hhv. syd og nord for baneterræn samt til perron. Syd for banen og til perron etableres alm ståltrapper med betontrin og elevator hvert sted. Nord for banen er Hærvejstrappen, som er hhv. 5 og 10 m bred. Det er en ståltrappe med betontrin samt siddetrin i midten. Alle trappeløb udføres med cykelslisker.

    

   Aktuelt drøftes størrelser på elevatorer. Forvaltningen forventer med at elevatorerne mindst svarer til type 2 i henhold til TSI-krav, men med ekstra længde (TSI-PRM er internationale krav om tilgængelighed ved perron-adgange som skal overholdes). Således forventes elevatoren mindst at have en indvendig størrelse på 1,10 x 2,10 m og 90 cm bred dør. Såfremt der ønskes en større elevator vurderes det mest fordelagtigt at øge længden af elevatorstolen og evt. bredere dør – men det bliver en prioritering ud fra en økonomisk vurdering senere i projektet.

    

   I projektet ønskes aktivitetsmulighederne understøttet med gratis wifi (trådløst internetadgang) på Hærvejsplads, Hærvejsbro og evt. rampeanlæg, hvis der kan opnås tilladelse hertil.

    

   Der arbejdes med at sikre god, tryg og sikker adgangs- og opholdsmulighed, samt god og robust driftssikkerhed samt tiltag som ikke inviterer til vandalisme. Det er Viborg Kommunes ansvar at sikre togdriften ikke generes som følge af indretninger eller aktiviteter på broen o. lign.

    

   Belægninger udføres skridsikre, og robuste overfor kørsel med fejebil og salt til glatførebekæmpelse. Belysning kommer i fokus i den kommende projektering. Informationsanlæg, skiltning og inventar konkretiseres i det kommende forløb, men anses som meget væsentlige ud fra integrationen i Viborgs centrale trafikale knudepunkt.

    

   Tidsplan

   Tidsplanen for banebroen og gymnasiet er meget afhængige af hinanden, og en forskydning i det ene projekt vil medføre en afledt forskydning af det andet projekt.

    

   Den aktuelle tidsplan for projektet lyder:

    

   Etablering af spunsvæg 1 langs banevej og tilhørende jordarbejder fra januar 2017

   Flytning af parkeringsmulighed til ny plads (vinterafhængig) planlagt til 1. marts 2017                    

   Indledende rokader / tilpasninger, forventet ca. februar 2017

   Indledende byggemodning, jordarbejder og spunsvæg 2 marts - juni 2017

   Udførelse Erhvervsgymnasium maj 2017 – oktober 2018

   Udførelse Banebro januar - december 2018

   Ibrugtagning af Banebro og erhvervsgymnasium ultimo 2018

   Færdiggørelser af omkringliggende arealer starten af 2019

    

   Fremlæggelse

   På mødet vil projektleder Trine Christensen fra forvaltningen gennemgå projektet nærmere og svare på spørgsmål omkring projektet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk udvalg tager sagen til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning

 • 14 Udbudsstrategi for Banebro (og nyt Erhvervsgymnasium), Viborg
  • Sagsfremstilling

   Udbudsstrategi for banebro-projektet (og nyt gymnasium)

   Byrådet har den 13. april 2016 (sag. nr. 23) dels godkendt vinderprojektet fra projektkonkurrencen til realisering og bevilling til at opstarte projektering og forberedende arbejder for opførelsen af nyt Midtbygymnasium, parkeringsetage og banebro (sag nr 22).

    

   Økonomi til banebro-projektet indgår i Kommunens anlægsbudget i perioden 2015-2019 senest tilrettet af Økonomi og Erhvervsudvalget den 14. september 2016 (sag nr 2).

    

   Den 21. september 2016 (sag nr. 7) godkendt Byrådet et forslag til samarbejdsaftalen om projektet.

    

   Der afsat i alt 81,6 mio. kr. til banebroen, samt 25 mio. kr. til parkeringsetagen i gymnasiet. Realdania bidrager til realisering af banebroprojektet med 31,5 mio. kr.

    

   Det samlede projekt omfatter flere delprojekter, nemlig etableringen af Banebroen med Viborg Kommune som bygherre i partnerskab med Realdania samt opførelse af et nyt gymnasium med Mercantec som bygherre inkl. anlæg af parkeringsetage i det nye gymnasiums nederste etage, hvor Viborg Kommune står som bygherre. Viborg Kommune varetager desuden byggemodningen i området, herunder også tilpasning af omkringliggende veje og pladser til de nye forhold såvel forud for som efter byggeriets opførelse. Af hensyn til den overordnede planlægning og koordinering håndteres alle arbejder i delprojekterne (Ny banebro og Gymnasium) som ét samlet projekt.

    

   Udførelsen af projekterne er tæt sammenknyttede, og en del af banebroen (Hærvejsplads m.m.) udføres som en integreret del af udbuddet for det nye gymnasium, som opføres af Mercantec. Ved opdelingen af det samlede projekt i entrepriser og etapevise udbud er det vigtigt at tage hensyn til en kvalitativ og håndterbar udførelse for de enkelte entreprenører og fagligt gode overgange imellem entrepriserne samtidig med at entrepriserne udgør en attraktiv og afgrænset opgave for de bydende. Der vil blive indarbejdet en model, hvor udførelsen sker ud fra en praktisk håndterbar adskillelse mellem entreprenørerne, mens afregningen af udført arbejde sker til det respektive projekt/bygherre.

    

   Udførelsen er – som også projektet – præget af mange involverede, et stort tidspres og høj kompleksitet, hvorfor der er behov for særskilt stort fokus på god styring og håndterbarhed på byggepladsen.

    

   Opdeling af EU-udbud i etaper og entrepriser

   Det samlede projekt, gymnasium og banebro inkl. byggemodning, betragtes udbudsmæssigt som en samlet helhed, og har en samlet forventet håndværkerudgift på ca. 266 mio. kr., således at det samlede projekt skal udbydes i henhold til EU-udbudsbestemmelserne (formuleret i Udbudsloven). Dvs. mindst 80 % af arbejderne skal udbydes som EU-udbud, mens mindre entrepriser/bygherreleverancer kan udbydes som delydelser, med de herfor specificerede betingelserog i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.

    

   Som udgangspunkt tilrettelægges udførelsen og udbuddet for det samlede projekt overordnet i 5 ”etaper”, der hver især rummer et antal entrepriser, som ønskes udformet som anført i vedlagte bilag. Etaperne (”udbudsområder”) overlapper hinanden i både tid og udførelsesområde/byggeplads. Hertil kommer mindre arbejder / bygherreleverancer, som udbydes/indkøbes ud fra mere specifikke krav til design, teknisk funktion eller som særskilt afgrænset arbejde.

    

   Den overordnede opdeling i 5 etaper, betegnet nr. 0-4, (udførelsesområder) udgøres af:

    

   0: Byggemodning i form af spunsvæg og jordarbejder i tilknytning hertil, som afgrænsning til vejanlæg.

   Omfanget af arbejderne for Banebro/Gymnasium i etape 0 udgør ca. 3 mio. kr.
   Arbejder udbydes sammen med udførelsen af ”Banevejen” som EU-udbud med prækvalifikation.

    

   1: Byggemodning i form af yderligere jordarbejder, terrænforberedelse, hovedforsyninger samt forberedelse af vejomlægning, parkeringsmuligheder o lign.

   Den forventede entreprisesum udgør ca. 5,5 mio. kr. Arbejderne i etape 1 håndterer forberedelsen af byggegrund og tilpasninger til opretholdelse af parkeringsmuligheder i stationsområdet før og under projektets gennemførelse. I etape 1 indgår også arbejder som afregnes til Mercantec i henhold til de aftalte grænseflader som er godkendt af Byrådet. Arbejderne udbydes som delydelse og som udbydes offentligt med prækvalifikation i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.

    

   2: Opførelsen af Midtbyens gymnasium inkl. parkeringsetage og dele af banebroens delelementer.

   Den samlede forventede entreprisesum for fagentrepriserne i etape 2 udgør i alt ca. 193 mio. kr.

   Byggearbejderne omfatter overvejende Mercantecs nye gymnasium og Viborg Kommunes parkeringsetage, men der indeholdes også dele af Banebroen (Hærvejsplads og Passagen), samt tilslutninger til omgivende arealer. I entrepriserne indgår arbejder, som afregnes til både Mercantec og Viborg Kommunes anlægsprojekter i henhold til de aftalte grænseflader som godkendt af Byrådet.

   Byggearbejderne udbydes som EU-udbud som offentligt udbud i 12 fagentrepriser.

    

   3: Udførelsen af bro- og stålkonstruktioner, inkl. arbejder på jernbaneterræn

   Den samlede forventede entreprisesum for entrepriserne i etape 3 udgør i alt ca. 52,5 mio. kr.

   Entrepriserne omfatter overvejende Bro- og stålkonstruktioner samt tilhørende understøtninger, fundamenter og anlæg samt tilslutninger der udføres på og i relation til jernbanearealerne som trapper/elevatorer og perronforlængelsen. Arbejderne udbydes som EU-udbud i fire anlægsentrepriser.

    

   4: Færdiggørelsen af terrænarbejder som tilslutning til eksisterende anlæg, veje o. lign inkl. afslutning af byggemodningen.

   Den forventede entreprisesum for i etape 4 udgør ca. 7 mio. kr. Arbejderne udbydes i en anlægsentrepriser som EU-udbud med prækvalifikation.

    

   Bygherreleverancer / Indkøb

   Desuden udbydes/indkøbes enkelte mindre entrepriser / bygherreleverancer, hvor det vurderes særskilt fordelagtigt (fx nedrivningsentreprise), eller der ønskes særskilt indflydelse på design eller teknisk funktion og sammenhæng til eksisterende anlæg (kan være fx informationsanlæg, lamper, parkeringsanlæg, overflader, inventar, beplantning). En stor del af bygherreleverancer defineres senere i projektforløbet, hvor der er større klarhed over de detaljerede muligheder og funktionskrav, herunder også som følge af projektets godkendelser hos banemyndigheder. Bygherreleverancer forventes udbudt/indkøb i henhold til EU-reglerne som delydelser, og i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at opdeling i entrepriser og udbudsformer som beskrevet i vedlagte bilag, og

    

   at forvaltningen bemyndiges til at definere bygherreleverancer og mindre udbud i det kommende projektforløb, som udbydes i henhold til EU-reglerne og Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt. Udvalget bemærker, at der ønskes øget fokus på rådgivnings- og styringsdelen.

 • 15 Nedlæggelse af del af den offentlige vej Rossensgade, Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har den 10. august 2016 (sag nr. 2) i forbindelse med vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 467 forudsat iværksættelse af nedlægning af del af den offentlige vej Rossensgade i Bjerringbro (se oversigtskort bilag 1).

    

   Vejstykkets nedlæggelse er en forudsætning for at kunne realisere lokalplan nr. 467 (se andet punkt på dagsordenen), der giver mulighed for, at postterminalen kan omdannes til centerformål i form af dagligvarebutik.

    

   Det nedlagte areal påtænkes afstået. Afståelsen behandles senere og nærværende sag omhandler alene spørgsmålet om nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej.

    

   Vejens og nedlæggelsens udformning

   Den offentlige vej Rossensgade giver adgang til parkeringsplads, som er parkerings- og bagareal til gågaden Storegade. Parkeringspladsen har også udkørsel til den offentlige vej Realskolevej i modsatte ende af parkeringspladsen. Den offentlige vej Grønnegade giver herudover sammen med den del af Rossensgade, der foreslås nedlagt, mulighed for at tilgå parkeringspladsen ved at køre rundt om den gamle postterminal.

    

   Forvaltningen foreslår, at strækningen, der ligger langs den gamle postterminal, og som går mellem Grønnegade og Rossensgades hovedforløb, nedlægges (se oversigtskort bilag 1).

    

   Vejstykket er ikke adgangsgivende for nogen ejendomme. De berørte ejendomme vil fortsat have direkte adgang til de offentlig veje Grønnegade og Rossensgade.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at vejstykkets funktion i dag alene er som ”smutvej” mellem Grønnegade og Rossensgades hovedforløb, dvs. mellem Netto og parkeringsplads på Rossensgade. Nedlæggelsen vil give kørende ad ”smutvejen” en marginal omvej, mens det ikke har nævneværdig betydning for gående.

    

   Partshøring

   Der er ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med høring af nedlæggelsen, men der er i høring af lokalplanen kommet et høringssvar, der også har relevans for nedlæggelsen. Rossensgade 4 (beliggende på det sydlige hjørne af Rossensgade og Markedsgade) anfører, at nedlæggelse af vejstykket kombineret med fremtidig vareindlevering vil give trafikprop på Rossensgade ved udkørslen til Markedsgade.

    

   Det er i lokalplanen forudsat, at vareindleveringsadgangen er trukket så langt væk fra Markedsgade, at der kan holde flere biler i kø, uden det forhindrer indkørsel i vareindleveringen. Det er derfor Forvaltningens vurdering, at der ikke vil opstå trafikale problemer fra Rossensgade til Markedsgade på den baggrund.

    

   Lovgrundlag

   Kommunen kan træffe beslutning om at nedklassificere en offentlig vej til privat fællesvej, privat vej eller helt at nedlægge vejarealet, når det sker på baggrund af en samlet trafikal vurdering, jf. vejlovens § 15. Nedlæggelse behandles efter reglerne i vejlovens §§ 124-128.

    

   En offentlig vej skal helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Dette fremgår af vejlovens § 124, stk. 2. Opretholdelse som vej kan ske ved, at vejarealet fastholdes som privat fællesvej, dvs. en vej på privat ejendom med flere vejberettigede brugere, som privat vej for en enkelt ejendom, eller som offentlig vej.

    

   Som ejer af en ejendom, der bliver berørt af kommunens planer om nedlæggelse af en vej, har man mulighed for at komme med indsigelser til de planlagte ændringer i løbet af en høringsperiode på mindst 8 uger, jf. vejloven § 124 stk. 6-7.

    

   Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at en del af en vej er eneste adgang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel nedlægger vejen, kan spørgsmålet om vejens opretholdelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne, jf. vejlovens § 124 stk. 7. Dette skal ske inden 4 uger fra, at kommunen har meddelt sin afgørelse.

    

   Kommunen råder frit over nedlagte vejarealer, jf. vejloven § 127. Kommunen har ansvaret for matrikulær berigtigelse af nedlæggelsen.

    

   Økonomi

   Nedlæggelse af vejstykket vil medføre en uvæsentlig ændring af driftsområdet for offentlige veje. Matrikulær berigtigelse forudsættes afklaret i forbindelse med et efterfølgende salg af det nedlagte areal.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at del af Rossensgade, som skitseret på oversigtskort i bilag 1, nedlægges som vejareal.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 16 Trafikplan for Viborg Kommune - indkomne forslag og idéer i fordebatten
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalgs behandling af indkomne forslag og idéer i fordebatten vedrørende trafikplanen er grundlag for Forvaltningens videre arbejde med udkast til Forslag til Trafikplan for Viborg Kommune.

    

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet 28. september 2016 (sag nr. 6) at igangsætte planlægningen med en fordebat indtil 4. november 2016, og at der afholdes cafémøde, arbejdes i ”åbent kontor” og der gennemføres en holdningsanalyse i forbindelse med fordebatten.

    

   Fordebatten er slut nu. Der er afholdt cafémøde på Rådhuset med ringe fremmøde. Projektteamet (bestående af repræsentanter fra forvaltningen og rådgiver) har arbejdet i ”åbent kontor” i Frederiks, Stoholm, Bjerringbro og Skals. Her har i alt 29 borgere benyttet sig af muligheden for at drøfte problemstillinger, forslag og idéer med projektteamet.

    

   Der har været to muligheder for at give sin mening til kende via hjemmesiden viborg.dk/trafikplan2017. I en holdningsanalyse har borgerne haft mulighed for at sige, hvor tilfredse de er med forskellige trafikale spørgsmål, hvor vigtige disse er for dem, og der har også været mulighed for at komme med forslag til trafikale forbedringer i denne analyse. En anden mulighed har været at indsende forslag med eventuelle bilag i et høringsmodul.

    

   Der er indkommet en del forslag, idéer og bemærkninger til trafikplanlægningen. I holdningsanalysen er der ca. 500 svar, og via høringsmodulet er der indkommet ca. 350 svar.

    

   En opsamling på holdningsanalysen er vedlagt i bilag nr. 1. Alle høringssvar indkommet via høringsmodulet ligger på hjemmesiden viborg.dk/trafikplan2017. Et resumé af høringssvar fra høringsmodulet er vedlagt som bilag nr. 2.

    

   Nedenfor gives et resumé af holdningsanalysen, og de indkomne idéer og forslag fra høringsmodulet.

    

   Holdningsanalysen
   Godt halvdelen af de ca. 500 svar er fra borgere i Viborg (postnr. 8800), og de øvrige fordeler sig rundt i resten af kommunen. Mere end 90% af husstandene i undersøgelsen råder over mindst én bil og mindst én cykel, og de to transportmidler udgør tyngden af ture i den daglige transport. Den gennemsnitlige pendlingstur blandt respondenterne er 29 km for ture i bil og 4 km for ture på cykel.

    

   På vejområdet er der i Viborg stor tilfredshed med såvel forbindelserne til indkøbsmuligheder, som forbindelserne ud af kommunen – begge forhold som tillægges en stor betydning. Det samme gør sig gældende for stinettet – både i relation til daglige ture og rekreative ture.

    

   Uden for Viborg er der også tilfredshed med forbindelserne til indkøbsmuligheder, men der er flere, som ikke er tilfredse med vejforbindelserne ud af kommunen. Der er også flere, som ikke er tilfredse med stinettet og driften af veje og stier. Også her tillægges disse forhold stor betydning.

    

   Vurderingen af den kollektive trafik adskiller sig meget i forhold til de øvrige forhold, der er belyst i analysen. Der er en stor spredning i svar – både med hensyn til vurdering af tilfredshed og betydning af det kollektive trafiktilbud – både i og udenfor Viborg. Den kollektive trafik synes derfor at have et særligt fokusområde

   Omkring hver femte respondent vil være villig til at stille bil til rådighed for en ordning med delebil eller samkørsel, men under 5% deltager i en sådan. Der kan således være et potentiale for vækst på dette område. Men svarene viser, at det skal være komfortabelt, billigt og helst sammen med nogle, man kender.

    

   Indkomne idéer og forslag

   Størstedelen af høringssvarene vedrører veje og stier, mens en mindre del af høringssvarene omhandler den kollektive trafik.

    

   Der er flere forslag om udbygning af det overordnede vejnet og en østlig omfartsvej ved Viborg for at forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Der er ligeledes flere forslag om omfartsveje eller nye vejforbindelser ved flere af de øvrige større byer i Viborg Kommune med henblik på at aflaste bymidterne for biltrafik. Der er mange forslag og ønsker om hastighedsdæmpning på boligveje og en forbedring af trafiksikkerheden omkring flere af kommunens skoler. Der er desuden en del forslag om at forbedre trafiksikkerheden på veje og i kryds især i åbent land.

    

   En stor del af høringssvarene er forslag om anlæg af nye stier. Nogle af forslagene vedrører ønsket om sammenhængende stiforbindelser, som kan understøtte brugen af cyklen som transportmiddel for f.eks. pendlere. Andre forslag har en mere lokal karakter som f.eks. at få mere sikre skoleveje eller bedre adgang til fritidsaktiviteter.

    

   Forslagene om kollektiv trafik spænder bredt fra ønsket om bedre togforbindelser mellem Viborg og Aarhus og en nærbane med betjening af flere af kommunens byer til konkrete forslag om bedre betjening af specifikke geografiske områder eller bedre weekendbetjening. En udbredelse af "Viborgbilletten" og anvendelsen af skolebusruterne nævnes ligeledes i flere af forslagene. Midttrafik ønsker en politisk stillingtagen til, om ”lighedstilgangen" eller "markedstilgangen" skal være baggrunden for den fremtidige kollektive trafik i Viborg Kommune.

    

   Generelt nævnes, at der er behov for øget opmærksomhed omkring vedligeholdelse af veje og stier, herunder afstribning, samt vedligeholdelse af gadebelysning. De forslag, der vedrører drift, vil blive vurderet i den daglige drift og vedligeholdelse.

    

   Den videre proces

   På baggrund af Teknisk Udvalgs behandling af de indkomne forslag og idéer til trafikplanlægningen udarbejder Forvaltningen et udkast til Forslag til Trafikplan. Forslaget forventes behandlet i Teknisk Udvalg maj / juni 2017 og sendt i offentlig høring i august 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Udvalget drøfter de forskellige grupper af input fremkommet i høringsperioden, og

    

   at Forvaltningen arbejder videre med forslag til trafikplan ud fra de problemstillinger, der er kommet frem via de indkomne forslag fra borgere m.v., datagrundlag samt den politiske drøftelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt. Der ønskes et særligt fokus på det overordnede vejnet omkring Viborg i den videre planlægning. Den videre behandling af planen opdeles i temaer og drøftes løbende.

 • 17 Stillingtagen til opslag af 2 tilladelser til taxikørsel (geografisk afgrænset til tidligere Karup Kommune)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 25. november 2015 (sag nr. 8), at der kun opslås 2 tilladelser af de 4 indleverede tilladelser til taxikørsel med geografisk afgrænsning indenfor tidligere Karup Kommune.

    

   De 2 tilladelserne til taxikørsel blev indleveret af Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxi), idet han ønskede at nedtrappe sin taxiforretning på grund af alder. Jens Anker Damgaard har herefter 2 tilladelser til taxikørsel.

    

   Antallet af tilladelser indenfor tidligere Karup Kommune fordeler sig således p.t.:

    

   Frederiks Taxi          2 tilladelser

   Karup Taxi               2 tilladelser

    

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 16. marts 2016 (lukket sag), at Peter Bräuner, Trehuse 4, Frederiks, 7470 Karup J., tildeles de 2 opslåede tilladelser til taxikørsel indenfor tidligere Karup Kommune.

    

   Med mail af den 9. maj 2016 meddeler Peter Braüner, at han grundet personlige omstændigheder ikke ønsker at gøre brug af de 2 udstedte tilladelser til taxikørsel.

    

   Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxi) har med mail af den 1. juni 2016 ansøgt Trafik- og Byggestyrelsen om, at hans 2 tilbageværende tilladelser til taxikørsel ønskes overdraget til sin datter, idet hun ønsker at drive taxiforretningen videre. I taxibekendtgørelsens § 5, stk. 3 fremgår, at en tilladelse skal udnyttes af den, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre. Trafikministeren kan dog under særlige omstændigheder gøre undtagelse fra overførselsforbuddet. Trafik- og Byggestyrelsen meddeler i brev af den 1. august 2016 godkendelse til overdragelse af de 2 tilladelser til taxikørsel til Jena Anker Damsgaards datter.

    

   Forvaltningen har forespurgt såvel Frederiks Taxi som Karup Taxi om der efter deres vurdering vil være behov for genopslag af de 2 tilladelser, som Peter Brüner ikke ønsker at gøre brug af. Begge taxiselskaber er enige om, at de nuværende 4 tilladelser til taxikørsel er passende til betjening af området.

    

   Til daglig er der næsten ingen lokale taxiture med borgere at betjene, ligesom kunder fredag og lørdag aften og nat sagtens kan betjenes med det nuværende antal vogne.

   Med hensyn til betjeningen af taxikunder til og fra Karup Lufthavn med de nuværende antal ankomster / afgange er det sjældent, at der mangler vogne, idet der er indgået en aftale med bytaxierne i området om, at de må søge hyre på de lokale taxiholdepladser i tidsrummet kl. 06.00-10.00.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for det enkelte geografiske område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden.

    

   Forvaltningen vurderer, at 4 taxier p.t. er tilstrækkeligt til at betjene befolkningen i tidligere Karup Kommune, således at det kan ske på en tilfredsstillende måde.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at der ikke opslås yderligere tilladelser til taxikørsel indenfor området tidligere Karup Kommune.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 18 Orientering om status på grundsalg til boligformål
 • 19 Nyt rammeudbud af asfaltbelægninger 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune indgik i 2013 en 4-årlig rammeaftale med asfaltfirmaerne Lemminkainen A/S og Munck Asfalt A/S på udførelse af henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling gældende for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2017.

    

   Da rammeaftalerne udløber til foråret 2017, skal Teknisk Udvalg tage stilling til, hvorledes udførelse af nye asfaltbelægninger skal udbydes herefter.

    

   Forvaltningen har evalueret forløbet med rammeaftalerne på asfaltområdet og noteret følgende:

   -      Asfaltpriserne ved udbuddet lå 20-25 % under de gældende asfaltpriser, og med den indbyggede prisindeksregulering har priserne i aftaleperioden været reduceret yderligere med 5 - 10 %. Dette har medført fornyelse af større belægningsarealer.

   -      Udlægning af nye asfaltbelægninger er sket i en god dialog med asfaltfirmaerne, således at vejene er blevet fornyet på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til vejenes tilstand, trafikbelastning, ønsket levetid samt økonomi.

   -      Viborg Kommune har i rammeaftalen haft mulighed for at regulere mængderne af udlagte asfaltbelægninger både op og ned uden at priserne er ændret, hvilket dels er sket i forbindelse med forøgelse/reduktion af nye asfaltbelægninger samt økonomisk tilpasning/besparelser på asfaltkontoen. Endvidere har Kommunen med fordel gjort brug af rammeaftalen i forbindelse med færdiggørelse af asfaltbelægninger i nye byggemodningsområder.

   -      Asfaltfirmaerne har tilkendegivet, at den 4-årlige rammeaftale er attraktivt for firmaerne, idet de opnår en fast ordrebeholdning med en regulær prisafregning uden større risiko. Dette er med til at Viborg Kommune kan opnå attraktive priser på asfalt.

    

   På baggrund af ovennævnte er det forvaltningens vurdering, at Viborg Kommune har haft stor udbytte af de to rammeaftaler på asfaltområdet, hvorfor forvaltningen foreslår, at udførelse af nye asfaltbelægninger fra 1. maj 2017 udbydes i en ny 4-årig rammeaftale for henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling.

    

   Viborg Kommune har i budget 2017 og i hver af overslagsårene 2018-2020 afsat henholdsvis 21,4 mio. kr. og 21,9 mio. kr. til nye asfaltbelægninger.

    

   Idet de 4-årige rammeaftaler har en samlet udbudssum på over 38.960.213 kr. skal asfaltarbejderne udbydes i EU-udbud.

    

   Forvaltningen påregner at gøre brug af de nuværende udbudsmateriale med enkelte rettelser og tilføjelser herunder ny tilbudsliste. Tilretning af udbudsmaterialet, indhentning af tilbud og kontraktindgåelse påregnes udført i perioden dec. 2016 - april 2017 og med kontraktstart 1. maj 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at       udførelse af nye asfaltbelægninger fra 1. maj 2017 udbydes i en 4-årig rammeaftale for henholdsvis asfaltslidlag og overfladebehandling,

   at       asfaltarbejderne udbydes i EU-udbud i henhold til Viborg Kommunes gældende udbudspolitik, og

   at       forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med de lavestbydende.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelse, udbud laves med to optioner: 2 årigt udbud med option på yderligere 2 år og 4 årigt udbud.

 • 20 Banevejen i Viborg - status økonomi (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Banevejen på Viborg Station er senest behandlet i Teknisk Udvalg den 15. juni 2016 (sag nr. 15/lukket), hvor udvalget besluttede en udbudsplan for den restende del af projektet med Banevejen. Bevilling til Banevejen er givet på møde i Byrådet den 18. november 2015 (sag nr. 18).

    

   Projektet med Banevejen er delt i 2 store delprojekter med en banedel og en vejdel. Banedelen gennemføres i 2016 for at give plads til, at Banevejen kan anlægges i vejdelen i 2017. Banevejen skal være klar til, at Regionshospitalets udbygning med ny indgang og akutmodtagelse står færdig medio 2018.

    

   Banedelen indeholder:

   ·           Flytning af spor 1 mod syd

   ·           Ny ø-perron med spor 1 og 2

   ·           Ny perronbro

   ·           Spuns mod Regionshospitalet og mod Klostervænget

   ·           Tunnel med Alhedestien

   ·           Tunnel med Den grønne sti

   ·           Forlængelse af Alhedestien

   ·           Delvis nedrivning og ombygning af stationsbygningen

   ·           Mindre ombygning af Banegårdspladsen

    

   Vejdelen indeholder:

   ·           Banevejen

   ·           Fællessti med Himmerlandsstien og Alhedestien langs Banevejen

   ·           Tunnel med Himmerlandsstien

    

   Desuden er der medtaget dele af byggemodningen af grunden til Midtbyens gymnasium i vejdelen, således at tidsplanen for gymnasiet kan overholdes fra Viborg Kommunes side.

    

   Økonomisk udfordringer

   Banedelen er næsten gennemført, og der har været en række økonomiske udfordringer undervejs:

   1.     Stærkt forurenet jord med blandt andet cyanid ved tunnel med Alhedestien

   2.     Gammel gangtunnel under banen

   3.     Ændring af forudsætninger vedrørende jernbanesporene

   4.     Rådgiver og myndighedsgodkendelser

    

   Ad.1. Forurenet jord

   Der er gravet ud til ny tunnel ved Klostervænget, således at der skabes en forbindelse fra Banebyen til midtbyen/Regionshospitalet for cyklister og fodgængere. Tunnelen kunne kun placeres det sted, hvor den er anlagt, da højderne under banen og til den nye banevej skal passe sammen.

    

   Det var kendt før projektet, at arealet var klassificeret med forurenet jord, der stammer fra affald fra gasværket på sygehusgrunden. Men det viste sig desværre, at den kendte viden om forureningen og boreprøverne slet ikke viste det korrekte billede af forureningen. Der var således betydelig større mængder af jorden, som var stærkt forurenet. Det er meget bekosteligt at få deponeret stærkt forurenet jord. Alene deponeringsafgiften er på 2,8 mio. kr.

    

    

   Ad. 2. Gammel gangtunnel

   Den gamle stitunnel under banen, der forbandt Banegårdspladsen med spor 2, var ikke nedbrudt og sandfyld som forventet. Den var kun nedbrudt og sandfyldt under spor 2.

    

   Da der skulle placeres fundamenter til perronbroen i tracéet for tunnelen, og da vejkassen for Banevejen går gennem tunnelen, var det nødvendigt at nedbryde store dele af tunnelen og fylde den med sand. Omkostningerne til dette er på ca. 2 mio. kr.

    

   Ad. 3. Forudsætninger for jernbanespor

   Banedanmark har under godkendelsesprocessen ændret bedømmelse af baneprojektet fra ”større ombygning” til ”nyanlæg”. Det har en stor betydning for kravet til, hvor meget jord der skal afgraves i hele sportraceet. Hvis det er ombygning, skal der afgraves 0,8 m i dybden, mens det er 1,1 m i nyanlæg. Dette betyder en del, da der er 1 km spor, og der skal graves af med skråningsanlæg. Skråningsanlægget sikrer, at jorden står stabilt langs udgravningen, så jorden ikke skrider ned.

    

   Skråningen mellem Regionshospitalet og Klostervænget er opbygget af fyld. Selvom skråningen har ligget stabilt i mange år, kan man ikke dokumentere, at den er stabil i beregninger som krævet i banenormer. Det blev derfor krævet, at der skulle afgraves til 2,5 m dybde over en strækning på 120 m. Det er en meget stor udgravning, da der skal graves af med skråningsanlæg.

    

   Afgravning i skråningen kunne kun ske i en totalspærring af togene, da der kun er ét spor forbi Klostervænget. Totalspærringen på de oprindeligt 4 dage, blev udvidet til 9 dage. Der blev arbejdet i døgndrift under totalspærringen.

    

   Det skønnes, at de ekstra jordarbejder kommer til at koste ca. 3 mio. kr. Der er ikke modtaget slutopgørelse fra entreprenøren.

    

   Viborg Kommune har betalt erstatningsbuskørsel for ca. 0,5 mio. kr. for de 5 ekstra dage, hvor der ikke kunne køre tog.

    

   Ad. 4. Rådgiver og myndighedsgodkendelser

   Udfordringerne med ovennævnte punkt 1-3 har betydet, at udgifterne til rådgivere og myndighedsgodkendelser er blevet væsentlige højere end anslået i anlægsoverslaget. Det skønnes, at der er ekstra udgifter på ca. 5 mio. kr. Dele af denne udgift dækkes af puljen til uforudsete udgifter.

    

   Den samlede meromkostning skønnes til 10 mio. kr. på nuværende vidensniveau. Der afholdes licitation på vejentreprisen ultimo november 2016.

    

    

   Finansieringsforslag

   Meromkostningerne på banedelen foreslås finansieret ved at overflytte 9,4 mio. kr. fra:

    

   ·           4,4 mio. kr. fra parkeringspladsen syd for banen. Da udgiften til byggegrunden ved det sydlige brofæste af Banebroen ikke længere skal afholdes af dette projekt, er der et mindreforbrug.

    

   ·           1 mio. kr. fra rekreativt areal på regnvandsbassin ved remisen. Det er ikke længere aktuelt, da bassinet anlægges syd for banen.

    

   ·           2 mio. kr. fra Ny Absalonsvej/Hærvejen. Der er et mindreforbrug på projektet, da vejbidrag afholdes af de kommunale grundejere i stedet.

    

   ·           2 mio. kr. fra realisering af Trafikplan for Viborg midtby. Banevejen og hele infrastrukturen omkring projektet er en stor del af trafikplanen. Der er et mindreforbrug på kontoen på 2 mio. kr. i 2016.

    

   Dertil kommer, at der kan opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. på Banevejens vejentreprise ved fx at nedsætte kvaliteten af kantstene eller fjerne beplantningen på spunsen mod Regionshospitalet. Når resultatet af vejentreprisen og slutopgørelsen fra baneentreprisen kendes, fremsendes besparelsesforslag til Teknisk Udvalg, hvis det er nødvendigt.

    

    

   Tabel 1. Nedsættelse af rådighedsbeløb

    

   2016

   2017

   Baneby – P-plads som erstatning for p-plads ved stationen

    

   4.400

   Baneby – Rekreativt areal ved remisen

   1.000

    

   Baneby – Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej

    

   2.000

   Realisering af trafikplan for Viborg Midtby

   2.000

    

   I alt – nedsættelse af rådighedsbeløb på projekterne

   3.000

   6.400

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vej i Banegraven forhøjes med 9.400.000 kr. med rådighedsbeløb på 9.400.000 kr. i 2017, og

    

   at udgiften på 9.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 og 2017 som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen.

    

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår ligeledes,

    

   at Teknisk Udvalg får fremsendt en dagsorden, hvor der kan findes yderligere besparelser på vejdelen af Banevejen, hvis dette viser sig nødvendigt efter tilbudsgivning på vejentreprisen og slutopgørelsen på baneentreprisen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen Vej i Banegraven forhøjes med 9.400.000 kr. med rådighedsbeløb på 9.400.000 kr. i 2017, og

    

   at udgiften på 9.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2016 og 2017 som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen.

     

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   at udvalget får fremsendt en dagsorden, hvor der kan findes yderligere besparelser på vejdelen af Banevejen, hvis dette viser sig nødvendigt efter tilbudsgivning på vejentreprisen og slutopgørelsen på baneentreprisen.

 • 21 Autoværksted på Marie Grubbes Vej 11 i lokalplanlagt boligområde i Foulum
  • Sagsfremstilling

   En søn af ejer af Marie Grubbes Vej 11 i Foulum har søgt om tilladelse til det allerede indrettede autoværksted i en garage på ejendommen, hvor han bor. Beliggenheden fremgår af kort og luftfoto i bilag 1. På ejendommen er der et parcelhus fra 1979 med garage i kælderen samt en garage i terræn.

    

   Sagen er startet i august 2016 med en henvendelse fra en omkringboende om, at der parkeres ulovligt og drives autoværksted på ejendommen. Kommunens parkeringsvagt har i august 2016 været ved ejendommen og har konstateret, at der på ejendommen står biler uden nummerplade og ligger en bunke dæk – men der blev ikke konstateret ulovlig parkering.

    

   På ejendommen er der i CVR (Det Centrale VirksomhedsRegister) registreret et autoværksted, der hedder ”MMM Biler”. Desuden er værkstedet på Facebook.

    

   Efter at forvaltningen har foretaget partshøring og varslet påbud efter planloven, har vi modtaget en ansøgning. Ansøgningen fremgår af bilag 2.

    

   De omkringboende er orienteret om ansøgningen. Forvaltningen har modtaget flere bemærkninger fra omkringboende - bemærkningerne fremgår af bilag 3. Bemærkningerne går på: Dels konkrete gener som parkering og prøvekørsel på vejen, røg og lugt fra skorsten, støj fra værksted samt oplag af biler, dæk, spildolie m.m. Dels vurdering af at værkstedet ikke hører hjemme i boligområdet, og at der er konflikter på vejen pga. værkstedet.

    

   Bemærkningerne har været i partshøring hos ansøger, som kommenterer,

   at der ikke holder ulovlige biler eller afprøves biler på vejen,

   at biler til værkstedet parkeres i garagen eller i indkørslen,

   at husstanden har nogle biler, og at gæster muligvis parkerer på vejen (som så mange andre)

   at dæk og spildolie køres på lossepladsen,

   at eventuel røg fra skorstenen intet har med værkstedet at gøre, og at man vil være mere opmærksom på at fyre korrekt ved brændefyring for opvarmning af boligen, og

   at der ikke opleves konflikter med naboer.

    

   Ansøgers kommentar til de omkringboende bemærkninger fremgår af bilag 4.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Kommunen kan dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Dispensation må først gives, når omkringboende er orienteret om det ansøgte. Til en lokalplans principper henregnes planens formåls- og anvendelsesbestemmelser.

    

   Værkstedet skal desuden behandles efter landzonebestemmelsen, idet ejendommen ligger i landzone, miljølovgivningen og bygningsreglementet, hvis Teknisk Udvalg beslutter at dispensere fra lokalplanen til, at værkstedet må være der. Landzonebestemmelsen og miljølovgivningen er Klima- og Miljøudvalgets kompetenceområder.

    

   Planmæssige forhold

   Ejendommen ligger i Foulum, som er omfattet af lokalplan nr. 44 fra 1988. Ejendommen ligger i delområde I. Lokalplanens formål i delområde I er at give mulighed for boligbyggeri. I delområde I gælder anvendelsesbestemmelsen: ”Det er tilladt, at der i område I drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra beboelsens bygninger og/eller ejendom. Det er dog en forudsætning, at områdets præg ikke brydes”.

    

   Virksomhed, som almindeligvis kan udføres fra en beboelsesejendom, er ifølge praksis mindre erhverv i lav miljøklasse (miljøklasse 1-2), som fx liberale erhverv, under forudsætning af, at virksomheden drives af en, der bebor ejendommen, at bygningens karakter af beboelse ikke forandres, at erhvervet ikke medfører miljøgener for de omkringboende, og at parkering etableres på egen grund.

    

   Ifølge den kommenterede planlov kan der kun dispenseres fra en anvendelsesbestemmelse, hvis anvendelsen ligger meget tæt på den oprindeligt planlagte anvendelse.

    

   Et andet delområde i Foulum er udlagt til en blanding af boliger og erhverv. Her kan der bl.a. etableres småværksteder.

    

   Ifølge den kommenterede planlov taler det imod en dispensation til en anden anvendelse, at lokalplanen giver mulighed for den pågældende anvendelse i et andet delområde.

    

   Miljømæssige forhold

   Autoværksteder er ifølge Miljøministeriets vejledning om miljøklasser normalt i miljøklasse 4-5, idet dog mindre klargøringsværksteder kan være i miljøklasse 3. Uanset om det er et autoværksted, der laver alle typer opgaver, eller om det er et mindre klargøringsværksted, er det i en højere miljøklasse, end der er praksis for at tillade i et boligområde.

    

   For så vidt angår de påståede røggener, vil forvaltningen oplyse de omkringboende om, at de kan anmelde konkrete røggener til forvaltningen, når det foregår.

    

   Trafikale konsekvenser/forhold

   Som det fremgår af nabobemærkninger og ansøgers kommentarer hertil kan det blive påstand mod påstand, om konkrete bilkørsler og konkrete parkeringer kan henføres til værkstedet. Et autoværksted medfører ikke nødvendigvis mere trafik, end et lovligt, liberalt erhverv (fx frisørsalon eller revisorkontor) ville gøre. Men trafikkens karakter kan være anderledes (bilerne kan støje mere, måske skal de slæbes eller køres på trailer/lastbil, måske kommer der en anden bilist og henter chaufføren osv.). Med hensyn til parkeringer og henstilling af biler på grunden vil der være en formodning for, at der holder nogle biler og venter på at komme ind i garagen og blive lavet.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at det er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse at drive autoværksted på Marie Grubbes Vej. Forvaltningen vurderer, at der ikke er anført forhold, der kan begrunde en dispensation fra lokalplanen – især når lokalplanen giver mulighed for småværksteder andre steder i Foulum.

    

   Forvaltningen vurderer ligeledes, at boligområdets præg brydes, når der ved ejendommen står flere biler end sædvanligt ved en bolig og ligger bunker af dæk. Selv om dæk m.m. bortskaffes lovligt, sker det ikke nødvendigvis løbende.

    

   De omkringboendes bemærkninger er overvejende negative, hvilket ikke taler for en dispensation. Forvaltningen kan ikke med sikkerhed sige, at de oplevede gener på Marie Grubbes Vej kan henføres til autoværkstedet på nr. 11. Men et autoværksted på vejen medfører alt andet lige en risiko for miljøgener i området.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 19, og

    

   at udvalget som konsekvens heraf beslutter at meddele påbud om ophør med værkstedsdrift med hjemmel i planlovens § 63.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 22 Navngivning af p-plads ved stationen i Viborg
 • 23 Udvikling af Nørresøbadet - den videre proces
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede senest sagen på sit møde den 2. november 2016 (sag nr. 17). Her blev det besluttet, at sagen blev udsat med henblik på en yderligere juridisk vurdering og mulighed for alternative tilpasninger af stiforløbet.

    

   Der henvises til sagsfremstillingen fra mødet den 2. november 2016 (sag nr. 17), i det der hertil er tilføjet en redegørelse for de juridiske vurderinger og alternative tilpasninger af stiforløbet (bilag 1 og 2).

    

   Forvaltningens bemærkninger

    

   Den godkendte basisløsning:

   Udvalget besluttede på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 11) at godkende basisløsningen, der indeholder følgende: Oprensning af bundforhold i badeområder, udlæg af sandstrand og sandbund, nye stier i grus, rampe til bassin, træbro over bassin, belysning langs sti, lav beplantning langs bagskel, eng/frøblanding/jordbehandling ved bassin, grill og borde/bænkesæt.
   Pris i alt 2.000.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og honorar.

    

   Juridisk redegørelse

   Forvaltningen har udarbejdet et notat med en redegørelse for den juridiske vurdering af projektet (vedhæftet som bilag 1), som den fremgår af sagsfremstillingen i sagen på mødet den 2. november 2016 (sag nr. 17).

    

    

   Det fremgår af notatet, at det skitserede stisystem efter forvaltningens vurdering ikke er i strid med hverken servitutter, lokalplanen eller de vejretlige forhold.

    

   Scenarier for alternative tilpasninger af stiforløbet

   Forvaltningen har desuden udarbejdet et notat med alternative tilpasninger af stiforløbet (vedhæftet som bilag 2).

   Der er skitseret og vurderet fire scenarier - det oprindelige basisforslag og tre alternative forslag, som rummer flere ulemper og kræver ændret prioritering og ny planlægning.

   Dialog med initiativgruppen

   Forvaltningen har på et møde drøftet ovenstående vurderinger med initiativgruppen. Initiativgruppen tog positivt imod vurderingerne.

    

   Økonomi

   Som ovenfor anført, har Byrådet givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renoveringsprojektet. Det er her forudsat, at en renovering af badebroen finansieres på anden vis.

    

   Den forventede udskiftning af gangbrædder på badebroen er ikke gennemført, da tilbudsprisen på renovering af badebroen (ca. 730.000 kr.) lå væsentligt over prisoverslaget og dermed ikke kunne gennemføres inden for de afsatte driftsmidler til området.

    

   Renovering af badebroen kan derfor enten gennemføres ved en etapeopdeling ved finansiering via driftsmidler, hvilket vil tage ca. 4 år. Alternativt kan der ske en omprioritering af driftsmidler for politikområdet ’Parker og grønne områder til mindre renoveringsopgaver’, så renovering af badebroen kan realiseres på 2 år.

   Forvaltningens samlede vurdering

   Det skitserede stisystem er efter forvaltningens vurdering ikke i strid med hverken servitutter, lokalplanen eller de vejretlige forhold.

   Det er på den baggrund, og med udgangspunkt i Udvalgets tidligere beslutning, fortsat forvaltningens vurdering, at basisløsningen rummer flest fordele og giver størst nyttevirkning for byens borgere og turister af de kommunalt bevilgede midler.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Miljø & Teknik indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen arbejder videre med det godkendte basisløsning jf. den vedtagne projektplan og med de nødvendige justeringer af tidsplanen, og

    

   at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen renoverer badebroen over 2 år ved omprioritering af driftsmidler for politikområdet ’Parker og grønne områder til mindre renoveringsopgaver’.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

    

   Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen arbejder videre med alternativ 3, resterende budget bruges til renovering af badebro.

    

   Martin Sanderhoff og Flemming Lund kunne ikke medvirke til beslutningen, idet de ønsker at fastholde basisløsningen da de ønsker at der bliver åbnet op for området, så der bliver fri og uhindret adgang for alle borgere

 • 24 Forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Udvalget forelægges forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg til vedtagelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede på mødet d 3. september 2014 (sag nr. 37) at igangsætte en planlægning for Nørresø og Søndersø i Viborg.

    

   Nørresø og Søndersø og de grønne områder omkring udgør Viborgs største rekreative grønne rum - en kile af natur, der strækker sig helt ind i bykernen og udgør ramme om mange rekreative aktiviteter, som gåture og løb, badning, sejlads, events, ’søndagsudflugter’ mm.

    

   Planen skal fastlægge vision og rammer for det videre arbejde med udvikling af søerne.

   Baggrunden for planen er et ønske om, at Nørresø og Søndersø skal være en større del af Viborg bys og kommunens liv, f.eks. ved at der skabes mere liv og aktivitet i og omkring søerne, der tiltrækker borgere og gæster.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

    

   Forslag til udviklingsplan for Nørresø og Søndersø

   Der foreligger nu et forslag til en udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg, som er i bilag 2.

    

   Udviklingsplanen skal fungere som en langsigtet, robust ramme om udviklingen. Planens formål er at øge kommunens potentiale for turisme, bosætning og rekreation, og derigennem at bidrage til at forbedre den enkelte borgers livskvalitet. Dette skal ske ved bedre at udnytte de oplevelses- og aktivitetsmuligheder, der ligger i og ved Viborg Søerne.

    

   Udviklingsplanen består af en vision, fire målsætninger samt et idékatalog med forslag til projekter og tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling af området. Hovedparten af de foreslåede tiltag har afsæt i ideer, der er indkommet i idéfasen forud for planlægningen.

    

   Endelig indeholder planforslaget skitser med eksempler på, hvordan to ’fokusområder’ kan udvikles ved realisering af tiltag fra udviklingsplanens idékatalog. De udvalgte fokusområder omfatter strækningen mellem Borgvold og Søndersøparken øst for søerne samt strækningen mellem Asmild Kirke og Søndermølle vest for Søndersø.

    

    

   Planproces

   Processen for planlægningen er tilrettelagt med henblik på at inddrage borgere og interessenter for at få indblik i, hvad de ser af udfordringer i forhold til udviklingen af søerne og samle deres idéer til, hvad der kan understøtte den ønskede udvikling. Processen har omfattet følgende:

   ·         Der er afholdt en idéfase, hvor borgerne kom med input omkring søernes styrker og svagheder

   ·         Under idéfasen blev der afholdt et åbent dialogmøde den 29. maj 2016, hvor de fremmødte besøgte tre udvalgte steder ved søerne og kom med idéer til udviklingsmuligheder for dem

   ·         Forvaltningen har interviewet en række interessenter, der bruger søerne aktivt, herunder Samarbejdsudvalget for Viborg Søerne, Visit Viborg, Danmarks Naturfredningsforening, Viborg Handel, Viborg Idrætsråd samt enkelte institutioner og virksomheder med tilknytning til søerne. Interviewene har givet kendskab til, hvor interessenterne i dag oplever begrænsninger og hvilke udviklingsmuligheder, de ser i tilknytning til søerne

   ·         Et tidligt udkast til udviklingsplanen er drøftet med en referencegruppe med repræsentanter for foreninger og borgere, der har vist interesse for planlægningen.

   ·         En styregruppe med deltagelse af Viborg Innovation Fond, Friluftsrådet samt forvalningen har fulgt planlægningen.

    

    

   Idéfase

   Idéfasen forud for planlægningen varede fra den 20. maj - 12. juni 2016 og tog afsæt i et debatoplæg med følgende hovedspørgsmål

   -       Hvordan kan man styrke forbindelserne mellem byen og søerne og det omkringliggende landskab?

   -       Hvilke aktiviteter og funktioner kan være med til at gøre søerne og de offentligt tilgængelige områder omkring mere attraktive?

   -       Er der steder, hvor der er landskabelige og bymæssige oplevelser, som skal sættes mere fokus på?

    

   Der kom idéer og forslag fra 20 forskellige interessenter, heraf 5 foreninger. De samlede debatindlæg fremgår af bilag 3.

    

   Bemærkningerne fra idéfasen drejer sig hovedsageligt om:

   ·         Konkrete forslag, der kan understøtte aktiviteter ved søerne som badning, ophold nær vand, broanlæg, gode fiskepladser, muslingeopdræt, Margrethe I som søbus,

   ·         ønske om bedre vandkvalitet med henblik på en rigere natur og bedre aktivitetsmuligheder på søerne

   ·         om den gældende 5 knobs hastighedsgrænse skal fastholdes af hensyn til småsejlere, fugleliv og oplevelsen af ro eller om der skal åbnes for hurtigere sejlads for at give nye aktivitetsmuligheder

   ·         om sejlforholdene mellem søerne kan forbedres med en bredere sejltunnel eller ved at erstatte vejdæmningen med bro eller tunnel

   ·         om der kan tilføres nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder til søerne, herunder om mødet mellem midtbyen og søerne kan forstærkes. Det foreslås bl.a. at åbne for mere cafe, anløbsbro, et ’Søens Hus’, flydende scene, boardwalks mm

   ·         om de sønære naturområder skal friholdes for nye anlæg, særligt ved Søndermølle og Nørresø Nord

   ·         forslag til hvordan man forbedrer stiforholdene omkring søerne ved at supplere med nye strækninger, udvide, skilte, tilføje nye opholdsmuligheder, åbne for udsigt til vandet, lave gode forbindelser til midtby – både på terræn og som lift eller højbro - og ud i naturen

   ·         at åbne for sejlads på vandløb, der er forbundet med søerne eller ad nye gravede kanaler

   ·         at formidle faciliteter og de spændende historier, søerne gemmer på

   ·         om forslag / bemærkninger til udviklingen af White Water Viborg, Nørresøbadet, Cityvandværksgrunden, Søndermølle mm

   ·         om private grundejere skal have bedre muligheder for at opføre lysthuse, plante mm på sønære grunde eller om søbredden skal friholdes for nye anlæg.

    

   Udviklingsidéer, der vurderes at understøtte den ønskede udvikling af søerne og at kunne realiseres indenfor de forventede rammer, er søgt indarbejdet i planen - nogle gange dog i bearbejdet form.

   Et notat med resume af debatindlæggene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse, er i bilag 4.

    

   Forhold til anden planlægning, beskyttelsesinteresser mm

   I planen indgår forslag, hvis realisering forudsætter dispensation fra beskyttelseslinjer eller at planlægningen for arealet ændres. I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der sket en overordnet vurdering af muligheden for at realisere de foreslåede tiltag i forhold til anden planlægning, beskyttelsesinteresser og andre bindinger. På baggrund heraf er nogle forslag udeladt og andre forslag er bearbejdet, så de forventes at kunne realiseres.

    

   Før der kan gives tilladelse til etablering af et tiltag, der vises i planens idékatalog, skal der ske en konkret vurdering af et konkret projektforslag. Der kan også være forslag i planen, der ved en nærmere undersøgelse kan vise sig vanskelige at gennemføre i den viste form.

    

   Planen omfatter også enkelte forslag til anlæg på private arealer. Her afhænger realisering af om der kan opnås aftale med lodsejer herom. 

    

   Økonomiske konsekvenser

   Udviklingsplanen er en idéplan og er ikke juridisk bindende for kommunen eller grundejere. Vedtagelsen af planen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.

    

   Planens tiltag omfatter f.eks. forslag om bedre skiltning, nye stiforløb, nye broer og platforme på vand, forbedret formidling mm. Realisering af de beskrevne tiltag vil ofte medføre kommunale udgifter til anlæg og øget drift. Nogle tiltag forventes at kunne gennemføres indenfor de gældende driftsbudgetter, mens andre vil kræve særskilte bevillinger og evt. fundraising. Nogle af de beskrevne tiltag vil skulle realiseres af foreninger eller private alene eller i et samarbejde med Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen forventer ved den endelige vedtagelse af planen at komme med forslag til, hvordan der arbejdes videre med en realisering af planen.

    

   Miljøvurdering

   Planforslaget påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, er ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4, og har ikke en sådan karakter eller indhold, at det fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes derfor ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget den 17. januar 2017 kl. 17 i Multisalen på Viborg Rådhus.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger,

    

   at bilag 3 ”Notat med behandling af debatindlæg fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt debatindlæg i idéfasen, og

    

   at der afholdes borgermøde den 17. januar 2017 kl. 17  i Multisalen på Viborg Rådhus

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø i Viborg vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger,

    

   at bilag 3 ”Notat med behandling af debatindlæg fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt debatindlæg i idéfasen, og

    

   at der afholdes borgermøde den 17. januar 2017 kl. 17  i Multisalen på Viborg Rådhus

 • 25 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2016
  • Sagsfremstilling

   Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

    

   Se mødelisten i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 26 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2016
  • Sagsfremstilling

   Afgørelser fra klagenævn

    

   Procesbevillingsnævnet har afvist en ansøgning fra Per Jensen Vorre, Møllevej 2, Løvel om tilladelse til at anke en dom fra Vestre landsret til Højesteret som 3. instans. Dommen omhandler en stævning mod Viborg Kommune

   Baggrunden for sagen er, at Kommunen har istandsat del af en privat fællesvej i forbindelse med en vejsynskendelse. I kendelsen var Per Jensen Vorre blevet pålagt at istandsætte en del af strækningen. Da det ikke skete, istandsatte Kommunen den private fællesvej på Per Jensen Vorre regning. Efterfølgende blev Kommunen stævnet for at have ødelagt muligheder for at dyrke engen, hvorover den private fællesvej forløber. Sagen blev afgjort først af Byretten og senere af Landsretten til fordel for Kommunen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-11-2016

   ·           Flemming Lund spurgte til sag vedr. Nordentoften i Skals. Orientering fremsendes til udvalget.

    

   ·           Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

    

   Afholdelse af borgermøde vedr. Sct. Mathias Port den 14.december 2016 kl. 8

   Afholdelse af orienteringsmøde om banebyen den 2. februar 2017 kl. 17-21

   God tilgængelighed jf. budgetforlig. Proces starter i Handicapråd

   Læskure på Ø-perron på Viborg banegård.

    

   ·           Michael Nøhr spurgte til henvendelse vedr. rød asfalt i Karup.

    

   ·           Flemming Lund spurgte til asfaltbelægning i Ulbjerg. 

 • 27 EjendomssagLukket sag