Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 02-11-2016

Referat

 • 1 Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet en samlet og redigeret helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg med tilhørende hjemmeside på baggrund af eksisterende materiale. Endvidere er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for det videre forløb.

    

   Helhedsplanen fremlægges til orientering, mens tids- og procesplanen fremlægges med henblik på godkendelse.

    

   Helhedsplanen udleveres først på selve mødet, idet der fortsat arbejdes på en færdiggørelse af materialet på baggrund af bemærkninger fra styregruppemødet den 14. oktober.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Uddrag med eksempler fra helhedsplanen er i bilag 2. Hjemmesiden kan ses her (www.domkirkekvarteret.dk) - login er ”domkirkekvarteretiviborg”.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede den 18. november 2015 (sag nr. 15) at helhedsplanen for domkirkeområdet indeholdende Schønherrs fysiske helhedsplan og de beskrevne delprojekter godkendes og samles som grundlag for den videre udvikling, og at der organiseres en løbende dialog med områdets aktører om at indgå i helhedsplanen.

    

   Byrådet har endvidere i 2016 bevilliget 500.000 kr. til kontoen Plan for Domkirke-området som en driftsbevilling til den videre udvikling af området.

    

   Styregruppen

   I starten af 2016 blev den løbende dialog med områdets aktører organiseret gennem etablering af en fælles styregruppe. I styregruppen deltager biskoppen samt repræsentanter for Viborg Domsogns menighedsråd, Skovgaard Museet, Viborg Museum, VisitViborg, samt forvaltningen i Viborg Kommune repræsenteret ved direktører og fagchefer.

    

   Formålet er blandt andet at koordinere fondsstrategi, delprojekternes fremdrift og undersøge eventuel hensigtsmæssig lokaleudveksling.

   Der afholdes møde i styregruppen med 1-2 måneders interval.

    

   Ambitionen

   De mange aktører i Domkirkekvarteret har sammen sat sig det mål at etablere et kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder til én samlet fælles attraktion på internationalt niveau. Målet er at etablere en samlet attraktion, der ligger blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark.

   Realisering af helhedsplanen med alle delprojekterne forventes at kunne skabe markant mere liv i området. 

   En realisering vil være et langsigtet arbejde. Nogle af delprojekterne forventes at kunne realiseres selvstændigt, mens andre vil være afhænge af hinanden. Det fælles mål er en færdiggørelse til Reformationsjubilæet (2026).

   Planen må forventes at blive løbende justeret, da det for eksempel i forbindelse med en kommende fondssøgning og videreudvikling kan vise sig nødvendigt at justere på indhold og rækkefølge. En realisering vil således være afhængig af, at der kan findes tilstrækkelig finansiering.

   Helhedsplanen og hjemmesiden

   Styregruppen godkendte på møde den 14. oktober 2016 helhedsplanen og den tilhørende hjemmeside med en række bemærkninger. Bemærkningerne indarbejdes i den færdige helhedsplan, som udleveres på dagens møde.

   I helhedsplanen er eksisterende og tidligere præsenteret materiale blevet samlet, kondenseret og sat ind i en fælles præsentation. Der er alene foretaget mindre justeringer og uddybende beskrivelser i forhold til det materiale, der blev behandlet på Byrådsmødet den 18. november 2015.

    

   Helhedsplanen og hjemmesiden er udarbejdet af rådgiver i samarbejde med Viborg Kommune og styregruppen. Planen og hjemmesiden udgør en samlet præsentation af delprojekterne i Domkirkekvarteret og deres aktører og fungerer som grundlag for det videre arbejde med at søge fondsmidler.

   Mens helhedsplanen er udtryk for det aktuelle indhold, vil hjemmesiden løbende kunne opdateres, når der sker ændringer.

    

   Helhedsplanen indeholder borgmesterens forord, et rids af Viborgs historie, en vision for Domkirkekvarteret, en beskrivelse af processen med borgerinddragelse og en uddybende dokumentation. Endvidere indeholder planen en beskrivelse af følgende delprojekter:

    

   Besøgscenter

   Et nyt besøgscenter bliver en central indgangsportal til Domkirkekvarteret, hvor de besøgende bydes velkommen, introduceres til området og guides på vej. Besøgscentret kan etableres i nyt eller eksisterende byggeri.

    

   Nyt Viborg museum

   Et nyt bymuseum i den gamle Vestre landsret skal fortælle Viborgs fantastiske historie og blive en kraftfuld motor i den kulturhistoriske formidling både inde på museet og ude i kvarteret. Museet skal være en attraktion, som sætter en ny standard for et moderne bymuseum i Danmark.

    

   Viborg Domkirke

   Domkirken spiller en central rolle i Domkirkekvarteret som den største turistattraktion. Konkret ønsker Menighedsrådet en mere tilgængelig Domkirke og en forbedret kontakt til offentligheden med bedre ankomstforhold, nye og bedre servicefaciliteter, istandsættelse af fresker og kupler, renovering og flytning af historiske kister, en ny udvendig belysning med mere.

    

   Pilgrimsherberg

   Viborg skal være Danmarks pilgrimsby nr. 1, og Viborg Stift og VisitViborg har dannet et fællessekretariat om Hærvejen og etablering af et nyt pilgrimsherberg. Byrådet har besluttet at stille Sct. Mogens Gade 18A til rådighed for et nyt herberg i en udviklingsperiode fra 2017-2018.

    

   Nyt indhold i det gamle rådhus

   Der skal nyt liv i det gamle rådhus med nye anvendelser, der passer ind i Domkirkekvarteret kulturhistorisk og kunsthistorisk, og som henvender sig til offentligheden og styrker den samlede attraktion.

    

   Skovgaard Museet

   Museet ønsker at udvide og øge tilgængeligheden med mere moderne publikumsfaciliteter i eksisterende og nye bygninger.

    

   Stænderpladsen

   Stænderpladsen skal omdannes, så den bliver det centrale samlingspunkt og bindeled i Domkirkekvarteret. Tilgængeligheden og sammenhængen i Domkirkekvarteret og til handelsbyen og søerne skal styrkes.

    

   Kvalitet og oplevelser i byrummene

   Der skal skabes sammenhængende, let tilgængelige og smukke byrum i kvarteret, der understøtter bylivet. Tilgængeligheden og sammenhængen i Domkirkekvarteret og til handelsbyen og søerne skal styrkes.

    

   Hjemmesiden indeholder udover en beskrivelse af delprojekterne uddybende information, drone-film, dokumentation, baggrund med mere.

    

   Tids- og procesplan

   Forvaltningen foreslår følgende tids- og procesplan som grundlag for det videre arbejde med at udvikle Domkirkekvarteret:

    

   Ultimo 2016 og frem: Med baggrund i det udarbejdede præsentationsmateriale optages kontakt til relevante fonde og ministerier om muligheder for finansiel støtte.

    

   Januar 2017: Der afholdes borgermøde med præsentation af helhedsplanen og områdets aktører.

    

   3. – 4. februar 2017: Fælles inspirationstur for områdets aktører. Formålet er både at samle inspiration til et samlet domkirkekvarter og til et besøgscenter, der skal formidle visionen for domkirkekvarteret. Turen omfatter besøg til byrum og eksempler på kulturarvsformidling, som vil kunne perspektiveres ind i forhold til domkirkeområdet

    

   Der afholdes løbende styregruppemøder med 1-2 måneders interval.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at orienteringen om helhedsplan for Domkirkekvarteret tages til efterretning, og

    

   at den skitserede tids- og procesplan godkendes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at orienteringen om helhedsplan for Domkirkekvarteret tages til efterretning, og

    

   at den skitserede tids- og procesplan godkendes.

    

   Der var inden mødet eftersendt opdateret version af bilag 2: ”Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg”.

    

   Dato for borgermøde foreligger ved den endelige vedtagelse af helhedsplanen på Byrådsmødet.

 • 2 Igangsætning af planlægning i form af et tillæg 1 til lokalplan nr. 233 for delomr. II og III (del af boligområde i Møgelkær)
  • Sagsfremstilling

    

   Viborg Kommune modtager mange henvendelser fra bl.a. unge familier, der ønsker at købe parcelhusgrunde i Møgelkjær. Det er i øjeblikket ikke muligt at imødekomme efterspørgslen på byggemodnede grunde her, da udbuddet er yderst begrænset.

    

   På baggrund af ovennævnte foreslår forvaltningen at ændre planlægningen for en del af lokalplan nr. 233, delområde II og III for så vidt angår anvendelsesbestemmelser og afgrænsning.
   De to delområder udgør tilsammen et areal på ca. 26.500 m2.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Tidligere politisk behandling

   Viborg Byråd godkendte i april 2008 lokalplan 233 for et nyt boligområde i Møgelkær II, jf.
   bilag nr. 2 (kort visende områdets anvendelsesplan).

    

   Projektforslaget

   Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at lokalplanens

   ·         delområde II udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager med en bebyggelsesprocent på 40%. Området opdeles i etape 1 og 2,

   ·         delområde III udlægges til åben-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30%,

   ·         vejtilslutning D-D til Møgeltoft sløjfes, og vejadgang til de 2 delområder sker fra Svalelunden.

    

   Forvaltningen vurderer på baggrund af en foreløbig skitsering, at der i delområde III, som er på knap 11.000 m2, kan etableres 12 parcelhusgrunde, og at der i delområde II kan opføres ca. 30 tæt-lave boliger i form af række- eller dobbelthuse. Delområde II opdeles i etape 1, der er på ca. 5.500m2 og etape 2, der er på ca. 10.000 m2. Såfremt det ad åre viser sig, at der ikke er interesse for etablering af tæt-lav bebyggelse i delområde II, kan der i stedet etableres 14 parcelhusgrunde i delområdet.

    

   Foreløbig skitse visende illustrationsplaner for delområdernes udformning i bilag nr. 3 og 4.

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 233, der udlægger området til boligformål, offentlige formål (lokale institutioner og fritidsformål) samt grønne områder. Af lokalplanens § 3.2 fremgår, at delområde II skal anvendes til rækkehuse/etageboliger i 2-3 etager, og delområde III anvendes til etageboliger i indtil 15 meters højde.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer kan gennemføres ved udarbejdelse af et tillæg til den lokalplan nr. 233. Den foreslåede planlægning vil ikke medføre væsentlige ændring i det bestående miljø, idet antallet af boliger i området reduceres, hvilket også betyder færre biler i området.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til blandede boliger, rammeområde VIBSV.B4.05.

   De foreslåede ændringer af lokalplanens delområde II og III er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Viborg Kommune er udpeget som frikommune, og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017. Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.

   Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   Viborg Kommune vurderer, at ændringen af lokalplan 233, delomr. II og III opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget, da der er tale om mindre ændringer af plangrundlaget, som ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i området - tværtimod, idet antal boliger i området reduceres.

   Med den endelige vedtagelse af tillæg 1 er lokalplan nr. 233 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

   Miljøvurdering
   Der er gennemført en screening af miljø- og sundhedskonsekvenser for de foreslåede planlægningsmæssige ændringer.

    

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 233, såfremt planen igangsættes.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Der vil være udgifter til byggemodning af området.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse                                                                                  Primo 2017

   Offentlig høring                                                                                                 Primo 2017

   Endelig vedtagelse, såfremt der ikke indkommer bemærkninger                          Primo 2017
   (da forvaltningen i så fald er bemyndiget til at godkende tillægget endeligt)

   Endelig vedtagelse, ved indkomne bemærkninger                                              Medio 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet,

    

   at afprøve frikommuneforsøget om tillæg til lokalplan, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Indstillingen blev godkendt

 • 3 Igangsætning af ændret planlægning for Vendersgade karréens gårdrum - lokalplan nr. 356
  • Sagsfremstilling

    

   Harritslev Arkitektur har på vegne af Bach Gruppen fremsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af en sidebygning på matr. nr. 220, Viborg Bygrunde (bygningen Gravene 9 - 11 + gårdrummet). Der har tidligere ligget en bagbygning på en del af det ansøgte areal i gårdrummet. Bygningen blev nedrevet i forbindelse med etablering af p-kælder i Vendersgade karréens gårdrum.

    

   Matrikel 220, Viborg Bygrunde er på 877 m2 og ejes af Ebbe Schmidt. Der foreligger fuldmagt fra Ebbe Schmidt, at der gives Bach Gruppen tilladelse til at søge tilladelse til opførelse af bygning på hans matrikel.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2. Fuldmagt er i bilag 3.

    

   Tidligere politisk behandling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 26. aug. 2015 (sag nr. 25) tillæg 1 til lokalplan nr. 356 for bolig- og centerområde ved Vendersgade i Viborg. Med tillæg 1 blev adgangsforhold til karréens parkeringskælder og gårdrum ændret, ligesom antallet af p-pladser i p-kælder blev reduceret fra 140 til 78.

    

   Projektforslaget

   4/5 dele af den ansøgte bygning ligger inden for delområde II i Lokalplan nr. 356. Bygningen ligger adskilt fra bygningen Gravene 9 - 11. Den har et bebygget areal på 250 m2 og et etageareal på 500 m2. Bygningen indeholder 6 boliger. Bygningen tænkes opført med pudsede skagensgule ydervægge og med ensidig 3° - 5° listepapdækket tag. Den tidligere bagbygning havde et bebygget areal på ca. 115 m2 og et etageareal på ca. 230 m2. Stueetagen indeholdte nedlagt bageri, kontorlokaler og vaskeri. 1. sal indeholdte 2 lejligheder.

    

   Bilag 4 viser situationsplan, facadetegning, snit samt indretningsplan af projektets stueetage og 1. sal.

    

   Bebyggelsesprocenten for det samlede område er i lokalplan 356 fastsat til 200%. Opførelse af sidebygning vil ikke overskride bebyggelsesprocenten, der vil være på 125%.

    

   Parkeringspladser til bygningen (3 stk.) etableres i den nyopførte parkeringskælder. Bygningens udearealer etableres på bygningens sydside.

    

   Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 356, idet delomr. II (gårdrummet) skal friholdes for bebyggelse. Det er heller ikke muligt at opføre baghusbebyggelse i delomr. I på det ansøgte areal.

    

   Forvaltningen vurderer, at opførelse af en ny bygning i gårdrummet vil forringe karréens indre, hvor hensigten er, at der skal være gode udemiljøer med opholdsarealer med mulighed for sol- og lysforhold, og hvor beboere kan opholde sig. En ny bygning som ansøgt vil opdele gårdrummet i to, hvor den sydligste del i forvejen er smal og omgivet af høj randbebyggelse i 3 - 4 etager. Der vil endvidere være indblik til og fra omgivelserne i forhold til en ny bygning.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et byggeprojekt, der medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø, og som ikke kan anbefales.

    

   Planforhold

   Lokalplan nr. 356

   Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 356, der udlægger området til bolig- og centerområde ved Vendersgade i Viborg.

   Lokalplanens:

   § 7.1 beskriver, at byggemuligheden på den enkelte ejendom er givet ved lokalplanens bestemmelser og kortbilag 2 om byggefelter og antal etager,

    

   § 7.6 fastsætter, at der i delområde I må opføres baghusbebyggelse i maks. 1 etage som sidehuse i naboskel eller i matriklens fulde bredde og dybde som en udvidelse af randbebyggelsens stueetage,

   at der inden for særskilte byggefelter må baghusbebyggelse endvidere opføres som sidehuse i direkte tilknytning til forhuset. Husdybden må være maks. 7 m, og højden må ikke overstige højden af forhuset,

    

   § 7.7 fastsætter bl.a., at byggefelter kan overskrides med 1 m ved påbygning af karnapper mv.,

    

   § 7.8 beskriver, at baghusbebyggelse, jf. 7.6 må kun opføres inden for særskilt angivet område og byggefelter, som vist med særlig signatur på kortbilag 2,

    

   § 8.9 fastsætter, at tage på baghusarealer må udføres med ensidigt fald mellem 30° og 50° eller opføres med fladt tag, når dette anvendes som opholdsareal, jf. § 7.6.

    

   Projektet kan ikke overholde ovennævnte bestemmelser i lokalplan 356.

   Realisering af projektet vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til blandet bolig- og centerområde (bycenter).

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Miljøvurdering

   Der er gennemført en screening af miljø- og sundhedskonsekvenser for den foreslåede planlægningsmæssige ændring.

   På baggrund af screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, såfremt der træffes beslutning om udarbejdelse af ny lokalplan for området. Begrundelse vil i så fald fremgå af lokalplanens redegørelse.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Der er ingen udgifter for Viborg Kommune.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at der ikke igangsættes en planlægning for det ansøgte projekt.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 4 Forslag til lokalplan nr. 471 - område til børnehave ved Solvænget i Frederiks
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. oktober 2016 (sag nr. 16) at igangsætte planlægningen for udvidelse af børnehave i Frederiks.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger ved Solvænget 172. Beslutningen om at udarbejde ny lokalplan og kommuneplantillæg er affødt af stort behov for udvidelse af børnehaven.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er pt. omfattet af lokalplan nr. 3.31 til offentlige formål ved Solvænget i Frederiks.

   Lokalplanen er vedtaget af Karup Byråd den 21. maj 2002.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde FRED.B4.07 i Kommuneplan 2013 - 2025.

    

   Forslag til lokalplan nr. 471 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025, idet børnehaven udvides ind i rammeområde FRED.R1.02, der er udlagt til rekreativt område. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 62 til kommuneplanen, der ændrer arealets anvendelse til almen service.

    

   Forslag til lokalplan nr. 471

   Størstedelen af bestemmelserne i den gældende lokalplan 3.31 videreføres i forslag til lokalplan nr. 471 for så vidt angår anvendelse til offentligt formål, vejadgang fra Solvænget, bebyggelsens omfang, placering og udseende. Der udlægges areal til p-pladser i henhold til kommuneplanens generelle bestemmelser om parkering.

    

   Lokalplanforslaget inddeler området i 3 delområder, hvor delomr. I anvendes til bebyggelse i 1 etage med en maks. bebyggelsesprocent på 40%. Delomr. II udlægges til legeområde, og delomr. III anvendes til parkering og vareindlevering.

    

   Lokalplan 471 omfatter et areal på ca. 8000 m2, hvoraf udvidelsen mod vest og syd udgør ca. 4000 m2 for at institutionens behov for bygningsudvidelse og legeområde kan imødekommes.

    

   En del af området er omfattet af fredskov, der i forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse søges ophævet ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. En forudsætning for ophævelse af fredskovspligten er, at der skal etableres 1½ gange erstatningsskov (ca. 6000 m2) andet steds. Vilkåret om erstatningsskov kan opfyldes ved, at kommunen planter skov på kommunalt areal ved f.eks. Undallslund.

    

   Forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 pga. udvidelsen ind i rekreativt område. Derfor ændres rammeområde FRED.B4.07 og FRED.R1.02 til et nyt rammeområde FRED.A1.04_T62, der udlægger området til almen service i form af børnehave.

    

   Forslag til lokalplan nr. 471 og forslag til tillæg nr. 62 er i bilag 2.

    

   Arkæologi

   Viborg Museum har frigivet arealet til anlægsarbejder i henhold til bestemmelserne i museumslovens §§ 25-27. Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til museet. Da museet har frigivet området, er det Staten, der skal afholde udgifterne til eventuelle undersøgelser.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune ejer arealet, der ønskes planlagt.

   Der vil være udgifter til:

   ·         bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af børnehaven,

   ·         etablering af 1½ erstatningsskov.

    

   Miljøvurdering

   På baggrund af screening vurderes, at lokalplan nr. 471 ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke vil være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, idet:

   ·         lokalplanen udelukkende omhandler en mindre tilbygning til eksisterende børnehave

   ·         projektet ikke medfører en væsentlig øget trafikmængde.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da udvidelsen af børnehaven ikke vil påvirke det omkringliggende boligområde.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   at forslag til lokalplan nr. 471 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 471 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget  i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

    

   at der ikke afholdes borgermøde,

    

   at det tilstræbes, at finde erstatningsarealer til skov i umiddelbar forbindelse med området, og

    

   at forvaltningen er i dialog med Naturstyrelsen vedr. stiforløb

    

   Der var eftersendt et nyt bilag: Indsigelse modtaget 31. oktober 2016 fra Alhedens Borgerforening m.fl..

 • 5 Stillingtagen til igangsætning af ny planlægning for Rosenstræde og Sct. Ibs Gade i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Byrådet vedtog d. 21. november 2012 lokalplan nr. 378 for etageboliger ved Rosenstræde og Sct. Ibs Gade i Viborg.

    

   Bygherre fik d. 5. juli 2016 byggetilladelse til at opføre byggeri iht. gældende lokalplan. Byggeriet er påbegyndt.

    

   Harritslev Arkitektur har 14. september 2016 søgt om, at nybyggeriet på hjørnet af Sct. Ibs Gade og Rosenstræde bygges sammen med det bevaringsværdige bindingsværkshus på Sct. Ibs Gade 45.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2, og illustration af sammenbygningen er i bilag 3.

    

   Projektforslaget

   Bygherre ønsker at udvide byggefelt F i lokalplan 378, så byggefeltet ikke slutter 3 m fra skel mod naboen, men fremover går til naboskel/lokalplangrænsen. En udvidelse af byggefeltet vil medføre, at den nye bebyggelse på hjørnegrunden bygges sammen med bindingsværkshuset på Sct. Ibs Gade 45.

    

   Bygherre fremhæver, at en udvidelse af byggefeltet betyder, at der mod Sct. Ibs Gade vil blive en sammenhængende facadelinje, og en mere naturlig afslutning af byggeriet mod Sct. Ibs Gade 45. Ved udvidelse af byggefeltet, vil husrækkens facadelinje mod Sct. Ibs Gade stå ubrudt.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Hjørneejendommen Sct. Ibs Gade og Rosenstræde er omfattet af lokalplan nr. 378, der udlægger området til etageboliger.

    

   I lokalplan 378 er et af formålene, at ”sikre at bebyggelse og friareal tilpasses det skrånende terræn og den lavere bebyggelse i Sct. Ibs Gade”.

    

   Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse på hjørnet af Rosenstræde og Sct. Ibs Gade skal opføres som randbebyggelse. Der er fastlagt en facadelinje mod Sct. Ibs Gade, mens bebyggelsen kan brydes mod Rosenstræde. Ny bebyggelse skal opføres inden for udlagte byggefelter. Bebyggelsen kan nedtrappes fra 4 etager mod vest, til 2 etager mod øst/Sct. Ibs Gade. Bebyggelsens facadehøjde tager dermed udgangspunkt i og tilpasses de omkringliggende bygninger.

    

   Den ansøgte sammenbygning er ikke i overensstemmelse med lokalplanen.

    

   Kommuneplan

   Hjørneejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde VIBM.B4.01, der udlægger området til blandede boliger. Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forvaltningens vurdering

   De fastlagte byggefelter i lokalplan nr. 378 er et af planens principper, som er med til at sikre lokalplanens formål. Man kan ikke dispensere fra en lokalplans formåls- og anvendelsesbestemmelser, samt planens principper. En realisering af ønsket om en sammenbygning forudsætter dermed, at der vedtages en ny planlægning.

    

   Bindingsværkshuset på ejendommen Sct. Ibs Gade 45 er registreret som en bevaringsværdig bygning med en Save værdi på 3. Lokalplan 378 sikrer, at bebyggelsen syd for denne bygning højst må opføres i 2 etager med tagterrasse. Derudover sikrer lokalplanen, at der er en afstand på mindst 3 m mellem den bevaringsværdige bygning og den nye bebyggelse. Der er udlagt areal til en sti mellem de to bygninger. Stien skaber forbindelse fra områdets fælles opholdsareal til Sct. Ibs Gade. Se facadesnit i lokalplan 378 mod Sct. Ibs Gade i bilag 4.

    

   En sammenbygning forudsætter, at byggefelt F i lokalplan 378 udvides, så byggefeltet ikke slutter 3 m fra skel mod naboen, men fremover går til naboskel/lokalplangrænsen. I bebyggelsen etableres en portåbning, så stiforbindelsen bevares.

   Bebyggelsen langs Sct. Ibs Gade karakteriseres af en række enkeltstående bygninger, hvor mellemrummene optager forskelligheden i bebyggelsens skala og arkitektur. De steder, hvor bygningerne er bygget sammen, tager bebyggelsen enten højde for nabobebyggelsens proportioner og skala, eller også er bygningerne forskudte. Se foto at gadeforløbet i bilag 5.

    

   I Arkitekturpolitikken lægges der vægt på, at ny bebyggelse og tilbygning skal tilpasses områdets skala, f.eks. den fremherskende bygningshøjde, og tage, murflader og vinduesudformning skal tale sammen med nabobebyggelsen.

    

   Forvaltningen anbefaler, at man fastholdes princippet i gældende lokalplan om, at der skal være afstand mellem det nye byggeri og det lille bindingsværkshus. Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningen afvises i henhold til lov om planlægning, § 18.

    

   Ved evt. ny planlægning

   Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, forudsætter det, at der udarbejdes forslag til et nyt plangrundlag for området i form af en lokalplan. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at der med planlægningen skal ske en bearbejdning og tilpasning af projektforslaget, så den nye bebyggelse tilpasser sig bindingsværkshusets proportioner.

    

   Tillæg som følge af frikommuneforsøg
   Viborg Kommune er udpeget som frikommune, og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.

   Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   På trods af, at det er en mindre ændring af den gældende lokalplan, vil den foreslåede ændring, arkitektonisk medføre væsentlig ændringer i det bestående miljø, da den nye bygning ikke forholder sig til bindingsværkshuset. Viborg Kommune vurderer, at en udvidelse af byggefeltet og dermed en sammenbygning med bindingsværkshuset på Sct. Ibs gade 45 ikke opfylder betingelserne for anvendelse af frikommuneforsøget, medmindre projektet ændres.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Der er ingen udgifter for Viborg Kommune

    

   Udkast til tidsplan – såfremt der træffes beslutning om ny planlægning for området

   Planforslag til vedtagelse          forår 2017

   Offentlig høring                         forår 2017

   Endelig vedtagelse                    sommer 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   om der skal meddeles afslag til ansøgningen, eller

    

   om planlægning igangsættes med baggrund i et bearbejdet projekt som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg besluttede, at meddele afslag til ansøgningen.

 • 6 Anmodning om lokalplan for område i Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Grundejerforeningen Hald Ege, Nonbo og Bækkelund anmoder med brev af 14. september 2016 (vedlagt i bilag 1) om, at der udarbejdes en lokalplan for område HALD.B1.01 – et udbygget boligområde i Hald Ege. Formålet med lokalplanen skal være at sikre, at grunde ikke udstykkes yderligere. Alternativt søges om, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvori mindste grundstørrelse hæves.

   Et oversigtskort er i bilag 2.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Hald Ege er karakteristisk ved at være et boligområde udbygget gennem mere end 70 år omkranset af skov og med karakteristiske store gamle egetræer langs især Egeskovvej og i parcelhushaverne og langs den nedlagte jernbanetracé Alhedestien, som benyttes som cykel- og gangsti.

    

   Området er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Kommuneplanens generelle bestemmelser vedr. udstykning og bebyggelsesprocent gælder for området. Det betyder, at hvis det er muligt vil enkelte matrikler kunne udstykkes/deles så de bliver på minimum 700 m2.

    

   For området er desuden tinglyst en deklaration fra 1937 til 1951, som påbyder, at grundene ikke må udstykkes mindre end 1.500 m2. Påtaleberettiget er Viborg Kommune. Der er ca. 101 grunde med den tinglyste deklaration. Deklarationen fra 1937 til 1951 er blevet fraveget i stor stil, da størstedelen af parcelhusgrundene er under 1.500 m2. Det er fortrinsvis det nordligste område indenfor boligområdet, der fortsat består af store grunde med store egetræer. Enkelte af disse grunde kan formodentlig deles, hvis eksisterende beboelse nedrives, så der kan skabes adgangsvej til en ”koteletgrund”. Det drejer sig om ca. 17 grunde.

    

   Forvaltningen har fraveget denne deklaration senest ved en tilladelse i foråret 2016 om udstykning af en grund i 2 grunde på hver ca. 750 m2 på baggrund af kommuneplanens bestemmelser.

    

   Forvaltningen har overvejet at aflyse den tinglyste deklaration, da det er muligt som påtaleberettiget. På den baggrund foretog forvaltningen en partshøring om en aflysning af deklarationen i foråret 2016. Denne høring medførte en række indsigelser, der gik på følgende forhold:

    

   ·           Ændret beskatning ved udstykningsmulighed,

   ·           At udstykningen vil medfører en fortætning af området,

   ·           At udstykningen vil medfører en ændring af områdets karakter,

   ·           At flere byggerier vil give skader på vejareal,

   ·           At træerne vil blive fjernet, og medvirke til en ændring af området Hald Ege,

   Da der således var en række indsigelser mod en aflysning af deklarationen i sin helhed, valgte forvaltningen at undlade aflysning.

    

   Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med beboere fra området. På mødet orienterede forvaltningen om ovennævnte beslutning og baggrund herfor. Det blev derudover aftalt, at forvaltningen vil undersøge, om der i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision kan fastsættes nye bestemmelser om grundstørrelserne i området.

    

   Forvaltningen vurderer, at områdets karakter som helhed er ”et almindeligt parcelhuskvarter” med varierende grundstørrelser, dog er den nordligste del af området karakteriseret ved at have store grunde.

    

   Det er en mulighed at lave en særbestemmelse for rammeområdet i Forslag til kommuneplan 2017-2029 om minimal grundstørrelse på f.eks. 900 m2 i lighed med andre områder i Viborg (f.eks. områder omkring Nørresø). Som følge af en sådan særbestemmelse kan deklarationen ophæves.

    

   Det giver ikke så meget mening at udarbejde en lokalplan for et udbygget område alene med det formål, at fastsætte en bestemmelse, som en allerede tinglyst deklaration påbyder. Til gengæld giver det heller ikke så meget mening, at fastholde den tinglyste deklaration for hele området, når den er fraveget utallige gange.

    

   For at fastholde områdets karakter med de gamle store egetræer kan det overvejes, at der udarbejdes en lokalplan alene for beskyttelsen af egetræerne langs Egeskovvej.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget drøfter, om det vil indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der tilføjes en særbestemmelse for rammeområde HALD.B1.01 om at grunde ikke kan udstykkes mindre end 900 m2, i Forslag til kommuneplan 2017-2029,

    

   at deklaration for området ophæves, såfremt særbestemmelse indføjes i kommuneplanen, og

    

   at det drøftes, om der skal igangsættes en lokalplan for bevaring af egetræerne på Egeskovvej

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Sagen blev udsat.

 • 7 Afslutning af anlæg over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette

    

   Følgende anlæg under Teknisk udvalg er nu afsluttet

    

   Sted nr.

   Anlægsprojekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

   t.kr.

   t.kr.

   (+) merforbrug (-) mindreforbrug

   015351

   Nedrivning af bygninger 2010 (indsatspulje)

   9.710

   -7.280

   9.729

   -7.280

   19

   0

   015352

   Nedrivning af bygninger 2011 (indsatspulje)

   3.100

   -2.170

   2.219

   -1.480

   -881

   690

   015353

   Pulje til landsbyfornyelse 2014

   12.300

   -7.400

   12.462

   -7.400

   162

   0

   035101

   Byforskønnelsesprojekter mindre byer 2012

   2.860

   2.850

   -10

   035102

   Byforskønnelsesprojekter mindre byer 2013

   3.657

   3.532

   -125

   I alt

   Afsluttede anlæg

   14.777

   14.632

   -145

    

    

   Forklaringer til afvigelser:

    

   015351: Anlægsregnskabet viser en merudgift på i alt 19 t.kr.

   Skyldes en mindre merudgift til nedrivning, der ikke var forventet.

    

   015352: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 881 t.kr. og 690 t.kr. færre i indtægter end forventet.

   Afvigelserne skyldes, at man har fået et mindre tilsagn fra ministeriet end de forventede 3.100 t.kr. Deraf har man også afholdt færre udgifter end forventet.

    

   015353: Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 162 t.kr.

   Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til nedrivning af ejendomme samt markedsføring af puljen, der ikke kan dækkes af den statslige finansiering.

    

   035101: Anlægsregnskabet udviser mindreforbrug på 10 t.kr., hvilket skyldes stram økonomistyring og deraf mindre besparelse.

    

   035102: Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 125 t.kr.

   Få byforskønnelsesprojekter har vist sig at være billigere at gennemføre end først antaget, hvorfor der er opnået besparelse.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsregnskaberne godkendes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsregnskaberne godkendes

 • 8 Frigivelse af budget for byfornyelse og boligforbedring 2016 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har for 2016 udmeldt en byfornyelsesramme til Viborg Kommune på 500.000 kr. (indtægt). Der er, inkl. overførsler fra tidligere år, afsat netto 1.438.000 kr. 2016 på kontoen ”Ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

    

   Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en given bygning, og støtte et renoveringsprojekt med kontant støtte. Staten giver 50% i refusion.

    

   Viborg Kommune har netop modtaget en ansøgning om støtte til en bevaringsværdig ejendom samt har nogle få projekter, som ikke kan finansieres via Puljen til Landsbyfornyelse, da denne pulje er opbrugt.

   Disse enkelte projekter kan finansieres via det afsatte budget til byfornyelse og boligforbedring 2016 og færdiggøres primo 2017.

   Den samlede udgift hertil beløber sig til 600.000 kr., hvorfor der anmodes om frigivelse af en udgifts- og indtægtsbevilling, som dækker den statslige medfinansiering.

    

   Kommunen fastlægger omfanget af de støtteberettigede arbejder, og den kontante støttes størrelse.

    

   Finansiering

   Nettoudgiften på 300.000 kr. finansieres det afsatte beløb på kontoen ”ramme til byfornyelse og boligforbedring”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016, som finansieres således:

    

   at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byfornyelse og boligforbedring 2016” med rådighed i 2016, som finansieres således:

    

   at nettoudgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres ved en nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring”

 • 9 Natursti i Kjeldbjerg
  • Sagsfremstilling

   Kjeldbjerg Borgerforening har den 15. september 2016 ansøgt Viborg Kommune om etablering af natursti/trampesti mellem Kjeldbjergvej i nord og Trevadvej i syd. Ansøgningen fremgår af bilag 1, 2 og 3. Ved etablering af dette stykke natursti/trampesti, hvor forløbet er vist med grøn streg i bilag 4, vil det være muligt at gå ad offentlige veje og private stier om hele Kjeldbjerg.

    

   Tidligere har borgere i Kjeldbjerg, haft mulighed for at benytte en rute på privat fælles vej. Denne mulighed er dog bortfaldet i forbindelse med, at ejeren af Trevadvej 10D har købt ejendommen, beliggende Kjeldbjergvej 20. Ejeren har efterfølgende søgt om nedlæggelse af omtalte private fællesvej, der er vist med rød streg i bilag 4, og som forløb mellem sine to ejendomme (Kjeldbjergvej 20 og Trevadvej 10D). Denne nedlæggelse har været i høring hos direkte implicerede parter uden indsigelser.

    

   Efter nedlæggelse af den private fælles vej, er der efterfølgende blevet dannet et trampespor rundt om ejendommene beliggende Trevadvej 10D og Kjeldbjergvej 20, der i bilag 4 er angivet med grøn streg, som erstatning for den tidligere rute.

    

   Ejer af ejendommene beliggende Trevadvej 10D og Kjeldbjergvej 20, har klaget til Kommunen over denne brug af tilstødende areal, der er ejet af Viborg Kommune. Det kommunale areal er i bilag 4 indrammet med blå streg. Klagen omhandler brug af dette kommunale areal som sti, idet stien giver anledning til øget indkik på klagers ejendomme. Bygningen på Kjeldbjergvej 20, er nedrevet af ejeren for at skabe bedre udsigt. Højdekurver for området indikerer, at terrænet er let faldende fra Trevadvej 10D mod vest og det offentlige areal ligger generelt lidt lavere end grundene Trevadvej 10D og Kjeldbjergvej 20. Boligen på Trevadvej 10D ligger tilbagetrukken i det modsatte hjørne af grunden.

    

   Ejeren af Trevadvej 10D og Kjeldbjergvej 20 har bedt Kommunen om at deltage i betalingen for etablering af et 2 m. højt hegn langs skel, såfremt der forbliver en stiadgang på dette sted. Forvaltningen har afvist, at deltage i etablering af hegn med baggrund i hegnsloven §8 stk. 2, idet hegnet udelukkende vil tjene til ejerens interesse. Forvaltningen har samtidig oplyst, at Kommunen ikke har noget imod opsætning af et hegn.

    

   Det kommunale areal (matrikel nr. 4bx, V. Børsting By, Vroue), som stien ønskes etableret på, er omfattet af Lokalplan 05.LA.01.03. Ifølge lokalplanen er der ikke planlagt stier, som i helhed vil kunne erstatte den natursti/trampesti som borgerforeningen har forespurgt om. Arealet er på nuværende tidspunkt udlejet som landbrugsjord. Såfremt borgerforeningens ønske bliver imødekommet forudsætter det en ændring i brugsaftalen med lejeren af det kommunale areal.

    

   Ved realisering af byggemodning i henhold til lokalplanen vil brugsaftalen bortfalde.

    

   Naturstien vil blive anlagt af Borgerforeningen og uden udgift for Kommunen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at der gives tilladelse til etablering af Natursti/trampesti på de i sagsfremstillingen stillede vilkår, såfremt der kan aftales en ændring i brugsaftalen med lejeren af det kommunale areal.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 10 Cykelsti langs Hobro Landevej (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med etablering af Apples datacenter ved Foulum, har Apple anmodet om, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Hobro Landevej (østsiden) fra rundkørsel på Overlundvej og til Foulum by. Strækningen er vist på oversigtskort i bilag 1. Stien ønskes placeres så vidt muligt langs vejen, men den konkrete placering fastlægges i givet fald først under projektering.

    

   Apple har tilbudt at finansiere stien, for derved dels at give et bidrag til nærområdet og dels for at forbedre tilgængeligheden for cyklende til deres datacentret og AU Foulum.

    

   Cykelstien indgår i lokalplan nr. 460 ”Erhvervsområde ved Foulum”, hvor stien indenfor lokalplanområdet er udlagt som strækningen a-a på lokalplanens kortbilag 2. Den ønskede strækning er længere end lokalplanområdet, der kun omfatter den midterste strækning.

    

   Cykelstien ønskes etableret som offentlig dobbeltrettet sti med 3 m bred asfaltbelagt kørebane i et vejudlæg på 5,5, som bestemt i lokalplan nr. 460 § 5.10.

    

   Idet cykelstien på nuværende tidspunkt alene er aktuel som følge af datacentret og deres ønske om stiens etablering, samt da Apple ønsker at finansiere cykelstien, foreslår forvaltningen, at der indgås en aftale med Apple om, at Apple betaler cykelstien. Det er anslået, at det koster 5.350.000 kr. eks. moms at projektere og etablere cykelstien. Den efterfølgende drift og vedligeholdelse af stien skal afholdes af Kommunen.

    

   Der skal erhverves arealer til anlæggelsen af cykelstien, se fortegnelse i bilag 2. Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej og sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96. Forvaltningen vil søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser. Handlerne vil være skattefri, hvis det besluttes, at der eksproprieres, hvis ikke aftaler kan opnås.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der etableres dobbeltrettet sti langs østsiden af Hobro Landevej som beskrevet ovenfor,

    

   at der indgås aftale med Apple om, at Apple betaler samtlige udgifter til cykelstien,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere de nødvendige arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere, og

    

   at Viborg Kommune afholder udgifterne til den fremtidige drift og vedligeholdelse af stien, idet den er en kommunal offentlig sti.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der etableres dobbeltrettet sti langs østsiden af Hobro Landevej som beskrevet ovenfor,

    

   at der indgås aftale med Apple om, at Apple betaler samtlige udgifter til cykelstien,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 5.350.000 kr. til kontoen ’Cykelsti langs Hobro Landevej’ med rådighedsbeløb i 2017,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere de nødvendige arealer til cykelsti, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere, og

    

   at Viborg Kommune afholder udgifterne til den fremtidige drift og vedligeholdelse af stien, idet den er en kommunal offentlig sti.

 • 11 Klassifisering af veje og stier i forbindelse med vintervedligeholdelse
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg anmodede i sit møde den 27. januar 2016 under punktet ”Meddelelser om gensidig orienteringen” forvaltningen om redegøre for principperne for klassificering af vejene i forbindelse med vintervedligeholdelse.

    

   Principperne tager udgangspunkt i regulativet for vinter- og renholdelses, der har været gældende fra den 1. oktober 2015 og vedtaget af Byrådet den 18. november 2015 (sag nr. 19).

    

   Klassificeringen fremgår af regulativets bilag A og bilag B for henholdsvis veje og stier. På Kommunens hjemmeside under Trafik og Veje, kan man se, hvilke klassificering de enkelte kommunevej har. Klik her for at se kortet over kommunevejene og her ses de kommunale stier.

    

   På mødet vil der blive redegjort nærmere for den praktiske udmøntning af regulativets bestemmelser og fremadrettede tiltag, der agtes iværksat på området. 

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Tekniks Udvalg,

    

   at redegørelsen tages til orientering.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 12 Igangsætning af ekspropriation af vejareal til Hærvejen og Ny Absalonsvej
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har i budgettet afsat midler til anlæggelse af infrastrukturprojekterne Ny Absalonsvej, Den Grønne Sti og del af Hærvejen i Banebyen i Viborg. Teknisk Udvalg har den 6. januar 2016 (sag nr. 4) vedtaget projektplanen for infrastruktur i Viborg Baneby. Projektplanen angiver nærmere vejens forløb og udformning. Byrådet har den 18. maj 2016 (sag nr. 26) truffet beslutning om pålæg af vejbidrag til Hærvejen og Ny Absalonsvej, og Teknisk Udvalg har den 25. maj 2016 (sag nr. 16) igangsat projektering af Hærvejen og Ny Absalonsvej.

    

   Der skal erhverves ca. 15.800 m2 fra grundejerne i området til anlæggelsen af Hærvejen og Ny Absalonsvej. Liste over berørte ejendomme og anslået arealbehov fra den enkelte ejendom kan ses af liste i bilag 1.

    

   Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, jf. vejloven § 96.

    

   Forvaltningen foreslår, at processen til ekspropriation til den nødvendige jorderhvervelse igangsættes nu, idet det er mange forskellige ejendomme, der skal ske erhvervelse fra, og arealerne har en meget forskellig anvendelse og dermed også forskellig prisniveau. Forvaltningen foreslår derfor også, at Kommunen iværksætter en ekspropriation med henblik på at sikre en retfærdig behandling af de pågældende ejere henset til sagens kompleksitet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i bilaget nævnte arealer til anlæggelsen af Hærvejen og Ny Absalonsvej.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen igangsætter ekspropriation af de i bilaget nævnte arealer til anlæggelsen af Hærvejen og Ny Absalonsvej.

 • 13 Igangsætning af ekspropriation af parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Teknisk Udvalg besluttede den 28. september 2016 (sag nr. 8) af udsætte sagen vedrørende Mønsted Kalkgrubers henvendelse til Kommunen, hvor de anmodede om hjælp til at erhverve det areal, der i lokalplan nr. 457 er udlagt til parkering (se oversigtskort i bilag 1). Som begrundelse anførte Mønsted Kalkgruber, at det ikke er muligt at lave en økonomisk rimelig aftale om køb af arealet.

    

   Mønsted Kalkgruber anmodede første gang Kommunen om hjælp til erhvervelsen den 8. januar 2016. Forhandlingen blev efterfølgende genoptaget, dog uden at det kom til en aftale. Mønsted Kalkgruber har derfor gentaget sin anmodning den 12. august 2016.

    

   Det har været et spørgsmål, om grundejeren ville etablere parkeringspladsen selv. Dette er nu afklaret, idet grundejeren den 28 oktober 2016 har trukket sin ansøgning om tilladelse til at etablere parkeringspladsen.

    

   Ekspropriationsgrundlag

   For at Kommunen kan ekspropriere ejendomsretten til et areal, er der en række forhold, der skal være opfyldt. Der skal være lovhjemmel, der skal være en almen interesse, der skal gives fuld erstatning og så skal ekspropriationen ikke mindst være nødvendig.

    

   Ekspropriationshjemlen er planlovens § 47 stk. 1, hvormed der kan eksproprieres til virkeliggørelse af en lokalplan. Lokalplanen er i dette tilfælde lokalplan nr. 457 ”Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber”. Det er muligt, at ekspropriere jord fra private til fordel for andre private.

    

   Den almene interesse, der varetages, er, som også beskrevet i lokalplan nr. 475, at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser for turistattraktionen Mønsted Kalkgruber samt at øge trafiksikkerheden i forhold til de nuværende forhold.

    

   Den eksproprierede skal gives fuld erstatning for sit tab. Kommunen kan i forbindelse med en ekspropriationsbeslutning fremsætte et forslag til erstatning. Accepteres dette ikke fastsættes erstatningen af Taksationskommissionen. Erstatningsspørgsmålet afklares derfor som et naturligt led i ekspropriationsprocessen.

    

   Er ekspropriationen nødvendig?

   Efter planloven § 47 stk. 1 er det et krav, at ekspropriationen er ”af væsentlig betydning for virkeliggørelsen” af lokalplanen – med andre ord skal ekspropriationen være et nødvendigt skridt for, at lokalplanens indhold bliver til virkelighed.

    

   I forhold til parkeringspladsen ved Mønsted Kalkgruber er der brug for at foretage en afvejning på to punkter af om ekspropriationen er nødvendig:

   -       Er parkeringspladsen nødvendig?

   -       Er ekspropriation nødvendig, når køb af areal ikke er udelukket?

    

   Er parkeringspladsen nødvendig?

   Det, der taler for, at parkeringspladsen er nødvendig, er:

   -       Behovet for parkering. Den nuværende parkeringsplads modsvarer ikke længere behovet, og der er behov for øget parkeringsmulighed. Det er grundet terræn og skov svært at udvide den eksisterende parkeringsplads.

   -       Øget trafiksikkerhed. Der er i dag trafikdæmpende foranstaltninger på Kalkværksvej mellem Mønsted Kalkgruber og tilhørende parkeringsplads. De nuværende foranstaltninger er af en udformning, der formentlig ikke vil kunne godkendes i dag, da placerede genstande, skal være ”eftergivelige”. Der er ikke registreret uheld i forbindelse med krydsende fodgænger ved overgangen. Forvaltningen vurderer, nuværende foranstaltningerne til trods, at der er risiko for påkørsel af krydsende fodgængere. Et særligt element i dette er de krydsende børn, om hvem det ikke kan forudsættes, at de skelner mellem parkeringsplads og vej.

   -       Turistattraktionens orientering i forhold til parkeringsforhold. I forbindelse med udvidelse af turistattraktionen Mønsted Kalkgruber, herunder omfattende renovering af bevaringsværdig bygning, bliver turistattraktionens orienteret mod nord, i stedet for mod vest, som den er i dag. Dette medfører, at den naturlige placering af indgang og parkering ikke længere vil være mod vest men mod nord.

    

   Det, der taler imod, at parkeringspladsen er nødvendig, er:

   -       Alternative løsninger. Det er muligt at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere bro over Kalkværksvej, lave yderligere trafikdæmpende foranstaltninger eller omlægge Kalkværksvej, så vej og p-plads bytter plads. Disse alternativer vil dog kun forbedre trafiksikkerheden og enten være dyr, genere trafikken på Kalkværksvej eller være problematisk for handicappede.

    

   Er ekspropriation nødvendig, når køb af areal ikke er udelukket?

   Mønsted Kalkgruber og ejeren af arealet har forhandlet forud for anmodningen til Kommunen og imellem de to anmodninger. Ved anmodningen den 8. januar 2016 havde Mønsted Kalkgruber budt grundejeren 500.000 kr., mens grundejeren forlangte 1.000.000 kr. I forløbet mellem anmodningerne har grundejeren sænket sit bud af to omgange til seneste bud på 550.000 kr. Mønsted Kalkgruber har sænket sit bud til 392.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at markedsprisen af arealet er værdien som landbrugsjord. Værdien som landbrugsjord skønnes at være i størrelsesordenen 170.000 kr.

    

   Det, der taler for, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -       At der er stor afstand mellem laveste budte pris på 550.000 kr. og værdien som landbrugsjord.

    

   Det, der taler imod, at ekspropriation er nødvendig, er:

   -       At der kun er 50.000 kr. mellem højeste bud fra Mønsted Kalkgruber’s side (500.000 kr.) og laveste bud fra grundejers side (550.000 kr.).

     

   Økonomi

   Udgiften til ekspropriationen og erstatning for eksproprieret areal, afholdes i første omgang af Kommunen og refunderes af Mønsted Kalkgruber i forbindelse med overdragelse af arealet til dem.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår Teknisk Udvalg, 

    

   at udvalget drøfter, om det skal indstilles til Byrådet, at Viborg Kommune skal igangsætte ekspropriation af areal til parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der igangsættes ekspropriation af areal til parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem de to parter.

 • 14 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september. I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalg opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.

    

   Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (30. juni).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Teknisk Udvalg

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     61 Grønne områder

   10,7

   10,1

   10,1

   -0,6

   0,0

   -0,8

     62 Trafikområdet

   134,7

   137,5

   135,7

   1,0

   -1,8

   0,8

     63 Kommunale ejendomme

   -4,7

   -3,8

   -3,0

   1,7

   0,8

   -0,2

   Serviceudgifter i alt

   140,7

   143,8

   142,8

   2,1

   -1,0

   -0,2

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   116,0

   177,1

   107,2

   -8,8

   -69,9

   -33,2

   Udgift til byggemodning

   17,3

   54,1

   34,3

   16,9

   -19,8

   -8,6

   Sum anlæg ekskl. forsyning

   133,4

   231,2

   141,5

   8,2

   -89,7

   -41,7

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   274,0

   374,9

   284,3

   10,3

   -90,6

   -42,0

    

   Den samlede afvigelse på serviceudgifterne på udvalgets område viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

    

   På politikområdet Trafik forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Park og Vejservice, som ”sparer” op til 2%´s besparelsen i 2017 – effektivisering jf. kontrolbuddet.

    

   På politikområdet Kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er en følge af, at der i medfør af den nye boligreguleringslov skal foretages henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Kommunale ejendomme har 10 beboelsesejendomme, hvor der skal foretages henlæggelser. Merforbruget vil i 2017 blive forsøgt dækket af yderligere effektiviseringer i den løbende ejendomsdrift.

    

   Med henblik på at sikre budgetneutralitet på politikområdet Trafik som følge af øgede udgifter til vejafvandingsbidrag, gadelys og kollektiv trafik er der foretaget reduktion på ”asfaltkontoen”/nye belægninger” og andre mindre driftsposter indenfor politikområdet.

    

   Årsagen til et forventet merforbrug på vejafvandingsbidraget til Energi Viborg skyldes højere anlægsaktiviteter indenfor kloakrenovering m.v. På gadelysområdet har det ikke været muligt at udskifte de ældre gadelysarmaturer til LED belysning i den takt der var forudsat. Bl.a. på grund af længere leveringstid på de nye armaturer.

    

   På området Kollektiv Trafik har der været nogle budgettekniske udfordringer og regnskabsmæssige uforudsete udgifter, som der skal tages hensyn til i indeværende regnskabsår, og i den forbindelse har Teknisk Udvalg besluttet på møde den 28. september (sag nr. 11), at gennemføre besparelser på ca. 2 mio. kr. Besparelsen implementeres fra 2017.

    

   Anlæg

   Skattefinansieret

   Der forventes et mindreforbrug i 2016 på de skattefinansierede anlægsprojekter på 69,9 mio. kr., blandt andet:

    

   ·                Energirenovering af gadebelysning (ELENA) på 23,1 mio. kr. – projektet er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan, derfor overføres beløbet til 2017

   ·                Vej i Banegraven på 8,0 mio. kr. – der forventes indtægt i 2016 mod tidligere forventet i 2017

   ·                Baneby – p-plads syd for banen som erstatning for p-plads nord for banen på 2,0 mio. kr. – P-pladsen renoveres i perioden 1.9.2016 til 1.3.2017, beløbet overføres til 2017

   ·                Ombygning af kommunevej (modulvogntog) på 1,6 mio. kr. - Projektet med ombygning af kommuneveje i Bjerringbro og Viborg er blevet væsentlig billigere end forudsat

   ·                Færdiggørelse af Storegade, belægninger på 2,4 mio. kr. - der foreligger p.t. ikke nogen afklaring med hensyn til hvad der ønskes udført i stedet for renovering af belægninger i Storegade, overføres til 2017

   ·                Parkeringspladser ved Mercantec på 2,2 mio. kr. - Opstarten af projekteringen er sket lidt langsommere end forventet, beløbet overføres til 2017

   ·                Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet på 2,0 mio. kr. – som det fremgår af beslutning i Teknisk udvalg 15. juni 2016 (sag nr. 11), forsinket pga. fastlæggelse af grundlag for detailprojektering og anlægsprojekt, herunder juridisk vurdering af evt. servitutbindinger, overføres til 2017

   ·                Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs på 1,0 mio. kr. – forsinket grundet afklaring af muligheder i forhold til planer for den fremtidige anvendelse af eksisterende bygninger (Teknisk Udvalgs møde den 28 september 2016 (sag nr. 14), overføres til 2017

   ·                Byfornyelse mindre byer 2014 på 7,4 mio. kr. – skyldes primært overførsel fra 2015, overføres til 2017 da fokus og ressourcetræk er på områdefornyelser

    

    

   Byggemodning

   Der forventes et mindreforbrug i 2016 på byggemodning på 19,8 mio. kr. blandt andet:

    

   ·           Kærvej 1 på 7,3 mio. kr. – projektet må opgives pga. stigende grundvandsstand

   ·           Møgelkær II og Kokholmvej på 2,6 mio. kr. – området kan endnu ikke færdiggøres pga. uafsluttet byggeri, overføres til 2017

    

   Øvrige afvigelser og forklaringer fremgår af bilag 1.

    

   Samlet set overføres 82,1 mio. kr. til 2017 og der lægges 7,6 mio. kr. i kassen.

    

   Frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2015

   Der ønskes frigivet bevilling og rådighedsbeløb til Puljen til Landsbyfornyelse 2015 som optaget på investeringsoversigten. Beløbet udgør 12.300.000 kr. i udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 7.400.000 kr.

   Der er løbende i 2015 og 2016 modtaget ansøgninger til Puljen til Landsbyfornyelse 2015 om støtte til bygningsforbedringer og nedrivninger i landsbyer under 3.000 indbyggere samt i det åbne land. Disse ansøgninger er imødekommet, jfr. de vedtagne principper for tildeling af støtte. Frigivelse af denne bevilling skulle retmæssigt være søgt tidligere.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12.300.000 kr. til kontoen ”Landsbypulje 2015” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 12.300.000 kr. til kontoen i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 7.400.000 kr. til kontoen ”Landsbypulje 2015” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at indtægten på 7.400.000 kr. til kontoen i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 godkendes.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 12.300.000 kr. til kontoen ”Landsbypulje 2015” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 12.300.000 kr. til kontoen i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 7.400.000 kr. til kontoen ”Landsbypulje 2015” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at indtægten på 7.400.000 kr. til kontoen i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet.

 • 15 Klage over godkendelse af Varmeakkumuleringstank, Erhvervsvej 25 i Møldrup
 • 16 Praksis for prioritering af midler til oprensning og forskønnelse af branddamme og gadekær
  • Sagsfremstilling

   På møde i Teknisk Udvalg den 16. marts 2016, sag nr. 11, blev der besluttet en fordeling af midlerne til den afsatte grønne vedligeholdelsespulje på 1½ mio. kr. pr år. I den forbindelse blev der afsat 200.000 kr. til oprensning og forskønnelse af branddamme og gadekær.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Spredt i kommunen, er der placeret en række gadekær, - typisk i de mindre landsbyer. Tidligere fungerede flere af dem som branddamme. Mange gadekær, og områderne omkring, har anvendelse som ”byens grønne område”. Nogle fungerer som regnvandsbassiner eller opsamler afledt vejvand.

    

   Praksis omkring vedligeholdelsen af områderne omkring gadekærene er forskellig. Nogle steder sørger kommunen for græslåning og nedskæring af beplantning. Andre steder sørger lokale borgergrupper for plejen.

    

   Områderne har forskellige matrikulære tilhørsforhold. Nogle tilhører Viborg Kommune. Gadekær, der fungerer som regnvandsbassiner tilhører Energi Viborg Vand. Dertil kommer gadekær, som ”ejes” af lokalsamfundet (Byens Gade, Fællesjord, Gadejord, Tidligere umatrikuleret fællesjord m.m.).

    

   Mange af områderne har, uafhængig af matrikulære tilhørsforhold, værdi som rekreative arealer. I dele af kommunen er områderne utilgængelige (indhegnede).

    

   Indsatser 

   Der har ikke tidligere været en fælles praksis eller administration omkring vedligeholdelsen af gadekærene. Der har heller ikke været afsat midler til opgaven. Med de afsatte midler på 200.000 kr. fra vedligeholdelsespuljen, er der nu mulighed for at udarbejde en praksis for den fremtidige vedligeholdelse af områderne. Plejen vil typisk omfatte græsslåning, pleje af beplantninger og oprensninger. Renoveringsprojekter kan derudover indeholde opsætning af borde/bænkesæt, skraldespande m.m.

    

   Viden 

   For at kunne skabe sig et overblik over omfanget og tilstanden af gadekærene, er der behov for en kortlægning af lokaliteterne, en bestemmelse af ejerforhold og en umiddelbar vurdering af bl.a. gadekærenes æstetiske værdi samt deres betydning, som et centralt grønt element i landsbyen. Det vil kunne kvalificere det videre arbejde med at prioritere, hvilke tiltag der skal gennemføres.

    

   Koordinering og synergi 

   Ved en kortlægning vil der samtidig kunne skabes synergi om udførelse af tværgående projekter, for eksempel i forbindelse med byfornyelse, separatkloakering og klimatilpasning. I forhold til klimatilpasning er der i kommunen udpeget specifikke risikoområder. Risikoområderne er de områder, hvor der er særlig stor risiko for oversvømmelse sammenholdt med et potentielt stort værditab. Klimatilpasning drejer sig i høj grad om håndtering af den øgede mængde nedbør, og udover løsninger som separatkloakering, fokuseres der i stigende grad i LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). I den forbindelse kan der være områder, hvor branddamme og gadekær med fordel kan kombineres med klimatilpasningsprojekter. Derudover giver det værdi for borgerne, når en sådan koordinering mindsker mængden af anlægsarbejder i området.

    

    

   Myndighed

   Gadekær større end 100 m2 vil typisk være klassificeret som beskyttet natur (§3), hvilket betyder, at områderne forud for en evt. oprensning skal myndighedsbehandles.

    

   Drift 

   Der vil blive behov for at fastlægge et niveau for den fremtidige vedligeholdelse af områderne og evt. udarbejde aftaler med lokalområderne om at bidrage til plejen.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen foreslår, at gennemførelsen af projekterne, hvor det er muligt, lægges ud til lokalsamfundet at udføre, på baggrund af en ansøgning om kommunalt tilskud. Det forventes, at en sådan ordning, ud over at spare administrative ressourcer til udførelsen af anlægsarbejdet, vil kunne bidrage til et større lokalt ejerskab til områderne. Til gengæld vil det kræve administrative ressourcer til udvælgelse og prioritering af midler til ansøgerne samt koordinering og planlægning af opgaven i forhold til øvrige anlægsprojekter. Proceduren for ansøgning kan være, at der som en del af puljen til byfornyelse i de mindre byer, suppleres med de 200.000 kr., der afsættes til en pulje til renoveringsprojekter målrettet gadekær og branddamme.

    

   Det forventes, at der er i størrelsesordenen 40-50 gadekær og branddamme i kommunen. Den eksisterende viden om områderne er imidlertid meget begrænset og forvaltningen vurderer derfor, at der indledningsvist er behov for en kortlægning og undersøgelse af kommunens gadekær og branddamme. Det vil fremadrettet give mulighed for en bedre planlægning og koordinering med projekter, som også omfatter klimatilpasning, regnvandshåndtering og byfornyelse m.m.

    

   Forvaltningen vurderer, at der kan gennemføres en grundlæggende vidensindsamling for 75.000 kr.

    

   Forvaltningen er bekendt med én konkret ansøgning om oprensning af et gadekær, som vil kunne myndighedsbehandles i 2016 med henblik på oprensning i 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at den konkrete ansøgning i 2016 myndighedsbehandles,

    

   at midlerne til oprensning og forskønnelse af gadekær og branddamme, fra 2017 og frem, bliver en pulje, som borgerne kan ansøge om støtte fra til renoveringsprojekter, som er målrettet gadekær og branddamme,

    

   at 75.000 kr. af de afsatte midler til gadekær og branddamme i 2016 benyttes til konsulentbistand til kortlægning, afklaring af ejer- og tilledningsforhold samt udarbejdelse af en vurdering af de enkelte gadekær og branddammes værdi og betydning,

    

   at der på baggrund af kortlægning m.m. udarbejdes en prioriteret plan for mulige forskønnelsesprojekter, som lægges til grund ved en prioritering af indkomne ansøgninger, og

    

   at forvaltningen, såfremt der ikke er indkommet ansøgninger, igangsætter projekter i overensstemmelse med prioriteringen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at den konkrete ansøgning i 2016 myndighedsbehandles,

    

   at midlerne til oprensning og forskønnelse af gadekær og branddamme, fra 2017 og frem, bliver en pulje, som borgerne kan ansøge om støtte fra til renoveringsprojekter, som er målrettet gadekær og branddamme.

 • 17 Udvikling af Nørresøbadet – den videre proces
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede senest sagen på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 11), hvor det blev besluttet at indstille til Byrådet,

    

   ·           at forvaltningen igangsætter basisforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen,

    

   ·           at forvaltningen kan indgå dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet,

    

   ·           at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til kontoen ”Kærvænget – fornyelse af Nørresøbadet” med rådighed i 2016, og

    

   ·           at udgiften på 2 mio. kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

    

   Byrådet godkendte indstillingen på sit møde den 31. august 2016 (sag nr. 27).

    

   Forvaltningen har haft forslaget i nabohøring og har modtaget en del tilkendegivelser og udtalelser om projektet. Der er desuden indhentet priser på renovering af badebroen.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Det godkendte basisforslag:

   Udvalget besluttede på sit seneste møde at godkende basisforslaget, der indeholder følgende: Oprensning af bundforhold i badeområder, udlæg af sandstrand og sandbund, nye stier i grus, rampe til bassin, træbro over bassin, belysning langs sti, lav beplantning langs bagskel, eng/frøblanding/jordbehandling ved bassin, grill og borde/bænkesæt.
   Pris i alt 2.000.000 kr. ex. moms, uforudseelige udgifter og honorar.

    

   Dialog med lodsejere:

   Forvaltningen har siden seneste udvalgsbehandling præsenteret forslaget for initiativgruppen. Initiativgruppen tog positivt imod forslaget.

    

   Forvaltningen har desuden på et borgermøde den 20. juni 2016 præsenteret forslaget for de øvrige beboere i området. Derudover har forvaltningen jf. Udvalgets seneste beslutning været i dialog med lodsejerne på vejen Kærvænget og Erik Menveds Vej om ophævelse af servitutter om adgang til Nørresøbadet.

    

   Gældende lokalplan og servitutter:

   Udvalget besluttede på mødet den 25. marts 2015 (sag nr. 14), at projektet skal bearbejdes, så en realisering ikke kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

    

   For området gælder lokalplan nr. 149 og 9 servitutter, hvoraf de fleste er lagt på projektets hjemmeside www.viborg.dk/noerresoebadet.

    

   Til forståelse af den historiske baggrund for sagen blev der ved anlæggelsen af Nørresøbadet i op mod 1940 etableret et trådhegn rundt om området, og området blev pålagt nogle servitutter. I 1952 blev der vedtaget en partiel byplanvedtægt nr. 3, § 4 for området, men den byplanvedtægt blev ophævet ved vedtagelse af den gældende lokalplan i 1995.

    

   Det gamle trådhegn mod Erik Menveds Vej er siden udskiftet med et levende hegn, som ifølge lokalplanen skal vedligeholdes. Mod Kærvænget findes der fortsat et trådhegn med en gældende servitut om, at vejens beboere har ret til adgang til Nørresøbadet via en låge i et hegnet, som kun de har nøgle til.

    

   Desuden findes der en udsigtsservitut.

   Resultat af nabohøring:

   Forvaltningen har i flere runder hørt naboerne om deres vurdering af indhold i de foreliggende servitutter, og i den proces er de gældende servitutter lagt på hjemmesiden, så de er tilgængelige for alle.

    

   Forvaltningen har fra de 105 naboer modtaget i alt 42 tilkendegivelser og udtalelser om projektet – en oversigt er vedlagt som Bilag 1.

    

   Udtalelserne går planmæssigt og juridisk især på, at det foreslåede stisystem efter flere naboers mening er i strid med bestemmelserne i lokalplanen og ikke respekterer de gældende servitutter for området. Derudover tilkendegiver flere beboere på vejene Kærvænget og Erik Menveds Vej, at de ikke ønsker adgang mellem Nørresøbadet og de to veje, især begrundet i trafikale, sikkerheds- og vedligeholdelsesmæssige forhold på de to private fællesveje. 

    

   Forvaltningens vurderinger

   Forvaltningen har haft de modtagne tilkendegivelser og udtalelser til nærmere planmæssig og juridisk vurdering.  

    

   Forhold til lokalplanen

   Der refereres i flere udtalelser til, at man ønsker byplanvedtægt nr. 3, § 4 bevaret, men den byplanvedtægt blev ophævet ved vedtagelse af den gældende lokalplan i 1995. Efter forvaltningens vurdering er der intet i lokalplanens formål og bestemmelser, der er til hinder for anlæg af en sti med belysning til gående og cyklende i det grønne område.

    

   Ifølge lokalplanen skal der være og vedligeholdes et 6 meter bredt levende hegn mod Erik Menveds Vej. Efter forvaltningens vurdering er det muligt at etablere en sti gennem hegnet, som overholder lokalplanens bestemmelser, fx i form af en zig-zag-forløb af stien. Der findes allerede i dag en uofficiel forbindelse gennem hegnet via et privat areal til Nørresøbadet, som beboerne bruger.

    

   Det er derfor fortsat forvaltningens vurdering, at basisløsningen i skitseforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lokalplan nr. 149 for området, og at forslaget derfor ikke kræver dispensationer fra den gældende lokalplan eller ny lokalplan.  

    

   Forhold til servitutter

   Der refereres i flere udtalelser til, at der ifølge gamle servitutter skal være hegn mellem Nørresøbadet og Erik Menveds Vej og Kærvænget, og at stier gennem hegnet derfor er i strid med servitutterne.

   Således referer flere beboere på Erik Menveds Vej til, at der ifølge en gammel servitut skal være hegn mellem vejen og Nørresøbadet. Forvaltningen har i dette spørgsmål imidlertid kun kendskab til lokalplanens bestemmelser om levende hegn, omtalt ovenfor.

    

   Fra beboere på Kærvænget refereres der til den ovenfor nævnte servitut om adgang til Nørresøbadet via en låge i hegnet. Det er forvaltningens vurdering, at servitutten historisk set har skullet sikre beboernes adgang til Nørresøbadet. Der er ingen angivelse af, at den skulle sikre, at der ikke kan være offentlig adgang fra Nørresøbadet til Kærvænget. Beboerne på Kærvænget vil med gennemførelse af stiprojektet fortsat have ret til og tilmed udvidet adgang til Nørresøbadet.

    

   Med hensyn til udsigtsfredningen har de pågældende lodsejere ingen bemærkninger til stiprojektet og er indstillet på en dialog om skitseforslaget.

    

   Det er således forvaltningens vurdering, at basisløsningen i skitseforslaget ikke er i strid med nogle af de gældende servitutter for området, og at forslaget derfor ikke kræver dispensationer, ophævelser eller erstatninger.

    

   Forhold i øvrigt:

   Forvaltningen har noteret sig de mange synspunkter fra beboerne på de to Kærvænget og Erik Menveds Vej om projektet.

    

   Beboerne udtrykker især bekymring om de trafikale, sikkerheds- og vedligeholdelsesmæssige forhold på de to private fællesveje, idet stierne giver mulighed for øget trafik og parkering. Forvaltningen vurderer dog, at disse udfordringer kan løses med skiltning, fx med parkeringsforbud.

    

   Samlet set er det forvaltningens vurdering, at stiprojektet vil kunne gennemføres inden for den gældende lokalplan og med respekt for de gældende servitutter.

    

   Økonomi:

   Som ovenfor anført, har Byrådet givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renoveringsprojektet. Det er her forudsat, at en renovering af badebroen finansieres på anden vis.

    

   Forvaltningen havde i løbet af sommeren 2016 forventet at kunne opfriske Nørresøbadet i form af opfriskning af bygningen og renovering af badebroen m.m.

    

   Bygningen er blevet algebehandlet. Men den forventede udskiftning af gangbrædder på badebroen er ikke sket, da tilbudsprisen på renovering af badebroen (ca. 730.000 kr.) lå væsentligt over prisoverslaget og dermed ikke kunne gennemføres inden for de afsatte driftsmidler til området.

    

   Renovering af badebroen kan derfor enten gennemføres ved en etapeopdeling ved finansiering via driftsmidler, hvilket vil tage ca. 4 år. Alternativt kan der ske en omprioritering af driftsmidler for politikområdet ’Parker og grønne områder til mindre renoveringsopgaver’, så renovering af badebroen kan realiseres på 2 år. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Miljø & Teknik indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen arbejder videre med det godkendte basisforslag jf. den vedtagne projektplan,

    

   at Teknisk Udvalg godkender, at forvaltningen renoverer badebroen over 2 år ved omprioritering af driftsmidler for politikområdet ’Parker og grønne områder til mindre renoveringsopgaver’.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Sagen blev udsat med henblik på en yderligere juridisk vurdering og mulighed for alternative tilpasninger af stiforløbet.

 • 18 Fokusområder og effektmål for Teknisk Udvalg vedr. Mål og Midler, budget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   I henhold til beslutningen om ny politisk proces vedrørende Mål og Midler (bilag 1), skal politiske udvalg senest oktober beslutte ’fokusområder’ og ’effektmål’ for de kommende år. Mål og midler skal ikke længere præsenteres for udvalgene i forbindelse med budgetlægningen i foråret.

    

   På den baggrund fremlægger Teknik & Miljø et forslag til fokusområder og effektmål for Teknisk Udvalgs politikområder 2017-2020 (bilag 2).

    

   Baggrund

   Mål og midler er det budgetdokument, som samler oplysninger om, hvilke fokusområder, målsætninger/effektmål og budgetrammer, som udvalg og chefer skal styre efter på de enkelte politikområder. På dette møde drøftes fokusområder og effektmål.

    

   Fokusområderne er de faglige og økonomiske målsætninger og indsatser, som udvalget har besluttet at sætte fokus på i 2017. De kan være udvalgt på baggrund af vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde. Effektmålene retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren  for Teknik & Miljø indstiller,  

   at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og effektmål i bilag 2

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 19 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2016
  • Sagsfremstilling

   Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

    

   Se mødelisten i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender den reviderende mødeliste

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Indstillingen blev godkendt.

 • 20 Meddelelse og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2016
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-11-2016

   Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -        Status på erhvervsområde Alsskovvej i Karup, hvor forvaltningen forventer, at arbejdet med kommuneplantillægget igangsættes ultimo 2016

   -        Gennemkørende lastbilkørsel og lastbilvogntog fra Uhrevej til Vallerbækvej samt i byfornyelsesområdet i Karup

   -        Trehusevej i Frederiks.

    

    

   Michael Nøhr spurgte til:

   -        Opfølgning på besigtigelsesturen

   -        Græsslåning i Klejtrup

    

    

   Flemming Lund spurgte til glatføre og Allé’en i Møldrup og orienterede om workshop vedr. Nedre Gravene.

    

    

   Chef for Trafik & Veje Per Christensen orienterede om:

   -        Oplag på Industrivej i Skals

   -        Elevator i Banebyen

    

    

   Planchef Karl Johan Legaard orienterede om:

   - Områdefornyelse i Ulbjerg, og muligheden for at indtænke hele Fjordklyngen.

 • 21 EjendomssagLukket sag