Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 17-06-2015

Referat

 • 1 Budgetstyreliste Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   Budgetstyrelisten blev senest forelagt Teknisk Udvalg den 4.marts 2015. Hvert kvartal gives en status på igangværende/kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægningen 2015-2018.  

    

   Opdateret budgetstyreliste forelægges hermed for udvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Listen suppleres med en indholdsfortegnelse.

    

   Udvalget ønsker på næste møde et punkt vedr. nedrivningspuljen

 • 2 Forslag til lokalplan nr. 410 - boligområde ved Gl. Randersvej og Tapdrupvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Økonomiudvalget besluttede den 26. oktober 2011 (sag nr. 361) at igangsætte planlægning og fordebat for tre boligområder i Viborgs østlige bydel. Der drejer sig om

   A:      et boligområde til parcelhuse og daginstitution nord for Fristruphøjvej i Viborg

   B:      et boligområde til parcelhuse syd for Gl. Randersvej i Overlund

   C:      et område til blandede boligformål og institutioner syd for Asmild Centervej i Overlund

    

   Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 410 for et boligområde ved Gl. Randersvej og Tapdrup, Overlund (område B)

    

   Fordebat blev gennemført umiddelbart efter Økonomiudvalgets beslutning. I forhold til område B indkom der bemærkninger/indsigelse fra grundejerforeningerne Spangsbjerg Park og Saturnvej mod inddragelse af område B til boligbebyggelse.

   De modtagne bemærkninger og indsigelser blev forelagt Økonomiudvalget, og der blev efterfølgende truffet beslutning om, at alle 3 områder skulle medtages i Kommuneplan 2013 - 2025. Der er gennemført en planlægning for område A og C, og. Forvaltningen har - ifølge aftale fra januar 2012 - kontaktet Grundejerforeningen Spangsbjerg Park mhp. orientering om den igangsatte planlægning for område B.

    

   Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Nuværende forhold

   Området er et knap 3 ha. ubebygget areal, der ligger i den østlige del af Viborg. Det afgrænses mod nord af Gl. Randersvej, mod øst af Tapdrupvej og landbrugsareal, mod vest af eksisterende boligområde Spangsbjerg Park og mod syd af grønt område. Midt gennem området ligger gang- og cykelstien ”Tapdrupstien”.

    

   Planforhold

   Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse – rammeområde VIBØ.B4.12.

   Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025.

    

   Forslag til lokalplan nr. 410

   Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af maks. 18 åben-lav boliger, der vejbetjenes fra Gl. Randersvej. Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, hvor:

   ·         delområde I udlægges til boligbebyggelse i maks. 1 etage med en højde på maks. 7 m. Inden for delområdet må der maks. opføres 11 boliger,

   ·         delområde II udlægges til boligbebyggelse i maks. 1 etage med en højde på maks. 7 m. Inden for delområdet giver terrænforholdene mulighed for, at boliger kan fremtræde som 2 etagers huse mod lavest liggende terræn. I delområde II må der maks. opføres 7 boliger,

   ·         delområde III udlægges til fælles grønne områder, regnvandsbassin, servicevej/sti,

   ·         delområde IV udgør den eksisterende cykel- og gangsti Tapdrupstien, der ligger midt i lokalplanområdet.

    

   Lokalplanforslaget sikrer, at:

   ·         der fastsættes retningslinjer for områdets fremtidige boligudstykning,

   ·         bebyggelsen indpasses i terrænet, så det fremstår som en naturlig afrunding af boligområdet,

   ·         områdets disponering dels skaber en åben, grøn struktur, dels en tæt kontakt til den omkringliggende natur og ådal,

   ·         der etableres et afskærmende plantebælte langs Gl. Randersvej og Tapdrupvej.

    

   Bindinger

   Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger et regnvandsbassin og en naturbeskyttet § 3 sø. I henhold til Kommuneplan 2013 - 2025, rammeområde VIBØ.B4.12 skal der sikres en grøn kile mod nabobebyggelsen Spangsbjerg Park, der sikrer adgang til regnvandsbassin.

   Den sydøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. På baggrund af planen søger Viborg Kommune Skov- og Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Naturstyrelen har indledningsvist udtalt, at skovbyggelinjen vil kunne ophæves.

    

   Miljøvurdering

   Da planforslaget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for rammeområde VIBØ.B4.12, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget er på baggrund af en screening vurderet til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at forslag til lokalplan nr. 410 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 3 Forslag til helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der er nu udarbejdet et forslag til helhedsplan for domkirkeområdet i Viborg.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede på møde den 25. marts 2015 (sag nr. 12), at processen med udarbejdelse af helhedsplanen for domkirkeområdet fortsættes, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”Helhedsplan Domkirkeområdet” med rådighedsbeløb i 2015.

    

   På et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg den 30. april 2015 orienterede repræsentanter for rådgiverne på opgaven om hovedelementerne i helhedsplanen for domkirkeområdet, som herefter blev drøftet af udvalgene.

    

   Der har endvidere været afholdt et orienteringsmøde om udkast til helhedsplanen den 27. maj 2015 for de eksterne samarbejdspartnere, der er tilknyttet projektet.

    

   Forslag til helhedsplan

   På baggrund af udvalgenes drøftelser og i løbende dialog med forvaltningen og de eksterne samarbejdspartnere, der er tilknyttet projektet, har rådgiver udarbejdet et udkast til forslag til helhedsplanen, som fremgår af bilag 1/eftersendes.

    

   Helhedsplanen beskriver Viborgs forudsætninger, historie og særkender og beskriver på denne baggrund muligheder for fremtiden, herunder:

   ·           Domkirkeområdets forbindelse til landskabet og midtbyen, og

   ·           Domkirkeområdets byrum og bygninger.

    

    

   Planen indeholder forslag til:

   ·           en omlægning af byrummene og herunder en ny sammenhængende belægning samt beplantning, kunst med videre,

   ·           nye anvendelsesmuligheder for flere af bygningerne i området,

   ·           en beskrivelse af trafik og parkeringsbehov,

   ·           vurdering, budget og anlægsomkostninger,

   ·           en etapeplan, samt

   ·           en strategi for fundraising.

    

    

   Mødet

   På mødet vil forslag til helhedsplanen blive gennemgået.

    

   Offentlig høring

   Forvaltningen foreslår, at helhedsplanen fremlægges til offentlig høring i forbindelse med Snapstinget den 24. juni 2015.

    

   Nærmere program for dagen er under udarbejdelse, men foreslås at indeholde følgende hovedelementer:

    

   Eftermiddag.

   I byrum og Vestre Landsret: rundvisning, udstilling af plancher og visualiseringer, minecraft.

    

   Aften.

   I det gamle rådhus: Offentlig præsentation og debat.

    

   Der oprettes endvidere en hjemmeside for helhedsplanen.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events og direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg godkender forslag til helhedsplanen med henblik på offentlig fremlæggelse i forbindelse med Snapstinget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Teknisk Udvalg besluttede, at tankerne om helhedsplan fremlægges i offentlig høring under snapsting.

 • 4 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde d. 13. maj 2015 (sag nr. 9) de indkomne bemærkninger fra fordebat forud for planlægning for et nyt boligområde mellem Vejlevej og Teglgårdsvej i Hald Ege. Oversigtskort er i bilag 1. Dagsordenspunkt med bilag er i bilag 2. Kortbilag med udkast til forslag til mulige vejadgange er i bilag 3.

    

   Økonomiudvalget besluttede, at Teknisk Udvalg anmodes om, at udarbejde forslag til den mest hensigtsmæssige vejadgang, og at sagen herefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Udvalget har senest været inddraget i sagen på mødet den 13. august 2014, hvor udvalget behandlede sag om vejadgang gennem Nonbo Traktor (ejendomssag).

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og miljø indstiller,

    

   at Teknisk udvalg drøfter evt. mulige vejadgange med henblik på en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om den bedst mulige vejadgang

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

    

   Sagen blev udsat med henblik på nærmere undersøgelse af konsekvenser ved de forskellige forslag til vejadgang.

 • 5 Nyt signalreguleret kryds mellem Banevejen og Indre Ringvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har bedt om en analyse af trafikafviklingen mellem den kommende Banevej og Indre Ringvej i Viborg, hvor der allerede i dag er periodisk moderate kapacitetsproblemer på strækningen.

    

   Det fremgår af VVM-rapporten for Banevejen, at strækningen inden for en kort årrække skal opgraderes. VVM-rapporten er behandlet på møde i Klima- og Miljøudvalget 28. maj 2015 (sag nr. 8).

    

   Forvaltningen har opdateret trafikmodellen for Viborg midtby med de trafikmængder, der forventes fra Mercantec. Trafikmodellen indeholdte i forvejen forventede trafikmængder fra fx Regionshospitalet og Arnbjerg.

    

   Trafikmodellen viser, at hvis der ikke ændres på strækningen fra Banevejen til Indre Ringvej, vil der i 2020 være ventetid på mellem 40 sekunder og op til flere minutter på Banegårds Alle og Vesterbrogade vest i myldretiden. I 2030 vil der ske et regulært sammenbrud i trafikafviklingen i myldretiden.

    

   I bilag 1 er vist forslag til ombygning af rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle til et signalanlæg. Der kan opnås større kapacitet i et signalanlæg pga. svingbanerne. I forslaget er Slesvigsgade lukket ud til Vesterbrogade for at øge kapaciteten i krydset med Indre Ringvej. Der indgår også en signaloptimering i krydset ved Indre Ringvej i løsningen.

    

   Etableringen af rundkørslen som anført vil betyde en tilfredsstillende afvikling af trafikken frem til år 2030.

    

   Ombygningen vil beløbe sig til 3,5 mio. kr., og kan med fordel gennemføres i 2017 umiddelbart efter, at Banevejen står færdig.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg beslutter, at rundkørslen ved Vesterbrogade/Banegårds Alle skal ombygges til et signalanlæg

    

   at Slesvigsgade lukkes mod Vesterbrogade i forbindelse med anlægsprojektet

    

   at finansiering af anlægsudgiften på 3,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen for 2016-19, således at ombygningen kan gennemføres i 2017.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Indstillingen blev godkendt. I forbindelse med projektets videre planlægning indarbejdes en  offentlighedsfase.

 • 6 Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har den 25. marts 2015 (sag nr. 16) givet en anlægsbevilling til etablering af vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole, hvor der samtidig blev besluttet, at Teknisk Udvalg forelægges det endelige projekt til godkendelse.

    

   Forvaltningen har fået udarbejdet projektet, som er vedlagt i bilag nr. 1.

    

   Projektet omfatter følgende:

   ·           Ny parkeringsplads med 37 p-pladser. Pladsen befæstes med græsarmeringssten for at give mulighed for nedsivning, som foreskrevet i lokalplanen.

   ·           Ny af- og påstigningsplads for skolebørn, som er adskilt fra ny parkeringsplads samt eksisterende busholdeplads, dog med ind- og udkørsel delvis fælles.

    

   Antallet af parkeringspladser er blevet færre end oprindelig planlagt (46), hvilket skyldes at det areal der er til rådighed jævnfør lokalplanen efter opmåling er noget mindre end forventet, da der skal tages hensyn til eksisterende beplantning og skråningsanlæg ved Alhedestien.

    

   Anlægsarbejdet kan påbegyndes primo juli og forventes at kunne afsluttes i september 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at projektet godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 7 Ansøgning om dækning af merudgifter til indførelse af rejsekort
  • Sagsfremstilling

   Status april 2015

   Midttrafik tilsluttede sig rejsekortet april 2013. Status april 2015 er, at den samlede økonomi er udfordret pga. forsinkelser, manglende indtægter og uenighed mellem de deltagende parter i byrdefordelingen af rejsekortet.

    

   Transportministeriet igangsatte i januar 2015 et arbejde med at udvikle og sikre opbakning til en ny, holdbar finansieringsmodel for Rejsekort A/S i form af den såkaldte årsrapportmodel. Modellen skaber et forudsigeligt økonomisk grundlag for Rejsekort A/S fremadrettet og løser dermed den stillede opgave, at regningen for det indkøbte system skal betales. 

    

   Ny Finansieringsmodel

   Rejsekort A/S finansieres i dag gennem driften ved transaktionsafgifter for rejser gennemført på rejsekortet samt ansvarlig lånekapital og kapitalindskud fra ejerne.

   I den nuværende finansieringsmodel beregnes transaktionsafgifterne på baggrund af prognosticerede tal for, hvor mange rejser der er foretaget med rejsekortet, uden at skele til de faktiske tal.

    

   Målet er at udvikle en ny finansieringsmodel, der tager udgangspunkt i Årsrapportmodellen, hvor transaktionsafgifter fastsættes, så de dækker udgifterne i Rejsekort A/S.

    

   Udgiften for de enkelte kommuner kommer til at være afhængig af kommunens aktuelle antal rejser og samlede indtægter.

    

   I årene 2008 til 2014 har Rejsekort A/S fået et underskud som følge af ubalance imellem indtægter og omkostninger og beløber sig til ca. 580 mio. kr. akkumuleret.

    

   Økonomi

   Transportministeriet fremlagde i februar en model hvor Midttrafiks samlede udgifter i årene 2015-2028 ville stige 52 mio. kr. Midttrafik har siden forhandlet med Transportministeriet og fik den 8. april 2015 præsenteret en model, som reducerede Midttrafiks merudgifter til 23 mio. kr. i hele prognose perioden, sammenlignet med den businesscase, Midttrafik forelagde sine ejere i 2013. Efterfølgende er Midttrafik blevet kontaktet af Transportministeriet, hvor de har meddelt, at de havde lavet en regnefejl på den udsendte model. Regnefejlen betyder, at den endelige model er endt op med en samlet merudgift på 37 mio.kr

    

   Samlet merudgift på 37 mio.kr. er nedenfor fordelt ud på to perioder

   1.  2015-2018 samlet betaling 16 mio. kr.

   2.  2019-2028 samlet betaling 20,7 mio.kr.

    

    

   2015-2018 - 16,0 mill fordelt pr. år – Ny model

   2015   2016   2017   2018

   -2,5    7,8     8,9     1,8

    

    

   2019-2028 – 20,7 mill fordelt pr. år – Ny model

   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028
   0,4     7,1     7,0     6,7     6,3     -8,0    -7,4    2,2     2,8     3,5

    

   Viborg Kommunes andel af merudgiften er af Midttrafik udfra budgettal 2015 beregnet til at være følgende:

    

   1. 2015-2018           526.712 kr.

    

   2. 2019-2028           1.037.095 kr.

    

    

   Der ansøges om en tillægsbevillig til dækning af ovennævnte merudgifter.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

    

   at Teknik Udvalg træffer beslutning om indenfor hvilket område indenfor politikområdet Trafik merudgiften skal afholdes, og

    

   at beslutningen udmøntes i forbindelse med næste budgetopfølgning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Teknisk Udvalg besluttede, at merudgiften afholdes inden for kollektiv trafik. Beslutningen udmøntes i forbindelse med næste budgetopfølgning.

    

   Udvalget ønsker på et kommende møde (september/oktober) et temapunkt vedr. kollektiv trafik med deltagelse af Midttrafik.

 • 8 Anlægsbudget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

   Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalget på mødet anlægsbudgettet herunder:

   -        Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget

   -        Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker

    

   Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2015.

    

   Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 2. Idéoplæggene er et nyt tiltag, der skal sikre, at fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem anlægsønsker. Idéoplægget skal bl.a. fremme overvejelser om anlægsprojekternes totaløkonomi og alternative løsningsmuligheder. Idéoplæggene indeholder også mere gennemarbejdede tidsplaner, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende i de enkelte budgetår.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og

    

   at udvalget godkender idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat overfor Byrådet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Teknisk Udvalg godkendte de tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget. Udvalget godkendte endvidere idéoplæg for følgende anlægsønsker med de anførte ændringer, som ønskes fremsat overfor Byrådet.

    

   ·           Køb og renovering af Energi Viborgs bygninger på Sønæs ændres til Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs med anlægsudgift på 1 mio. kr. i 2016, idet der undersøges alternative måder at sikre dette på

   ·           Pulje til fornyelse af parker og grønne områder fastholdes

   ·           Autocamperplads i Viborg By fremrykkes til 2016

   ·           Cykelsti fra Fly til Skive skal genberegnes og fastholdes i 2019 og 2020-

   ·           Cykelsti Hessellundvej skal genberegnes med henblik på opdeling i to etaper. 1 etape flyttes til 2016 resten fastholdes i 2019

   ·           Cykelsti lang Løgstørvej ændres til bred kantbane i begge sider, anlægsudgift på 2,5 mio. kr. fremrykkes til 2016

   ·           Etablering af cykelsti på Søndermarksvej, Viborg fremrykkes til 2017

   ·           Etablering af gadelys i Troestrup fastholdes i 2019

   ·           Etablering af rendestensbrønde i forbindelse med Energi Viborgs separatkloakeringer fastholdes

   ·           Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro fastholdes

   ·           Forstærkning af dækket på Preislers Plads med henblik på en benyttelse af varegården fremrykkes til 2016

   ·           Gågadebelægning i nedre Gravene sammentænkes med eksisterende anlægsprojekt vedr. Sct. Mathias port, her flyttes 6 mio. kr. i eksisterende anlægsbudget til 2017. Anlægsudgift til gågadebelægning i nedre Gravene reduceres til 5 mio. kr. og fremrykkes til 2018.

   ·           Indskud af yderligere beløb til rejsekortet i den kollektive trafik udgår

   ·           P dæk ved Sct. Jørgensvej 5 fremrykkes til 2016 det skal understreges at beløbet finansieres fra p-fonden

   ·           Renovering af fortove fastholdes i 2020-

   ·           Renovering af område ved Salvievej fastholdes i 2019

   ·           Separatkloakering af materielgården i Viborg fastholdes i 2016

   ·           Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del fremrykkes til 2016

   ·           Stibro ved Borrevej ved Gullev fremrykkes til 2017

   ·           Vejomlægning i den nordlige del af Stoholm fastholdes

 • 9 Lovliggørelse af carport og udhuse
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen meddelte den 9. februar 2015 afslag til ansøgning om dispensation til lovliggørelse af en carport og udhusbebyggelse på Svanevej 42 i Hjarbæk. Desuden blev der varslet et påbud om lovliggørelse.

    

   Efterfølgende er der kommet nye oplysninger i sagen, idet ejer har fremlagt et foto (se bilag 3), der efter ejers opfattelse viser, at carporten er påbegyndt opført før vedtagelsen af den gældende lokalplan. Den gamle lokalplan havde lempeligere bestemmelser om placering af carport/udhusbebyggelse.

    

   Sagens historik

   Forvaltningen modtog den 27. november 2014 en ansøgning om dispensation fra ejeren af Svanevej 42, om lovliggørelse af carport og udhus på grunden. Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde.

    

   Der søges om lovliggørelse og dispensation af følgende (se bilag 1):

   1.     Carport beliggende 2,07 til 2,23 m fra det østlige skel og 4,15 m fra det sydlige skel.  Carporten er færdiggjort i 2013.

   2.     Udhus fra 1998 beliggende ca. 2,0 til 2,4 m fra det vestlige skel. Afstand fra udhuse til det sydlige skel er overholdt, da der er tinglyst et byggeretsligt skel på nabogrunden.

    

   Den gældende lokalplan nr. 371 kap. 7.9 siger, at ”Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 meter fra naboskel, vejskel og stiskel”. Lokalplan nr. 371 blev vedtaget på byrådsmødet den 25. april 2012.

    

   Med baggrund i en lignende sag, hvor Teknisk Udvalgt den 30. maj 2012 besluttede at meddele afslag og påbud om lovliggørelse, har forvaltningen den 9. februar 2015 givet administrativt afslag til det ansøgte og varslet et påbud om lovliggørelse. Ejeren har den 27. februar 2015 sendt sine kommentarer til varsling om påbud. Se bilag 2.

    

   Lovliggørelse af carport (1) kan ske ved:

   ·           At der etableres og tinglyses et byggeretligt skel så afstandskravet på 5 meter kan overholdes, eller

   ·           at carporten flyttes så afstandskravet på 5 meter overholdes, eller

   ·           at der meddeles dispensation fra det i lokalplanen fastsatte afstandskrav.

    

   Lovliggørelse af udhus (2) kan ske ved:

   ·           At der etableres og tinglyses et byggeretligt skel så afstandskravet på 5 meter kan overholdes, eller

   ·           at udhuset flyttes så afstandskravet på 5 meter overholdes, eller

   ·           at der meddeles dispensation fra det i lokalplanen fastsatte afstandskrav, til en placering min. 2,5 meter fra skel, begrundet i at udhuset er opført før vedtagelsen af lokalplan 371.

    

   Et byggeretsligt skel tinglyses på naboens ejendom i en afstand fra bygningen, som overholder lokalplanen/bygningsreglementet. Således skal naboen ved fremtidig byggeri måle afstand fra det byggeretlige skel. Rådighedsindskrænkningen for naboen er således alene byggemuligheden mod det byggeretlige skel, dvs. at der ingen arealoverførsel sker, og naboen kan fortsat disponere over arealet som have.  

    

   Den 7. april 2015 deltog forvaltningen i et møde på ejendommen med ejeren. På mødet blev der udleveret et foto (se bilag 3), som ifølge ejeren viser, at carporten er påbegyndt før den nye lokalplans vedtagelse. Fotoet er dateret 22-04-2012 med håndskrift på bagsiden. Ejer oplyste på mødet, at han havde modtaget fotoet fra en nabo, og at naboen har påført datoen. Det har ikke været muligt for forvaltningen at fremskaffe filen som yderligere dokumentation (digital datomærkning).

    

   I den tidligere gældende lokalplan nr. 26 (som var gældende FØR 25. april 2012) stod der, at bebyggelse ikke må opføres nærmere skel mod anden grund eller sti end 2,5 meter, i sommerhusområder dog 5 meter. Bestemmelsen indeholder dog en formulering med henvisning til ”fritliggende-kravet” i byggeloven, hvilket i sommerhusområder vil sige 2,5m for carporte og udhuse m.m. samt 5,0 meter for beboelse. Således har det tidligere været muligt at tolke på bestemmelsen.

    

   Med den nye lokalplan nr. 371 blev det besluttet (på byrådsmødet 25. april 2012), at indskærpe teksten i denne bestemmelse i og med at bestemmelsen 7.9 nu siger: ”Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5,0 meter fra naboskel, vejskel og stiskel”. Således er der nu ingen differentiering mellem carport/udhuse og beboelse, og dermed alene et afstandskrav på 5 meter.

    

   Ejer oplyser, at naboerne mod øst og vest ikke er indstillet på at lade et byggeretligt skel tinglyse på deres ejendomme. Der er derimod indgået aftale med naboen mod syd om byggeretligt skel, således at afstandskravet på 5,0 meter er overholdt i forhold til syd skellet.

    

   Forvaltningens bemærkninger:

   Det afgørende for alle bygningerne er opførelsestidspunktet. Skæringen er 25. april 2012. Da ingen af bygningerne er anmeldt til kommunalbestyrelsen, har forvaltningen ikke haft mulighed for at reagere forud for opførelserne. Havde ejer anmeldt byggearbejdet før 25. april 2012 og før opførelsen, havde der været mulighed for at godkende en placering på min. 2,5 meter fra skel.

    

   Uagtet opførelsestidspunktet for både carport (1) og udhuse (2) er de placeret for tæt på skel.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at det udleverede foto ikke dokumenterer, at carporten (1) er påbegyndt opført før den 25. april 2012.

    

   Udhuset fra 1998 (2) er med sikkerhed opført før den nye lokalplans vedtagelse. Dette er dokumenteret vha. kommunens loftfotos. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ved en ny placering af udhuset, kan gives dispensation til en placering på 2,5 meter fra skel.

    

   Der forefindes desuden følgende bygninger på ejendommen (se bilag 1):

   3.      Udhus/legehus på under 10 m2 fra 2010, placeret 4,2 m fra vejskel. Dette er med sikkerhed opført før den nye lokalplans vedtagelse. Det kan dokumenteres vha. kommunens luftfotos. Da det er under 10 m2, skal det ikke anmeldes til kommunen, hvorfor forvaltningen blot registrerer denne bygning. Denne bygning kan anses som lovlig med henvisning til placeringen på min. 2,5 meter fra skel ud fra den lempeligere formulering i den gamle lokalplan 26.

   4.     Den på kortbilaget viste traileroverdækning er af nyere dato og er ikke omfattet af ansøgningen. Ejer har oplyst, at den fjernes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at forvaltningens afslag af 9. februar 2015 vedr. carport (1) og udhus (2) fastholdes,

    

   at der meddeles påbud om lovliggørelse af carport (1), der kan ske enten ved etablering af byggeretsligt skel eller ved fysisk flytning af carporten til en placering min. 5 meter fra skel, og

    

   at der meddeles påbud om lovliggørelse af udhus (2), der kan ske enten ved etablering af byggeretsligt skel eller ved fysisk flytning af udhuset til en placering min. 2,5 meter fra skel.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Sagen blev udsat.

 • 10 Digitale skilte
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har oplevet stigende interesse for at opsætte skilte, herunder digitale skilte til skiftende reklamer. Der er ofte tale om større, og permanet skiltning, der placeres, hvor skiltene er synlige for mange – oftest ved indfaldsveje, i tilknytning til rundkørsler og vejkryds eller på markante facader i byerne. De digitale skilte anvendes ofte til reklame for andre virksomheder, produktreklamer og øvrig markedsføring.

    

   Konkret foreligger der 3 ansøgninger om byggetilladelse og 2 sager om lovliggørelse af allerede opstillede skilte.

    

   De aktuelle ejendomme er

    

   1.      Vesterbrogade 29

   2.      Boyesgade 32

   3.      Pakhusvej 2

   4.      Toldboden 1

   5.      Ærøvej 21

    

   Ejendommenes og skiltenes placering fremgår af bilag 1.

    

   Det fremgår af byggelovens § 6 d, stk.1, at kommunen kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Denne bestemmelse sikrer, at kommunen i f.eks. bevaringsværdige bymiljøer, kan stille vilkår i tilladelse til bebyggelsens ydre udformning.

    

   Det fremgår videre af byggelovens § 6 d, stk. 2, at skiltning, lysinstallationer og lignende ikke må være til ulempe eller virke skæmmende på omgivelserne, og at kommunen kan sikre opfyldelse heraf ved påbud eller forbud.

    

   Forvaltningen vurderer, at et skilt kan være til ulempe, såfremt det med stærkt lys, lysglimt eller flimren kan genere brugere af omkringliggende ejendomme. I sær ejendomme med vinduer eller opholdsarealer orienteret mod skiltet, der anvendes til længere varende ophold og brug i døgnets mørke timer f.eks. overnatning, vurderes at være særlig følsomme.

    

   Skilte kan efter omstændighederne være omfattet af andre regulerende bestemmelser. Nogle af disse administreres af kommunen f. eks:

   ·           Vejloven (for skilte på kommunens vejarealer)

   ·           Planloven, herunder lokalplaner og kommuneplanretningslinjer.

   ·           Naturfredningsloven (generelt forbud om skiltning i det åbne land)

   ·           Viborg Kommunes skiltepolitik (vejledende administrationsgrundlag). Skiltepolitikken er vedtaget før de digitale reklameskilte som omhandlede dagsordenspunkt vedrører for alvor havde set dagens lys. Forvaltningen finder derfor ikke at de konkrete sager kan afgøres efter denne politik.

    

    

   Andre bestemmelser om skilte administreres af andre myndigheder f.eks:

   ·           Færdselsloven som giver politiet mulighed for at forbyde skiltning, der er vildledende eller i øvrigt til ulempe (for færdslen)

   ·           Bygningsfredningsloven som administreres af staten

   ·           Markedsføringsloven som administreres af Forbrugerombudsmanden.

    

    

    

   Forvaltningen har for de allerede opsatte skilte foretaget en vurdering af om skiltene kan være til ulempe for omboende, f.eks. ved udsendelse af stærkt lys, lysglimt eller flimren. Forvaltningen har ikke i nogle af tilfældene fundet at skiltene kunne være til ulempe.

    

   Forvaltningen har i alle sagerne sikret sig, at hensynet til de kulturhistoriske værdier i sårbare miljøer ikke er krænket og at projekterne kunne være i evt. modstrid med Kommuneplanens retningslinje 7 herom.

    

   Forvaltningen har tidligere anmodet politiet om en udtalelse i fire af de fem aktuelle sager. Midt- og Vestjyllands Politi har i denne anledning generelt tilrådet, at skilte opsættes på ukomplicerede vejforløb (lige vejstykke) og ikke i eller tæt ved kryds og rundkørsler, hvor et lysreklameskilt vil være en distraktion og give en uønsket afledning af trafikanternes opmærksomhed.

    

   Forvaltningen har efterfølgende foretaget en bedømmelse af de konkrete vejsikkerhedsmæssige omstændigheder i sagerne. Forvaltningen har vurderet at skiltene på Vesterbrogade 29 og Pakhusvej 2 kan være trafiksikkerhedsmæssige problematiske. Politiet er derfor i disse sager på ny blevet hørt om politiet efter færdselsloven vil overveje at nedlægge forbud om skiltene.

    

   De enkelte sager og forvaltningens vurderinger er nærmere beskrevet i bilag 2

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og miljø indstiller:

    

   at ejeren af reklameskiltet på Vesterbrogade 29 meddeles, at kommunen vil meddele den ansøgte byggetilladelse under forudsætning af, at Politiet ikke finder at ville modsætte sig dette efter færdselsloven.

    

   at ansøger til nyt reklameskilt på Boyesgade 32 oplyses om, at kommunen vil meddele den ansøgte byggetilladelse,

    

   at ejeren af reklameskilt på Pakhusvej 2 meddeles, at der kan forventes meddelt en lovliggørende byggetilladelse såfremt der ansøges herom, og under forudsætning af at Politiet ikke finder at ville modsætte sig dette efter færdselsloven,

    

   at ansøger til nyt reklameskilt på Toldboden 1 meddeles byggetilladelse til det ansøgte, og

    

   at ejerne af reklameskilt på Ærøvej 21 oplyses, at der meddeles byggetilladelse til skiltet, herunder den nødvendige dispensation fra lokalplan 140 bestemmelser om skiltes placering. Samtidig indskærpes lokalplanens bestemmelser om at der alene må skiltes med virksomhedens navn, adresse, art og produktion.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Sagen blev udsat.

 • 11 Nyt vejnavn
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 5. maj 1994 lokalplan 121 for et område til boligformål.

    

   DUA 1 ApS har 30. april 2015 søgt om at opføre 42 nye boliger på det lokalplanlagte område ved Gl. Århusvej.

    

   I den forbindelse har Bach Gruppen A/S har søgt om at ændre adressen fra Gl. Århusvej 20, 22 og 30 til Sønæshave.

    

   Forvaltningen vurderer at forslaget til navnet på den nye vej er oplagt, idet det er placeret lige over for området Sønæs.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget beslutter, at den nye vej gives navnet Sønæshave

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 12 Udvikling af Nørresøbadet - orientering om Initiativgruppens projektforslag
  • Sagsfremstilling

   Baggrund:

   Byrådet behandlede på mødet d. 22. april 2015 et oplæg fra en borgergruppe, kaldet Initiativgruppen, vedrørende udviklingen af Nørresøbadet i Viborg. Byrådet besluttede blandt andet, at oplægget skal kvalificeres og omkostningerne på de enkelte elementer i det beregnes med bistand fra Arkitekttegnestuen Harritslev APS, samt at der skal foreligge et projektforslag i juni 2015, der kan indgå i budgetkonferencen i efteråret 2015.

    

   Teknisk Udvalg har siden behandlet sagen på mødet d. 27. maj, hvor der blev givet en mundtlig orientering om sagens status.

    

    

   Forvaltningen har efter ovennævnte Byrådsmøde holdt 2 møder med repræsentanter for Initiativgruppen og dennes rådgiver:

    

   På et møde d. 13. maj 2015 orienterede forvaltningen om Byrådets beslutning af 22. april 2015 og de gældende lovgivnings- og planmæssige rammer for Nørresøbadet, og ambitionsniveau og tidsplan for udarbejdelse af et projektforslag jf. Byrådets beslutning blev drøftet.

    

   På mødet nævnte de deltagende repræsentanter for Initiativgruppen bl.a., at de ikke oplever det som et problem, at badegæster parkerer biler på villavejene i nærområdet til Nørresøbadet, da det kun sker få dage årligt og evt. gener herved opvejes af glæden ved badeaktiviteten. Mødedeltagerne foreslog, at man kan forbedre parkeringsforholdene ved at skilte bedre, ved at bruge det grønne areal, der ligger umiddelbart øst for vejen Kærvænget som lejlighedsvis nødparkering de få dage årligt, der måtte være behov herfor, samt at man kan søge at få en aftale med roklubben ved Erik Menveds Vej om brug af deres forareal som supplerende parkering.

    

   Mødedeltagerne nævnte endvidere omkring ambitionsniveauet for projektet, at deres væsentligste ønske er, at Nørresøbadet renoveres med henblik på, at det som tidligere bliver et velfungerende søbad/friluftsbad.

    

   Der er efterfølgende afholdt møde d. 27. maj 2015, hvor Initiativgruppens rådgiver orienterede forvaltningen om status på udarbejdelsen af projektforslaget.

    

   Omkring driften foreslog mødedeltagerne, at en del af det nuværende driftsbudget i fremtiden gives til en forpagter, der forpligter sig til at holde stedet rent, slå græs, være bademester, livredder m.v. og efter nærmere aftale med kommunen kan stå for kiosk, udlejning af kano/robåde mv.

    

    

   Revideret projektforslag

   Der foreligger nu et revideret projektforslag fra Initiativgruppen, der ses i bilag 1. Dette forelægges Udvalget til orientering.

    

   For at kunne overholde den af Byrådet besluttede tidsplan forelægges forvaltningens bemærkninger til projektforslaget (vurdering af forslagets forhold til de lovgivnings- og planmæssige rammer mm) først på Udvalgets næstkommende møde d. 12. august 2015 forud for Byrådets budgetkonference.

    

    

    

   Økonomi:

   Byrådet besluttede på mødet d. 22. april 2015 at give en anlægsbevilling på 300.000 og bevilge 100.000 kr. heraf til, at Arkitekttegnestuen Harritslev APS kvalificerer og prissætter forslaget fra Initiativgruppen.

    

   Byrådet besluttede desuden, at den øvrige del af bevillingen skulle udmøntes af Teknisk Udvalg.

    

   Forvaltningen foreslår at den resterende del af bevillingen kan benyttes til yderligere afklaring af tekniske spørgsmål, i det omfang, der måtte blive behov herfor, samt at op til 50.000 kr. kan benyttes til administrationsbidrag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

    

   at udvalget fremsender projektforslaget til Byrådets budgetkonference,

    

   at udvalgets eventuelle bemærkninger på mødet den 12. august 2015 vedlægges materialet til budgetkonferencen og

    

   at den resterende del af bevillingen kan benyttes til yderligere afklaring af tekniske spørgsmål, i det omfang, der måtte blive behov herfor, samt at op til 50.000 kr. kan benyttes til administrationsbidrag.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 13 Mødeliste 2015 for Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Indhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Flere udvalg opererer allerede med en ”mødeliste” som et værktøj til at holde overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.

    

   For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.

    

   Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   ”Godkendelse af revideret mødeliste” vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.

    

   Hvis Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Skabelon til mødeliste for Teknisk Udvalg vedlægges til godkendelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Sagen blev udsat.

 • 14 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2015
  • Sagsfremstilling

   Chef for Byg og Miljø, Niels Eriksen, vil give en orientering om detailhandelsbutikker i Vestbyen.

    

   Per Christensen orienterede om følgende henvendelse fra Viborg Handel og Viborg Handelsråd:

    

   1.     De ser gerne, at Viborg Kommune i byerne Viborg og Bjerringbro opkræver et ”facadegebyr” til dækning af driftsudgifterne ved juleudsmykningen. (Fredericia har angiveligt en sådan model)

    

   2.     Spørger til hvorfor der ikke er tidsbegrænset parkering i ”hullet” nedenfor p-pladserne ved Mathias Markedet ?

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

    

   -        aftale med ejendomsmæglere vedr. grundsalg

   -        henvendelse fra Hedeselskabet vedr. skiltning, udvalget behandler sag herom på et kommende møde

   -        status på ”giv et praj”

   -        henvendelse fra Viborg Handel og Viborg Handelsråd og at Viborg Kommune i byerne Viborg og Bjerringbro opkræver et ”facadegebyr” til dækning af driftsudgifterne ved juleudsmykningen (Fredericia har angiveligt en sådan model).

   -        henvendelse fra Viborg Handel og Viborg Handelsråd om tidsbegrænset parkering i ”hullet” nedenfor p-pladserne ved Mathias Markedet.

    

    

   Allan Clifford Christensen spurgte til almindelig vedligehold uden for byfornyelsesområder og projekt banevej.

    

   Michael Nøhr spurgte til skiltning til runesten

    

   Martin Sanderhoff spurgte til:

   -        vedligehold af læhegn ved Stenshedeområdet

    

   Udvalget får på et kommende møde orientering om vedligehold af vejtræer, læhegn langs vejene. 

    

   Chef for Byg og Miljø, Niels Eriksen, orienterede om detailhandelsbutikker i Vestbyen.

Tillægsreferat

 • 1 Stillingtagen til ny bebyggelse på Navnløs 3-7 i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der foreligger et nyt skitseforslag til ny bebyggelse på Navnløs i Viborg med oplysning om, at der fremsendes et mere detaljeret forslag med vinduer, fagopdeling senere. Forvaltningen har ikke modtaget dette.

    

   Ansøger anmoder om, at forslaget bliver behandlet politisk.

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Teknisk Udvalg behandlede på møde den 3. september 2014 (sag nr. 6) et projekt med 3 nye lejligheder med et samlet etageareal på 360 m2 i 1½ etage placeret nederst på grunden langs Sct. Nikolaj Gade.

    

   Udvalget besluttede, at det er indstillet på at godkende et projekt, hvor gavlen ikke på noget sted er nærmere end 3 m til Navnløs, og at huset slankes i ft. det fremsendte projekt eller alternativt, at gavlen underopdeles mod Navnløs, for eksempel med en midtersektion, der trækkes ½ eller 1 sten frem. Det er udvalgets vurdering, at projektet ikke er lokalplanpligtigt under disse forudsætninger.

    

   Teknisk Udvalg besluttede endvidere på møde den 28. maj 2014 (sag nr.5) at planlægningen for bevarende lokalplan nr. 442 for den ældste del af Viborg by igangsættes, herunder principperne herfor.

    

   Afholdte møder

   Der blev den 21. april 2015 holdt et dialog-møde mellem bygherrerådgiver, repræsentanter for områdets beboere og kommunen om et projektforslag for en ny bebyggelse med 3 boliger på hver 120 m2 i 2 etager, som ligger drejet og trukket lidt tilbage i forhold til Sct. Nicolaj Gade, tæt på skel til Navnløs.

    

   Konklusionen på mødet var, at der var opbakning til et nyt byggeri placeret midt på grunden i forbindelse med den eksisterende bebyggelse, mens den nederste del fortsat holdes grønt og åbent. Mellembygningen i 1 etage langs Navnløs bør bevares – for eksempel til depot, cykler, værksted, fællesfaciliteter. På mødet blev bygherre opfordret til at udarbejde forslag med visualiseringer ud fra ovenstående i hhv. 1,1½ og 2 etager – som grundlag for at vurdere forholdet til den eksisterende bebyggelse og fortællingen om Navnløs, særligt set oppe fra Sct. Mogens Gade.

    

   Forvaltningen holdt den 19. maj 2015 et møde med bygherrerådgiver om et projektforslag med 2 nye bygninger i 2½ etage placeret vinkelret på Navnløs og med en samlet bebyggelse på 1.007 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 81,9 %. Forvaltningen gav på mødet udtryk for, at det vurderedes fagligt, at projektet særligt på grund af højden vil medføre en stor påvirkning af de kulturhistoriske værdier i området. Forvaltningen tilkendegav endvidere, at projektet ikke i tilstrækkeligt omfang respekterer den særlige fortælling om Navnløs.

    

   Projektet

   Det nye projekt indeholder 2 nye bygninger med et etageareal på 572 m2 – med eksisterende bebyggelse svarer det til en samlet bebyggelse på 879 m2 og en bebyggelsesprocent på 71 %.

   Der foreslås 2 nye bygninger på hver 286 m2 i 2 etager placeret vinkelret på Navnløs.

    

   Ansøger har tidligere foreslået at ”genopføre” de to mellembygninger, der ligger parallelt og i skel mod Navnløs, men det fremgår ikke af nuværende forslag, om der fortsat ansøges herom. Dele af den nederste mellembygning er dog fjernet i ansøgningen.

    

   Projektet indeholder ikke beskrivelser af materialer og detaljer.

    

   Planforhold

   Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Ejendommen er del af et beskyttelsesværdigt kulturmiljø udpeget i Kommuneplan 2013-2025 og omfattet af Retningslinie 7: Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

   Ifølge Retningslinie 7 skal de kulturhistoriske værdier inden for de særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer så vidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelse eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.

    

   Bevaringsplan

   Området er endvidere omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972, der beskriver Navnløs som byens eneste fuldstændig uspolerede idyl.

    

   Eksisterende bevaringsværdige forhold

   Ejendommen ligger i Viborgs historiske midtby. Navnløs er sammen med Sct. Mogens Gade unik for Viborg for såvel borgere som turister. Navnløs udgør ifølge Viborg Museum byens bedst bevarede gamle bybillede, med forhuse øverst mod Sct. Mogens Gade, og den åbne grønne have mod øst. Navnløs rummer således en enestående fortælling om ”det andet Viborg” som håndværkernes by (de midterste bygninger langs Navnløs) og avlsbrugernes by (den åbne have for neden mod Sct. Nikolaj Gade). Sammen med de kalkede huse udgør stendigerne en fin og klar afgrænsning som del af det uerstattelige bymiljø.

    

   Den eksisterende bebyggelse langs Navnløs på den modsatte side af den åbne have består af tilbagetrukne solitære bygninger i 1½ etage og en afstand til Navnløs på mellem 8-10 m, der herved respekterer den særlige åbne grønne karakter og fortællingen om avlsbrugernes by. Nærområdet domineres ligeledes af huse i 1½ etage. Ud for Navnløs og syd herfor ligger husene langs Sct. Nikolaj Gade parallelt med gaden i varieret afstand, mens gaderummet nord for Navnløs forekommer mere åbent og opløst med drejede, mindre huse.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Teknisk udvalg vedtog i september 2014 principper for et nyt byggeri langs Sct. Nicolaj Gade i 1½ etage med et samlet etageareal på 360 m2.

    

   Forvaltningen vurderer, at det nu ansøgte projekt ikke i tilstrækkelig grad beskytter de kulturhistoriske værdier i området som forudsat i Kommuneplanens Retningslinie 7. Den øverste nye bygning, der bygges sammen med de eksisterende lave mellembygninger, virker meget dominerende i ft. de eksisterende mellembygninger i 1 etage. Det anbefales, at denne bygning kan opføres i 1-1½ etage svarende til forhuset mod Sct. Mogens Gade.

    

   Den nederste nye bygning vurderes at sløre fortællingen om Navnløs som avlsbrugernes by, idet det dog samtidig bemærkes, at huset er trukket væk fra Navnløs i en afstand på 4-5 m.

   De fleste bygninger i området er i 1-2 etager, idet der dog længere nede af Sct. Nikolaj Gade er bygninger i 2-3 etager. Såfremt den nederste nye bygning opføres i 2-2½ etage vil den således nærmere få karakter af et ”hovedhus” langs Sct. Nikolaj Gade.

    

   Konklusion

   Forvaltningen anbefaler i stedet at give mulighed for 2 nye bygninger i 1-1½ etage med samme grundrids og placering som ansøgte, svarende til et samlet etageareal på 404 m2. Den samlede bebyggelsesprocent inkl. eksisterende bebyggelse vil herefter blive 54 %.

    

   Endvidere anbefales at undersøge muligheden for at det øverste nye hus skubbes opad, således det flugter med gavlen af eksisterende mellembygning.

    

   Forslaget indeholder ikke bud på detaljer og materialer, og projektet bør bearbejdes i ft. det eksisterende historiske miljø og optage træk herfra. Såfremt der opføres en ny bebyggelse nederst på grunden mod Sct. Nikolaj Gade anbefales det, at den nederste del af grunden bearbejdes, så den fortsat fremstår som en grøn have.

    

   Forvaltningen vurderer herefter, at det historiske miljø i området respekteres og at projektet vil være i overensstemmelse med Kommuneplanens Retningslinie 7.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at det indsendte projekt ikke er i overensstemmelse med Retningslinie 7 i Kommuneplan 2013-2025.

    

    

   Endvidere foreslår Direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

    

   at ansøger opfordres til at indsende et revideret projekt i overensstemmelse med Retningslinie 7 i Kommuneplan 2013-2025, hvor der tages højde for de i sagsfremstillingen opstillede principper, og

    

   at de i sagen fremstillede principper indarbejdes i den kommende lokalplan for hele bevaringsområdet

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-06-2015

   Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at projektet bearbejdes arkitektonisk så det tilpasses de bevaringsmæssige omgivelser.