Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 04-03-2015

Afbud fra Martin Sanderhoff. Nicolai Hylleberg Norup var fraværende fra og med punkt 7

Referat

 • 1 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 445 for et boligområde ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj samt forslag til tillæg nr. 40 til kommuneplan 2013-2021
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. oktober 2014 (sag nr. 21) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 445 for et boligområde ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 30. oktober til den 24. december 2014.

    

   Planforslagene har nu været i offentlig høring, og der foreligger nu et nyt lokalplanforslag med ændringer med baggrund i høringen.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene med tilhørende redegørelser fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr.445

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, almen service, butikker og lignende og udlægger areal til rekreative grønne områder samt spejderaktiviteter.

   Lokalplanforslaget sikrer blandt andet:

   ·           At karakteren af bykerne omkring Randersvej og Jernbanegade styrkes.

   ·           At ny bebyggelse matcher nabobebyggelserne, hvad angår placering, omfang og materialevalg.

   ·           At områdets eksisterende rekreative arealer forbliver offentligt tilgængelige.

    

   Forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 40 til kommuneplanen, der

   ·           ændrer afgrænsningerne mellem rammeområder HAMM.B4.03, HAMM.C1.01 og HAMM.R1.01.

   ·           tilføjer en særbestemmelse til rammeområde HAMM.B4.03 om, at der må være spejderaktiviteter på ejendommen Jernbanegade 27.

   ·           justerer udpegningen af kirkeomgivelsen ved Hammershøj Kirke, jævnfør retningslinie 7.2. samt afgrænsningen af område, hvor skovtilplantning er uønsket.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

   Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg. 

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A. Anvendelse

   B. Vejbyggelinjer

   C. Vejadgang

   D. Teknisk forsyning

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.

     

    

   Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune ejer hele området inklusiv de to bygninger, som de daginstitutioner, der i dag er i området. Der vil være udgifter forbundet med nedrivning af ejendommen Høegsvej 2 på i alt ca. 150.000 kr. Værdien af grundsalg er endnu ikke anslået.  

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til lokalplan nr. 445 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

    

   at forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 445 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   at forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer.

 • 2 Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan D.416-1
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede den 7. januar 2015 (sag nr. 5) at fremlægge forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. D.416-1 for et område til skole- og fritidsformål ved Husbondvej i Tange i offentlig høring fra den 15. januar til den 11. februar 2015.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslaget fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. D.416-1

   Forslaget til lokalplantillæg udlægger området til skole- og fritidsformål og giver mulighed for at opføre en børnehave, en vuggestue og en sportshal. Vejadgang sker fra en overkørsel ved Husbondvej.

    

   Forslaget til lokalplantillæg har til formål, at ændre delområdeafgrænsningen således at byggefeltet mod nordvest i delområde II ophæves mens byggefeltet i delområde I og dermed delområde I udvides. Delområde I ændrer placering og flyttes mod nordvest.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget som er i bilag 3.

   Resume og forvaltningens bemærkninger er i bilag 4.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt i Teknisk Udvalg

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. D.416-1 vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt.

 • 3 Igangsætning af planlægning for et solvarmeanlæg i Ørum
  • Sagsfremstilling

   Ørum Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg ved Ørum. Det kræver ændret planlægning. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen fra Ørum Varmeværk er i bilag 2.

    

   Ansøgningen vedrører en del af ejendommen matr. nr. 1ak, Ørum By, Ørum, som grænser op til Østergade og Ørum Kirke. Ejendommen er delt af en privat fællesvej med overkørsel til Østergade, og projektområdet ligger øst for denne vej. Området er omgivet af marker og den nærmeste bebyggelse ligger ca. 100 m fra området. Det er et areal på 3,4 ha på en dyrket mark, som ejes af Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd. Menighedsrådet har givet fuldmagt til, at varmeværket kan varetage dialog med kommunen om plansagen.

    

   Tidligere politisk behandling

   På anmodning fra Ørum Varmeværk besluttede Teknisk Udvalg på møde den 13. august 2014 (sag nr. 8) at igangsætte planlægningen med udarbejdelse af et tillæg til lokalplan nr. 65, så erhvervsområdet i Ørum kan anvendes til tekniske anlæg til kollektiv varmeproduktion i form af solfangeranlæg og et evt. fremtidigt varmeværk. På baggrund af en redegørelse fra varmeværket om fire placeringsmuligheder nord og vest for Ørum by besluttede Teknisk Udvalg på møde den 29. oktober 2014 (sag nr. 3) at anbefale en placering i erhvervsområdet eller en placering syd for erhvervsområdet. På baggrund af forespørgsel fra varmeværket om prisfastsættelsen på de kommunale erhvervsgrunde på Industrivej 17 i Ørum besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2014, at fastholde de gældende priser og regler om forkøbsret, der på forhånd er fastsat for erhvervsarealerne i Ørum. Derfor har Ørum Varmeværk nu valgt at arbejde videre med den nye placering øst for byen.

    

   Projektforslaget

   Ørum Varmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg med en solfangerflade på ca. 6.500 m2 solfangere, en akkumuleringstank på op til 1.500 m3, en teknikbygning på ca. 100 m2 samt P-plads i tilknytning til teknikbygningen. Solfangerne vil få en maksimal højde på 3 m og akkumuleringstanken en højde på op til 15 m og teknikbygningen en højde på op til 5 m. I varmeværkets projektforslag er området disponeret med solfangerfeltet placeret længst væk fra Østergade og med tank, bygning og evt. fremtidigt teknisk anlæg placeret nærmest Østergade. Der etableres et ca. 3 m bredt beplantningsbælte omkring anlægget, og der bliver vejadgang via en eksisterende privat fællesvej til Østergade.

    

   I projektforslaget er der vist et areal til etablering af et fremtidig teknisk anlæg. Ørum Varmeværk ønsker på længere sigt at have mulighed for at kunne etablere et nyt varmeværk i området, hvilket f.eks. kan være et biomasseanlæg. I varmeværkets tidligere projektforslag for en placering i erhvervsområdet indgik der et ønske om, at solfangerfladen skulle kunne udvides til 8.568 m2. En sådan udvidelsesmulighed indgår ikke i det nuværende projektforslag.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, idet anlægget får et omfang og en beliggenhed, der giver det en vis synlighed fra bl.a. Østergade. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplanens retningslinje for solenergianlæg

   Solvarmeanlæg er omfattet af kommuneplantillæg nr. 17 - retningslinje for solenergianlæg.

    

   Ifølge retningslinjens pkt. 1 skal solenergianlæg som udgangspunkt placeres indenfor områder, der er planlagt til formålet. Dette kan både være områder, der er udlagt til tekniske anlæg, og erhvervsområder, hvor der, jf. de generelle rammebestemmelser, også kan etableres tekniske anlæg. Den ansøgte placering er ikke udlagt som rammeområde i kommuneplanen. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der er alternative placeringsmuligheder for anlægget i områder, der er planlagt til formålet. Som beskrevet ovenfor er der tidligere igangsat planlægning for projektet i erhvervsområdet i Ørum, men da området er byggemodnet, er erhvervsgrundende ikke prismæssigt attraktive for varmeværket. Der er således ingen anvendelige placeringsmuligheder i områder, der er planlagt til formålet i Ørum, og realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt rammeområde til formålet.

    

   Ifølge retningslinjens pkt. 5 skal der ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn ved planlægning og etablering af solenergianlæg. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at planlægge hensigtsmæssigt for et solvarme- og varmepumpeanlæg på det pågældende areal i forhold til disse hensyn.

    

   Ifølge retningslinjens pkt. 6 etableres afskærmende beplantning omkring solenergianlæg. Dette indgår i varmeværkets projektforslag.

    

   Kommuneplanens retningslinje om byudvikling

   Ifølge kommuneplanens retningslinje 1.4.1 skal byudviklingen som udgangspunkt ske indefra og ud, og ifølge retningslinje 1.3 skal der sikres en markant og tydelig grænse mellem by og land ved planlægning for nye byområder ved eller uden for byens nuværende afgrænsning mod det åbne land, og overgangen mellem byen og det åbne land skal bearbejdes under hensyn til landskabet, den eksisterende beplantning i området og byens profil.

    

   Forvaltningen vurderer, at der er ret begrænsede muligheder for at placere anlægget tættere på byen ved en placering øst for Ørum. Det er ikke muligt placere anlægget længere mod nordvest grænsende op til boligområdet ved Søvangen og Vingevej, da det er et område med særlige drikkevandsinteresser. Det er heller ikke muligt at placere anlægget længere mod vest, da området øst for kirken er udpeget som kirkeomgivelser (værdifuldt kulturmiljø) i kommuneplanen. Ifølge kommuneplanens retningslinje 7.2 må hensynet til Ørum Kirkes betydning som monument i landskabet og i landsbymiljøet ikke tilsidesættes ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg med videre inden for de udpegede kirkeomgivelser. Ifølge. retningslinje 7.3 skal der også uden for de udpegede områder lægges vægt på at sikre kulturhistoriske værdier. Endvidere er kirkens omgivelser beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens 300 meter kirkebyggelinje, hvor der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m. Kirkeomgivelserne og kirkebyggelinjen er vist på oversigtskortet i bilag 1.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   - Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg.

   - Lokalplanforslaget omfatter området vist i bilag 1.

   - Lokalplanområdet forbliver i landzone.

   - Lokalplanområdet udlægges til tekniske anlæg til energiforsyning samt byggeri og anlæg i tilknytning til disse anlæg.

   - Der udlægges et byggefelt til akkumuleringstank og bygninger.

   - Der fastlægges maks. højde for tanke og bygninger.

   - Det sikres, at større tanke etableres i en lys grå farve.

   - Der stilles krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget. Beplantningen skal mindst opnå en højde svarende til solfangernes højde over terræn. 

    

   Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i, at lokalplanen ikke skal muliggøre etablering af et fremtidigt varmeværk i form af f.eks. et biomasseanlæg eller lignende, som kræver at der etableres en skorsten, oplag af brændsler og som vil medføre en væsentlig større trafik til og fra ejendommen. Der vil evt. kunne tilvejebringes ny planlægning for et sådan anlæg, hvis der i fremtiden viser sig et aktuelt og konkret behov. I så fald skal der foretages nærmere vurdering af trafikforholdene samt indvirkningen på kirkens omgivelser ud fra visualiseringer af det konkrete anlæg.

    

   Normalt vil det, udover en lokalplan, også forudsætte landzonetilladelser, før projektet kan virkeliggøres. Imidlertid kan lokalplanen evt. erstatte landzonetilladelser, hvis den indeholder tilstrækkeligt præcise bestemmelser om udstykning, anvendelse og bebyggelse.(bonusvirkning) I så fald skal der indgå et vilkår i lokalplanen om, at solfangerne skal fjernes senest 1 år efter, at brugen er ophørt, og at arealerne skal retableres til jordbrugsmæssig drift.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvormed der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg og et rammeområde til grønne arealer. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.

    

   Forvaltningen har til det formål udarbejdet et debatmateriale, der indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag 3.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger. Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg afholder borgermøde i Ørum om planforslagene den 16. april 2015 kl. 17.00. Alternativt den 15. april 2015 kl. 17.00.

    

   Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

   Det konkrete projekt er omfattet af kravet om VVM-screening. Hvis screeningen viser, at projektet kan påvirke miljøet, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, som skal i høring i mindst 8 uger.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning. Det er normal procedure, at et varmeværk først søger om kommunegaranti, efter at projektet er godkendt efter varmeforsyningsloven. Der er ikke udarbejdet et varmeprojekt endnu, men det forventes, at projektet vil fremme en samfundsøkonomisk fordelagtigt og derfor vil kunne godkendes. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling, inden projektet igangsættes.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Forudgående offentlighed                                 Primo 2015

   Planlægningen opstartes                                   Primo 2015

   Planforslag til vedtagelse                                  Medio 2015

   Endelig vedtagelse                                            Ultimo 2015

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet, og

    

   at Teknisk Udvalg afholder borgermøde torsdag den 16. april 2015 kl. 17.00 - alternativt onsdag den 15. april 2015 kl. 17.00

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet, og

    

   at Teknisk Udvalg afholder borgermøde torsdag den 16. april 2015 kl. 17

 • 4 Driftsbudget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

   Der orienteres i sagen om de budgetrammer, som vil være udgangspunkt udvalgenes budgetlægning. Serviceudgifterne er i rammerne generelt reduceret med 1,5 procent for at skabe et økonomisk råderum i budgetlægningen, jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. januar 2015 (sag nr. 1). I forlængelse af denne beslutning forventes der på mødet drøftet på mødet, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. Desuden bør tidsplanen for udvalgets budgetlægning herunder inddragelse af interessenter i budgetlægningen drøftet.

   Budgetrammer i budget 2016-19 / tilvejebringelse af økonomisk råderum

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

   Budgetrammer for serviceområderne i budget 2016-2019

   (i 1.000 kr., 2016-pl)

   2016

   2017

   2018

   2019

   Grønne områder

   9.064

   9.064

   9.064

   9.064

   Trafikområdet

   136.140

   135.714

   133.487

   133.488

   Kommunale ejd.

   -1.922

   -1.921

   -1.922

   -1.922

   I alt

   143.282

   142.857

   140.629

   140.630

   * Rammerne korrigeres i april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget det hovedprincip, at fagudvalgene selv løser evt. økonomiske udfordringer og skaber plads til nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer. På mødet den 18. februar 2015 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget de nærmere spilleregler og proces for, hvordan fagudvalgene skal bidrage til at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.  I oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget indgår følgende spilleregler:

    

   1)     Der indregnes en rammebesparelse på 1,5 procent af serviceudgifterne i de økonomiske rammer.

    

   2)     Den ene halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene:

    

   a.        Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum.

   b.     Hermed kan udvalgene kun fremsætte et budgetforslag, som ligger 0,75 procent over rammen, som er reduceret med 1,5 procent.

   c.         Hvis et udvalg har driftsønsker, der overstiger 0,75 procent, skal finansieringen af disse ønsker findes indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.

   d.        Rammebesparelsen indregnes i rammerne på de enkelte politikområder. I det omfang, at udvalgene omprioriterer mellem politikområder, gøres dette synligt for Byrådet.

    

   3)     Den anden halvdel af rammebesparelsen (0,75 procent svarende til 26,7 mio. kr.) skaber et økonomisk råderum for Byrådet, og de frigjorte midler anvendes til nye anlægsinvesteringer og evt. økonomiske udfordringer vedr. overførselsområderne og kommunens indtægtsbudget.

    

   Råderummet skabes primært ved effektiviseringer, men også ved at indkassere eventuelle mindreforbrug som kan være opstået pga. ændrede budgetforudsætninger. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer.  Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:

   ·           større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)

   ·           strukturtilpasninger

   ·           indhøstning af stordriftsfordele

   ·           organisationsændringer

   ·           anvendelse af velfærdsteknologi

   ·           digitalisering og selvbetjeningsløsninger

   ·           ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer

    

   Proces i udvalgene:

   Udvalgene skal således udmønte rammebesparelser på 1,5 procent af serviceudgifterne i budgetforslaget. I den forbindelse skal udvalgene beskrive, hvordan de realiserer rammebesparelserne. Det skal fremgå, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der skal gives en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere budgetreduktionerne på de enkelte politikområder.

    

   Udvalgene udarbejder desuden en beskrivelse af de driftsønsker, som de har indarbejdet i budgetforslaget.

    

   Udvalgene afrapporterer til Byrådet på budgettemamødet den 24. juni 2015.

    

   Med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 18. februar 2015 drøftes det, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et notat, der kort beskriver nogle umiddelbare muligheder for udmøntning af besparelser på udvalgets område. Notat kan ses som bilag nr. 2.

    

   Tidsplan for udvalgets budgetlægning

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1). Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden marts til maj 2015 deres driftsbudgetter. Anlægsbudgettet og nye anlægsønsker/idéoplæg behandles senest på junimøderne. Udvalgene tilrettelægger selv indenfor denne ramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen herunder fokusområder, effektmål, driftsbudget (udvidelser/reduktioner), anlægsønsker m.v.

    

   Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.

    

   På baggrund af den fælles procesplan for budgetlægningen er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Teknisk Udvalg. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk Udvalg indstiller,

    

   at det drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen, og

    

   at udvalget godkender sin procesplan for budgetlægningen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknsik Udvalg godkendte procesplan for budgetlægningen.

    

   Endvidere drøftede udvalget hvordan det vil arbejde med at tilvejebringe et økonomisk råderum i budgetlægningen. I det videre budgetarbejdet tager udvalget udgangspunkt i de i bilag 2 foreslåede besparelser, hvorved der kommer et råderum på ca. 1,7 mio til omprioritering indenfor udvalgets ansvarsområde.  

    

   Udvalget behandler på et kommende møde punkt vedr. serviceniveau på vedligeholdelsen i det offentlige rum.

 • 5 Budgetstyreliste Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet en budgetstyreliste med henblik på at give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Budgetstyrelisten vil blive forelagt udvalget kvartalsvis.

    

   Budgetstyrelisten fremgår af bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning. Udvalget besluttede, at listen udbygges med budget i  overslagsårene samt dato for og link til seneste udvalgsbehandling.

    

   Listen forelægges for udvalget kvartalsvist.

 • 6 Anlægsbudget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

    

   Efter procesplanen for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 21. januar 2015 (sag nr. 1), er fagudvalgenes første behandling af nye anlægsønsker fremrykket til marts måned.

    

   Det er formålet, at fagudvalgene på marts mødet foretager en første prioritering af, hvilke anlægsønsker, der skal fremsendes til Byrådets budgetkonference.

    

   Som noget nyt udarbejder Forvaltningen i perioden marts-juni idéoplæg, som beskriver de enkelte anlægsønsker. Der opnås hermed mere uddybende beskrivelser af anlægsønskerne, så fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag. Idéoplægget kan bl.a.fremme businesscase-overvejelser om totaløkonomi og alternative løsninger. Det bør også indeholde en mere gennemarbejdet tidsplan, risikoanalyse og kortlægning af, hvilke planforhold, der skal være undersøgt før et anlægsarbejde kan igangsættes. Udover at skabe et bedre beslutningsgrundlag er det formålet at gøre anlægsbudgettet mere retvisende i det enkelte budgetår, så behovet for at overføre anlægsbeløb reduceres.

    

   På mødet foretages en prioritering af, hvilke anlægsønsker Forvaltningen skal beskrive som idéoplæg frem mod Byrådets budgetkonference. Idéoplæggene godkendes af udvalget senest i juni 2015.

    

   Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med forslag til nye anlægsønsker, der kan ses som bilag nr. 1. Det vedtagne anlægsbudget for 2015-2018 kan ses som bilag nr. 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk Udvalg indstiller,

    

   at udvalget prioriterer sine anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan igangsætte udarbejdelse af idéoplæg.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg drøftede indledningsvist prioritering af sine anlægsønsker.

 • 7 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af januar 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. januar 2015 - der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1) kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til 2015. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2015.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. janus 2015

 • 8 Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med den planlagte udvidelse af hallen ved Hald Ege Skole samt behovet for skabelse af bedre trafik- og parkeringsforhold ved skolen har Byrådet afsat 2.000.000 kr. på anlægsbudgettet i 2015 til etablering af ny parkeringsplads samt nyt vejanlæg til af- og pålæsning af skoleelever.

    

   Udbygning af hallen udløser et ekstra parkeringsbehov på 30 pladser og med inddragelse af de interimistiske ca. 16 pladser i skoven vest for Egeskovvej er der behov for ca. 46 nye parkeringspladser ved skolen/hallen.

    

   På baggrund heraf foreslås der etableret 46 nye parkeringspladser på arealet syd for skolen, hvor bl.a. tandklinikken har til huse i ældre træbygning. Hald Ege Skole planlægger at nedrive træbygningen og flytte tandklinikken ind i skolebygningen udenfor denne bevilling.

    

   Parkeringspladserne anlægges med græsarmeringssten medens kørespor anlægges i asfalt, jf. lokalplan 337. Den nye parkeringsplads planlægges etableret inden 1.9.2015, idet de eksisterende p-pladser ved hallen vil blive inddraget i forbindelse med den planlagte udbygning af hallen i efteråret 2015.

    

   Skolens nuværende forhold til af- og påstigning af skolebørn fra privatbiler mellem skolen og hallen er uhensigtsmæssig både af hensyn til trafikafvikling på den smalle Birgittelystvej og trafiksikkerheden. Derfor foreslås der etableret en ny af- og påstigningsplads for skoleelever mod Egeskovvej langs med det nuværende skur og overdækning og i tilknytning til den nye parkeringsplads. En del af overdækningen ved skurbygningen fjernes for at opnå tilstrækkelig plads og optimale tilkørselsforhold fra Egeskovvej.

    

   Til orientering vedlægges i bilag 1 oplæg til trafikplan for Hald Ege Skole, hvor de eksisterende trafikforhold ved skolen er beskrevet og med løsningsforslag. Ændring af adgangsforhold for cyklister via rampe fra Alhedestien etableres af skolen udenfor denne bevilling.

    

   Udgifterne til etablering af ny parkeringsplads med 46 p-pladser samt ny af- og påstigningsplads for skolebørn er beregnet til 2.000.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i budget 2015 til etablering af vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole.

    

   Der vil blive afholdt offentlig licitation på projektet i henhold til Kommunens udbudspolitik.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015,

   at udgiften på 2.000.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole”, og

   at endelig projekt forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015,

   at udgiften på 2.000.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Vejanlæg og parkeringsplads ved Hald Ege Skole”, og

   at endelig projekt forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse.

 • 9 Ansøgning om opklassificering af Guldblommevej til offentlig vej
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Orla Bech, formand for ejerforeningen ”Guldblommehaven”, Guldblommevej 10 og 12, om opklassificering af den private fællesvej Guldblommevej, Viborg til offentlig vej (oversigtskort er vist i bilag 1).

    

   Den fremsendte ansøgning er i bilag 2.

    

   Lovgrundlag

   Kommunen skal, jf. privatvejsloven § 58, opklassificere en privat fællesvej til offentlig vej i to situationer:

   ·           Når vejen har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig, og

   ·           Hvis mere end 50 % af den motorkørende færdsel er gennemkørende.

    

   Sidstnævnte situation kan evt. undgås ved at gennemføre foranstaltninger (bump, skilte m.v.), der sænker mængden af gennemkørende trafik.

    

   Forarbejderne til privatvejsloven giver følgende vejledning til kommunens skøn af ”betydningen af den almene færdsel”:

   ·           Hvis det må lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde til eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere private fællesveje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig.

    

   Herudover kan Kommunen - på baggrund af en konkret vurdering - fravige lovens udgangspunkt vedrørende opklassificering af en privat fællesvej til offentlig vej, såfremt der er særlige forhold, der taler for en ændret klassificering for den pågældende vej. Vælges det at fravige lovens udgangspunkt skal det fastslås, hvilke principper, der i givet fald ligger til grund for beslutningen, så der skabes en ensartethed i Kommunen om, hvilke veje der kan opklassificeres (lighedsprincippet).

    

   Vedligeholdelse og vintervedligeholdelse påhviler på privat fællesveje de tilgrænsende grundejere, mens de offentlige veje er Kommunens ansvar.

    

   Om Guldblommevej

   Den private fællesvej Guldblommevej ligger i forlængelse af den offentlige vej Søndermarken. Guldblommevej går i dels vestlig og dels østlig/syd retning fra Søndermarken (oversigtskort i bilag 1).

    

   Langs det vestlige ben ligger en kommunal administrationsbygning (nr. 4) og den nye børneinstitution Bulderby (nr. 2). Bulderby skal stå klar d. 1. august 2015 og forventes at rumme knap 300 børn.

    

   Langs det øst/sydlige ben ligger fem ejendomme med mulighed for boliger i form af tæt/lav og/eller etagebebyggelse. Tre af ejendommene er udbygget (nr. 1, nr. 3-7 og nr. 27-115), en er undervejs (nr. 6-8) og den sidste er ubebygget. Herudover ligger der langs vejen to kommunale botilbud for sindslidende.

    

   Guldblommevej er i forbindelse med udbygningen af Bulderby, blevet til en blind vej. Tidligere kunne der køres i ring ad Guldblommevej og Stokrosevej. Vejen var også tidligere en privat fællesvej.

    

   Tidligere beslutninger i Teknisk Udvalg

   Teknisk Udvalg har den 11. august 2010 (sag nr. 129) delvist behandlet principper for opklassificering af private fællesveje. I forbindelse med sagen om ”harmonisering af offentlige veje” (nedklassificering) besluttedes det, at offentlige veje, der er adgangsvej til folkeskoler, privatskoler og specialskoler, som udgangspunkt skulle bibeholdes som offentlige. På grund af lovændring besluttede Byrådet den 21. december 2011 (sag nr. 325) at afbryde ”harmoniseringen af offentlige veje”.

    

   Teknisk Udvalg besluttede d. 7. januar 2013 (sag nr. 6) at meddele afslag til opklassificering af Videbechs Allé som offentlig vej. Videbechs Allé er en privat fællesvej, der betjener en række private og offentlige institutioner udover at være stamvej for boligområdet ved Videbechs Allé. Der kører dagligt kollektiv trafik på vejen. Der er begrænset gennemgående trafik på vejen.

    

   Bemærkninger fra forvaltningen

   Uanset hvilken beslutning der måtte blive truffet i den konkrete sag, kan den danne præcedens for andre veje i Kommunen, idet der ikke er gennemført en harmonisering af vejenes status efter kommunesammenlægningen.

    

   Da vejen er blind, er der ikke gennemgående motorkørende trafik og med hensyn til den motorkørende trafik, der er på vejen, vurderer forvaltningen at den altovervejende har et ærinde ved en af ejendommene langs vejen. Kommunen er derfor ikke forpligtiget til at opklassificere vejen.

    

   Forvaltningen vurderer, på baggrund af Teknisk Udvalgs tidligere beslutninger, at vejen ikke bør opklassificeres. Det forhold, at Kommunen er grundejer langs en del af vejen, kan ikke i sig selv begrunde, at vejen skal være offentlig.

    

   Økonomi

   Hvis Guldblommevej opklassificeres vil de kommunale driftsudgifter vil stige på grund af øgede udgifter til vedligeholdelse af vejen. Stigningen vil være begrænset, da Kommunen allerede har et stort engagement i kraft af at være tilgrænsende grundejer.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktører for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at Guldblommevej ikke opklassificeres til offentlig vej, men forbliver privat fællesvej.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Indstillingen blev godkendt

 • 10 Forslag til byggemodning 2015 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommunale byggemodninger i 2015.

    

   Forslaget til byggemodning af boligområder i 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i handlingsplan for byggemodning for 2015 til 2018. Handlingsplanen vedlægges som bilag nr. 1. Skitser over de nye byggemodningsområder vedlægges som bilag 2-6.

    

   Boligområder

   Til realisering af byggemodningerne i handlingsplanen forslås følgende beløb bevilliget inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2015:

    

    

   Forslag til byggemodning af nye boligområder

    

    Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Antal grunde

   (åben - lav)

    

   (tæt lav)

   Overslag

   2

   Rugvænget 1, Møldrup

   Byplanvedtægt nr. 1

   3

    

   1.100.000 kr.

   3

   Egevænget 2,4 og 8, Hald Ege,

   408

    

   20 

   1.100.000 kr.

   4

   Engvej 9, Tapdrup,

    

   3

    

   700.000 kr.

   5

   Jernbanegade, Hammershøj

   Forslag til   lokalplan 445

   4

    

   700.000 kr.

    

   Færdiggørelse af igangværende byggemodningsområder i 2015

    

    

    

   3.000.000 kr.

   IALT

    

    

   10

    20

   6.600.000 kr.

    

   På Rugvænget 1 i Møldrup skal den eksisterende nedlagte børnehave nedrives med henblik på udstykning. Der forventes byggemodnet 3 grunde til åben lav boligbebyggelse.

    

   På Egevænget 2, 4 og 8 i Hald Ege skal de eksisterende bygninger nedrives, hvorefter grunden kan sælges som en storparcel.

    

   På Engvej 9 i Tapdrup er de eksisterende bygninger nedrevet, og der kan udstykkes 3 grunde til åben lav boligbebyggelse, når der er udarbejdet en udstykningsplan.

    

   På Jernbanegade i Hammershøj foreslås byggemodnet 4 grunde i lokalplanforslagets område III til åben lav boligbebyggelse.

    

   Det bemærkes, at der på byggemodningsprogrammet for 2014 blev bevilliget 6,3 mio. kr. til byggemodning af 20 grunde på Asmild Mark i Viborg, hvoraf de 4,3 mio. kr. er med rådighed i 2015. Byggemodningen er under projektering og forventes færdig medio 2015.

    

   Handlingsplanen indeholder ligeledes byggemodning af ca. 15 grunde til åben lav boligbebyggelse på Arnbjerg i Viborg. På Teknisk Udvalgs mødet den 28. januar 2015 (sag nr. 7) blev der søgt en bevilling på 800.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, udstykning og projektering.  Forvaltningen arbejder med yderligere jordkøb og fordeling af udgiften til vejanlæg i området. Der vil senere blive fremsendt en ny bevillingsansøgning til byggemodning af Arnbjerg i Viborg. Overslagsmæssigt vurderer forvaltningen pt., at der i 2015 vil blive behov for at få frigivet et rådighedsbeløb på omkring 8 mio. kr. til byggemodningen af Arnbjerg.

    

   Erhvervsområder

   Der foreslås byggemodnet 10.000 m2 erhvervsjord på Vennershåbvej i Viborg. Området ses som bilag 6.

    

   Forslag til byggemodning af nyt erhvervsområdeområde

    

    

   Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Areal

   Overslag

   6

   Vennershåbvej, Viborg

   324 + tillæg nr. 1

   10.000 m2

      750.000 kr.

      

   Forvaltningen vurderer at der i øjeblikket ikke er behov for yderligere byggemodning af erhvervsområder. Derfor foreslås, at resten af det afsatte beløb reserveres til byggemodning af Arnbjerg i Viborg.

    

   Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde fra 2011 til 2015 vedlægges som bilag nr. 7.

    

   Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten for 2015 er afsat 4.997.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde og 16.159.000 kr. til byggemodning af boliggrunde, herunder at byggemodningsaktiviteten løbende afstemmes med det opnåede salg, sådan at udgifter afstemmes med øgede indtægter.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommunal byggemodning for 2015 godkendes,

    

   at de nye anlagte boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Rugvænget 1, Møldrup og udstykke og byggemodne ejendommen til 3 boliggrunde,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive de eksisterende ejendomme på Egevænget 2-8, Hald Ege og udstykke grunden som en storparcel,

    

   at Engvej 9 i Tapdrup udstykkes og byggemodnes til 3 boliggrunde,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 3 grunde på Rugvænget 1, Møldrup – partiel byplanvedtægt nr. 1” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Engvej 9, Tapdrup” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 4 grunde på Jernbanegade, Hammershøj – lokalplan 445” med rådighedsbeløb i 2015,

      

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til konto for færdiggørelse af igangværende byggemodningsområder i 2015 med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 6.600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Byggemodning af erhvervsområde ved Vennershåbvej, Viborg - lokalplan nr. 324” på 750.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af erhverv på 750.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommunal byggemodning for 2015 godkendes,

    

   at de nye anlagte boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes Indkøbs og Udbudspolitik,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Rugvænget 1, Møldrup og udstykke og byggemodne ejendommen til 3 boliggrunde,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive de eksisterende ejendomme på Egevænget 2-8, Hald Ege og udstykke grunden som en storparcel,

    

   at Engvej 9 i Tapdrup udstykkes og byggemodnes til 3 boliggrunde,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 3 grunde på Rugvænget 1, Møldrup – partiel byplanvedtægt nr. 1” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af storparcel på Egevænget 2-8, Hald Ege, – lokalplan nr. 408” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Køb af ejendommen Engvej 9, Tapdrup” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 4 grunde på Jernbanegade, Hammershøj – lokalplan 445” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. til konto for færdiggørelse af igangværende byggemodningsområder i 2015 med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 6.600.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Byggemodning af erhvervsområde ved Vennershåbvej, Viborg - lokalplan nr. 324” på 750.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af erhverv på 750.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

 • 11 Trafikplan og trafiksikkerhedsplan (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har lavet et forslag til skitse over indhold i Trafikplanen, som Teknisk Udvalg drøftede indledende på møde 28. maj 2014 (sag nr. 9). Udvalget tog også en indledende drøftelse af visionen på trafik- og vejområdet og bemærkede, at der fortsat skal være fokus på etablering af Hærvejsmotorvejen, samt optimal udnyttelse af banebåndet med etablering af yderligere standsningssteder i Kommunen.

    

   Kommunen er i den unikke situation, at Trafikplanen skal laves samtidig med en ny Trafiksikkerhedsplan. Forvaltningen foreslår derfor at lave en samlet plan for at undgå, at Trafiksikkerhedsplanen kommer med løsningsforslag, der vil være i modstrid med Trafikplanen.


   Trafiksikkerhedsplanen var tænkt udarbejdet med baggrund i registrerede trafikulykker og trafikmængder og ville derfor være afhængig af vejenes udformning og placering nu og i fremtiden. Det er netop det, Trafikplanen skal beskrive. F.eks. kan der være registreret mange trafikulykker i et kryds, og arbejdes der alene med løsningsforslag på bagrund af ulykkes-billedet vil et løsningsforslag måske være en rundkørsel. Hvis der samtidig arbejdes med Trafikplanen og den fremtidige vejstruktur, kan det vise sig, at andre løsningsforslag er mere oplagte og en rundkørsel ikke er egnet på vejen, fordi den f.eks. ændrer status til gennemfartsvej. Løsningsforslagene bør både være trafiksikre og fremtidssikrede i forhold til at kunne afvikle trafik.

    

   På budgettet er der afsat 599.000 kr. i 2015 til udarbejdelse af en Trafikplan for hele Kommunen og fra 2014 var der afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til samme formål. Heraf er der afholdt et mindre forbrug på 18.000 kr. Der skal laves et rådgiverudbud til dette. Forvaltningen foreslår, at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 1.199.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.181.000 kr.

    

   Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen, som skal udarbejdes i eget regi.


   Trafiksikkerhed

   Den gældende trafiksikkerhedsplan fra 2010 tog udgangspunkt i trafikulykker i perioden 2003-2008 samt en skolevejsundersøgelse ved alle offentlige og private skoler.
   Desuden blev der gennemført en tryghedsundersøgelse blandt borgerne.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i trafiksikkerhedsplanlægningen alene ses på registrerede ulykker (og ikke utrygge lokaliteter), for at gøre afsnittene om trafiksikkerhed fagligt objektive.

   Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar” har som målsætning - med udgangspunkt i tallene fra 2010 - at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020.

    

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommunes målsætning lægger sig op af det nationale mål, dog således at der tages udgangspunkt i et gennemsnit af ulykkestallene for 2009-2011 for at tage højde for atypiske ulykkesår.

    

   Tabellen nedenfor viser antal tilskadekomne pr. år, gennemsnit pr. skadeskategori og målsætning om højest antal dræbte og tilskadekomne i 2020.

    

    

    

   Alle veje i Viborg Kommune (statsveje og kommuneveje)

   Rækkenavne

   Dræbte

   Alvorligt tilskadekomne

   Lettere tilskadekomne

   2009

   6

   42

   46

   2010

   0

   41

   40

   2011

   7

   46

   42

   Hovedtotal

   13

   129

   128

   Gennemsnit

   4

   43

   43

   Målsætning: Højest i 2020

   2

   22

   21

    

   Trafikulykker i perioden 2009-2014 skal nu analyseres for at finde frem til, hvilke indsatsområder der skal gælde for trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at Trafiksikkerhedsplanen lægges ind under Trafikplanen,

    

   at der i trafiksikkerhedsplanlægningen alene ses på politiregistrerede ulykker, og

    

   at målsætningen med trafiksikkerhedsarbejdet er - med udgangspunkt i et gennemsnit af årene 2009-11 - mindst at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 1.199.000 kr. til trafikplanlægningen med rådighedsbeløb i 2015 på 1.181.000 kr., og

   at udgiften på 1.181.000 kr. finansieres dels af det til formålet i 2015 afsatte rådighedsbeløb samt ved at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 overføres rådighedsbeløb på 581.900 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at Trafiksikkerhedsplanen lægges ind under Trafikplanen,

    

   at der i trafiksikkerhedsplanlægningen alene ses på politiregistrerede ulykker, og

    

   at målsætningen med trafiksikkerhedsarbejdet er - med udgangspunkt i et gennemsnit af årene 2009-11 - mindst at halvere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020.

    

   Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 1.199.000 kr. til trafikplanlægningen med rådighedsbeløb i 2015 på 1.181.000 kr., og

   at udgiften på 1.181.000 kr. finansieres dels af det til formålet i 2015 afsatte rådighedsbeløb samt ved at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 overføres rådighedsbeløb på 581.900 kr.

 • 12 Forslag til køreplanændringer i den kollektive trafik fra juli 2015
  • Sagsfremstilling

    

   Baggrund, j.fr. seneste møde i Teknisk Udvalg

   Teknisk Udvalg tog på udvalgsmødet den 28. januar 2015 (sag nr. 8) oplægget omkring Kollektiv Trafik 2015 pkt. 8 til efterretning. Det blev besluttet, at Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 skulle forelægges de endelige forslag, når den offentlige høring af køreplanerne udført af Midttrafik var gennemført, og høringssvarene var analyseret.

    

   På dagsordenen til mødet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 blev det ligeledes anført, at der på den kollektive trafik nu er et sparekrav på 0,5 mio. kr. i 2015 og med en helårseffekt fra og med 2016 på 1 mio. kr.

    

   De oprindelige fremlagte besparelser på udvalgsmødet den 28. januar 2015 kan opdeles i følgende:

   Besparelse bybusser: 500.000 kr. 

   Merforbrug lokalruter: -320.000 kr. 

   Refusion fra B&U som følge af overførte skoleruter til lokalruter: 870.000 kr.

    

   I alt opnås en besparelse med en helårseffekt på: 1.050.000 kr. Det svarer altså til sparekravet i budget 2015.

    

   Det angivne merforbrug på lokalruter opstår som følge af, at nogle af de lukkede skoleruter ændres til åbne lokalruter.

    

   Baggrund efter Midttrafiks udbud af lokalruter

   Midttrafik har nu haft lokalruter i Viborg Kommune i udbud, og udbuddet har vist nogle lavere priser end forventet. Derfor vil Teknisk Udvalg som udgangspunkt være i stand til at undlade nogle af de tidligere fremlagte besparelser. Resultatet af udbuddet på lokale ruter viser således, at der kan forventes en nettobesparelse på 0,9 mio. kr. årligt udover ovenstående besparelser på i alt 1,05 mio. kr. Byrådet har imidlertid besluttet, at fagudvalgene skal finde effektiviseringer på 1,5 % af budgettet. Nævnte nettobesparelse kan være et effektiviseringsforslag, der kan indgå heri fra politikområdet Trafik. Teknisk Udvalg bør derfor lade det indgå i overvejelserne, når der skal tages stilling til, hvorvidt nedenstående forslag efter høringsperioden skal imødekommes.     

    

   Nedenfor er der for hver buslinje/-rute opsummeret de forslag til ændringer, der er fremkommet i høringsperioden, samt eksempler på, hvad konkrete ændringer vil koste.

   Alle de indkomne høringssvar, der efterfølgende er analyseret, kan ses i bilag 1 og 2. Behandling af høringerne, der er anført i bilag 1 og 2.

    

   Oversigt over de foreslåede ændringer på de enkelte bybuslinjer og forslag til tilføjelser efter den offentlige høring:

    

   Bybusruter:

    

   Linje 1 – Liseborg-Trappetorvet-Odshøj

   Minutjustering af flere afgange om morgenen. I normalplanperioden fjernes afgang kl. 6.30 til Liseborg. I normalplan- og ferieplanperioden fjernes afgang kl. 22.08 til Liseborg, mens afgang 22.35 fremrykkes til kl. 22.25 og afkortes til Viborg Rbt. og ikke til Trappetorvet som hidtil. På søn- og helligdage fjernes afgangene kl. 7.15, kl. 7.55 og kl. 18.15 fra Liseborg.

    

   Efter høring:

   Hvis afgang kl. 6.30 til Liseborg eksempelvis genindsættes vil det andrage en udgift på 32.000 kr./år.

    

   Ekstra afgange lørdag og søndag ønskes til Trappetorvet. Hvis der eksempelvis genindsættes 1 ankomst til Trappetorvet til kl. 9 til butikkernes åbningstid, vil udgiften andrage 31.000 kr./år. Flere afgange ønskes om aftenen, men tilgodeses ikke i dette eksempel.

    

   Linje 2 – Viborg Storcenter-Trappetorvet-Houlkær Øst/Houlkær Nord.

   Minutjusteringer af køretiden. I Normalplan- og ferieplanperioden fjernes sidste afgang fra Storcenteret til Trappetorvet. På Lørdage fjernes første afgang i begge retninger. Driftsstart på søn- og helligdage rykkes til hhv. kl. 8.25 og kl. 8.26 - derudover fjernes afgangen kl.18.05 til Storcenteret.

    

   Efter høring:

   Ønsker om betjening af Amtmandshøjen tilgodeses ikke. Er tidligere blevet afvist pga. tab af andre kunder. Flere afgange i weekenden ønskes, men tilgodeses ikke.

    

   Linje 3 – Højparken-Trappetorvet-Engelsborg

   Der er fjernet 1 afgang til Engelsborg i normalplan- og ferieplanperioden. I weekenden starter første afgang til Højparken på Falkevej og ikke Trappetorvet som hidtil.

    

   Efter høring:

   Genindsættelse af morgenafgang til og fra Engelsborg med ankomst kl. 6.40 til Viborg Rutebilstation vil eksempelvis andrage en udgift på 7.000 kr./år.

   Flere nye afgange aften og halvtimes drift tilgodeses ikke.

    

   Linje 4 – Overlund Øst-Trappetorvet-Kathrinehaven

   Der er fjernet 1 afgang til/fra Overlund Øst i normalplanperioden samt på søn- og helligdage og 1 afgang fra Engelsborg i normalplan- og ferieplanperioden.

    

   Efter høring:

   Hvis der eksempelvis genindsættes en morgentur fra Overlund, så der sikres forbindelse til sygehuset til arbejdsstart, vil udgiften i givet fald andrage 55.000 Kr./år.

   Øvrige ønsker med udvidelse af kørsel er ikke tilgodeset.

    

   Linje S1- Trappetorvet-Teglmarken-Ellekonedalen-Trappetorvet

   Ny linjeføring via Skovgaardsvej/Biblioteket mellem Trappetorvet og Gl. Århusvej. Lørdagskørslen nedlægges.

    

   Efter høring:

   Hvis lørdagskørsel skal genindsættes vil udgiften andrage 52.000 kr./år.

    

   Linje S2 – Trappetorvet-Mimersvej-Nørremøllevej-Trappetorvet

   Lørdagskørslen nedlægges. 

    

   Efter høring:

   Ønske om minutjusteringer imødekommes, idet forslaget ingen økonomisk konsekvens har.

    

   Lokalruter:

    

   711 Viborg-Hald Ege-Almind

   Ruten forlænges til/fra Thorning, Knudstrup og Gråmose og erstatter rute 717 på denne strækning, da rute 717 nedlægges som selvstændig rute. Sidste afgang fra Viborg er ca. kl. 18.00. Kørsel morgen og eftermiddag er primært tilrettelagt med fokus på uddannelsessøgende og skoleelever i Hald Ege. Rute 711 er ikke i udbud.

    

   Efter høring:

   Flere ønsker mere og bedre betjening af Neder Hvam.

   Der indstilles ikke til bedre betjening.

   De uddannelsessøgende og pendlere til og fra Viborg er tilgodeset, dog med en forlænget hjemtur på 19 minutter, da ruten nu går fra Viborg via Hald Ege. Nedre Hvam ligger i Silkeborg Kommune.

    

   712 Viborg-Finderup-Dollerup-Viborg

   Der er sket småjusteringer i skolefridagskørslen pga. ændringer i rute 711 og 717.

   Rute 712 er ikke i udbud.

    

   Efter høring:

   Ingen høringssvar til skolefridage men til skoledage, hvor eleverne fra Hald Ege Skole venter op til 29 minutter efter ringetid. Årsagen til dette er, at der på Hald Ege Skole er ringetid både kl. 15.40 og 15.55. Ruten er planlagt således, at der er hjemkørsel efter sidste ringetid.

   Dette fastholdes.

    

   713 Hald Ege Skole-Lysgård-Almind-Hald Ege Skole

   Ingen ændringer. Rute 713 er ikke i udbud.

    

   Ingen høringssvar.

    

   717 Viborg-Thorning-Gråmose

   Ruten nedlægges som selvstændig rute og kørslen indgår i rute 711.
   Høringssvar er behandlet under rute 711.

    

   740 Viborg-Stoholm-Skive

   Første eftermiddagsafgang i begge retning indskrænkes til kun at køre skoledage. Rute 740 er i udbud.

    

   Efter høring:

   Skolefridagskørsel bibeholdes sammen med flere afgange middag, aften og weekend.

   Hvis der eksempelvis genindsættes skolefridagskørsel på første eftermiddagstur i begge retninger - med baggrund i at passagertællinger i 2014 viste, at der er henholdsvis 20 og 10 kunder, der benytter nævnte ture -  så viser de økonomiske beregninger, at det vil andrage 49.000 kr/år. Der er i eksemplet ikke indregnet en udvidelse af ruten med flere afgange middag, aften og weekend.

    

   741 Tastum-Kjeldbjerg-Vridsted-Sjørup

   Ruten er blevet udvidet med en ekstra bus og ekstra afgange tilpasset Vestfjendsskolen og Stoholm skole. Forbindelserne til/fra Skive sikres via korrespondance til rute 740 i Tastum, da ruten fremover ikke kører til/fra Skive. Rute 741 er i udbud.

   Efter høring:

   Nogle høringssvar omhandler bekymring for kapacitetsproblemer i rute 740 fra Tastum til Skive. Hvis det skulle imødekommes kan der eksempelvis indsættes en større bus, – udgiften til en større bus er 1.667 kr/måned, og vil andrage max. 20.000 kr./år.

    

   750 Viborg-Foulum-Vorning

   Ruten forlænges til Vorning. Nuværende afgang på rute 754 fra Viborg kl. 7.15 flyttes til rute 750. Kørsel på ikke skoledage er nedlagt. For kørsel Viborg-Foulum og retur på ikke skoledage henvises til rute 62 Viborg-Randers. Rute 750 er i udbud.

    

   Efter høring:

   Ruten forlænges til Hvidding, der tidligere er blevet betjent af rute 752. Ellers henvises borgerne til opsamling i Vorning ca. 3 km, eller i Hammershøj ca. 5 km.

   En udvidelse af rute 750 for betjening af Hvidding vil eksempelvis svare til en udgift på 60.000 kr./år.

   Andre ønsker skolefridagskørsel bibeholdt især til Foulum Forskningscenter. Dette tilgodeses ved at tilrette regionalruterne, der i forvejen betjener Foulum Forskningscenter.

    

   751 Viborg-Løvskal-Tindbæk

   Nogle af afgangene kører kun til/fra Vejrumbro. Rute 751 er udvidet med en ekstra bus og klarer nu også en del af befordringen af folkeskoleelever til/fra Møllehøjskolen og Overlund Skolen. Bruunshåb betjenes på nogle afgange. Kørsel på ikke skoledage og lørdage begrænses. Rute 751 er ikke i udbud.

    

   Efter høring:

   Der er ønsker om at kunne ankomme til Viborg til kl. 7.00. Rute 770 udvides til at køre via Tapdrup på morgenturen. Hvis dette ønske eksempelvis skal imødekommes, vil udgiften andrage ca. 15.000 kr./år.


   Der er ønsker om senere afgange, aftenkørsel og weekendkørsel.

   Der indstilles ikke til at udvide ruten med flere afgange aften og weekend.

   Der er fastlagt en nogenlunde ens serviceniveau på alle lokalruter

    

   752 Hammershøj-Vorning-Hvidding

   Ruten nedlægges som selvstændig rute. Dele af kørslen indgår i rute 750 og 771. Folkeskoleeleverne betjenes fremover af en eksisterende lukket rute.

    

   Efter høring:

   Der ønskes forbindelse fra Hvidding til Hammershøj.

   Se tekst under rute 750.

    

   754 Ørum-Foulum-Formyre

   Ruten nedlægges som lokalrute. Folkeskoleeleverne betjenes fremover af en ny lukket skolerute. Foulum Forskningscenter betjenes af regionale ruter.

    

   Efter høring:

   Høringssvarene omhandler primært manglende betjening af Langsø Friskole i Vammen.
   Generelt er der ikke taget højde for betjening af friskoler i Viborg Kommune, kun hvis det har kunnet lade sig gøre uden ekstra kørsel og omkostning. Her kræver det noget ekstra kørsel, da rute 754 er omlagt til en lukket skolerute, som betjener Ørum Skole. Vammen ligger udenfor Ørums skoledistrikt, og derfor er der ikke planlagt noget rutekørsel mellem Vammen og Ørum.

    

   761 Skals-Nørre Rind-Ulbjerg-Skals

   Afgangene kl. 11.15 og 12.15 nedlægges. Der indsættes ny afgang kl. 16.55 med det formål at bringe de sidste uddannelsessøgende og pendlere fra Viborg hjem.

   Rute 761 er i udbud.

    

   Ingen høringssvar.

   Rute 761 tilpasses den nye ringetid på Skals Skole.

    

   765 Møldrup-Klejtrup-Hobro

   Ruten afkortes til at køre mellem Hobro–Klejtrup og overdrages til NT, samtidig skifter ruten navn til rute 465. Ruten betjener dog fortsat strækningen Møldrup-Klejtrup på udvalgte tidspunkter for at dække ”huller” i betjeningen med rute 766. Øvrig kørsel mellem Møldrup og Klejtrup erstattes af rute 766.

    

   Ingen høringssvar.

    

   766 Viborg-Skals-Møldrup-Klejtrup-Lindum

   Rute 766 har fra rute 765 fået overført kørsel mellem Møldrup og Klejtrup, så det er den samme bus, som kører fra Viborg via Skals og Møldrup til Klejtrup. Dette tilgodeser de uddannelsessøgende fra Klejtrup, der har ønsket bedre forbindelser til og fra Viborg.

   Rute 766 kører mellem Viborg og Skals, hvor der er ”huller” i betjeningen med rute 67 Viborg-Skals-Farsø-Aars. Betjener både Klejtrup og Lindum, hvor der i Lindum er forbindelse med rute 64 Viborg-Hobro til/fra Viborg. Borgere i Klejtrup får på den måde flere hurtigere forbindelser til/fra Viborg.Rute 766 betjener folkeskoleelever til både Brattingsborg, Møldrup og til dels Skals Skole, og ruten er i den forbindelse udvidet med 1 ekstra bus. Rute 766 er i udbud.

    

   Efter høring:

   Rute 766 justeres bedst muligt til nye ringetider på Skals, Møldrup og Brattingsborg Skole. Skals Skole kan ikke nås til kl. 8.15.

   Der ønskes stadig hurtigere forbindelser mellem Klejtrup og Viborg, hvilket ikke kan imødekommes, når øvrige mindre byer skal betjenes.

   Hvis Hejring eksempelvis skal betjenes med forbindelse fra Lindum kl. 15.45, vil udgiften hertil andrage 11.500 kr./år.

    

   770 Viborg-Bruunshåb-Bjerringbro

   Betjeningsfrekvensen af Bruunshåb og Tapdrup fastholdes ca. på samme niveau som i dag, dog delt med kørsel på både rute 751 og 770. Betjeningen af Bruunshåb og Tapdrup efter kl. 18.00 og lørdagskørslen nedlægges. Der fjernes én direkte forbindelse mellem Viborg og Bjerringbro i begge retninger for at sikre afgange tilpasset pendlere og uddannelsessøgende henholdsvis i Viborg og i Bjerringbro. Rute 770 er i udbud.

    

   Efter høring:

   Alle justeringer, der er mulighed for, foretages efter indsendte ønsker. Ringetiderne på Overlund og Møllehøjskolen er ændret, skolerne kan betjenes af rute 770.

   Forbindelsen Bjerring-Vindum sikres med regionalrute 75.

    

   Hvis Natbuskørsel mellem Viborg og Bjerringbro eksempelvis skal indsættes, vil udgiften til dette andrage 20.000 kr./år. Natbuskørslen blev nedlagt i 2009 pga for få passagerer.

    

   Der er ønsker om at genindføre afgange omkring kl. 13 i begge retninger. Hvis det eksempelvis skal imødekommes ved, at der indsættes en afgang mellem Bjerringbro og Vinkel og retur, vil udgiften til dette andrage 77.000 kr./år.

   Afgangen vil tilgodese ca. 14 passagerer.

     

   771 Bjerringbro-Løvskal-Hammershøj

   Ruten udvides med en bus og ekstra kørsel mellem Hammershøj og Bjerringbro for at sikre forbindelser til rute 62 til/fra Viborg og Randers, Bjerringbro Gymnasium, Hammershøj Skole og Bøgeskovskolen i Bjerringbro. I Bjerringbro erstatter nogle af de ekstra afgange, afgange på rute 775 til Grundfos fra toget om morgenen. Rute 771 er i udbud.

    

   Efter høring:

   Hvis der eksempelvis indsættes en senere afgang fra Bjerringbro mod Løvskal, der vil tilgodese 1-6 passagerer, vil udgiften til en afgang efter kl. 17 fra Bjerringbro til Løvskal andrage 15.000 kr./år.

     

   772 Rødkærsbro-Elsborg-Tange-Vindum-Rødkærsbro

   Ruten omlægges til at køre i ring rundt om Rødkærsbro via Elsborg, Højbjerg, Tange, Vindum og Fårup. Ruten tilpasses toget til/fra Viborg på Rødkærsbro station og Rødkærsbro Skole. Forbindelserne til Bjerringbro varetages fremover af rute 75 og toget.

   Rute 772 er i udbud.

    

   Efter høring:

   Der indkom et ønske om forbindelse mellem Vindum og Bjerringbro. Dette sikres med regionalrute 75.

    

   775 Bjerringbro-Grundfos-Bjerringbro

   Rute 775 er i udbud. Der er lavet to køreplanforslag for at få den bedste pris på køreplantimer. Valg af køreplan foretages efter indkomne udbudspriser.

    

   Udkast X:

   Rute 775 udvides med 13 ekstra afgange således den får karakter af bybus. De ekstra afgange sikre betjening af hele Bjerringbro ved at dække hullerne i de andre ruter som anløber byen.

    

   Udkast Y:

   2 afgange til Grundfos om morgenen udgår, men kørslen dækkes af rute 771. 

    

   Efter høring:

   Udkast X er valgt for at tilgodese Bjerringbro by og omegn med den bedste køreplantimepris.
   Tiderne justeres til togankomster og -afgang.

    

   Kalkuleret pris for disse er indregnet.

    

    

   Hvis de nævnte eksempler på ændringer alle imødekommes, vil det betyde en yderligere udgift på 444.500 kr. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at der tages stilling til hvorvidt og i givet fald hvilke forslag der skal imødekommes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg besluttede, at fastholde oplægget om kollektiv trafik 2015 uden tilføjelser, dog undersøges de økonomiske konsekevenser ved omlægning af rute forbi Danmarksvej samt etablering af stoppested ved Tranevej. Udvalgsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om disse evt. tilføjelser til oplægget. 

 • 13 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 439 til etablering af jordvold/kælkebakke på grøntareal Vest for Himmerlandsstien samt godkendelse af terrænregulering i forbindelse med jordvolde
  • Sagsfremstilling

   Sagsfremstilling

   Scanflavour i Møldrup har ansøgt om, at udvide virksomheden med henholdsvis en lagertilbygning nord for eksisterende bygning på Erhvervsvej 12 og en produktion-, lager- og administrationstilbygning syd for bygningen. Der er meddelt byggetilladelse til lagertilbygningen nord for bygningen.

    

   Da byggeprojektet afviger fra gældende lokalplan for området mht. placering af læsseramper m.v. uden forbyggefeltet, samt da overskudsjord fra byggeriet ønskes anvendt til etablering af jordvolde, hvoraf den ene skal anvendes til kælkebakke for byen, har sagen været i høring.

   Der er indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen. Da bemærkningerne fortrinsvis omhandler jordvoldene, har forvaltningen givet dispensation til de øvrige forhold.

   Sagen omhandler derfor kun jordvoldene incl. kælkebakke.

   Scanflavour ønsker
   etableret en ensartet jordvold med en højde på 6 m i virksomhedens strækning ud mod Skivevej.


   Yderligere ønsker Scanflavour, på baggrund af henvendelse fra Borgerforeningen i Møldrup, etableret en jordvold, der skal anvendes til kælkebakke m.m. til brug for byens befolkning i lokalplanens delområde III, vest for Himmerlandsstien - område mellem ny parkeringsplads til virksomheden og eksisterende bolig-/erhvervsområde. Jordvolden ønskes udført med en højde op til 10 m. (Der henvises til bilag 1.)

   Forvaltningens bemærkninger

   Det ansøgte er bl.a. omfattet af:

   Planloven
   Området reguleres iht. lokalplan nr. 439 - Erhvervsområde nord for Hobrovej i Møldrup.

   Lokalplan nr. 439 § 6.1 siger

   Terrænet må terrænreguleres indtil 1 m fra naboskel og 2,5 m fra vej- og stiskel.

   Der kan etableres jordvold ud mod Skivevej samt i områder udlagt til støjafskærmning, jf. § 10.3.

   Jf. § 10.3 kan der inden for arealet etableres en jordvold i hele område III i op til 6 m´s højde. Jordvolden skal fremstå som græsareal med buske og træer.

   Efter planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

   Byggeloven
   Selv om terrænet ikke reguleres iht. lokalplanen betyder det ikke, at der kan ske en ubegrænset regulering, idet terræn i bebyggede områder da reguleres iht. byggeloven.

   Hvis der er foretaget ændringer af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde er til ulempe for de omliggende grunde kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om ændring af reguleringen.

   Jf. byggelovens § 13 skal kommunalbestyrelsen i bebyggede områder sikre, at de ændringer der foretages af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde ikke er til ulempe for de omliggende grunde.
    

   Jordforureningsloven
   Ved vedtagelse af lokalplanen er der inden for området registreret jordforurening på vidensniveau 2. Det er dog ikke på de arealer, overskudsjord til jordvolde herunder kælkebakken kommer fra. Overskudsjorden er alligevel klassificeret som forurenet, da alle byzonearealer som udgangspunkt er områdeklassificeret. Reglerne for anmeldelse og dokumentering af flytning af jord fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007.)

    

   Flytning af jord fra ejendommen eller anvendelse af jord til kælkebakken skal anmeldes til kommunen.

   Ansøgningen
   Da der jf. lokalplan kun kan etableres jordvold mod Skivevej, har Scanflavour ansøgt om dispensation fra lokalplanens § 6.1 til etablering af kælkebakke (jordvold) vest for Himmerlandsstien.

    

   Endvidere har de ansøgt om dispensation/godkendelse tilladelse til jordvoldenes højde, da lokalplanen ikke har bestemmelse om, i hvilket omfang terrænet kan reguleres mht. afgravninger/opfyldninger, og kun har bestemmelse om højde på jordvolden, der kan etableres mod Skivevej, for en del af strækningen.
    

   Høring

   I forbindelse med høringen indkom der bemærkninger/indsigelser fra 3 forskellige ejere af ejendomme i området.

   Uddrag af bemærkninger. (Der henvises til bilag 2.)

   ·         At omfang af jordvold/kælkebakke har ændret sig, siden de blev præsenteret for ideen om, at spørge Scanflavour om, at lade en ”klat” byggejord blive på grunden, som vil kunne bruges til f.eks. en kælkebakke.

   ·         Det virker en smule søgt, at man bruger en beboerforening som løftestang til at efterlade flere tusinde m³ diffust industrijord.

   ·                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kan på ingen måde acceptere, at jorddyngen af overskudsjord bliver kaldt kælkebakke, for at det skal være spiseligt for lokalbefolkningen.

   ·         Det er vel ikke kun en anmodning om dispensation for at slippe for udgiften til bortkørsel af byggeudgravning.

   ·         Kan ikke tro, at vore politikere mener, at dette bytte fra grønt område til kælkebakke i disse dimensioner/opbygning er det resultat, som Møldrup borgerne blev lovet.

   ·                                                                                                                                                                                                                                                                                           Der er med nogen undren, at der kommer denne ansøgning, da vi har fået lokalplanen landet meget fint, med at bibeholde en fin indkøring til byen med parkering og grønt område.

   ·         Kan se af dispensationsansøgningen, at vi så nu i stedet skal leve med en 6-10 m høj jorddynger.

   Det kan Viborg Kommune da ikke leve med at give dispensation til.

   ·         Synet af kæmpe jordvolde fra byggestart er set som byggejordsoplag under byggeri.

   ·         Jordvolde til afskærmning mellem fabrik og omgivende samfund er en god idé og kan virke støjdæmpende, og måske også bruges som kælkebakke i vinterdage.

   ·                                                                                                                                                                                                                                                                                           Volden mod Skivevej vil være naturlig og måske en 2 m høj støjvold mod syd/ byen til at tage lyden fra de parkeret kølevogne.

    

   Scanflavour har haft de indkomne bemærkninger til kommentering. (Der henvises til bilag 3.)

   Scanflavour uddyber, at ideen om at anlægge en kælkebakke på arealet er kommet fra Borgerforeningen, da de foreslog, at overskydende jord fra byggeriet placeres i en kælkebakke, og at området i øvrigt gøres tilgængeligt for borgerne.

   Det er ikke Scanflavours tanke, at bakken skal være højst mod Nørregade, idet der i denne del af grunden alene forventes en højde på 2-3 m af sikkerhedsmæssig hensyn - for at undgå at de kælkende kommer ud på vejen. Scanflavour vil mht. den endelig indretning af arealet / udformning af kælkebakken inddrage Møldrup Borgerforening.

   Det er Scanflavours vurdering, at projektet på en positiv måde vil tilgodese en række miljøformål. Herunder, at den samfundsmæssige miljøbelastning minimeres ved, at en stor jordmængde genanvendes på stedet, frem for at skulle transporteres over betydelige afstande pr. lastbil. Derudover vil arealet i kraft af bakken bidrage til støjisolering.

   Scanflavour vurderer endvidere, at der ingen negative konsekvenser er ved den foreslåede løsning i form af indbliksgener eller skyggevirkninger.

    

   Mht. de fremkomne indsigelser om at jordet er forurenet oplyser Scanflavour, at de er bekendt med de miljømæssige krav i Jordforureningsloven i forbindelse med flytning og genanvendelse af jord.

   Forvaltningens vurdering

    

   Jordvold mod Skivevej
   Lokalplanen giver mulighed for en jordvold mod Skivevej. At jordvolden udføres med en ensartet højde på hele strækningen vurdere forvaltningen naturligt, da lokalplanen på en del af strækningen allerede giver mulighed for en højde op til 6 m.

   Kælkebakke

   Forvaltningen vurderer, at anvendelse til kælkebakke på arealet er i overensstemmelse med lokalplanen, da arealet fortsat vil fremtræde som et grønt område/ forareal.

   Forvaltningen vurderer ikke, at en kælkebakke, som der anføres i de indkomne bemærkninger, vil skæmme området eller indfaldsvejen til byen.

   Placering af jord på arealet kræver dispensation fra lokalplanen, idet lokalplanen ikke giver mulighed for etablering af jordvoldslignende reguleringer.

    

   Forvaltningen vurderer, at etablering af en kælkebakke på arealet, er en god anvendelse af arealet, hvis man i samarbejde med Møldrup Borgerforening kan skabe et rekreativt areal til brug for byens befolkning, samtidig med at der opnås en sidegevinst mht. overskudsjord fra byggeprojektet.

   Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at den kælkebakke på op til 10 m vil være til ulempe for de omliggende grunde.


   Kan der findes en løsning mht. kælkebakkens udformning samt højde, så kælkebakken er knap så omfangsrig som i det ansøgte projekt, vurderer forvaltningen, at kælkebakken kan etableres inden for de hensyn byggeloven skal sikre.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at der iht. lokalplanen kan opføres en ensartet jordvold med en højde op til 6 m på hele strækningen ud mod Skivevej.


   at der meddeles afslag til en kælkebakke på 10 meter, men at kommunen er indstillet på at meddele tilladelse til en knap så omfangsrig kælkebakke i maksimal højde på 8,5 meter.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at der iht. lokalplanen kan opføres en ensartet jordvold med en højde op til 6 m på hele strækningen ud mod Skivevej, og


   at der meddeles afslag til en kælkebakke på 10 meter, men at kommunen er indstillet på at meddele tilladelse til en knap så omfangsrig kælkebakke i maksimal højde på 8 meter, jf. den reviderede tilsendte skite fra Scanflavour over kælkebakken

 • 14 Fremtidig anvendelse af bygningerne på sØnæs
  • Sagsfremstilling

   På møde i Teknisk Udvalg den 10. april 2013, sag nr. 15, om ”Udvikling af projekt for omdannelse af sØnæs” blev følgende beskrevet om bygningerne, Sønæsvej 4A:

    

   ”På arealet er opført 3 bygninger (klubhus og omklædningsrum), der tidligere var ejet af boldklubben B

   67, men som nu er købt af Energi Viborg. B67 er flyttet til Finderuphøjskolen, hvor de vil opføre nyt

   Klubhus. Hvis der i udviklingen af projektet kan findes en fremtidig anvendelse af disse bygninger til rekreative og kulturelle formål, kan det blive aktuelt for Kommunen at købe bygningerne, ligesom det må forudsættes, at de i så fald skal renoveres.”

    

   Projektet på sØnæs er under udførelse og indvies den 20. juni 2015. Det er derfor aktuelt at tage hul på næste fase af projektet, hvor der er behov for en stillingtagen til bygningernes fremtidige anvendelse.

    

   Baggrund

   Bygningerne består af 2 tidligere klubbygninger med thekøkken og lagerrum samt en omklædningsbygning med bad og toiletter.

    

   I forbindelse med udviklingen af klimatilpasningsprojektet på sØnæs, købte Energi Viborg bygningerne af B67, der på den måde fik mulighed for at finansiere nye klubfaciliteter ved Finderuphøjskolen. Energi Viborg gav 3.808.490,25 kr. for bygningerne.

    

   Energi Viborg har ingen interesse i bygningerne, og vil gerne sælge dem til Viborg Kommune med henblik på at sikre en offentlig anvendelse.

    

   Alle bygninger er i dårlig stand og kræver renovering. Den nordligste klubbygning er plaget af vandskader. Omklædningsbygningen, der er indrettet med 3 omklædningsrum med tilhørende toilet- og badefaciliteter, vil eventuelt kunne renoveres, så toiletforholdene bliver samlet i den ene ende af bygningen med særskilt indgang.

    

   Mulige anvendelsesmuligheder

   sØnæs vil blive et nyt park- og aktivitetsområde i Viborg, og det forventes at mange borgere vil benytte området.

    

   Omdannelsen - fra hjemsted for en fodboldklub til skabelsen af et offentligt, multifunktionelt grønt område – vil skabe ændrede behov for faciliteter, der kan understøtte fremtidige aktiviteter og arrangementer.

    

   Der har været mange forslag fremme om bygningernes fremtidige anvendelse. bl. a. fra workshops i forbindelse med sØnæs-projektet:

    

   Formidlings- og undervisningslokaler:  sØnæs har et stort formidlings- og undervisningspotentiale i forhold til  miljø, natur og klimatilpasning, både henvendt mod institutioner, skoleelever, gymnasieelever, virksomheder, kommuner, forsyningsselskaber samt interesserede grupper og foreninger. Det mærkes allerede nu i anlægsfasen, hvor der er stor interesse for at høre om projektet. I samarbejde med Naturvidenskabernes Hus arbejdes der på udvikling af landsdækkende undervisningsmateriale, og at sØnæs kan blive et demo-center, som skoleelever kan bruge som en slags testplatform for udeundervisning. Naturskolen er desuden interesseret i at lave undervisningsforløb i området. Der er derfor behov for lokaliteter på stedet, som kan understøtte formidling og undervisning.

    

   Motionsstudie (yoga/pilates m.m.): Der er kommet en konkret henvendelse fra en borger, som ønsker at leje sig ind i lokaliteter på sØnæs, hvorfra der kan etableres et motionsstudie med et anderledes koncept end de traditionelle fitnesscentre, og med mulighed for udendørs træning. At inddrage udearealerne til aktiviteter og bevægelse er i fin tråd med de tanker, der er gjort i udviklingen af sØnæs-projektet.

    

   Depotfaciliteter i forbindelse løbearrangementer: sØnæs vil fortsat udgøre en del af rammen for mange løbeevents, som 24-timersløbet, Søndersøløbet m.fl. I den forbindelse er der behov for adgang til depotrum og forsyning af strøm og vand.

    

   Offentlige toiletter: sØnæs vil i forhold til tidligere få en øget offentlig anvendelse. Området vil blive et udflugtsmål i samme kategori som Borgvold. Der er dagligt mange, som kommer til området alene på grund af den sønære placering og som en del af ruten rundt om Søndersø. Desuden vil turbåden Margrethe I sejle gæster til området. Der vil derfor være behov for adgang til offentlige toiletfaciliteter på sØnæs.

    

   Kiosk / café / restaurant: Muligheden for at kunne købe mad og drikke på sØnæs kan understøtte de nye aktiviteter i området og medvirke til at skabe mere liv ved Viborg Søerne. Det kan således bidrage til en udvikling af de sønære arealer i Viborg. Måske her kan etableres byens nye hotte spisested eller café ?

    

   Informationscenter:  sØnæs kan bidrage til at markedsføre Viborg  Kommune med henblik  på  at skabe  vækst og ved at tiltrække tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags, sådan som det er vedtaget den 26. marts 2014 af Viborg Byråd i den skærpede markedsføringsprofil med  de fire  styrkepositioner: Historie & Kultur, Erhverv & Uddannelse, Sport og Natur. Som led i en ”on site” formidling kan det blive relevant at etablere et informationscenter på sØnæs med formidling af aktuelle tilbud og muligheder – ikke bare for sØnæs, men for alle de sønære arealer – som f.eks. kan besøges med udgangspunkt fra sØnæs.

    

   Øvrige formål: Når området tages i brug, kan der vise sig at opstå flere ønsker og behov i forhold til bygningernes anvendelse.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Planmæssige forhold

   sØnæs-området og arealet nord herfor langs Søndersø er reguleret af Byplanvedtægt nr. 24. Arealet er udlagt til offentligt formål, og sØnæs-området er beskrevet som ”sØnæsparken, sportsplads for søndre bydel”. En ændring af bygningernes anvendelse vil være i strid med den gældende byplanvedtægt.

    

   Hvis bygningerne fremadrettet skal have en anden anvendelse end klubhus kræves muligvis udarbejdelse af en lokalplan. Denne kan omfatte enten bygningerne, hele sØnæs-området eller hele byplanvedtægtens udstrækning (fra sØnæs til om med Riegels Grund).

    

   Trafikale forhold

   Adgangen til sØnæs via Sønæsvej vil være uændret i forhold til tidligere. Det vil fortsat være muligt at parkere på arealet omkring bygningerne med adgang fra Sønæsvej. Derudover etableres en ny p-plads med adgang fra Gl. Århusvej, ligesom der skabes adgang til området for fodgængere/cyklister fra Gl. Århusvej.

    

   Naturbeskyttelsesloven § 16 Søbeskyttelseslinie

   Bygningerne er nærmere end 150 meter fra Viborg Søndersø, og er derfor indenfor søbeskyttelses-linien. Inden for denne linie er der forbud mod at ændre tilstanden. Kommunen kan dispensere fra forbuddet.

    

   Forvaltningens vurderinger

   Viborg Kommune kan vælge at købe bygningerne for at sikre en styring med anvendelsen, der spiller sammen med sØnæs-projektet, og sikre adgang til offentlige toiletter.  Viborg Kommune vil kunne bortforpagte de lokaliteter, som ikke skal drives af kommunen.

    

   Bygningerne er generelt i dårlig stand og kræver renovering. Den nordligste bygning er umiddelbart ikke værd at renovere. Det bør derfor overvejes, om der skal bygges helt nyt, som arkitektonisk og funktionelt spiller sammen med resten af sØnæs og som er målrettet en fremtidig anvendelse.

    

   Viborg Kommune kan også vælge at afslå et køb og bede Energi Viborg sælge til privat/kommercielt formål. Ved denne løsning har Viborg Kommune ikke direkte indflydelse på bygningernes fremtidige anvendelse udover, hvad der kan reguleres via en lokalplan.

    

   Hvis det besluttes, at Energi Viborg skal sælge til anden part, skal det samtidig besluttes, om der skal sikres adgang til offentlige toiletter på sØnæs.

    

   Finansiering

   Anlæg

   Hvis bygninger købes af Viborg Kommune, skal der indgås en aftale med Energi Viborg om beløbets størrelse. Forslag til køb og renovering/nybygning kan optages på investeringsoversigten til drøftelse på budgetkonferencen, august 2015 og med mulighed for finansiering af en anlægsbevilling i 2016.

    

   Viborg Kommune vil kunne bortforpagte de funktioner, som ikke hører til offentlig administration, med mulighed for løbende indtægter.

    

   Drift

   Hvis Viborg Kommune overtager bygningerne, vil der være forventede driftsomkostninger for de dele der ikke bortforpagtes.

    

   Drift af toiletterne forventes at koste i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt. Der kan evt. foretages en prioritering blandt de eksisterende offentlige toiletter, sådan at andre toiletter nedlægges for at sikre adgang til toiletter på sØnæs.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

    

    

   at Forvaltningen arbejder videre med en nyttiggørelse af bygningerne til et multihus med flere anvendelsesmuligheder,

    

   at købssummen forhandles med Energi Viborg med henblik på oversendelse af anlægsønske til budget 2016, og

    

   at der i løbet af 2015 igangsættes en lokalplan for hele Sønæs-området.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Indstillingen blev godkendt

 • 15 Sønæs-projektet, status på økonomi (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   På møde i Teknisk Udvalg den 27. november 2013, sag nr. 29, blev det besluttet,

    

   ”at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.583.000 kr. til kontoen ”omdannelse af Sønæs”, og en anlægsindtægtsbevilling til kontoen (tilskud og jordsalg) på 5.400.000 kr. til rådighed og med finansiering som vist i tabel ovenfor”.

    

   Tabellen, der henvises til, er vist herunder:

    

   Tabel 1

   Anlægsbevillinger til omdannelse af Sønæs, Viborg (udgifter og indtægter)

    

   Tekst

   Anlægsudgift/-indtægt kr.

   Rådighedsbeløb kr.

   År

   Bevilling (udgift - etablering)

   2.000.000

   2.000.000

   2013

   Bevilling (udgift – etablering)

   8.583.000

   7.683.000

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud VANDPLUS)

   -4.500.000

   -4.500.000

   2014

   Bevilling (indtægt - jordsalg)

   -900.000

    

   2014

   Netto

   5.183.000

   5.183.000

    

    

   I dagsordensteksten var det endvidere beskrevet at:

    

   ”Der arbejdes herudover på yderligere finansiering via tilskud fra fonde og sponsorater. Når omfanget heraf kendes, vil sagen blive forelagt Byrådet med henblik på en berigtigelse af det bevillingsmæssige.”

    

   Fundraising

   Der er ansøgt om støtte til projektet fra følgende fonde og virksomheder, som desværre alle har meddelt afslag:

    

   A. P. Møllerfonden, Den Obelske Familiefond, Nordea, Veluxfonden, Nykredits Fond, Bikubenfonden, Sallingfondene, Hedeselskabet, Grundfosfonden, Genan, Den Jyske Sparekasses Støttefond og Spar Nord Fonden.

    

   Udover bevillingen fra VANDPLUS på 4.500.000 kr., er der tilkendt tilskud fra Friluftrådet på 500.000 kr. til formidling, anløbsbro, beplantning og inventar, og Anders Brøndums Velgørende Fond på 119.000 kr. til ”at bringe vandet i spil i oplevelsen på Sønæs” (etablering af diverse trækonstruktioner til krydsning af vandløbet).

    

   Forvaltningens vurderinger

    

   Der har været en række fordyrende problemstillinger, se bilag 2 for detaljer. De kan løses ved:

   ·           Projekttilpasninger

   ·           Forøgelse af budgetrammen med fondsmidler

    

   For at kunne gennemføre projektet med de sidste afsluttende arbejder (bl.a. udvikling af formidling og overfladebehandling af beton), og for at give mulighed for at afsætte midler til selve indvielsen, foreslår forvaltningen, at den bevilgede støtte fra Friluftsrådet og Anders Brøndums Velgørende Fond på i alt 619.000 kr. tillægges budgetrammen.

    

   Økonomi - finansiering

   Ved at lægge de tilkomne fondsmidler på 619.000 kr. til budgetrammen, ændres anlægsudgifts-bevillingen til 11.202.000 kr. (udover en tidligere bevilling på 300.000 kr. til forberedelse af sagen med overslagspris og ansøgning om tilskud m.v.) og anlægsindtægtsbevillingen til 6.064.000 kr.

    

   En nøjagtig opmåling af det areal Energi Viborg køber af Viborg Kommune til etablering af rensedammen medfører en merindtægt på 45.000 kr.

    

   Anlægsindtægten ændres dermed, hvorefter der er givet bevillinger på netto 5.138.000 kr.

    

   Tabel 1

   Korrigerede anlægsbevillinger til omdannelse af Sønæs, Viborg (udgifter og indtægter)

    

   Tekst

   Anlægsudgift/-indtægt kr.

   Rådighedsbeløb kr.

   År

   Bevilling (udgift - etablering)

   2.000.000

   2.000.000

   2013

   Bevilling (udgift – etablering)

   9.202.000

   7.638.000

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud VANDPLUS)

   -4.500.000

   -4.500.000

   2014

   Bevilling (indtægt - jordsalg)

   -945.000

    

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud Friluftsrådet)

   -500.000

    

   2014

   Bevilling (indtægt – tilskud Anders Brøndums Velgørende Fond)

   -119.000

    

   2014

   Netto

   5.138.000

   5.138.000

    

    .

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med (619.000 kr. + 45.000 kr.) 664.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med 619.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at nettoindtægten på 45.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med (619.000 kr. + 45.000 kr.) 664.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”omdannelse af Sønæs” forhøjes med 619.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at nettoindtægten på 45.000 kr. i 2015 tillægges kassebeholdningen.

 • 16 Proces for udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har på møde den 26. november 2014, sag nr. 11 besluttet, at der skal igangsættes en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   På møde i Teknisk Udvalg den 7. januar 2015, sag nr. 15 om renovering af legeplads på Borgvold, besluttede udvalget, at der på et kommende møde skal redegøres for finansiering og tidsplan for udviklingsplanens gennemførelse. Udvalget efterspurgte ligeledes en oversigt af eksisterende legepladser i Viborg Kommune på offentlige grønne arealer, som angivet i bilag 1.

    

   Forvaltningens vurderinger

   Udviklingsplanen udarbejdes sideløbende med renoveringen af legepladsen på Borgvold. Så vidt det er muligt i forhold til tidsplanen vil legepladsen på Borgvold forsøgt udviklet under hensyntagen til den samlede udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune.

    

   Tidsplan og budget

    

   Periode

   Opgave

   Budget

   År

   Februar 2015

   Udarbejdelse af projektbeskrivelse

    

    

   Marts 2015

   Indgåelse af kontrakt med konsulent til udviklingsplan

   180.000 kr.

   2015

   Marts – juni 2015

   Forarbejde med udviklingsplan: kortlægning af legepladser, forundersøgelser og analyse

    

    

   April - maj 2015

   Ekskursion og workshop, input og idéudvikling

   10.000 kr.

   2015

   Juni 2015

   Udarbejdelse af vision

    

    

   August - oktober 2015

   Udarbejdelse af udviklingsplan

    

    

   25. november 2015

   Godkendelse af udviklingsplan i Teknisk Udvalg

    

    

   Januar – marts 2016

   Udarbejdelse af handleplan/prioritering med overslag på realisering og opstart på fundraising (konsulentbistand)

   60.000 kr.

   2015

    

   Sum frigives i 2015

   250.000 kr.

   2015

   April 2016

   Godkendelse af handleplan i Teknisk Udvalg og forslag til bevilling til realisering af projekter

   3.250.000 kr.

   2016 - 2019

   2016 - 2019

   Udbud og realisering i henhold til handleplan/prioritering

    

    

    

   Økonomi – finansiering

   Af udgiften i 2015 afsættes 250.000 kr. til konsulenthonorar, ekskursion og workshop. Beløbet finansieres dels af projekt ”Bjerringbro skovareal”, hvor der resterer et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 201.000 kr., idet projektet ikke kan realiseres. Det uforbrugte rådighedsbeløb vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014, som behandles på Byrådets møde den 22. april 2015. Det resterende beløb på 49.000 kr. finansieres ved et mindre forbrug på til projekt ”Borgvold. Kantsikring af kanal”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 400.000 kr.

    

   Udgiften til realisering af legepladsprojekter på 3.250.000 kr. foreslås fremsat som nyt ønske på investeringsoversigten (2016-2019) til budgetkonferencen i august 2015. Derudover søges der ekstra bevillinger til legepladsprojekterne via fundraising.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015, og

    

   at udgiften på 201.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Bjerringbro skovareal”, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet i 2015 på kontoen ”Borgvold. Kantsikring af kanal” nedsættes med 49.000 kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til kontoen ”udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på 201.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”Bjerringbro skovareal”, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet i 2015 på kontoen ”Borgvold. Kantsikring af kanal” nedsættes med 49.000 kr.

 • 17 Meddelelser om gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder 2015
  • Sagsfremstilling

   ·           Kl afholder den 27. – 28. april 2015 Politisk Forum  for Teknik & Miljø området med temaet ”Grib forandringen – Design Danmark”. Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand

    

   ·           Der afholdes konference om ”Arkitektur og demokrati – kommunale arkitekturpolitikker” den 26. marts 2015 kl. 10.00 – 16.00 i København

    

   ·           Orientering om status på projektet ”Håndværkerlisten” v/ Per Christensen

    

   ·           Orientering om borgermøde vedr. områdefornyelse i Karup den 21. april 2015

   v/ Karl Johan Legaard

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-03-2015

   Fraværende: Martin Sanderhoff, Nikolai Hylleberg Norup

   ·           KL afholder den 27. 28. april 2015 Politisk Forum for Teknik & Miljø området med temaet ”Grib forandringen – Design Danmark”. Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand

    

   ·           Der afholdes konference om ” Arkitektur og demokrati – kommunale arkitekturpolitikker” den 26. marts 2015 kl. 10.00 – 16.00 i København

    

   ·           Orientering om status på projektet ”Håndværkerlisten” v/ Kåre Jørgensen

    

   ·           Orientering om borgermøde vedr. områdefornyelse i Karup den 21. april 2015 v/ Karl Johan Legaard – udsat til næste møde

    

   ·           Udvalget ønsker på næste møde et punkt vedr. nedrivningspuljen, herunder oversigt over forbrugte midler i 2014  og oversigt over hvad der er søgt om i 2015

    

   ·           Et af de kommende udvalgsmøder afholdes hos Park & Vej på Katmosevej. Mødet indledes med en besigtigelse

    

   ·           Udvalget ønsker en optimering af salg af byggegrunde. I den forbindelse ønsker udvalget følgende:
   - At diskutere gamle lokalplaner med ikke tidsvarende bestemmelser. Forvaltningen bidrager med 2 – 3 eksempler
   - Etablering af en optimeret søgefunktion på hjemmesiden med kort og billedmateriale

    

   ·           Flemming Lund spurgte til:
   - Mulighed for skiltning ved venstresving ved Ulbjerg
   - Busskur ved Låstrup kryds

    

   ·           Udvalgsformand Johannes F. Vesterby spurgte til problematik omkring parkeringskontrol

    

   ·           Anders Korsbæk Jensen ønsker på et kommende møde en status på sagsbehandlingstider på byggesager

 • 18 EjendomssagLukket sag