Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 13-11-2015

Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

Referat

Ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde

 • 1 Stillingtagen til den gennemførte ensretning af Ll. Sct. Hans Gade mellem Reberbanen og Gravene
  • Sagsfremstilling

   Formanden for Teknisk Udvalg har anmodet om, at Teknisk Udvalg på ny tager stilling til en ophævelse af den gennemførte ensretningen af Ll. Sct. Hans Gade i Viborg.

    

   Sagen har bagrund i følgende beslutning i Byrådet:

    

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   I den af Byrådet godkendte Trafikplan for Viborg Midtby er der indeholdt et tiltag om dels at opprioritere ophold og den gående trafik i Middelalderbyen og dels at reducere den gennemkørende trafik over Nytorv. Tiltaget omfatter en ensretning af Ll. Sct. Hans Gade mod vest på strækningen mellem St. Sct. Hans Gade og Gravene. I praksis vil det blive mellem Reberbanen og Gravene, så man fortsat kan komme fra Reberbanen til St. Sct. Hans gade.

    

   Forvaltningen foreslår, at ensretningen af Ll. Sct. Hans Gade iværksættes nu, så projektet bliver gjort færdig umiddelbart inden anlægsarbejderne med at forbedring af tilgængeligheden på Nytorv påbegyndes. Forvaltningen kan oplyse, at årsdøgntrafikken henover Nytorv udgør godt 2.500 køretøjer, heraf er ca. 75 % gennemkørende henover Nytorv uden at gøre ophold. I forbindelse med nærværende forslag til omlægning er årsdøgntrafikken beregnet til at blive reduceret til en årsdøgntrafik på 500 køretøjer.

    

   Forslaget betyder, at Ll. Sct. Hans Gade ændres til ét kørespor på en kort strækning ud for Gammel Vagt lige øst for signalanlægget i krydset Gravene/Ll. Sct. Hans Gade, så at cykelstien i sydsiden af Ll. Sct. Hans Gade bevares, idet ensretningen kun kommer til at virke for biltrafikken.  

    

   I bilag 1 er vist et skitseforslag til ændringen af Ll. Sct. Hans Gade:

   ·        Der foreslås etableret et grønt område i sydsiden vest for Gammel Vagt, således at bilister ikke kan komme lige ud ad Ll. Sct. Hans gade i østlig retning

   ·        I norsiden af Ll. Sct. Hans gade foreslås etableret en mulighed for vareafsætning til butikker i den nordlige del af St. Sct. Hans Gade samt til butikker med mere langs denne del af gaden (pølsevogn, cykelhandler, cafeer mm)

   ·        Stopstregen på Ll. Sct. Hans Gade flyttes tættere på Gravene for trafikanter gennem ensretningen mod vest

   ·        Der etableres således kun et kørespor i vestlig retning mellem Reberbanen og Gravene 

    

   Der vil med denne omlægning være behov for en god information om ændringen af vejnettet, idet mange trafikanter bruger denne vejstrækning til gennemkørsel fra vest mod øst til Randersvej hen over Nytorv. De skal fremover bruge Rødevej – Sct. Ibs Gade. Desuden bør man også orientere om de store fordele, der er ved projektet for fodgængere og opholdsmuligheder i middelalderbyen og ikke mindst på Nytorv, når det er ombygget.

    

   Forslaget foreslås gennemført, så man allerede inden de kommende ombygninger af Nytorv starter, kan undgå den store gennemkørsel hen over torvet. Anlægsarbejderne på Nytorv forventes at blive iværksat medio 2015 og nærværende projekt med ensretning af Ll. Sct. Hans Gade påbegyndes med en information til de trafikanter, der har været vant til at bruge strækningen. Det forventes at denne information vil forløbe over 2 til 3 uger, hvorefter selv anlægsarbejderne kan påbegyndes.  

    

    

   Prisoverslag:

   Projektering og tilsyn                             75.000 kr.

   Anlæg                                                  625.000 kr.

   PR og information                                  20.000 kr.  

   Diverse uforudsete udgifter                     80.000 kr.

    

   I alt                                                    800.000 kr.

    

   Byrådet besluttede

   at projektet godkendes,

   at der gennemføres en god orientering af borgerne om forslaget,

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til kontoen ”Ensretning af LI. Sct. Hans Gade” med rådighedsbeløb i 2015, og

   at udgiften på 800.000 kr. i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Realisering af Trafikplanen for Viborg Midtby”

    

   Forvaltningen kan oplyse, at der pt. har været et forbrug på ca. 600.000 kr. til anlægsprojektet. Såfremt der skal laves en midlertidig ophævelse af ensretning vil det koste ca. 135.000 kr. Skal der laves en permanet ændring anslås det at koste 280.000 kr.

    

   Der skal i givet fald desuden findes finansiering af anlægget.

    

   Såfremt Teknisk Udvalg ønsker, at ændre tilstanden permanent, skal sagen i givet fald godkendes af Byrådet, idet der dels foreligger en af Byrådet godkendt Trafikplan for Viborg Midtby, og dels et af Byrådet godkendt ensretningsprojektet i forbindelse med meddelt anlægsbevilling til projektet.

    

   Forvaltningen forventer, at der til mødet i Teknisk Udvalg vil kunne foreligge nogle foreløbige måleresultater af trafikstrømmene over Nytorv og af hvor mange, der har gjort ophold på torvet.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til, hvorvidt den etablerede ensretning skal ophæves.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-11-2015

   Udvalget vedtog, at der etableres en midlertidig løsning med ophævelse af ensretningen. I den kommende periode analyserer forvaltningen videre på trafikken i området, herunder konsekvenser af de fremtidlige planer i Domkirkeområdet og mulighederne ved yderligere tiltag med shared space. Der tages kontakt til Viborg Handel om udviklingen.

    

   Henvendelse fra Viborg Handel af 23. oktober vedlægges dagsorden.

    

   Initiativet finansieres over driftskontoen.