Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 25-11-2015

Referat

 • 1 Viborg Sport & Event. Forslag til indholdsprogram med forslag til vejløsning, tidsplan, organisering m.v.
  • Sagsfremstilling

   Projektet ”Viborg Sport & Event” indeholder en samlet udviklings-og investeringsplan for udviklingen af det samlede område ved Tinghallen og Viborg Stadioncenter med henblik på, at der her skabes et sammenhængende oplevelses- og kulturkompleks, hvor det vil være muligt at samle og udvikle flere, nye og større events og arrangementer.

    

   Viborg Byråd behandlede sidst sagen på mødet den 17. december 2014, hvor Byrådet bl.a. godkendte en projektorganisering med nedsættelse af et ”Programudvalg” for projektet, som har til opgave at udvikle program for det samlede projekt, således at dette kan realiseres bedst muligt inden for de givne rammer.

    

   Programudvalget blev sammensat af formand- og næstformand for Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget, repræsentanter for Tinghallens bestyrelse og en repræsentant fra bestyrelserne for Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og Paletten samt direktørerne for Teknik & Miljø og Kultur, Service & Events. Til programudvalget knyttes i fornødent omfang tekniske, økonomiske og juridiske rådgivere m.fl.

    

   Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for Programudvalget og forvaltningen for Kultur, Service & Events er sekretariat for Programudvalget.

    

   Byrådet godkendte også, at der til projektudvikling incl. projektering af projekterne, men excl. udgifter til afholdelse af udbud, til organisationsudvikling samt til udgifter til eksterne rådgivere m.fl. frigives 2 mio. kr., som var afsat på investeringsoversigten for 2014.

    

   Programudvalget har i hele 2015 arbejdet med udviklingen af projektet, ”Viborg Sport & Event”. Dette forløb har skabt et nyt og meget tættere samarbejde, fordi parterne i fællesskab har skullet udvikle projektet og samtidig prioritere og tilpasse de mange ønsker til den afsatte økonomi. Dette har bl.a. medført at Tinghallen og Paletten har aftalt lokalefællesskab og dermed langt mere fleksibel anvendelse af de nye faciliteter.

    

   På baggrund af dette arbejde forelå der til Programudvalgets møde den 4. november 2015 et samlet forslag til indholdsprogram for projektet ”Viborg Sport & Event”. Indholdsprogrammet indeholder en samlet plan for udvikling af rammer og faciliteter i området ved Tinghallen, Viborg Stadionhaller og Viborg Stadion.

    

   På mødet i Programudvalget den 4. november 2015 godkendte udvalget forslag til indholdsprogram incl. forslag til vejløsning, tidsplan, organisering m.m., med henblik på en politisk behandling.

    

   Tidsplanen for den politiske behandling af sagen er planlagt således, at Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på fællesmøde 25. november 2015, hvorefter sagen kan sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2015 og Byrådet den 16. december 2015.

    

   Såfremt Byrådet godkender Programudvalgets forslag og dermed rammerne for projektet incl. en række delprojekter, kan arbejdet med realisering af projektet jfr. forslag til overordnet tidsplan for projektet, igangsættes primo 2016.

    

   Nedenfor beskrives projektet, således som det er beskrevet i bilag til sagen:

    

   Viborg Sport & Event, vision og muligheder:  

   I indholdsprogrammet anføres, at Viborg Sport & Event vil være lokalt, nationalt og internationalt anerkendt som udbyder af store oplevelser i et fantastisk miljø. Viborg Sport & Event vil være en eventudbyder, der udvikler og omsætter ideer til gavn for Viborg Kommunes borgere samt tiltrække gæster fra hele Midtjylland, men også resten af Danmark og udlandet.

    

   Projektet er enestående ved at det sammenkobler Viborg Kommunes største musik-, sports- og eventfaciliteter til én samlet helhed med en meget central og bynær placering. Selv i et nationalt perspektiv vil et sådant sammenhængende kultur- og konferencekompleks være nyt og attraktivt og forventes at tilføre en række synergier, både med hensyn til økonomisk vækst og profilering.

    

   Projektet giver bl.a. mulighed for:

    

   ·           Skabe helhed og sammenhæng i Stadionområdet, bl.a. med fælles indgang til de kulturelle og sportslige oplevelser

   ·           Gennem nye samarbejder at udvikle et kraftcenter for nye kultur-, oplevelses- og konferencemuligheder og samtidig bedre udnyttelse af hele stadionområdets aktører og forretninger, både private og offentlige

   ·           Stordriftsfordele – og dermed vækstmuligheder gennem udvikling af eksisterende og nye forretningsområder

   ·           Aktiviteter og events i det fri, f.eks. Generation Handball, gennem nye byrum.

    

   Et af flere positive resultater af det lange fælles udviklingsarbejde er et tættere samarbejde mellem Tinghalen og Paletten om bl.a. fælles lokaleudnyttelse; i stedet for én sal til Tinghallen og én til Paletten opererer projektet med ’store sal’ og ’lille sal’, som kan anvendes af begge kulturinstitutioner. Herudover også aftalt at Paletten anvender Tinghallens musiker-garderobe.

    

   Indholdsprogrammet

   Projektets hovedelementer:

    

   ·           Ny 1000 m2 ankomstfoyer i 2 etager, som forbinder Tinghallen med stadionområdet og som via rulletrappe fra stueplan giver direkte adgang til loungeområde på 2. sal på stadionsiden. Foyeren rummer bl.a. også bar, garderobe og toilet-område og giver helt nye muligheder for at forbedre de nuværende sports- og kulturarrangementer med nye fan- og publikumstilbud samt tiltrække helt nye mere kommercielle arrangementstyper

    

   ·           Ny Lillesal (Paletten) til koncerter og arrangementer, som i dag afvikles i Palettens lokaler Vesterbrogade. Kapaciteten i lillesal bliver ca. 700 gæster.

    

   ·           Gennemgribende renovering af Store Sal (Tinghallen) med helt ny publikumssal, ny og moderne teknik inden for lyd og lys, nye stole samt nye VIP-faciliteter med skyborde og skybokse samt mindre renovering af eksisterende køkken. Kapacitet afhængig af endeligt valg af løsning.

    

   ·           Gennemgribende renovering af lounge og mødefaciliteter (på stadionsiden) med nyt ankomstområde, nye skærme, etablering af køkken, fleksible rum og nye toiletter. Kapaciteten bliver ca. 1000 gæster. Renoveringen af lounge finansieres af ekstern investor.

    

   ·           Hotel kan sammenbygges med ny ankomstfoyer og med Tinghallen, hvorved synergier øges.

    

   Det bemærkes, at der er tale om et samlet projekt for udvikling af Stadion- og Tinghalområdet med en række delprojekter, som skal realiseres hver for sig; nogle med kommunal finansiering og styring, andre gennem private investorer. Det vil derfor være helt afgørende, at der sikres en løbende styring og koordinering af det samlede projekt og de enkelte delprojekter. Dette er vigtigt for at sikre helheden i projektet og der er også en række økonomiske og tekniske/praktiske fordele ved en præcis styring og tæt koordinering af delprojekterne i det samlede projekt.

    

   Som bilag til sagen vedlægges forslag til indholdsprogram.

    

   Logistik og vejløsning: 

   Programudvalget har over længere tid drøftet en række løsningsmodeller for trafikafviklingen i området, under forudsætning af, at projektet med den nye ankomstfoyer etableres. Foyeren forbinder Tinghallen og Stadion og den optimale løsning for Viborg Sport og Event vil være, at Tingvej lukkes for kørende trafik.

    

   Programudvalgets forslag betyder derfor, at der gennemføres en vejløsning, hvor Tingvej lukkes og den nye ankomstplads ved den nye foyer tænkes som byrum. Trafikløsningen indebærer derfor, at kørende trafik ledes øst om Tinghallen og biografen, cyklister ledes vest om stadionområdet med direkte adgang til/fra Banebyen.

    

   Den bedste vejløsning ved Programudvalgets forslag fremgår af bilag 1. I dette bilagsmateriale er vejløsningen benævnt som scenario 5, der er en variant af 2A, idet den nord – sydgående cykeltrafik henvises til at køre ad Overdamsvej og Rødevej. Udgiften til denne løsning er overslagsmæssigt beregnet til 6-9 mio. kr. Den afledte årlige driftsudgift som følge af længere køretid for den kollektive trafik er anslået til ca. 600.000 kr. pr. år. Det kan ikke på nuværende tidspunkt afklares, om Regionen vil være indforstået med at afholde merudgifterne til at føre den regionale kollektive trafik ad det nye vejtrace eller om de evt. vælger at lede deres regionale kollektive trafik ad Indre Ring til Rutebilstationen. Det vil være meget uheldigt hvis ruten føres ad Indre Ringvej, idet stoppestedet ved Tinghallen er et af de største på- og afstigninger i Viborg. I bilagsmaterialet ligger der også et statusnotat over de ”Trafikale forhold på kaserne området ved etablering af en ny bygning på tværs af Tingvej mellem Tinghallen og stadionkomplekset”

    

   Der gøres opmærksom på, at der i Byrådets investeringsplan for 2016 – 2019 først afsat et rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i 2019 til infrastrukturanlæggene. Såfremt ankomstfoyer skal bygges inden da, vil det kræve en fremrykning af dette rådighedsbeløb.

    

   Hotel: 

   Byrådet har i tidligere byrådsperioder behandlet sag om ’Arena-projekt’ i Stadionområdet. I dette projekt var etablering af hotel en økonomisk forudsætning for etablering af det samlede projekt.

    

   Dette gælder ikke for projekt ’Viborg Sport & Event’, som med dette forslag kan realiseres uden hotelbyggeri. Men eventuel etablering af hotel vil naturligvis tilføre projektet yderligere værdi og perspektiver.

    

   Programudvalget er på flere møder blevet oplyst om, at der i privat regi arbejdes seriøst med planer for etablering og drift af hotel i forbindelse med projektet.

     

   Anlægsøkonomi: 

   I budgetterne for perioden 2015 – 2019 er i alt afsat følgende beløb på investeringsoversigten:

    

   (1.000 kr.)

   2015

   2016

   2017

   2018

   2019

   Viborg Sport & Event incl. bevilling til flytning af Paletten

   10000

   0

   5000

   41000

   10000

   Vejanlæg m.v. vedr. Viborg Sport & Event

   1000

   0

   0

   0

   9000

    

   Samlet er der således afsat 76 mio. kr. til projektet.

    

   Anlægsøkonomien i Indholdsprogram for projektet kan opstilles således:

    

   Anlægsudgifter (1000 kr.)

   Afsat i alt excl. moms i Indholdsprogrammet

   Foyer, som forbinder Tinghallen og Stadion

   10.760

   Store sal/Tinghallen

   39.431

   Lille sal/Paletten

   9.528

   Lounge - alene til indretning m.v. –(renovering/bygningsændringer finansieres af ekstern investor)

   2.855

   Udearealer

   2.000

   Uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger

   4.100

   I alt håndværkerudgifter

   68.674

   Totalrådgivning

   7.920

   Transaktionsomkostninger, konkurrencefase

   1.320

   Landinspektør, forsikring, gebyrer m.m.

   660

   Kloak og grundarbejder

   1.980

   Byggeplads

   1.320

   Samlede anlægsudgifter excl. vejløsning

   81.874

    

    

   Afsat til vejløsning

   6.000

    

    

   Anlægsindtægter:

    

   Finansiering via investorer

   4.000

   Finansiering via fonde

   5.900

   Samlede anlægsindtægter

   9.900

    

    

   Netto anlægsudgift

   77.974

    

   Det samlede budget for projektet viser således en merudgift på 1.974.000 kr.

    

   Baggrunden herfor er, at det i de budgetforudsætninger, som Programudvalget har arbejdet ud fra har været forudsat, at en vejløsning kunne realiseres for 4 mio. kr. og restbeløbet på 6 mio. kr. kunne derfor tilføres projektet.

    

   Programudvalgets forslag indebærer en løsning, hvor Tingvej lukkes og for at denne kan realiseres skal der investeres 6-9 mio. kr. i den vejløsning, der er skitseret i sagen.

    

   Projektet forudsætter derfor, at den samlede budgetramme forhøjes med et sted mellem 1.974.000 kr. og 4.974.000 kr. – afhængig af den endelige pris på vejløsningen.

    

   Driftsøkonomi 

   Viborg Kommune yder i 2015 ca. 4,8 mio. kr. i driftstilskud til kultur i Tinghallen. Såfremt Viborg Kommune overtager ejerskabet for bygningsmassen og dermed frigør Tinghallen for betaling af renter og afdrag på lån i ejendommen, vil Tinghallens udgifter til renter og afdrag blive reduceret væsentligt.

    

   I forlængelse heraf foreslås, at en del af besparelsen i driftstilskud anvendes til at indgå i en årlig pulje til større events i Viborg. En pulje, som forudsættes medfinansieret ”krone til krone” af eksterne midler.

    

   Det foreslås, at forslag til driftsaftale færdigforhandles med Tinghallen og at sagen herefter genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Desuden vil forslaget betyde en ekstra driftsudgift på 600.000 kr. pr. år som merudgift til kollektiv trafik.

    

   Planlægning: 

   Projektet indebærer, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion og det foreslås, at dette arbejde kan igangsættes med udgangspunkt i sagsfremstilling og indholdsprogram for det samlede projekt, således at lokalplanlægningens tidsplan kan koordineres bedst muligt med realiseringen af projektet.

    

   Tidsplan: 

   Den overordnede tidsplan for projektet er beskrevet i indholdsprogram, som er vedlagt sagen som bilag.

    

   Tidsplanen indebærer, at projektet kan realiseres i perioden 2016 – 2018. Det forudsættes, at endelig tidsplan foreligger til den kommende budgetlægningen, således at fordelingen af rådighedsbeløbene mellem de enkelte budgetår incl. forslag om forhøjelse af rådighedsbeløb i 2018 justeres i overensstemmelse med den godkendte tidsplan.

    

      

   Sammenfatning: 

   Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til Programudvalgets forslag til indholdsprogram incl. projektets hovedelementer, forslag til logistik og vejløsning og anlægsbudget med henblik på forelæggelse for Byrådet.

    

   I forlængelse af Byrådets behandling vil følgende kunne igangsættes:

    

   ·           Det videre arbejde med realisering af den samlede plan via realisering af delelementerne i indholdsprogrammet med udgangspunkt i den overordnede tidsplan for projektet. Det foreslås, at Programudvalget fortsat fungerer som projektstyregruppe i denne fase.

    

   ·           Udarbejdelse af ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion med udgangspunkt i sagsfremstillingen og indholdsprogrammet for det samlede projekt.

    

   ·           Samlet model vedr. driftsøkonomi og –tilskud mellem Tinghallen og Viborg Kommune til godkendelse.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg tager stilling til Programudvalgets forslag med henblik på en forelæggelse for Byrådet

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Teknisk Udvalg bakker op bag visionerne omkring sport og event projektet. Herudover tilkendegiver udvalget overfor Byrådet,   

    

   at udvalget ser med bekymring på ændret vejføring med øgede driftsudgifter samt markant dårligere trafikafvikling til følge

    

   at udvalget, i fald det forelagte forslag vælges, forudsætter, at finansiering af vejløsningerne på drift og anlæg (hhv. anslået  op til 1,5 mio. kr. og 9 mio. kr.) ikke berører Teknisk Udvalgs budget, og

    

   at interessenter i området inddrages i den videre proces.

 • 2 Stillingtagen til ny bebyggelse på Navnløs 3-7 i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der foreligger en ny ansøgning til ny bebyggelse på Navnløs i Viborg. Ansøgningen er modtaget den 11. november 2015 med supplerende materiale den 17. november 2015.

    

   Ansøger anmoder om, at forslaget bliver behandlet politisk på mødet den 25. november 2015.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at projektet ikke er fuldt ud belyst. De medsendte snit og perspektiver giver således ikke en revisende og dækkende beskrivelse af forholdene. Der gøres opmærksom på, at forvaltningen på grund af den korte tidshorisont ikke har haft tid til at fremskaffe yderligere materiale.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Teknisk Udvalg behandlede på møde den 17. juni 2015 (tillægssag nr. 1) et projekt med 2 nye bygninger på hver 286 m2 i 2 etager placeret vinkelret på Navnløs.

    

   Udvalget besluttede, at det indsendte projekt ikke var i overensstemmelse med Retningslinie 7 i Kommuneplan 2013-2025 og opfordrede ansøger til at indsende et revideret projekt, hvor der tages højde for de i sagsfremstillingen opstillede principper med 2 nye bygninger i 1-1½ etage med samme grundrids og placering som ansøgte, svarende til et samlet etageareal på 404 m2.

    

   Teknisk Udvalg besluttede endvidere, at de i sagen fremstillede principper indarbejdes i den kommende lokalplan for hele bevaringsområdet

    

   Afholdte møder

   Der blev den 21. april 2015 holdt et dialog-møde mellem bygherrerådgiver, repræsentanter for områdets beboere og kommunen om et projektforslag for en ny bebyggelse med 3 boliger på hver 120 m2 i 2 etager, som ligger drejet og trukket lidt tilbage i forhold til Sct. Nicolaj Gade, tæt på skel til Navnløs.

    

   Konklusionen på mødet var, at der var opbakning til et nyt byggeri placeret midt på grunden i forbindelse med den eksisterende bebyggelse, mens den nederste del fortsat holdes grønt og åbent. Mellembygningen i 1 etage langs Navnløs bør bevares – for eksempel til depot, cykler, værksted, fællesfaciliteter. På mødet blev bygherre opfordret til at udarbejde forslag med visualiseringer ud fra ovenstående i hhv. 1,1½ og 2 etager – som grundlag for at vurdere forholdet til den eksisterende bebyggelse og fortællingen om Navnløs, særligt set oppe fra Sct. Mogens Gade.

    

   Forvaltningen holdt den 19. maj 2015 et møde med bygherrerådgiver om et projektforslag med 2 nye bygninger i 2½ etage placeret vinkelret på Navnløs og med en samlet bebyggelse på 1.007 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 81,9 %. Forvaltningen gav på mødet udtryk for, at det vurderedes fagligt, at projektet vil medføre en stor påvirkning af de kulturhistoriske værdier i området.

   Forvaltningen tilkendegav endvidere, at projektet ikke vurderes i tilstrækkeligt omfang at respektere den særlige fortælling om Navnløs.

    

   Projektet

   Det nye projekt indeholder 2 nye bygninger i 2½ etage med et etageareal på 872 m2, mens de eksisterende mellembygninger langs Navnløs rives ned og erstattes af en havemur i tegl.

   Der foreslås 2 nye bygninger på hver 436 m2 placeret vinkelret på Navnløs, hvilket svarer til en samlet bebyggelse på 872 m2 og en bebyggelsesprocent på 80 %.

    

   Der etableres parkering nord for den øverste nye bygning, samt terrasser på de nederste arealer med en belægning i sort/grå herregårdssten. Adgangsforholdene er ikke nærmere belyst. Langs Navnløs etableres et græsbælte samt en kampestenssætning i en højde på 40 cm med bøgehæk samt frugttræer for hver 4 m.

   Bygningerne opføres i røde blødstrøgne mursten, med tagbeklædning i røde vingetegl, betontrappe og ovenlysvinduer.

    

   Planforhold

   Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Ejendommen er del af et beskyttelsesværdigt kulturmiljø udpeget i Kommuneplan 2013-2025 og omfattet af Retningslinie 7: Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

   Ifølge Retningslinie 7 skal de kulturhistoriske værdier inden for de særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer så vidt muligt beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelse eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.

    

   Bevaringsplan

   Området er endvidere omfattet af Bevaringsplan Viborg 1972, der beskriver Navnløs som byens eneste fuldstændig uspolerede idyl.

    

   Eksisterende bevaringsværdige forhold

   Ejendommen ligger i Viborgs historiske midtby. Navnløs er sammen med Sct. Mogens Gade unik for Viborg for såvel borgere som turister. Navnløs udgør ifølge Viborg Museum byens bedst bevarede gamle bybillede, med forhuse øverst mod Sct. Mogens Gade, og den åbne grønne have mod øst. Navnløs rummer således en enestående fortælling om ”det andet Viborg” som håndværkernes by (de midterste bygninger langs Navnløs) og avlsbrugernes by (den åbne have for neden mod Sct. Nikolaj Gade). Sammen med de kalkede huse udgør stensætningerne en fin og klar afgrænsning som del af det uerstattelige bymiljø.

    

   Den eksisterende bebyggelse langs Navnløs på den modsatte side af den åbne have består af tilbagetrukne solitære bygninger i 1½ etage og en afstand til Navnløs på mellem 8-10 m, der herved respekterer den særlige åbne grønne karakter og fortællingen om avlsbrugernes by. Nærområdet domineres ligeledes af huse i 1½ etage. Ud for Navnløs og syd herfor ligger husene langs Sct. Nikolaj Gade parallelt med gaden i varieret afstand, mens gaderummet nord for Navnløs forekommer mere åbent og opløst med drejede, mindre huse.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   I det nu fremsendte projekt foreslås omfanget af de to bygninger forøget til 2½ etage med et etageareal på 872 m2. Den øverste nye bygning placeres i en afstand på ca. 2 m fra Navnløs.

    

   De nye bygninger vil hermed virke meget dominerende i forhold til områdets karakter. De eksisterende mellembygninger langs Navnløs fremstår i 1 etage, mens de fleste bygninger i området i øvrigt er i 1-2 etager, idet der dog længere nede af Sct. Nikolaj Gade er bygninger i 2-3 etager. Såfremt den nederste nye bygning opføres i 2½ etage vil den således nærmere få karakter af et ”hovedhus” langs Sct. Nikolaj Gade.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at den arkitektoniske udformning for så vidt den er belyst virker utilpasset og fremmed for det historiske miljø, herunder i form, skæring i taget, facadeudformning, vinduer og franske altaner. Huset fremstår i en stil, der virker fremmed både set i forhold til de historiske huse og i forhold til nutidig byggestil.

    

   De eksisterende kalkede mellembygninger udgør sammen med stensætningen en fin og klar afgrænsning mod Navnløs som del af det uerstattelige bymiljø. De eksisterende mellembygninger foreslås erstattet af en teglmur, men den nærmere udstrækning og højde fremgår ikke af ansøgningen. Samtidig antydes det i ansøgningen, at der langs dele af afgrænsningen etableres huller og indhak.

    

   I projektet omdannes det eksisterende grønne haverum til gårdrum, og der etableres belægning i herregårdssten i alle gårdrum i et betydeligt omfang. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende karakter af grøn have for den nederste del af grunden herved går tabt.

    

   Omfanget og udformningen af de to ansøgte nye bygninger, nedrivning af de eksisterende mellembygninger og omfanget og materialevalget for den nye belægning i gårdene vurderes samlet set at være en væsentlig ændring i det historiske miljø og forringelse af den enestående fortælling om Navnløs og ”det andet Viborg”.

    

   Forvaltningen vurderer, at det nu ansøgte projekt ikke fastholder de kulturhistoriske værdier i området som forudsat i Kommuneplanens Retningslinie 7.

    

   Det er i forlængelse heraf forvaltningens vurdering, at det ansøgte er omfattet af lokalplanpligt. Kommunen har efter planlovens § 13 stk. 2 pligt har til at udarbejde lokalplan, før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning. Et byggeprojekt vurderes at være ”større”, hvis det i kraft af sit omfang eller sine visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø.

    

   Der gælder i forlængelse heraf en skærpet lokalplanpligt i byområder med betydelige kulturhistoriske værdier. Endvidere har Naturklagenævnet i en klagesag vedrørende nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Aalborg havn vurderet, at nedrivningen alene ville medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, hvorfor nedrivning var lokalplanpligtig.

    

   Da projektet vurderes i modstrid med Kommuneplanen, er kommunen ifølge planloven ikke forpligtet til at lave lokalplan.

    

   Endelig vurderer forvaltningen, at det ansøgte, såfremt det imødekommes, kan få betydning for fremtidige sager, idet det kan give andre ejere i området en berettiget forventning om at opnå lignende tilladelser forbindelse med såvel nedrivningssager som ansøgninger om nyt byggeri.

    

    

   Muligt alternativ

   Forvaltningen anbefaler i stedet at holde fast i muligheden for 2 nye bygninger i 1-1½ etage, som vedtaget af Udvalget på møde den 17. juni 2015 med samme grundrids og placering som det da ansøgte, svarende til et samlet etageareal på 404 m2. Den samlede bebyggelsesprocent inkl. eksisterende bebyggelse vil herefter blive 54 %.

    

   Det anbefales endvidere at holde fast i, at den nederste del af grunden fremstår som en grøn have.

    

   Forvaltningen vurderer herefter, at det historiske miljø i området respekteres og at projektet vil være i overensstemmelse med Kommuneplanens Retningslinie 7.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at det indsendte projekt ikke er i overensstemmelse med Retningslinie 7 i Kommuneplan 2013-2025,

    

   at det indsendte projekt er lokalplanpligtigt, og

    

   at ansøger opfordres til at indsende et revideret projekt i overensstemmelse med Retningslinie 7 i Kommuneplan 2013-2025, hvor der tages højde for de i sagsfremstillingen opstillede principper,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Teknisk Udvalg er sindet til at meddele tilladelse til det ansøgte med korrektioner. Forvaltningen arbejder videre med udgangspunkt i de faldne bemærkninger bl.a. vedr. franske altaner, adgangsforhold mv.

    

   Udvalget finder, at projektet ikke er lokalplanpligtigt.

 • 3 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 458 for solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum samt af forslag til tillæg nr.43 til Kommuneplan 2013 - 2025
  • Sagsfremstilling

   Ørum Varmeværk ønsker at opføre et solvarmeanlæg i Ørum. Den gældende planlægning giver ikke mulighed for dette, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Byrådet besluttede den 17. juni 2015 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 458 for et solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum samt forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra 2. juli den til den 2. september 2015.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 458

   Lokalplanforslaget udlægger området til tekniske anlæg i form af solvarme– og varmepumpeanlæg og giver mulighed for at etablere en solfangerflade på 6375 m2 og en akkumuleringstank med en højde på max. 16 m, samt en teknikbygning med en højde på max. 8,5 m. Vejadgang sker fra Østergade.

    

   Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til tekniske anlæg i form af solvarme- og varmepumpeanlæg, at reducere den visuelle påvirkning fra anlægget og at sikre etablering af beplantningsbælter.

    

   Forslag til tillæg nr. 458 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 43 til kommuneplanen, der ændrer områdets anvendelse til Teknisk anlæg. Der tilføjes en særbestemmelse om, at der kan opføres en tank i op til 16 meters højde.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene som er i bilag 3. Efter høringsperioden er der kommet 1 høringssvar som også er i bilag

    

   Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om anlæggets placering i forhold til nabohensyn.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Samlet vurderes indsigelserne ikke at give anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der med forslag til kommuneplantillæg nr. 43 udlægges areal til energiforsyning. Planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at planforslagene vedtages endeligt uden ændringer

 • 4 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 462 for et område til offentlige formål ved Sct. Laurentii Vej i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 - 2025
  • Sagsfremstilling

    

   Der er ønske om at opføre en ny hal i forbindelse med Viborg Gymnastik Forenings eksisterende haller ved Nørresø. Gældende planlægning giver ikke mulighed for at området kan udbygges yderligere, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 10. juni 2015 (sag nr. 31) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 462 for et område til offentlige formål ved Sct. Laurentii Vej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 25. juni 2015 til den 19. august til 2015.

    

   Teknisk Udvalg besluttede den 30. september 2015 (sag nr. 3) at udsætte sagen med henblik på nærmere afklaring af parkeringsforhold. Der er derfor redegjort yderligere for parkeringsforhold, og der stilles desuden forslag om en ændring af lokalplanforslaget for at sikre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling.

    

   Redegørelsen er tilføjet i bilag 4.

    

   Der er i oktober 2015 foretaget optællinger af biler på den eksisterende parkeringsplads ved VGF og langs kantsten, heraf fremgår det, at der er et behov på op til ca. 50 parkeringspladser i løbet af en uge. Jævnfør skitsen bagerst i bilag 4 vil der kunne etableres 56 parkeringspladser ved VGF. Gymnastikforeningen fastholder, at der ikke vil ske en stigning i antallet af samtidige brugere af halanlægget på Sct. Laurentii Vej. Der vil dog i spidsbelastningssituationer være behov for parkering langs kantsten.

    

   Lokalplanforslaget sikrer en udvidelse af det eksisterende parkeringsareal samt sikrer en bedre indretning af parkeringsarealet end i dag, da der undgås bakkende biler ud på Sct. Laurentii Vej og parkeringsarealet får mere end én adgangsvej, hvilket sikrer en bedre trafikhåndtering på Sct. Laurentii Vej. Det foreslås, at der sker en ændring af parkeringsarealet indretning i den endelige vedtaget lokalplan, så afsætning af gymnaster sker på parkeringsarealet i stedet for på Sct. Laurentii Vej.

    

   Der er ikke mulighed for at udlægge mere areal til parkering, end det er tilfældet i lokalplanforslaget. Byggefeltets afgrænsning er bestemt ud fra, at det kommende halgulv skal kunne overholde de internationale konkurrence mål samt, at springbanerne skal have en vis længde.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 462

   Lokalplanforslaget udlægger området til offentlige formål og giver mulighed for anvendelse til kolonihaver, idrætsanlæg og grønne områder. Vejadgang sker fra Sct. Laurentii Vej. Lokalplanforslaget har til formål, at udlægge området til offentlige formål og sikre offentlig adgang til de grønne områder ved Nørresø. Området er et af de steder, hvor der er adgang for offentligheden til Nørresøs vestlige bred, dette sikres opretholdt med lokalplanen.

    

   Lokalplanen har derudover til formål at sikre de nødvendige parkerings-, vej- og stiforhold. Med lokalplanen sikres det, at der etableres yderligere parkeringspladser til brugerne af gymnastikhallerne, for at undgå parkering på de omkringliggende villaveje. Med områdets placering i et villaområde har lokalplanen til formål at sikre at ny bebyggelse placeres og udformes i samspil med eksisterende bebyggelse.

    

   Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 hvad angår maksimal bebyggelsesprocent.

    

   Rammebestemmelserne giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent for området som helhed på 40 %. For at give mulighed for, at den kommende hal kan opføres i overensstemmelse med internationale konkurrencemål, hæver tillægget til kommuneplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed til 50 %.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til lokalplanforslaget, som er i bilag 3.

    

   Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse, samt en redegørelse for trafiksituationen. Indsigelserne omhandler primært manglende parkeringspladser og gener ved ny bebyggelse.

    

    Forvaltningen indstiller, at der sker en ændring af indretningen parkeringsarealet i lokalplanforslaget, som skal sikre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling. Ændringen består i, at der kun bliver mulighed indkørsel af den ene adgangsvej og udkørsel af den anden adgangsvej, på den måde sikres en ensretning af trafikken på parkeringsarealet og der mulighed for at etablere en afsætningsplads i bunden af parkeringspladsen, hvor gymnaster kan sættes af, således dette ikke sker på Sct. Laurentii Vej.

    

   Det er vurderet, at forøgelsen af parkeringspladser fra de nuværende ca. 30 parkeringspladser til minimum 50 parkeringspladser er tilstrækkeligt, men at der er behov for at sikre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling, for at undgå trafikpropper og biler i tomgang på Sct. Laurentii Vej. Lokalplanforslaget er mere restriktivt end de generelle regler i bygningsreglementet i forhold til afstand til skel.

    

    Forslaget tillader en maks. bygningshøjde på 8,5 meter mod Sct. Laurentii Vej, hvilket også er den generelle maks. højde i boligområder, derfor vurderes det, at det kommende byggeri ikke er væsentlig til gene i forhold til, hvad der bør forventes i bymæssige bebyggelser.     

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer

 • 5 Skiltemanual for Viborg Midtby og formidlingstiltag i tilgængelighedsprojektet
  • Sagsfremstilling

   Rådgiver for formidlingsdelen i tilgængelighedsprojektet i Viborg har udarbejdet løsningsforslag med 3 delelementer, hvoraf skiltning i projektområdet udgør det ene element.

    

   For at sikre en helhed og sammenhæng i hele midtbyens skiltning fremover foreslår forvaltningen med opbakning fra tilgængelighedsprojektets styregruppe, at der udarbejdes en skiltemanual for Viborg midtby, inden tilgængelighedsskiltene færdiggøres og stilles op.

    

   Forvaltningen foreslår, at Teknisk Udvalg godkender processen for udarbejdelse af skiltemanual for hele midtbyen og færdiggørelse af skiltning i forbindelse med tilgængelighedsprojektet.

    

   Oversigtskort med udkast til afgrænsning af det område i Viborg midtby, som skiltemanualen foreslås at gælde for, er i bilag 1.

   Forslag til formidlingsløsning i tilgængelighedsprojektet er i bilag 2.

    

   Baggrund

   Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Viborg Midtbyplan på mødet den 29. april 2009, (sag nr. 112) at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et forslag til en designmanual for det offentlige rum.

    

   Byrådet har efterfølgende i 2009 og 2010 givet anlægsudgiftsbevillinger på i alt 1.500.000 kr. til kontoen ”Designmanual” til dækning af aktiviteterne: designmanual for Viborg Midtby samt helhedsplan for gågader og torve.

    

   Af anlægsudgiftsbevillingen er der brugt ca. 1.100.000 kr. til at udarbejde en helhedsplan for fornyelse af gågader og torve i Viborg (arkitektkonkurrence). Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 7. april 2010 (sag nr.47) at udsætte arbejdet med en designmanual generelt for midtbyen af hensyn til ønsket om at kunne gennemføre gågadefornyelsen så hurtigt som muligt.

    

   Der resterer således ca. 413.000 kr. på kontoen ”designmanual”.

    

   Tilgængelighedsprojektet

   Projektet, der forventes realiseret medio 2016, skal gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle – uden at gå på kompromis med det bevaringsværdige miljø. Projektet er delt i en række fysiske og en række formidlingsmæssige tiltag. Læs mere og se animationsfilm på: www.viborg.dk/tilgaengelighed.

    

   Styregruppen består af medlemmer fra Viborg Kommune og fra de 4 fonde. Viborg Kommunes medlemmer er udvalgsformand for Teknisk Udvalg, udvalgsformanden for Klima- og Miljøudvalget, direktør for Teknik og Miljø, samt planchef.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 26. februar 2014 (sag nr. 23) en anlægsudgiftsbevilling på 23.019.000 kr. til tilgængelighedsprojektet og en anlægsindtægtsbevilling på 16.124.000 kr. (tilskud fra fondene).

    

   Heraf udgør formidling i alt 2,49 mio. kr. fordelt med 350.000 kr. til animationsfilmen og de resterende 2,14 mio. kr. til formidling af tilgængeligheden.

    

   Hatch & Bloom har som rådgiver for den del af tilgængelighedsprojektet, der omfatter formidling af tilgængeligheden, foreslået en løsning med 3 delelementer: en app, en trykt folder samt skiltning i byrummet. I arbejdet har tilgængelighedsprojektets følgegruppe været inddraget. Følgegruppen består af repræsentanter fra VisitViborg, Viborg Museum, Viborg Handel, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Ældrerådet og Viborg Fonden.

    

   De 3 delelementer tager udgangspunkt i 3 tilgængelige ruter, der udarbejdes mellem de vigtigste steder med kulturarv. Ruterne kan både benyttes sammen og hver for sig.

    

   ·           App´en indeholder blandt andet information i tekst, billeder og lyd om tilgængeligheden i byrummet og kulturarvsstederne, samt historier og oplevelser fra de forskellige steder, efterhånden som man kommer frem.

    

   ·           Den trykte folder indeholder blandt andet et kort over ruterne og information om kulturarvsstederne og tilgængeligheden.

    

   ·           Skiltning i byrummet er foreslået i 3 niveauer:

    

   o   ca. 4 standere - med en modellering af midtbyen præget i overfladen, som man kan røre ved og derved fornemme byens bygninger og byrum -  placeret på de vigtigste ankomststeder i byen,

   o   ca. 25 skilte, der viser vej til de vigtigste steder med kulturarv (wayfinding), samt

   o   ca. 25 oplysningsskilte, monteret på de udvalgte kulturarvssteder.

    

   Der er foreslået et design, der i materialer svarer til det nye inventar i gågaderne.

    

   Styregruppen har på et møde den 14 november 2014 godkendt den overordnede løsning med de 3 delelementer. Den af styregruppen nedsatte arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra fondene og forvaltningen, bakkede på møde med rådgiver den 19. juni 2015 op om det viderebearbejdede forslag til formidlingsløsninger, der fremgår af bilag 2.

    

   Efter ønske fra Viborg Kommune er der opbakning i styregruppen til, at der udarbejdes en skiltemanual for Viborg midtby, inden tilgængelighedsskiltene færdiggøres med hensyn til endeligt design, produktion og opsætning. Hensigten hermed er at sikre helhed og sammenhæng i midtbyens skiltning fremover, hvilket også er i tråd med et af de overordnede mål i tilgængelighedsprojektet.

    

   Styregruppen tilslutter sig, at Viborg kommune finder en rådgiver, der udformer en skiltemanual, og sideløbende hermed forestår aftale med leverandør/producent om skilteleverance, færdig-designer og implementerer skiltningen i tilgængelighedsprojektet ud fra Hatch & Blooms dessiner og skiltemanualen.

    

   Forvaltningen foreslår, at Hatch & Blooms forslag til skiltning i byrummene danner grundlag for det videre arbejde med skiltemanual og endelig udformning af tilgængelighedsskilte. 

    

   Hatch & Bloom færdiggør de 2 delelementer folder og app.

    

   Skiltemanual

   Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med en ekstern rådgiver og med inddragelse af tilgængelighedsprojektets følgegruppe udarbejdes en skiltemanual for offentlige henvisningsskilte i Viborg Midtby. Manualen skal være gældende inden for det udkast til afgrænsning, der er vist i bilag 1.

    

   Skiltemanualen omfatter vejvisere, gadenavne, turistinformation, bykort med mere og skal beskrive principper for skiltenes udformning, placering, opsætning, størrelse, materialekarakter med mere. Endvidere skal der indgå forhold vedr. drift og vedligehold, herunder optimering af genanskaffelsesomkostninger ved ikke at anvende standardudstyr.

    

   Udgangspunktet er en skiltning, der respekterer Viborgs særlige kulturarv og DNA, er robust og tilgængelig. Der skal endvidere sikres en ensartethed, som er med til at give sammenhæng i midtbyen.

    

   Økonomi

   Forvaltningen foreslår, at udgifterne til udarbejdelse af skiltemanualen på op til 150.000 kr. dækkes af kontoen ”Designmanual”. Den del, der har med færdigudvikling, produktion og opstilling af tilgængelighedsskilte, er indeholdt i tilgængelighedsprojektet under formidling.

    

   Forslag til organisering

   Skiltemanualen og den endelige udformning af tilgængelighedsskilte udformes af forvaltningen i samarbejde med den valgte rådgiver og evt. producent og indstilles til godkendelse i Byrådet via Teknisk Udvalg. Forud for den politiske behandling skal udformning af tilgængelighedsskiltningen forelægges i og godkendes af styregruppen i tilgængelighedsprojektet.

    

   Udbud

   Forvaltningen foreslår, at der indbydes 3 rådgivere til at give tilbud på opgaven, heraf én uden for kommunen. Såfremt det viser sig, at specifikke kompetencer f.eks. inden for tilgængelighed, design mv. ikke kan imødekommes af rådgivere inden for kommunen, kan indhentes flere tilbud uden for kommunen.

    

   Skiltene indkøbes fra producent/leverandør som bygherreleverance. Kommunen forestår selv opsætning af skiltningen.

    

   Forslag til proces:

   Januar 2016: Valg af rådgiver.

   Februar – maj 2016: Udarbejdelse af skiltemanual og projektforslag til tilgængelighedsskilte.

   Maj/Juni 2016: Endelig godkendelse i Teknisk Udvalg og Byrådet af forslag til skiltemanual og projektforslag til udformning af skiltning til tilgængelighedsprojekt.

   Medio juni - primo september 2016: Produktion og opsætning af skilte (det samlede tilgængelighedsprojekt forventes realiseret primo september 2016).

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg godkender,

    

   at forslaget til formidlingsløsning i tilgængelighedsprojektet med de tre delelementer godkendes, herunder

    

   at forslaget til delementerne ’app og folder’ i formidlingsløsningen i tilgængelighedsprojektet godkendes med henblik på udførelse,

    

   at forslaget til delelementet ’skilte’ i tilgængelighedsprojektet godkendes som grundlag for arbejdet med den endelige udformning heraf, samt

    

   at udarbejdelse af skiltemanual og færdiggørelse af tilgængelighedsskiltning igangsættes og finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 6 Ansøgning om reservation af statsstøtte til områdefornyelse Klejtrup
  • Sagsfremstilling

   Udvalget behandlede på mødet d. 30. september 2015, pkt. 4, ansøgninger til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2015”. Udvalget vedtog herunder bl.a., at der på baggrund af et indsendt ideoplæg fra arbejdsgrupper under Klejtrup Borgerforening, skal udarbejdes en ansøgning om reservation af statsstøtte til gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup, til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, UIBM.

    

   Forvaltningen har indgået en aftale med en ekstern rådgiver om udarbejdelse af ansøgningen. For at få uddybet ideoplægget har forvaltningen sammen med den eksterne rådgiver afholdt et opfølgende møde med repræsentanter fra de arbejdsgrupper der står bag ideoplægget. På dette grundlag er udarbejdet vedlagte udkast til ansøgning, bilag 1.

    

   Det overordnede mål for områdefornyelsen i Klejtrup er at styrke byens position som centerby, bl.a. ved at tiltrække nye tilflyttere, skabe positiv udvikling og flere arbejdspladser.

    

   En af udfordringerne for Klejtrup er, at den fremgang i indbyggertallet på 4,4 % der har været i perioden 2011-15 skyldes, at antallet af ældre er steget med 21%, hvilket til dels kan tilskrives udbygning af friplejehjemmet. I samme periode er der sket en tilbagegang i antallet af 0–17 årige og 18-64 årige på henholdsvis 0,9 % og 0,2 %.

    

   Af andre udfordringer kan nævnes en kraftig tilbagegang i antallet af butikker, hvilket har forringet såvel servicen som antallet af arbejdspladser, samt at der i bymidten er 2 markante bygningsmasser der mere eller mindre forfalder. Kroen har været lukket og til salg gennem længere tid, og aktiviteterne/lejemålene i den tidligere købmandsgård er vigende. Uden for bymidten står en stor og markant bygning delvist tom efter at Land og Fritid lukkede, og det er usikkert om den resterende korn- og foderstoflager bibeholdes.

    

   For at sikre, at der ikke sker yderligere forringelse af byens serviceniveau, er det nødvendigt at sikre, at der sker en fremgang i antallet af unge og erhvervsaktive indbyggere. Dette søges bl.a. tilgodeset ved attraktive indendørs og udendørs opholds- og aktivitetsområder, en velfungerende og indbydende bymidte der har sammenhæng med de omkringliggende boligområder. 

    

   Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de nødvendige initiativer, der skal sikre målet med områdefornyelsen, som minimum kræver en samlet investering på 6,0 mio. kr. Dette kan finansieres ved at søge om reservation af statsstøtte på 2,0 mio. kr. og en kommunal egenfinansiering på 4,0 mio. kr.

    

   Gennemførelse af en områdefornyelse har normalt et forløb over 5-6 år, fra det tidspunkt, hvor der meddeles reservation af støttebeløbet og indtil de sidste initiativer er gennemført. Den kommunale egenfinansiering vil således være fordelt over denne periode. Egenfinansieringen afholdes ud af rammebeløbet, der er afsat i budgettet for 2016 og overslagsårerne 2017-19 til områdefornyelse. Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger et tilsagn om statsstøtte fra UIBM.

    

   Når tilsagnet om støtte fra UIBM foreligger, skal der på et borgermøde vælges repræsentanter fra Klejtrup by til en følgegruppe. Følgegruppen skal sikre lokal forankring og ejerskab af områdefornyelsens initiativer.

    

   For at sikre gennemførelse af visse af de initiativer, der ønskes gennemført i forbindelse med områdefornyelsen, kan der blive behov for nedrivning visse bygninger. Herudover er der i Klejtrup en række ejendomme med behov for facaderenovering. Dette vil blive forsøgt gennemført via puljen for Landsbyfornyelse efter forudgående aftale med ejerne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget godkender udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte på 2,0 mio. kr., og en kommunal egenfinansiering på 4,0 mio. kr.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Indstillingen blev godkendt.

 • 7 Anvendelse af budget for byfornyelse mindre byer 2016
  • Sagsfremstilling

   Der er i anlægsbudget for 2016 afsat 5,85 mio. kr. til byfornyelse mindre byer. Beløb til dette formål har tidligere finansieret områdefornyelser, byfornyelsesprojekter i de mindre byer og støtte til indkøb af materiel til vedligeholdelse af offentligt tilgængelige arealer.

    

   I det følgende er der redegjort for, hvorledes midlerne hidtil er disponeret, og der er forslag til anvendelse i 2016.

    

   Områdefornyelse

   Der er i budget 2016 afsat 3,9 mio. kr. til igangværende statsstøttede områdefornyelser i Karup, Stoholm og Møldrup. Der er i budgetoverslagsårerne 2017-19 også afsat beløb til gennemførelse af områdefornyelser i de 3 byer. Der skal således ikke afsættes yderligere beløb til disse projekter.

    

   I 2015 er der fra staten meddelt reservation til områdefornyelse i Rødkærsbro. Det forventes, at der i løbet af 2016 bliver udarbejdet et program og meddelt endelig tilsagn om statsstøtten, så der kan igangsættes skitseprojektering. Der er i budget 2015 afsat økonomi til udarbejdelse af program. Der vil herudover i 2016 være behov for, at der reserveres et beløb til opstart af skitseprojekteringen. Den samlede finansiering, der skal sikre gennemførelse af hele områdefornyelsen i henhold til den meddelte reservation, vil blive forelagt udvalget i forbindelse med godkendelse af programmet.

    

   I løbet af 2016 forventes meddelt reservation af statsstøtte til gennemførelse af områdefornyelse i Klejtrup. Der vil være behov for, at der i 2016 afsættes et beløb til udarbejdelse af program og ansøgning om endelig reservation.

    

   Byfornyelse mindre byer

   Siden 2012 har der været udmeldt en årlig pulje, hvor borgerforeninger og andre foreninger der repræsenterer et lokalområde har kunnet søge om støtte til mindre byforskønnelsesprojekter i henhold til vedtagne ansøgningsprincipper. Der er i alt imødekommet 76 ansøgninger med et samlet støttebeløb på ca. 11 mio. kr. De årlige puljer har været på mellem 1,6 og 3,5 mio. kr. 

    

   Puljen har været meget populær, og der er hvert år ansøgt om et samlet større beløb end den afsatte pulje. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i 2016 afsættes et beløb til en ny pulje.

    

   Støtte til vedligeholdelse af arealer

   Puljen har været på 500.000 kr. i henholdsvis 2014 og 2015. Puljen blev opbrugt i 2014. I 2015 er der modtaget en række ansøgninger der ikke opfylder de vedtagne retningslinjer, og puljen er kun næsten opbrugt.

    

   Puljen kunne søges af borgerforeninger eller andre foreninger der dækker et lokalområde om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentlige tilgængelige arealer, som er offentligt-, forenings- eller privatejede, og som benyttes til fælles aktivitet og ophold.

    

   I 2015 er en del henvendelser og ansøgninger afvist, fordi de ikke opfylder retningslinjerne. Det drejer sig f.eks. om grundejerforeninger der i henhold til lokalplaner er forpligtiget til at drifte- og vedligeholde arealer, eller ansøgninger om materiel der ikke kan relateres puljens formål. Alt i alt har puljen været administrativ tung for administrationen.

    

   Det vurderes, at puljen i væsentligt omfang har dækket det behov der var grundlag for puljens oprettelse i 2014. Der vil fortsat være foreninger, der påtager sig vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. i forbindelse med at projekter i forbindelse med områdefornyelser afsluttes. Der bør derfor afsættes et mindre beløb, og i forbindelse hermed vedtages klare og entydige retningslinjer for puljens formål af hensyn til administration af puljen. 

    

   Samtænke byfornyelse andre initiativer

   Den indsats som budgettets midler hidtil har været kanaliseret til, har udelukkende været rejst på baggrund af lokale initiativer. Det vil være hensigtsmæssigt, at der afsættes et beløb til brug for at kunne samtænke byfornyelse med andre kommunale initiativer som f.eks. separering af kloak, gennemførelse af LAR-projekter eller målrettet indsats med midler fra puljen til Landsbyfornyelse.

    

   Overførsel til kommende budgetår

   I overslagsårerne 2017-19 er det årlige budget til byfornyelse mindre byer 700.000 kr. mindre end for budget 2016. Dette beløb skal bl.a. finansiere kommende områdefornyelser, bl.a. i Rødkærsbro og Klejtrup som er igangsat på det forberedende plan. Der må påregnes, at der også i de kommende år rejses ønsker om igangsætning af nye områdefornyelser.

    

   Finansieringen af de igangværende områdefornyelser i Karup, Møldrup og Stoholm er, som tidligere nævnt, afsat i budgettet ud over beløbet til byfornyelse mindre byer.

    

   Det vil være hensigtsmæssigt, at der overføres et beløb fra budget 2016 til budget 2017, bl.a. for at sikre grundlaget for en fornuftig finansiering af kommende områdefornyelser og igangsætning af særlige initiativer i henhold til en indsatsplan for landsbyerne, der forventes udarbejdet i løbet af 2016.

    

   Videre forløb

   Forvaltningen vil på grundlag af udvalgets drøftelse, udarbejde et dagsordenspunkt (bevillingssag) med den konkrete fordeling af budgettet samt udkast til ansøgningsprocedure og strategi for eventuelt kommende puljer.            

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget på grundlag af sagsredegørelsen indledningsvis drøfter anvendelse af budget 2016 for byfornyelse mindre byer

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Teknisk Udvalg drøftede anvendelse af budget 2016 for byfornyelse i mindre byer. På baggrund heraf  forelægges udvalget et dagsordenspunkt på et kommende møde med forslag til den konkrete fordeling af budgettet samt udkast til ansøgningsprocedure og strategi for eventuelt kommende puljer.            

 • 8 Stillingtagen til opslag af 2 tilladelser til taxikørsel med geografisk afgrænsning til Gl. Karup Kommune
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har den 26. oktober 2015 fået indleveret 4 tilladelser til taxikørsel fra Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxa), Søndergade 35, Frederiks, 7470 Karup J.

    

   Tilladelserne er karakteriseret som landtaxitilladelser, som ikke skal tilsluttes et bestillingskontor. Tilladelserne er geografisk afgrænset til den tidligere Karup Kommune.

    

   Foruden de nu indleverede 4 tilladelser til taxakørsel, er der p.t. 4 tilladelser til taxakørsel tilknyttet tidligere Karup Kommune, som fordeler sig således:

    

   Jens Anker Damgaard (Frederiks Taxa) 2 tilladelser

   Lars Majgaard (Karup Taxa) 2 tilladelser             

    

   En eventuel ny tilladelsesindehaver skal etablere en natte-/vagtordning, således at der kan bestilles kørsel på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet.

    

   Taxabekendtgørelsen fastsætter, at tilladelse til taxikørsel udstedes efter forudgående bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig.

    

   Taxabrachen i Danmark oplever i øjeblikket en kraftig reduktion i antallet af taxitilladelser over hele landet. Mange af tilladelserne er ikke blevet opslået, men stillet i bero, når de er blevet indleveret til de respektive kommuner. Hidtil har årsagen til ophør typisk været på grund af alder, men der er risiko for, at der fremadrettet også vil ske ophør på grund af for ringe omsætning/økonomi.

    

   Mindre omsætning i taxabrachen kan ødelægge fundamentet for at sikre en døgnservice på taxaområdet.

    

   FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag nr. 55), at fremtidige sager om ledige tilladelser forelægges Udvalget med henblik på stillingtagen til, om de skal opslås på ny.

    

   Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for det enkelte geografiske område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden.

    

   Hvis det besluttes at opslå ansøgningen på ny, skal Kommunen ved udøvelsen af sit skøn blandt andet lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem såvel tidligere som nuværende virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

    

   Med udgangspunkt i ovennævnte og den generelle afmatning i samfundet, herunder også i taxibrachen, anbefaler forvaltningen, at der kun opslås 2 tilladelser til taxikørsel inden for tidligere Karup Kommune for, at taxabetjeningen kan ske tilfredsstillende.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

    

   at der kun opslås 2 tilladelser af de 4 indleverede tilladelser til taxikørsel med geografisk 

   afgrænsning indenfor tidligere Karup Kommune,

      

   at der snarest muligt indrykkes annonce i dagspressen, og

    

   at bestemmelserne i bilag 1 ”Udkast til vejledning til ansøgning om tilladelse til taxikørsel i Viborg Kommune” skal danne grundlag for tildeling af de 2 foreslåede opslåede tilladelser til taxikørsel.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 9 Stillingtagen til opslag af en tilladelse til taxikørsel med geografisk afgrænsning til Gl. Tjele Kommune
  • Sagsfremstilling

   Lett Advokatfirma, Aarhus, har meddelt, at der er blevet indgivet konkursbegæring mod Morten Frostholm Christensen (Mortens Busser), Tingstedvej 45, Hjorthede, 8850 Bjerringbro.

    

   Morten Frostholm Christensen har 3 tilladelser til taxikørsel i Viborg Kommune, som fordeler sig som følger:

    

   1 tilladelse               Bjerringbro Taxis Bestillingskontor

   2 tilladelser              Geografisk henhørende under tidligere Tjele Kommune

    

   Bjerringbro Taxi har p.t. 9 tilladelser tilknyttet bestillingskontoret, efter Morten Frostholm Christensens tilladelse til taxikørsel er bragt til ophør.

    

   Der var oprindeligt 3 tilladelser til taxikørsel med geografisk afgrænsning inden for tidligere Tjele Kommune, og med indlevering af ovennævnte 2 tilladelser til taxikørsel fra Morten Frostholm Christensen, er der nu 1 tilladelse til betjening af området.

    

   Tilladelserne er såkaldte landtaxitilladelser, og disse skal ikke være tilknyttet et bestillingskontor.

    

   Bjerringbro Taxi meddeler, at Taxi desværre ikke har været konkurrencedygtige på prisen i forbindelse med den afholdte licitation på kørsel for Viborg Kommune, hvorved blandt andet al kørsel til skolernes specialklasser blev mistet. For Bjerringbro Taxis vedkommende betyder det en omsætningsnedgang på ca. 2 millioner kr. på årsbasis.

    

   Bjerringbro Taxi har ytret ønske om, at den af Morten Frostholm Christensen indleverede tilladelse under Bjerringbro Taxis bestillingskontor ikke opslås, da det vurderes, at der ikke p.t. er økonomisk grundlag for at drive tilladelsen.

    

   FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag nr. 55), at fremtidige sager om ledige tilladelser forelægges Udvalget med henblik på stillingtagen til, om de skal opslås på ny.

    

   Det er Kommunen, der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel inden for det enkelte geografiske område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden.

    

   Hvis det besluttes at opslå ansøgningen på ny, skal Kommunen ved udøvelsen af sit skøn blandt andet lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem såvel tidligere som nuværende virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

    

   Med udgangspunkt i ovennævnte og den generelle afmatning i samfundet, herunder også i taxibranchen, anbefaler forvaltningen, at der kun opslås 1 tilladelse til taxikørsel inden for tidligere Tjele Kommune for at taxabetjeningen kan ske tilfredsstillende.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at den af Morten Frostholm Christensen indleverede tilladelse til taxikørsel under Bjerringbro Taxis bestillingskontor ikke opslås,   

    

   at den ene af de 2 indleverede tilladelser med geografisk afgrænsning indenfor tidligere Tjele Kommune opslås,

    

   at der snarest muligt indrykkes annonce i dagspressen, og

    

   at bestemmelserne i bilag 1 ”Udkast til vejledning til ansøgning om tilladelse til taxi- kørsel i Viborg Kommune” skal danne grundlag for tildeling af den opslåede tilladelse til taxikørsel.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 10 Forslag til byggemodning på Asmild Mark og Gl. Randersvej(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg godkendte i sit møde den 4. marts 2015 et forslag til byggemodninger for 2015 med udgangspunkt i handlingsplan for byggemodning for 2015 til 2018 (sag nr.10).

    

   I 2015 er der pt. solgt 33 grunde til åben lav boligbebyggelse i Viborg. Heraf er der nylig over en kort periode via et nyt udbud solgt 17 boliggrunde ved den nye byggemodning på Asmild Mark i Viborg. Området blev færdig udstykket i efteråret 2015 med 20 grunde.

    

   Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er et behov for at påbegynde yderligere byggemodning i Overlund området og foreslår i henhold til handlingsplanen, at der dels iværksætte en byggemodning af 2. etape med 15 grunde på Asmild Mark (lokalplan nr. 436) og dels en byggemodning i et område til boligområde ved Gl. Randersvej og Tapdrupvej, Viborg, idet Teknisk Udvalg har godkendt lokalplan 410 i sit møde den 30. september 2015 (sag nr. 1)

    

   Der kan udstykkes 17 grunde under lokalplan 410. For at kunne udstykke dette område kræves, at der bliver flyttet en spildevandsledning, når det nye tillæg til spildevandsplanen er godkendt. Det vurderes at tage op til et halvt år.

    

   Til realisering af byggemodningerne foreslås følgende beløb bevilliget inden for den ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2016:

    

   Bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Antal grunde

   (åben-lav)

   Overslag

   1

   Asmild mark, Overlund i Viborg

   436

   15

   3.500.000 kr.

   2

   Gl.Randersvej/Tapdrupvej, Viborg

   410

   17

   4.000.000 kr.

    

   Forvaltningen arbejder på et nyt forslag til handlingsplan for byggemodninger

   i årene 2016 til 2019, samt et endelig forslag til byggemodningsplan for 2016. Forslagene vil blive forelagt Teknisk Udvalg i januar 2016.

    

   Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten for 2016 er afsat 14.345.000kr. til byggemodning af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

    

   at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i hehold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Asmild Mark, Viborg lokalplan 436” forhøjes med rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2016,

    

   at, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. Gl. Randersvej/Tapdrupvej – lokalplan 410 med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 7.500.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til de nævnte byggemodninger godkendes,

    

   at de nye boligveje udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør, i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Asmild Mark, Viborg lokalplan 436” forhøjes med rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2016,

    

   at, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.000.000 kr. Gl. Randersvej/Tapdrupvej – lokalplan 410 med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 7.500.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”

 • 11 Banevejen på Viborg Station
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg har seneste behandlet anlægsprojektet med Banevejen på Viborg Station på møde den 28. oktober 2015 (sag nr. 10). Bevillingssagen er gået videre til Byrådet til mødet den 18. november 2015.

    

   I denne sag fremlægges forslag til aftalegrundlag med Banedanmark. Der skal indgås aftalegrundlag med både Banedanmark, DSB og Regionshospitalet om de nye anlæg, grænseflader, økonomi, arealerhvervelser og drift. Aftalegrundlagene bruges som et arbejdsdokument under processen.

    

   Der fremlægges desuden et ændringsforslag til adgangsvejen til remisen samt en tilretning af Banegårdspladsen til anlægsprojektet.

    

   Aftalegrundlag med Banedanmark

   Anlægsprojektet skal primært foregå på Banedanmarks matrikel, og medfører en større ombygning af Banedanmarks infrastruktur på stationsområdet.

    

   Forslag til aftalegrundlag er vist i bilag 1. Aftalegrundlaget beskriver de fysiske forandringer på stationsområdet, der er nødvendige for at realisere Banevejen og delvist Banebroen, fordeling af ansvar i driftssituation og den økonomiske fordeling mellem Banedanmark og Viborg Kommune. De fysiske forandringer omfatter sporomlægning, ny perronbro, ændring af ø-perron, stitunneler, adskillelse af vej og bane, flytning af kommandopost, Alhedestien og Himmerlandsstien.

    

   Banedanmark skal ligesom Byrådet formelt godkende aftalegrundlaget. Godkendelses­processerne forløber parallelt.

    

   Ændret adgang til remissen

   Det foreslås, at adgangsvejen til remissen flyttes til syd for Himmerlandsstien, som det fremgår af bilag 2. Denne løsning er væsentligt billigere end en adgang nord for Himmerlandsstien pga. højdeforskellen. Desuden er adgangen trukket længere væk fra signalanlægget ved Banegårds Alle, hvilket er en fordel både mht. køstrækning ved krydset, tilgængelighed til remissen og trafiksikkerhed.

    

   I forslaget kommer adgangsvejen til remissen til at krydse Himmerlandsstien i niveau. Vejen får vigepligt i forhold til stien. Dette kan nemt ændres, så stien får vigepligt for vejen, hvis remissen på et tidspunkt får en anvendelse, hvor der er regelmæssigt trafik på vejen. Banedanmark kan i henhold til aftalegrundlaget kræve vigepligten ændret, hvis der kommer en årsdøgntrafik på min. 20 køretøjer på adgangsvejen.

    

   Banedanmark er indforstået med løsningen. Den ændrede adgang kræver dispensation fra lokalplan 441.

    

   Banegårdspladsen

   Banegårdspladsen skal tilrettes anlægsprojektet. I projektet fjernes sidebygningen og glasbygningen mellem togstationen og busterminalen for at gøre plads til trappen fra perronbroen og give adgang til Alhedestien/Himmerlandsstien.

    

   Trappen fra perronbroen skal lede togpassagerer direkte fra Viborg midtby til ø-perronen med spor 1 og 2 samt sikre en mere direkte forbindelse mellem midtbyen og Banebyen.

    

    

    

    

    

   Arkitektfirmaet Schønherr har tegnet et forslag til tilretningen. Forslaget kan ses i bilag 3. I forslaget er indarbejdet at:

    

   ·           Der skabes plads til landing af trappen fra perronbroen.

   ·           Taxiparkeringspladsen flyttes hen til indgangen til togstationen. Antallet af pladser bibeholdes.

   ·           Der skabes et større område til fodgænger og cyklister for enden af trappen med et bredere fortov til togstationen.

   ·           De nuværende niveauspring ved sidebygningen fjernes, så området bliver mere tilgængeligt.

   ·           Der skabes adgang fra Banegårdspladsen til Alhedestien/Himmerlandsstien.

   ·           Cykelstien på tværs af Banegårdspladsen er ikke nødvendig efter anlæg af Alhedestien/Himmerlandsstien, og den fjernes derfor af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

   ·           Kvaliteten af materialer med fx brosten bibeholdes.

    

   Eksisterende forhold kan ses i bilag 4.

    

   Banegårdspladsen vil efter ombygningen fremstå mere harmonisk og i renere linjer. Pladsen vil også være mere tilgængelig og trafiksikker. Udgiften til ombygningen er indeholdt i anlægsoverslaget for vejdelen. Ombygningen vil ske i 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at forslag til ændring af adgangsvej til remissen godkendes, således at denne ligger syd for Himmerlandsstien, og

    

   at forslag til ombygning af Banegårdspladsen godkendes

    

    

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at aftalegrundlaget med Banedanmark godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Teknisk Udvalg godkendte indstillingen og besluttede desuden, at indstille til Byrådet,

    

   at aftalegrundlaget med Banedanmark godkendes

 • 12 Statslige cykelpuljemidler til kommunal cykelsti (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på møde 13. august 2014 (sag nr. 11) at indstille til Byrådet, at der skulle gives anlægsbevilling til de to cykelstiprojekter, som havde fået tilskud fra Statens Cykelpulje i 2014. Det drejede sig om cykelsti-projekterne på Gl. Aalborgvej i Viborg og på strækningen mellem Rødding og Viborg.

    

   Der var også efter beslutning i Teknisk Udvalg den 5. marts 2014 (sag nr. 14) søgt til yderligere projekter, som altså ikke fik tilskud.

    

   I marts 2015 blev der åbnet op for en ny pulje til fremme af cykling. Da ansøgningsfristen var meget kort, var det ikke muligt at forelægge sagen på møde i Teknisk Udvalg, som derfor blev orienteret om det i et nyhedsbrev. Efter aftale med Udvalgsformanden søgte Forvaltningen tilskud til de projekter, hvortil der var søgt, men ikke opnået tilskud til i 2014 samt til yderligere tre projekter.


   Der blev således søgt om tilskud til

   •    Skolesti på Burrehøjvej mellem Foulum og Ørum

   •    Skolesti på Langgade og Mønsted Skovvej mellem Sparkær og Mønsted

   •    Pendlersti på strækning af Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro

   •    Cykelsti fra Alhedestien mellem Karup og Kølvrå parallelt med Hessellundvej til Karup Lufthavn og til Hessellund Camping,

   •    Etablering af Alhedestien fra Banegården til Klostervænget incl. krydsning af Banevejen og jernbanen.

   •    Skolesti på Bruunshåbvej mellem Rindsholm og Bruunshåb

    

   Viborg Kommune har efterfølgende fået tildelt tilskud til skolestien på Langgade og Mønsted Skovvej mellem Sparkær og Mønsted. Tilskuddet udgør 2,3 mio. kr. svarende til 40% af projektets anlægsoverslag.

    

   En betingelse for at få det statslige tilskud er, at der er en egenfinansiering på projekterne på 60 % af anlægsoverslaget, hvilket ikke kan opfyldes med det restrådighedsbeløb på 2,472 mio. kr. i 2015, der er tilbage på det kommunale anlægsbudget for indeværende år. Hvis projekterne skal realiseres i 2015 og 2016, skal der tages stilling til et restbeløb på 0,978 mio. kr. Finansieringen kan ske via de rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet til formålet i 2016. Der vil herefter være et restrådighedsbeløb på 2,522 mio. kr. i 2016.

     

   Nedenstående skema viser finansieringsbehovet for det projekt, der er tildelt tilskud:

    

   Vejnavn

   Anlægs-

   overslag

   40 % tilskud fra Cykelpuljen

   Kommunalt pulje-forbrug til projekterne

   Rest-rådighedsbeløb 2015

   Finansierings-
   behov

   Langgade og Mønsted Skovvej

   5.750.000

   2.300.000

   3.450.000

   2.472.000

   978.000

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg prioriterer det projekt, der får tilskud fra Staten.

    

   Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” med rådighedsbeløb på 2.472.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 3.278.000  kr. i 2016,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” til rådighed i 2016, og

    

   at nettoanlægsudgiften på 3.450.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 2.472.000 kr. i 2015 og med 978.000 kr. i 2016.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

    

   Teknisk Udvalg besluttede, at prioritere det projekt, der får tilskud fra Staten.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden at indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.750.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” med rådighedsbeløb på 2.472.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 3.278.000  kr. i 2016,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Cyklestier mellem skole og hjem – 2014, strækningen ”Langgade og Mønsted Skovvej” til rådighed i 2016, og

    

   at nettoanlægsudgiften på 3.450.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”pulje cykelstier mellem skole og hjem” med 2.472.000 kr. i 2015 og med 978.000 kr. i 2016.

 • 13 Renovering af Storegade i Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har i anlægsbudgettet for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 2.406.000 kr. til renovering af Storegade (gågaden) i Bjerringbro. Den planlagte renovering omfatter færdiggørelse af gågadens belægning med granitsten i ca. 4 m bredde langs med husfacaderne i begge sider. Midterfeltet blev renoveret med granitbelægning i 2004 af tidligere Bjerringbro Kommune.

    

   Bjerringbro Handel (BH) og Bjerringbro Udviklingsråd (BUR) har tidligere i 2015 tilkendegivet, at man ønsker anlægsmidlerne anvendt til formål som kan gøre gågaden mere spændende at opholde sig i. Der har efterfølgende været afholdt dialogmøde med repræsentanter fra BH og BUR samt Kommunen, hvor BH og BUR blev opfordret til at fremkomme med et oplæg mere konkrete forslag.

    

   Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd har herefter fremsendt et oplæg med titlen ”Bjerringbro Aktivitet og Natur”, som er vedlagt i bilag nr. 1

    

   Med henvisning til oplægget ønsker BH og BUR at der arbejdes på at give gågaden et nyt udtryk, så det i højere grad bliver en oplevelse at opholde sig i denne del af byen.

    

   Forslaget bygger på tre virkemidler – leg, kunst og grøn afskærmning – som skal understøtte hinanden. Den grønne afskærmning er tænkt som 1,75 m høje bøgehække fra husfacaden til midterbelægningen, som plantes 4-5 steder i hver side af gågaden. Hækken skal medvirke til at skabe hyggelige rum, hvor der kan placeres legeredskaber og gerne med en utraditionel og kunstnerisk udformning.

    

   BU og BUR foreslår, at Torvet og Storegade omdannes i første omgang og senere kan projektet forlænges ned ad Brogade til Sol- og Vandtrappen ved Gudenåen.

    

   Forhistorie

   Bjerringbroegnens Udviklingsråd, Bjerringbro Handel samt Bjerringbro Borger – og Erhvervsforening er de primære udviklingsaktører i Bjerringbro.

    

   Bjerringbro Handel henvendte sig til Udvalget for Uddannelse, Handel og innovation før sommerferien mhp. at afholde en midtbykonference i Bjerringbro i august. Målet skulle være at sikre udvikling af detailhandlen i Bjerringbro, der er under pres.

    

   På konferencen ultimo august, hvori også medlemmer af Teknisk Udvalg deltog, var et større emne, at parterne i Bjerringbro gerne ville anvende de midler, der er afsat til ny belægning i gågaderne til vindskærme eller andre tiltag, som i øvrigt kunne sikre mere aktivitet og tiltrækning til gågademiljøet. Samtidig ønskede både Bjerringbro Handel og Bjerringbroegnens Udviklingsråd et udviklingsforløb, hvor selve detailhandlen styrkes kvalitativt ift. at modgå fremtidige udfordringer og styrke forretningskraften.

    

   På denne måde er der altså ønske om både at styrke de fysiske rammer og styrke detailhandlens egen udviklingskraft.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   På den ene side er det væsentligt, at Viborg Kommune er villig til at transformere belægningsmidler til andet formål der fysisk vil højne gågademiljøets tiltrækningskraft. På den anden side er der en vis parallelitet i både TU’sag UHI’s ansvarsområder i denne sag. Derfor foreslår forvaltningen, at udarbejdelsen af et skitseprojekt afventer en senere fase i det videre udviklingsforløb. UHI besluttede på deres seneste møde, at de er villige til at delvist finansiere et udviklingsforløb med COWI om forretningsudvikling af detailhandlen i Bjerringbro, når de tre udviklingsaktører i Bjerringbro er fusioneret.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

    

   at Teknisk Udvalg tilkendegiver overfor Bjerringbro Handel og Bjerringbro Udviklingsråd, at udvalget ser positivt på en ændret anvendelse af budgetmidlerne, men at man finder, at en nærmere afklaring af de præcise indhold bør ses i sammenhæng med den proces, der er vedtaget i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Indstillingen blev godkendt

 • 14 Forslag om indførelse af en kommunal facadeafgift i midtbyen af Viborg og Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Formændene for henholdsvis Bjerringbro Handel og Viborg Handel har på vegne af de to foreninger foreslået Byrådet, at der indføres facadeafgift for de forretningsdrivende i visse gader i de to byer.

    

   Baggrunden er, at udgifterne til julebelysningen i Bjerringbro og Viborg er blevet en stor post i de to frivillige foreningers regnskaber. Foreningerne oplyser således, at de økonomisk er meget sårbare, og et enkelt år eller to med storme og nedfalden julebelysning, er nok til ”at slå benene væk” under de to foreninger. Butikslukninger og medlemsnedgang i kølvandet af finanskrisen har ikke gjort opgaven lettere. Nogle handlende har valgt ikke at bidrag til julebelysningen, da der ikke er juridisk pligt til at bidrage til juleudsmykningen eller være medlem af foreningen. Foreninger finder, at situationen på sigt er uholdbar.

    

   Foreningerne har derfor arbejdet på at lave et forslag til en fremtidssikret model, som de gerne vil drøfte med Viborg Kommune, idet modellen kan ikke gennemføres uden en kommunal involvering.

    

   Idéen er, at der etableres en lukket økonomisk pulje, således at midlerne herfra udelukkende kan bruges til at dække en række specifikke udgifter i forbindelse med udgifter til juleudsmykning i Bjerringbro og Viborg.

    

   Foreningerne forslår, at midlerne i puljen administreres af et nedsat byforum for den enkelte by bestående af repræsentanter fra Bjerringbro Handel, Viborg Handel og Viborg Kommune. Byforummet skal have suveræn råderet over midlerne i puljen.

    

   Den økonomiske pulje til juleudsmykning i Bjerringbro og Viborg tænkes skabt ved, at samtlige forretningsdrivende/ ejendomsbesiddere i nogle fastlagte gader skal betale en facadeafgift til Viborg Kommune for anvendelse af udstillingsarealet foran butikken/ejendommen.

    

   De to foreninger ser en indførelse af facadeafgifter som en sikkerhed for, at der hvert år er økonomiske midler til den årlige drift af julebelysningen og efter en forholdsvis kort årrække også midler nok til investering i ny belysning. Som den økonomiske situation i byerne ser ud netop nu, vurderer de to foreninger, at der ikke i den nuværende model er de nødvendige ressourcer til rådighed til hensættelser til nye investeringer.

    

   Forvaltningen kan oplyse, at der er mulighed for at opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed i henhold til Vejlovens § 80 stk. 2. Det betyder, at forretningsdrivende, der eksempelvis bruger gadearealet ud for sin forretning til udstilling eller udeservering m.v. skal betale en såkaldt facadeafgift. Udmøntningen af denne bestemmelse sker via et gaderegulativ, der fastsætter de nærmere bestemmelser for ordningen. Regulativet skal godkendes af Byrådet. Der vil dog kun være mulighed for at opkræve et bidrag hos de forretningsdrivende der anvender gadearealet.

    

   Viborg Kommunes gældende gaderegulativ er godkendt af Byrådet den 18. juni 2014, men indeholder ikke mulighed for opkrævning af en facadeafgift. Derfor skal der i givet fald udarbejdes et nyt regulativ.

    

   Henvendelse fra Bjerringbro Handel og Viborg Handel ses i bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår,

    

   at Teknisk Udvalg tager en principdrøftelse af forslaget. Såfremt Teknisk Udvalg finder, at der skal gås videre med forslaget, foreslås at forvaltningen undersøge de nærmere juridiske forhold omkring skabelse af en økonomisk pulje, der i givet fald skal forvaltes af et byforum for hver af de to byer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Sagen blev udsat med henblik på drøftelse af alternative muligheder for opkrævning af midler til finansiering af julebelysning uden kommunal mellemkomst

 • 15 Budgetudfordringer for politikområdet Trafik i 2016
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har lavet en gennemgang af det godkendte basisbudget for politikområdet Trafik gældende for 2016 og de følgende år samt den godkendt investeringsoversigt. I den forbindelse er der konstateret nogle budgetmæssige udfordringer allerede fra 2016. Forvaltningen ønsker derfor, at Teknisk Udvalg tager stilling til, hvorledes disse skal imødegås. Udfordringer omfatter især:

   1.     Stigende udgifter til det vejafvandingsbidrag, som Viborg Kommune skal betale til Energi Viborg,

   2.     Ikke budgetterede udgifter til vejbelysning som følge af en senere igangsætning af Elena projektet, hvilket betyder at de forventede besparelser, der er indarbejdet i budgettet, først udmøntes fuldt ud i 2019.

   3.     Manglende beløb på investeringsoversigten for 2016 til separatkloakering af den kommunalt ejede materielgård på Katmosevej i Viborg. Ifølge den godkendte spildevandsplan skal ejendomme i dette område have udført separatkloakering senest den 4. september 2016  

    

   ad 1 Vejbidrag

   Energi Viborg forventer, at udgifterne til kloakrenoveringer, separering af kloaknettet og etablering af nye forsinkelsesbassiner vil stige i de kommende år. Det betyder, at det kommunale vejafvandingsbidraget til Energi Viborg, der udgør 8% af investeringen i kloakanlæg, vil stige tilsvarende. Det er ikke indregnet tilstrækkeligt i basisbudgettet og vil blive en ikke uvæsentlig udfordring allerede fra 2016. De indregnede beløb for de kommende år fremgår af nedenstående tabel. Forvaltningen vurderer, at der bliver behov for yderlige midler i de kommende år. Udgifterne er meget afhængige af, hvordan de falder i de enkelte budgetår ved Energi Viborg.

    

   Budgetforlig 2015-2018

    

   2015

   2016

   2017

   2018

   Vejafvanding

   4.673.000

   4.953.000

   5.233.000

   5.513.000

   Forventelige udgifter

   7.000.000

   6.680.000

   7.400.000

   5.320.000

    

    

   ad 2 Vejbelysning

   På kontoen for drift af det kommunale gadelys er der en flerårig budgetudfordring. Det skyldes, at der i driftsbudgettet for 2014 og de følgende overslagsår blev indarbejdet besparelser fra 2014 på 0,45 mio. kr., 1,6 mio. kr. i 2015, 2,75 mio. kr. i 2016 stigende til 3,9 mio. kr. i 2017. Baggrunden for besparelsen var iværksættelse af en modernisering af det kommunale gadelysnet med energibesparende LED belysning. Dette projekt blev iværksat med støtte fra EU (ELENA projekt), men blev forsinket, dels fordi de deltagende kommuner måtte afvente endelig godkendelse fra EU, og dels fordi fremdriften i modernisering ikke kan ske i den takt, der var forudsat. Alt i alt betyder det, at den forventede besparelse på driften af gadelys bliver forsinket og først får fuld effekt i 2019.

    

   Der forventes en merudgift på 2,4 mio. kr. i 2015, som forventes afholdt inden for trafikområdets samlede budget. I 2016 skønnes udfordringen at andrage omkring 3,5 mio. kr.

   ad 3 Separatkloakering på Materielgården på Katmosevej i Viborg by)

   Byrådet har den 3. september 2014 (sag nr. 22) vedtaget en spildevandsplan, hvori det besluttes at en række geografiske områder skal separatkloakeres.

    

   Et af disse områder omfatter Viborg Kommunes materielgård på Katmosevej. Viborg Kommune har som grundejer – ligesom andre grudejere – en tidsfrist på maksimal 24 måneder fra spildevandsplanens vedtagelse, til at få bragt forholdende i orden. Det betyder, at den kommunale ejendom skal være separatkloakeret senest den 4. september 2016. Hvis dette ikke sker, vil der skulle udstedes et påbud til Viborg Kommune om at få bragt forholdende i orden.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et overslag over omkostningerne ved at separatkloakere materielgården. Det anslås at ville koste 1,5 mio. kr.

    

   I budgetprocessen for 2016 var der fremsat et forslag om at afsætte et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 1,5 mio. kr. til separatkloakeringen. Dette forslag blev ikke medtaget i den endelig investeringsoversigt.

    

   Det kan oplyses, at Park og Vejservice, der blev konkurrenceudsat i 2014, betaler en i udbuddet fastsat årlig leje for at have sine faciliteter m.v. på den kommunale grund.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til, hvorledes disse udfordringer skal imødegås

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Fraværende: Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg drøftede budgetudfordringerne og indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forøgelsen i vejafvandingsbidraget, som tidligere, skal finansieres af kassekontoen, idet der er tale om afledte udgifter som følge af højt aktivitetsniveau på kloakforsyningen ved Energi Viborg og dermed en ikke regulerbar driftsudgift,

    

   at udgiften til vejbelysning finansiere af kassekontoen, idet provenuet ved ændret vejbelysning ikke har kunnet realiseres, og 

    

   at udgiften til separatkloakering af materielgården finansieres via grundsalg af en del af materielgården i Bjerringbro til Revas

 • 16 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af oktober 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. oktober 2015, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Fraværende: Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015.

 • 17 Aflæggelse af anlægsregnskab 2015 – Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   For følgende projekt under Teknisk Udvalg er regnskabet nu afsluttet

   Beløb anført i hele 1.000 kr.

   Stednr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   013708

   Nedrivning af anneks samt anlæg af P-pladser

   4.020

   2.758

   - 1.262

   (+=merforbrug/mindreindtægter)

    

   Der er en afvigelse på 1,262 mio. kr. som følge af, at de faktiske udgifter til nedbrydning, kloakinspektion og etablering af parkeringspladser blev lavere end oprindeligt anslået.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsregnskabet godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Fraværende: Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup

   Sagen blev udsat.

 • 18 Oversigt budgetforlig
  • Sagsfremstilling

   På mødet i Teknisk Udvalg den 30. september blev det besluttet, at udvalget på et næstkommende møde skulle behandle en sag vedr. konsekvenser af det nye budget 2016-2019 i forhold til tidligere budget.

    

   Sagen blev på mødet den 28. oktober udsat til et næstkommende møde.

    

   Vedlagt er oversigt over ændringer inden for politikområderne, samt forvaltningens bemærkninger hertil.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Fraværende: Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup

    

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

    

   Udvalget besluttede desuden, at udvalget på kommende møde forelægges liste over anlægsforslag som ikke blev en del af budgetforliget

 • 19 Mødeliste for Teknisk Udvalg 2015
  • Sagsfremstilling

   Mødeliste for Teknisk Udvalg bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven § 16 stk. 1, litra f).

    

   Se mødeliste i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender den reviderede mødeliste

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Fraværende: Michael Nøhr, Nikolai Hylleberg Norup

   Teknisk Udvalg godkendte den reviderede mødeliste.

 • 20 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder i 2015
  • Sagsfremstilling

   ·           Chef for Trafik og Veje vil orientere om kommende projekt vedrørende trafiksikring i Bjerringbro

    

   ·           Henvendelse om ”Bro over Borrevej”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 25-11-2015

   Allan Clifford Christensen foreslog, at der afholdes fælles møde med Energi Viborg om LAR og Kommunale udfordringer. Forvaltningen kommer med et oplæg.

    

   Allan Clifford Christensen spurgte til:

   -            Holstebrovej kryds

   -            Fortov i Frederiks

   -            Stier ved Poppelvej i Karup

    

    

   Flemming Lund spurgte til vejadgang ind til børnehaven Fredly i Borup

    

   Martin Sanderhoff spurgte til:

    

   -        Spærring af Skibelundvej, regionalrute 16

   -        Status på kameraovervågning ved banegården i Bjerringbro

   -        Henvendelse om bro ved Borrevej og mulighed for at overtage areal nu

 • 21 EjendomssagLukket sag
 • 22 EjendomssagLukket sag