Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 18-06-2014

Referat

 • 1 Ændring af kompetencefordeling mellem Klima - og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 28. november 2013 (sag nr. 3) at foreslå, at der sker ændring i kompetencefordelingen, således at lokalplanlægning i det åbne land varetages af Klima- og Miljøudvalget i lighed med vindmølleplanlægning.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lokalplanlægning i det åbne land omhandler ofte tekniske anlæg (vindmøller, rensningsanlæg, genbrugspladser, solenergianlæg, biogasanlæg m.v.) men også typer som campingpladser, golfbaner, ridecentre, skydebaner, motorbaner m.v.

    

   Det åbne land defineres her som arealer, der ikke anvendes til / ikke skal anvendes til bymæssig bebyggelse og bymæssige formål.

    

   Som det er i dag, varetager Klima- og Miljøudvalget opgaven vedr. kommuneplanlægning i det åbne land, og Teknisk Udvalg varetager opgaven vedr. lokalplanlægning i det åbne land (undtagen vindmøllelokalplaner). Forvaltningen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, at begge udvalg skal behandle en konkret sag i det åbne land, der både kræver et kommuneplantillæg og en lokalplan (eksempelvis et solenergianlæg). Desuden behandler Klima- og Miljøudvalget såkaldte ”zonesager” efter planloven, og i denne sagsbehandling indgår bl.a. også en bedømmelse af, om et byggeri eller anlæg er lokalplanpligtigt. Forvaltningen foreslår derfor, at kompetencen vedr. lokalplanlægning i det åbne land overføres til Klima- og Miljøudvalget. Det vil sige, at Klima- og Miljøudvalget fremover både varetager lokalplanlægning og kommuneplanlægning i det åbne land. Teknisk Udvalg vil efter forslaget stadig have kompetencen, når lokalplaner overfører arealer til byformål i tilknytning til byer.

    

   Deraf følger, at det er Klima- og Miljøudvalget, der har kompetencen til at beslutte om et byggeri/ændret anvendelse af bygninger og/eller arealer i landzone er lokalplanpligtig.

    

   Styrelsesvedtægten

   En ændring af kompetencefordelingen kræver en ændring af styrelsesvedtægten. En evt. ændring skal være entydig, så det ikke opstår tvivl om i hvilket udvalg fremtidige sager behandles. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet.

    

   Aktuelt indeholder styrelsesvedtægten følgende bestemmelser:

    

   Af styrelsesvedtægten fremgår af § 17, at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner for vindmøller) og byggemodning”.

    

   Af § 18 fremgår vedr. Klima- og Miljøudvalget, at dette udvalg bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner for vindmøller”.

    

   Dette foreslås ændret til:

    

   at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner i det åbne land) og byggemodning”.

    

   og

    

   at Klima- og Miljøudvalget bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner i det åbne land”.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

    

   Anders Korsbæk Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Fraværende: Anders Korsbæk Jensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

 • 2 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd samt af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2015 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 18. dec.  2013 (sag nr. 40) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd samt forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 9. januar til den 5. marts 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. 

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 421

   Lokalplanforslaget er 1. etape i at udvikle en større bæredygtig bydel syd for Viborg by. Planen giver mulighed for at opføre ca. 375 boliger (125 åben-lav, 150 tæt-lav og 100 etageboliger) samt en dagligvarebutik på 1.000 m², et tankanlæg og en restaurant ved Gl. Århusvej. I området kan også placeres institutioner (delområde IIa, IIb og en del af Va).

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplanen, der justerer afgrænsninger mellem rammeområder, en økologisk forbindelseslinje og område, hvor skovrejsning er ønsket. Samtidig ændres enkelte særbestemmelser (restaurant, grundstørrelse og etageantal).

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene og 2 bemærkninger til miljørapporten. Efter høringsperioden er indkommet en yderligere bemærkning (nr. 10).

   Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg.

   Høringssvar fremgår af bilag 3.

    

   Der blev afholdt borgemøde om planforslagene den 5. februar 2014 på Bjergsnæs Efterskole. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafikforhold og støj, centerområdet ved Gl. Århusvej, beskyttelseslinjer og grønne områder, realisering. Notat fra mødet vedlægges bagest i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har behandlet høringssvarene i skemaet forrest i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.   Trafikforhold

   B.   Beskyttelseslinjer

   C.   Udstykning

   D.   Anvendelse

   E.   Støj

   F.  Affaldshåndtering

   G.  Drift

   H.  Forurening

    

   Teknisk Udvalg besluttede i forbindelse med fremlæggelse af planforslagene,

   ”at der indhentes erfaringer med åbne grøfter fra andre projekter, samt at der arbejdes

   videre med bestemmelser om terrænreguleringer og koter for bebyggelse, jf. §6”.

    

   Åben regnvandshåndtering

   Forvaltningen har udarbejdet et notat om åben regnvandshåndtering, der er vedlagt som

   bilag 4.

    

   Lokalplanen beskriver, at overfladevand fra området skal ledes til åbne grøfter og rensedamme, så der nedsives og fordampes mere regnvand lokalt. Der er begrænsede erfaringer endnu i Danmark med denne løsning, idet de fleste projekter med åbne grøfter er under realisering. Forvaltningen har haft kontakt til kommuner, spildevandsselskaber og rådgivere for 4 projekter i henholdsvis Trekroner (Roskilde), Odense, Skanderborg og Silkeborg.

    

   Konklusionen herfra er, at

   ·           det koster ca. det samme med åbne render ift. traditionelle rør. Anlægsudgift er billigere, drift lidt mere løbende,

   ·           det kræver mere ift. samarbejde og præcis afklaring af driftsansvar

   ·           der er betydelige miljømæssig gevinst ved åben regnvandssystemer

   ·           de åbne systemer er klimarobuste og fremtidssikrede.

    

   Konkrete ændringer

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

   Forvaltningen foreslår bl.a.:

   ·           at imødekomme ændringsforslag til udstykning (delområde Ib og Ie)

   ·           at hæve max. grundstørrelse i delområde Id og Ie

   ·           at ændre formuleringer vedr. affaldssortering

   ·           at præcisere grundejerforeningens forpligtigelser ift. åben regnvandshåndtering

   ·           at der skal fastlægges et udledningspunkt for tag- og overfaldevand på hver grund i forbindelse med byggemodningen

   ·           at området, der skal undersøges for evt. jordforurening udvides med dele af matrikel 1ai, Søgårde Asmild (i overensstemmelse med at Region Midtjylland i dec. 2013 udvidede virksomhedens kortlagte areal)

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på de indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er kommet 2 bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden (høringssvar 6, bilag 3) – vedr. søbeskyttelseslinje og realisering af ”Det blå søbånd” samt affaldssortering.

   Affaldssortering har ikke været et emne i miljørapporten, men er behandlet i skemaet i bilag 3 i forhold til lokalplanen.

    

   Øvrige bemærkninger er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune forventes at komme til at stå i forskud med anlægsudgifter på i alt ca. 11,5 mio til anlæg af fordelingsvej (ca. 900 meter), omlægning af to højspændingsledninger, etablering af ny rundkørsel på Gl. Århusvej, evt. støjafskærmning og arkæologiske prøvegravninger.

    

   Private developere i området skal bidrage til disse udgifter, når byggemodning af private arealer startes op. Andele udregnes i forhold til områdernes størrelse og anvendelse.

    

   Viborg Kommune ejer ikke jord i området, men der indledes forhandlinger om evt. jordkøb i området, når lokalplanen er vedtaget.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til navngivning af veje som vist på bilag 8.

   Alle vejnavne starter med Arnbjerg og kombinerer dette med de enkelte delområders karakter og beliggenhed.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 421 og tillæg nr. 1 har principiel betydning for kommunen, da området er et af de primære byudviklingsområder omkring Viborg by, og planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at forslag til lokalplan nr. 421 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   at åben regnvandshåndtering fastholdes som princip i lokalplanen, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.

    

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet. 

    

   Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at forslag til lokalplan nr. 421 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   at åben regnvandshåndtering fastholdes som princip i lokalplanen, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.

    

   Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden, at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet, undtagen Arnbjerg Sølund som ændres til Arnbjerg Lund og Arnbjerg Søudsigt som ændres til Arnbjerg Bakke. 

 • 3 Aflysning af lokalplan 22 for Vinkel i del af delområde VI
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   I februar 2014 modtog Viborg Kommune et tilbud fra en nabo til ejendommen Vinkelvej 247 om at købe ejendommen med skolebygningen, som i dag står tom. Køberen ønsker at nedrive dele af bygningerne og anvende de resterende til erhverv.

    

   Ejendommen er en nu nedlagt skole, som blev indviet i 1889. Skolebygningerne i Vinkel har, siden skolen blev nedlagt som almindelig kommuneskole i 1991, huset en specialskole. Da specialskolen i 2011 flyttede til nybyggede lokaler ved Finderuphøj skole, har bygningerne siden stået tomme.

    

   For at imødekomme ansøgningen er det nødvendigt at ændre det eksisterende plangrundlag, som ikke giver mulighed for indretning af erhverv i de eksisterende lokaler.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen Vinkelvej 247 er omfattet af lokalplan nr. 22 for Vinkel. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre bevarelsen af Vinkels specielle præg og karakteristika. Lokalplanen udlægger delområde VI til offentlige formål.

    

   Forvaltningens vurdering

   Lokalplanen omfatter hele Vinkel By og er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt til blandet bolig og erhverv. Det er således Byrådets hensigt, at der ikke skal ske en egentlig udvikling i området.

    

   Lokalplanen blev i 1982 udarbejdet for Vinkel By med den daværende skole, og ønsker om anden anvendelse end offentligt formål på arealet ved skolen er således ikke foreneligt med de konkrete bestemmelser i lokalplan nr. 22.

    

   Viborg Kommune må, jf. planloven, ikke dispensere fra lokalplaners anvendelsesbestemmelser, hvorfor der skal foretages en ændring af den gældende planlægning, hvis der skal skabes mulighed for at anvende de eksisterende lokaler til erhverv. Byrådet har dog mulighed for, jf. planlovens § 33, at aflyse den gældende lokalplan, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

    

   Forvaltningen har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at en anden lignende skole ønsker at anvende de eksisterende lokaler på ejendommen.

    

   Lokalplanen er reelt utidssvarende, og den gældende planlægning for området er ikke længere nødvendig. Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanen aflyses på ejendommen Vinkelvej 247.

    

   Forslag til aflyst areal er vist på oversigtskortet (bilag 1), og omfatter matrikel nr. 2 a, Vinkel By Vinkel. Aflysningen af lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus, og området forbliver i landzone.

    

   Beslutningen om at aflyse en del af eller en hel lokalplan træffes på tilsvarende vis, som når kommunen udarbejder en ny lokalplan. Aflysningen af Lokalplan nr. 22 kan derfor først ske efter mindst 8 ugers høring, hvor ejerne af ejendommen har mulighed for at udtale sig. Aflysningen er endvidere et retsligt spørgsmål, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

    

   Fremtidige planforhold

   Hvis lokalplan nr. 22 aflyses i del af delområde VI, gælder herefter alene de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet samt kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Området vil herefter være omfattet af Kommuneplanens rammeområde VINK.C2.01, der fastlægger anvendelsen til blandet bolig og erhverv. Af kommuneplanens generelle rammebestemmelser er det fastlagt, at området kan anvendes til Dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning efter kriterier i rammer for detailhandel. Miljøklassen for området er 1-3.

    

   Fremtidige anvendelser af ejendommen vil alene kunne ske i overensstemmelse med kommuneplanen. Fremtidige, konkrete projekter skal vurderes for at afklare, om der er pligt til at vedtage en ny lokalplan. Byrådet kan, jf. planlovens § 12, modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forudgående offentlighed

   Aflysningen af lokalplanen forudsætter ikke en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der ikke skal foretages en forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23c.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Delegation

   Byrådet besluttede den 22.maj 2013 (sag nr. 10), at vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af lokalplaner uden kommuneplantillæg, der er af mindre betydningsfuld karakter, og som ikke har principiel betydning for kommunen, uddelegeres til Teknisk Udvalg. Jf. Naturstyrelsens svarmail til Viborg Kommune af 30. oktober 2013 er aflysninger af lokalplaner også omfattet af delegationen.

    

   Forvaltningen vurderer, at forslag til aflysning af lokalplan nr. 22 i del af delområde VI er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af forslag til aflysning af lokalplanen og den endelige vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Hvis der ikke indkommer indsigelser eller bemærkninger i den offentlige høringsperiode er beslutningskompetencen uddelegeret, så aflysningen af lokalplanen kan endeligt vedtages af forvaltningen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at forslag om aflysning af lokalplan nr. 22 for Vinkel i del af delområde VI sendes i 8 ugers høring, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Indstillingen blev godkendt.

 • 4 Aflysning af Lokalplan 31 på matr. nr. 5 pb Vejrum By
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Ejendommen Hovedgaden 13 i Vejrumbro, har tidligere har været anvendt til børnehave. Bygningen står tom nu.

    

   For at kunne anvende ejendommen til andre formål og evt. at kunne sælge den, er det nødvendigt at ændre det eksisterende plangrundlag, som ikke giver mulighed for indretning af boliger eller erhverv i de eksisterende lokaler.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen Hovedgaden 13 er omfattet af lokalplan nr. 31 for område 39 i Vejrumbro. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at de landskabelige forhold ikke væsentligt ændrer karakter ved etablering af et idrætscenter. Lokalplanen udlægger arealet til offentlige formål.

    

   Forvaltningens vurdering

   Lokalplanen blev i 1984 udarbejdet for Vejrumbro med mulighed for at inddrage den eksisterende ejendom til skoleformål, og ønsker om anden anvendelse end offentligt formål er således ikke foreneligt med de konkrete bestemmelser i lokalplan nr. 31.

    

   Viborg Kommune må, jf. planloven, ikke dispensere fra lokalplaners anvendelsesbestemmelser, hvorfor der skal foretages en ændring af den gældende planlægning, hvis der skal skabes mulighed for at anvende de eksisterende lokaler til bolig eller erhverv. Byrådet har dog mulighed for, jf. planlovens § 33, at aflyse den gældende lokalplan, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

    

   Forvaltningen har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at skolen fremover ønsker at anvende de eksisterende lokaler på ejendommen.

    

   Lokalplanen er reelt utidssvarende, og den gældende planlægning for området er ikke længere nødvendig. Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanen aflyses på ejendommen Hovedgaden 13 i Vejrumbro.

    

   Forslag til aflyst areal er vist på oversigtskortet (bilag 1), og omfatter matrikel nr. 5 bp Vejrum By. Aflysningen af lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus, og området forbliver i byzone.

    

   Beslutningen om at aflyse en del af eller en hel lokalplan træffes på tilsvarende vis, som når kommunen udarbejder en ny lokalplan. Aflysningen af Lokalplan nr. 31 kan derfor først ske efter mindst 8 ugers høring, hvor ejerne af ejendommen har mulighed for at udtale sig. Aflysningen er endvidere et retsligt spørgsmål, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

    

   Fremtidige planforhold

   Hvis lokalplan nr. 31 aflyses på matr. nr. 5 bp, Vejrum By, gælder herefter alene de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet samt kommuneplanens rammebestemmelser.

    

   Området vil herefter være omfattet af Kommuneplanens rammeområde VEJR.C1.01 der fastlægger anvendelsen til bycenter med blandet bolig og erhverv. Af kommuneplanens generelle rammebestemmelser er det fastlagt, at området kan anvendes til Dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning efter kriterier i rammer for detailhandel. Miljøklassen for området er 1-3.

    

   Fremtidige anvendelser af ejendommen vil alene kunne ske i overensstemmelse med kommuneplanen. Fremtidige, konkrete projekter skal vurderes for at afklare, om der er pligt til at vedtage en ny lokalplan. Byrådet kan jf. planlovens § 12 modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Forudgående offentlighed                                                

   Aflysningen af lokalplanen forudsætter ikke en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der ikke skal foretages en forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23c.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Delegation

   Byrådet besluttede den 22.maj 2013 (sag nr. 10), at vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af lokalplaner uden kommuneplantillæg, der er af mindre betydningsfuld karakter, og som ikke har principiel betydning for kommunen, uddelegeres til Teknisk Udvalg. Jf. Naturstyrelsens svarmail til Viborg Kommune af 30. oktober 2013 er aflysninger af lokalplaner også omfattet af delegationen.

    

   Forvaltningen vurderer, at forslag til aflysning af lokalplan nr. 31 på matr. nr. 5 bp er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af forslag til aflysning af lokalplanen og den endelige vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

    

   Hvis der ikke indkommer indsigelser eller bemærkninger i den offentlige høringsperiode er beslutningskompetencen uddelegeret, så aflysningen af lokalplanen kan endeligt vedtages af forvaltningen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at forslag om aflysning af lokalplan nr. 31 på matr. nr. 5 bp sendes i 8 ugers høring, og

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Indstillingen blev godkendt.

 • 5 Igangsætning af tillæg nr.1 til lokalplan nr.93A Asmildkloster Landbrugsskole
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Asmildkloster Landbrugsskole har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for udvidelse af landbrugsskolens faciliteter, så de kan dække de behov, der opstår i takt med skolens stigende elevtal.

    

   Oversigtskort er i bilag 1

   Forslag til helhedsplan er i bilag 2

     

   Projektforslaget

   Forslaget til helhedsplan for området, optimerer udnyttelsen af de eksisterende arealer og stiller forslag om nybyggeri, som samlet set skaber en mere intim og sammenhængende skole.

    

   Forslagets væsentligste træk er:

   ·           At nedrive den eksisterende hal

   ·           At nedrive den nedslidte og utidssvarende elevfløj længst mod vest.

   ·           At opføre nye elevboliger og undervisningslokaler i 3 etager mod lavestliggende terræn for at udnytte det eksisterende terrænforhold.

   ·           At opføre en ny hal/auditorium i forbindelse med elevboliger og undervisningslokaler og i tilknytning til skolens eksisterende udendørs idrætsfaciliteter

   ·           At nybyggeriets afgrænsning mod vest følger søbeskyttelseslinien.

    

   Bebyggelsesprocenten efter nedrivning og nybygninger vil blive ca. 25. Gældende lokalplan tillader en bebyggelsesprocent på 50.

       

   Planforhold

   Lokalplan

   Landbrugsskolen er omfattet af Lokalplan 93A.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan på følgende områder:

   ·           Byggefeltet overskrides ved placeringen af den nye hal

   ·          Ønsket om tre etager mod lavestliggende terræn mod tilladte 2 etager med udnyttet tagetage.

    

   Kommuneplan

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

    

   Søbeskyttelselinie

   Projektets forslag om terrænændringer og befæstet areal indenfor søbeskyttelseslinien, vil kræve en særskilt dispensation. Det er forvaltningens vurdering, at en dispensation vil ligge indenfor rammerne af sædvanlig praksis.

      

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   ·           At byggefeltet A1 udvides som vist på bilag 3.

   ·           At ny bebyggelse indenfor byggefelterne A1 og A2 skal opføres med fritlagte kælderetager hvor terrænforholdende giver mulighed for det, så bebyggelsen fremtræder som 3 etager mod den lavestliggende del af grunden.

   ·           At det tillades bygningsdele kan udføres i andre materialer end rød tegl, for eksempel træ, metal og glas.

   ·           At det præciseres, at facader skal fremstå som en helhed og have et sammenhængende farvevalg for facadelængden under ét.

   ·           At solceller kan integreres i tagflader og at tage kan udføres som grønne tage beklædt med mos-sedum, græstørv og lignende.

    

   Forslag til udvidelse af byggefelt er i Bilag 3.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planlægningen opstartes                                   medio juni 2014

   Forslag til lokalplantillæg                                   ultimo oktober 2014 

   Endelig vedtagelse                                                    ultimo januar 2015

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Indstillingen blev godkendt.

 • 6 Projekter i Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder mm.

    

   Der er på anlægsbudgettet for 2014-2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 46 mio.kr. til projekter i Viborg Baneby. Beløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastruktur, til jordkøb og anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.

    

   Udvalget har på mødet den 30. april 2014 reserveret 42 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af kickstartprojektet Viborg Banebro. Af det resterende rådighedsbeløb er 2 mio. kr. afsat i 2014. Forvaltningen ønsker 1,2 mio. kr. heraf frigivet til det videre arbejde med realisering af områdets infrastruktur. Dette arbejde forventes at omfatte:

   ·           udarbejdelse af skitseprojekter for infrastruktur, f.eks. Hærvejen, den Grønne Sti og fordelingsvejen på banetracéen som forberedelse til planlægning og anlægsprojekter

   ·           fastlæggelse af udgiftsfordeling mellem bygherrer og kommunen vedrørende etablering af områdets infrastruktur

   ·           mindre anlægsprojekter samt

   ·           udarbejdelse af ansøgning om støtte til byfornyelse

   De afsatte midler vil gå til hhv. anlæg, administrativ tid og ekstern bistand.

    

   Byfornyelse

   Som nævnt ovenfor foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en ansøgning om støtte til byfornyelse med udgangspunkt i Viborg Baneby.

    

   Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsætter årligt en pulje på 60 mio. kr. til støtte af områdefornyelse, heraf er 25 mio. kr. forbeholdt større byer (herunder Viborg), socialt belastede, nyere boligområder samt ældre og nedslidte erhvervs- og havneområder.

    

   Der kan søges om op til 10 mio. kr. i støtte til et projekt. Støttebeløbet må maksimalt udgøre 1/3 af den offentlige investering i området, så opnås der støtte på 10 mio. kr., skal kommunen selv investere mindst 20 mio. kr. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen bliver endvidere låneberettiget med 95 %.

    

   Støtten kan blandt andet anvendes til at udarbejde et byfornyelsesprogram, inddrage områdets interessenter, etablere torve, pladser og opholdsarealer samt kulturelle og særlige boligsociale og trafikale foranstaltninger. I Viborg Baneby kan det f.eks. omfatte anlægsudgifter til dele af Hærvejen, Den Grønne Sti, til indretning af et kulturelt mødested, f.eks. i Remisen og/eller rekreative faciliteter ved Søndersø.

    

   For at komme i betragtning til støtte skal der udarbejdes en ansøgning, der beskriver området, dets problemer og ressourcer. Forvaltningen forventer at indhente ekstern bistand hertil.

    

   Når der er udarbejdet et forslag til ansøgning om byfornyelse, vil denne blive forelagt udvalget til godkendelse, før den fremsendes til ministeriet. Næste ansøgningsfrist er 7. januar 2015.  

    

    

    

   Finansiering

   Udgifterne til ovennævnte aktiviteter kan finansieres af det rådighedsbeløb på 2 mio. kr., der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til ”Viborg Baneby – projekter”.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”infrastrukturprojekter - Viborg Baneby” med rådighed i 2014, og

   at anlægsudgiften på 1.200.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”infrastrukturprojekter - Viborg Baneby” med rådighed i 2014, og

   at anlægsudgiften på 1.200.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet.

 • 7 Byzonetilladelse for tæt-lav boligbebyggelse ved Nørregade i Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 30. april 2014 (sag nr. 11) at udarbejde et forslag til byzonetilladelse til opførelse af ny tæt-lav boligbebyggelse på Nørregade 48 i Bjerringbro, og at forslaget blev sendt i 14 dages høring.

    

   Oversigtskort er i bilag 1, og projektmateriale er i bilag 2.

    

   Høringssvar

   Forslag til byzonetilladelsen har været i høring fra den 8. maj til den 21. maj 2014. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar fra EnergiMidt og en nabo. Høringssvarene kan ses i bilag 4.

    

   EnergiMidt bemærker, at de på matrikel nr. 8agp, Hjermind By, Bjerringbro, som ligger nordvest for projektejendommen, har placeret et teknikhus til fiberbredbånd med et ventilationsanlæg. Ventilationen er vendt bort fra projektejendommen og er monteret med en dæmper, så den overholder krav til støj i området. EnergiMidt forventer, at ventilationsanlægget kan blive stående i forbindelse med udstedelsen af byzonetilladelsen, og at de nye boliger på projektejendommen bør være bekendt med den gene, som teknikhuset kan forårsage.

    

   Forvaltningen har taget kontakt til EnergiMidt, som oplyser, at høringssvaret er en orientering således at bygherrer er bekendt med, at teknikhuset trods dæmper kan forårsage støjgener for særligt den bolig, der placeret i det nordvestlige hjørne af projektejendommen. Forvaltningen foreslår, at der i byzonetilladelsen tilføjes et vilkår om, at boliger tæt på teknikhuset skal tilføjes støjdæmpende foranstaltninger, hvis det konstateres, at støj fra ventilationen i forhold til boligformålet ikke kan overholdes. 

    

   Nabo bemærker, at da der skal bygge på 3 sider af grunden ønskes orientering om nedbrydning og nedrivningen af de eksisterende bebyggelser på projektejendommen. I skel på nabogrunden står hæk, mure og bygninger, hvorpå nabo har beplantning. Naboen ønsker at blive kontaktet, så ny beplantning kan koordineres. Forvaltningen foreslår, at bygherres arkitekt tager kontakt til nabo i forbindelse med byggetilladelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at der gives en byzonetilladelse til det ansøgte projekt med vilkår om støjdæmpende foranstaltninger som beskrevet i sagsfremstillingen

    

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Indstillingen blev godkendt.

 • 8 Vej- og lokalplanforhold ved Kornmarken/Havelund i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Kommunen har modtaget en henvendelse fra grundejerforeningen Kornmarken (den sydlige), om Kommunen ville afholde et møde med beboerne fra Kornmarken og beboerne fra Havelund med henblik på, at beboerne kunne få afklaret spørgsmål omkring grundejerforening og vejforhold. Kornmarken har 77 husstande, og Havelund har 15 husstande.

    

   Byrådet godkendte byggemodning af Havelund i Viborg, den 25. april 2012 (sag nr. 112).

    

   I forbindelse med udstykning af Havelund, der er omfattet af lokalplan nr. 135 for et område til boligformål, er vejføringen fastlagt, så det firbenede kryds, der i dag er ved Kastanievej – Boghvedevej – Kornmarken skal ændres til et trebenet kryds så trafikken fra Kornmarken fremover kun er for cyklister. Biltrafikken fra Kornmarken skal så enten køre nordud ad Kornmarken eller igennem Havelund for at komme ud på Kastanievej. Der vedlægges projekttegning fra udstykningen af Havelund som bilag 1.

    

   Lokalplan nr. 135 er udarbejdet i 1995 og udlægger boliggrunde med byggelinje 2 m fra vejskellet. Boligvejen i Havelund er udlagt i en total bredde på 9 m med 5,5 m belægning. Der er herefter 1,75 m i begge sider til fortov og parkering. Vejen er derved smallere end Kornmarken, der er udlagt med 12 m, hvoraf ca. 8 m er asfaltbelagt. Der er fortov i begge sider.

    

   Lokalplan nr. 135 lægger op til, at der kan være en fælles grundejerforening for Kornmarken og Havelund. Kornmarken har i dag en grundejerforening for den nordlige del af området, hvor der er 15 hustande. De øvrige 62 husstande på Kornmarken har mod syd en grundejerforening, hvor der ikke er tinglyst medlemspligt, og hvor alle med undtagelse af en enkelt husstand er medlem.

    

    

   Mødet med grundejerforeningerne blev afholdt den 10. oktober 2013 på Rådhuset, hvor alle beboere på Havelund og Kornmarken var inviteret. Referat fra mødet ses som bilag 2.

    

   På mødet blev det foreslået, at der kun skulle være en stiforbindelse mellem Havelund og Kornmarken, og at vejadgang til Kornmarken skulle begrænses til kun at ske fra den nordlige tilslutning fra Kastanievej, det vil sige uden mulighed for udkørsel gennem Havelund. Oversigtskort fra området ses som bilag 3.

    

   Efter mødet har forvaltningen iværksat høringsproceduren omkring lukning af Kornmarken og ændring af vejforløbet, så der fra Kornmarken kun skal være en udkørsel for biltrafik til Kastanievej mod nord, og at der mellem Kornmarken og Havelund samt Kornmarken syd og Kastanievej kun anlægges stiforbindelse. Forslaget til det nye vejforløb vedlægges som bilag 4.

    

   Alle beboerne på Havelund og på Kornmarken er blevet orienteret om forslaget og har haft en høringsperiode fra den 22. januar 2014 til den 24. marts 2014.

    

   Høringen er formuleret som en høring efter privatvejslovens § 73. Høringen fungerer tillige som en orientering efter planlovens § 20, hvorefter der først kan dispenseres fra en lokalplanbestemmelse, når der er forløbet 2 uger efter skriftlig orientering til ejere og brugere i det berørte område – med mindre Kommunen skønner at en orientering er af underordnet betydning.

    

   Af de 92 husstande har 35 husstande fra Kornmarken skrevet under på en underskriftsindsamling, hvor de gør indsigelser mod lukningen for kørende trafik imellem Kornmarken og Havelund. En enkelt har indsendt bemærkning om, at man ønsker at fastholde de eksisterende forhold for at undgå den længere køretur nordud af Kormarken, og fordi det ikke menes at medføre forbedrede forhold for cyklister. Ud fra referat og indtrykket fra mødet på rådhuset vurderer forvaltningen, at de fleste beboere i de to områder går ind for den af Kommunen foreslåede løsning.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovgrundlag

   Projektet forudsætter at en del af den private fællesvej Kornmarken nedlægges over en strækning på ca. 40 m. En privat fællesvej skal helt eller delvist opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vej-adgang. Den skal også helt eller delvist opretholdes, hvis den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Dette fremgår af privatvejslovens § 72, stk. 2.

    

   En beslutning om at nedlægge en privat fællesvej efter privatvejslovens § 72 medfører, at eventuelle rettigheder, herunder hævdvundne rettigheder, bortfalder, hvis tilladelsen udnyttes.

    

   I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller fysisk etableres forhold i strid med bestemmel-serne i en offentliggjort lokalplan, med mindre der er meddelt dispensation efter reglerne i §§ 19 eller 40. Der kan kun dispenseres, hvis det ansøgte ikke strider mod lokalplanens principper.

    

   Planmæssige forhold

   Vejprojektet er i strid med § 5.4 i lokalplan 135, som er gældende for Havelund og den sydlige stikvej på Kornmarken. Her står:

   ”Lokale boliggader, der er sideveje til den gennemgående boligvej, skal udlægges med en bredde på min. 7,0 m efter principperne på lokalplanens kortbilag. Lokale boligveje må ikke etableres som blinde veje og skal indeholde små lokale torverum,”

   Vejprojektet er efter samme lokalplan endvidere i strid med anvendelsesplan, lokalplanens kortbilag nr. 2 som ses som bilag nr. 5.

    

   Det betyder, at der skal gives dispensation til følgende forhold:

   ·           at der ikke anlægges torv mellem Havelund og Kornmarken.

   ·           at der ikke åbnes for biltrafik mellem Havelund og Kornmarken, således at adgangen mellem Kornmarken og Havelund kun bliver for gående og cyklende og

   ·           at der bliver en blind boligvej på Havelund med adgang til 3 boliger.

    

   Trafikale forhold

   Projektforslaget (bilag 4) er godkendt af Politiet i forhold til trafiksikkerhed.

     

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at der ikke er offentligretlige hensyn, der taler imod nedlæggelsen. Forvaltningen vurderer desuden, at vejen ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller af vigtighed for en ejendom.

    

   Endvidere vurderer forvaltningen, at det ikke er i strid med principperne i lokalplanen at dispensere.

    

   For en tilladelse og dispensation til projektet taler, at biltrafik på Kornmarken ledes ud af området på den stamvej, der er dimensioneret til formålet, samt at cyklende og kørende trafik adskilles på strækningen mellem Havelund og Kornmarken.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg beslutter, at meddele tilladelse med hjemmel i privatvejslovens § 72 til at nedlægge privat fællesvej mellem Havelund og Kornmarken og ca. 40 m af Kornmarken ved den sydlige tilslutning til Kastanievej(som vist på bilag 4), så disse består som cykelsti (privat fællessti), og

    

   at Teknisk Udvalg beslutter at meddele dispensation med hjemmel i planlovens § 19, til at lukke for gennemkørsel mellem Kornmarken og Havelund.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Sagen blev udsat.

   -

 • 9 Iværksættelse af trafiksikkerhedsarbejder i 2014 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I budgettet for 2014 er der afsat 4.946.000 kr. til ”arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan”. Desuden er der i budget 2014 afsat 500.000 kr. til Sct. Mathias Port, hvor der gennemføres en planlægning af behov og ønsker, samt udførelse af en første etape, idet der i overslagsårene også er afsat midler hertil.

    

   De årlige beløb, der er sat af til trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger, har taget udgangspunkt i trafiksikkerhedsplanens projektliste, hvor de fleste fysiske forslag er realiseret.

     

   Siden trafiksikkerhedsplanen blev lavet, er der opstået yderligere behov for forbedringer, som kan opdeles i fem hoveddele:

   1.   Dumpen – Sct. Mathias Port – et forsøg på at formindske den gennemkørende trafik

   2.   Trafiksanering på Gl. Århusvej mellem Marsk Stigs Vej og Lyngvej i forbindelse med etablering af oplevelsescenter på Sønæs samt etablering af ny dagligvarebutik i vest siden ved Lyngvej

   3.   Forbedring af stoppesteder for den kollektive trafik i Kommunen, så passagererne ikke skal stå ude på vejanlægget på grund af manglende fliser eller kantste

   4.   Listen over øvrige nye ønsker til forbedring af trafiksikkerheden

    

   Ad 1. Dumpen – Sct. Mathias Port

   Viborg Kommune fik i 2013 en tilladelse fra Midt og Vestjyllands Politi til -som forsøg - at lukke Dumpen for gennemkørende biltrafik ved at etablere en midlertidig lukning ved Sct. Mathias Gade ved hjælp af en låsbar kæde. Denne løsning blev valgt, så hotellet og andre i Sct. Mathias Port kunne åbne for trafik til Dumpen i forbindelse med bustrafik til hotellet, hotelgæster, der skal ledes ned til hotellets P-plads i Dumpen og i tilfælde af varekørsel med biler, der ikke kan vende i Sct. Mathias Port. Denne midlertidige løsning ønskede politiet imidlertid ikke at fortsætte i en længere periode og den låsbare kæde er derfor afmonteret igen, således at der nu foregår en del utilsigtet trafik over Sct. Mathias Port. Det betyder, at sigtet med at fredeliggøre Sct. Mathias Port ikke er opfyldt i dag, hvor den utilsigtede bilkørsel foregår mellem cyklende, gående og personer, der gør ophold i udemiljøet hos restauranter og butikker.   

    

   For at gennemføre ønsket om at Dumpen og Sct. Mathias Port skal friholdes for gennemkørende trafik og intentionen om at skabe et gågadelignende miljø i Sct. Mathias Port foreslår forvaltningen, at der opsættes to styrebare stelere i den nordlige del af Dumpen ved indgangen til Sct. Mathias Port. Stelerne kan sænkes, når der er behov for at få varetransporter igennem, og når gæster til Palads Hotel skal til og fra p-pladsen ved hotellet. Desuden foreslås, at der iværksættes en begyndende planlægning for indretning og benyttelsen af selve torvet/gågademilljø i Sct. Mathias Port.

    

   Ovennævnte tiltag foreslås iværksat indenfor det afsatte rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet for 2014 på 502.000 kr. til den fremtidige anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet, således at der fortsat vil være en mindre del af det afsatte beløb tilbage til at kunne begynde på at lave en samlet plan for Sct. Mathias Port og Hjultorvet. I 2015 og 2016 er der yderligere afsat henholdsvis 300.000 kr. og 7 mio. kr. til Sct. Mathias Port, så den del af Sct. Mathias Gade kan komme til at indgå som en naturlig del af gågadenettet.

    

    

    

   Ad 2. Trafiksanering på Gl. Århusvej

   I dag er Gl. Århusvej en forholdsvis bred indfaldsvej til Viborg fra syd, og der er på grund af den store bredde aftalt med politiet, at afmærke vejen med en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t, som er 10 km højere end den gældende hastighedsgrænse inden for byzonetavlerne. I forbindelse med ændringerne ved Sønæs vil det af trafiksikkerhedsmæssige årsager være hensigtsmæssigt/nødvendigt:

   at    etablere et helleanlæg ved indkørslen til den nye P-plads på Sønæs lidt nord for Lyngvej. Helleanlægget skal udformes således, at der kan laves venstresvingsbaner til både P-pladsen ved Sønæs og til den kommende dagligvarebutik på vest siden af Gl. Århusvej, som er under etablering og,  

   at    etablere parkering langs Gl. Århusvej mellem det nye helleanlæg og Søndre Alle / Sønæsvej med henblik på yderligere p-kapacitet ved arrangementer ved Sønæs. Parkeringen kan ske ved at lave p-lommer langs vejen omkranset af vejindsnævringer forskudt i forhold til hinanden, så der bliver to lommer i østsiden og en i vestsiden mellem de to i østsiden.

   at    foreslå politiet, at hastigheden nedsættes til 50 km/t på Gl. Århusvej på den aktuelle strækning.

    

   Ændringen af vejforholdene vil overslagsmæssigt kunne laves for 500.000 kr.
   Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat et rammebeløb på 3.946.000 kr. til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Forvaltningen foreslår, at mulighederne for at gennemføre disse anlægsarbejder i 2015 eller måske 2016. Dog bør helleanlægget ved den nye P-plads etableres samtidigt med etablering af den nye dagligvarebutik, dvs. i 2. halvår af 2014.

   Der er samtidigt et stort behov for at forbedre vejafvandingen langs Gl. Århusvej. Der er ofte efter regnskyl store vandmængder på vejen, der kan give nogle farlige situationer for bilisterne. Der foreligger nu et foreløbigt projekt på løsning heraf. Løsningen bør realiseres i følgende etaper:

   1.    Etablering af ny regnvandsledning inkl. vejbrønde langs østsiden af Gl. Århusvej. Regnvandsledningen kan etableres som en forlængelse af det arbejde, der er sat i gang med etablering af regnvandsledninger mellem Søndersø og byområderne vest for søen. Ledningen kan evt. på delstrækning blive en åben kanal.

   2.    Langs vest siden af Gl. Århusvej ligger et ældre vejafvandingssystem. Derfor er der behov for at få dette anlæg tv-inspiceret. Dette kan gøres for en overslagspris på 55.000 kr.

   3.    Vejvandet fra vest siden af vejen skal ledes over mod ledningssystemet langs østsiden, så der kan blive behov for at etablere ledninger på tværs af vejen, og dette skal undersøges i forbindelse med analysen af ledningerne i vest siden (punkt 2). En løsning på vejafvandingen forventes at koste 645.000 kr.

    

   I bilag 1 er projektforslaget til helleanlæg og parkering på Gl. Århusvej vist. 

    

   Ad 3. Forbedring af stoppesteder for den kollektive trafik

   Ved en del stoppesteder i Kommunen mangler der fliser og kantsten. Nogle af disse steder giver det problemer for både busserne og passagererne. For at løse dette foreslås, at der afsættes 250.000 kr. til etablering af fast belægning ved nogle af disse stoppesteder.

    

   Ad 4. Listen over øvrige nye ønsker til forbedringer af trafiksikkerheden.

   Gennem de seneste år har forvaltningen lavet lister over de ønsker om forbedringer af trafiksikkerheden, der er indkommet fra borgere og institutioner. Desuden er der en liste med tilsvarende ønsker i trafiksikkerhedsplanen.

   De to lister er angivet i bilag 3.

    

   Forvaltningen foreslår at udvalget drøfter om et eller to af disse forslag skal gennemføres i 2014.

    

   Udgifter i alt

   Udgifterne til de 5 forslag kan således opgøres til:

    

   tabel 1 

    

   Beskrivelse

   Anlægsbevilling 2014 kr.

   1

   Lukning af Dumpen for biltrafik samt begyndende planlægning af Sct. Mathias Port.

   502.000

   2

   Trafiksanering Gl. Århusvej, incl. vejafvanding og tv inspektion af ledninger            

   1.200.000

   3

   Stoppesteder

   250.000

   4

   Trafiksikkerheden – forbedringer i 2014 (mindre projekter)

   150.000

    

   Projekter i alt

   2.102.000

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at de foreslåede anlægsprojekter, der er beskrevet i ad 1 til ad 4 iværksættes,  

    

   at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 2.102.000 kr. til projekterne som vist i tabel 1 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgifterne på 502.000 kr. vedr. fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014 afsat til formålet, og

    

   at anlægsudgifterne på 1.600.000 kr. (tabel 1 – 2 til 4) finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014 til arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Udvalget vedtog at foretage en fornyet drøftelse af prioriteringen i forhold til anlæg vedr. trafiksikkerhed.

 • 10 Projektforslag for etablering af et nyt 4-benet signalanlæg ved Holstebrovej/Falkevej i Viborg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog den 11. december 2013 lokalplan 402 for et område, der er beliggende Holstebrovej 6 i Viborg. Området har tidligere tilhørt DSB og været anvendt som remise for deres busser. Ifølge lokalplanen kan området nu anvendes til centererhverv og vejadgangen til området ske fra et nyt lysreguleret kryds på Holstebrovej/Falkevej.

    

   Bygherrens anlægsarbejder på selve området er gået i gang. Det er aftalt mellem Viborg Kommune og bygherren, at bygherren skal betale for etablering af signalanlægget i det nye 4 – benede kryds.

    

   Arbejderne med etablering af krydset ønskes nu iværksat. Det er aftalt med bygherren, at Kommunen erhverver de nødvendige arealer, der er behov for til anlæggelse af det nye kryds, idet disse arealer fremtidig bliver en del af det kommunale vejareal. Der er således behov for at udvide Falkevej i begge sider syd for Holstebrovej for at få plads til de nødvendige kørespor og cykelstier. Det drejer sig om ca. 105 m2 af matr.nr. 15bs Viborg Markjorder (vestlig side af Falkevej) og ca. 65 m2 af matr.nr. 19g Viborg Markjorder (østlig side af Falkevej). Arealerne vil være nødvendige for forandring af krydset og skal derfor enten eksproprieres eller købes.

    

   I forbindelse med anlæggelse af det nye kryds, foreslår forvaltningen, at Kommunen afholder udgifter til etablering af nogle ekstra faciliteter ved signalanlægget. Det er f.eks. overvågning af signalanlægget på samme måde som Kommunens øvrige signaler i Viborg, etablering af akustiske signaler og ledelinier for synshandicappede samt nogle ekstra helleanlæg, der skal regulere til- og frakørsel fra området syd for Holstebrovej som tidligere blev brugt til bilhandel.


   Der vil også være behov for at ændre gadelyset på denne del af Holstebrovej som følge af anlæggelse af det nye signalregulerede kryds. Flytningen af lysmaster ved det nye signalregulerede kryds betales af bygherren. Derudover er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at renoverer det gadelysanlæg, der er i umiddelbar forlængelse af det nye signalregulerede kryds. Disse ekstra arbejder på gadelyset vil omfatte en fornyelse af et gammelt udstyr, samt kabellægning af tændkabler til gadelysanlægget.

    

   Projektet for det nye 4-benede signalregulerede kryds fremgår af bilag 1.

    

   Kommunen vil i givet fald få følgende udgifter til etablering af anlægget:

    

   Arealerhvervelse: køb af ca. 160 m2 på de to sider af Falkevej:          70.000 kr. 

   Fornyelse af gadelysanlægget (Viborg Kommunes andel):                 300.000 kr. 

   Etablering af overvågning af signalanlægget:                                     35.000 kr.  

   Etablering af akustiske signaler i anlægget:                                       15.000 kr.

   Etablering af ledelinier:                                                                    40.000 kr.

    

   Samlet udgift:                                         460.000 kr.

    

   Der er på anlægsbudgettet for 2014 afsat 4.946.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden. Forvaltningen foreslår, at der frigives 460.000 kr. til dette projekt.

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at projektforslaget for et nyt signalreguleret krydset Holstebrovej/Falkevej/ ny vej til det tidligere garageanlæg godkendes,

    

   Desuden foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte ekspropriation af de i punktet nævnte arealer, hvis det ikke er muligt at købe dem,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 460.000 kr. til kontoen ”Holstebrovej-Falkevej – ombygning af vejkryds” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at anlægsudgiften på 460.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af et rådighedsbeløb på kontoen ”Afledet af trafiksikkerhedsplan”

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte ekspropriation af de i punktet nævnte arealer, hvis det ikke er muligt at købe dem,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 460.000 kr. til kontoen ”Holstebrovej-Falkevej – ombygning af vejkryds” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at anlægsudgiften på 460.000 kr. i 2014 finansieres ved frigivelse af et rådighedsbeløb på kontoen ”Afledet af trafiksikkerhedsplan”

    

    

   Endvidere besluttede Teknisk Udvalg at projektforslaget for et nyt signalreguleret kryds Holstebrovej/Falkevej/ ny vej til det tidligere garageanlæg godkendes.

 • 11 Vision vedr. cykelstier - Den Midtjyske Cykelstjerne - visionen fortsætter
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede i sit møde den 5. marts 2014 i sagen om politisk visioner for Teknisk Udvalgs område (sag nr. 1) at drøfte de fremtidige visioner vedr. cykelstier. Drøftelsen skulle ske ved at forvaltningen forelægger et oplæg om ”Den midtjyske cykelstjerne” – status og perspektiver

    

   Projektet ”Den Midtjyske Cykelstjerne” har til formål at skabe et sammenhængende cykelstisystem omkring Viborg. Projektet er opdelt i en række delprojekter, som alle består af en eller flere faser. Desuden er det et projekt, der vil komme til at foregå over en længere tidsperiode, idet der fortsat er behov for en del stianlæg for at få hele Den Midtjyske Cykelstjerne etableret.

    

   Arbejderne med den Midtjyske Cykelstjerne startede således med ansøgning fra Viborg Kommune til Vejdirektoratet i 2009, hvor Viborg Kommune fik et ret stort tilskud fra den nye cykelpulje, som var en del af aftalen om En Grøn Transportpolitik, oprettet af Folketinget. Viborg Kommunens ansøgning blev godt modtaget og gav 12 mio. kr. i støtte fra Staten til etablering af cykelstier. Støtten udgjorde i 2009-puljen 30 % af anlægsoverslaget til stierne. Med ansøgningen og modtagelsen af støtten begyndte de seneste års anlægsarbejder med at etablere et sammenhængende stinet omkring Viborg under navnet Den Midtjyske Cykelstjerne.

    

   Etableringen af stierne, som fik tilskud i den første pulje i 2009, har taget længere tid end forventet, men i løbet af sommeren 2014 forventes de at være færdig.

    

   I årene 2012 og 2013 har Viborg Kommune ligeledes modtaget statstilskud på hhv. 3,1 og 2 mio. kr. svarende til 40 % af anlægsoverslaget. Disse stier er også en del af ”Den Midtjyske Cykelstjerne”, som i øvrigt har fået sit eget logo, der bruges på breve, artikler, skilte og andet materiale, der fortæller om dette sammenhængende cykelstinet i Viborg Kommune. Derudover er også etableret stier, som ikke har fået tilskud fra den statslige cykelpulje.

    

   Borgerne har været meget glade for de stier, der indtil nu er etableret, og der er stadig mange ønsker om at få etableret stier. Alle disse ønsker fra borgerne er registreret og senest forelagt Teknisk Udvalg på mødet den 5. marts 2014.

    

   Når den første del af det store net nu er færdig, skal der laves en evaluering af arbejderne. Evalueringen forventes at være færdigt sidst på året.

    

   Den Midtjyske Cykelstjerne har centrum på Banegårdspladsen i Viborg. Herfra går der foreløbig cykelstier til følgende byer:

   ·     til Løgstør via bl.a. Løgstrup, Skals, Skrinstrup, Møldrup og Hvam (Himmerlandsstien).

   ·     til Herning via Hald Ege, Skelhøje, Frederiks, Karup og Kølvrå (Alhedestien)

   ·     til forskningscentret i Foulum via cykelstier på Randersvej og rute 16 mod Ørum. (Foulumstien)

   ·     til Hammershøj og Vorning via Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro, Ørum, Mollerup, Kvorning (Nørreåstien)

   ·     til Vammen via Rødding (Vammen Stien)

    

   Inden sommerferien opstilles en ”Mangepilsvejviser” på Banegårdspladsen i Viborg, der viser de mange muligheder, der er for at bruge cyklen til pendling mellem arbejde og bopæl, til oplevelsesture i by og på land samt for turisterne, der gerne vil opleve Viborg Kommune på cykel.

    

   Status for de enkelte stianlæg i hele Kommunen er opsummeret herunder og består af flg. stier og delstrækninger af stier:

    

   1.  Himmerlandsstien blev færdig i foråret 2014, der mangler dog fortsat vejvisning

   2.  Færdiggørelse af Nørreåstien, som fremover hedder Nørreå ruten skete i 2013. Der mangler kun den sidste vejvisning i denne omgang. Men i Ørum er der stadig to stykker af den tidligere jernbane, der bør medtages i det samlede rutenet

   3. Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks blev færdig i 2012, så der nu også er stiforbindelser til Grønhøj og Havredal

   4. Foulum – stien kommer fremover til at hedde Foulumruten, og vejvises helt til Ørum fra Viborg gennem Foulum, da det sidste stykke på hovedvej 16 (statsvej) endnu ikke er lavet. Vejvisningen etableres i 2014

   5. Vammenruten blev færdig i 2013, vejvisningen er sat op i 2014

   6. Skolesti fra Brandstrup til Rødkærsbro er færdig

   7.   Stier ved og stibro over Gudenåen i Bjerringbro er færdig

   8.   Nørreåstien mellem Gl. Århusvej og Vinkelvej i Bruunshåb er færdig med ny belægning

   9.   Skolesti mellem Vroue og Vridsted er under planlægning. Der er meddelt anlægsbevilling (en del af Veststien)

   10. Skolesti mellem Vorning og Hammershøj er under anlæggelse

   11. Skolesti på Uglehøjvej mellem Hjarbæk og Himmerlandsstien er under anlæggelse

   12. Skolesti på Hovedgaden (nord) fra Låstrup ved Løgstørvej til Skals er under projektering, og der er meddelt anlægsbevilling.

   13. Skolesti på Vibevej i Kølvrå og 2-1-vej på Åvej i Karup er under planlægning/anlæggelse, og der er meddelt anlægsbevilling.

   14. Stibro ved Engvej vest for Bjerringbro er under planlægning, og der er meddelt anlægsbevilling. Stiforbindelsen indgår som en af de sidste etaper i visionen om et ”ottetals” stisystem i og omkring Gudenåen ved Bjerringbro sammen med de allerede etablerede stibroer ved Kjælling Høl øst for Bjerringbro og Møllebækken i Bjerringbro by.

     

   Kommende etaper i udviklingen af Den Midtjyske Cykelstjerne kunne være:

   15. Gudenåruten ved Bjerringbro

   16. Veststien, fra Viborg mod Holstebro

   17. Tangeruten, del af den regionale stirute 16

   18. Stier langs dele af Løgstørvej

   19. Stier langs rute 26

   20. Stirute mellem Viborg – Rødkærsbro og Bjerringbro via Brunshåb, Rindsholm og Sdr. Rind. Dele heraf er etableret.

   21. Stiforbindelser mellem de enkelte grene i cykelstjerne, så man kan komme på tværs af byen langs stirute uden at skulle ind til centrum af stjernen. Det kunne f.eks. være stiruter rundt om Viborg

   a.  Den første af disse stiruter er under etablering. Det er stirute 800, Viborg Rundt, som forløber i udkanten af Viborg by. Der bruges mindre veje og eksisterende stianlæg så der er kun brug for vejvisning i første omgang. Kan senere forbedres ved anlæg af flere stianlæg på delstrækninger

   22. Etablering af egentlig sti på den strækning af Røddingvej, hvor der i dag kun er kantbaner. (der er ansøgt om puljemidler til denne strækning hos Staten i puljen for 2014)

   23. Generel renovering af Alhedestien på strækningen i Kommunen med ny belægning og større befæstet eventuelle nye ønsker

   24. Øvrige ønsker fra borgere, jfr. Bilag 2

   I Teknisk Udvalgs møde den 5. marts 2014 (sag nr. 14) blev det besluttet at prioritere følgende cykelstiprojekter (uprioriteret rækkefølge) i forbindelse med fremsendelse af ansøgning til Statens cykelstipulje:

    

   ·       Ørum skole - Burrehøjvej ved Foulum

   ·       Mønsted skole Langgade-Mønsted Skovvej

   ·       Sti over Tange sø

   ·       Røddingvej mod Viborg (delstrækning, hvor der alene er kantbane)

   ·       Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro

   ·       Gl. Ålborgvej i Viborg by

   ·       at deltage i projekt med Herning Kommune om fælles ansøgning til Statens Cykelpulje vedrørende opgradering af Alhedestien mellem Herning og Viborg med indsats i Karup By.  

   Status for sammenhængende vejvisning langs ”Den midtjyske Cykelstjerne”

   a. De nye ruter, der etableres i cykelpulje 2009, tavler er under opsætning

   b. Opdatering af stivejvisningen langs de eksisterende nationale stiruter, tavle opsætningen pågår:
                  N2 Nørre Ørum – Tindbæk
                  N3 Hærvejsruten gennem Viborg Kommune
   (disse to nationale stiruter omlægges samtidig en smule i Viborg Kommune, så de kommer forbi Banegårdspladsen)

                      c. Opdatering af regionale ruter, tavlearbejdet pågår på

                                     21 Alhederuten
   35 Himmerlandsstien
   16 Tangeruten

    d. Opdatering af større lokale ruter, tavlearbejdet pågår på
     807 Nørreåruten
     803 Vammenruten
     805 Foulumruten
     800 Viborg Rundt 

    

   I de første etape – der har fået puljemidler fra Cykelpuljen 2009 – har der hen gennem arbejdet vist sig at være behov for justeringer af delprojekterne, ligesom der er kommet flere ændringer, der løbende skrevet ind i afrapporteringerne til Vejdirektoratet i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud. 

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at sagen drøftes

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg drøftede sagen.

 • 12 Indkøb af Rejsekortudstyr til bybusserne i Viborg samt lokalruter
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede i sit møde den 20 marts 2013 (sag. nr. 22), at Viborg Kommune kun kan anbefale Midttrafiks indførelse af rejsekortet fra 2014, under forudsætning af at problemerne vedrørende teknologien løses, og af at de yderligere omkostninger finansieres over billetpriserne. Efter forhandlinger mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen besluttede Midttrafik efterfølgende at tilslutte sig Rejsekortet. 

   Midttrafik er nu i gang med at gøre det muligt at benytte rejsekortet i Region Midtjylland. Rejsekortet indføres i regionen i etaper, og etapen, hvori Viborg Kommune er med, skal gennemføres i indeværende år.

    

   Det er planen, at der indbygges rejsekortudstyr i bybusserne i løbet af efteråret 2014. Det var ligeledes meningen, a der skulle sættes udstyr i flere af lokalruternes busser. Forvaltningen har imidlertid anmodet Midttrafik om, ar den del udskydes til 2015, idet en del af lokalruterne skal i udbud i 2015 og det ville virke forkert at sætte udstyret i busser, der måske ikke skal være en del af lokalruterne i Viborg Kommune.

    

   Økonomisk betyder denne udskydelse ikke noget for den takt, hvor Viborg Kommune skal betale for udstyret i de busser, som Kommunen er bestiller af. Midttrafik betaler for udstyret via en lånefinansiering, som så over de næste år skal betales af bestillerne.

    

   Udgifterne til indførelsen af rejsekortet kommer altså allerede i år. Det var ikke forventet, da Viborg Kommunes budget for 2014 blev besluttet. Derfor er der i 2014 ikke afsat midler på budgettet til rejsekort udstyret. Forvaltningen foreslår derfor, at den udgift, som Viborg Kommune får til selve udstyret i 2014, finansieres som en anlægsudgift, mens de løbende udgifter i de kommende år indregnes i driftsbudgettet for de efterfølgende år.

    

   I 2014 er udgiften ifølge Midttrafik på 2.353.000 kr., mens den i de kommende år (2015 – 2022) vil være løbende driftsudgifter ca. 1.000.000 kr./år. Den årlige driftsudgift er indarbejdet i budgetrammen fra og med 2015.

    

   Der er i anlægsbudgettet ikke afsat midler hertil i 2014, men beløbet foreslås finansieret ved brug af kassebeholdningen. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at udgiften til rejsekortet indgik i budgetforhandlingerne forud for vedtagelse af budget 2014 - 2017, men på daværende tidspunkt var forventningen som nævnt at denne udgift først kom i senere år.

    

   Transportministeriet har ændret vejafmærkningsbekendtgørelsen. Det betyder, at topskiltene på stoppestederne fremover skal være gule. Indtil da skulle de være gule ved bybustrafikken og blå ved regional- og lokalruterne.

    

   Det vil være en god ide, at renovere stoppestedstavlerne i forbindelse med indførsel af rejsekortet, idet det betyder, at alle stoppesteder skal fastsættes med koordinater, så det nye billetsystem kan udregne prisen for rejsen. Derfor foreslår forvaltningen, at stoppestederne inkl. toptavlerne renoveres nu. Prisen hertil er overslagsmæssigt beregnet til 400.000 kr. idet ca. 250 skilte og standere skal renoveres. Denne opgave forslås løst som en anlægsopgave sammen med Rejsekortprojektet. Arbejdet kan finansieres af det afsatte puljebeløb til "Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan".

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.353.000 kr. til kontoen "Rejsekortet - etablering" med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 2.353.000 kr. til rejsekortet finansieres ved brug af kassebeholdningen i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 425.000 kr. til kontoen "Stoppestedstavler m.v. - renovering" med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 425.000 kr. til stoppestedstavler m.v. i 2014 finansieres af det afsatte puljebeløb til "Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan", og

    

   at driftsrammen til politikområdet Trafik til drift af stoppestedsudstyr forhøjes med 25.000 kr. årlig fra 2015,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.353.000 kr. til kontoen "Rejsekortet - etablering" med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 2.353.000 kr. til rejsekortet finansieres ved brug af kassebeholdningen i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 425.000 kr. til kontoen "Stoppestedstavler m.v. - renovering" med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 425.000 kr. til stoppestedstavler m.v. i 2014 finansieres af det afsatte puljebeløb til "Arbejder afledt af trafiksikkerhedsplan", og

    

   at driftsrammen til politikområdet Trafik til drift af stoppestedsudstyr forhøjes med 25.000 kr. årlig fra 2015.

 • 13 Budgetforslag 2015-2018
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen. Ved udvalgets sidste behandling af budgetforslag 2015-2018 drøftes forslag til:

   -       driftsbudget

   -       nye anlægsønsker

   -       tekniske ændringer i det vedtagne anlægsbudget

   -       Mål og Midler

   -       prioriteringskatalog

    

   Udvalgets budgetbidrag indgår i det materiale, som drøftes på byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

    

   Driftsbudget:

   Forslaget til driftsbudget ses af nedenstående tabel. Forslaget til driftsbudget sammenholdes i tabellen med den samlede budgetramme, der er beregnet ud fra de principper, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8).

    

   Forslag til driftsbudget 2015-2018

   (1.000 kr., 2014-priser)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Grønne områder

   9.035

   9.037

   9.037

   9.037

   Trafik

   131.028

   130.881

   129.675

   129.675

   Kommunale ejendomme

   104

   106

   107

   107

   I alt

   140.167

   140.024

   138.819

   138.819

   Budgetramme i alt

   140.167

   140.024

   138.819

   138.819

   Afvigelse

   0

   0

   0

    

   Tabellen viser, at udvalgets budgetforslag overholder den samlede ramme i hvert budgetår.

    

   Ændringer i budgetforslaget:

   Dokumentation af både budgetrammer og budgetforslag kan ses af bilag 1. I bilaget redgøres for tillægsbevillinger, løn- og prisfremskrivning samt tekniske ændringer, der er indregnet i budgetrammen for de enkelte politikområder. Der redgøres også for alle rammeændringer, som indgår i budgetforslaget.

    

   De øgede udgifter vedr. vejafvandingsbidrag er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

    

   Der er behov for følgende stigning i budgettet til vejafvandingsbidrag. Forøgelsen indgår i de videre budgetforhandlinger jfr. udvalgets beslutning på mødet den 28-05-2014.

    

   Tabel 1

   År (1.000 kr.)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Stigning i Vejafvandingsbidrag

   4.673

   4.953

   5.233

   5.513

    

    

   Anlægsbudget:

   På baggrund af udvalgets drøftelse af nye anlægsønsker på mødet den 28. maj 2014, er der udarbejdet et oplæg til nye anlægsønsker, der kan ses i bilag nr. 2. Oplægget vil indgå i materialet til Byrådets budgetkonference.

    

   Der er desuden udarbejdet forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget, der kan ses som bilag 3 og bilag 4 (bilag 3 samlet basisbudget incl. forventede overførsler fra 2014 og bilag 4 oversigt over de tekniske ændringer). Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 20. august 2014. Forslag til anlægsbudget for jordforsyningen fremgår af bilag 5. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter kan ses af bilag 6.

    

   Der er i 2014 givet en flerårig anlægsbevilling til ”Byggemodning Asmild Mark”. Rådighedsbeløb til anlægsarbejdet i 2015 på 4.3 mio. kr. blev lagt i kassen i 2014, da anlægsbevillingen blev givet med en forudsætning om, at rådighedsbeløbet afsættes i 2015 i forbindelse med budgetlægningen.

    

   Mål og Midler:

   På baggrund af udvalgets forslag til driftsbudget samt udvalgets tidligere drøftelser af fokusområder og effektmål er Mål og Midler nu færdiggjort.

    

   Siden mødet den 28. maj 2014 er materialet a’jourført med målsætning for kommunens fortove og effektmål for kvaliteten af kommunens fortove.

    

   Mål og Midler, der kan ses som bilag 7, viser udvalgets forslag til fokusområder og effektmål, budgetforudsætningerne og de væsentlige budgetændringer, som budgetforslaget indeholder.

    

   Uddybende beskrivelser af de enkelte effektmål kan ses af bilag nr. 8.

    

   Mål og Midler indgår i materialet til byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

    

   Orientering om prioriterings- og effektiviseringskatalog:

   Økonomiudvalget har den 22. januar 2014 (sag nr. 8) besluttet, at der skal udarbejdes et prioriterings- og effektiviseringskatalog til budget 2015-2018 på samlet 75 mio. kr., svarende til 2 procent af kommunens serviceudgifter. Prioriterings- og effektiviseringskataloget kan indeholde forslag til effektiviseringer, strukturændringer, organisationsændringer og besparelsesforslag med servicereduktioner. Der orienteres på mødet om forslagene inden for udvalgets ansvarsområde. Byrådet orienteres om prioriterings- og effektiviseringskataloget den 25. juni 2014, og Økonomiudvalget drøfter på mødet den 20. august 2014, om kataloget skal indgå i den videre budgetproces.

    

   Dialog om budgetforslaget

   Budgetforslaget er drøftet i MED-systemet. Referater/udtalelser fra MED-udvalg vil foreligge på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at forslag til driftsbudget 2015-2018 godkendes,

    

   at budgetrammen til politikområde trafik søges forhøjet som vist i tabel 1,

    

   at udvalget drøfter, hvilke eventuelle nye anlægsønsker, der fremsættes med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference,

    

   at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,

    

   at mål og Midler for udvalgets politikområder godkendes med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference, og

    

   at orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg godkendte:

   - forslag til driftsbudget 2015-2018,

    

   - budgetrammen til politikområde trafik søges forhøjet som vist i tabel 1,

    

   forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i         

     forslaget til basisbudget

    

   - mål og midler for udvalgets politikområder med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference

    

   Endvidere besluttede udvalget at følgende nye anlægsønsker fremsættes med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference: 5 mio. kr. til renovering af veje og stier samt en forhøjelse til 5 mio. kr. til renovering af fortove.

    

   Teknisk Udvalg anmoder om en vurdering af prioritering af placering af tunnel i Karup.

    

   Derudover tog Teknisk Udvalg orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget til efterretning. Forvaltningen udarbejder en oversigt over allerede opnåede effektiviseringsgevinster, herunder konkurrenceudsættelser, kontrakter og rammeudbud. Oversigten sendes til udvalgets medlemmer.

 • 14 Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. maj 2014
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2014 pr. 31. maj 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1) og forbruget pr. 31. maj 2014 (bilag 2) - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. maj 2014.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. maj 2014.

 • 15 Fortrolighed i byggesager
  • Sagsfremstilling

   Udvalgsmedlem Allan Clifford Christensen har ønsket at få en sag på dette udvalgsmøde omkring forvaltningens manglende vilje/evne (bl.a. afledt af offentlighedsloven) til at "beskytte" kommercielle teltudlejeres ingeniørberegninger omkring byggesagsbehandling i for-bindelse med festtelte mm.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 17. september 2008 at digitalisere byggesagsarkivet og give borgerne fuld adgang til dette arkiv - dog foruden fortrolige sager. Herunder be-sluttedes, at samtlige dokumenter i enhver byggesag skal være at finde i det digitale arkiv. Dette dels pga. offentlighed, men også fordi en opdeling i offentlige og ikke-offentlige dokumenter vil medføre behov for dobbelt arkiv.

    

   Byrådet kan i princippet beslutte, at ikke alle dokumenter skal offentliggøres. Men dokumenterne vil stadig kunne begæres udleveret ved en almindelig forespørgsel om aktindsigt.

    

   Offentlighedslovens § 30 har bl.a. flg. bestemmelse:

    

   ”Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om: tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.”

    

   Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter et konkret skøn er

   1) en nærliggende risiko for, at der

   2) påføres den pågældende person eller virksomhed væsentlig økonomisk skade.

    

   De udgifter, som teltudlejeren allerede har afholdt, påvirkes ikke af, at andre får adgang til beregningerne, så det kan udelukkende være spørgsmålet om eventuelle fremtidige mulige indtægter, der er relevant.

    

   Teltudlejerens forretning går ud på at udleje telte, og salg af ingeniørberegninger (til andre teltudlejere) indgår næppe i forretningen. Det må i øvrigt formodes, at teltudlejeren ikke selv har lavet beregningerne, men har fået dem lavet (mod betaling). Der skønnes ikke efter en konkret vurdering at være en nærliggende risiko for, at teltudlejeren går glip at væsentlige indtægter i fremtiden, ved at beregningerne kommer til at fremgå af byggesagen.

    

   Det skal i den forbindelse også tages i betragtning, at sådanne beregninger kan laves af mange firmaer, og det forekommer også ret oplagt, at teltproducenten – i hvert fald i fremtiden – vil levere de pågældende beregninger sammen med teltet i forbindelse med et salg. Med de gældende regler kan en køber ikke bruge teltet uden beregningerne.

    

   Det bemærkes, at der i de offentliggjorte byggesager allerede ligger mange beregninger på byggerier, som ligeledes helt eller delvist kunne tænkes at kunne benyttes af andre.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget tager sagen til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg tog sagen til efterretning.

 • 16 Godkendelse af 2. runde af støtte efter pulje til Landsbyfornyelse
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg godkendte på mødet d. 29.1. principper for anvendelse af pulje til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes indenfor 9 forskellige kategorier.

    

   Puljen rummer 12.3 mio. kr. i 2014. Udvalget besluttede, at der gennemføres to ansøgningsrunder. Den første delpulje blev fastlagt til 6 mio.kr, og ansøgningerne behandles efter først til mølle princippet. Udvalget besluttede desuden, at der senest inden sommeren forelægges udvalget en status på, hvor mange ansøgninger, vi har modtaget, og indenfor hvilke kategorier, de falder. Statusoversigten fremgår af vedlagte bilag.

    

   Som det fremgår af bilaget, har vi modtaget ansøgninger på i alt 7.797.472 kr.

    

   På baggrund af den store interesse for puljen anbefaler forvaltningen, at anden ansøgningsrunde igangsættes indenfor tidligere vedtagne kriterier, således også at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender, at 2. etape at Pulje til Landsbyfornyelse gennemføres.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Indstillingen blev godkendt.

 • 17 Møde med Viborg Udlejerforening
  • Sagsfremstilling

   Viborg Udlejerforening har bedt om møde med udvalget, med henblik på at drøfte diverse forhold om plan og byggeri.

    

   Mødet finder sted kl. 9.00.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget drøfter relevante forhold med Viborg Udlejerforening

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg afholdt møde med Viborg Udlejerforening repræsenteret ved Palle Christiansen, Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning, Mikael Møller, Brøndum Boliger og Henning Filbert, Filbert Group.

 • 18 Meddelelser og gensidig orientering ved formanden om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder 2014
  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Allan Clifford Christensen spurgte til bedre vedligehold udenfor byfornyelsesprojektet i Karup.

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til status på evt. udbygning af rundkørsel ved rute 13 i Møldrup.

    

   Torsten Nielsen spurgte til muligheden for etablering af en p-plads i forbindelse med Himmerlandsstien i Vorde.

    

   Michael Nøhr spurgte til status på Søvej, Skivevej i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen. Forvaltningen inddrager det i et kommende dagsordenspunkt om prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

    

   Teknisk Udvalg er indstillet på en fælles udlandstur med Klima- og Miljøudvalget, som kan planlægges i foråret 2015 - april eller maj 2015.

Tillægsreferat

 • 1 Igangsætning af tillæg til lokalplan 363 for et erhvervsområde ved Nordre Ringvej
  • Sagsfremstilling

   J P Group har ansøgt om at etablere 5 ekstra lagerhaller på adressen Hjulmagervej 2A og 4. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Projektforslaget

   Projektet vil være en udvidelse af den eksisterende virksomhed på adressen Hjulmagervej 2,4 og 19.

    

   Anvendelsen til lager er i strid med gældende lokalplan 363 for et mindre areal, som grænser op til Nordre Ringvej.

    

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan 363 fra 2009.

    

   De 3 lagerhaller på adressen Hjulmagervej 4 vurderes muligt at gennemføre indenfor den gældende lokalplan 363 (delområde III), dog med dispensation til ca. 52% bebyggelse  (mod 50% tilladt).

    

   Imidlertid muliggør lokalplanen ikke de 2 sidste haller i lokalplanens delområde Ib. Dette delområde er udlagt til administrative erhverv med præsentabel beliggenhed mod Nordre Ringvej. Dette skal ses i sammenhæng med naboejendommens anvendelse til revisionsfirma (Ullits & Winther).

    

   Forvaltningen vurderer, at projektet kan realiseres gennem et tillæg til den gældende lokalplan 363.

    

   Kommuneplan

   Hovedparten af virksomhedens areal er i Kommuneplan 2013-2015 udlagt til erhvervsområde/produktion (rammeområde VIBNV.E2.03), herunder de 3 lagerhaller på Hjulmagervej 4.

    

   Arealet mod Nordre Ringvej til 2 lagerhaller (del af Hjulmagervej 2A) er udlagt til lettere erhverv i miljøklasse 1-3 (rammeområde VIBNV E1.03). Denne kategori giver også mulighed for lagervirksomhed.

    

   Projektforslaget er således i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er muligt at sikre, at byggeriet fremtræder præsentabel mod Nordre Ringvej, alternativ at det afskærmes af den eksisterende beplantning. Ved at tillade byggeriet forskertses muligheden for at kunne placere en virksomhed med behov for attraktiv og synlig beliggehed i området. Der er dog tilstrækkelig med andre områder til sådanne virksomheder i kommunen.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   • §3.2: Anvendelsesmuligheden for delområde Ib udvides til også at omfatte lager
   • Det skal sikres, at virksomhedens udseende mod Nordre Ringvej og Agerlandsvej bliver præsentabel (§8.3) – evt. ved at bevare eksisterende beplantning (§10.3)
   • 50 m byggelinje mod Nordre Ringvej fastholdes (§7.6)
   • Bebyggelsesprocent for delområde Ib hæves fra 30 til 50% (§7.2). Det undersøges om delområde Ib kan nedlægges og arealet inddrages i delområde III.
   • Der skal tages stilling til omfang af terrænregulering (§6).
   • Vejadgang sker ad eksisterende vejadgange fra Hjulmagervej og Agerlandsvej.

   Miljøvurdering

   Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis planforslaget vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget vil kun omfatte et mindre område på lokalt plan og forvaltningen vurderer, at planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, så der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

    

   Budgetmæssige konsekvenser

   Planforslaget vil ikke medføre udgifter for Viborg Kommune.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planlægningen opstartes                                   medio 2014

   Planforslag til vedtagelse                                  medio/ultimo 2014

   Endelig vedtagelse                                           medio/ultimo 2014

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Indstillingen blev godkendt.