Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 30-04-2014

Referat

 • 1 Politiske visioner for Teknisk Udvalgs område - fortsat drøftelse
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg drøftede på sit møde den 29. januar 2014 (pkt. 2) politiske visioner mv. for Teknisk Udvalgs område for den kommende periode. På baggrund af udvalgets drøftelse den 29. januar er der udarbejdet en oversigt med forslag til temaer og opgaver. Oversigten blev fremlagt og drøftet på Teknisk Udvalgs møde den 5. marts 2014 (pkt.1).

    

   Oversigten med påført aktuel status for hver opgave er vedlagt som Bilag 1.

    

   Udvalget forventes på mødet at tage oversigten over temaer og opgaver til efterretning samt drøfte status og visioner, der indtil nu er fremkommet vedr. udvalgets arbejdsområde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at udvalget tager oversigten over planlagte temadrøftelser og opgaver til efterretning, og

    

   at udvalget drøfter status samt visioner.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg tog oversigten over planlagte temadrøftelser og opgaver til efterretning.

    

   Udvalget drøftede endvidere status samt visioner og besluttede, at der med baggrund i et dagsordenspunkt om (fortovskapital) skal fastlægges et effektmål vedr. kvaliteten af kommunens fortove.  Endvidere skal effektmål vedr. vejkapital præciseres.

    

   Udvalget besluttede desuden, i forbindelse med budgetlægningen, at fremsætte ønske om at vintervedligeholdelse fastlægges som et ustyrbart område, således at over- og underskud tilføres kommunekassen.

    

    

 • 2 Nye mål og initiativer for landsbyerne i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   På foranledning af udvalgets drøftelse om visioner for landdistrikterne, fremlægges hermed en status over igangværende aktiviteter som er rettet mod landsbyerne i Viborg Kommune.

    

   Pulje til Landsbyfornyelse.

   Puljen er på 12,3 mio.kr, hvoraf de 7,4 mio. er støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne. I henhold til beslutning under pkt. 16 på udvalgsmødet d. 29. januar 2014 kan puljen anvendes til følgende indsatsområder:

   ·           Renovering af tag og facader ved nedslidte private udlejningsejendomme fra før 1950

   ·           Renovering af tag og facader ved nedslidte ejer- og andelsboliger fra før 1950

   ·           Nedrivning af nedslidte boliger

   ·           Nedrivning af private erhvervsbygninger i landsbyer

   ·           Renovering af erhvervsbygninger fra før 1950 der indeholder både erhverv og boliger

   ·           Ombygning af erhverv til udlejning efter nøje forudgående vurdering

   ·           Forbedring af klimaskærm og tilgængelighed ved indgangsparti ved forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

   ·           Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme i landsbyer

   ·           Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme i landsbyer med henblik på nedrivning.

    

   Igangværende områdefornyelser

   Ørum: Samlet projektbudget 8,9 mio. kr. De sidste anlægsarbejder er p.t. under gennemførelse. Afsluttende regnskab udarbejdes i løbet af sommeren/efteråret 2014.

   Vammen: Samlet projektbudget 4,2 mio. kr. Anlægsarbejdet forventes sat i gang i løbet af foråret.

   Karup: Samlet projektbudget 6,0 mio. kr. Projektering opstartes i løbet af 2014, anlægsarbejde fra 2015-17

   Stoholm: Samlet projektbudget 8,4 mio. kr. Program udarbejdes i løbet af 2014. Projektering i løbet af 2015, anlægsarbejde fra 2016-?

   Møldrup: Samlet projektbudget 8,4 mio. kr. Program udarbejdes i løbet af 2014. Projektering i løbet af 2015, anlægsarbejde fra 2016-?

    

   Pulje til forskønnelse af landsbyerne i Viborg Kommune.

   Puljen er på 1,7 mio. kr. i 2014. I henhold til beslutning under pkt. 11 på udvalgsmødet d. 2. april 2014 er puljen tildelt 19 projekter. Herunder projektpenge til opstart af nyt projekt for områdefornyelse i Rødkærsbro. 

    

   Pulje til borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer

   Puljen er på 0,5 mio. kr. Puljens midler forventes tildelt borgerforeninger m.v. til indkøb af maskinel m.v. til vedligehold af grønne områder m.v. Sagen behandles på udvalgsmøde den 23.4.

    

   Landsbyklynger

   Et samarbejde med Ålborg Universitetscenter og Ikast-Brande Kommune. Viborg Kommune bidrager med 100.000 kr. fordelt over 2014-17. Projektet har til formål at afklare muligheder for samarbejde mellem landsbyer med henblik på synergieffekter.

    

    

    

    

    

    

   Grøn pulje

   Puljen administreres af Energinet.dk Ordningen har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af udbygning af vindmøller. Det er opsætningen af nye vindmøller, der udløser penge til puljen. Eks. vil to møller ved Øster Børsting udløse 528.000 kr.

   Der kan søges støtte til:
   · Anlægsarbejder, der styrker landskabelige eller rekreative værdier
   · Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v., der skal fremme accept og udnyttelse af  vedvarende energikilder.


   Byrådet har vedtaget kriterier for projekterne, som skal:
   · komme det pågældende lokalområde til gavn
   · være af en vis størrelse og som udgangspunkt har et budget på mere end 300.000 kr.
   · være af almen bred interesse
   · styrke oplevelsen af landskabet, forbedrer de rekreative muligheder, indeholder naturforbedrende tiltag
   eller fremmer accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder
   · medføre minimale eller ingen kommunale udgifter til drift.

   Forvaltningen mødes undertiden af ønsker om udvikling lige udenfor landsbyerne.

   I kommuneplanprocessen er der foretaget afgræsning af kommunens landsbyer. Afgrænsningen er i høj grad afgørende for, hvor og hvordan udviklingen kan se.

    

   Som det kan iagttages af ovenstående oversigt over igangværende aktiviteter, er der mange initiativer i gang i landsbyerne. Udvalget anmodes om at drøfte fremtidige muligheder.

    

   Under Kultur- og Fritidsudvalget er der mulighed for at søge følgende:

   Forsamlings- og kulturhuse

   Viborg Kommunes 66 forsamlingshuse modtager et årligt driftstilskud på ca. 16.000 kr.

   En gang årlig kan søges om støtte til småreparationer, inventar m.v. fra en pulje der i 2014 er på 200.000 kr. Ekstraordinært kan der i 2014 søges om støtte til større indvendige renoveringsopgaver fra en pulje på 1 mio. kr. Puljen er på 500.000 kr. i 2015 og i 2016. Udvendige renoveringsopgaver søges fra puljer under Teknisk Udvalg. 

    

   Borger- og initiativgrupper

   Puljer under det nu nedlagte Demokratiudvalg er overflyttet til Kultur- og Fritidsudvalget.

   Puljen er i 2014 på ca. 800.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler på sit møde d. 29. april 2014 principper for puljens anvendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget drøfter indsatsen i forhold til landsbyerne

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg drøftede indsatsen i forhold til landsbyerne og besluttede, at der fastlægges et effektmål vedr. højnelse af niveau i landsbyerne til fremme af attraktive bosætningsmuligheder via de i dagsordenspunktet omhandlende aktiviteter

    

   Udvalget tilkendegav støtte til at der også fra 2015 søges midler fra staten til pulje for landsbyfornyelse (nedrivningspuljen)

 • 3 Status for byggesagsbehandlingen - april 2014
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 29. februar 2012 (sag nr. 43) servicemål for byggesagsbehandlingen i Viborg Kommune. Servicemålene fremgår af bilag 1.

    

   Forud for fastsættelsen af servicemålene havde udvalget en drøftelse af, hvilke parametre der er væsentlige, når der tales om byggesagsbehandling i Viborg Kommune. Resultatet af drøftelsen var, at det er vigtigt med en stor tilfredshed hos ansøgerne. Såfremt der skal kunne opnås stor tilfredshed, skal ansøger/bygherre opleve en god og konstruktiv dialog og en hurtig og effektiv sagsbehandling.

    

   Sagsbehandlingstid

   Der er forskellige måder at opgøre sagsbehandlingstid på. Når vi i Viborg Kommune taler om netto-sagsbehandlingstid (se bilag 1) er der tale om den tid, som det tager forvaltningen at sagsbehandle en velbelyst ansøgning. Når der tales om bruttotid, er der tale om den tid det tager fra ansøger sender sin ansøgning ind til der er meddelt byggetilladelse.

    

   Sagerne opdeles desuden i to typer, de ukomplicerede sager, og de komplicerede. De komplicerede sager, er de sager der kræver tilladelse efter anden lovgivning, og som derfor alt andet lige, vil tage længere tid at sagsbehandle da de ofte omfatter dispensationer, partshøringer og klagefrister m.v. Der vil ske en nærmere gennemgang af,  hvad byggesagsbehandlingen omfatter, på mødet.

    

   Den seneste opgørelse over sagsbehandlingstider fremgår af bilag 2, for så vidt angår 2013, og bilag 3, for 1. kvartal 2014. Endelig er resultaterne afbildet grafisk i bilag 4.

    

   Som det kan iagttages, er der sket en mærkbar ændring fra 2013 til 1. kvartal 2014, hvor alle servicemål overholdes til fulde. Dette er specielt begrundet i fokuseret indsats i forhold til at få nedbragt den tid, det tager at få kvalificeret ansøgningerne, og optimering af interne arbejdsgange.

    

   Tilfredshedsmålinger

   Den 28. november 2012 besluttede Teknisk Udvalg at alle, der modtager en byggetilladelse i 1. kvartal 2013, skal gives mulighed for at svare på et spørgeskema, således at forvaltningen kan opgøre tilfredsheden med sagsbehandlingen. Undersøgelsen resulterede i en svarprocent på 18, og meget høj tilfredshed.

    

   Den nuværende procedure er, at alle der meddeles en byggetilladelse gives mulighed for at tilkendegive sin tilfredshed med forløbet ved at gå ind på hjemmesiden. I perioden fra 1.11.2013 til nu er der 8 besvarelser, og alle otte er overvejende tilfredse med deres forløb. Der er tale om en meget lille svarprocent i den forløbne periode. Årsagen hertil kan være, at ansøgerne ikke føler tilstrækkelig utilfredshed / begejstring til, at de finder anledning til at svare.  Alternativt kan det være, at det er for besværligt at gå ind på hjemmesiden og foretage deres bedømmelse. Et alternativ til denne evaluering kunne derfor være, at tilbyde en bedre løsning. Dette kan ske ved at bede en ekstern virksomhed om at udsende løbende spørgeskemaer inkl. evt. rykkere og med automatisk månedlig afrapportering. Vi har fået et tilbud på denne løsning på ca. 6000 kr. i initialomkostninger plus 5000 kr. pr. år i drift.

    

   I forbindelse med forvaltningens sagsbehandling har vi nogle særlige udfordringer.

    

   1.  Sikre, at ansøger/bygherre fremsender velbelyste ansøgninger

   2.  Sikre, at ansøger/bygherre fremsender besked om påbegyndelse, færdigmelding mv.

   3.  Snitflade mellem dispensation og udarbejdelse af lokalplan

    

   Ad.1. Udarbejdelse af en velbelyst ansøgning koster penge, og derforkan der nogle gange være en tendens til, at ansøger i første omgang sender et ikke fyldestgørende materiale

    

   Ad.2 Det har afgørende betydning for byggesagsbehandlingen, at byggesager afsluttes når byggeriet er udført. Først og fremmest for at vi kan følge op på eventuelle vilkår i tilladelserne og for at sikre, at vores bolig- og bygningsregister (BBR) holdes opdateret. Dertil for at vi umiddelbart kan gå i gang med at behandle en ny ansøgning – uden at ansøger/bygherre først skal til at forholde sig til ”gamle” uafsluttede byggesager. Oversigt over ansøgninger og afsluttede sager fremgår af bilag 5.

     

   Ad.3. Endelig kan det være vanskeligt at fastlægge en klar grænse for hvornår der kræves lokalplan og hvornår der kan meddeles dispensation. En dispensation kan som udgangspunkt udarbejdes hurtigere end en lokalplan. Den giver dog ikke den samme sikkerhed for, at ansøger/bygherre vil kunne komme i gang med deres byggeprojekt, da en dispensation kan påklages og derfor skal afgøres ved anden instans.

    

   Forvaltningen redegør nærmere for de omtalte problemstillinger på mødet.

    

   Gebyrer 

   Pr. 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrene opkræves efter medgået tid, i modsætning til de faste kvadratmeter-priser vi anvender i dag. Der ligger således et stort arbejde i at få udregnet og besluttet en timepris og fastlægge procedurer samt der skal udvikles og implementeres et system til registrering af den forbrugte tid på den aktuelle sag. Desuden vil den enkelte sagsbehandler komme til at bruge en del tid på registreringen. En tid, som alt andet lige vil komme til at gå fra den egentlige sags-behandling. Enkelte fynske og sjællandske kommuner har allerede nu besluttet ikke længere at opkræve gebyr af hensyn til borger- og erhvervsvenligheden samt for at undgå de ekstra administrative procedurer.

    

   Der vil blive redegjort nærmere for emnet på mødet.  

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren indstiller,

    

   at udvalget tager orienteringen til efterretning, og

    

   at udvalget beslutter, at der skal tilbydes ansøgere/bygherre en ny og lettere tilgængelig tilfredshedsundersøgelse

    

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning, og besluttede, at der skal tilbydes ansøgere/bygherre en ny og lettere tilgængelig tilfredshedsundersøgelse

    

   Som et led i at styrke erhvervsvenligheden forslås at byggesagsgebyret for virksomheder og private afskaffes pr. 1.1 2015. Forslaget fremsendes til budgetkonferencen.

    

 • 4 Orientering om Byg & Miljø
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 3. oktober 2012 at Viborg Kommune skulle tilsluttes selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø. Med Byg & Miljø kan man hurtigt, enkelt og effektivt søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter direkte på nettet.

    

   Den 31. marts 2014 åbnede den digitale løsning Byg og Miljø, der blandt andet giver borgere og virksomheder et bedre overblik over den dokumentation, de skal udfylde, samt en løbende status på deres ansøgning.

    

   Forvaltningen har besluttet at udbredelsen skal ske gradvist og følge implementeringen til vore fagsystemer. Således kan man p.t. alene tilgå løsningen fra borger.dk og virk.dk.

    

   Ultimo april følger adgang via link fra viborg.dk og efter sommerferien vil vi aktivt opfordre til anvendelsen af løsningen. I forbindelse med digitaliseringsstrategiens ”bølge 3” pr. 1. december 2014 skal alle ansøgning indsendes til kommunen via Byg & Miljø.

    

   Der vil på mødet blive givet en introduktion til Byg & Miljø samt information om implementering.

    

   Se bilag 1 for fakta om Byg & Miljø.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

 • 5 Godkendelse af dispositionsforslag for ny etage boligbebyggelse på Brøndumsvej 15 - 17, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Region Midtjylland har med forslag til dispositionsplan ansøgt om godkendelse til bebyggelsesplan for udnyttelse af byggefelter på ejendommen Brøndumsvej 15 – 17 som ejes af regionen. De tidligere bygninger på området - Søhuset, er nu fjernet og der henligger nu en ubebygget ejendom.

    

   Regionen har ikke til hensigt at opføre det skitserede byggeri. Dispositionsplanen har til formål at få fastlagt de ydre rammer til udbud af ejendommen og kommende bebyggelse i henhold til lokalplanens vilkår. Områdets placering fremgår af bilag 1

    

   Ansøgning

   Forslag til dispositionsplan omfatter en bebyggelsesplan, der viser de overordnede rammer for adgangs – og parkeringsforhold samt placering, omfang og udformning til en kommende boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsesplan samt projektbeskrivelse fremgår af bilag nr. 2 og - 3.

    

   Planforhold og lovgrundlag

   Det aktuelle område er omfattet af lokalplan nr. 200 – der gælder for et område ved Søndersø – den sydlige del af området under Søndersøparken. Brøndumsvej 15 – 17 er en del af lokalplanens delområde V, der skal anvendes til boligbebyggelse. Bygningerne i boligområdet skal placeres indenfor konkrete byggefelter, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Mindre overskridelser af byggefelterne kan tillades til bl.a. trappe- og elevatortårne, altaner, karnapper, cykelskure o.l. Lokalplanens kortbilag angiver også det antal etager, der må opføres i det enkelte bygge-felt. Lokalplanen fastsætter alene bygningshøjden i form af  til det antal etager, som bygninger i området må opføres med. På den aktuelle ejendom er der jævnfør lokalplanens kortbilag 2 udlagt 3 byggefelter til opførelse af boligbebyggelse i 4 etager og kælder, idet lokalplanen også foreskriver, at parkeringsanlæg i området skal etableres i parkeringskælder. Det fremgår af lokalplanen, at bebyggelsen i Delområde V må få et samlet etageareal på op til i alt 7.700 m2.  Vejadgang til den ny bebyggelse skal ifølge lokalplanen ske via Brøndumsvej ved anlæg af en fælles vej for ejendommene Brøndumsvej 15 – 17 og den nuværende ejendom Brøndumsvej 19. Lokalplanens kortbilag 2 fremgår af bilag nr. 4.

    

   Søbeskyttelseslinje til Søndersø

   Den østlige del af ejendommen Brøndumsvej 15 – 17 er omfattet af den reducerede søbeskyttelses-linje vest om Søndersø, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 16. Byggefelterne, der er udlagt på ejendommen, er placeret udenfor søbeskyttelseslinjen. Derved bliver det alene regulering af det nuværende skrånende terræn ned mod Søndersø, der vil foregå indenfor søbeskyttelseslinjen. Afgørelse til dispensation for ændringer af terræn og beplantninger indenfor søbeskyttelseslinjen kan kun ske gennem et konkret og detaljeret projekt.

      

   Bebyggelsesplanen

   Projektet indeholder forslag til opførelse af 3 stk. 4 etagers bygninger med parkeringskælder placeret indenfor de 3 byggefelter A – B og C i overensstemmelse med lokalplanens vilkår. Trappetårne og altaner placeres dog som tilladt udenfor byggefelterne. Bebyggelsen har et samlet etageareal på 5.640 m2, som svarer til det etageareal, der resterer som byggemulighed i Delområde V. Bebyggelsen indeholder i alt 48 boliger, fordelt med 12 boliger på hver af byggefelt A og - B samt 24 boliger på byggefelt C – det sydligste byggefelt.

    

   Det nuværende skrånende terræn på grunden har en væsentlig indflydelse på anlæg af ejendommens kommende bebyggelse og friarealer. Der skal således foretages en del terrænregulering for at skabe tilfredsstillende adgangs – og opholdsarealer omkring den kommende bebyggelse. Mod Søndersøparken påregnes der også foretaget en del terrænreguleringen under det særlige hensyn, at der bliver skabt grønne områder med en så naturlig overgang som muligt mellem bebyggelse og skråninger ud mod Søndersøparkens område.   

    

   Bebyggelsen bliver placeret med stueplan i terrænniveau indenfor de fastlagte byggefelter. Højden for bebyggelsen er fastlagt efter, at etagehøjden svarer til højden i det nuværende 6 etagers boligbyggeri på nabogrunden, der blev opført i år 2008. Højden for det skitserede byggeri bliver derved på 13,5 m for 4 etager målt fra gulv i stueplan til overkant tag, hvor den nuværende bebyggelse har en højde på 20,3 m for 6 etager.

    

   Parkeringsforhold til bebyggelsen etableres i overensstemmelse med parkeringsnormen med 62 stk. P. pladser i 2 parkeringskældre placeret under terræn og med 10 P. pladser på terræn. P. pladserne på terræn omfatter 4 pladser til handicappedes høje biler.

      

   Adgangsvej til bebyggelsen anlægges som en ny fælles privat vej med adgang fra Brøndumsvej. Den nye vej bliver også adgangsvej for den nuværende bebyggelse på Brøndumsvej 19.

    

   Foruden den primære adgangsvej indeholder dispositionsplanen en ekstra adgangsvej til parkeringskælder, på det laveste niveau mellem Brøndumsvejs og parkeringskælder.

    

   Dispensationer

   Der søges om dispensation fra lokalplanens bestemmelser til følgende:

   1. Etablering af en ekstra adgangsvej mellem Brøndumsvej og port til kælderparkerin under byggefelt A og B, jævnfør lokalplanens § 5.1 om vejadgang og § 5.3 om, at del af eksisterende vejanlæg på denne strækning skal nedlægges som vej.

   2. Etablering af parkeringspladser på terræn placeret ved ny adgangsvej mellem kommende ny bebyggelse og den nuværende bebyggelse Brøndumsvej 19, hvor der er disponeret til 4 P. pladser til handicapbiler og 3 P. pladser til gæsteparkering, jævnfør lokalplanens § 5.8 om, at parkeringsanlæg i området skal anlægges som kælderparkering.

    

   Fastlæggelse af niveauplaner

   Det fremgår af lokalplan nr. 200 § 6.3, at der på grunde med stærkt hældende terræn skal fastlægges niveauplaner for den enkelte parcel ved byggemodning.

    

   Bebyggelsesplanen indeholder derfor forslag til niveauplaner for de 3 byggefelter med følgende placering, som svarer til terrænniveau på de omkring liggende ejendomme og det nuværende middelniveau i byggefeltet:

   1.     Byggefelt A - Niveauplan i kote 16.00 DVR 90

   2.     Byggefelt B - Niveauplan i kote 16.00 DVR 90

   3.           Byggefelt C - Niveauplan i kote 17.50 DVR 90

    

   Bemærkninger fra naboer

   Naboer i de nærliggende boligbebyggelser ved Brøndumsvej og Ll. Sct. Mikkels Gade har til naboorientering om bebyggelsesplan inkl. de ansøgte dispensationer og forslag til niveauplaner sendt en del indsigelser imod den planlagte bebyggelse som helhed. Indsigelserne omfatter i det væsentligste følgende: Bebyggelsesplanen er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. - Området bør ikke bebygges med et så stort, kompakt og uskønt byggeri, der vil genere og påvirke områdets herlighedsværdi. – Området foreslås omdannet til grøntareal i sammenhæng med Søndersø og Søndersøparken. – Området mangler parkeringspladser. – Lokalplanen for området bør ændres. Naboernes indsigelser til naboorientering fremgår af bilag nr. 5.

    

   Region Midtjylland har kommenteret og noteret konkrete forhold ved regionens dispositionsforslag og bebyggelsesplan i forhold til naboernes indsigelser. Regionen begrunder bl.a. bebyggelsens placering, omfang og højde samt, hvordan terrænregulering planlægges udført omkring bebyggelsen. Regionens kommentarer med begrundelser til naboernes indsigelser fremgår af bilag nr. 6.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer i forhold til naboernes bemærkninger, at lokalplan nr. 200 fortsat skal være gældende for området, da lokalplanens ide og formål skal give mulighed for, at der kan bygges tæt og højt på plateauet sydøst for Gl. Århusvej og Ll. Sct. Mikkels Gade samt at bevare og forstærke parkens åbne og grønne karakter nede ved Søndersø.   

    

   Forvaltningen har på foranledning af regionen drøftet, hvorledes placering og omfang idet forelagte dispositionsforslag og bebyggelsesplan forholder sig til lokalplanen. 

     

   Det fremgår af bestemmelser i lokalplanens § 7.1 og 7.2, at bebyggelsen i området ved dens udformning, materialevalg og kvalitet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og at projekter for bebyggelse i området skal godkendes af byrådet. Disse bestemmelser med kompetence til byrådet medfører, at afgørelser til projekter for nybyggeri i området skal behandles og afgøres på tilsvarende måde, som afgørelser til dispensationer og herunder naboorientering.  

    

   Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende dispositionsforslag og bebyggelsesplan vil være i overensstemmelse med bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering samt i det væsentlige om adgangs – og parkeringsforhold, jævnfør lokalplan nr. 200, der gælder for området. Vurderingen begrundes i det efterfølgende:  

    

   Det er meddelt regionen, at der samlet indenfor de 3 byggefelter på regionens ejendom kan opføres et etageareal på til 5651 m2, som er det resterende etageareal i forhold til lokalplanens max. grænse på 7.700 m2. Byggeriets højde og placering på terræn har regionen afstemt efter de aktuelle terrænforhold samt højden ved nabobebyggelsen på Brøndumsvej 19. Bebyggelsens areal og placering samt den fælles boligvej er afstemt efter lokalplanens kortbilag 2. Bebyggelsens altaner samt trappe – og elevator tårne placeres som muligt ifølge bestemmelser i lokalplanen udenfor byggefeltet.  Omfang af altaner samt trappe – og elevatortårne vurderes at være af tilsvarende omfang, som er tilladt opført ved nuværende bebyggelser i området. Bebyggelsens placering og udformning i stil med den nuværende bebyggelse vil endvidere medvirke til, at områdets bebyggelse vil fremstå som en arkitektonisk helhed.

    

   Terrænniveauet på ejendommen har et betydeligt fald fra vest mod øst – Søndersø og området, der er omfattet af søbeskyttelseslinjen om Søndersø. Det skrånende terræn og byggefelternes placering og udformning medfører, at der til bebyggelsen skal ske en betydelig regulering af terrænet for at skabe de rette niveaufrie adgangsveje og opholdsarealer m.v. til bebyggelsen. Terrænreguleringen vurderes som passende med stor del af friarealer i grønne opholdsarealer og under hensyn til områdets karakter med de reguleringer, der er gennemført ved de nuværende bebyggelser. Den planlagte terrænregulering indenfor søbeskyttelseslinjen kan efter forvaltningens umiddelbare vurdering blive godkendt med dispensation efter naturbeskyttelses lovens bestemmelser, når der foreligger et konkret og detaljeret bygge – og anlægsprojekt, der i tilstrækkelig grad tager hensyn til området indenfor søbeskyttelseslinjen.

    

   Endelig vurderer forvaltningen, at der vil være grundlag for at meddele dispensation som ansøgt til vejadgang og parkeringsarealer på terræn. Placeringen af den ekstra vejadgang skønnes naturlig, da der det ansøgte sted kan etables næsten niveaufri adgang til parkeringskælder under byggefelt A og da vejadgangen ikke vil forhindre, at den pågældende vejstrækning kan blive nedlagt i overensstemmelse med lokalplanens § 5.3. Etablering af op til 10 parkeringspladser på terræn til bl.a. de høje handicappersonbiler og varevogne skønnes passende, da parkeringskælder ellers skal udføres med ekstra højde og da de få parkeringspladser kan etableres på en sådan måde, at områdets grønne præg ikke bliver forringet. Det kan også nævnes, at der ved nabobebyggelsen er godkendt et mindre antal P. pladser på terræn.

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk direktør indstiller til Teknik Udvalg,

    

   at den gældende lokalplan nr 200 for området ved Søndersø ikke skal ændres, da planen er blevet vedtaget med det formål, at der skal kunne bygges tæt og højt i området samtidig med, at planen skal sikre, at det grønne og åbne område ved Søndersø bliver bevaret og forstærket,

    

   at der kan meddeles dispensation som ansøgt til etablering af en ekstra vejadgang til parkeringskælder samt etablering af op til 10 parkeringspladser på terræn, under hensyn til de aktuelle forhold i området,

    

   at det foreliggende dispositionsforslag og bebyggelsesplan med de overordnede rammer for en kommende boligbebyggelse i 4 etager på Brøndumsvej 15 – 17 godkendes som skitseret på grundlag af de gældende bestemmelser i lokalplan nr. 200.  

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt.

 • 6 Principper for ansøgning til puljen "Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer" (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I anlægsbudget for Teknisk Udvalg er der efter budgetforlig for 2014 under ”Grønne områder” afsat 500.000 kr. til ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer”.

    

   Det er af hensyn til udmelding af puljen og vurdering af ansøgninger væsentligt, at der er vedtaget principper for udmøntning af puljen, herunder formål. Forvaltningen skal foreslå følgende principper for udmøntning af puljen:

    

   Formål

   Puljen har til formål at støtte op om lokale frivillige initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold, dog med undtagelse af sports- og idrætspladser. Initiativerne skal være organiseret i regi af borgerforening, beboerforening eller lokalråd, der repræsenterer lokalsamfundet.

    

   Puljen skal finansiere indkøb af materiel til drift og vedligehold af arealerne, men ikke til den fremtidige drift og vedligeholdelse af materiel, som ansøger selv er ansvarlig for.

    

   Principper for ansøgning

   Borger- og beboerforeninger samt lokalråd informeres om mulighed for at søge om midler fra puljen.

    

   Forvaltningen behandler løbende indkomne ansøgninger indtil puljen er opbrugt. Ansøgningerne vurderes i forhold til det ansøgte formål efter følgende principper:

   ·           Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening, beboerforening eller et lokalråd.

   ·           Ansøgningen skal indeholde et ansøgt beløb til indkøb af drifts- og vedligeholdelsesredskaber, dokumenteret med kopi af konkrete tilbud.

   ·           Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af til hvilket formål, redskaberne skal benyttes, og på hvilke arealer. De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang.

   ·           For arealer, der ikke er ejet af foreningen, skal der udarbejdes og vedlægges brugsretsaftale fra ejeren.

   ·           Der kan ikke søges om støtte til drift, anlæg eller byggeri.

   ·           Der kan som udgangspunkt søges om støtte for maks. 50.000 kr. eksl. moms.

    

   Der oprettes en hjemmeside med information om puljen.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

    

   at udvalget godkender puljens formål og principper for ansøgning som beskrevet i sagsfremstillingen.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” med rådighed i 2014, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. til kontoen ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat til formålet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede, at godkende puljens formål og principper for ansøgning som beskrevet i sagsfremstillingen, med følgende ændringer:

    

   ·           Der kan som udgangspunkt søges om støtte for maks. 20.000 kr. eksl. moms

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ” borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” med rådighed i 2014, og

    

   at anlægsudgiften på 500.000 kr. til kontoen ”borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer” finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat til formålet.

 • 7 Områdefornyelse Karup, revideret tidsplan og finansiering samt igangsætning af gennemførelse (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Viborg Byråd godkendte på sit møde den 29. januar 2014, sag 24, efter indstilling i henhold til beslutning af Tekniks Udvalg på møde den 8. januar 2014, sag 11, program og finansieringsplan for områdefornyelse Karup, og at materialet indsendes til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL. Finansieringsplanen indebærer en kommunal finansiering på 2.877.000 kr., som er indeholdt i budgettet, og en forventet medfinansiering fra LAG.

    

   Tekniks Udvalg vedtog endvidere på mødet den 8. januar 2014, ”at der senere tages stilling til tidsplanen med baggrund af en indstilling fra følgegruppen og, at der vil kunne ydes yderligere støtte til projektet, hvis midler fra eksterne bidragydere ikke opnås”.

    

   MBBL har nu godkendt programmet og meddelt endelig tilsagn om at støtte projektet med 1.438.500 kr. som ansøgt under forudsætning af, at Viborg Kommune bidrager med mindst 2.877.000 kr. Tilsagnet er endvidere bl.a. givet under forudsætning af, at alle initiativer beskrevet i programmet gennemføres, at der senest 29. januar 2019 til MBBL sendes et endeligt og revideret regnskab, og at det ved al information omkring områdefornyelsen fremgår, at MBBL har bidraget til finansieringen.

    

   Følgegruppen har på et møde d. 7. april 2014 vedtaget en revideret overordnet tidsplan for gennemførelse af områdefornyelsens initiativer. Følgegruppen har lagt vægt på, at initiativer relateret til renovering af gade og torve gennemføres snarest mulig, og at den fysiske etablering, incl. renovering af ledningsnet, gennemføres på kortets mulig tid for at minimere gener for handelslivet. Den godkendte tidsplan er vedlagt som bilag.

    

   I programmet er beskrevet et budget for programmets initiativer på i alt 6.073.667 kr. Budgettet er beskrevet finansieret ved kommunes egenfinansiering, 2.877.000 kr., tilsagn fra MBBL, 1.438.500 kr. og et forventet tilsagn fra LAG på 1.758.167 kr.

    

   Organisation og økonomi omkring de fremtidige LAG-er er endnu ikke fastlagt, og det er ikke muligt for nuværende at få oplyst, hvornår der kan søges ved de nye LAG-er, og om det i givet fald bliver muligt at søge til områdefornyelse som hidtil.

    

   En forudsætning for at gennemføre alle områdefornyelsens initiativer som beskrevet i programmet, og som forudsat i MBBL`s tilsagn, vil være, at programmets budget er fuldt finansieret. Sker dette ikke, skal tidsplanen og initiativerne revurderes.

    

   Det vil være yderst uhensigtsmæssig for borgerne i Karup, der har arbejdet med ideer til programmets initiativer gennem flere år, hvis finansieringen skal afvente en eventuel mulighed for at søge tilskud fra LAG. Finansieringen kan i stedet ske ved, at kommunens finansiering suppleres svarende til den forventede LAG-finansiering, 1.758.167 kr. Denne finansiering kan ske fra de i budgettet afsatte midler til ”Byfornyelse minder byer”.

    

   Forvaltningen har på grundlag af den revidere tidsplan og under forudsætning af, at programmet finansieres fuldt ud, udarbejdet en revideret budget-, tids- og handlingsplan med angivelse af de forventede årlige investeringer. Planen er en revidering af en tilsvarende plan, der indgår i den af MBBL godkendte program for områdefornyelsen. Revideringen vurderes ikke medføre en fornyet godkendelse hos MBBL.

    

   Til brug for gennemførelse af områdefornyelse Karup bevilliges de afsatte beløb til projektet.

    

    

    

    

    

     Tabel 1

   År

   Anlægsindtægtsbevilling

   Anlægsudgiftsbevilling

   2014

    

   80.000 kr.

   2015

   -1.000.000 kr.

   1.922.000 kr.

   2016

    

   1.848.000 kr.

   2017

   -439.000 kr.

   1.782.000 kr.

   2018

    

   182.000 kr.

   I alt

   -1.439.000 kr.

   5.814.000 kr.

    

    Anlægsudgift netto udgør (5.814.000 kr. – 1.439.000 kr.) 4.375.000 kr.

    

    Der er tidligere givet anlægsbevillinger på 260.000 kr. til projektet.

    

   Når programmets budget er fuld finansieret, vil forvaltningen tage initiativ til der nedsættes en administrativ projektgruppe, der i tæt samarbejde med følgegruppen og en ekstern bygherrerådgiver, vil sikre, at programmets initiativer gennemføres indenfor den afsatte budget- og tidsramme.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Tekniks Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede budget- og tidsplan godkendes, og

    

   at der ydes yderligere støtte til projektet på 1.758.167 kr.

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.814.000 kr. til kontoen ”Bycenter Karup” med rådighed som vist ovenfor i tabel 1,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på1.439.000 kr. vedr. kontoen ”Bycenter Karup” – tilskud fra Staten, byfornyelse til rådighed som vist ovenfor i tabel 1,

    

   at nettoanlægsudgiften på 4.375.000 kr. finansieres med 80.000 kr. af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet i 2014 og den restereden del på 4.295.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2015 – 2018 ved den forestående budgetlægning,

    

   at det uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på 2.110.000 kr. tilføres kassebeholdningen,

    

   at den budgetterede merudgift på 1.758.000 kr. trækkes på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.” i forbindelse med den forestående budgetlægning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Tekniks Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede budget- og tidsplan godkendes,

    

   at der ydes yderligere støtte til projektet på 1.758.167 kr. fra budget 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.814.000 kr. til kontoen ”Bycenter Karup” med rådighed som vist ovenfor i tabel 1,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på1.439.000 kr. vedr. kontoen ”Bycenter Karup” – tilskud fra Staten, byfornyelse til rådighed som vist ovenfor i tabel 1,

    

   at nettoanlægsudgiften på 4.375.000 kr. finansieres med 80.000 kr. af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet i 2014 og den restereden del på 4.295.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2015 – 2018 ved den forestående budgetlægning,

    

   at det uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 på 2.110.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og

    

   at den budgetterede merudgift på 1.758.000 kr. trækkes på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.” i forbindelse med den forestående budgetlægning.

    

 • 8 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege samt af forslag til tillæg nr. 6 til Kommunplan 2013-2025 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 22. januar 2014 (sag nr. 27) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 408 for et område til boligformål og almen service ved Egevænget i Hald Ege samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 30. januar til den 26. marts 2014.

   Oversigtskort er i bilag 1.

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 408

   Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål, almen service samt skov- og naturområde.

    

   Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune, hvad angår rammeområdernes afgrænsning.

    

   Med forslaget ændres rammeområdernes afgrænsning. 

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 5 høringssvar til planforslaget, som er i bilag 3.

     

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

   A. Bebyggelsens udseende, omfang og placering

   B. Ubebyggede arealer

   C. Veje, stier og parkering

   D. Teknisk forsyning

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Grundejerforeningen Nonbo - Hald Ege - Bækkelund ønsker, at der i forbindelse med lokalplan nr. 408, udarbejdes en samlet løsning for Hald Ege, der sikrer en sikker skolevej til Hald Ege Skole. Forvaltningen vurderer, at de tiltag, der allerede er lavet på Egeskovvej i form af fartdæmpende foranstaltninger, gør, at det er sikkert at krydse Egeskovvej. Herudover vurderes det, at Banestien sikrer en sikker skolevej, samt at forbindelserne til Banestien er tilstrækkelige. Øvrige bemærkninger, fra beboere i området, omhandler ønsker om mindre ændringer til lokalplanen i forhold til bebyggelse, ubebyggede arealer, veje/stier og teknisk forsyning. Forvaltningen anbefaler, at disse bemærkninger ikke imødekommes.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Kommunen vil få en økonomisk gevinst ved salg af arealer i delområde I til tæt-lav boligbebyggelse. Før ibrugtagning af nye boliger i delområde I, skal vejene inden for planområdet omlægges i overensstemmelse med lokalplanen. Dette vil være en udgift for kommunen, da der skal laves en ny overkørsel fra Egeskovvej til delområde IIa, og da vejen i delområde IIa skal lukkes af i den nordlige ende, og der her skal etableres en vendeplads.

     

   Vejnavne

   Infrastrukturen omlægges inden for området, men begge veje vil fortsat kunne hedde Egevænget. Der kræves derfor ikke beslutning om navngivning af veje.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 408 og tillæg nr. 6 ikke har principiel betydning for kommunen, og planerne kan derfor vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 408 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

     

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 408 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

     

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

 • 9 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 427 for et erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro samt af forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 29. januar 2014 (sag nr. 22) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 427 for et erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 6. februar til den 2. april 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 427

   Lokalplanforslaget giver mulighed for erhverv inden for miljøklasse 3-5 og detailhandel med særlig pladskrævende varer. Der gives mulighed for at opføre bebyggelse på 50 % af grundarealet i op til 8,5 m højde og op til 2 etager.

    

   Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen, der ændre bebyggelsespro-centen og udlægger et nyt suppleringsområde BBRO.D3.3_T7, som kan anvendes til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene fra virksomheden Implast på Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro (selskabet Nobia Denmark A/S). Implast ønsker, at planlægningen tager hensyn til de eksisterende produktionsvirksomheder i området, så de i forhold til nye naboer ikke begrænses ud fra miljømæssige hensyn. Høringssvaret fremgår af bilag nr. 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Planlægningen fastholder erhvervsområdet i miljøklasse 3-5, som det er fastlagt i kommuneplanen. Den ny lokalplan begrænser potentielle miljøkonflikter ved ikke at give mulighed for boliger i området i modsætning til den gældende byplanvedtægt. Forvaltningen vurderer dermed, at bemærkningen er imødekommet i planlægningen.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 427 og tillæg nr. 7 ikke har principiel betydning for kommunen, og planerne kan derfor vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det beslutter,

    

   at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages endeligt uden ændringer. samt

    

   at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages endeligt uden ændringer

    

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

 • 10 Nyt forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

    

   Baggrund

   Teknisk Udvalg besluttede den 27. november 2013 (sag nr. 10) at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg. Oversigtskort er i bilag 1. Teknisk Udvalg drøftede ved igangsætning af sagen, om stiforbindelsen rundt om Søndersø kan forbedres i området.

    

   Teknisk Udvalg blev den 5. marts 2014 (sag nr. 7) forelagt forslag til lokalplan nr. 435, herunder en alternativ anvendelsesplan, der sigtede mod at forbedre stiforbindelsen rundt om Søndersø i området. Teknisk Udvalg valgte at udsætte sagen, da man ønskede stiforløbet belyst nærmere.

    

   Forvaltningen har nu undersøgt stiforløbet nærmere, og er kommet frem til en løsning, der skaber en mindre indvirkning på området, men som samtidig forbedrer stiforbindelsen rundt om Søndersø. Den nærliggende mulighed er at forbedre den eksisterende forbindelse langs Søndersøvej, således at stien får samme bredde inden for lokalplanområdet, som den har langs Søndersø sydvest for lokalplanområdet. Stien foreslås udvidet som vist på kortbilag 2 i lokalplanforslaget (markeret som ”mulighed for udvidelse af sti”). Dette medfører, at der skal udlægges en del af Søndersøvej 55A og 55B til sti, op til ca. 1,5 meter af Søndersøvej 55B og en del mere af Søndersøvej 55A (hvor der ikke gives mulighed for bebyggelse), da der her er en stor terrænforskel.

    

   Lokalplanforslaget beskriver, at fremtidig bebyggelse skal opføres mindst 2,5 m fra vejskel. Bebyggelse på Søndersøvej 55B kan således opføres 2,5 m fra det nuværende vejskel, og det vurderes ikke at være et problem, at vejskel i fremtiden vil komme til at lægge op til ca. 1,5 m nærmere bebyggelsen, da man i forbindelse med vejprojektet vil kunne etablere en støttemur i vejskel langs Søndersøvej 55B. Stiudlægget vil således ikke have nogen betydning for en fremtidig byggemulighed på Søndersøvej 55B. Søndersøvej 58, der er en landbrugsejendom, foreslås udtaget af planområdet. Herved gives der mulighed for, at ejendommen evt. vil kunne udvide sit ikke-erhvervsmæssige dyrehold i fremtiden, da dette vil kræve en afstand på mindst 50 m til den kommende byzonegrænse (forbudszonen).

   Nuværende forhold

   Området er især karakteriseret ved den sønære beliggenhed, og ved at ligge på kanten af det såkaldte ”blå søbånd”, der udgøres af Søndersø mod nord samt Teglgravene, Vintmølle Sø og Vedsø mod syd. Området ligger ligeledes i den østlige del af Viborgs ”grønne kvadrant”, der spiller en væsentlig rolle som bynært rekreativt område. Ejendommene på søsiden af Søndersøvej anvendes i dag til små, ældre sommerhuse samt en enkelt helårsbolig. På modsatte side af vejen anvendes ejendommene til helårsboliger

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde VIBS.B1.03 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune.

    

   Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 

    

   Forslag til lokalplan nr. 435

   Lokalplanforslaget udlægger området til åben-lav boligbebyggelse.

    

   Lokalplanens formål

   Lokalplanforslaget skal sikre, at området kan udlægges til boligformål samtidig med, at der tages hensyn til den sønære beliggenhed. Dette gøres ved, at der udlægges et grønt forareal mod Søndersø, der bl.a. sikrer en afstand på mindst 15 m mellem søen og ny bebyggelse, samt via bestemmelser om den maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocent og ny bebyggelses udseende.

    

   Særlige forhold og bestemmelser

   Hensynet til den sønære beliggenhed gælder i særlig grad for de grunde, der er placeret på søsiden af Søndersøvej, og derfor stilles der skærpede krav til disse grunde. På søsiden af Søndersøvej må ny bebyggelse således opføres i højst 2 etager og højst 7,5 m mod den lavest liggende del af grunden, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 %. Herudover må der ikke opføres ny bebyggelse, beplantning eller foretages terrænregulering inden for det grønne forareal. I den øvrige del af området kan ny bebyggelse opføres i højst 2 etager og højst 8,5 m, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % (jf. kommuneplanrammen).

    

   Nord og øst for lokalplanområdet er der landbrugsejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Disse landbrugsejendomme vil med lokalplanens vedtagelse ikke umiddelbart kunne udvide deres besætninger i fremtiden, når lokalplanområdet overgår fra landzone til byzone. Udvidelser af eksisterende besætninger eller opførelse af nye staldanlæg o.lign. vil være helt udelukket inden for en afstand af 50 meter fra den kommende byzonegrænse (forbudszone). Udvidelser uden for forbudszonen vil være en mulighed, men kravene til lugtpåvirkning fra landbrug i nærheden af den kommende byzonegrænse, også ud over forbudszonen, vil formodentlig ikke kunne overholdes med den ændrede zonestatus. Lokalplanen vil ikke hindre landbrugenes mulighed for at fortsætte med uændret drift i forhold til deres nuværende produktionstilladelser.

    

   Hovedbygningen på Søndersøvej 57A er i dag udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 4, hvilket normalt vil resultere i, at den udpeges som bevaringsværdig i lokalplanen. Registreringen fra 1990 er ikke længere tidssvarende, da der er opført en del nyt byggeri i området, og da området som helhed derfor ikke har en bevaringsværdig karakter. Desuden er der lavet tilbygninger til bebyggelsen, der ikke er i overensstemmelse med den oprindelige byggestil. På baggrund af ovenstående ændres bygningen til en SAVE-værdi 5 i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Der optages derfor ikke bestemmelser om bevaringsværdig bebyggelse i lokalplanen.

    

   Bindinger

   På baggrund af planen søger Viborg Kommune Naturstyrelsen om ophævelse af sø- og åbeskyttelseslinjen i den del af lokalplanområdet, der ligger på den østlige side af den udlagte byggelinje. Hvis beskyttelseslinjen ikke kan ophæves, kræver tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning, anlæg og terrænregulering) inden for 150 meter fra Søndersø dispensation fra natur­beskyttelseslovens § 16. Den planlagte anvendelse kræver dispensation fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde.

     

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Hvis Teknisk Udvalg beslutter, at stiforbindelsen skal forbedres inden for området, vil det medføre en udgift for Viborg Kommune ved omlægning af stiforløbet (herunder etablering af støttemur og terrænregulering), samt ved ekspropriation af den del af Søndersøvej 55A og 55B, der skal inddrages til sti.

     

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da området allerede er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i kommuneplanen.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan nr. 435 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstilling

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til lokalplan nr. 435 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

 • 11 Stillingtagen til forslag til byzonetilladelse for tæt-lav boligbebyggelse ved Nørregade i Bjerringbro
  • Sagsfremstilling

   Arkitekt Søren Nørgaard har på vegne af bygherre, søgt om tilladelse til opførelse af ny tæt-lav boligbebyggelse på Nørregade 48 i Bjerringbro. Oversigtskort er i bilag 1, og projektmateriale er i bilag 2. Ejendommen ligger nordøst for bymidten i Bjerringbro i et eksisterende og udbygget boligområde, primært bestående af åben-lav, ældre boligbebyggelse.

    

   Projektforslaget

   Projektet omfatter 13 tæt-lave boliger fordelt med 5 dobbelthuse og 3 fritliggende huse med tilhørende parkeringspladser, opholds- og fællesareal. Vejadgang til bebyggelsens parkeringspladser ønskes fra Nørregade med overkørsler til henholdsvis en indkørsel og en udkørsel. Derudover har 7 boliger vejadgang fra Poppelvej, mens 2 boliger har vejadgang fra Nyvangsvej. Bebyggelsen vil fremstå i 1 etage med facader i gule/rød-gule teglsten og træbeklædning samt tagpap, og vil fremstå som en samlet bebyggelse, som vist i projektmaterialet (se bilag 2).    

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Opførelse af 13 tæt-lave boliger vurderes at være af et sådant omfang, at anvendelsen vil være en væsentlig ændring af det bestående miljø. Forvaltningen vurderer således, at projektet er lokalplanpligtigt, og at ændringen i anvendelse er af en sådan karakter, at offentligheden og naboer bør høres. Da der er tale om et projekt for en enkeltejendom i byzone, og da der i højere grad er tale om udvidet byggesagsbehandling end egentlig planlægning foreslår forvaltningen, at planlægningen gennemføres som en byzonetilladelse efter lov om frikommuner, hvor det konkrete projekt sendes i høring.

    

   Kommuneplan

   Ejendommen er udlagt til blandede boligformål (VIBM.B4.01) i kommuneplanen. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse må maks. være 40, og ny bebyggelse skal opføres i maks. 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Der skal etableres min. 1½ parkeringsplads pr. tæt-lav boligbebyggelse, hvoraf mindst ½ p-plads pr. bolig skal placeres i det fri. Kommuneplanrammen har som resten af Bjerringbro by en særbestemmelse om, at området er støjbelastet fra motorsportsbane. Jf. kommuneplanens retningslinje 1.5 skal tæt-lav boligbebyggelse udstykkes efter fastlagte principper, blandt andet at den enkelte grund skal være mindst 350 m2, og hvis der opføres mere end 4 boliger skal der etableres et fælles opholdsareal på mindst 5 % af områdets samlede areal. Opholdsarealerne skal være reelt sammenhængende opholdsarealer, hvor der er adgang fra den tæt-lave boligbebyggelse. Nærarealer omkring den enkelte bolig kan ikke medregnes. Projektforslaget er principielt i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

    Forvaltningens vurdering

   Det er forvaltningens vurdering, at projektet er fint tilpasset det eksisterende boligområde, og er i overensstemmelse med kommuneplanens krav til tæt-lav boligbebyggelse. Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at de udlagte friarealer ikke fremstår som reelt sammenhængende, da en del af opholdsarealet har karakter af forbindelsesled mellem det reelle opholdsareal placeret mod øst og smalt opholdsareal med petanquebane og borde/bænke mod vest.

     

   I forhold til parkeringspladser i det fri er der udlagt 5 parkeringspladser samt en handicapparkeringsplads, hvor kommuneplanen fastlægger, at der skal udlægges i alt 6½ p-plads i det fri. Forvaltningen vurderer, at dette ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om antal af parkeringspladser. Dog er det trafikfagligt vurderet, at i alt 6 parkeringspladser er tilstrækkelig for det konkrete projekt. Politiet har endvidere godkendt omfanget af vendepladser samt ind- og udkørselsforhold. På baggrund af en samlet vurdering af projektet vurderer forvaltningen, at bebyggelsen er tilpasset retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanen og at trafikken inklusiv parkering kan afvikles hensigtsmæssigt. Forvaltningen vurderer dog, at udformningen og sammenhængen af de fælles opholdsarealer ikke fuldt ud er etableret efter hensigten i kommuneplanens retningslinje 1.5. 

     

   Frikommuneforsøg - byzonetilladelse

   Efter frikommunelovens § 24 kan Viborg Kommune fravige planlovens krav om udarbejdelse af lokalplan for enkeltejendomme i byzone ved i stedet at meddele en byzonetilladelse, hvis planlægningen har karakter af udvidet byggesagsbehandling. Projektet ville uden anvendelse af frikommuneforsøg være lokalplanpligtigt. Med forsøget forventes sagen at kunne behandles med mindre ressource- og tidsforbrug end ved udarbejdelse af en lokalplan. Projektet ville uden anvendelse af frikommuneforsøg være lokalplanpligtigt. Med forsøget forventes sagen at kunne behandles med mindre ressource- og tidsforbrug end ved udarbejdelse af en lokalplan.

    

    Principper for planlægningen – byzonetilladelsen.

   Forvaltningen foreslår, at det konkrete projekt sendes i høring sammen med et forslag til byzonetilladelse, hvor krav til projektets hovedtræk opsummeres. Forvaltningen foreslår følgende krav og vilkår til projektet i byzonetilladelsen, som er fastlagt i henhold til det ansøgte: 

   ·         Bebyggelsen må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af 13 boliger

   ·         Ejendommen skal udstykkes i henhold til bilag 1

   ·         Bebyggelsen skal opføres i 1 etage i en bygningshøjde på maks. 4 m og med en taghældning på maks. 10 % taghældning

   ·         Boligerne må opføres med en bebyggelsesprocent på maks. 40 og boliggrundenes areal skal være mindst 350 m2

   ·         Facader skal opføres i gule/gul-røde teglsten samt træbeklædning

   ·         Tagbeklædningen skal fremstå i grå/sort tagpapdækning

   ·         Overkørsler til de enkelte boliger skal ske som vist på vedhæftede situationsplan

   ·         Der skal etableres 1 parkeringsplads ved hver bolig samt 6 parkeringspladser i det fri, heraf 1 handicapparkering til en kassevogn der skal indrettes ensrettet

   ·         Der skal etableres overkørsler til vendeplads samt parkeringsplads fra Nørregade, som vist på vedhæftede situationsplan

   ·         Vendeplads skal etableres i en størrelse på 12 x 12 m

   ·         Skiltning i forbindelse med bebyggelsen må alene ske på egen grund og alene i henhold til skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning

   ·         Fælles opholdsareal skal etableres med et areal på mindst 5 % af områdets samlede areal, svarende til 272 m2, og etableres sammenhængende

   ·         Beplantning i skel mellem boliger og på fællesarealer skal etableres med almindeligt plænegræs, bøgehække og bøgetræer

    

   Der vil efter udstedelse af byzonetilladelse alene kunne ske begrænsede ændringer af projektet, herunder mindre tilpasninger af facader og lignende. Hvis der sker større ændringer af projektet, skal der meddeles en ny byzonetilladelse. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Forvaltningen har med byzonetilladelsen ikke taget stilling til anden lovgivning, da dette vil ske i forbindelse med byggetilladelsen. Der vil således senere kunne blive stillet krav om f.eks. sikring af jordfaste fortidsminder, oprensning af jordforurening og lignende.

     

   Udkast til tidsplan

   En byzonetilladelse skal i høring hos berørte parter samt annonceres offentligt i 2 uger. Byzonetilladelsen – med det konkrete projekt som bilag - forventes sendt i høring fra den 8. maj til den 21. maj 2014. Hvis kommunen ikke modtager bemærkninger imod det ansøgte, kan kommunen herefter meddele en byzonetilladelse. Hvis der kommer mange eller væsentlige høringssvar til byzonetilladelse, vil Teknisk Udvalg få tilladelsen forelagt til stillingtagen. Byzonetilladelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Byzonetilladelsen kan påklages inden for 4 uger.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til,

    

   om det ansøgte projekt reelt er i overensstemmelse med retningslinje 1.5 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune,

    

   at projektet i givet fald tillades med udarbejdelse af en byzonetilladelse med vilkår og krav  som beskrevet., og

    

   at forslag til byzonetilladelse sendes i høring.

    

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at det ansøgte projekt reelt er i overensstemmelse med retningslinje 1.5 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune,

    

   at projektet i givet fald tillades med udarbejdelse af en byzonetilladelse med vilkår og krav  som beskrevet., og

    

   at forslag til byzonetilladelse sendes i høring.

 • 12 Igangsætning af ny planlægning for et område til Almen Service ved Vorningvej i Hammershøj
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 1. oktober 2013 (sag nr. 3) og Byrådet på møde den 31. oktober 2013 (sag nr. 7) besluttet, at der skal etableres en ny daginstitution i tilknytning til Hammershøj Skole. Den nye institution skal erstatte de to nuværende daginstitutioner Jernbanegade 27 og Høegsvej 2 i Hammershøj.

    

   Området afgrænses mod øst af Vorningvej og en parcelhusbebyggelse, mod nord, syd og vest af åbent land.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.  

    

   Projektforslaget

   Den nye institution skal indeholde børnehavepladser til 70 børn og 20 vuggestuepladser. Den skal etableres dels i skolens eksisterende bygning og dels i en tilbygning til skolen. Daginstitutionens samlede areal (ombygning + tilbygning) er beregnet til ca. 846 m2.

    

   Forvaltningen vurderer, at etablering af daginstitution i tilknytning til skolen, vil medføre en markant øget trafikbelastning i området.

    

   Projektbeskrivelse for ny daginstitution ved Hammershøj Skole er i bilag 2

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 37, Tjele Kommune, der udlægger området til skoleformål, herunder idræt samt visse andre fritidsaktiviteter og rekreative anlæg.

    

   Projektforslaget er i konflikt med lokalplanens bestemmelser om formål og anvendelse. Det sammenholdt med den øgede trafik som følge af ændringen betyder, at forvaltningen vurderer, at gennemførelse af projektet vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune udlagt almen service.

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

     

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at den nye planlægning lægger sig tæt op ad den eksisterende planlægning for området, hvad angår udstykning, veje- og stiforhold, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende og ubebyggede arealer, beplantning mm, og at der derudover tages udgangspunkt i følgende: 

   ·           Området udlægges til almen service

   ·           Den øgede trafikbelastning afklares  

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for lokalplanlægningen:

   Planlægningen opstartes primo april 2014

   Planforslag til vedtagelse medio august 2014

   Endelig vedtagelse ultimo december 2014

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

 • 13 Igangsætning af ny planlægning for et område til boliger ved Høegsvej og Jernbanegade i Hammershøj
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 1. oktober 2013 (sag nr. 3) og Byrådet på møde den 31. oktober 2013 (sag nr. 7) besluttet, at der skal etableres en ny daginstitution i tilknytning til Hammershøj Skole. Den nye institution skal erstatte de to nuværende daginstitutioner Jernbanegade 27 og Høegsvej 2 i Hammershøj. På den baggrund er det aktuelt, at ændre den gældende planlægning for de to ejendomme, hvor der i dag er daginstitutioner, fra offentlige formål til boligformål.

    

   Området ligger i den centrale del af Hammershøj By, afgrænset mod vest af Jernbanegade og Høegsvej, mod syd af Randersvej, mod øst af Kirken og mod nord og nordøst af en eksisterende åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området gennemskæres af et grønt rekreativt område, som løber via byens gamle jernbanetrace og giver kig til det åbne landskab fra byens fælled ved Kirken.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.  

    

   Forslag til ny planlægning

   For at skabe de bedste byggemuligheder, og de bedste forudsætninger for et grundsalg, foreslår forvaltningen, at den eksisterende daginstitution Høegsvej 2 nedrives og udstykkes i fire regulære grunde til åben-lav boligbebyggelse, at daginstitutionen Jernbanegade 27 udlægges til boligformål, og at legepladsen genetableres som offentligt tilgængeligt rekreativt område for byens beboere.

    

   For at sikre sammenhængen i planlægningen, foreslår Plan samtidig, at det ubebyggede areal syd for de to daginstitutioner, inddrages i det kommende lokalplanområde og at anvendelsen af den del af dette område som i dag er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse ændres til en åben-lav boligbebyggelse, som spejler bebyggelsen på den modstående side af Jernbanegade.

    

   Det overordnede formål med forslaget til ny planlægning er at skabe en helhed i den samlede bebyggelse, at styrke karakteren af bykerne omkring Randersvej/Jernbanegade og samtidig sikre kigget og de fysiske forbindelser til det åbne landskab, til byens fælled og til kirken.

    

   Eksempel på illustrationsplan for området fremgår af bilag 2.

     

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af:

    

   Lokalplan nr. 33, der udlægger området til offentlige formål i form af børnehave med tilførende faciliteter som p-plads og legeplads.

    

   Lokalplan nr. 62, der udlægger området til almen service og rekreative formål i form af posthus, børnehave, ældrevenlige boliger o. lign samt legeplads og parkering.

    

   Lokalplan nr. 353, der udlægger området til boligbebyggelse, almen service, butikker, liberalt erhverv og grønt område.

    

   Forslaget til ny planlægning er i konflikt med gældende lokalplaners bestemmelser for formål, anvendelse, omfang og placering.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune udlagt til hhv. boligformål, rekreativt område, blandet boliger og erhverv samt butikker.

    

   Forslaget til ny planlægning er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

     

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

    

   Anvendelse

   ·           Den nordlige del af området udlægges til åben-lav boligbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage, svarende til den omkringliggende bebyggelse.

   ·           Arealet omkring Jernbanegade udlægges til åben-lav boligbebyggelse i op til 2 etager i form af fritstående byhuse placeret op til en udgangsbyggelinie langs vejen, ligesom den eksisterende bebyggelse på den modstående side af vejen.
    

   ·           Arealet mod syd, op til Randersvej, og mod vest og kirken, fastholder sin anvendelse til hhv. liberalt erhverv, butikker, almen service og boliger i op til 2 etager samt rekreativt grønt område. 

   Højder

   ·           Bebyggelse må opføres med en højde på højst 8,5 m for at tage hensyn til kirken.

    

   Vejbetjening

   ·           Den nordlige del af bebyggelsen vejbetjenes via Høegsvej og eksisterende boligvej, således at ingen parceller får direkte adgang til Høegsvej.  

   ·           Den sydlige del af området vejbetjenes med direkte adgang fra hver parcel til Jernbanegade.  

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune ejer hele området inklusiv de to bygninger, som de eksisterende daginstitutioner benytter i dag.

    

   Der vil være udgifter forbundet med nedrivning af ejendommen Høegsvej 2 på i alt ca. 150.000 kr. Værdien af grundsalg er endnu ikke anslået.

     

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for lokalplanlægningen:

   Planlægningen opstartes                                   primo april 2014

   Planforslag til vedtagelse                                  medio august 2014

   Endelig vedtagelse                                           ultimo december 2014

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der for for Jernbanegade 27 også gives mulighed for anvendelse til offentlige formål. 

    

 • 14 Viborg Baneby - principiel stillingtagen til finansiering af banebroen
  • Sagsfremstilling

   Formålet med nærværende sag er at træffe principiel beslutning om finansieringen af Banebroen i Viborg Baneby. Byrådet har tidligere behandlet sagen på mødet den 26. marts 2014 (sag nr. 28), hvor det blev besluttet at reservere 29,375 mio.kr. af et afsat rådighedsbeløb på 46 mio. kr. i budget 2014 - 2017 til projekter i Viborg Baneby hertil.

    

   Sagen forelægges på ny for udvalget, da der nu foreligger nye kalkulationer af anlægsudgifterne for etablering af Banebroen, og Teknisk Udvalg derfor anmodes om at øge rammen for kommunal medfinansiering.

    

   Baggrund

   Viborg Kommune er sammen med 6 andre kommuner udvalgt til at deltage i et Realdania initiativ, kaldet "Kickstart forstaden – version 2.0". De udvalgte kommuner får støtte til at gennemføre en forundersøgelse af et bymæssigt tiltag, som kan medvirke til at sætte en bæredygtig udvikling af et forstads­område i gang. Viborg Kommune deltager med forslaget om at etablere Banebroen, en ny bro fra Viborg Baneby til midtbyen over jernbanen. I forundersøgelsen belyses nu Banebroens effekt i forhold til at kickstarte udviklingen af Viborg Baneby samt forhold vedrørende realisering af broen.

    

   Når forundersøgelsen afsluttes, kan Viborg Kommune søge Realdania om støtte til realisering af broen. Realdania forventer at udvælge 3-4 af projekterne til realiseringsstøtte, der kan omfatte op til 50 % af omkostningerne, dog maks. 25 mio. kr. pr. projekt. Realdania lægger vægt på at der er politisk opbakning til ansøgningen, der også skal redegøre for kommunens medfinansiering af projektet.

    

   Finansiering

   Banebroen, som vist i helhedsplan for Viborg Baneby, er i maj 2013 vurderet at kunne anlægges for ca. 79 mio. kr. inkl. tilslutningsanlæg (ramper, trapper mm). Det har været ambitionen i forundersøgelsen at afgrænse et muligt anlægsprojekt, som vil kunne gennemføres for en samlet ramme på ca. 50 mio. kr. ekskl. moms.

    

   I henhold til den oprindelige tidsplan for forundersøgelsen skulle der ske politisk godkendelse af kommunens medfinansiering af banebroen i marts 2014 for at dette kunne indgå i ansøgningen til Realdania. På daværende tidspunkt forelå de nye kalkulationer af omkostningerne ved etablering af en reduceret banebro ikke. Den pågældende dagsorden til Byrådet vedrørende projektets finansiering tog derfor udgangspunkt i et broprojekt til 50 mio. kr., hvoraf kommunen finansierer 25 mio. kr. samt fondsafgiften af en evt. fondsbevilling på 25 mio. kr. (17,5 % af 25 mio. kr.), svarende til samlet 29,375 mio. kr. Der er siden i forundersøgelsen arbejdet med at tilpasse broudlæggets størrelse til det forventede byliv og afgrænse det til et egnet fondsprojekt. For at projektet er interessant for en fond at støtte er det dog væsentligt, at Banebroen fortsat bliver et ambitiøst og attraktivt byrum, og at projektet omfatter alle nødvendige sideanlæg, så det endelige anlæg ikke vil fremstå ’amputeret’.

    

   Der foreligger nu nye kalkulationer af anlægsudgifterne for etablering af banebroen jf. ovenstående. Disse lyder på hhv. 56 mio. kr. for en bro opført samtidig med en ny bebyggelse på grusparkeringspladsen nord for banen og 62,5 mio. kr. for en bro opført uafhængigt af evt. omliggende bebyggelse. (Det skal dog understreges, at projektet fortsat er på et overordnet stade, hvor kalkulationerne er foretaget ud fra teoretiske forudsætninger om broens konstruktion og design.) Opnås der ekstern støtte på 25 mio. kr. vil den kommunale finansiering af Banebroen med de nye forudsætninger således omfatte 35,4 - 41,8 mio. kr. inkl. fondsafgift.

    

   Da deadline for kommunens ansøgning til Realdania siden er udskudt til medio maj, forelægges de reviderede kalkulationer nu for udvalget med henblik på at beløbet, der reserveres til etablering af Banebroen, øges fra 29,375 mio. kr. til 42 mio. kr. Byrådet vil forud for godkendelse af den endelige bevilling få forelagt forundersøgelsesrapporten samt rammen for et evt. fælles projekt med Realdania. 

    

   Budget

   Viborg Byråd har i budget 2014 - 2017 under Teknisk Udvalg (Viborg Baneby – projekter) afsat et rådighedsbeløb på samlet 46 millioner, fordelt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017. Af bemærkningerne til budgettet fremgår at rådighedsbeløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banegraven, til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen. Byrådet reserverede på mødet den 26. marts 2014 (sag nr. 28) 29,375 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af et kickstartprojekt med Realdania.

    

   Teknisk Udvalg anmodes nu om at ændre reservationen til kommunal medfinansiering af Banebroen fra 29,375 mio. kr. til 42 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 46 mio. kr. til projekter i Viborg Baneby.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at der af rådighedsbeløbet på Viborg Baneby – projekter reserveres 42 mio.kr. til medfinansiering af kickstartprojektet Viborg Banebro

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

 • 15 Fortovsrenovering 2014
  • Sagsfremstilling

   Byrådet meddelte i sit møde den 26. marts 2014 (sag nr. 30) en anlægsbevilling på 3.011.000 kr. til fortovsrenovering 2014 på baggrund af en indstilling fra Teknisk Udvalgs mødet den 5. marts 2014 (sag nr. 16). I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af sagen, besluttede Udvalget desuden en række kriterier for prioritering af fortovsrenoveringer. Kriterierne for prioritering var:

    

   ·       Hensynet til om en vejstrækning skal have ny asfaltbelægning (ofte renoveres fortovet et år før ny asfalt),

   ·       Borgerhenvendelser om dårligt fortov og forvaltningens egne registreringer og observationer, herunder fortove, hvor belægningen er så dårlig, at Kommunen kan risikere at blive ansvarspådraget ved faldulykker (niveauspring mellem fliser på 3 cm eller mere),

   ·       Helhedstænkning f.eks. som led i aktuelle byfornyelsesprojekter og byforskønnelsesprojekter. I visse situationer kan midlerne være med til at ”skabe” øgede midler fra fonde o. lignende

   ·       Antallet af fodgængere - hvis der er mange fodgængere på en fortovsstrækning, så vil denne kunne blive prioriteret frem for fortove med lidt trafik af fodgænger.

   ·       Andre forhold f.eks. afvandingsproblemer, som f.eks. kan være farlige ved frost.

   ·       Fortovsstrækninger hvor der med fordel kan indgås aftaler med ledningsejer om en fællesrenovering, hvor midlerne dermed strækker længere.

    

   Der foretages altid en konkret vurdering af hvert ønske om renovering af fortovet ved visuelt eftersyn, hvor skader og anbefaling noteres. Disse vil danne grundlag for den samlede prioritering.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden at prioriteringen præsenteres for Teknisk Udvalg ved et senere møde.

    

   Forvaltningen har nu fastlagt, hvilke fortovsstrækninger, der bør renoveres. Strækningerne fremgår af bilag nr. 1.

    

   Forvaltningen er i færd med at udarbejde licitationsmateriale og vil opdele arbejdet i to entrepriser, så der bliver bedre mulighed for at få flere entreprenører til at byde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknisk & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning

 • 16 Fortegnelse for offentlige stier
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har udarbejdet et registrer over offentlige stier i Viborg Kommune, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for.

    

   Ved offentlige stier forstås færdselsarealer, som fortrinsvis er forbeholdt almindelig gående, cyklende og ridende færdsel, og som administreres af Kommunen i henhold til lov om offentlige veje. Offentlige stier er færdselsarealer, der ikke udgør en del af de offentlige veje. Kommunen kan beslutte, at en privat fællesvej skal have status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej. Der kan derfor være sammenfald mellem stier i stiregistreret og registeret for private fællesveje i byerne.

    

   I henhold til § 98 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” skal Kommunen føre et register over de offentlige veje og stier, som den er vejbestyrelse for. Teknisk Udvalg vedtog d. 7. januar 2013 den samlede fortegnelse for offentlige veje.   

   Det, der afgør om en sti er offentlig, er, om der i Kommunen er truffet en beslutning i henhold til § 97 i ”Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje med alle senere tilføjelser” om stiens status, eller at den figurerer i et tidligere vedtaget vejregister.

    

   Stiregistrene fra de tidligere kommuner, der nu udgør Viborg Kommune, er sammenskrevet og ajourført, se bilag 1. Der er tilføjet stier, som siden kommunesammenlægningen er blevet etableret som offentlige stier. Der foreligger således et samlet og ajourført register over de offentlige stier, som Viborg Kommune er vejbestyrelse for. Register ajourføres herefter i forvaltningens digitale register ”Vejman.dk”.  

    

   Med godkendelsen af stiregistret annulleres stiregistrene for de tidligere kommuner. Efter vedtagelsen skal stiregistreret offentliggøres. Det vil ske på Viborg Kommunens hjemmeside.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at Teknisk Udvalg godkender stiregistret som det foreligger, og at forvaltningen ajourfører det løbende via systemet Vejman.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

 • 17 Vejen i banegraven ved Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Projektet med etablering af nye infrastrukturanlæg i banegraven ved Viborg Station og banebyen omfatter meget store investeringer i nye vejanlæg, jernbaneanlæg, bro, tunnelanlæg samt stianlæg. Derfor er nærværende dagsordenspunkt en relativ nøje beskrivelse af projektet indhold. På mødet vil der desuden blive redegjort nærmere for projektetsomfang.

    

   Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) med Helhedsplan for Viborg Baneby, at en ny vej i banegraven (Banevejen) skal ligge nord for banesporene, således at vejen skal forløbe, hvor spor 1 ligger i dag. Banevejen krydses i Helhedsplanen af en større Bane­bro, der er en del af en nord-sydgående Hærvejsforbindelse. Banebroen udvikles pt. i et andet projekt ”Kickstart forstaden 2.0”.

    

   Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalet.

    

   Tværforbindelsen har vital betydning som adgangsvej til midtbyens handelsliv, sundheds­center, tog- og busterminal samt Regionshospitalet, der er under en omfattende udbyg­ning. I myldretiden om morgenen og om eftermiddagen ses større kødannelser allerede i dag. Kødannelserne bliver for alvor et problem på det tidspunkt, hvor de begynder at stuve tilbage til bagvedliggende kryds, idet trafikstrømmene derved kommer til at låse hinanden indbyrdes.

    

   Trafikplan for Viborg midtby fastslår, at trafikken i midtbyen vil stige i de kommende år. Det skyldes dels den generelle trafikvækst og dels en trafikvækst som fremkommer ved den byomdannelse og byudvikling, der er planlagt i Viborg. Således vil omdannelse af Nytorv og ensretning af Ll. Sct. Hans Gade betyde, at flere trafikanter skal via enten Gl. Skivevej eller Banegårds Allé, Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej for at komme på tværs af midtbyen.

    

   Viborg Station er et trafikalt knudepunkt, hvor alle trafikantgrupper skal tilgodeses for at sikre en god fremkommelighed og tilgængelighed. Det gælder både dem, der skal benytte den kollektive trafik, men også dem, der skal mellem Banebyen, vestbyen og midtbyen. Banevejen skal således bringe trafikanterne på tværs af midtbyen og til Regionshospitalet. Den nye Banebro fra Helhedsplanen og en ny Perronbro, der erstatter eksisterende stibro, skal bringe fodgængere og cyklister på tværs af banen. Samtidig skal en sammenbinding af Himmerlandsstien og Alhedestien sikre, at fodgængere og cyklister fra vest, syd og øst også har nem adgang til stationsområdet. Infrastrukturen i stationsområdet er vist i bilag 1.

    

   Regionshospital Viborg

   Regionshospitalet udbygges fra 2014 til april 2017 for 1,15 mia. kr. Udbygningen med­fører, at hovedindgangen flyttes om på sydsiden af hospitalet til det nye p-hus, der har udkørsel til Gl. Århusvej. Det nye p-hus bliver derved det sted, hvor patienter og pårør­ende skal parkere, mens det gamle p-hus med udkørsel til Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej skal anvendes af personalet. Det giver et yderligere pres på rundkørslen ved Sct. Mathias Centreret, idet det gamle p-hus tømmes over en kort periode om eftermiddagen, der falder sammen med den øvrige trafik fra folk, der skal hjem fra arbejde eller handle i midtbyen.

    

   Forvaltningen har i et tæt samarbejde med projektledelsen på Regionshospitalet ud­arbejdet et vej- og stiprojekt, hvor det nye p-hus, den nye hovedindgang og akutmod­tagelse betjenes af Banevejen, Heibergs Allé, Himmerlandsstien og Alhedestien. Heibergs Allé bliver en intern vej, der er ensrettet fra det gamle p-hus mod det nye p-hus, og fra Banevejen ved Gl. Århusvej mod det nye p-hus. Vej- og stisystemet er vist i bilag 2.

    

   Banevejen sikrer høj tilgængelighed til p-huset fra både øst og vest samt høj frem­kommelig for udrykningskøretøjer, der skal fra vest mod øst, særligt i myldretiden. Banevejen giver også mulighed for, at den nye hovedindgang kan betjenes med en række busforbindelser. Heibergs Allé tilrettes desuden, således at trafikanterne fra det gamle p-hus kan få mulighed for at køre direkte ud til Banevejen, så rundkørslen ved Sct. Mathias Centret aflastes.

    

   Gl. Århusvej udvides til 4 spor lokalt omkring krydset mellem Banevejen og Gl. Århusvej for at kunne afvikle den store trafikmængde om morgenen.

    

   Projektet med Banevejen sikrer ligeledes, at der er tilstrækkelig kapacitet på vejnettet, hvis hospitalet udbygges yderligere i fremtiden.

    

   Banevejens forløb

   Banevejen forløber mellem Banegårds Allé til Gl. Århusvej i det nuværende banespor 1. Vejen vil få 4 signalregulerede kryds ved hhv. Banegårds Allé, vest og øst for hospitalets nye p-hus og ved Gl. Århusvej.

    

   Himmerlandsstien og Alhedestien forlænges mod stationsområdet og forbindes ved stationsbygningen. Alhedestien føres syd for sporene gennem en tunnel ved Regionshospitalet.

    

   Banevejen kan enten følge terrænet eller lægges i tunnel forbi stationsbygningen.

    

   Banevej i tunnel

   Teknisk vil en vej i tunnel kræve anlæggelse af en tunnel med støttevægge og tunnellåg. Vejtunnelen og dens ramper vil tilsammen skabe en 315 m lang grav, hvor et tunnellåg vil overdække de midterste 75 m ud for stationsbygningen. De store rampeanlæg vil have en karakter, som man typisk ikke forbinder med den indre by. Nogle trafikanter vil kunne føle sig presset ved at køre i en tunnel, hvor der ikke er plads til at vige, når der kommer udrykningskørsel bagfra.

    

   For togpassagerne vil en vej i tunnel bibeholde den direkte forbindelse til spor 1 fra stationsbygningen. Pladsen foran bygningen vil blive noget større end i dag, da toget ikke kan køre ovenpå låget af tunnelen. Den eksisterende perron til spor 1 forlænges derfor mod syd, og Himmerlandsstien krydser på tværs. Spor 2 vil ligesom i dag skulle nås via bro over banen til en ny sideperron, der anlægges på sydsiden af spor 2.

     

   Banevej i terræn

   En vej i terræn kræver anlæggelse af en længere stitunnel til Himmerlandsstien, der krydser under Banevejen. Stitunnellen vil med sin længde på 145 m inkl. ramper skabe en barriere, der primært er visuel.

    

   Togpassagerne skal ved en vej i terræn altid via en bro over banen for at få adgang til både spor 1 og 2. Der etableres en ny øperron mellem spor 1 og 2, der erstatter den eksisterende, der ikke opfylder gældende krav til perronhøjde, afvanding mv.

    

   Flytning af spor

   Fælles for begge løsninger er, at sportracéet i den østlige ende af stationen og i kurven frem mod den røde bro over Marsk Stigs Vej skal forlægges mod syd og justeres for at give plads til vejen, mens spor 2 forbliver uændret langs perron. Det er nødvendigt at forlægge spor 3 ved løsningen med vej i tunnel for at få plads til sideperronen ved spor 2. Spor 3 er et opstillingsspor.

    

   Der er ingen ændringer af hastigheden på ind- og udkørsel for togene for løsning med vejen i terræn. I løsning med vejen i tunnel er det ikke muligt at fastholde hastigheden i vestenden af stationen, der må nedsættes fra 120 km/t til 80 km/t. Ændringen vurderes dog ikke at få indflydelse på køreplanen, da alle tog stopper i Viborg.

    

   I begge løsninger lægges et tunnelrør under banen i forlængelsen af den grønne sti i Helhedsplanen for Viborg Baneby. Den grønne sti er en øst-vestgående forbindelse, der forbinder Banebyen med Søndersø. Tunnelrøret skal anlægges, mens sporene bliver flyttet, både af hensyn til økonomi og for at undgå spærring af spor på et senere tidspunkt.

    

   Perronbro ved Stationen

   Den eksisterende perronbro er nedslidt og skal renoveres. Det er med Togfonden DK besluttet, at der skal indføres elektrificering på størstedelen af jernbanenettet i Danmark. Det er derfor indarbejdet i dette projekt, at broen udskiftes til en højere bro, der er forberedt til elektrificering, hvis der i fremtiden indføres elektrificering på strækning Langå-Struer.

    

   Perronbroen udbygges, så den går mellem Banegårdspladsen og Middagshøjvej, som anbefalet i Helhedsplanen. Broen gøres også bredere, idet den eksisterende stibro kun er 2,5 m bred, hvilket gør, at den ikke kan anvendes som fællessti af cyklister og gående. Den nye Perronbro er 4 m bred.

    

   Da den kommende Banebro og tunellen ved Regionshospitalet opfylder de fleste behov for cyklister, der skal krydse banen, er der ikke regnet med en ny rampe på Perronbroen, men kun en trappe. Dels vil en ny rampe på 100 m koste 5 mio. kr. og dels giver rampen en række problemer på busterminalen, hvor cyklisterne og knallerter kommer til at genere de rejsende. Cyklister har stadigvæk mulighed for at tage cyklen med ned ad en sliske på trapperne eller i elevatoren i busterminalen. Når rampen er væk, vil der endvidere blive bedre visuel sammenhæng mellem bus og tog.

    

   Planproces

   Forvaltningen vurderer, at Banevejen er lokalplanpligtig, og skal screenes for miljø- og sundhedskonsekvenser. Såfremt der træffes afgørelse om, at planforslaget skal miljøvurderes, skal der udarbejdes en miljørapport. Der vil senere blive fremlagt en igangsætningssag for Teknisk Udvalg.

    

   Forvaltningen vurderer, at det konkrete anlægsprojekt skal VVM-screenes. Såfremt der træffes afgørelse om VVM-pligt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaven vedrørende VVM. Der vil senere blive forelagt en igangsætningssag for Klima- og Miljøudvalget.

    

   Tidsplan

   Regionshospitalet forventer at være færdige med deres om- og tilbygning i april 2017. Herefter vil hovedindgangen og akutmodtagelsen ligge ud mod Banevejen. Regions­hospitalet har derfor en stor interesse i, at Banevejen er anlagt til samme tidspunkt. Modsat vil der være en større byggeplads ud for Regionshospitalet efter åbningen, hvor der skal skabes alternative tilkørselsveje til hovedindgangen og akutmodtagelsen.

    

   Det er muligt at få vejen færdig til april 2017, men det kræver, at Banedanmark er en aktiv medspiller fra starten af projektet. Forvaltningen har afholdt et indledende møde med Banedanmark, og de er positive overfor projektet.

    

   I forslag til tidsplan anvendes 2014 og 2015 til planprocessen, detailprojektering af vej- og baneprojekt samt udbud af entreprenørarbejdet. I 2016 flyttes sporene, hvorefter Banevejen, Alhedestien og Himmerlandsstien anlægges. Banevejen vil kunne åbne i slutningen af 2016, men skal dog have slidlag på i april 2017. 

    

   Økonomi

   Der er på baggrund af skitseprojektet udarbejdet et anlægsoverslag for de 2 løsninger. Økonomisk er projektet med en vej i tunnel ca. 18 % dyrere at anlægge end en vej i terræn, når både vej-, sti- og sporprojekt medregnes.

    

   Banevej i terræn

   Banevej i tunnel

   Vejbelægninger (900 m)

   15,7

   15,3

   Cykelstier (1.800 m)

   2,7

   3,0

   Fortovsarealer (1.400-2.000 m2)

   0,7

   1,0

   Signalanlæg og belysning

   3,7

   3,7

   Byinventar, banehegn og beplantning

   1,1

   1,0

   Støjskærme og støjhegn

   3,1

   3,1

   Stitunnel ved Regionshospitalet

   1,6

   1,6

   50 % perronbro

   3,0

   3,0

   Spunsvæg langs Heibergs Allé

   4,2

   4,2

   Stitunnel ved remisen

   6,3

   Vejtunnel forbi stationsbygningen

   15,3

   Forurenet jord

   6,3

   7,4

   Uforudsigelige udgifter ca. 20 %

   9,7

   11,7

   Projektering og tilsyn 10 %

   4,8

   5,9

   Forundersøgelser og geoteknik

   1,0

   1,0

   Arealerhvervelse

   0,9

   1,0

   Vejprojekt

   64,8

   78,2

   Baneprojekt inkl. tillæg 50 % (1.400 m)

   34,0

   42,2

   I alt mio. kr.

   98,8

   120,4

    

   Det er forudsat i overslaget, at Banedanmark vil medfinansiere den nye Perronbro med 50 %.

    

   Vejprojektet er tillagt 20 % til uforudsigelige udgifter, mens baneprojektet er tillagt 50 %, der er normen for Banedanmark. Det er Forvaltningens vurdering, at bane­projektet er så velbelyst, at 50 % er højt sat, og anlægsoverslaget bør derfor være 5-6 mio. kr. mindre svarende til hhv. 93 mio. kr. og 114 mio. kr. Hertil kommer ca. 1 mio. kr. til rådgiverudbud, VVM-redegørelse og lokalplan.

    

   Der er i forbindelse med budgetlægning for 2014-2017 afsat et samlet beløb på 64,936 mio. kr. fordelt med 5,052 mio. kr. i 2014 til planlægning samt 15,277 mio. kr. i 2015, 24,592 mio. kr. i 2016 og 20,015 mio. kr. i 2017 til anlæg. Budgetbeløbet er fastlagt på baggrund af det vidensniveau, der var på dette tidspunkt.

    

   Skitseprojektet, der foreligger nu, er gennemarbejdet og udvidet med projektet omkring hospitalet, støjskærme for 2,5 mio. kr., buslommer og ”kiss-and-ride pladser” (afsætningsplads). Ligeledes har trafikanalyser vist et behov for lokal ombygning af Gl. Århusvej.

    

   Perronbroen var tidligere forudsat renoveret, men en beslutning om elektrificering af jernbaner i Danmark betyder, at broen bør udskiftes med en højere bro.

    

   En historisk undersøgelse af jordbundsforholdene langs Banevejen viser, at der bør afsættes 5-6 mio. kr. mere end i det første estimat til bortskaffelse af forurenet jord.

    

   Arealerhvervelser fra Banedanmark og Boligselskabet Sct. Jørgen var ikke medtaget i det første estimat.

    

   Det er primært omkostninger til nye perroner fremfor renovering af eksisterede, som er årsag til forøgelsen af overslaget for baneprojektet samt anvendelsen af et korrektions­tillæg på 50 %. Det må afhænge af forhandling med Banedanmark, hvilket niveau perronerne skal have.

    

   Der er afsat 5,052 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2014 til planlægning og projektering m.v. Der søges nu om en anlægsbevilling til dette arbejde.

    

   Det foreslås, at der i den kommende budgetlægning for 2015-2018 afsættes 10 mio. kr. i 2015, 77 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til anlæg af Banevejen, stier, tunneler og Perronbro, svarende til 89 mio. kr. til selve anlægsdelen.

    

   Der er som nævnt ovenfor allerede afsat ca. 60 mio. kr. til anlægsdelen i perioden 2015-2017.

    

   Det revurderede anlægsbudget kan indarbejdes i budgetforslaget for 2015–2018 som en ”teknisk ændring til budgetforslag”.

    

   Afledt drift

   Der vil være en væsentlig afledt drift i form af vedligeholdelse af signal­anlæg og gadelamper, vintertjeneste, slidlag, striber, fejning, tømning af rendestens­brønde, mv.

    

   Banedanmark overtager driften af spor og perroner. Udgiften til drift af Perronbroen bør deles som det sker i dag, hvor Banedanmark har bropiller og brokonstruktion, mens Viborg Kommune har belægning på broen, trapper og elevatorer.

    

   Det matrikulære skel mellem Regionshospitalet og Banevejen skal tilrettes, så Viborg Kommune har driften af pendlerstien nord for Banevejen, signalanlæg og buslommer, mens hospitalet har driften af Heibergs Allé.

    

   Vurdering

   Forvaltningen anbefaler, at Banevejen udføres i terræn, og at vejen står færdig i april 2017. Denne løsning giver en mindre ulempe for de togpassagerer, der skal benytte spor 1, men det opvejes af, at løsningen er væsentligt billigere, og ikke medfører et større tunnelanlæg med de ulemper og udgifter det giver.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, om Teknisk Udvalg vil indstille til Byrådet,

    

   at Banevejen anlægges i terræn på hele strækningen fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej med 4 signalanlæg ved Banegårds Alle, vest og øst for Regionshospitals p- hus samt ved Gl. Århusvej,

    

   at Alhedestien forlænges og føres gennem en tunnel under banen til Regionshospitalet og Viborg Station,

    

   at Himmerlandsstien forlænges og føres gennem en tunnel under Banevejen til Viborg Station,

    

   at der lægges et tunnelrør under jernbanen i forlængelsen af den kommende ”grønne sti” i Banebyen

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Banedanmark om arealerhvervelse og flytning af spor,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Boligselskabet Sct. Jørgen om arealerhvervelse til Alhedestien på ekspropriations lignende vilkår,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at fastlægge entreprisegrænse og forhandle om fastlæggelse af det matrikulære skel mellem Regionshospitalet og Banevejen,

    

   at Banevejen anlægges, så den er klar til Regionshospitalets åbning af nyt byggeri i april 2017,

    

   at anlægsudgiften til tunnelrør, anslået til 2.600.000 kr. finansieres af det afsatte anlægsbudget vedr. ”Viborg Baneby - projekter”, når der gives anlægsbevilling til projektet (der er afsat 46.000.000 kr. perioden 2014 – 2017 til ”Viborg Baneby - projekter),

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” til den videre planlægning og projektering med rådighed i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet, og

    

   at de revurderede anlægsudgifter til selve anlægsdelen på 89.000.000 kr. fordelt med 10.000.000 kr. i 2015, 77.000.000 i 2016 og 2.000.000 kr. i 2017 indarbejdes som en ”teknisk ændring” i budgetforslaget for 2015 - 2018

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at Banevejen anlægges i terræn på hele strækningen fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej med 4 signalanlæg ved Banegårds Alle, vest og øst for Regionshospitals p- hus samt ved Gl. Århusvej,

    

   at Alhedestien forlænges og føres gennem en tunnel under banen til Regionshospitalet og Viborg Station,

    

   at Himmerlandsstien forlænges og føres gennem en tunnel under Banevejen til Viborg Station,

    

   at der lægges et tunnelrør under jernbanen i forlængelsen af den kommende ”grønne sti” i Banebyen

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Banedanmark om arealerhvervelse og flytning af spor,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Boligselskabet Sct. Jørgen om arealerhvervelse til Alhedestien på ekspropriations lignende vilkår,

    

   at Forvaltningen bemyndiges til at fastlægge entreprisegrænse og forhandle om fastlæggelse af det matrikulære skel mellem Regionshospitalet og Banevejen,

    

   at Banevejen anlægges, så den er klar til Regionshospitalets åbning af nyt byggeri i april 2017,

    

   at anlægsudgiften til tunnelrør, anslået til 2.600.000 kr. finansieres af det afsatte anlægsbudget vedr. ”Viborg Baneby - projekter”, når der gives anlægsbevilling til projektet (der er afsat 46.000.000 kr. perioden 2014 – 2017 til ”Viborg Baneby - projekter),

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” til den videre planlægning og projektering med rådighed i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 5.052.000 kr. til kontoen ”Vej i Banegraven, Viborg Baneby” finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på anlægsbudgettet i 2014 til formålet, og

    

   at de revurderede anlægsudgifter til selve anlægsdelen på 89.000.000 kr. fordelt med 10.000.000 kr. i 2015, 77.000.000 i 2016 og 2.000.000 kr. i 2017 indarbejdes som en ”teknisk ændring” i budgetforslaget for 2015 - 2018

    

 • 18 Istandsættelse af Mammen Byvej og Bromøllevej, Mammen (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Mammen Mejeri A/S i Mammen har rettet henvendelse til Viborg Kommune vedrørende problemer med noget af vejnettet omkring Mammen. Mammen Byvej og Bromøllevej er meget smalle og giver problemer for de mælketransporter til bl.a. Viborg og Tjele området. Forvaltningen kan oplyse, at Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen er klassificeret som trafikfordelingsveje på landet og benyttes bl.a. i stor udstrækning af trafikkanter fra Viborgområdet som arbejder i Bjerringbro, ligesom vejene vil blive yderligere belastet af mælketransporter efter udvidelse af mejeriet i Mammen. På to delstrækninger er vejene meget nedslidte, samtidig med at de er smallere end de tilstødende vejstrækninger, hvilket medfører at trafikanterne må benytte vejrabatten ved passage med store køretøjer. Dette giver anledning til hyppig vedligeholdelse af vejbelægning samt tilfyldning af rabatterne med kantgrus, ligesom trafiksikkerheden ikke er for god.

    

   Såfremt de påpegede problemer skal løses, foreslår forvaltningen, at den sydlige del af Mammen Byvej fra Mammen by til Granerne - en strækning på ca. 1,0 km - udvides fra 4,5 m til 6,0 m, så den får samme vejbredde som den øvrige strækning til Bjerring, som er blevet udvidet til 6,0 m af tidligere Bjerringbro Kommune. Endvidere skal Bromøllevej fra den gamle kommunegrænse ved Korreborg Bæk og til Løvskal Landevej ved Vejrumbro - en strækning på ca. 1,5 km - udvides fra ca. 4,3 m til 4,7 m, så den får samme vejbredde som den øvrige strækning til Mammen. De to nedslidte vejstrækninger forslås efterfølgende fornyet med et forstækningslag, så de kan holde til den aktuelle trafikbelastning.

     

   Sideudvidelse af strækningen på Mammen Byvej vil medføre en jorderhvervelse på ca. 75 cm i hver vejside af nedenstående ejendomme, svarende til de anførte arealer.

    

   Matr. nr. 13a Mammen By, Mammen        570 m2

   Matr. nr. 27c Mammen By, Mammen        240 m2

   Matr. nr. 27a Mammen By, Mammen        465 m2

   Matr. nr. 13x Mammen By, Mammen        225 m2

     

   Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ejerne af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver overfor den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

    

   Med henblik på at fremskynde jorderhvervelsen til sideudvidelse af Mammen Byvej vil forvaltningen i første omgang søge at indgå frivillige aftaler om de nødvendige jorderhvervelser - herunder aftaler om pris. Sideudvidelse af Bromøllevej kræver ikke jorderhvervelse. Anlægsudgiften for sideudvidelse og istandsættelse af ovennævnte vejstrækninger kan opgøres til følgende:

    

   Mammen Byvej:

   1,5 m sideudvidelse incl. Jorderhverv

   550.000 kr

   Ny vejbelægning

   400.000 kr.

   Ialt

   950.000 kr

    

    

    

    

    

    

   Bromøllevej:

   0,5 m sideudvidelse

   250.000 kr

   Ny vejbelægning

   450.000 kr.

   Ialt

   700.000 kr.

    

   Den samlede anlægsudgift udgør 1.650.000 kr.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften på 1.650.000 kr. kan i givet fald foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på 500.000 kr. vedrørende etablering af forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund samt 1.150.000 kr. vedrørende arbejder afledt af trafiksikkerhedsplanen, hvor der henstår et uforbrugt restbeløb på 5.046.000 kr.  

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg tager stilling til, om der skal indstiller til Byrådet, 

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen - istandsættelse af delstrækninger med rådighed i 2014.

    

   at anlægsudgiften på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen – istandsættelse af delstrækninger” finansieres ved

    

   ·           nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”arbejder afledt aftrafiksikkerhedsplan med 1.150.000 kr.

    

   ·           nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på kontoen ”forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund” med 500.000 kr.

    

   at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i sagen omhandlede arealer til sideudvidelse af Mammen Byvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb. 

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, 

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen - istandsættelse af delstrækninger med rådighed i 2014.

    

   at anlægsudgiften på 1.650.000 kr. til kontoen ”Mammen Byvej og Bromøllevej ved Mammen – istandsættelse af delstrækninger” finansieres ved

    

   ·     nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”arbejder afledt aftrafiksikkerhedsplan med 1.150.000 kr.

    

   ·     nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på kontoen ”forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej, Overlund” med 500.000 kr.

    

   at kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i sagen omhandlede arealer til sideudvidelse af Mammen Byvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb. 

    

    

 • 19 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
  • Sagsfremstilling

    Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

    

   Der gøres opmærksom på, at overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2013 til 2014 først behandles af Økonomiudvalget på mødet den 14. maj 2014 (og efterfølgende Byrådet den 21. maj). For at give den bedst mulige vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014 er de foreslåede overførsler indregnet som en del af det korrigerede budget.

    

   Der henvises i øvrigt til en anden sag på udvalgets møde i dag, hvor der er redegjort for regnskabsresultatet for 2013 samt foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2013 til 2014.

     

   Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

    

   Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

    

   Sammendrag af budgetopfølgningen

   1 mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   (minus = mindreudgift)

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   pr. 31.3

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Drift 

   1

   2

   3

   4

   5

   Grønne områder

   8,9 

   9,1

   9,1 

   0,2

   Trafik

   129,2 

   127,3

    129,9

    0,7

    2,6

   Kommunale ejendomme

   0,9 

   2,3

   3,3

   2,5

   1,1

   Driftsudgifter i alt

   138,9

   138,7

   142,3

   3,4

   3,6

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   68,3 

   118,1

   93,7 

   25,4

   -24,5

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   207,3

   256,8

   236,0

   29,0

   -20,8

    

    

   Opfølgning på udbud af driftsopgaver inden for drift af parker, grønne områder og veje m.v. (leveres af Park- og Vejservice). 

   Der vedlægges en opfølgningen på Park- og Vejservices’ tilbud på udførelse af driftsopgaver inden for driften af parker, grønne områder og veje m.v. Opfølgningen vedlægges som bilag nr. 1.

    

   Overordnet konkluderes, at budgetterne er tilpasset i forhold til tilbuddet, og at Park- og vejservice har tilpasset kapaciteten til det tilbud, der er afgivet på arbejdet.

    

   Der forventes et mindre underskud i 2014 p.g.a. omkostninger, der har været ved tilpasning af kapaciteten.

    

   Park- og Vejservices’ tilbud kan have virkning over 8 år. De engangsudgifter der er afholdt i første kvartal af 2014 til afvikling af overskydende kapacitet ”afdrages” over tilbuddets løbetid. Park- og Vejservices’ kapacitet var større, end de opgaver der blev udbudt. Derfor har der været behov for en tilpasning. Den forventede omkostningen på afvikling af den overskydende kapacitet er opgjort til 2.882.000 kr. Udgiften falder i første kvartal af 2014. Denne udgift var som nævnt medtaget i tilbuddet over en 8-årig periode.

    

   Der forventes udbetalt feriepenge til fratrådte medarbejdere på 675.000 kr. Ifølge udbudsbeskrivelsen er udgiften ikke medregnet i tilbuddet. Park- og Vejservice har derfor ikke mulighed for at få omkostningen dækket.

    

   Udgiften kompenseres fra pulje til dækning af evt. fejl o.lign. ved udbudsbeskrivelsen.

     

   Opfølgning på udbud af Rengøring

   Budgetterne til rengøringsopgaver er reduceret i 2013, 2014 og i budgetoverslagsårene 2015-2017 i overensstemmelse med Byrådets beslutning (BYR. 22.05.2013 sag nr. 6).

    

   Der blev i forbindelse med udbuddet oprettet en pulje til dækning af fejl og mangler ved udbuddet (4%-puljen).

    

   Der var pr. 30. september 2013 rekvireret 338.000 kr. fra 4 %-puljen (5/12 årsvirkning) til ekstraordinære rengøringsopgaver samt fejl og mangler i udbudsmaterialet. Udgiften afholdes på de konkrete serviceområder (politikområder).

    

   I 2014 er der trukket 812.000 kr. på 4%-puljen (1/1-årsvirkning). I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31-03-2014 ønskes trukket yderligere 610.000 kr. Det svarer til et samlet træk på 4%-puljen på 1.422.000 kr.

    

   Der er afsat en budgetramme på 1.255.000 kr. til 4%-puljen. Træk i alt svarer til 1.422.000 kr. svarende til et merforbrug på puljen på 167.000 kr.

    

    

   Resumé – træk på 4%-puljen

   Beløb (1.000 kr.)

    

   4%-pulje 1/1-år

   1.255

    

   Rekvireret 30-09-2013 – 1/1-årsvirkning

   812

    

   Rest pr. 31-12-2013

   443

    

   Rekvireres pr. 31-03-2014

   610

    

   Merforbrug pr. 31-03-2014

   167

    

    

   Det indstilles herefter, at puljen nedlægges, da udbudsmaterialet nu er vurderet i sammenhæng med de faktiske forhold, og da der har været mulighed for at påpege fejl i forbindelse med udbud.

    

   Merforbruget på 4%-puljen forventes afviklet/reguleret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.

    

   De rekvirerede arbejder udgør budgetteknisk et mindreforbrug på politikområdet kommunale ejendomme, mens de udgør et merforbrug på de politikområder, hvor arbejderne er rekvireret til. Virkningen i forhold til politikområderne dels i 2014, dels i 2015-2018 fremgår af bilag nr. 2.

    

   Statusredegørelse for evt. afvigelser mellem budget og forventede udgifter til rengøring fremgår af nedenstående tabel. Som det ses af beskrivelsen, er der ikke afvigelser. Kolonnen ”fejl i udbud” viser de beløb der flyttes mellem puljen og politikområderne i forbindelse med denne budgetopfølgning jfr. ovenfor.

    

    

   Politiområde

   Beskrivelse

   Fejl i udbud

    

   21 - Skoler

   Det korrigerede budget - der skal finansiere den konkurrenceudsatte rengøring er i overensstemmelse med det forventede forbrug ved budgetopfølgningen 31. marts 2014 

   272

    

    

    

    

    

   22 - Dagtilbud

   Det korrigerede budget - der skal finansiere den konkurrenceudsatte rengøring er i overensstemmelse med det forventede forbrug ved budgetopfølgningen 31. marts 2014

   52

    

    

    

    

    

   23 - Ungdomsskoler

   Det korrigerede budget - der skal finansiere den konkurrenceudsatte rengøring er i overensstemmelse med det forventede forbrug ved budgetopfølgningen 31. marts 2014

    

    

    

    

    

    

   27 - Familieområde

    Det korrigerede budget - der skal finansiere den konkurrenceudsatte rengøring er i overensstemmelse med det forventede forbrug ved budgetopfølgningen 31. marts 2014

    

    

    

    

    

    

   32 - Ældreområdet

   Det korrigerede budget - der skal finansiere den konkurrenceudsatte rengøringen - er i overensstemmelse med det forventede forbrug ved budgetopfølgningen 31. marts 2014.

    

    

    

    

   -5

    

    

    

    

    

   33 – Voksenhandicap

   På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på rengøring på områderne omfattet af udbuddet at svare til budgettet

    

    

    

   3

    

    

    

    

    

   34 - Sundhedsområde

   Det korrigerede budget - der skal finansiere den konkurrenceudsatte rengøringen - er i overensstemmelse med det forventede forbrug ved budgetopfølgningen 31. marts 2014.

    

    

    

    

   116

    

    

    

    

    

   41 - Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på rengøring på områderne omfattet af udbuddet at svare til budgettet

    

    

    

   41

    

    

    

    

    

   42 - Beskæftigelsestilbud

   På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på rengøring på områderne omfattet af udbuddet at svare til budgettet

    

    

    

   -34

    

    

    

    

    

   51 - Kultur

   På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på rengøring på områderne omfattet af udbuddet at svare til budgettet

    

    

    

   167

    

    

    

    

    

    

   63 – Kommunale ejendomme

   På nuværende tidspunkt forventes regnskabet på rengøring på områderne omfattet af udbuddet at svare til budgettet

    

    

    

    

    

   Sum

    

   610

    

    

   Overførsel mellem politikområder 

   Ud over de nævnte overførsler afledt af 4%-puljen vedr. rengøring overføres Rengøringsenheden og Kontraktstyring af rengøring til nyt politikområde ”Facility Management”. Overførslerne mellem politikområder fremgår af bilag nr. 2.

    

    

   Politikområdet

   Trafik

    

    

   Bemærkninger

   Afvigelse i forhold til korr.  budget (mio. kr.):

    

   - = indtægter.

   += udgifter

   Park- og Vejservice

   Der er omkostninger til afvikling den kapacitet som overstiger de arbejdsopgaver der er givet tilbud på at udføre. En del af omkostningerne som er anslået til ca. 2.8 mio. kr. forventes ”afdraget” i år. Der forventes en samlet afvigelse på

    

    

    

    

   2,6


    

    

    

    

   Politikområdet Kommunale ejendomme

    

    

    

    

    

   Jordforsyning

   Der er færre jordarealer til udlejning

   0,1

    

    

    

   Boligformål

   Der opnås færre lejeindtægter end budgetteret. Det skyldes, at ejendomme er solgt og at boligejendomme som ønskes solgt ikke genudlejes ved lejeledighed

    

    

    

   0,8

    

    

    

   Erhvervsformål

   Der er større omkostninger og færre lejeindtægter på erhvervslejemålene

   0,4

    

    

    

   Offentlige toiletter

   Der forventes et mindreforbrug på driften af offentlige toiletter på ca.

   -0,2

    

   ANLÆG  

   Der forventes et mindreforbrug i 2014 på ca. 24,5 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere. Det er som udgangspunkt udtryk for, at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.

    

   De største forskydninger er en afvigelse på byggemodning af Kærvej på ca. 6.0 mio. kr. og generelt på byggemodning til erhvervsformål med en afvigelse på ca. 8.0 mio. kr., som følge af begrænset aktivitet i nye byggerier.

    

   Der er igangsat planlægning af områdefornyelsesprojektet i Karup, Møldrup og Stoholm. Selve udførelsen af projekterne vil strække sig over flere år og er således medvirkende til det forventede mindreforbrug på anlægsopgaver.

    

   På vejanlæg ligger de største afvigelser på hævning af Vinkelvej og Vej i Banegraven med samlet ca. 7,0 mio. kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 2

    

   at Park- og Vejservice kompenseres med 675.000 kr. i 2014 til dækning af udgiften til feriepenge i forbindelse med fratrædelse fra pulje til dækning af evt. fejl o.lign. i udbudsbeskrivelsen

    

   at 4%-puljen på rengøringsområdet til kompensation ved fejl og mangler i forbindelse med udbud nedlægges pr. 1. maj 2014 og at rengøringsområdet kompenseres for merforbruget med 167.000 kr. i 2014.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

 • 20 Regnskabsresultat for 2013
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har opgjort det endelige regnskabsresultat for 2013.

    

   På mødet den 14. maj 2014 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2013 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 21. maj 2014.

    

   Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. august 2014), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2014 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

    

   Teknisk udvalgs regnskab:

     

   DRIFT

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Oprindeligt

   budget

   Korrigeret

   budget

   Regnskab 2013

   Afvigelse i.f.t. korr. budget

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

    

    

    

    

   Grønne områder

   9.182

   9.110

   7.682

   -1.428

   Trafik

   135.777

   131.345

   140.215

   8.870

   Kommunale ejendomme

   -2.394

   4.761

   5.069

   308

   I alt

   142.565

   145.216

   152.967

   7.751

    

   Forklaringer og yderligere specifikationer fremgår Bilag 1 - 3, Mål og Midler.

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 på driften

   Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.

    

   Ifølge de nye principper kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.

    


    

   Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Teknisk Udvalg overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

    

    

   (1.000 kr.)

   Politikområde

   Afvigelse i regnskab

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Grønne Områder

   -1.428 

    

   -1.428

    

   Trafik

   8.870 

    

    

   3.059

   5.791 

   Kommunale ejendomme

   308 

   -793  

    

   1.101 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Af mindreforbruget på Grønne områder overføres 1.200 t.kr. til Politikområdet Trafik. jfr. Teknisk Udvalgs indstilling af 5. marts 2014, sag nr. 19

    

   Af merforbruget på Trafik overføres 5.791 t.kr. ikke jfr. Teknisk Udvalgs indstilling af 5. marts 2014, sag nr. 19

    

   Vedr. Kommunale ejendomme er der konstateret en merudgift vedr. overflødiggjorte ejendomme, som er sat i ”tomgangsdrift”. Denne merudgift overføres ikke.

     

   ANLÆG

    

   (1.000 kr.)

    

   Oprindeligt

   budget

   Korrigeret

   budget

   Regnskab 2013

   Afvigelse i.f.t. korr. budget

   (minus = mindreudgift)

   Jordforsyning

   22.708

   45.359

   13.518

   -31.841

   Ejendomme

   0

   1.890

   103

   -1.787

   Byfornyelse

   7.755

   8.284

   1.505

   -6.779

   Grønne områder m.v.

   0

   914

   9

   -905

   Byforskønnelse m.v.

   0

   6.344

   2.843

   -3.501

   Andet

   2.000

   2.285

   812

   -1.473

   Vejanlæg

   26.645

   35.315

   21.157

   -14.158

   I alt anlæg

   59.108

   100.391

   39.946

   -60.445

    

    

   Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på anlæg

   Det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

    

   (1.000 kr.)

    

   Afvigelse i regnskab

   Overføres

   Overføres ikke

    Jordforsyning

   -31.841

   -26.815

   5.026

   Skattefinansieret område

   -28.604

   -27.963

   641

    

    

   MÅL OG MIDLER 

   Ved budgetlægningen for 2013 blev der indført et nyt dialogværktøj, mål og midler, som synliggør de politiske mål og budgettet på hvert politikområde, og viser, hvad de ansvarlige udvalg og forvaltningschefer skal styre efter. Mål og Midler erstattede de budgetbemærkninger, som tidligere blev udarbejdet hvert år.

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2013 er udarbejdet efter samme model, som budgettet for 2013.

    

   Under hvert af afsnittene målsætninger, indsatsområder, fokusområder og kvalitetsmål mv. gengives teksten fra budgettet i regnskabsbemærkningerne suppleret med en overskrift ”resultat”, hvor det kort er beskrevet, hvilke resultater, der er opnået i 2013 set i forhold til forventningerne i budgettet.

    

   Herefter følger nøgletal, det økonomiske resultat med bemærkninger, udvikling i priser og mængder og til sidst en kort beskrivelse af perspektiverne for det/de kommende år.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Teknisk Udvalgs politikområder fremgår af bilag 1 til 3.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

    

   at regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning, og

    

   at Teknisk udvalg anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Indstillingen blev godkendt

 • 21 Varetagelse af støjhensyn (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På baggrund af et ønske fra medlemmer af Teknisk udvalg, vil forvaltningen på udvalgets møde give en orientering om varetagelsen af støjhensyn i forskellige sammenhænge - eksempelvis ved lokalplanlægning, byggesager og klager over støjgener.  

    

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler

    

   at udvalget tager orienteringen til efterretning

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Sagen blev udsat

 • 22 Meddelelser og gensidig orientering ved formanden om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder 2014
  • Sagsfremstilling

   Politisk Forum afholder den 8.-9. maj 2014 konference for Teknik & Miljø under overskriften ” Gode vilkår for borgere og Virksomheder”. Konferencen afholdes hos Comwell i Kolding.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen

   Udvalgsformand Johannes F. Vesterby indvier Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum lørdag den 10. maj 2014 kl. 13.30-15.30.

   Torsten Nielsen spurgte til udvendig vedligehold ved gl. Stoholm Rådhus. Chef for Trafik og Veje Per Christensen oplyser, at udvendig vedligehold ikke er indfor Teknisk Udvalg område.

    

   Michael Nøhr spurgte til:

    

   -       hastighedsmåling mellem Bjerregrav og Klejtrup

   -       Nyetablering af fortov

    

   Flemming Lund spurgte til fremdrift i cykelstiprojekter

    

   Forvaltningen har på mødet oplyst, at der til den ledige taxabevilling i Møldrup området kun var indkommet en ansøgning ved fristens udløb. Ansøger opfylder betingelser. Teknisk Udvalg besluttede derfor at bemyndige forvaltningen til at overdrage bevillingen til ansøger Kim Christensen (Midtbus Jylland)

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

    

   -       Varegård ved Prejslers Plads

   -       Langs Kirkehøj i Løvel etableres fortov med kantsten og belægning

    

   Teknisk Udvalg planlægger møde med MED udvalg i forbindelse med budget den 11. juni kl. 17 på rådhuset

   Udvalgsformand Johannes F. Vesterby indvier Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum lørdag den 10. maj 2014 kl. 13.30-15.30.

   Torsten Nielsen spurgte til udvendig vedligehold ved gl. Stoholm Rådhus. Chef for Trafik og Veje Per Christensen oplyser, at udvendig vedligehold ikke er indfor Teknisk Udvalg område.

    

   Michael Nøhr spurgte til:

    

   -       hastighedsmåling mellem Bjerregrav og Klejtrup

   -       Nyetablering af fortov

    

   Flemming Lund spurgte til fremdrift i cykelstiprojekter

    

   Forvaltningen har på mødet oplyst, at der til den ledige taxabevilling i Møldrup området kun var indkommet en ansøgning ved fristens udløb. Ansøger opfylder betingelser. Teknisk Udvalg besluttede derfor at bemyndige forvaltningen til at overdrage bevillingen til ansøger Kim Christensen (Midtbus Jylland)

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen orienterede om:

    

   -       Varegård ved Prejslers Plads

   -       Langs Kirkehøj i Løvel etableres fortov med kantsten og belægning

    

   Teknisk Udvalg planlægger møde med MED udvalg i forbindelse med budget den 11. juni kl. 17 på rådhuset

Tillægsreferat

 • 1 EmnesagLukket sag