Teknisk Udvalg - Referat fra mødet den 26-11-2014

Referat

 • 1 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 324 for et erhvervsområde ved Vestermarksvej i Viborgs vestlige bydel.
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Teknisk Udvalg besluttede den 2. april 2014 (sag nr. 1 i tillægsreferat) at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg nr.1 til lokalplan 324. Forvaltningen har tidligere meddelt ansøger, at der ikke kan erhverves jord umiddelbart vest for virksomheden, da dette område i lokalplan nr. 324 er udlagt til grøn kile og fælles grønt område. Det ansøgte er i strid med Lokalplan 324. Teknisk Udvalg besluttede derfor at lade udarbejde et tillæg nr. 1 til Lokalplan 324, der muliggør en udvidelse.

    

   Da udarbejdelsen af tillæg 1 til Lokalplan 324 påbegyndtes, var der tvivl om hvorvidt ejeren alligevel ville købe det pågældende areal af Viborg Kommune. Ejeren ønskede at erhverve jorden til en reduceret pris. Sagen blev forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. august 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i lokalplan 324s område ved Vestermarksvej i Viborgs vestlige bydel.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 324, der udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-7. Ansøgningen om at udvide ejendommen Vennershåbvej 6 med 10.000 m2 ind i et grønt område er i strid med Lokalplan 324.

    

   Kommuneplan

   Lokalplantillæggets område ligger i rammeområde VIBV.E3.01 i Kommuneplan 2013 - 2025.

   Forslaget til tillæg 1 til lokalplan 324 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

    

   Frikommuneforsøg

   Planlægningen gennemføres som et frikommuneforsøg i form af et tillæg til den gældende lokalplan 324, da det omfatter en mindre ændring, som er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

    

   Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 324

   Forslaget til tillæg 1 til lokalplan 324 har til formål at ændre afgrænsningen mellem delområde IIc og IVd og mellem IVd og IIIc. Ændringen giver mulighed for at udvide ejendommen Vennershåbvej 6. Tillægget fastsætter udlægget af grønt forareal mod Vennershåbvej til minimum 5 m. Endvidere stilles der krav om, at der etableres et beplantningsbælte langs det grønne område IV i en bredde af minimum 5 m.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Arealet skal udbydes til salg efter den endelige vedtagelse af forslaget til tillæg 1 til lokalplan 324. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. august 2014 at udbyde arealet til en pris på 167 kr. pr. m2 inkl. kloaktilslutningsbidrag.

    

   Miljøvurdering

   På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

    

    

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 161 er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen, da tillægget er i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan.2013 - 2025. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 324 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt

 • 2 Ansøgning om ændring af lokalplan nr. 356 ved Vendersgade i Viborg
  • Sagsfremstilling

   BachGruppen ønsker at realisere et byggeri i form af en ny randbebyggelse med tilhørende parkeringskælder på adressen Vendersgade 2-4. Byggeriet er omfattet af lokalplan nr. 356 for et bolig- og centerområde ved Vendersgade i Viborg. Firmaet Harritslev Aps ansøger i forbindelse hermed på vegne af bygherren om en ændring af lokalplanens adgangskrav til den fremtidige parkeringskælder. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningens dispositionsskitse er i bilag 2.

    

   Ejendommene Vendersgade 2-4 fremstår i dag ubebyggede mod Vendersgade og består bl.a. af en eksisterende parkeringsplads med ca. 28 p-pladser.

    

   Projektforslaget

   Projektforslaget består af en ny randbebyggelse i 3½ etager langs Vendersgade i overensstemmelse med lokalplanens muligheder. I gårdrummet indrettes opholdsareal og 9 p-pladser på terræn med adgang fra den eksisterende overkørsel fra Vendersgade ud for Fynsgade. P-pladserne skal betjene ejendommen Gravene 9-11. Under terræn etableres p-kælder med 37 p-pladser i den sydlige del og 34 p-pladser i en nordlig og senere etape (i tilknytning til byggemuligheder i Grønnegade) – i alt 71 p-pladser. Der ønskes adgang til parkeringskælderen fra den sydlige ende af Vendersgade, som vist på dispositionsskitsen bilag 2.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. 356, der udlægger området til bolig- og centerformål. Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at opføre ny randbebyggelse i de nuværende ”huller” mod Vendersgade og Sjællandsgade, samt at erstatte de lave ejendomme i Grønnegade med en ny og højere rand-bebyggelse. Endvidere må der i karreens indre etableres en parkeringskælder under terræn med højest 140 p-pladser. Indregnet heri vil der være ca. 50 p-pladser mere, end der iht. byggemulig-hederne stilles krav om, dvs. at der vil være en overskudskapacitet til eksternt brug. Lokalplanen blev vedtaget i 2010.

    

   Lokalplanens § 5.5. beskriver, at parkeringspladser for ny bebyggelse kun må etableres i p-kælder, samt at adgangen hertil kun må ske med én samlet ud- og indkørsel fra Vendersgade med en placering som vist på lokalplanens kortbilag (ca. 10-20 m syd for Fynsgade). 

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, hvad angår adgang til parkeringskælder og parkering på terræn i gårdrummet. Placeringen af adgangen til parkeringskælderen vurderes at være et af lokalplanens bærende principper. Det vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, evt. i form af et tillæg til den gældende lokalplan, for at gennemføre det forelagte projektforslag.

    

   Kommuneplan

   Området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til centerformål i form af blandet bolig og erhverv.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Vurdering af planforhold

   Kravet i lokalplan nr. 356 om én samlet adgang til parkeringskælderen blev stillet af hensyn til trafiksikkerhed samt fremkommeligheden i og fredeliggørelsen af den sydlige del af Vendersgade og blev afledt af den til lokalplanforslaget udarbejdede miljørapport og fremgår af den sammenfattende miljøredegørelse til lokalplanen.

    

   Med det nu ansøgte projektforslag reduceres kapaciteten i parkeringskælderen til næsten det halve, hvilket vil medføre en betragtelig reduktion af trafikmængden. Den mindre kapacitet vurderes endvidere at medføre, at parkeringskælderen ikke længere vil være attraktiv at benytte for f.eks. handlende i nærområdet, som ellers vil generere meget trafik.

    

   På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse har der været varetilkørsel til bunden af Vendersgade. Varetilkørslen forventes at forsvinde i takt med udbygningen af gågadenettet (Gravene) og etablering af nye principper for varetilkørsel til handelscenteret. Varetilkørsel i Vendersgade er i forvejen uhensigtsmæssig og medfører bakkende lastbiler, hvilket kan forhindres ved at fastsætte et indkørselsforbud for varebiler fra Boyesgade.

    

   Kravet i lokalplan nr. 356 om, at parkeringspladser for ny bebyggelse skal etableres i parkeringskælder under terræn blev stillet under hensyn til den øgede fortætning i en forholdsvis smal karre og for at fredeliggøre gårdrummet i forhold til den øgede trafik i området. Forvaltningen vurderer fortsat, at parkering i gårdrummet - af hensyn til de omkringboende - bør begrænses mest muligt, f.eks. svarende til det eksisterende lovlige antal p-pladser for ejendommen Gravene 9-11.

    

   Tillæg som følge af frikommuneforsøg
   Viborg Kommune er udpeget som frikommune, og deltager i den forbindelse i en række forsøg inden for planlovens område. Forsøgene varer til 1. juli 2017.  Et af forsøgene omfatter en forenklet procedure for ændring af lokalplaner, som f.eks. kan laves som et tillæg til en gældende lokalplan. Man kan bl.a. ændre i bestemmelser om formål og anvendelse. Endvidere åbner forsøget mulighed for en kortere høringsperiode.

   Det er en forudsætning for udarbejdelse af et lokalplantillæg, at der er tale om mindre ændringer eller tilføjelser, som ikke medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø, eller i sig selv er lokalplanpligtige. Det er også en forudsætning, at ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanen, samt at ændringen ikke kræver en miljøvurdering (miljørapport). I forsøget er ikke beskrevet, hvordan det forholder sig, når en gældende lokalplan (som det er tilfældet med nærværende lokalplan nr. 356) har været omfattet af krav om miljøvurdering, så forvaltningen lægger op til en afprøvning af frikommuneforsøget.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en ændret planlægning og at der i forbindelse her med stilles krav til bygherre om at levere fyldestgørende trafikberegninger og vurderinger, som vil indgå i miljøscreeningen. På den baggrund kan afklares om det nye forslag vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, herunder om planlægningen vil være omfattet af krav til miljøvurdering.

    

   Såfremt planforslaget kan gennemføres uden miljøvurdering (miljørapport) foreslår forvaltningen at afprøve frikommuneforsøget. Planlægningen vil da ske i form af et tillæg til lokalplan nr. 356, som med den endelige vedtagelse af tillægget fortsat være gældende med de tilføjelser og ændringer som vil fremgå af tillægget. Såfremt den ændrede planlægning kun kan gennemføres ved udarbejdelse af en miljøvurdering, vil planlægningen ske i form af en ny lokalplan, der aflyser gældende lokalplan nr. 356.

    

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende: 

   ·           at adgang til p-kælder kan ske som ansøgt, såfremt dette ikke væsentligt påvirker trafiksikkerhed, fremkommelighed i og fredeliggørelse af den sydlige del af Vendersgade. I den forbindelse forudsættes, at bygherre leverer fyldestgørende trafikberegninger.

   ·           at det samlede antal p-pladser i p-kælderen må være maks. 71 og at adgangen hertil reguleres ved etablering af bom (for at sikre at p-pladserne fortrinsvist benyttes lokalt) 

   ·           at etablering af den nordlige del af p-kælderen først kan ske, når der etableres ny bebyggelse på de pågældende ejendomme (ud mod Grønnegade) så kapaciteten i p-kælderen svarer nogenlunde til det faktiske lokale behov 

   ·           at parkeringskravet til ny bebyggelse nedsættes, så de er i overensstemmelse med kommuneplanens reducerede krav for Viborg midtby (dette vil ifølge ansøgers oplysninger kunne medføre en overskudskapacitet på højest 10-15 p-pladser til udlejning ud af de samlede 71 p-pladser) 

   ·           at der alene gives mulighed for parkering på terræn i gårdrummet svarende til det eksisterende lovlige antal p-pladser (ca.6–7 p pladser)for ejendommen Gravene 9, samt at adgangen hertil reguleres ved etablering af bom for at dæmpe ud- og indkørselshastighed.

         

   Ansøger oplyser, at det er et endegyldigt krav i aftalen mellem bygherre og ejeren af Vendersgade 4 og Gravene 9-11, at der etableres 9 p-pladser i gårdrummet. Forvaltningen foreslår således, at dette ikke imødekommes fuldt ud.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen (såfremt denne kan ske i form af et tillæg til lokalplan nr. 356):

   Planforslag til vedtagelse Primo 2015

   Endelig vedtagelse Medio 2015

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet i afsnittet  ”principper for planlægningen” idet det forudsættes, at bygherre leverer fyldestgørende trafikberegninger

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt

 • 3 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 438 for en erhvervsvirksomhed ved Hobrovej ved Roum samt tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013-2025
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. august 2014 (sag nr. 20) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 438 for en erhvervsvirksomhed ved Hobrovej ved Roum samt forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 4. september til den 29. oktober 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 438

   Lokalplanen udlægger areal til erhverv i miljøklasse 2 – 4 og giver mulighed for en udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed i landzone. Vejadgang sker fra Hobrovej.

    

   Lokalplanen har til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang og materialer, som beskrevet nedenfor, så der tages hensyn til omgivelserne. Lokalplanen sikrer bl.a. varetagelse af interesserne i forhold til Natura 2000-område og § 3-område i områdets nordøstlige ende, ved ikke at give mulighed for ny bebyggelse og anlæg i disse.

    

   Forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da der gives mulighed for byggeri inden for område udpeget til værdifulde landskaber, jf. Kommuneplanens retningslinje 11. Med forslaget ændres på afgrænsningen af de værdifulde landskaber og der oprettes et nyt rammeområde 05.LA.03_T27.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvaret er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvaret og forvaltningens bemærkninger til det. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.    Lokalplanafgrænsning

   B.    Naturbeskyttelse

   C.    Retningslinje i Kommuneplan 2013-2025

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 4.

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er ingen bemærkninger kommet til miljørapporten i høringsperioden. Den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering er i bilag 6. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 438 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages endeligt uden ændringer, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til lokalplan nr. 438 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

    

   Teknisk Udvalg forelår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med de i bilag 5 nævnte ændringer, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

    

    

 • 4 Igangsætning af planlægning for solvarmeanlæg i Hammershøj
  • Sagsfremstilling

    

   Hammershøj Fjernvarmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg i Hammershøj. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.

    

   Projektforslaget

   Projektforslaget omfatter et område på ca. 3,1 ha øst for Nørbækvej i Hammershøj. Området og dets naboområder anvendes i dag til landbrugsdrift. Solvarmeanlægget ønskes etableret med en solfangerflade på ca. 6.500 m2 med tilhørende teknikbygning og akkumuleringstank. Omkring solvarmeanlægget etableres afskærmende beplantning. Mellem Nørbækvej og solvarmeanlægget ønskes i fremtiden, at der placeres et grundlastvarmeværk. Syd for solvarmeanlægget etableres en ca. 100 m lang stikvej fra Nørbækvej som vejadgang til anlægget og som fremtidig stamvej for det fremtidige erhvervsområde. Varmeværket har i samarbejde med forvaltningen skitseret, hvordan det resterende erhvervsområde kan disponeres med veje og byggegrunde.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan. Projektforslaget omhandler et større teknisk anlæg tæt på Hammershøj by. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realiseringen af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget omfatter hele rammeområdet i kommuneplanen for erhvervsområdet nord for Randersvej, for at sikre en hensigtsmæssig udstykning af hele området. Forvaltningen vurderer, at der kan planlægges for et solvarmeanlæg, hvor der opnås en hensigtsmæssig disponering af det udlagte erhvervsområde. Dvs. at det restende udlagte erhvervsområde, som ikke benyttes til solvarmeanlægget, kan vejbetjenes fornuftigt og udstykkes i grunde med størrelser og udstrækning, der er attraktive for erhvervsvirksomheder.

    

   Kommuneplan

   Området ligger i rammeområde HAMM.E2.01 i Kommuneplan 2013 – 2025. Området er udlagt til erhvervsområde i miljøklasse 1-4, herunder tekniske anlæg samt butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Af rammebestemmelserne fremgår, at maks. bebyggelsesprocent er 50 % og maks. bygningshøjde er 8,5 m, dog kan lagerbygninger, siloer, master mv. gives en højde på maks. 20 m. Kommuneplanen fastlægger, at området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning.

    

   Solvarmeanlæg er omfattet af kommuneplantillæg nr. 17 - retningslinje for solenergianlæg. Jf. retningslinjens pkt. 1 skal solenergianlæg som udgangspunkt placeres indenfor områder, der er planlagt til formålet. Dette kan både være områder, der er udlagt til tekniske anlæg, og erhvervsområder, hvor der, jf. de generelle rammebestemmelser, også kan etableres tekniske anlæg. Jf. retningslinjens pkt. 5 skal der ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn ved planlægning og etablering af solenergianlæg. Desuden skal der jf. retningslinjens pkt. 6 etableres afskærmende beplantning omkring solenergianlæg.

    

   Projektforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

    

   Særlige forhold

   Drikkevand

   Området ligger inden for 300 m beskyttelseszonen for to vandboringer til Hammershøj Vandværk ved Nørbækvej. Desuden ligger området inden for indvindingsoplandet for Hammershøj Vandværk. Muligheden for at placere et solvarmeanlæg og på længere sigt et nyt varmeværk på dette areal er begrænset af retningslinje 40 i de statslige vandplaner:

   ”Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger (…)”

    

   Der skal efter gældende regler i alle tilfælde stilles krav og vilkår til indretning, drift og kontrol med aktiviteter, der indebærer en risiko for grundvandsforurening. Hammers-

   høj Vandværk har imidlertid etableret et nyt kildefelt ved Vorningvej og har planer om, at boringen ved Nørbækvej kun skal opretholdes som nødforsyning. På nuværende tidspunkt indvindes ca. 90 % af vandet allerede ved Vorningvej og kun ca. 10 % ved Nørbækvej. Efter den ekstra boring ved Vorningvej er idriftsat forventes ca. 98 % af vandindvindingen at komme fra Vorningvej og kun ca. 2 % fra Nørbækvej. De 2 % er netop mindste mål for at opretholde en aktiv indvinding, som kan forøges hurtigt i nødstilfælde. I indvindingstilladelsen for boringerne på Vorningvej og Nørbækvej stilles der krav om fortsat udtagning af vandanalyser på Nørbækvej og samtidig krav om øget kontrol med det omkringliggende solvarmeanlæg i forhold til evt. udslip af væsker fra anlægget. Desuden forventes det, at kommunen vil stille krav efter miljøbeskyttelsesloven om afværgeforanstaltninger såsom trykovervågning m.v. som skal forhindre udslip af væsker fra solvarmeanlægget.

    

   På den baggrund vurderer forvaltningen, at planlægningen vil tage de nødvendige hensyn til drikkevandsinteresserne.

    

   Ejerforhold

   Varmeværkets projektforslag omfatter i den nordlige del et areal som ejes af en privat grundejer og i den sydlige del et areal som ejes af kommunen. Varmeværket har kontaktet den private grundejer vedr. grundsalg, og grundejeren har givet fuldmagt til, at varmeværket kan varetage dialog med kommunen om plansagen. Desuden er varmeværket i dialog med kommunen vedr. grundsalg.

    

   Godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven

   Etablering af et solvarmeanlæg kræver Byrådets projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En godkendelse i henhold til varmeforsyningsloven kræver, at projektet fremmer en samfundsøkonomisk anvendelse af energi. Der er ikke udarbejdet et varmeprojekt endnu, men forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet kan fremme en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi i Hammershøj.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   ·           Lokalplanforslaget omfatter hele rammeområdet i kommuneplanen for erhvervsområdet nord for Randersvej.

   ·           Hele området overføres til byzone.

   ·           I den nordvestlige del af området udlægges delområder til tekniske anlæg til energiforsyning samt byggeri og anlæg i tilknytning til disse anlæg

   ·           Der udlægges delområde for den resterende del af området til erhvervsområde i miljøklasse 1-4, herunder tekniske anlæg samt butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer.

   ·           Der udlægges vejareal og areal til vendepladser som skitseret i varmeværkets ansøgning. Således udlægges der stikveje med vendepladser til grundene mod syd og øst. Planen skal dog give mulighed for at sløjfe de sydlige vendepladser og i stedet for etableres vejforbindelse mellem stikvejene.

   ·           Der fastlægges maks. højde for tanke og bygninger.

   ·           Det sikres, at større tanke etableres i en lys grå farve.

   ·           Der stilles krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring solfangere. Beplantningen skal mindst opnå en højde svarende til solfangernes højde over terræn.  

    

    

    

    

   Fordebat

   Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23 c, da en ændring af en forholdsvis lille del af området fra erhvervsområde til område til tekniske anlæg ikke får væsentlig betydning for områdets karakter.

    

   Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

   Planlægningen giver mulighed for et konkret projekt for anlæg til fremstilling af varmt vand, og dermed omfattet af krav om VVM-screening. Hvis screeningen viser, at projektet kan påvirke miljøet, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsen, som skal i høring i mindst 8 uger.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Byggemodning af området vil medføre en udgift for Viborg Kommune og salg af grunde inden for området vil medføre en indkomst for Viborg Kommune. Kommunen har pligt til at overtage de landbrugsejendomme, som lokalplanen overfører fra landzone til byzone, hvis grundejerne forlanger det inden 4 år efter overførslen jf. planlovens § 47 A. På den ene side kan overtagelsespligten medføre en udgift for kommunen, medmindre der indgås aftale med grundejerne om, at de fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. På den anden side kan det være i kommunens interesse at overtage ejendommene for at sikre et udbud af ledige erhvervsgrunde så tæt på motorvej som muligt.

    

   Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning. Det er normal procedure, at et varmeværk først søger om kommunegaranti, efter at projektet er godkendt efter varmeforsyningsloven. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling, inden projektet igangsættes.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Planlægningen opstartes ultimo 2014

   Planforslag til vedtagelse primo 2015

   Endelig vedtagelse medio 2015

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt

 • 5 Ansøgning om midler til byfornyelse af området ved Banebyen
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Teknisk Udvalg besluttede på møde den 28. juni 2014 (sag nr. 6) at udarbejde en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støttebeløb til områdefornyelse i Banebyen.

    

   Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) afsætter årligt en pulje på 60 mio. kr. til støtte af områdefornyelse, heraf er 25 mio. kr. forbeholdt større byer (herunder Viborg), socialt belastede, nyere boligområder samt ældre og nedslidte erhvervs- og havneområder.

   Der kan søges om op til 10 mio. kr. i støtte til et projekt. Støttebeløbet må maksimalt udgøre 1/3 af den offentlige investering i området, så opnås der støtte på 10 mio. kr., skal kommunen selv investere mindst 20 mio. kr. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen bliver endvidere låneberettiget med 95 %.

   Støtten kan blandt andet anvendes til at udarbejde et byfornyelsesprogram, inddrage områdets interessenter, etablere torve, pladser og opholdsarealer samt kulturelle og særlige boligsociale og trafikale foranstaltninger. I Viborg Baneby kan det f.eks. omfatte anlægsudgifter til dele af Hærvejen, Den Grønne Sti, til indretning af et kulturelt mødested, f.eks. i Remisen og/eller rekreative faciliteter ved Søndersø.

   For at komme i betragtning til støtte, skal der udarbejdes en ansøgning, der beskriver området, områdets ressourcer og især, områdets problemer. Forvaltningen har, i samarbejde med ekstern rådgiver, udarbejdet et udkast til en sådan ansøgning.

   Udkast til ansøgning er i bilag 1

    

   Området

   Det område, der søges om puljemidler til, består af det areal, der er omfattet af helhedsplanen for Viborg Baneby, samt tilstødende boligområder mod nord, syd, øst og vest.

    

   Områdets afgrænsning er i bilag 2

    

   Området har et helt særligt potentiale med en central beliggenhed ved kommunens vigtigste knudepunkt for kollektiv trafik – tæt på Viborgs attraktive, historiske bymiljø med handel og kulturtilbud og de rekreative arealer ved Søndersø.

    

   Samtidig er området dog belastet af følgerne af megen trafik, en del tomme erhvervslokaler, manglende stiforbindelser til bløde trafikanter og mange trafikrelaterede ulykker både med og uden personskade.  Boligerne i området er på grund af nærheden til industri og store veje ikke så attraktive, hvilket afspejles i forholdsvis i ejendomsværdierne og - for dele af området - en dårlig vedligeholdelsesstand.

    

   Det er kendetegnende for hele området, at der er en udpræget mangel på rekreative områder og mødesteder, der indbyder til ophold, leg og aktivitet, og især området nord for banegraven, er præget af mere kriminalitet og mere hærværk end andre bydele i Viborg.

    

    

   Områdefornyelsen

   Den overordnede målsætning for områdefornyelsen, er at skabe et attraktivt byområde med blandet boliger, erhverv, offentlig- og privat service, som både fysisk og mentalt opleves som en integreret del af Viborg by.

    

   Konkrete målsætninger:

   -        at skabe nye boliger, nye erhvervsmuligheder og nye byfunktioner i bydelen

   -        at skabe et tryggere bymiljø

   -        at forbedre trafikforholdende, særligt for de bløde trafikanter

   -        at skabe en bydel som har gode væresteder for unge og ældre

   -        at skabe nye rekreative områder i bydelen – og gode stiforbindelser/bedre adgang til de eksisterende rekreative områder ved Søndersø

    

   Finansiering af de samlede projektomkostninger

   Ansøgt udgiftsramme fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (reservation af støtte til områdefornyelse):

    

   10 mio. kr.

   Kommunens egenfinansiering:

   20 mio. kr.

   Områdefornyelsens forventede samlede udgifter:

   30 mio. kr.

    

   Økonomi/ finansiering

   Viborg Byråd har på budgettet 2015 – 2018 afsat midler til en række anlæg i Baneby, herunder etablering af friarealer og rekreative anlæg, øget trafiksikkerhed mm. Hvis ansøgningen imødekommes, vil flere af disse anlæg kunne gennemføres under områdefornyelsen, samlet for mere end 20 mio. kr. Kommunens egenfinansiering af områdefornyelsen kan dermed ske med midler, der allerede er afsat i budgettet til Viborg Baneby.

    

   Delegation

   Ansøgningsfristen er 7. januar 2015. Dog skal det bemærkes, at et lovforslag om ændring af byfornyelsesloven, vil (hvis det vedtages) rykke ansøgningsfristen til medio april 2015.

    

   Hvis lovforslaget vedtages, kan det blive nødvendigt at tilpasse sprogbruget i enkelte rubrikker, men det vil ikke medføre nævneværdige ændringer i ansøgningens indhold.

    

   Forvaltningen vurderer, at sådanne mindre betydningsfulde ændringer, vil kunne foretages uden yderligere politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget godkender udkast til ”Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2015”, og

   at forvaltningen bemyndiges til at lave mindre betydningsfulde ændringer i ansøgningen

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt

 • 6 Ansøgning om reservation af statslig støtte til områdefornyelse i Rødkærsbro
  • Sagsfremstilling

   Udvalget behandlede på mødet den 2. april 2014, pkt. 11, ansøgninger til puljen til byfornyelse 2014. Udvalget vedtog bl.a., at der på baggrund af et indsendt oplæg fra Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn samt Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening skal udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL, om reservation af støttebeløb til områdefornyelse i Rødkærsbro.

    

   I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen er der nedsat en foreløbig følgegruppe med repræsentanter fra Tænketanken og foreninger i Rødkærsbro. Når der foreligger en afgørelse på ansøgning om tilsagn om støtte fra MBBL, skal der på et borgermøde vælges repræsentanter fra Rødkærsbro by til den endelige følgegruppe. Følgegruppen skal sikre lokal forankring og ejerskab af områdefornyelsens initiativer.

    

   Forvaltningen har, i samarbejde med en ekstern rådgiver og i tæt dialog med den foreløbige følgegruppe udarbejdet udkast til ansøgning, bilag 1. Den foreløbige følgegruppe anbefaler ansøgningen.

    

   Udfordringerne for Rødkærsbro er bl.a., at indbyggertallet over de sidste 5 år kun har haft en svag tilvækst på 0,5 % (8 personer). Desuden mangler byen en markering af centrum med et torv, det tidligere stationsområde er nedslidt, byen har en række trafikale problemer, der kræver en løsning, og der er behov for supplering, udbygning og renovering af de rekreative arealer samt et sammenhængende stisystem.  

    

   Det overordnede mål for områdefornyelsen er at gøre Rødkærsbro til en attraktiv ”forstad” til Viborg. For at opfylde denne målsætning, er det nødvendig at igangsætte initiativer, der sikrer forbedringer af de førnævnte udfordringer.

    

   Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de nødvendige initiativer, der skal sikre målet med områdefornyelsen, som minimum kræver en samlet investering på 8,4 mio. kr. Dette finansieres ved at søge om reservation af statsstøtte på 2,8 mio. kr. og en kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr. Bilag 1 er udarbejdet ud fra disse beløb.

    

   Gennemførelse af en områdefornyelse har normalt et forløb over 5-6 år, fra det tidspunkt hvor der meddeles reservation af støttebeløbet og indtil de sidste initiativer er gennemført. Den kommunale egenfinansiering vil således være fordelt over denne periode. Egenfinansieringen afholdes ud af rammebeløbet, der er afsat i budgettet for 2015 og overslagsårerne 2016-18 til områdefornyelse. Sag om bevilling fra budgettet vil blive forelagt udvalget, når der foreligger et svar fra MBBL på ansøgningen om reservation af støttebeløb.

    

   For at sikre gennemførelse af visse af de initiativer, der ønskes gennemført i forbindelse med områdefornyelsen, er der behov for nedrivning visse bygninger. Herudover er der i Rødkærsbro en række nedrivningsegnede tomme tidligere erhvervsbygninger og ejendomme med behov for facaderenovering. Dette vil blive forsøgt gennemført via puljen for Landsbyfornyelse efter forudgående aftale med ejerne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget godkender udkast til ansøgning om reservation af statsstøtte med en kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr.  

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Program skal koordineres med øvrige tiltag i Rødkærsbro

 • 7 Godkendelse af program for områdefornyelse i Møldrup med tilhørende finansieringsplan
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2014, pkt. 20, at der udarbejdes et program for områdefornyelse i Møldrup. Beslutningen blev truffen i fortsættelse af at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt reservation af et ansøgt støttebeløb på 2,8 mio. kr. Projektets samlede budget er på 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr.

    

   Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte, skal der indsendes et program og Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden 1. april 2015

    

   På baggrund af den meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med følgegruppen i Møldrup udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Møldrup. Programmet anbefales af følgegruppen og er vedlagt som bilag 1.

    

   Målsætningen for områdefornyelsen er et ønske om at sikre byens position som center-, erhvervs- og bosætningsby, og at understøtte en positiv udvikling af byen gennem en forbedring af bymiljøet.

    

   For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder med hver et antal initiativer:

   1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.

   1.1 Nyt centralt Torv ved den gamle stationsbygning/Himmerlandsstien

   1.2 Sansehave ved Toftegården

   1.3 Farver mv. andre steder i centrum, bl.a. med planter

   1.4 Byskov/aboret syd/sydvest for Møldrup

    

   2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler

   2.1 Aktivitetshus i Møldrup

   2.2 Udendørs fitness og evt. tarzanbane tæt på Torvet

   2.3 Skulpturpark på Møldrups kommende centrale Torv

   2.4 Skiltning, information om stier, torve mv.

   2.5 Pandekagehuse

   2.6 Parkourbane mv. ved skolen og hallen samt forbindelse herimellem

   2.7 Styrkelse af Borgerlauget

    

   3. Særlige trafikale foranstaltninger

   3.1 Hastighedsdæmpende foranstaltninger

   3.2 Stier

   3.3 Busterminal flyttes

   3.4 Trafiksikring ved og omkring skolen

    

   Finansiering

   Programmets samlede budget er 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr. I budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Møldrup” der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.

    

   I programmet er der angivet en budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer indenfor byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse.

    

   Gennemførelse af visse initiativer, som f.eks. aktivitetshus og flytning af busterminal, vil kræve supplerende særskilt finansiering udover områdefornyelsens rammebeløb. Når der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forelagt udvalget særskilt.  

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at programmet for områdefornyelsen i Møldrup med tilhørende finansieringsplan godkendes

    

   at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med anmodning om endelig godkendelse

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Sagen blev udsat med henblik på at undersøge mulighed for at fremrykke trafiksikring ved og omkring skolen 

    

 • 8 Godkendelse af program for områdefornyelse i Stoholm med tilhørende finansieringsplan
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2014, pkt. 21, at der udarbejdes et program for områdefornyelse Stoholm. Beslutningen blev truffen i fortsættelse af at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt reservation af et ansøgt støttebeløb på 2,8 mio. kr. Projektets samlede budget er på 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr.

    

   Inden ministeriet meddeler endeligt tilsagn af den reserverede støtte, indsendes et program om Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Dette skal ske inden den 1. april 2015.

    

   På baggrund af den meddelte reservation af statsstøtte er der i tæt samarbejde med følgegruppen i Stoholm udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Stoholm. Programmet anbefales af følgegruppen og er vedlagt som bilag 1.

    

   Målsætningen for områdefornyelsen er at sikre en bedre afvikling af den gennemgående trafik, at skabe bedre sammenhæng og synlig forbindelse mellem stationen og midtbyen, at etablere og udbygge opholds- og aktivitetsarealer samt etablere et sammenhængende stisystem.

    

   For at opfylde denne målsætning, har programmet 3 overordnede indsatsområder med hver et antal initiativer:

   1.Torve, pladser, opholdsarealer m.v.

   1.1 Forskønnelse af centrale gader inkl. belysning

   1.2 Torvedannelse Vestergade 5-7

   1.3 Gyngemosen som rekreativt areal inkl. stiforbindelse

   1.4 Krogrunden med opholdsareal, sti, svingbane og buslomme

   1.5 Aktivering af parkanlægget med scene, pavillon mv.

    

   2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler

   2.1 Stationsbygningen som kultursted

   2.2 Gavlmalerier og anden kunstnerisk udsmykning

    

   3. Særlige trafikale foranstaltninger

   3.1 Trafikplan

   3.2 Trafikring

   3.3 Større svingbaner og andre vejtilretninger

   3.4 Nye/forbedrede stier bl.a. fra stationen og mellem aktivitetspunkter

   3.5 Forbedring af p-forhold og fodgængerforhold i midtbyen

    

   Finansiering

   Programmets samlede budget er 8,4 mio. kr., hvoraf kommunes egenfinansiering udgør 5,6 mio. kr. I budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er der afsat beløbsrammer til ”Områdefornyelse Stoholm” der sammenlagt sikrer den kommunale egenfinansiering. I de budgetterede rammebeløb indgår hjemtagning af den statslige finansiering.

    

   I programmet er der angivet en budget-, tids- og handlingsplan. Af planen fremgår, at der udover områdefornyelsen forventes anvendt beløb fra andre puljer indenfor byfornyelsesområdet, som f.eks. puljen til Landsbyfornyelse.

    

   Gennemførelse af visse initiativer, som f.eks. indretning af krogrunden og stationsbygningen som kultursted vil medføre enten aftale med de nuværende ejere eller opkøb. Endvidere vil gennemførelse af de forventede trafikale ombygninger kræve supplerende særskilt finansiering udover områdefornyelsens rammebeløb. Når der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt og hvordan disse initiativer forventes gennemført, vil det blive forelagt udvalget særskilt. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at programmet for områdefornyelsen i Stoholm med tilhørende finansieringsplan godkendes

    

   at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med   anmodning om endelig godkendelse

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at programmet for områdefornyelsen i Stoholm med tilhørende finansieringsplan godkendes, og

    

   at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med anmodning om endelig godkendelse

 • 9 Banevejen på Viborg Station - princip for ny perronbro
  • Sagsfremstilling

   Projektet for anlæggelse af Banevejen syd for Viborg Station er senest behandlet i Teknisk Udvalg på møde den 2. oktober 2014 (sag nr. 14) på lukket dagsorden.

    

   Der er i budgettet for Banevejen indarbejdet etablering af en ny perronbro for gående og cyklister. Denne sag omhandler, hvilket princip der skal anvendes for den nye bro.

    

   Byrådet behandlede sidst en dagsorden om perronbroen på møde den 21. maj 2014 (sag nr. 22), hvor perronbroen blev beskrevet således:

    

   Perronbro ved Stationen

   Den eksisterende perronbro er nedslidt og skal renoveres. Det er med Togfonden DK besluttet, at der skal indføres elektrificering på størstedelen af jernbanenettet i Danmark. Det er derfor indarbejdet i dette projekt, at broen udskiftes til en højere bro, der er forberedt til elektrificering, hvis der i fremtiden indføres elektrificering på strækning Langå-Struer.

    

   Perronbroen udbygges, så den går mellem Banegårdspladsen og Middagshøjvej, som anbefalet i Helhedsplanen. Broen gøres også bredere, idet den eksisterende stibro kun er 2,5 m bred, hvilket gør, at den ikke kan anvendes som fællessti af cyklister og gående. Den nye Perronbro er 4 m bred.

    

   Da den kommende Banebro og tunellen ved Regionshospitalet opfylder de fleste behov for cyklister, der skal krydse banen, er der ikke regnet med en ny rampe på Perronbroen, men kun en trappe. Dels vil en ny rampe på 100 m koste 5 mio. kr. og dels giver rampen en række problemer på busterminalen, hvor cyklisterne og knallerter kommer til at genere de rejsende. Cyklister har stadigvæk mulighed for at tage cyklen med ned ad en sliske på trapperne eller i elevatoren i busterminalen. Når rampen er væk, vil der endvidere blive bedre visuel sammenhæng mellem bus og tog.

    

   Ny perronbro

   Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med Banedanmark, og det forventes, at der kan gives tilladelse til, at perronbroen ikke skal forberedes til elektrificering. Dette muliggør genbrug af elevatorer og trapper. Forvaltningen har haft arkitektfirmaet Møller og Grønborg til at tegne et princip for ny perronbro. Princippet skal blandt andet bruges til lokalplan og VVM-redegørelse for Banevejen. I bilag 1, 2 og 3 er vist 2 forslag til ny perronbro.

    

   I princippet indgår, at broen vinkles, så den kan forløbe mellem det nuværende brofæste ved Middagshøjvej og ned på Banegårdspladsen via en ny trappe. Der søges midler ved DSB til etablering af den nye trappe.

    

   Udformning af perronbroen kræver, at de påsatte bygninger (ejet af DSB) i mursten og glas mellem den oprindelige banegårdsbygning og busterminalen skal fjernes. Det vurderes, at banegårdsbygningen ikke vil miste sin høje kulturhistoriske værdi af dette. Fjernelse af de påsatte bygninger åbner også op for en sammenbinding mellem Alhedestien/Himmer­landsstien og Banegårdspladsen for både cyklister og fodgængere.

    

   I forslagene er nuværende stirampe mellem perronbroen og busterminalen fjernet og erstattet af en trappe. Stirampen giver unødvendigt generende og farlig cykeltrafik blandt de ventende buspassagerer på busterminalen, og ligger i vejen for at godt forløb af Alhedestien/Himmerlandsstien.

    

   Trappen ned til Banegårdspladsen er i forslaget en trampe, som er en mellemting mellem en trappe og en rampe, dvs. at der er mulighed for at få cykel og klapvogn med ned/op. Der er desuden mulighed for at tage cykler og barnevogne med i elevatoren i bus­terminalen.

    

   Det ønskede design af perronbroen og det store halvtag på stationsbygningen betyder, at ståltrappen ned til eksisterende perron ved Stationsbygningen flyttes over på den anden side af broen, så den i højere grad ender ved busterminalen.

    

   Ovenstående har betydning for de gående og cyklende omkring stations­bygningen. Forslaget er indrettet efter, at der på et tidspunkt ikke længere vil være mulighed for et personligt billetsalg i stationsbygningen. Billetsalget sker herefter kun på ø-perronen, dels ved billetautomater og dels via Rejsekort, eventuelt suppleret med personlig billetsalg andet sted i stationsområdet.

    

   Forslag til design af bropiller og materialer fremgår af bilag 1. Der foreslås en stålbro med stålsøjler. Søjlerne er retningsløse, og vil harmonisk set kunne indpasse sig i broforløbet uanset hvilken retning broen tager. Desuden er der brug for afstand mellem elevatoren og bropillen på ø-perronen, hvilket kan opnås med en søjle.

    

   Forvaltningen har vist princippet for DSB, som er positivt indstillet.

    

   Forvaltningen anbefaler

   De 2 forslag skal ses i sammenhæng med den kommende Banebro. Det er derfor vigtigt, at perronbroen er designmæssig enkel, og ikke stjæler byrum fra Banebroen.

    

   Da forslag 1 er enkelt i design, og væsentligt billigere end forslag 2, er det Forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med forslag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at der arbejdes videre med forslag 1 til ny perronbro

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Indstillingen blev godkendt

 • 10 Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2014 pr. 31. oktober  2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1)  - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

    

   at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2014.

 • 11 Udviklingsplan for legepladser i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   I Viborg Kommune er der 22 offentlige legepladser i tilknytning til parker og grønne områder. 11 af disse ligger i Viborg. Legepladserne driftes under politikområdet Grønne områder.

    

   Den største og mest besøgte legeplads i kommunen er legepladsen på Borgvold i Viborg. Den blev i 2012 kåret som den bedste legeplads i regionen, måske især p.g.a. den skønne placering, muligheden for at tage ophold under halvtag, gode toiletforhold og fordi der er en velassorteret kiosk i tilknytning til legepladsen.

    

   Redskaberne er meget nedslidte, og trods løbende reparationer er legepladsen nu nået et stade, hvor de fleste redskaber ikke længere er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. En stor del blev fjernet i starten af november 2014. Legepladsen fremstår nu meget tom, hvilket har skabt stor opmærksomhed og omtale i pressen.

    

   For sikre en udvikling og bedre sammenhæng mellem de muligheder for leg og rekreation, kommunen tilbyder sine borgere, er der behov for at få klarlagt en vision for området og en samlet udviklingsplan. Her vil ét af fokusområderne være legepladsen på Borgvold.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen foreslår, at forvaltningerne Teknik & Miljø, Kultur, Service & Events samt Børn & Unge, med inddragelse af Kulturprinsen, Børnekulturelt Samråd samt interesserede borgere, udarbejder et udkast til en udviklingsplan for legepladser i Viborg kommune. Udviklingsplanen skal bl.a. indeholde forslag til finansiering af de foreslåede tiltag. Legepladsen på Borgvold vil blive et naturligt fokusområde i dette arbejde. Udkastet forelægges til politisk behandling medio 2015.

    

   Økonomi

   Det årlige driftsbudget til vedligeholdelse og renovering af de 22 offentlige legepladser i Viborg Kommune er  455.000 kr. Beløbet dækker tilsyn, renholdelse og maling af eksisterende legepladser, udskiftning af reservedele samt renovering af legeredskaber. Det er ikke muligt at foretage større renoveringer indenfor beløbsrammen i driftsbudgettet.

    

   Der er derfor behov for afsættelse af anlægskroner når de offentlige legepladser grund- læggende skal renoveres, eller hvis de skal udvikles. Derudover vil projektgruppen søge eksterne midler ved fonde og sponsorater fra de lokale erhvervsdrivende. Der foreligger allerede forslag fra  erhvervslivet om en indsamling til legepladsen på Borgvold.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at forvaltningen udarbejder en udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune,

    

   at der søges om eksterne midler, bl.a. til realisering af et nyt legepladsområde på Borgvold, og

    

   at spørgsmålet om afsættelse af anlægsmidler til renovering og udvikling af legepladser i Viborg tages op i forbindelse med fastlæggelsen af budget  2015 - 2019.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at udviklingsplan for legepladser i Viborg Kommune igangsættes,

    

   at iværksætte et afklaringsarbejde vedr. udvikling af borgvoldområdet, med henblik på løsning af legepladsdel inden sommer 2015, og

    

   at der på næste møde præsenteres ideoplæg samt en skitse for finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering af legeplads

    

 • 12 Nedlæggelse af 6 almene ældreboliger beliggende Teglskjær 6-8, Viborg
  • Sagsfremstilling

   6 almene ældreboliger beliggende Teglskjær 6-8, Viborg er fra 1944 og har modtaget tilsagn om støtte til ombygning i 1989. Boligerne er derfor registreret som almene ældreboliger i Landsbyggefondens database (Bossinf. id: 791-Æ-890207). Boligerne er på grund af den modtagne støtte omfattet af almenboligloven og skal udlejes på almene lejekontrakter.

    

   Viborg Kommune indfriede lånene i ejendommen omkring 2004 og har i hvert fald siden 2004 udlejet boligerne som almindelige udlejningsboliger, og Byrådet har den 2. september 2009 truffet beslutning om at bevilge 998.000 kr. til indretning af bygningen til husning af Fru Jensens Pensionat. I den forbindelse blev antallet af boliger reduceret fra 6 til 3. Den nuværende indretning og boligopdeling opfylder ikke kravene til almene boliger.

    

   Landsbyggefonden har undersøgt boligernes status og fastholder, at der er tale om almene boliger, for hvilke der er pligt til at indbetale ydelser vedrørende udamortiserede lån, uagtet at lånene er indfriet.

    

   Som en konsekvens af ovenstående forhold foreslår forvaltningen, at boligerne formelt nedlægges som almene boliger. En beslutning herom skal indberettes til Statens Administration med anmodning om – om muligt – at blive fritaget for indbetalingskravet i henhold til almenboliglovens § 80 d vedrørende ydelserne på de indfriede lån.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at de 6 ældreboliger registreret i Landsbyggefondens database under Bossinf. id: 791-Æ-890207, beliggende Teglskjær 6-8, 8800 Viborg, nedlægges som almene boliger, og

    

   at Viborg Kommune anmoder om – om muligt – at blive fritaget for indbetalingskravet i henhold til almenboliglovens § 80 d vedrørende ydelserne på de indfriede lån.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at de 6 ældreboliger registreret i Landsbyggefondens database under Bossinf. id: 791-Æ-890207, beliggende Teglskjær 6-8, 8800 Viborg, nedlægges som almene boliger, og

    

   at Viborg Kommune anmoder om at blive fritaget for indbetalingskravet i henhold til almenboliglovens § 80 d vedrørende ydelserne på de indfriede lån.

 • 13 Viborg Sport & Event. Projektudvikling, projektorganisering m.v.
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har i anlægsbudgetterne for 2014-2017 og 2015-2018 afsat beløb til projektet: ”Viborg Sport & Event, videreudvikling af området ved Viborg Stadion/Tinghallen”.

    

   I budgetterne er afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

    

   (1.000 kr.)

   2014

   2015

   2016

   2017

   Viborg Sport & Event (KFU)

   2000

   5339

   43818

   12591

   Vejanlæg (TU)

   0

   1000

   9000

   0

   Flytning af Paletten (KFU)

   2855

   0

   0

   0

    

   Samlet er der således afsat 76,6 mio. kr. til projektet

    

   Byrådet blev på budgetkonferencen i august 2014 orienteret om projektets status.

    

   Til mødet i dag foreligger forslag til projektorganisering og forslag om frigivelse af anlægsbevilling til projektudvikling m.v.

    

   Projektorganisering:

    

   Programudvalg:

   Det foreslås, at der nedsættes et programudvalg, som har til opgave, at udvikle program for det samlede projekt, således at dette kan realiseres bedst muligt indenfor de givne rammer.

   Programudvalget fungerer også som projektstyregruppe med kompetence til at træffe beslutninger vedr. den løbende projektudvikling indenfor givne fysiske, økonomiske og tidsmæssige rammer.

    

   Programudvalget foreslås sammensat således: 

   ·           Formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

   ·           Formand og næstformand for Teknisk Udvalg

   ·           ”Ansættelsesudvalget” fra ansættelsesforløbet for ny direktør for Tinghallen (består af 3 repræsentanter for Tinghallens bestyrelse og en repræsentant fra hver af følgende: Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og Paletten).

   ·           Direktørerne for Teknik & Miljø og Kultur, Service & Events.

    

   Programudvalget inddrager i fornødent omfang tekniske og juridiske rådgivere m.fl. 

   ·           Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for Programudvalget og Kultur, Service & Events har sekretariatsopgaven på projektet.

    

   Byggeudvalg:

   Det foreslås,at der nedsættes et byggeudvalg, som har til opgave at sikre den nødvendige fremdrift i projektudviklingen indenfor de af Byrådet og Programudvalget fastlagte rammer.

    

   Byggeudvalget foreslås sammensat af direktøren for Kultur, Service & Events (formand), direktøren for Teknik & Miljø, direktøren for Tinghallen a/s, planchefen (Teknik & Miljø), vejchefen (T&M)
   T&M) og sekretariatschefen fra Kultur, Service & Events.

   Byggeudvalget kan suppleres efter behov og der kan tilknyttes tekniske og juridiske rådgivere til udvalget.

    

   Kultur, Service & Events har sekretariatsopgaven på projektet.

    

   Bevilling til projektudvikling: 

   Det forslås, at der til projektudviklingen incl. projektering af projekterne, men excl. udgifter til afholdelse af udbud, organisationsudviklingen samt til udgifter til eksterne rådgivere (bygherrerådgivning, teknisk rådgivning og juridisk rådgivning m.v.) frigives 2 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten for 2014.

    

   I forlængelse af ovenstående bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 12. november 2014 behandlede budgetstyreliste vedr. budget 2015-18 og her indgik, at der udarbejdes forslag om etablering af programråd og byggeudvalg m.v.

    

   Byrådet tager stilling til frigivelse af den store del af anlægsbevillingerne i løbet af 2015, når projektet udbydes og realiseres.

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at den i sagen beskrevne projektorganisering m.v. godkendes,

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at den i sagen beskrevne projektorganisering m.v. godkendes.

 • 14 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden om afholdte møder m.m siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder 2014
  • Sagsfremstilling

   • Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg afholder et fælles møde mandag den 16. februar kl. 18-19.  

   Anledning: Et ekstra møde er nødvendigt for at holde tidsplanen for lokalplan og miljørapport for Banevejen (der er ikke ordinære udvalgsmøder i februar).   

   • Politisk Forum afholder den 27.-28. april 2015 konference for Teknik & Miljø. Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 26-11-2014

   Fraværende: Martin Sanderhoff

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen redegjorde for gravetilladelser.

    

   Udvalget foreslog, at der på et kommende møde i Banebyrådet behandles et punkt vedr. arkitektonisk kvalitet i banebyen.

    

   Michael Nøhr spurgte til

   -       henvendelser vedr. oversvømmelse på Nørresøvej 2, Viborg

   -       kloakomlægning i Klejtrup 

    

   Flemming Lund spurgte til:

   -       byfornyelsespuljer og administration heraf – udvalget får en redegørelse

   -       udbud skolekørsel

   -       busholdeplads ved Møldrup Skole

    

   Anders Korsbæk Jensen spurgte til gadelysprojekt, ELENA, samt kommende udbud.

    

   Allan Clifford Christensen spurgte til

   -       lysføler til gadelys i Karup

   -       satsrundkørsel ved Hessellundvej, Herningvej incl. omkørselsomkostninger