Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Referat fra mødet den 22-06-2017

Referat

 • 1 Orientering om ny café i Hald Ege Miniregnskov
  • Resume

   Dagens møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget foregår i Hald Ege Miniregnskov (tidligere Væksthuset). På mødet bliver der givet en orientering om etableringen af et nyt tilbud på stedet - en café for gæsterne, drevet af borgere, der arbejder i beskyttet beskæftigelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 25) en udvidelse af Væksthuset i Hald Ege. Udvidelsen var foreslået som resultat af en kapacitetsanalyse på handicapområdet, der blev gennemført i 2013. Udvidelsen gav 12 nye pladser til beskyttet beskæftigelse, og blev indviet 29. april 2016. Samtidig ændredes navnet til Hald Ege Miniregnskov. Udvidelsen har ført til en fordobling af besøgstallet i 2. halvår 2016.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Den 29. april 2016 blev det nye, udvidede væksthus i Hald Ege Miniregnskov indviet. Udvidelsen af væksthuset åbnede op for muligheden for yderligere 12 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. Udvidelsen har ført til en fordobling i antallet af besøgende i sidste halvdel af 2016. De besøgende er især børnehaver og skoleklasser, men også andre borgere besøger stedet.

    

   Den gode udvikling er fortsat i 2017, og Hald Ege Miniregnskov er nu gået i gang med at etablere en mere indbydende entré og en café, hvor der også bliver mulighed for at købe Jobigens egne produkter:

    

   ·         Husholdningstekstiler

   ·         Højbede

   ·         Specialiteter fra køkkenerne

    

   Der vil samtidig blive indrettet et hjørne med lidt flere ”klappe-dyr” for at fornøje de børn, der kommer på besøg.

    

   Beskrivelse af udvidelsen samt tegninger er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

    

   Hald Ege Miniregnskov forventer, at caféen vil give arbejde til yderligere et par medarbejdere i beskyttet beskæftigelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De bygningsmæssige tilretninger forventes færdige i løbet af efteråret, således at de beskyttede medarbejdere kan arbejde med indretningen i løbet af vintermånederne, hvor der er færre opgaver i væksthusene.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Etableringen af entré og café finansieres af overskud fra 2016.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Orientering om projekt under Rummelig iMidt
  • Resume

   Viborg Kommune deltager i efteråret i et nyt projekt under Rummelig iMidt, der skal hjælpe ledige 3F-medlemmer i aldersgruppen over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Projektet er bygget op om 8 ugers kursusforløb, som LO afholder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune valgte i april 2016 at indgå i samarbejdet om EU-projektet ”Rummelig iMidt”. Projektet vil frem til 2018 støtte rummeligheden på arbejdsmarkedet for udsatte ledige og socialøkonomiske virksomheder. Det er LO Midtjylland og foreningen Code of Care, der gennemfører projekterne i samarbejde med kommunerne. Projektet dækker hele Midtjylland, som er opdelt i 7 arbejdskraft-oplande, hvor Viborg/Skive udgør det ene af de 7.

    

   Sagen blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 28.april 2016 (sag nr. 6).

    

   Jobcenter Viborg har i samarbejde med Rummelig iMidt valgt, at målgruppen, der skal gøres en særlig indsats for at hjælpe ud på arbejdsmarkedet, er unge med autismeforstyrrelser. (Se Månedsbrevet for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget marts 2017).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ledigheden blandt ufaglærte eller kortuddannede 3F-medlemmer er højere end den generelle ledighed. Det gælder særligt for gruppen fra 50 år. Erfaringerne viser, at netop denne gruppe også har længere ledighed.

    

   Viborg Kommune deltager derfor efter sommerferien i et nyt projekt under Rummelig iMidt. Projektet er målrettet gruppen af ledige medlemmer af 3F i aldersgruppen over 50 år og som bor i Skive, Viborg og Bjerringbro. Målet er at få gruppen af ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Forventningen er, at 60% er i job eller uddannelse efter forløbet.

    

   Projektet består af 3 kursusforløb på 8 uger, der afholdes i henholdsvis Skive, Viborg og Bjerringbro. Det er LO, der afvikler kurserne og der er 12 pladser på hvert kursusforløb.

    

   På kurset vil deltagerne få coaching, kompetenceudvikling, it-undervisning og arbejdsmarkedskendskab, som samlet set skal give kursisterne et klart kendskab til egne kompetencer og muligheder på det aktuelle arbejdsmarked.

    

   Som en del af kurset vil hver deltager gennemføre en Realkompetencevurdering (RKV). Selve vurderingen vil ske på Mercantec, men det vil være kommunen, der betaler udgifterne.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Kursusforløbene starter i uge 32 i Skive, i uge 40 i Viborg og i uge 48 i Bjerringbro.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Jobcenter Viborg skal betale for i alt max. 24 Realkompetencevurderinger. En Realkompetencevurdering koster mellem 0 – 500 kr. Udgifterne afholdes inden for budgettet for driftsudgifterne indenfor arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Viborg Kommunes overflytning fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) fra Vestjylland til Østjylland
  • Resume

   Efter Viborg Kommune indtrådte i Business Region Aarhus har Kommunen ansøgt Beskæftigelsesministeren om at flytte Regionalt Arbejdsmarkedsråd (RAR) fra Vestjylland til Østjylland. De regionale arbejdsmarkedsråd er fastsat i lovgivningen og har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

    

   Beskæftigelsesministeren har godkendt skiftet, som træder i kraft den 1. juli 2017.

    

   Viborg Kommune er således en del af RAR Østjylland pr. 1. juli 2017, hvorefter Borgmester Torsten Nielsen udtræder af RAR Vestjylland. Der udpeges nye medlemmer til RAR i juni 2018, hvor Viborg Kommune således igen vil kunne udpeges til en af de 5 pladser i RAR Østjylland som repræsentant for kommunerne i landsdelen.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1 at orienteringen om skiftet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Østjylland tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 24. februar 2016 indtrådte Viborg Kommune formelt i Business Region Aarhus og indgår dermed i samarbejdet med de 11 østjyske kommuner om vækst og udviklingsinitiativer.

   I den sammenhæng har Viborg Kommune på Byrådsmødet 18. maj 2016 (sag nr. 13) ansøgt Beskæftigelsesministeren om at flytte Regionalt Arbejdsmarkedsråd (RAR) fra Vestjylland til Østjylland.

   De regionale arbejdsmarkedsråd har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og vækstfora og understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.

    

   Inddragelse og høring

   Flytning til et andet RAR kræver ændring af bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, og udkastet til ændring af bekendtgørelsen har været i høring i Beskæftigelsesrådet, og der har ikke været indsigelser. Beskæftigelsesministeren har på baggrund af dette meddelt Viborg Kommune, at skiftet til RAR Østjylland træder i kraft pr. 1. juli 2017.

    

   Beskrivelse

   Skiftet betyder, at Borgmester Torsten Nielsen pr. 1. juli udtræder af RAR Vestjylland og kan ikke i stedet indtræde i RAR Østjylland, hvor alle repræsentanter er udpeget for den 4 årige periode.

   RAR Medlemmer, suppleanter for medlemmerne og tilforordnede udpeges for 4 år ad gangen. Det Regionale Arbejdsmarkedsråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Kommunerne har 5 medlemmer i RAR, og Viborg Kommune vil således tidligst kunne udpeges til at repræsentere kommunerne i RAR Østjylland efter 1. juni 2018.

    

   Viborg Kommunes udtrædelse af RAR Vestjylland pr. 1. juli 2017 betyder, at Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil ligeledes udtræder af Kommunernes Kontaktråds administrative baggrundsgruppe, som har til opgave at understøtte strategiske drøftelser og tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Den administrative baggrundsgruppe er nedsat efter principperne om spejling, faglighed og geografi. 

    

   Skiftet betyder, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., ikke noget i forhold til Jobcentrets løsning af opgaver – blot vil opgørelser og benchmarking fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering blive lavet i forhold til de 11 jobcentre i Østjylland, mod tidligere de 7 i Vestjylland. Samarbejdet lokalt med A-kasser, VEU-centre m.v. vil ikke blive påvirket.

   Jobcenter Viborg vil udgå af netværk på både chef-, leder- og medarbejderniveau med de vestlige jobcentre og i stedet indtræde i tilsvarende netværk blandt de østlige jobcentre.

    

   Der er forskel på arbejdsmarkedsområdet i øst og i vest, som kan få betydning på de indsatser, der aftales iværksat på tværs af kommunerne. Strukturen på arbejdsmarkedet i Viborg er forskellig fra struktur- og til dels også konjunkturudviklingen i flertallet af de vestjyske kommuner og mere lig med arbejdsmarkedet i Østjylland.


   Skiftet betyder, at Jobcenter Viborg sammen med jobcentrene i Østjylland vil opbygge et tættere samarbejde om servicering af virksomheder, end det vi har pt.
   Den opbyggede praksis, for samarbejdet mellem de vestlige jobcentre gennem Alliance inden for Landsdel Vestjylland, vil Viborg fortsætte med at følge trods skiftet. Formålet er at sikre en koordineret og professionel servicering af virksomhederne på tværs af kommunegrænser.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Betydning for økonomien jf. reglerne om det statslige beskæftigelsestilskud.
   Kommunerne modtager kompensation for udgifterne til forsikrede ledige gennem et særligt beskæftigelsestilskud, som dels fordeles mellem landsdelene efter ledigheden 2 år tilbage, og herefter fordeles tilskuddet inden for landsdelen efter ledighedsudviklingen - også 2 år tilbage. Kommuner, der har det største fald i ledigheden, bliver belønnet.
   Viborg Kommune vil med skiftet fra landsdel Vestjylland til landsdel Østjylland indgå i fordelingen i en ny sammenhæng.

    
   Det er ikke muligt at sige om - og i givet fald hvilken - betydning skiftet får for Viborg Kommune. Der er forhold, der kan rykke begge veje – den samlede ledighed i landsdelen og forskellen i ledighedsudviklingen mellem kommunerne i landsdelen. Ledighedsudviklingen i Viborg er ofte mere gunstig end for gennemsnittet af kommunerne i Østjylland.

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Omlægning til en "enstrenget" jobrettet indsats i ressourceforløb og følgevirkninger for kommunale udførerenheder (orienteringssag)
  • Resume

   Med henblik på forbedrede resultater og en mere effektiv ressourceudnyttelse i ressourceforløbsindsatsen, ønskes den nuværende indsats omlagt til en mere ”enstrenget” jobrettet indsats.

    

   Der indføres en ny model med en styrkelse af sagsbehandler-/ jobkonsulentfunktionerne, der tilsammen skal udgøre ”det socialfaglige set-up” omkring en arbejdspladsbaseret indsats med udvidede funktionsområder for de to medarbejdertyper.

    

   Omlægningen flytter ressourcer fra Jobigen og Center for Mestring, der i betydeligt omfang har leveret forberedende og supplerende indsatser.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   at den i sagen beskrevne omlægning tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen herunder særligt spørgsmålet om psykiatrisk fysioterapi og Center for Mestring.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget lægger vægt på, at der fortsat visiteres til psykiatrisk fysioterapi efter en konkret individuel vurdering og konstaterer, at der samlet set ikke er tale om en besparelse inden for arbejdsmarkedsområdet, men en omlægning.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog endelig den beskrevne omlægning til efterretning, idet udvalget noterede sig, at der til mødet den 31. august 2017 vil foreligge en mere detaljeret beskrivelse af omlægningen og den fremtidige indsats for målgruppen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det daværende Beskæftigelsesudvalg har i sit møde den 29. januar 2013 (sag nr. 3) fået en orientering om implementeringen af førtidspension- og fleksjobreformen, herunder om etableringen af det tværfaglige rehabiliteringsteam og indførelsen af ressourceforløb.

    

   Inddragelse og høring

   Den nye model præsenteres den 19. juni 2017 for Fag-MED, Arbejdsmarked, hvis eventuelle bemærkninger vil foreligge til dagens møde.

    

   Omlægningens konsekvenser for Center for Mestring er den 22. maj 2017 forelagt Lokal-MED, Center for Mestring, og fremlægges for Fag-MED Social den 29. juni 2017.

    

   Beskrivelse

   Med reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet pr. 1. januar 2013 indførtes ressourceforløbene som en tværfaglig indsats, der som alternativ til førtidspensionering skal udvikle borgernes arbejdsevne med henblik på hel eller delvis selvforsørgelse – f.eks. i fleksjob.

   I sagens natur er der tale om meget udfordrede borgere – herunder også borgere med psykiske udfordringer – og Rehabiliteringsteamet efterlyste efter reformens ikrafttræden tilbud, som kunne indgå i et ressourceforløb for disse borgere.

   Vurderingen var, at Center for Mestring som udføreenhed under Socialområdet havde en række relevante tilbud – herunder Psykiatrisk Fysioterapi.

   Da kapaciteten i Center for Mestring som tilbud efter serviceloven/sundhedsloven var utilstrækkelig, blev der indgået aftale om, at tilbud hos Center for Mestring kunne ”købes” med bevilling efter LAB-loven (Arbejdsmarkedsområdet), hvorved ordningen blev en slags indtægtsdækket virksomhed for Center for Mestring.

   Siden starten af samarbejdet er forbruget af pladser steget voldsomt, og i 2016 ”købte” Arbejdsmarkedsområdet for 5,9 mio. kr.

   På samme måde er forbruget af mentorstøtte, leveret fra Jobigens mentorkorps, øget markant.

    

   Lokalt såvel som nationalt kan det konstateres, at ressourceforløbene, som de gennemføres i dag, ikke giver de ønskede resultater.

   Dette har givet anledning til en række overvejelser om strategien i indsatsen, og Arbejdsmarkedsområdet ønsker at prioritere en ”enstrenget” jobrettet indsats, hvorfor behovet for Jobigens og Center for Mestrings tilbud bliver mindre. For Jobigens vedkommende særligt mentorstøtten.

    

   En ændret prioritering i indsatsen efter LAB loven er ikke til hinder for, at forløb hos Center for Mestring kan indgå i ressourceforløb, men evt. forløb vil fremover skulle finansieres af Socialområdet i overensstemmelse med lovgivningens intentioner om den tværfaglige indsats.

    

   Den nye strategi tager blandt andet afsæt i erfaringer fra det kontrollerede forsøg ”JobFirst”, som Viborg Kommune er en del af, samt i helt nye forskningsresultater fra ”Beskæftigelsesindikatorprojektet” (BIP).

    

   Endvidere er prioriteringen af den mere jobrettede indsats frem for forberedende/supplerende indsatser i overensstemmelse med de præciseringer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i ”Skrivelse om ressourceforløb” den 14. marts 2017 har meldt ud til kommunerne som retningsgivende for Rehabiliteringsteamets arbejde (Bilag 1).

   Den nye model

   For at realisere ambitionen om en mere enstrenget, jobrettet indsats arbejdes der med en styrkelse af sagsbehandler-/jobkonsulentfunktionen, der tilsammen skal udgøre ”det socialfaglige set-up” omkring en jobrettet indsats med udvidede funktionsområder for de to medarbejdertyper.

    

   Således tænkes der etableret et specialiseret ressourceforløbsteam, der fuldt implementeret vil bestå af 10 beskæftigelsesfaglige medarbejdere (koordinerende sagsbehandlere) og 5 jobkonsulenter.

    

   Herved bliver det muligt at samle den supplerende og understøttende indsats i relation til en virksomhedspraktik eller anden arbejdspladsbaseret indsats på én eller to gennemgående personer, der primært vil arbejde med virksomhedsrettet udplacering, tæt coachende opfølgning og mentorlignende indsats og kun i mindre omfang henvise til andre tilbud.

    

   Et centralt element i den nye model er, at borgeren vil skulle forholde sig til færre professionelle i sit forløb.

    

   Det nye ressourceforløbsteam finansieres ved omprioritering af de ressourcer, der hidtil har været anvendt i Jobigens mentorkorps og til køb af indsatser hos Center for Mestring, således at den beskæftigelsesfaglige medarbejder sammen med jobkonsulenten får mere tid pr. borger (45 sager pr. beskæftigelsesfaglig medarbejder). 

    

   Omlægningen estimeres at nedbringe antallet af borgere i ressourceforløb med 15 % pr. år. Dels ved at reducere tilgangen til ressourceforløb dels ved at øge andelen af borgere, der kommer i job/uddannelse – alternativt i fleksjob.

    

   Afledte personalemæssige konsekvenser

   Hos Jobigen vil 11 medarbejdere i det eksisterende mentorkorps blive påvirket af omlægningen, og hos Center for Mestring forventes en reduktion i Arbejdsmarkedsområdets køb af pladser i første omgang at berøre 8 - 10 medarbejdere.

    

   Det er aftalt imellem Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet, at omlægningen skal ske under iagttagelse af kommunens personalepolitiske værdier og i øvrigt ses på tværs af Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet.

    

   Alternativer

   En uændret praksis.

    

   Tidsperspektiv

   Omlægningen forventes at være fuldt implementeret pr. 1. januar 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hele omlægningen sker inden for Arbejdsmarkedsområdets eget budget.

   For Center for Mestring vil omlægningen betyde færre indtægter fra ”salg” af ydelser til Arbejdsmarkedsområdet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 5 Tilskud til renovering af varmtvandsbassin
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres for et forslag om, at overskydende anlægsmidler fra renoveringen af bofællesskabet Albo i Bjerringbro anvendes til renovering af varmtvandsbassinet på Center for Kommunikation og Undervisning Skive-Viborg (CKU).

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at Byrådet ansøges om, at 572.000 kr. af de overskydende midler fra renovering af Albo hensættes til senere renoveringsformål,

    

   2. at Byrådet ansøges om, at 500.000 af de overskydende midler fra renovering af Albo gives som tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin,

    

   3. at tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin gives under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en ny lejeaftale på udvalgets møde den 10. august 2017,

    

   4. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling indarbejdes i sagen vedr. regnskabsafslutningen for anlægsprojektet ”Renovering af Albo”, som forelægges Byrådet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

    

   1. at Byrådet ansøges om, at 572.000 kr. af de overskydende midler fra renovering af Albo hensættes til senere renoveringsformål,

    

   2. at Byrådet ansøges om, at 500.000 af de overskydende midler fra renovering af Albo gives som tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin,

    

   3. at tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin gives under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en ny lejeaftale på udvalgets møde den 10. august 2017, og

    

   4. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling indarbejdes i sagen vedr. regnskabsafslutningen for anlægsprojektet ”Renovering af Albo”, som forelægges Byrådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på mødet den 19. juni 2013 (sag nr. 18) at Viborg Kommune skulle overtage bofællesskabet Albo i Bjerringbro. Byrådet gav på mødet den 20. november 2013 (sag nr. 13) en anlægsudgiftsbevilling på 4.671.000 kr. til renovering af Albo. Regnskabet for renoveringen skal afsluttes inden udgangen af 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med den kommunale overtagelse og likvidationen af Albo, besluttede Byrådet, at midler som fremkom ved likvidationen, ”tilfalder Viborg Kommune til anvendelse til formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål”.

    

   Byrådet bevilgede 4.671.000 kr. til renovering af Albo. Renoveringsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.072.000 kr., som dermed skal anvendes til ”formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål”. Da der udelukkende er tale om anlægsmidler, er det nødvendigt, at de overskydende midler anvendes til formål som ikke medfører driftsudgifter.   

    

   Forvaltningen foreslår, at de overskydende anlægsmidler afsættes til følgende to formål:

   ·         Hensættelse af 572.000 kr. til fremtidige renoveringsbehov på Albo.

   ·         Bevilling af 500.000 kr. til CKU, som tilskud til renovering af CKUs varmtvandsbassin.

    

   Hensættelse til fremtidige renoveringsbehov på Albo

   De tekniske installationer på Albo er placeret under støbte betongulve og skønnes af den grund at være en meget dyr bygningsdel at udskifte. De tekniske installationer var derfor ikke omfattet af den gennemførte renovering, da der på renoveringstidspunktet ikke var problemer med disse.

    

   Set i forhold til bygningens alder anses det for sandsynligt, at det inden for en overskuelig årrække, vil blive nødvendigt at renovere de tekniske installationer.

    

   Bevilling af tilskud til renovering af varmtvandsbassin på CKU

   CKU har et varmtvandsbassin, som anvendes til en række handicap-relaterede træningsformål. Bassinet anvendes til CKUs egne træningshold. Der ud over lejes bassinet primært af institutioner/foreninger og sekundært af private fysioterapeuter.

    

   Der er akut behov for renovering af varmtvandsbassinet, herunder:

    

   ·         Udskiftning af folie i varmtvandsbassin

   ·         Udskiftning af lift

   ·         Istandsættelse af bruserum

   ·         Ny styring af ventilation

    

   Yderligere beskrivelse af renoveringsbehov og prisoverslag ses i bilag 1.

    

   CKU har ikke anlægsmidler til renoveringen, som derfor vil medføre en prisstigning for brugerne af varmtvandsbassinet. Ved at bevilge et tilskud til renoveringen fra de overskydende anlægsmidler fra Albo, vil prisstigningen kunne begrænses.

    

   Af Viborg og Skive kommuners samarbejdsaftale om CKU fremgår, at vedligehold af bygningen på Rosenstræde 6, hvor varmtvandsbassinet ligger, finansieres af Viborg Kommune.

    

   Vurdering af behov for CKUs varmtvandsbassin

   Viborg Kommune (Kultur, Service & Events) yder tilskud til en række af institutionerne/foreningernes lejeudgifter til varmtvandsbassinet. Kultur, Service & Events vurderer, at der fortsat er behov for varmtvandsbassinet, og har stor interesse i at opretholde tilbuddet.

    

   Alternativer

   Forvaltningen har ikke alternative forslag til anlægsopgaver, som ikke medfører driftsudgifter.

    

   Tidsperspektiv

   Renovering af CKUs varmtvandsbassin igangsættes hurtigst muligt efter eventuel bevilling.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Prisstigningen vil have konsekvenser for Kultur, Service & Events, idet der ydes tilskud til leje af varmtvandsbassinet.

   En ny aftale mellem CKU og Kultur, Service & Events om leje af varmtvandsbassin og gymnastiksale, herunder aftale om prisregulering pr. 1. januar 2018, fremlægges til godkendelse på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. august 2017.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Forslag om implementering af Housing First i bostøtten til udsatte (orienteringssag)
  • Resume

   I Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag indgår et forslag om implementering af Housing First i bostøtten til udsatte. Udvalget orienteres her uddybende om forslaget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 7) orienteret om udsatteområdets udviklingsplaner 2017-2018, herunder forslaget om implementering af Housing First i bostøtten til udsatte.

    

   Inddragelse og høring

   Udsatteområdets udviklingsplaner 2017-2018, herunder indeværende forslag, er udarbejdet i samarbejde med LokalMED Forsorgscenter Viborg.

    

   Det foreslås, at Udsatterådet orienteres om forslaget efter eventuel prioritering af indsatsen i Budget 2018-2021.

    

   Beskrivelse

   ’Housing First’-tilgangen til arbejdet med hjemløse og udsatte indebærer, at en hjemløs borger får en bolig som det første. En stabil boligsituation ses som en forudsætning for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. Housing First bryder dermed med den tidligere almindelige praksis på området, ’Treatment First’, også kaldet ’trappetrinsmodellen’, hvor det forudsættes, at borgeren inden indflytning i egen bolig skal træne og indøve hensigtsmæssige praktiske og sociale færdigheder.

    

   I Viborg Kommune er Housing First-tilgangen til arbejdet med hjemløse borgere indtil videre afprøvet og forankret på forsorgshjemmet Vibohøj, hvor støtten til borgerne gives med hjemmel i servicelovens § 110.

    

   For at udbrede og forankre Housing First tilgangen i den øvrige forsorgsindsats, vil Housing First frem over udbredes med en ny målgruppe og en ny bostøttemetode:

    

   Ny målgruppe

   Housing First tilgangen vil blive udbredt til den bostøtte, som gives med hjemmel i servicelovens § 85 til unge/yngre borgere, herunder borgere uden langvarig forudgående tilknytning til hjemløseområdet, som er i betydelig risiko for fremtidig hjemløshed på grund af misbrug, psykiatrisk lidelse, socialt/økonomiske kaos eller andre former for udsathed.

    

   Med udbredelsen af Housing First til den nye målgruppe vil Housing First både være en del af støtten til tidligere hjemløse og en del af en forebyggende indsats. Hjemløshed og ophold på forsorgshjem vil således frem over ikke være en forudsætning for at få Housing First-støtte.

    

   Ny metode

   Housing First tilgangen er udmøntet i en række bostøtte-metoder, som er blevet afprøvet over hele landet i forbindelse med hjemløsestrategien 2008-2013.

    

   Indtil nu har Forsorgscenter Viborg arbejdet med Housing First metoden CTI (Critical Time Intervention), som er en intensiv, tidsbegrænset støtte i den kritiske overgang mellem forsorgshjem og bolig.

    

   Som noget nyt vil Forsorgscenter Viborg frem over også arbejde med Housing First metoden ICM (Intensive Case Management). ICM-indsatsen består af en case-manager, der giver social og praktisk støtte til borgeren i hverdagen og samtidig har en tovholderfunktion i forhold til at etablere kontakten med og understøtte brugen af eksempelvis øvrige sociale støtteinstanser, offentlige myndigheder og behandlingsindsatser. I modsætning til CTI, er ICM-indsatsen ofte langvarig og støtten gives så længe der er behov for det.

    

   Investeringsforslag

   Forvaltningen har foreslået, at der investeres 1 mio. kr. årligt i udbredelse og forankring af Housing First i bostøtteindsatsen for udsatte.

    

   Investeringsforslaget beror på, at Housing First forudsætter en mere massiv bostøtteindsats i starten af Housing First-bostøtteforløbene, end der sædvanligvis ydes i bostøtteforløb. Det medfører, at Housing First-støttemedarbejderne skal have et lavere case-load en de øvrige bostøttemedarbejdere, fordi:

   ·         Målgruppen for Housing First-indsatsen har alle en individuel historie med dårlige erfaringer med samarbejdet med ’systemet’. Det kræver en massiv og vedvarende indsats at få vendt målgruppens mistillid til tillid og få skabt den pædagogiske alliance, som gør det muligt for bostøttemedarbejderne at få indsigt i borgerens konkrete problemstillinger og derefter få lov til at byde ind med konkret hjælp.

   ·         Housing First-principperne stiller ikke krav til borgernes formåen, inden de flytter i egen bolig, fordi en stabil boligsituation ses som en forudsætning for, at de øvrige sociale indsatser får varig effekt. Det betyder til gengæld, at der fortsat er behov for en massiv og vedvarende indsats, når borgeren er flyttet i egen bolig, for at borgeren får og tager imod de øvrige sociale indsatser i forhold til helbred, misbrug, job og lignende.

    

   Ved en investering på 1 mio. kr. ansættes ca. 2,2 medarbejdere til at styrke implementering af Housing First i bostøtteindsatsen til udsatte.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Hvis der prioriteres midler til formålet, vil implementering af Housing First i bostøtten til udsatte ske pr. 1. januar 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 7 Tilskud til frivilligt social arbejde (§18) - 3. runde 2017
  • Resume

   Midler til frivilligt socialt arbejde fordeles 3 gange årligt i et samarbejde mellem Frivillighedsrådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at veteranarrangementet støttes med 7.500 kr.,

    

   2. at der tages stilling til Frivillighedsrådets henvendelse vedrørende netværksansøgninger,

    

   3. at der tages stilling til fordeling af § 18-midlerne

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at veteranarrangementet støttes med 7.500 kr., idet arrangementet koordineres med veterankoordinatoren i Viborg Kommune.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede Frivillighedsrådets henvendelse vedrørende netværksansøgninger. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henstiller til, at forvaltningen præciserer kriterier og formaliserer kravene til netværksansøgninger.

    

   Social og Arbejdsmarkedsudvalgt besluttede følgende for så vidt angår § 18 midler:

   • Frivillighedsrådet bevilges 8.000 kr.
   • SIND’s pårørendeforening bevilges 15.000 kr. under forudsætning af, at:

   -       Foreningen kan dokumentere at være lokalt forankret, idet der anvendes et lokal forankret pengeinstitut og

   -       Der foreligger dokumentation for forbrug.

   • Fit for Kids bevilges 35.000 kr.
   • De frivilliges Hus bevilges 36.000 kr.
   • Sinds ungdom meddeles afslag.
   • Udviklingshæmmede Landsforbund meddeles afslag.
  • Sagsfremstilling

   Historik

   §18-midler fordeles 3 gange årligt. Ansøgningerne for sidste og 3. runde i 2017 er indkommet den 1. juni 2017.

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 2. rundes ansøgninger den 23. marts 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Frivillighedsrådet har fået delegeret kompetencen i sager op til 20.000 kr.  Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen (en arbejdsgruppe med 3 faglige videnspersoner fra forvaltningen) indstiller i de øvrige sager til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Beskrivelse

   Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppens bemærkninger til sager over 20.000 kr. fremgår af bilag til sagen.

   Der er mulighed for at søge til både drift (der er modtaget 16 antal ansøgninger i denne runde) og projekter (der er modtaget 13 antal ansøgninger i denne runde).

    

   Derudover fremsender Frivillighedsrådet et brev til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget omkring 3 ”netværksansøgninger”. Henvendelsen anbefaler støtte til et veteranarrangement, og af de to øvrige netværksansøgninger henvises til en yderligere dialog via De Frivilliges Hus, med henblik på en fornyet ansøgning. Brevet fra Frivillighedsrådet og ansøgningsmateriale er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

    

   Der er samlet 7 henvendelser, heraf 6 foreningsansøgninger, som skal behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Bilagsmaterialet er opdelt i forhold til projektansøgninger bilag 4 og driftsansøgninger bilag 5.

    

   Såfremt der er enighed mellem Frivillighedsrådet og Indstillingsgruppen, så er dette markeret med en grøn farve i bilagsmaterialet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Første runde til 2018 har ansøgningsfrist den 1. oktober 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det samlede budget for 2017 udgjorde 3.126.782 kr.

    

   Efter tildeling i de to første runder er der 642.239 kr. til fordeling i denne runde.

    

   Frivillighedsrådet har på deres møde den 7. juni bevilget 111.594 kr., hvilket giver et rådighedsbeløb på 530.645 kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Støtten til frivilligt social arbejde er reguleret i Servicelovens § 18, som beskriver at der skal afsættes midler til støtte for dette arbejde.


  • Bilag

 • 8 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

    
 • 9 Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2017
  • Resume

   KL’s Handicap- og Psykiatrikonference er blevet flyttet fra den 20. november 2017 til den 28. november 2017, hvilket medfører sammenfald med møder i Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.  

    

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten, herunder at det afklares, hvorvidt udvalget vil være helt eller delvist repræsenteret til KL’s Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november 2017.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22-06-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at mødelisten godkendes og besluttede, at udvalget deltager i KL’s Handicap-og Psykiatrikonference den 28. november under hensyntagen til øvrig mødeaktivitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag