Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Referat fra mødet den 27-04-2017

Referat

Gregers Laigaard mødte kl. 13.30 efter behandlingen af sagerne nr. 1-2. Niels Dueholm deltog ikke i behandlingen af sag nr. 2.

 • 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning henholdsvis den 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Overordnet set er resultatet tilfredsstillende. Der er totalt set et lille mindreforbrug på serviceområderne og et noget større mindreforbrug på overførselsområderne.

   På anlæg forventes en mindreudgift vedrørende opførelsen af bofællesskabet på Asmild Toft.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Job & Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Fraværende: Gregers Laigaard

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.

    

   Endvidere indstiller Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder forventede overførsler fra 2016.

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først behandles af Byrådet den 19. april 2017, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandrede.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det beløbsmæssige resultat af budgetopfølgningen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan ses i nedenstående tabel 1.

    

   Tabel 1 

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

   Beskæftigelsestilbud

   11,4

   15,1

   15,8

   4,4

   0,6

   Socialområdet

   448,3

   458,0

   455,2

   6,8

   -2,9

   Serviceudgifter i alt

   459,7

   473,1

   470,9

   11,2

   -2,2

    

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

    

    

    

    

    

   Pensioner og boligstøtte

   504,6

   504,7

   503,1

   -1,6

   -1,6

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   898,2

   893,4

   873,4

   -24,8

   -20,0

   Overførselsudgifter i alt

   1.402,9

   1.398,1

   1.376,5

   -26,4

   -21,6

    

    

    

    

    

    

   Drift i alt

   1.862,6

   1.871,2

   1.847,4

   -15,2

   -23,8

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   7,0

   9,4

   9,4

   2,4

   0,0

   Anlæg ældreboliger

   0,0

   0,8

   0,2

   0,2

   -0,6

   Anlæg i alt

   7,0

   10,2

   9,5

   2,5

   -0,7

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   1.869,6

   1.881,4

   1.857,0

   -12,7

   -24,5

    

   Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i budgettet for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønskøn.

    

   Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen, men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.

    

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   SERVICEUDGIFTER

   På politikområdet Beskæftigelsestilbud er der en udfordring med stigende udgifter til produktionsskoler. I 2017 udlignes merudgiften delvist af den forventede overførsel af overskud for 2016 på centrale konti.

   Politikområdet Socialområdet forventes at udvise en mindreudgift på 2,9 mio. kr., som fordeler sig med 2,0 mio. kr. på decentrale konti og 0,9 mio. kr. på centrale konti. I mindreforbruget på centrale konti indgår en engangsindtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende regulering af betaling for respiratorbrugere for tidligere år. Omvendt er der også indregnet udgifter til en forventet nettotilgang til området.

    

   OVERFØRSELSUDGIFTER

   Den forventede mindreudgift skyldes hovedsageligt faldende udgifter til forsikrede ledige. Generelt for de forskellige ydelser gælder, at vurderingen af antallet af helårspersoner, på dette tidspunkt af året, endnu er forholdsvis usikkert.

    

   ANLÆG

   Opførelsen af bofællesskabet på Asmild Toft forventes at blive 0,7 mio. kr. billigere end projekteret.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   BESKÆFTIGELSESTILSKUD

   På finansieringssiden er der en forventet afvigelse på beskæftigelsestilskuddet. KL har den 9. marts 2017 vurderet, at der netto (efterregulering 2016 og midtvejsregulering 2017) vil blive en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,4 mio. kr. i 2017.

    

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 24,5 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

    

   ØVRIGE FORHOLD

   Socialchefen er overordnet budgetansvarlig for ”Psykiatrisk fysioterapi”.  Området er i dag placeret under politikområdet Sundhed, men foreslås flyttet til politikområdet Socialområdet, for dermed at samle socialchefens overordnede budgetansvar under samme politikområde. 

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Budgetlægning for 2018 og overslagsårene 2019-2021
  • Resume

   Byrådet har fastlagt budgetrammer og spilleregler og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt Udvalgets egen procesplan.

   Som et led i budgetlægningen for 2018-2021 har forvaltningen udarbejdet et overblik over driftsudfordringer, driftsønsker og forslag til delvis finansiering.

   Desuden har forvaltningen udarbejdet forslag til tekniske korrektioner til basisbudgettet for anlæg samt oversigt over forventede tidsplaner for de anlæg, der er budgetlagt i 2017-2021. 

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at indholdet i budgethæftet drøftes,

   2. at de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter tages til efterretning, og

   3. at der tages stilling til det fortsatte arbejde med budgetlægningen 2018-2021.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Fraværende: Niels Dueholm, Gregers Laigaard

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede indholdet i budgethæftet, tog de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter til efterretning.

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog stilling til det fortsatte arbejde med budgetlægningen 2018-2021 og tilkendegav i den forbindelse et ønske om under socialområdet at have øget fokus på følgende indsatser, som forvaltningen belyser nærmere:

   • Den pædagogisk indsats i forhold til ældre handicappede.
   • Muligheden for at inddrage kulturlivet i den beskæftigelsesfremmende indsats for handicappede.
   • Styrket beskæftigelsesrettet indsats for udsatte.
   • Indsatsen for grønlændere i Viborg kommune.

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede status på Viborg Kommunes forbrug på produktionsskoler. Status er vedhæftet som bilag 4.

   Social-og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at den forventede samlede nettomerudgift på politikområdet Beskæftigelsestilbud, forårsaget af flere udgifter til produktionsskoler, foreløbigt opgjort til 1,0 mio. kr. 2018 og  i 1,4 mio. kr. i oversalgsårene 2019-2021 foreslås finansieret af et forventet tilsvarende mindre forbrug på kontant- og uddannelseshjælp på politikområdet Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet vedrørende samme målgruppe, idet Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indarbejder ovenstående i deres budgetforslag for 2018-2021, som efterfølgende indgår i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   Niels Dueholm deltog ikke i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Spilleregler og den overordnede budgetproces blev godkendt på Byrådets møde den 25. januar 2016, sag nr. 3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er på mødet den 2. marts 2017 sag nr. 2 blevet orienteret om spillereglerne og har fastsat Udvalgets egen budgetproces.

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Til at underbygge processen er der udarbejdet et budgethæfte, som er et gennemgående dokument, der vil blive vedhæftet ved hvert udvalgsmøde, hvor budgettet bliver drøftet.

    

   Hæftet omfatter:

   -      Uddrag af spilleregler for budgetlægningen.

   -      Det vedtagne budget.

   -      Forslag til driftsbudget (herunder udfordringer, driftsønsker og finansiering).

   -      Forslag til anlægsbudget samt finansiering.

   Dokumentet bliver løbende udbygget og redigeret i takt med at der træffes nye beslutninger i budgetlægningsfasen. Ændringer siden sidste udvalgsmøde vil blive farvemarkeret, så man hurtigt kan se, hvilke ændringer der er tilføjet budgethæftet.

    

   Status på driftsbudget (uddrag fra budgethæftet)

   Budgetbalance (i 1.000 kr.)

    

   Afsnit

   Forslag

   2018

   2019

   2020

   2021

   4.1

   Udfordringer

   1.400

   1.400

   1.400

   1.400

   4.2

   Driftsønsker

   3.450

   3.450

   3.450

   3.450

   4.3

   Finansiering

   -3.850

   -3.450

   -3.450

   -3.450

    

   I alt

   1.000

   1.400

   1.400

   1.400

   Tabellen ovenfor viser, at udfordringer og driftsønsker overstiger finansieringen med 1 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene indenfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde.

   Budgethæftet er vedlagt som bilag 1.

    

   Basisbudget for anlæg 2018-2021

   Udvalgene orienteres på deres møder i perioden 24. – 27. april 2017 om det foreløbige resultat af arbejdet med at foretage tekniske korrektioner til anlægsbudgettet (basisbudgettet).

    

   Det oprindelige basisbudget består som udgangspunkt af overslagsårene, som er godkendt i forbindelse med budgettet for 2017-2020 fremskrevet til 2018-prisniveau. Hertil kommer korrektioner for eventuelle beslutninger i Byrådet fra budgettet blev vedtaget og frem til udgangen af januar 2017, som påvirker anlægsbudgettet fra 2018 og frem.  

    

   Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til yderligere tekniske ændringer primært med udgangspunkt i, om der er tidsmæssige forskydninger, der gør, at budgetbeløbene bør fordeles anderledes på de enkelte år for at få de mest retvisende budgetter. Samtidig er der mulighed for at foretage (mindre) beløbsmæssige ændringer, såfremt man er blevet mere præcis på projektets samlede økonomi, siden 2017-budgettet blev godkendt.

   Herudover er der i basisbudgettet indregnet overførsler af de ikke-forbrugte anlægsbeløb, der forudsættes at ske fra 2016 og direkte til 2018-basisbudgettet.

    

   Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig status, da udvalgene har mulighed for at arbejde videre med basisbudgettet for anlæg frem til juni-møderne.

   Det foreløbige resultat af de tekniske ændringer kan ses i bilag nr. 2.

    

   Tidsplaner for anlægsprojekter

   For alle anlægsprojekter i 2017-2021 er der udarbejdet forventede tidsforløb for projekterne for at få et overblik over, om de oprindelige tidsplaner, der ligger til grund for budgetlægningen, følges. Resultatet for Udvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 3 Ny organisering på sygedagpengeområdet (orienteringssag)
  • Resume

   I sagen orienteres om nyt navn og ny, mere specialiseret organisering på sygedagpengeområdet samt om en justeret brug af sygedagpengelovens § 7.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I Viborg Kommune har sygedagpengeområdet igennem en længere årrække været et indsatsområde, og der er arbejdet med forskellige modeller til opnåelse af bedre resultater. Blandt andet er en meget tidlig indsats i alle sager blevet prioriteret. Byrådsmødet den 18. december 2013 (sag nr. 10).

    

   Også landspolitisk har området i perioder haft stort fokus. Blandt andet det forhold, at sygedagpenge i udgangspunktet er en midlertidig ydelse, som efter en given periode ophører.

    

   Dette var udgangspunktet, da den daværende regering i 2014 gennemførte en reform, der blandt andet skulle sikre, at færre oplevede at stå helt uden forsørgelse. Her indførtes de såkaldte jobafklaringsforløb, der er en tværfaglig indsats for sygemeldte, som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter de almindelige bestemmelser, og som fortsat er uarbejdsdygtige.

    

   En effektevaluering, som Beskæftigelsesministeriet har fået udarbejdet, viser, at reformen på den ene side har betydet en gennemsnitlig kortere varighed på sygedagpengeforløb, men samtidig, at flere forløb er blevet længerevarende. De flere længerevarende forløb forklares med indførelsen af jobafklaringsforløbene, der i princippet er uden varighedsbegrænsning.

    

   Af effektevalueringen fremgår endvidere, at der generelt er en øget tilgang til sygedagpengesystemet.

    

   Inddragelse og høring

   Den ny organisering er blevet til i tæt dialog med medarbejderne, som også har haft mulighed for at tilkendegive, hvordan de bedst ser deres kompetencer anvendt i den ny organisering.

    

   Beskrivelse

   Pr. 15. marts 2017 har ”Sygedagpengeteamet” skiftet navn til ”Team Job og Sundhed”, og er samtidig organiseret i forskellige ”underteams”, hvor en specialisering skal kvalificere og målrette indsatsen og forbedre resultaterne.

    

   De ny underteams har foreløbig fået følgende titler:

    

   • ”Fastholdelse”
    Her samles alle sager, hvor den sygemeldte er i et ansættelsesforhold. Her er blandt andet dannet en specialgruppe, der særskilt tager sig af sygemeldte med ansættelse i Viborg Kommune og sygemeldte fra de store arbejdspladser Grundfos, Flyvestation Karup og regionshospitalet.

   • ”På vej i Job”
    her samles alle sager, hvor sygedagpengemodtageren ikke er sygemeldt fra et ansættelsesforhold.

   • ”Udvikling til Job”
    Her samles alle de særlige jobafklarings- og ressourceforløb, som sættes i værk efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet (Et tværfagligt ekspertforum).

    

   I de senere år er der kommet flere unge i gruppen af sygedagpengemodtagere, og i den ny organisering er det besluttet, at denne gruppe fremover vil blive betjent af specialiserede medarbejdere og med et særligt fokus på, at unge kan behøve en anden og mere intensiv indsats end sygemeldte med en længere baggrund på arbejdsmarkedet og en tydeligere arbejdsidentitet. Herunder med særligt fokus på uddannelse.

    

   I den nye organisering er det endvidere tanken, at den enkelte medarbejder skal udvide sit samarbejde med og dermed også styrke sine relationer til den sygemeldte. Herunder i højere grad være samtalepartner/coach eller jobkonsulent, lige som medarbejderen skal kunne påtage sig en mentorlignende rolle med f.eks. jævnlig kontakt på telefon eller sms, udvidet råd og vejledning, påmindelser forud for lægebesøg o.l.

    

   For at realisere denne ambition er det nødvendigt at nedbringe sagsantallet pr. medarbejder, og der er ansat 4 nye medarbejdere til start den 1. maj 2017. Finansieringen heraf sker inden for Arbejdsmarkedsområdets eget budget.

    

   De nye stillinger er opslået som ”beskæftigelsesmedarbejder” og bag denne titel – og bag det nye navn til teamet - ligger ønsket om i mindre grad at signalere sygdom og i højere grad at signalere job og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

    

   Inspiration fra andre kommuner

   Omorganiseringen er inspireret af blandt andet Rebild, Ålborg og Vejle kommuner, der har haft gode resultater med at nedbringe antallet af sygedagpengesager.

    

   Foruden en generel specialisering, kvalificering og fokusering af indsatsen er en af forklaringerne på de nævnte kommuners gode resultater en mere aktiv og målrettet brug af sygedagpengelovens § 7.

    

   § 7 i sygedagpengeloven omhandler kommunens vurderingen af den sygemeldtes uarbejdsdygtighed og hjemler en myndighedsafgørelse om, at en borger kan stå til rådighed for andet arbejde end det, borgeren er sygemeldt fra.

    

   Såfremt kommunen vurderer, at borgeren efter denne bestemmelse ikke er uarbejdsdygtig, har borgeren ikke længere ret til sygedagpenge, og udbetalingen vil ophøre.

    

   Denne bestemmelse giver et betydeligt rum for individuelle skøn og forskellig praksis fra kommune til kommune. Viborg Kommune har ført en tilbageholdende praksis, hvor hensynet til borgerens fortsatte forsørgelse har vejet tungere end en konkret, individuel vurdering af borgerens reelle arbejdsdygtighed.

    

   Som et led i bestræbelserne på at nedbringe antallet af sygedagpengesager justeres den nuværende praksis, så § 7 fremadrettet anvendes mere målrettet, og i højere grad i  overensstemmelse med lovgivningens intentioner.

   Det betyder, at borgere, der reelt kan stå til rådighed for et bredere arbejdsmarked, ikke vil kunne modtage sygedagpenge.

   En ændret praksis vil betyde, at flere vil få stoppet deres sygedagpenge og må stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet – evt. melde sig ledige i deres a-kasse. Jf. erfaringer fra de ovennævnte kommuner må det forventes, at der vil komme klager fra borgere, der ikke er enige i kommunens afgørelse.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Omorganiseringen er gennemført pr. 15. marts 2017.

    

   En justeret praksis for anvendelsen af sygedagpengelovens § 7 vil løbende blive implementeret.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De 4 ekstra stillinger finansieres inden for Arbejdsmarkedsområdets budget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 4 Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg, med henblik på beslutning om høring i Handicaprådet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg sendes til høring i Handicaprådet med henblik på efterfølgende godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. juni 2017.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg til høring i Handicaprådet med henblik på efterfølgende godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. juni 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Der har ikke tidligere været udarbejdet servicedeklaration/kvalitetsstandarder for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). Der er politisk godkendte servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for Socialområdets øvrige tilbud.

    

   Inddragelse og høring

   Forslag til servicedeklaration er udarbejdet i samarbejde med Skive Kommune. Tilsvarende sagsbehandling og politisk behandling foregår parallelt i Skive Kommune.

    

   Det indstilles, at forslag til servicedeklaration for CKU sendes til høring i Handicaprådet forud for den politiske godkendelse.

    

   Beskrivelse

   CKU er et fælleskommunalt kommunikationscenter (Skive og Viborg) som tilbyder rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler, sagsbehandling og voksen-specialundervisning til borgere i Skive og Viborg Kommuner med medfødt eller erhvervet handicap inden for områderne syn-, høre-, tale- og kommunikationsvanskeligheder samt til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade.

    

   Der er nedsat en styregruppe på CKU, der er ansvarlig for, at samarbejdsaftalen følges – herunder sikre en målrettet og løbende tilpasning af tilbuddene på CKU med fokus på indhold, kvalitet og udvikling. Styregruppen på CKU består af Socialcheferne i henholdsvis Skive og Viborg Kommuner samt Centerleder og en afdelingsleder på CKU.

    

   Servicedeklaration

   Styregruppen besluttede i efteråret 2016, at der skulle udarbejdes en Servicedeklaration (overordnet kvalitetsstandard) for CKU. Forslag til ny Servicedeklaration for CKU Skive-Viborg er vedlagt som bilag 1.

    

   Denne servicedeklaration har til formål at sikre, at borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere har let adgang til tydelige beskrivelser af målgruppe, visitation og ydelser som CKU tilbyder. Servicedeklarationen sætter rammen for de tilbud, man som borger i Skive og Viborg Kommuner kan forvente at få, når man modtager støtte fra CKU Skive-Viborg. 

    

   Ydelseskatalog

   Ud over servicedeklarationen, er der udarbejdet et ydelseskatalog. Ydelseskataloget er vedlagt som bilag 2, til uddybende orientering. Ydelseskataloget er en beskrivelse af, hvilke konkrete ydelser og indsatser CKU for nuværende tilbyder borgere, pårørende og fagfolk inden for CKU’s områder. Indholdet i Ydelseskataloget bygger på nyeste viden, evidens samt standarder udarbejdet af DTHS (Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Servicedeklaration for CKU Skive-Viborg fremsættes til politisk godkendelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. juni 2017, med henblik på ikrafttræden straks der efter.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 5 Socialt Akuttilbud: status og videreførelse
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status for Socialt Akuttilbud og præsenteres for modeller for videreførelse af Socialt Akuttilbud efter projektperiodens udløb den 31. december 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orientering om status for Socialt Akuttilbud tages til efterretning, og

    

   2. at modeller for videreførelse af Socialt Akuttilbud efter projektperiodens udløb drøftes, med henblik på en tilkendegivelse af, hvilken model Social- og Arbejdsmarkedsudvalget foretrækker,

    

   3. at Socialt Akuttilbud evalueres årligt, med henblik på fortsat vurdering af tilbuddets effekt og sammenhæng med den samlede tilbudsvifte.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orientering om status for Socialt Akuttilbud til efterretning og drøftede modeller for videreførelse af Socialt Akuttilbud efter projektperiodens udløb.

    

   Social og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at Socialt Akuttilbud videreføres efter model B.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere, at Socialt Akuttilbud evalueres årligt, med henblik på fortsat vurdering af tilbuddets effekt og sammenhæng med den samlede tilbudsvifte.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 12), at forvaltningen udarbejdede og indsendte en ansøgning til satspuljen ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’, med henblik på at gennemføre et projekt om afprøvning af et socialt akuttilbud på psykiatriområdet. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte samtidig, at den kommunale medfinansiering af projektets drift skulle finansieres ved en omlægning af døgndækningen i psykiatriområdets botilbud.

    

   Siden da er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget løbende blevet orienteret om status på projekt ’Socialt akuttilbud’, senest på mødet den 11. august 2016 (sag nr. 6).

    

   Inddragelse og høring

   Spørgsmålet om forankring af Socialt Akuttilbud er drøftet i projektets styregruppe. Styregruppens bemærkninger er indarbejdet i beskrivelsen af modeller for forankring af Socialt Akuttilbud.

   Sagen sendes efter dagens drøftelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering i Handicaprådet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har den 1. februar 2015 etablereret socialt akuttilbud. Det er et døgnåbent tilbud, der henvender sig til borgere i Viborg Kommune fra 18 år og opefter, der oplever akutte psykiske kriser. Formålet med tilbuddet er, at borgerne kan opretholde et trygt liv i egen bolig og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter i hverdagen.

    

   Tilbuddet er etableret som et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen og finansieres delvist af satspuljemidler. En gang årligt er der derfor blevet afrapporteret til Socialstyrelsen. Statusrapport for 2016 ses i bilag 1. Rapporten er lavet på baggrund af

   • Kvalitative og kvantitative data fra Deloitte, som faciliterer dokumentationen i projektet, se Deloittes midtvejsnotat i bilag 2.
   • Medarbejdernes erfaringer fra dagligdagen i Socialt Akuttilbud
   • Drøftelser i projektets styregruppe  

    

   Status på projektet

   Socialt Akuttilbud har i perioden 1. februar 2015 - 31. december 2016 har haft følgende henvendelser:

   • I alt 4.210 henvendelser
   • 3.651 telefonopkald
   • 434 personlige fremmøder
   • 52 henvendelser på anden måde (fx sms)
   • 73 opfølgninger på progressionsmålinger (borgernes progression)

    

   Socialt Akuttilbud har i samme periode været i kontakt med 308 borgere, som er blevet registeret på cpr. nr. Dertil kommer de anonyme borgere, hvor antallet er ukendt. Syv borgere har tilsammen haft 1760 henvendelser

    

   Der er været 221 overnatninger i Socialt Akuttilbud, fordelt på 118 borgere.

    

   Den gennemsnitlige udgift pr borgerkontakt i 2015 og 2016 beløber sig til ca. 1.500 kr.

    

   Tilbuddets effekt

   Progressionsmålinger viser ifølge Deloitte, at det har en effekt for borgerne, at de har kontakt med akuttilbuddet. Af Deloittes midtvejsnotat fremgår, at progressionsmålingerne viser, at borgerne oplever et forbedret velbefindende efter kontakten med akuttilbuddene.

    

   Som supplement til progressionsmålingerne har Deloitte gennemført 32 interview med brugere af akuttilbuddene, heraf med 4 borgere fra Viborg Kommune. Der er blandt de interviewede borgere generelt en meget positiv holdning til akuttilbuddene. Borgerne angiver at kontakten til akuttilbuddet har haft betydning for dem i forhold til:

   • At føle sig tryg, både gennem kontakt til tilbuddet og ved blot at vide, at tilbuddet findes
   • At opretholde en velfungerende hverdag
   • At undgå indlæggelser
   • At de er blevet mødt af en kompetent, venlig og imødekommende medarbejder, der har god tid og er tilgængelig uden forudgående aftale.

    

    

   Videreførelse og forankring af socialt akuttilbud

   Projektet har et samlet årligt budget på 4.319.000 kr. og er finansieret dels af satspuljemidler (950.000 kr.), dels af kommunal medfinansiering (3.369.000 kr.), hvor sidstnævnte dækker både akuttilbuddet og fleksibel natstøtte.

   Projektperioden udløber den 31. december 2017, og satspuljemidlerne bortfalder. Det er derfor nødvendigt, at der tages stilling til videreførelse og finansiering af tilbuddet.

    

   Forvaltningen har opstiller to modeller for videreførelse af Socialt Akuttilbud.

    

   • Model A

   I model A videreføres Socialt Akuttilbud med det nuværende budget, fraregnet satspuljemidlerne. Akuttilbuddet videreføres med uændret placering. Indsatsen, herunder anvendelse af metoden ’krisesamtale’ opretholdes uændret i dagtimerne, hvor akuttilbuddet har flest henvendelser, dog med reduceret anvendelse af metoden ’kriseplan’. Indsatsen reduceres i nattetimerne, idet de nuværende to nattevagter reduceres til en.

   Model A har som konsekvens, at borgerne, som overnatter i tilbuddet vil være alene og uden mulighed for samtale i perioder i løbet af natten, når nattevagten har udkørende opgaver i den fleksible natstøtte. Tilbuddet vil ikke være åbent for nye personlige henvendelser kl. 23-07. Borgere vil kunne indtale besked på en telefonsvarer, og medarbejderen vil herefter tage kontakt hurtigst muligt.

   Model A vil også have konsekvenser finansieringen af den fleksible natstøtte, og vil kræve at der findes alternativ finansiering her til.

   Der vil fortsat være et tæt samarbejde med botilbuddene i nær-området, ved at Socialt Akuttilbud støtter botilbuddene i stille perioder.   

    

   • Model B

   I model B videreføres Socialt Akuttilbud med det nuværende budget, ved at tilbuddets budgetramme tilføres et beløb svarende til satspuljemidlerne, dvs. 970.000 kr. årligt. En udvidet budgetramme vil medføre, at den nuværende indsats i både dag- og nattetimer videreføres uændret, med størst mulig tryghed og tilgængelighed for tilbuddets brugere.

   Der er ikke fra forvaltningens side fremsat en anbefaling om, hvordan udvidelsen af budgetrammen finansieres.

   Hvis Socialt Akuttilbud videreføres efter model B, og udvidelsen af tilbuddets budgetramme skal findes inden for Socialområdets samlede budgetramme, vil finansieringen skulle findes enten i Socialområdets økonomiske råderum eller mere specifikt inden for psykiatriområdet.

   En reducering af det økonomiske råderum, som aktuelt er skabt på Socialområdet, vil øge risikoen for et merforbrug på Socialområdet, som vil skulle dækkes gennem kompenserende besparelser andre steder på området.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Af hensyn til de økonomiske forhold vedrørende eventuelle opsigelser, er det hensigtsmæssigt at videreførelsen af Socialt Akuttilbud afklares før sommerferien 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Socialt Akuttilbud er i projektperioden etableret med hjemmel i servicelovens §184, som giver ministeren mulighed at godkende forsøg med andre tilbud end dem, der er hjemlet i serviceloven.

    

   Den gældende servicelov giver ikke hjemmel til etablering af et permanent akuttilbud. Der er dog ifølge aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser enighed om, at en ny servicelov skal give kommunerne hjemmel til at oprette og drive sociale akuttilbud for borgere med en psykisk lidelse. Den reviderede servicelov forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

  • Bilag

 • 6 Intern omprioritering i Socialafdelingen (orienteringssag)
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om en intern omprioritering i Socialafdelingen, med henblik på styrkelse af Socialafdelingens fremskudte indsats.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Det foreslås, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

    

   Beskrivelse

   Socialafdelingen har gode erfaringer med fremskudt indsats på bostøtteområdet, i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed den tid, borgerne venter på at få den bostøtte, de har behov for. For at styrke den fremskudte indsats og opnå yderligere effekt af indsatsen, foretages en intern omprioritering i Socialafdelingen, således at den fremskudte indsats tilføres to stillinger. Medarbejderne i den fremskudte indsats har ikke myndighedskompetence, men har som opgave at være i dialog med borgerne og forberede sagerne til indstilling og beslutning.

    

   Omprioriteringen har følgende mål:

   • At styrke beredskabet i forhold til akutte sager fra regionspsykiatrien, hvor der er behov for en hurtig igangsætning af den kommunale indsats, når borgere udskrives.
   • At nedbringe sagsbehandlingstiden i Socialafdelingen yderligere, jævnfør Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af Socialområdets kvalitetsstandarder på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 4).
   • At skabe et vedvarende flow i borgersagerne, med henblik på at etablering og afslutning af støtten sker i overensstemmelse med borgerens behov.

    

   En oversigt over sagstallet i Socialafdelingen ses i bilag 1.

    

   Finansiering

   Udgifterne til styrkelse af indsatsen med to stillinger beløber sig til 0,8 mio. kr. årligt i lønudgifter. De to stillinger finansieres inden for rammen via intern omprioritering i Socialafdelingen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Omprioriteringen gennemføres pr. 1. august 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Udsatteområdets udviklingsplaner 2017-2018 (orienteringssag)
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for udsatteområdets udviklingsplaner for 2017-2018, som er udarbejdet i forlængelse af Socialområdets generelle udviklingsplan.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1.    at orienteringen om udsatteområdets udviklingsplaner 2017-2018 tages til efterretning, og

    

   2.    at forvaltningen udarbejder et særskilt forslag om investering i udbredelse af Housing First i bostøtten til udsatte, og

    

   3.    at udsatteområdets udviklingsplaner sendes til orientering i Udsatterådet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om udsatteområdets

   udviklingsplaner 2017-2018 til efterretning.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog endvidere orienteringen om, at forvaltningen udarbejder et særskilt forslag om investering i udbredelse af Housing First i bostøtten til udsatte til efterretning.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at udsatteområdets udviklingsplaner sendes til orientering i Udsatterådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 10) orienteret om Socialområdets udviklingsplan, og blev senest på møde den 1. december 2016 (sag nr. 8) orienteret om status på udviklingsplanen.

    

   Inddragelse og høring

   Indholdet i Udsatteområdets udviklingsplaner er udarbejdet i samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere på udsatteområdet.

   Det foreslås, at udviklingsplanerne sendes til orientering i Udsatteområdet.

    

   Beskrivelse

   I forlængelse af Socialområdets generelle udviklingsplan er der nu udarbejdet særskilte udviklingsplaner for udsatteområdets tre centre – krisecenter, forsorgscenter og rusmiddelcenter, som varetager kommunes indsatser for voldsramte kvinder, hjemløse og misbrugere.

    

   Udsatteområdets udviklingsplaner tager, som Socialområdets samlede udviklingsplan, udgangspunkt i Viborg Kommunes Socialpolitik og i Strategiplan for Job & Velfærd 2016-2017.

    

   Socialpolitikken angiver en fælles retning for hele Socialområdet, herunder udsatteområdet. Overskriften på Socialpolitikken er ”livet er dit”. Det betyder, at den enkelte borger skal have størst mulig indflydelse på og ansvar for sit eget liv. Denne tankegang om er derfor det bærende element for både det samlede socialområdes og udsatteområdes udviklingsplaner.

    

   I lighed med Socialområdets samlede udviklingsplan, har udsatteområdets udviklingsplaner følgende formål:

   • Understøtte implementeringen af Viborg Kommunes Socialpolitik.
   • Sikre en fleksibel og robust driftsorganisation der løbende kan tilpasses behovet.
   • Effektivisere og optimere driften af Socialområdet så ressourcerne anvendes bedst muligt.
   • Understøtte helhed og sammenhæng på tværs af Job & Velfærd.

    

   Socialområdets udviklingsplan skal derfor både ses som en vigtig del af implementeringen af Socialpolitikken på udsatteområdet og som et middel til at sikre budgetoverholdelse på lang sigt. Udviklingsplanen skal også sikre, at de kommende års forventede tilgang af borgere til udsatteområdet håndteres bedst muligt inden for de eksisterende rammer.

    

   Der ud over er formålet med hvert centers udviklingsplan beskrevet i den enkelte udviklingsplan.

    

   Særligt om forsorgscentrets udviklingsplan

   Udviklingsplanen for Forsorgscenter Viborg indeholder et forslag om udbredelse af Housing First-principper og metoder i udsatteområdets bostøtteindsatser. Det forudsætter en investering i udsatteområdets bostøtte, fordi Housing First indebærer en mere massiv bostøtteindsats i starten af bostøtteforløbene end i den sædvanlige bostøtte.

   Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er interesseret her i, vil forvaltningen præsentere et særskilt forslag om investering i Housing First på et senere udvalgsmøde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udviklingsplanens indsatser implementeres i løbet af 2017-2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 8 Godkendelse af ny servicedeklaration for Tårnly
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender alle servicedeklarationer for tilbud inden for Socialområdet. I denne sag præsenteres udvalget for en revideret servicedeklaration for det midlertidige botilbud Tårnly. Servicedeklarationen er revideret da tilbuddet i efteråret 2016 blev udvidet med tre udslusningsboliger.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at den reviderede servicedeklaration for Tårnly godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede servicedeklaration for Tårnly.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 28. april 2016 (sag nr. 4) en udvidelse af Tårnly med tre udslusningsboliger.

    

   I efteråret 2016 var ombygningen færdig og de tre udslusningsboliger blev godkendt af Socialtilsynet. Med baggrund i udvidelsen er der udarbejdet vedlagte forslag til revidering af servicedeklarationen (se bilag 1).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Ungdomskollegiet Tårnly er et midlertidigt botilbud for unge voksne med særlige behov. Da ophold på Tårnly er af midlertidig karakter, arbejdes der med botræning med henblik på at støtte beboerne i at kunne flytte i egen bolig. I den forbindelse er der etableret tre selvstændige boliger, hvor beboerne på en realistisk måde kan træne udflytningen. Udslusningsboligerne giver gode rammer for, at overgangen til at bo i egen bolig bliver så smidig som muligt. 

    

   Den nye type boliger understøtter Socialområdets udviklingsplan, hvor en af de centrale målsætninger er, at borgeren så vidt muligt skal støttes i egen bolig. Boligerne skaber også en større gennemstrømning af borgere på Tårnly, da forløbene forkortes gennem en øget botræning.  

    

   Ud over udslusnings/afklaringsforløb skal boligerne ligeledes give mulighed for mere individuelle støtteforløb samt mulighed for skærmning ved særlige behov.

    

   Servicedeklaration for Tårnly

   Forslag til den reviderede servicedeklaration for Tårnly er vedlagt som bilag 1. Servicedeklarationen tager udgangspunkt i de vedtagne kvalitetsstandarder for Socialområdet.

    

   En servicedeklaration er en beskrivelse af det enkelte tilbud og indeholder både faktuelle oplysninger om tilbuddet og oplyser om, hvordan det enkelte tilbud udmønter det politisk vedtagne serviceniveau.

    

   Servicedeklarationerne for tilbuddene inden for Socialområdet er bygget op efter samme skabelon for at sikre, at de er overskuelige og giver borgerne mulighed for at sammenligne på tværs af tilbuddene. Der er ligeledes lagt vægt på, at servicedeklarationerne er informative og letlæselige samt afspejler, hvordan ydelserne på det enkelte tilbud udmøntes.

    

   Servicedeklarationen for Tårnly er bygget op efter samme skabelon og principper som deklarationerne for de øvrige tilbud inden for Socialområdet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Drøftelse af ændringerne i tilskud til aflønning af hjælpere i BPA-ordningen
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2017 at drøfte ændringerne i tilskuddet der udmåles til borgere der er bevilget en borgerstyret personlig assistance-ordning (BPA-ordning). Et tilskud som borgerne, der er bevilget en BPA-ordning, anvender til aflønning af de hjælpere de har ansat. Denne sag er et oplæg til udvalgets drøftelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at ændringerne i BPA-ordningen drøftes, og

    

   2. at der tages stilling til om ændringerne fastholdes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede ændringerne i BPA-ordningen og besluttede, at ændringerne fastholdes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Efter godkendelsen af de reviderede kvalitetsstandarder for Socialområdet, på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 4), gik BPA-ordningen fra at være beskrevet i et serviceniveau til at være beskrevet i en mere overordnet kvalitetsstandard. Det skete for at gøre det muligt at lave en mere individuel udmåling af det tilskud som borgerne i BPA-ordningen modtager.

    

   I den forbindelse blev der truffet en administrativ beslutning om at tilrette udmålingen af tilskuddet i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. Af bekendtgørelsen fremgår det, at Viborg Kommune som minimum skal tage udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, samt anvende dette udgangspunkt til beregning af alle elementer af lønnen. Det drejer sig om tids- og stedbestemte tillæg, funktions- og kvalifikationstillæg, arbejdsmarkedspension og anciennitet.

   Omkostninger til ferie og beklædningsgodtgørelse er jf. bekendtgørelsen ikke krævede lønelementer.

    

   Statsforvaltningen traf i august 2016 en afgørelse, der præciserer, at Aarhus Kommune ikke må udvælge enkelte dele af forskellige overenskomster til udmåling af tilskuddet.

   Dette er ikke praksis i Viborg Kommune. Her tages der alene udgangspunkt i overenskomsten for ikke-uddannede social- og sundhedshjælpere indgået mellem FOA og KL samt i henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 ”Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96§”. Herfra udmåles alle krævede lønelementer.

    

   Af bekendtgørelsen fremgår det, at der i udmålingen skal tages højde for omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie m.v. efter ferieloven (§5 stk. 5).

   Efter ferieloven har ansatte ikke krav på feriegodtgørelse ud over 1 procent eller 6. ferieuge. Begge disse vilkår er et resultat af forhandlinger i forbindelse med de kommunale overenskomster.

    

   Hidtil har Viborg Kommune udmålt et større tilskud end man er forpligtet til jf. bekendtgørelsen. Med de nye ændringer efterlever Viborg Kommune dermed både bekendtgørelsen samt Statsforvaltningens afgørelse.

    

   Ændringerne i udmålingen trådte i kraft 1. april 2017. Alle modtagere af BPA-ordningen blev varslet pr. brev den 5. december 2016.

    

   På udvalgets seneste møde besluttede udvalget at drøfte ændringerne i tilskud til BPA-ordningen særskilt.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Kort om BPA-ordningen

   Det er vigtigt at præcisere at Viborg Kommune ikke er arbejdsgiver for hjælperne i BPA-ordningen.

   Viborg Kommune udmåler et tilskud til borgerne i BPA-ordningen, til aflønning af hjælperne. Borgere med en BPA-ordning kan frit aftale løn og ansættelsesvilkår med hjælperen og eventuelt supplere lønnen hvis ønsket. Dette skal i så fald ske for egne midler.

    

    

   Ændringer i udmålingen

   Ændringerne i udmålingen af tilskuddet i henhold til den administrative beslutning betyder konkret følgende:

    

   • Der gives ikke tilskud til 6. ferieuge for hjælperne
   • Der gives ikke tilskud til feriegodtgørelse ud over 1 procent af lønnen
   • Der gives ikke tilskud til beklædningsgodtgørelse.

    

   Ovenstående punkter er kommunen ikke forpligtet til at udmåle tilskud til jf. vejledningen fra KL og bekendtgørelsen fra Socialministeriet.

    

   • Der gives ikke tilskud til engangsvederlag i forbindelse med at en hjælper må forblive i tjeneste eller tilkald med kort varsel, fx ved en hjælpers akutopståede sygdom.

    

   Viborg Kommune indførte engangsvederlaget i april 2015, da serviceniveauet for BPA-ordningen blev revideret. Udvalget godkendte det reviderede serviceniveau på møde 28. april 2015 (sag nr. 3).

    

   Der er intet krav om et sådant engangsvederlag i hverken overenskomsten mellem FOA og KL, bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, eller beskrevet i Socialministeriets vejledning om borgerstyret personlig assistance.

    

   Yderligere er det præciseret i både det reviderede serviceniveau fra 2015 og i BPA-brugerhåndbogen, at det er borgerens ansvar at sørge for, at der er hjælpere nok ansat til, at man som BPA modtager er dækket ind med hjælp ved sygdom og ferie hos hjælperne.

    

   Borgeren har ingen udgifter i forbindelse med en hjælpers sygdom, da udgifterne hertil dækkes af Viborg Kommune.

    

   Det står desuden altid en borger, der modtager en BPA-ordning, frit for selv at give et engangsvederlag til hjælperne i de særlige situationer, hvor de som arbejdsgiver måtte mene, at det var relevant.

    

   Der er ligeledes truffet administrativ beslutning om at øge tilskuddet til borgere i BPA-ordningen med 1,7 % af den samlede lønsum på løntrin 11 til dækning af anciennitetsrelaterede lønstigninger. Således vil nogle borgere med BPA-ordningen opleve en stigning i deres tilskud på grund af denne ændring.

    

   Økonomi

   Det samlede budget for BPA-ordningen udgør ca. 36 mio. kr. årligt.

   Som følge af ændringerne i udmålingen beskrevet i punkterne 1-3 er tilskuddet til borgerne i BPA-ordningen reduceret med ca. 770.000 kr. på årsbasis.

    

   Som følge af at borgernes tilskud nu udmåles, så der er plads til anciennitetsrelaterede lønstigninger for hjælperne, stiger det samlede tilskud til borgerne i BPA-ordningen med ca. 475.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 10 Opsamling på temamøde om Socialpolitikken 9. marts 2017
  • Resume

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget inviterede den 9. marts 2017 til temamøde om Socialpolitikken ”Livet er dit”. I denne sag præsenteres udvalget for en opsamling på bemærkninger der er kommet ind fra deltagerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet 19. januar 2017 programmet for temadagen 9. marts 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Formålet med temadagen var at inddrage alle interesserede borgere i Viborg Kommune. Der blev udsendt en særlig invitation til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samarbejdspartnere i Handicapråd, Bruger- pårørenderåd, de faglige organisationer og handicaporganisationer.

    

    

   Beskrivelse

   På temadagen deltog cirka 100 borgere, der alle ønskede at give deres tanker og meninger vedrørende socialpolitikken videre til udvalget.

    

   Udvalgsformand Søren Gytz Olesen gav med sin velkomst et indblik i de dilemmaer, som en socialpolitik i dag rummer.

    

   Derefter talte oplægsholder Knud Aarup, formand for socialpolitisk forening og Røde Kors, om et ”udenforskab” i det danske samfund, som primært består af handicappede, psykisk sårbare og personer med sociale problemer.

    

   Otte workshops med borgere og medarbejdere fra blandt andet Katrinehaven, Rusmiddelcenteret, Asmild Toft og Center for Mestring var med til at binde dagen sammen og give en Viborg Kommune-vinkel på drøftelserne. Her kunne deltagerne høre mere om blandt andet ”At flytte hjemmefra - Selv tage ansvar for livet. Det gode og svære ved at flytte hjemmefra” og ”Social mestring”.

    

   Til sidst afrundede næstformand Ove Kent Jørgensen mødet efter en plenumdrøftelse af de mulige anbefalinger til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   I bilag 1 fremgår deltagernes input til det videre arbejde med socialpolitikken i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Her blev det blandt andet fremhævet, at det er vigtigt at have fokus på den forebyggende indsats, og at det er vigtigt for alle borgere at have et netværk.

    

   Med baggrund i opsamlingen er det forvaltningens vurdering at der kan arbejdes videre med følgende input:

   • En kritisk vurdering af den tid medarbejderne bruger på registrering og dokumentation
   • Beskæftigelsesindsatsen sættes i fokus, herunder en sikring af et varieret udbud at beskæftigelsestilbud
   • Større fokus på den forebyggende og den rehabiliterende indsats
   • Styrket involveringen af civilsamfundet, med udgangspunkt i det nærmeste netværk.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 11 Afsluttende rapport for projekt 'Tandpleje til socialt udsatte' (orienteringssag)
  • Resume

   Socialudvalget i Viborg Kommune traf på møde den 4. september 2012 beslutning om at igangsætte et projekt om forbedring af socialt udsattes tandsundhed. På dagens møde orienteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om den afsluttende evaluering af Viborg Kommunes projekt ”Tandpleje til socialt udsatte”.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen om den afsluttende evaluering af projekt ’Tandpleje til udsatte’ tages til efterretning, og

    

   2. at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om den afsluttende evaluering af projekt ’Tandpleje til udsatte’ til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det daværende socialudvalg i Viborg Kommune traf på mødet den 4. september 2012 (sag nr. 12) beslutning om at igangsætte et projekt om forbedring af socialt udsattes tandsundhed. Socialudvalget godkendte på mødet den 1. oktober 2013 (sag nr. 13) en revidering af projektet, med henblik på øget samarbejde med privatpraktiserende tandlæger og omsorgstandplejen.   

    

   Inddragelse og høring

   Forvaltningen har udarbejdet evalueringsrapporten i samarbejde med foreningen ’Socialt bevidste tandlæger’, som har leveret dato og erfaringer til rapporten og har haft mulighed for at kvalificere den endelige rapport.

   Det foreslås, at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune har i årene 2012-2016 gennemført projekt ’Tandpleje for socialt udsatte’. Tandplejeprojektet er et fireårigt projekt, som er finansieret af puljemidler fra det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet har modtaget en puljebevilling på 542.333 kr. fordelt over perioden 2012-2015, og efterfølgende forlænget til også at omfatte 2016.

    

   Den afsluttende evalueringsrapport i bilag 1 viser, at projektet har givet følgende erfaringer:

    

   • Projektet har vist, at det er muligt, at afhjælpe tandsmerter og forbedre tyggefunktionen for mange socialt udsatte. Det er sket ved at fjerne nogle af de barrierer, der forhindrer socialt udsatte i at opsøge tandklinikker.
   • En mobil tandklinik har kun i nogen grad været løsningen på at få sænket barriererne, medens en engageret indsats fra praktiserende tandlæger har vist sig som en langsigtet løsning, der kan bidrage til varetagelse af opgaven.
   • En forudsætning for en fortsat udvikling af modellen er, at kommunens rolle skifter fra styring og ledelse til facilitering. Det har givet en større mulighed for samskabelse og det har betydet at der blev udviklet løsninger på den velfærdsproblematik, som projektet angik, som ikke var designet på forhånd.

    

   Videreførelse af indsatsen

   I 2015 blev projektet omtalt i Viborg Stifts Folkeblad, hvor det blev anført, at projektet lå stille, fordi der manglede frivillige tandlæger til at varetage indsatsen. Det førte til, at en gruppe tandlæger og klinikassistenter fra Viborg dannede foreningen ”Socialt bevidste tandlæger”, som havde til formål at videreføre projektet.

    

   Foreningen ”Socialt bevidste tandlæger” har drevet projektet i 2015 og 2016, og viderefører nu indsatsen efter projektperiodens udløb.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om Handlingsplan 2017 for Lokalrådet
  • Resume

   Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for henholdsvis Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd.

    

   Lokalrådet har som overordnet formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.

    

   Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser. Handlingsplanen for 2017 præsenteres hermed for Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg til orientering.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for henholdsvis Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.

    

   Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.

    

   Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2017, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:

   • Euforiserende stoffer blandt unge
   • Tryghedsambassadører
   • IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
   • Adfærd på sociale medier og nettet

   Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:

   • 112-dag
   • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
   • Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
   • Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
   • Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
   • Færdsels- og trafiksikkerhed
   • Trygt natteliv
   • Exit-strategi
   • High Five
   • Konfliktmægling
   • Offerrådgivning 

   Lokalrådets handlingsplan for 2017 fremgår af bilaget.

    

   Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.  • Bilag

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Resume

   Intet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orientering og meddelelserne til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
 • 14 Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2017
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten, herunder at det afklares hvilken af de 2 af forvaltningen forslåede datoer mødet med brugerpårørende på psykiatriområdet skal afholdes.

    

   ·         20. september 2017 kl. 14.00 – 15.30

    

   ·         3. oktober 2017 kl. 13.00 – 14.30

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog stilling til mødelisten og besluttede, at mødet med brugerpårørende på psykiatriområdet afholdes den 3. oktober 2017, idet forvaltningen opdaterer kalenderinvitationerne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag