Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Referat fra mødet den 16-06-2016

Referat

 • 1 Budgetlægning for 2017 og overslagsårene 2018-2020
  • Sagsfremstilling

   Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på junimødet anlægsbudgettet herunder:

   ·        Basisanlægsbudgettet, der indeholder forslag til tekniske ændringer af det vedtagne anlægsbudget

   ·        Prioritering af nye anlægsønsker og godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker

    

    

   Udvalget behandlede senest anlægsbudgettet på mødet den 25. februar 2016 (sag nr. 3).


   På Udvalgsmødet den 26. maj 2016 (Sag nr. 2) færdiggjorde Udvalget forslaget til driftsbudget 2017-2020. Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet til Udvalgets samlede budgetforslag, der både omfatter drift og anlæg.

    

   Basisanlægsbudget:

   Basisanlægsbudgettet med forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. Desuden er det indregnet i basisbudgettet, at faste puljer videreføres i 2020. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 24. august 2016.

    

   På Udvalgets område er der en enkelt teknisk ændring:

   ·        I forbindelse med at Byrådet på mødet den 16. marts 2016 (sag nr. 19) godkendte anlægsbevillingen til ombygning af Klostermarken 16 til STU blev rådighedsbeløbet fordelt med 9.826.000 kr. i 2016 og 7.000.000 kr. i 2017.

    

    

   Nye anlægsønsker:

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. De nye krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

    

   Tabellen nedenfor viser udvalgets anlægsønsker samt forslag til finansiering af disse:

    

   Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag

   (i 1.000 kr., 2017 P/L)

   2017

   2018

   I alt

   Nedrivning af bygninger på Søndersøparken 18

   1.620

    

   1.620

   Etablering af kontaktsted på handicapområdet

   3.000

    

   3.000

   I alt

   4.620

    

   4.620

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beskedne projektliste gør det vanskeligt at anvise finansiering for nye projekter. Forvaltningen har arbejdet med alternative løsninger til de foreslåede anlægsønsker og har følgende alternative forslag:

    

   • Nedrivning af bygninger på Søndersøparken 18
    Det foreslås at overdrage bygningerne til Ejendomme og Energi med henblik på afklaring af fremtidig anvendelse, herunder eventuelt salg. Der skønnes at være driftsudgifter på cirka 70.000 kr. indtil bygningerne kan overdrages til Ejendomme og Energi.

   • Etablering af kontaktsted på handicapområdet
    Et kontaktsted inden for handicap er afgørende for en række initiativer i Socialområdets udviklingsplan. Derfor, og grundet den manglende finansiering af anlægsønsket, er forvaltningen i gang med at undersøge muligheden for at anvende kommunens egne lokaler på Banegårdspladsen 4 i Viborg. Eventuelle anlægsudgifter i forbindelse med indretning af lokalerne forventes at kunne holdes inden for det rådighedsbeløb på 758.000 kr., der er afsat i 2016.

    

   Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 2.

    

   FagMED Socials kommentarer til budgetforslaget:

   ”FagMED Social accepterer udmøntningen af 2 % økonomisk råderum på Socialområdet i 2017 ud fra følgende model:

    

   1% tages som rammebesparelse på alle budgetter inden for Socialområdet.

   1% hentes på BTP (BrugerTidsProcent) og BPA (Borgerstyret Personlig Assistance)

    

   Samtidig opfordres udvalget til at lade den procentandel de råder over indgå som en buffer i forhold til finansiering af nye borgere indenfor området.

   I forhold til udmøntningen af de 2 % udtrykker FagMED bekymring for medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Det er vigtigt at der fokus herpå i forbindelse med udmøntningen.

    

   På trods af reduktionerne er det vigtigt at der stadig er fokus på at prioritere målrettet efter-/videreuddannelse.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,

    

   at udvalget godkender forvaltningens forslag til alternative løsninger og ikke fremsætter nye anlægsønsker overfor Byrådet,

    

   at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forvaltningens forslag til alternative løsninger og fremsætter ikke nye anlægsønsker over for Byrådet. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gør opmærksom på at Udvalget ikke, med den nuværende anlægsramme, har prioriteringsmuligheder.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 til efterretning.

 • 2 Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af april måned 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på mødet den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. april 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog ledelsesinformation pr. 30. april 2016 til efterretning.

 • 3 Tværgående indsats for ledige unge - status og afrapportering juni 2016
  • Sagsfremstilling

    

   Baggrund

   Efter finanskrisens begyndelse i 2008 har de unge udgjort en stadig større andel af de offentlig forsørgede, og udfordringerne med at matche de unge med relevante uddannelser og job er blevet stadigt større.

    

   Byrådet nedsatte derfor på sit møde 25.marts 2015 (sag nr. 2) et udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget skulle fungere som en politisk styregruppe for en tværgående indsats for unge ledige med afsæt i en ”unge-bootcamp” tidligere på året arrangeret af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget fik navnet Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU).

    

   Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2. kvartal en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune, og kom i den forbindelse med en række anbefalinger til den fremtidige indsats på området, herunder den forebyggende indsats. Analysen og dens konklusioner blev præsenteret for Byrådet på budgetkonferencen i august 2015, og dannede grundlag for TULU’s videre arbejde med udvikling af den tværgående indsats for ledige unge.

    

   Ønskede effektmål

   KL’s analyse konkluderer, at antallet af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune er højere end i kommuner med sammenlignelige rammevilkår – især antallet af såkaldt stærke unge. Desuden er den tid, de unge modtager offentlig forsørgelse længere i Viborg Kommune. Indsatsen bør derfor fokusere på at skabe effekter på to hovedområder:

   • Nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse så meget som muligt
   • Nedbringe tiden, de unge tilbringer på offentlig forsørgelse

    

   Anbefalede indsatsområder

   KL’s analyse anbefaler en række indsatsområder, som kommunen bør arbejde med for at opnå de ønskede resultater og effekter. Tværgående Udvalg for Ledige Unge har taget udgangspunkt i disse indsatsområder og resultatet af udviklingsarbejdet er en lang række initiativer, der kan inddeles i to grupper:

   • Quick Wins indsatserne, der umiddelbart kunne igangsættes med henblik på en hurtig realisering af umiddelbare gevinster – primært i Arbejdsmarkedsområdets regi
   • De længerevarende indsatser, der krævede et udviklingsarbejde på tværs af kommunens egne områder og/eller inddragelse af eksterne aktører.

    

   Der kan på baggrund af KL’s analyse opstilles ti indsatsmål, der gennem fem resultatmål samlet bidrager til de ønskede effekter (se bilag 1). Både Quick Wins indsatserne og de længerevarende indsatser bidrager hver især til ét eller flere indsatsmål.

    

   Quick Wins indsatserne

   Quick Wins indsatserne blev iværksat i løbet af 2. halvår 2015 og er løbende blevet tilpasset i forhold til erfaringerne, med henblik på at begrænse andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse. En aktuel status er vedlagt som bilag 2.

    

   Set i forhold til de øvrige kommuner med sammenlignelige rammevilkår (klyngen) var Viborg Kommune i KL’s analyse nr. 10 målt på andelen af unge, der modtog offentlig forsørgelse i 1. kvartal. 2015. Den seneste status viser, at Viborg Kommune i 1. kvartal. 2016 er nr. 4 blandt de sammenlignelige kommuner, altså en væsentlig forbedring i forhold til udviklingen i klyngekommunerne.

    

   De to indsatser med den største umiddelbare virkning på effektmålene er den mere konsekvente brug af sanktioner, samt den ændrede fokus på nytteindsatsen. Begge er primært rettet mod nedbringelsen af antallet af åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp.

    

   Den mest omfattende af indsatserne har været omlægningen af aktiveringsindsatsen, så denne er mere målrettet og med forøget anvendelse af virksomhedsrettet indsats. Denne omlægning er foretaget i forhold til alle målgrupper i jobcenteret, og ikke kun i forhold til de unge.

    

   De længerevarende indsatser

   De længerevarende indsatser er gennemarbejdet af en række arbejdsgrupper med deltagelse af Børn og Unge, Job & Velfærd, uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder. Arbejdet har resulteret i 13 handleplaner (en enkelt af disse består af 4 delhandleplaner).

    

   En oversigt over handleplanerne er vedlagt i bilag 3

    

   Handleplanerne understøtter alle ét eller flere af indsatsmålene, og bidrager derigennem til den samlede effekt. Hovedparten af handleplanerne indeholder direkte kommunal deltagelse, mens enkelte udføres af eksterne aktører alene, f.eks. Mercantec og Viborgegnens Erhvervsråd.

    

   Økonomiske forudsætninger og konsekvenser

   De fleste af handleplanerne kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer på arbejdsmarkedsområdet, mens de andre kræver tilførsel af midler til området. De handleplaner, der kræver finansiering er oplistet i bilag 4. Såfremt alle de beskrevne initiativer gennemføres vil det fuldt indfaset (fra 2018) være tale om øgede udgifter i størrelsesordenen 6,55 mio. kr., og en forventet effekt på forsørgelsesudgifterne på 14,6 mio. kr. årligt.

    

   Der blev ved budgetlægningen 2016-19 indarbejdet en effekt af omlægningen af indsatsen på overførselsområdet, herunder indsatsen overfor unge kontanthjælpsmodtagere:

    

   Mio. kr.

   2016

   2017

   2018

   2019

   Forventet yderligere mindreudgift på grund af omlægning af indsatsen på hele overførselsområdet

   -15,0

   -20,0

   -25,0

   -30,0

    

    

   Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre effekten af indsatsen og dermed realiseringen af den forudsatte besparelse. Blandt andet fordi refusionsomlægning, flere flygtninge mv. gør det vanskeligt at skille faktorernes virkning fra hinanden. Det er dog forvaltningens foreløbige vurdering, at der ikke er opnået realisering af den fulde besparelse, selv om omlægningen af indsatsen har haft positiv effekt.

    

   De dele af handleplanen, der kræver yderligere investeringer vil derfor på det foreliggende grundlag ikke bidrage til yderligere gevinster, men skal ses som en forstærket indsats for at opnå den allerede budgetlagte gevinst.

    

   Forvaltningen arbejder fortsat med at opgøre konsekvenserne, og vil derfor foreslå, at byrådet orienteres herom på temamødet den 22. juni, og at området følges nøje i de kommende måneder, herunder kommer der forventeligt nye oplysninger i forbindelse med økonomiaftalen, samt 2. budgetopfølgning, som fremlægges for udvalgene i uge 35.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager status på ”Quick Wins” indsatser til efterretning,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter indsatserne beskrevet i handleplanerne

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af udvalgets drøftelse anmoder forvaltningen om en samlet indstilling med forslag til økonomisk prioritering med henblik på endelig stillingtagen på udvalgets møde i uge 35

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog status på ”Quick Wins” indsatser til efterretning,

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede indsatserne som beskrevet i handleplanerne og anmodede forvaltningen om en samlet indstilling med forslag til økonomisk prioritering med henblik på endelig stillingtagen på udvalgets møde i uge 35.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget modtog en orientering om nuværende ordninger vedrørende psykologtilbud til unge. Forvaltningen udarbejder et notat om psykologbistand til unge til et kommende udvalgsmøde.

 • 4 Orientering om revideret procedure for tilkendelse af førtidspension
  • Sagsfremstilling

   Den 6. januar 2015 godkendte SAU under titlen ”Orientering om optimeret praksis for tilkendelse af førtidspension” (sag nr. 2) en beskreven arbejdsgang, hvorefter afgørelseskompetencen for så vidt angår førtidspension på delegation fra direktøren for Job & Velfærd var overdraget til Rehabiliteringsteamets mødeleder, der således efter endt møde og indstilling om førtidspension skiftede funktion og blev leder/medlem af Pensionsudvalget, der formelt tilkendte førtidspension i overensstemmelse med indstillingen fra Rehabiliteringsteamet.

    

   Forvaltningen er nu efter inddragelse af Juridisk Afdeling blevet opmærksom på, at der ikke kan delegeres myndighedskompetence til Rehabiliteringsteamet.

   Rehabiliteringsteamet er alene et koordinerings- og indstillingsforum. Kompetencen til at tildele førtidspension efter Lov om Social Pension tilkommer Kommunalbestyrelsen. Den oprindelige sagsfremstilling var således ikke tilstrækkelig præcis i sin beskrivelse af kompetencefordelingen mellem organerne i Job & Velfærd.

    

   I medfør af den gældende kompetencefordeling er det meget væsentligt, at der ikke er personsammenfald mellem Rehabiliteringsteamets medlemmer og den eller de personer, som efterfølgende træffer afgørelse om tillkendelse af førtidspension.

   Forvaltningen har i medfør af ovennævnte juridiske præciseringer udarbejdet en ny procedurebeskrivelse for tilkendelse af førtidspension i oplagte sager.

    

   I de sager, hvor der indstilles til afslag efter gældende pensionslovgivning samt i de sager, der tilhører den pensionslovgivning, der var gældende indtil 31. december 2002, vil det uændret være Kommunens Pensionsudvalg, der træffer afgørelser. 

    

   Den fremtidige procedure betyder, at direktøren for Job & Velfærd delegerer afgørelseskompetencen til den enkelte sagsbehandler, der i de tilfælde, hvor Rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension, foretager følgende sagsbehandlingsskridt:

   • Rejser sager om førtidspension,
   • Tilbyder borgeren en samtale efter PL § 20, stk. 3, samt
   • Træffer den efterfølgende begunstigende afgørelse om tilkendelse af førtidspension.

    

   Den beskrevne procedure er i overensstemmelse med formalitetskravene i Lov om Social Pension.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne ændring af delegationsgangen kun har ganske lidt betydning for forvaltningens arbejdsgang i øvrigt, ingen betydning for borgeren og meget væsentlig ikke umiddelbart en økonomisk betydning, idet sagsbehandlers kompetence alene gælder i de sager, hvor førtidspension er ”oplagt” – det vil sige, hvor indstillingen fra Rehabiliteringsteamet er netop førtidspension, og arbejdsevnen således endegyldigt er vurderet at være varigt og væsentligt nedsat uden udviklingsmuligheder.

    

   Ovenstående beskrivelse af den ændrede arbejdsgang forelægges hermed SAU til orientering med henblik på at konsolidere udvalgets beslutning den 6. januar 2015.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller, 

    

   at orienteringen om optimeret praksis for tilkendelse af førtidspension tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om optimeret praksis for tilkendelse af førtidspension til efterretning.

 • 5 Status på §108- tilbuddet Kærsangervej 252 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 26. maj 2015 at etablere et socialpædagogisk tilbud til udviklingshæmmede med eller uden en foranstaltningsdom. I bilag 1 beskrives tilbuddets målgruppe, den pædagogiske og faglige tilgang, samt proces for ansættelse af medarbejdere. Det blev besluttet at tilbuddet skulle etableres i Krisecenter Viborgs lokaler på Kærsangervej, mens Krisecenter Viborg fik nye lokaler på Lavendelvej.

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev senest orienteret om procesplanen for etableringen af tilbuddet på møde den 11. august 2015.

    

   Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med etableringen af tilbuddet på Kærsangervej:

    

   Dato for opstart af tilbuddet er udskudt fra 1. juni 2016 til 1. oktober 2016

   Den senere opstart af tilbuddet skyldes, at der undervejs blev behov for at genoverveje antal og indretning af boligerne ud fra pædagogiske og faglige overvejelser. Det har betydet, at projekteringen blev forsinket fordi tegninger af byggeriet måtte ændres undervejs. Ligeledes har travlhed hos Ejendomme og Energi, samt nødvendigheden af, at inddrage en ekstern ingeniør pga. udsædvanlige funderingsforhold, der blev erkendt i forbindelse med projekteringen, betydet at licitationen først afholdes onsdag den 8. juni 2016. Ejendomme og Energi forventer, at tilbuddet er klar til overtagelse medio september med opstart 1. oktober 2016.

    

   Antal boliger

   Der bliver 8 boliger på Kærsangervej 252. Oprindeligt havde man forventet, at det ville være muligt at etablere 10 boliger. Det ville imidlertid betyde, at boligerne blev uhensigtsmæssigt små.
   Med 8 boliger er der taget hensyn til, at der kan etableres tekøkkener i alle boliger. På den måde er det muligt at fastholde fokus på, at træne i at bo selv, samtidig med at det giver beboerne bedre mulighed for, at trække sig tilbage til egen bolig når der er behov for det. 7 af de 8 boliger bliver toværelses lejligheder.

    

   Dialog med naboerne på Kærsangervej

   Der er indledt en god dialog med naboerne på Kærsangervej. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen er der uddelt informationsmateriale om tilbuddet til alle beboere på Kærsangervej.

   Samtidig har afdelingsbestyrelsen inviteret til informationsmøde onsdag den 1. juni 2016. Her deltager repræsentanter fra Viborg Kommune på en del af mødet for at fortælle om tilbuddet og give beboerne mulighed for at stille spørgsmål. Viborg Stift Folkeblad er inviteret til at deltage på mødet.

    

   Økonomi

   Der er endnu ikke fuldt overblik over hvilke borgere der flytter ind på Kærsangervej. Dette vil have stor betydning for økonomien på tilbuddet og sammen med den udskudte opstart af tilbuddet betyder det, at den forventede besparelse på 1,5 mio. kr. i 2016 ikke opnås fuldt ud.

    

   Godkendelse hos Socialtilsyn Midt

   Godkendelsesprocessen hos Socialtilsyn Midt forløber planmæssigt. Tilsynet var på besøg på Kærsangervej i februar 2016, der er påbegyndt indberetninger til Tilbudsportalen og kvalitetsmodelinterview forventes gennemført efter sommerferien.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 6 Forslag til program for besigtigelsestur 23. september 2016
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016, at der skulle planlægges en besigtigelsestur den 23. september 2016. Nedenfor ses forslag til programmet.

    

   Besigtigelsesturen foregår i tidsrummet 8.00-13.00. Der er indlagt frokost på Center for Mestring i programmet. Besigtigelsesturen afsluttes med fællesmøde med brugerpårørende på psykiatriområdet i henhold til beslutning på fællesmøde den 2. marts 2016.

    

   Forslaget indebærer besøg ved følgende:

    

   ·        Støttecenter Skottenborg, der tilbyder støtte, hjælp, omsorg og træning i eget hjem. Derudover er der åbent i støttecenteret et antal gange om ugen. Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.

    

   ·        Jobigen, der er en organisation der tilbyder en lang række forskellige muligheder og tilbud, der har til formål at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Målgruppen er ledige og sygemeldte. 

    

   ·        Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej, der er et socialpsykiatrisk bosted. Målgruppen er borgere mellem 17 og 35 år med almenpsykiatriske lidelser, hvor der er behov for støtte til at mestre personlige, praktiske og sociale områder samtidig med at der er potentiale og ønske om udvikling.

    

   Under besøget vil der være rundvisning samt information om tilbuddets målgruppe, indsatser med mere.

    

   Tid:

   Aktivitet:

   Sted:

   8.00-8.50

   Besøg på Støttecenter Skottenborg

   Skottenborg 43 kld,

   8800 Viborg

   8.50-9.00

   Kørsel til Jobigen

    

   9.00-11.00

   Besøg på Jobigen

   Her serveres formiddagskaffe

   Nørremarksvej 17,

   8800 Viborg

   11.00-11.10

   Kørsel til Stokrosevej

    

   11.10-12.00

   Besøg på Stokrosevej

   Stokrosevej 2,

   8800 Viborg

   12.00-12.05

   Kørsel til Center for Mestring

    

   12.05-13.00

   Frokost på Center for Mestring

   Søndersøparken 16,

   8800 Viborg

   13.00-14.00

   Fællesmøde med brugerpårørende på psykiatriområdet. Afholdes på Center for Mestring

   Søndersøparken 16,

   8800 Viborg

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender programmet for besigtigelsesturen.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte programmet for besigtigelsesturen.

 • 7 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der blandt andet blev orienteret om følgende forhold:

    

   ·        Folder om aktuelle beløb pr. 1. juli 2016. Folderen blev omdelt.

   ·        Invitation og program vedrørende Økoløft Danmark 4. oktober 2016. Invitation og program blev omdelt.

   ·        Orientering fra Socialchef Claus Fjeldgaard om den aktuelle situation på Katrinehaven.

   ·        Orientering fra Socialchef Claus Fjeldgaard om Snapsting på Sønæs den 21. juni 2016, som nu er for handicappede. Der er en lang række aktiviteter som understøttes af mange frivillige.

 • 8 Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2016
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

    

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegav på mødet den 26. maj 2016 et ønske om et 12-12 arrangement med et ordinært møde på førstedagen.

    

   Det er ikke muligt at afholde et 12-12 arrangement i forbindelse med et ordinært møde grundet mødeaktivitet i henholdsvis Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Forvaltningen foreslår derfor følgende datoer:

    

    

   • Torsdag den 20. april 2017 til fredag den 21. april 2017

    

   • Torsdag den 4. maj 2017 til fredag den 5. maj 2017
  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste, og

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter hvilken af følgende dage der skal afholdes 12-12 arrangement.

    

   • Torsdag den 20. april 2017 til fredag den 21. april 2017

    

   • Torsdag den 4. maj 2017 til fredag den 5. maj 2017
  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste og besluttede, at 12 – 12 arrangement afholdes den 20. – 21. april 2017.