Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Referat fra mødet den 28-04-2016

Referat

 • 1 Besøg på Havredal Praktiske Landbrugsskole og den socialøkonomiske virksomhed Købmanden i Skelhøje
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besøger Havredal Praktiske Landbrugsskole den 28. april 2016 i tidsrummet 12.00 til 15.15 og den socialøkonomiske virksomhed, Købmanden i Skelhøje i tidsrummet 15.30 til 16.30.

    

   Kl. 12.00-13.30:

   Besøget indledes med frokost sammen med skolens elever. Herefter vil skolens forstander Poul Erik Clausen fortælle om skolens funktion og dagligdag. Der vil også blive vist rundt på skolen.

    

   Kl. 13.30-15.15:

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder sit ordinære møde.

    

   Kl.15.15-15.30:

   Kørsel til Købmanden i Skelhøje.

    

   Kl.15.30-16.30:

   Besøg på den socialøkonomiske virksomhed, Købmanden i Skelhøje. Her vil formand Knud Gaarn-Larsen præsentere virksomheden og vise rundt.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger.

   Det gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2015 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2015 til 2016 først er behandlet af Byrådet den 13. april 2016, er overførslerne i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

   Beskæftigelsestilbud

   13,3

   15,7

   15,6

   2,3

   -0,1

   Socialområdet

   439,6

   439,0

   439,0

   -0,6

   0,0

   Serviceudgifter i alt

   452,9

   454,6

   454,6

   1,7

   -0,1

    

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

    

    

    

    

    

   Pensioner og boligstøtte

   501,6

   501,6

   501,6

   0,0

   0,0

   Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

   897,6

   894,9

   894,9

   -2,6

   0,0

   Overførselsudgifter i alt

   1.399,1

   1.396,4

   1.396,5

   -2,6

   0,0

    

    

    

    

    

    

   Drift i alt

   1.852,0

   1.851,1

   1.851,1

   -0,9

   0,0

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   24,9

   30,2

   21,1

   -3,8

   -9,0

   Anlæg ældreboliger

   2,3

   5,0

   5,0

   2,7

   0,0

   Anlæg i alt

   27,2

   35,2

   26,2

   -1,0

   -9,0

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   1.879,2

   1.886,2

   1.877,2

   -2,0

   -9,0

    

    

    

    

   SERVICEUDGIFTER

   Politikområdet Beskæftigelsestilbud forventes stort set at balancere og giver ikke anledning til bemærkninger.

   Politikområdet Socialområdet forventes totalt set at balancere. Der forventes en mindreudgift på decentrale konti på 3,3 mio. kr. og en tilsvarende merudgift på centrale konti på 3,3 mio. kr. I merudgiften på de centrale konti er bl.a. indregnet en nettotilgang af borgere samt overført underskud fra 2015. Det er i budgetopfølgningen forudsat, at det opnås en yderligere effekt af igangsatte tiltag i Socialområdets genopretningsplan samt en effekt af endnu ikke konkretiserede tilgang på i alt 6,6 mio. kr. med henblik på at overholde budgettet.

    

   OVERFØRSELSUDGIFTER

   En stor del af overførselsudgifterne er omfattet af refusionsreformen, der blev indført med virkning fra 2016. Erfaringerne med reformen er endnu ret begrænsede, så budgetopfølgningen hviler på et spinkelt grundlag. På nuværende tidspunkt forventes politikområderne Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet samt Pensioner og boligstøtte at balancere.

   Inden for Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på ydelserne, som modsvares af en merudgift på driftsudgifterne på 12,2 mio. kr. Merudgifterne skyldes, at refusionsdriftslofterne i 2016 er reducerede, samtidig med at udgifter til mentorer skal indgå her og ikke som tidligere i et særskilt driftsloft.

    

   ANLÆG

   Der forventes en mindreudgift på 9,0 mio. kr. på grund af, at en del udgifterne til projekterne først forventes afholdt i 2017. De væsentligste forskydninger vedrører ombygning af Klostermarken 16 til STU samt renovering af Albo.

    

   Beskæftigelsestilskud

   KL har den 14. marts 2016 udsendt ny prognose vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2015 og 2016.

   Prognosen viser en efterregulering for 2015 på de forsikrede ledige for Viborg Kommune på 17,3 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2016 på 1,0 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2016 på 18,3 mio. kr.

    

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes.

    

   Endvidere foreslår direktøren for Job & Velfærd, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 3 Budgetlægning for 2017 og overslagsårene 2018-2020
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3) følgende om budgetlægningen for 2017 og overslagsårene 2018-2020:

    

   ”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvordan råderummet på 1% i alt 4,642 mio. kr., der skal bruges til Byrådets andel af nye investeringer og Udvalgets egne budgetudfordringer/nye initiativer, skal findes. Udvalget besluttede, at Forvaltningen udarbejder forslag i overensstemmelse med udvalgets drøftelser med henblik på fremlæggelse på næste møde.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvad udvalgets eget råderum på 0,5% i alt 2,321 mio. kr. skal anvendes til. Det blev besluttet, at Forvaltningen arbejder videre med udvalgets forslag i overensstemmelse med drøftelserne på dagens møde med henblik på præsentation af samme på næste møde.

     

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog stilling til den videre proces.”

    

   Forvaltningen har udarbejdet beskrivelse af nye driftsinitiativer under Udvalgets eget råderum, der vedlægges som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter hvordan råderummet på 1% i alt 4,642 mio. kr., der skal bruges til Byrådets andel af nye investeringer og udvalgets egne budgetudfordringer/nye initiativer, skal findes,

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter hvad udvalgets eget råderum på 0,5% i alt 2,321 mio. kr. skal anvendes til med udgangspunkt i forvaltningens beskrivelse.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvordan råderummet på 1% i alt 4,642 mio. kr., der skal bruges til Byrådets andel af nye investeringer og udvalgets egne budgetudfordringer/nye initiativer, skal findes,

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede, hvad udvalgets eget råderum på 0,5% i alt 2,321 mio. kr. skal anvendes til med udgangspunkt i forvaltningens beskrivelse.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at udvalgets eget råderum på 0,5 % skal anvendes som følger:

    

   1. § 18 midlerne – Fristedet Sind: 400.000
   2. Økonomisk buffer til balancering af budget i forbindelse med tilgang af borgere: 1.000.000 kr.
   3. Kommunal medfinansiering af boligsocial helhedsplan: 900.000 kr.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at Forvaltningen arbejder videre med følgende tilbud inden for den eksisterende ramme:

   • Mæglingstilbud til par i voldelige relationer
   • Understøttelse af tankerne i Socialpolitikken inden for handicap
 • 4 Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Kværnen (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   I forbindelse med budgetforliget for 2016 – 2019 blev der afsat en anlægsbevilling på 900.000 kr. til ombygning af Kværnen i Hald Ege, så der kunne etableres et antal lejligheder til unge med handicap. Kværnen er en bygning på Ungdomskollegiet Tårnlys grund. De tre nye lejligheder medfører derfor en tilsvarende udvidelse af Tårnlys samlede antal pladser.

    

   Det oprindelige rådighedsbeløb på 900.000 kr. er i 2016 reduceret med 36.000 kr. som følge af Byrådets beslutning til budgetlægningen for 2015-2018 om insourcing af konsulentydelser til anlægsprojekter. Den samlede anlægssum er derfor på 864.000 kr.

    

   Behov for selvstændige lejligheder

   Ungdomskollegiet Tårnly er et midlertidigt botilbud for unge voksne med særlige behov. Da ophold på Tårnly er af midlertidig karakter, arbejdes der med botræning med henblik på at støtte beboerne i at kunne flytte i egen bolig. I den forbindelse er der behov for at etablere tre selvstændige boliger, hvor beboerne på en realistisk måde kan træne det. Derfor er det hensigten med de tre nye lejligheder, at de skal bruges til udslusnings- og afklaringsforløb, inden borgeren flytter i egen bolig. Udslusningsboligerne giver gode rammer for, at overgangen til at bo i egen bolig bliver så smidig som muligt. 

    

   Den nye type boliger understøtter Socialområdets udviklingsplan, hvor en af de centrale målsætninger er, at borgeren så vidt muligt skal støttes i egen bolig. Boligerne skaber også en større gennemstrømning af borgere på Tårnly, da forløbene forkortes gennem en øget botræning.  

    

   Ud over udslusnings/afklaringsforløb skal boligerne ligeledes give mulighed for mere individuelle støtteforløb samt mulighed for skærmning ved særlige behov.

    

   Kværnen ligger i umiddelbar tilknytning til Ungdomskollegiet Tårnly, og derfor vil det være medarbejdere herfra, der løser de faglige opgaver i de nye lejligheder.

    

   Behov for ombygning af Kværnen

   Indvendig er Kværnen nedslidt og kræver renovering, hvis den skal kunne fungere som selvstændige lejligheder. Derfor ombygges de nuværende værelser med fælles toilet og bad til tre selvstændige boliger med eget køkken og bad.

    

   Tidsplan

   Byggeriet forventes sat i gang i maj efter byrådets godkendelse. De tre lejligheder forventes at kunne tages i brug den 1. november 2016.

    

   Licitation og anlægsøkonomi

   Projektet har været udbudt i fagentreprise den 26. februar, hvor det mest økonomisk fordelagtige bud blev valgt. Budgettet efter licitationen ser ud som følger:

            

   Håndværkerudgifter:

   Beløb

   Murer

   252.000 kr.

   Tømrer

   230.621 kr.

   VVS

   149.383 kr.

   EL

   54.179 kr.

   Maler

   37.217 kr.

   Beløb til forudsete udgifter 5,54%

   40.135 kr.

   Håndværkerudgifter i alt

   763.535 kr.

    

    

   Øvrige omkostninger:

    

   Projektering 7½ % af håndværkerudgifter

   57.265 kr.

   Intern bygherrerådgivning 5%

   43.200 kr.

   Øvrige omkostninger i alt

   100.465 kr.

    

    

   Byggeomkostninger i alt

   864.000 kr.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ombygningen af Kværnen i Hald Ege igangsættes i maj 2016,

    

   at der frigives en anlægsbevilling på 864.000 kr. til kontoen ” Ombygning af "Kværnen" i Hald Ege” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 864.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

            

   at ombygningen af Kværnen i Hald Ege igangsættes i maj 2016,

    

   at der frigives en anlægsbevilling på 864.000 kr. til kontoen ” Ombygning af "Kværnen" i Hald Ege” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 864.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

 • 5 Præsentation af nyt nøgletals-værktøj for Jobcenter Viborg
  • Sagsfremstilling

   Jobcenter Viborg har fået udarbejdet et nyt værktøj til opgørelse og visualisering af en række nøgletal for jobcenterets målgrupper.

    

   Det nye værktøj trækker på data fra Beskæftigelsesministeriets omfattende ledelsesinformationssystem, Jobindsats.dk, og datamaterialet vil derfor være opdateret i samme omfang som ministeriets data.

    

   På dagens møde vil Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil præsentere det nye værktøj, der i lighed med Jobindsats.dk vil være offentlig tilgængelig. Det forventes at værktøjet ca. 1. maj 2016 vil være at finde på Viborg kommunes hjemmeside.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at der skal være kvartalsvis status på møderne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på nøgletallene.

    

   Nedenfor er link til det nye værktøj.

    

   https://kommune.viborg.dk/Borger/Job-og-ledighed/Hvem-er-vi-paa-Jobcentret/Noegletal

 • 6 Socialøkonomiske virksomheder i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Der er stort fokus på et rummeligt arbejdsmarkedsmarked, og i den sammenhæng nævnes ofte begrebet socialøkonomisk virksomhed. Imidlertid er en socialøkonomisk virksomhed ikke forpligtet til at ansætte udsatte grupper og bidrager således ikke nødvendigvis til mere rummeligt arbejdsmarked

    

   Definitionen på en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at virksomheden tjener penge på almindelige markedsvilkår, er uafhængig af det offentlige, har et socialt formål, er inddragende og ansvarlig i sit virke og har en social håndtering af sit overskud. Enten ved at reinvestere i egen virksomhed, investere i eller donerer midler til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder eller til organisationer, som har et almennyttigt eller velgørende formål.

    

   En socialøkonomisk virksomhed bliver ofte grundlagt af ildsjæle og iværksættere, der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem. Typisk brugers overskuddet på at hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan inden for bl.a. sociale forhold, miljø, sundhed og kultur, lige som det er almindeligt, at man ansætter udsatte grupper. Blot er socialøkonomiske virksomheder omfattet af de samme begrænsninger for ansættelse på særlige vilkår, som andre virksomheder.

    

   Siden Beskæftigelsesudvalget 1. september 2011 blev præsenteret for en analyse om mulighederne for at skabe socialøkonomisk virksomhed i Viborg, er der etableret flere af slagsen (eks. Café brændpunktet, Flexfabrikken, Skelhøje Købmandsgård).

    

   Endvidere er der iværksat flere initiativer for at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet. Blandt andet har Jobcenter Viborg i samarbejde med Mercantec og erhvervskontoret iværksat ”Viborg Cares” for at samle virksomhederne i Viborg om at tage et socialt ansvar. Initiativet er inspireret af og knytter an til ”Code of Care”, et netværk af private virksomheder, der arbejder for at ”… inspirere og sætte den virksomhedsmæssige og politiske dagsorden” og ”… at være katalysator for det paradigmeskifte og skabe et anstændigt, inkluderende og bæredygtigt samfund”.

    

   Projekt ”Rummelig imidt”:

   De næste 3 år (2016 – 2018) vil rummeligheden på arbejdsmarkedet og social økonomiske virksomheder blive understøttet gennem LO Midtjylland og foreningen Code of Care, der gennemfører et stort EU-projekt om beskæftigelse af udsatte borgere. Projektet dækker hele Midtjylland, som er opdelt i 7 arbejdskraftoplande, hvor Viborg/Skive udgør det ene af de 7.

    

   Projektet indeholder 2 dele. Dels et indslusningsforløb, hvor udsatte borgere bliver ansat i virksomheder med menneskelige og økonomiske ressourcer til at tage hensyn til den enkelte borgers særlige udfordringer, dels initiativer, der skal skabe adgang til flere rummelige arbejdspladser, herunder også flere socialøkonomiske virksomheder. Den sidste del handler om at etablere en kvalificeret og specialiseret erhvervsservice målrettet socialøkonomiske virksomheder.

    

   Jobcentret, som typisk kontaktes af initiativtagerne til de socialøkonomiske virksomheder, er tænkt ind i samarbejdet omkring ”Rummelig imidt” sammen med erhvervskontoret.

    

   Her kan jobcenteret bidrage med oplysninger om målgrupper med særlige behov, mens vejledning om etablering af socialøkonomiske virksomheder primært vedrører erhvervskontorets i forhold til servicering af lokale virksomheder og med understøtning af iværksættere.

    

   Forvaltningen anbefaler, at Jobcenter Viborg indgår i samarbejdet med projektet ”Rummelig imidt” om såvel indslusningsforløbet samt skabelsen af flere rummelige arbejdspladser i bred forstand.

    

   Såfremt projektet genererer nye socialøkonomiske virksomheder forudsættes, at de kan eksistere på almindelige markedsvilkår, og at deres drift ikke er baseret på, at jobcenteret skal købe socialfaglige ydelser i form af særligt tilrettelagte projekter efter beskæftigelseslovgivningens kapitel 10.

    

   Jobcentret indgår naturligvis i et løbende samarbejde med såvel de eksisterende som evt. nye socialøkonomiske virksomheder om henvisning af borgere i virksomhedspraktik, løntilskudsansættelser (herunder for førtidspensionister) og fleksjob.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

    

   at Jobcenter Viborg indgår i samarbejdet med EU-projektet ”Rummelig imidt” om såvel indslusning af udsatte borgere i virksomheder som om initiativer, der kan udvide antallet af rummelige arbejdspladser i Viborg Kommune i bred forstand – herunder evt. registrerede socialøkonomiske virksomheder.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at Jobcenter Viborg indgår i samarbejdet med EU-projektet ”Rummelig imidt” om såvel indslusning af udsatte borgere i virksomheder som om initiativer, der kan udvide antallet af rummelige arbejdspladser i Viborg Kommune i bred forstand – herunder evt. registrerede socialøkonomiske virksomheder.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at anvise finansiering på 234.000 kr. årligt i projektperioden på 3 år via driftsbudgettet på Arbejdsmarkeds– og overførelsesområdet.

    

   I 2016 finansieres udgiften inden for egen ramme på politikområdet Arbejdsmarked- og Overførselsområdet, mens udgiften i 2017 og 2018 indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

 • 7 Indledende og koordinerende støtte og vejledning på Viborg Krisecenter (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Folketinget vedtog den 13. maj 2015 en ændring af Servicelovens § 109 om krisecentre, som udvider og styrker vejledningen til kvinder med ophold på krisecentre.

    

   Før 1. januar 2016 var kommunen udelukkende forpligtet til at tilbyde familierådgivning til de kvinder som opholdt sig på krisecenter sammen med deres børn. Rådgivningen blev ydet af Viborg Kommunes familieafdeling.

    

   Lovændringen indebærer, at alle kvinder – med og uden børn - med ophold på krisecentre fra den 1. juli 2015 skal tilbydes ’indledende og koordinerende støtte og vejledning’. Kvindens hjemkommune har ansvar for, at kvinden tilbydes ’indledende og koordinerende støtte og vejledning’.

    

   Vejledningen kan varetages enten af medarbejdere på det krisecenter, hvor kvinden opholder sig, eller af medarbejdere fra kvindens hjemkommune. For kvinder med ophold på Viborg Krisecenter, samt kvinder fra Viborg med ophold på krisecentre i andre kommuner, ydes vejledningen af medarbejdere fra Viborg Krisecenter, for at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem indsatserne under og efter kvindens ophold.

    

   Indledende og koordinerende støtte og vejledning

   Den indledende vejledning skal iværksættes så tidligt som muligt efter (at hjemkommunen er orienteret om,) at kvinden er optaget i krisecentret. Indledende vejledning skal introducere kvinden til den koordinerende vejledning samt skabe kontakt mellem kvinden og den medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. 

    

   Den koordinerende vejledning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte elementer i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Koordinerende vejledning iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes, og gives indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

    

   Indledende og koordinerende støtte og vejledning har et bredere sigte end den tidligere familierådgivning. Derfor er opgaven flyttet fra familieafdelingen til krisecentret. Familierådgivning til familier uden tilknytning til krisecentret er ikke blevet berørt af omlægningen af rådgivning til kvinder med ophold på krisecenter.

    

   Viborg Krisecenters nye opgave finansieres dels af en budgetoverførsel fra Familieafdelingen til krisecentret, svarende til Familieafdelingens tidligere udgifter til rådgivning på krisecentret (25 timer pr uge), dels af DUT-midler fra staten.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 8 Omlægning til kontaktsted i Karup
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommunes borgere med psykiske lidelser, har i Viborg og i Bjerringbro mulighed for at benytte de åbne, uvisiterede kontaktsteder Huset og Kontaktsted Bjerringbro. For borgere med psykiske lidelser i Karup findes tilsvarende et værested, som dog kun tilbyder støtte efter forudgående visitation. 

    

   Forvaltningen foreslår, at værestedet i Karup omlægges til et åbent, uvisiteret kontaktsted til borgere med psykiske lidelser, pr. 1. juni 2016. Det vil medføre:

   • At de tre kontaktsteder på psykiatriområdet sidestilles
   • At tilbuddet frem over er i overensstemmelse med mindsteindgrebsprincippet i Socialområdets udviklingsplan

    

   Status på værestedet i Karup

   Værested Karup tilbyder socialt samvær efter servicelovens § 104. Tilbuddet ligger i en to-værelses lejlighed på 1. sal i en boligblok. Lejligheden rummer både værested og personalefaciliteter til bostøtten i Karup. Der er aktuelt 5 borgere visiteret til værestedet. Tre af de fem borgere modtager også bostøtte på niveau 1.

    

   Fra værested til kontaktsted

   Ved at omlægge fra værested til kontaktsted opnås følgende:

   • Mulighed for, at en bredere gruppe af borgere med psykiske lidelser kan benytte tilbuddet, ligesom i Viborg og Bjerringbro
   • Mulighed for bedre sammenhæng med og overgang til bostøtten
   • Socialafdelingen fritages for visitationsopgaven

    

   Omlægningen fra værested til kontaktsted vil ikke medføre ændringer i tilbuddets lovgrundlag, beliggenhed, åbningstider, aktiviteter eller bemanding. Et åbent, uvisiteret kontaktsted i Karup, vil ligesom det nuværende Værested Karup tilbyde socialt samvær efter servicelovens § 104. Tilbuddet vil fortsat være åbent tre timer pr uge, og vil fortsat tilbyde forskellige aktiviteter som eksempelvis socialt samvær over kaffen, ture ud af huset, praktiske opgaver i huset, mulighed for sparring med ligestillede omkring det at have en psykisk lidelse, samt mulighed for at skabe netværk, afhængigt af brugernes ønsker og initiativ.

    

   Et åbent, uvisiteret kontaktsted for borgere med psykiske lidelser vil, på samme måde som værestedet, være opført på Tilbudsportalen. Tilbuddet vil fortsat være under tilsyn fra Viborg Kommunes tilsynsenhed, som vil foretage en tilføjelse til den eksisterende godkendelse.

    

   Handleplan efter Servicelovens § 141

   Omlægningen fra værested til åbent, uvisiteret kontaktsted vil medføre, at støtten i tilbuddet ikke længere er visiteret og dermed baseret på borgernes handleplaner efter servicelovens § 141. Det betyder på den ene side, at brugerne ikke længere har krav på en bestemt støtte ud fra deres handleplan, og på den anden side at støtten i tilbuddet kan være mere fleksibel og fokuseret i forhold til brugernes varierende eller akutte behov. 

    

   Økonomi

   Forvaltningen foreslår, at tilbuddet bevarer sit faste budget på 72.000 kr. årligt, som dækker lønudgifter samt dele af driftsudgifterne til lejligheden.

    

   Kommunikation

   Værested Karups aktuelle brugere er orienteret om forvaltningens forslag om omlægning til kontaktsted. Hvis forslaget godkendes, vil der blive lavet en kommunikationsplan, med henblik på at borgere i målgruppen for kontaktstedet orienteres om det nye åbne tilbud.

    

   Forslaget er forelagt formanden for Viborg Handicapråd, som bakker op om forslaget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Værested Karup omlægges til et åbent, uvisiteret kontaktsted, pr. 1. juni 2016

    

   at tilbuddet beholder sit faste årlige budget på 72.000 kr.

    

   at der foretages de fornødne konsekvensrettelser på Tilbudsportalen og i tilbuddets servicedeklaration.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

    

   at Værested Karup omlægges til et åbent, uvisiteret kontaktsted, pr. 1. juni 2016

    

   at tilbuddet beholder sit faste årlige budget på 72.000 kr.

    

   at der foretages de fornødne konsekvensrettelser på Tilbudsportalen og i tilbuddets servicedeklaration.

 • 9 Status for TUBA Viborg (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Der er i Viborg Kommunes budget for 2016-2019 afsat i alt 1.276.000 kr. årligt til driftstilskud til TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. 876.000 kr. er placeret på politikområde Socialområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 400.000 kr. er placeret på politikområde Familieområdet under Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Driftstilskuddet blev bevilget med henblik på, at indsatserne i TUBAs og Viborg Kommunes fælles projekt, som har kørt i årene 2014-2015, skulle gøres permanente.

    

   Driftstilskuddet blev bevilget med det forbehold, at TUBAs eventuelle indtægter fra Sats-puljen ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”, som blev udmøntet primo 2016, ville blive modregnet i driftstilskuddet.

    

   TUBA har ikke modtaget SATS-puljemidler til TUBAs aktiviteter i Viborg. Forvaltningen har derfor fulgt op på TUBA-Viborgs budget og aktivitetsniveau i 2016.

    

   Status på TUBA Viborgs budget 2016

   Viborg Kommunes driftstilskud på 1.149.000 kr. udgør hele TUBA Viborgs budget i 2016. TUBA Viborg har ikke modtaget tilskud eller puljemidler fra andre parter.

    

   Budgettet er uændret i forhold til 2015, dog med den tilføjelse at TUBA til sommer 2016 skal flytte og derfor vil få øgede lokaleomkostninger. Dette vil imidlertid ikke indvirke på aktivitetsniveauet og således heller ikke på Viborg Kommunes driftstilskud.

    

   Status på TUBA Viborgs aktiviteter 

   Målgruppen for TUBAs tilbud i Viborg er fortsat unge som er vokset op i hjem med misbrug, og som er mellem 14-35 år og er bosiddende i Viborg Kommune.

    

   Tilbuddets indsatser forventes at være uændrede i 2016. TUBA Viborg tilbyder således fortsat

   • individuel og gruppeterapi i TUBA Viborgs lokaler, med uændret antal pladser, dvs. løbende ca. 65 unge i terapi ad gangen
   • online tilbud: chatrådgivning, brevkasse, debatforum
   • drop-in oplæg hvor de unge kan mødes og få mere viden om det at vokse op i et hjem med misbrug
   • oplæg på eksempelvis skoler, både direkte til de unge og til fagpersoner, med information om TUBAs tilbud

    

   Nye tiltag

   TUBA har fokus på at udvikle igangværende og nye tilbud og aktiviteter. I efteråret 2015 startede TUBA et nyt online tilbud til unge mænd i TUBAs målgruppe. Lige nu arbejder TUBA på at udvikle et nyt SKYPE tilbud, og afventer svar på en ansøgning om midler til projektet. Begge tilbud er udviklet i centralt TUBA-regi, men som web-baserede tilbud er de også tilgængeligt for Viborgs unge i TUBAs målgruppe.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 10 Forslag til nye retningslinjer for § 18 midlerne
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til nye retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i Viborg kommune. Midlerne kaldes også § 18 midler, idet servicelovens § 18 er lovgrundlaget for denne indsats.

    

   Forslaget med tilrettede kriterier er vedlagt som bilag 1.

    

   Det nye forslag som vil kunne tages i brug med virkning fra 2017, hvilket i praksis betyder, at ansøgningerne fra foreninger til oktober 2016 behandles efter de nye kriterier.

    

   Forslaget indeholder følgende ændringer i forhold til de nuværende kriterier:

    

   -        Pensionistforeninger skal fremadrettet søge på lige vilkår med andre foreninger

   -        Der er en præcisering af foreningernes lokale forankring som grundlag for eventuel støtte

   -        Idræt som forebyggende aktivitet er indarbejdet i kriterierne

   Der er uændret arbejdsdeling mellem Frivillighedsråd og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Frivillighedsrådet har kompetence i sager op til 20.000 kr. og indstillingsret i sager over 20.000 kr.  Der er samlet knap 3 millioner kroner til fordeling hvert år. 2.963.000 kroner i 2016.

    

    

   Forslaget blev drøftet på fællesmøde mellem Frivillighedsrådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts, hvor der blev enighed om formuleringerne i bilag 1. Derfor er forslaget ikke sendt i høring inden politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at de nye kriterier for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde godkendes.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at de nye kriterier for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde godkendes.

 • 11 Anmodning fra Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm og Anders Bertel om optagelse af sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden om igangsætning af analyse (jf. forretningsordenens § 6)
  • Sagsfremstilling

   Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm og Anders Bertel har anmodet om at få nedenstående optaget som sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden til mødet den 28. april 2016:

    

   ”Forskellige studier og undersøgelser har i den seneste tid vist, at der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved, om resultatbaseret styring er svaret på at skabe en mere effektiv offentlig sektor.

    

   Også på kommunalt plan er der grund til at undersøge og komme med bud på, hvordan vi via andre initiativer kan skabe effektivitet og øget tilfredshed i arbejdet hos de ansatte.

   På den baggrund foreslår vi, at der igangsættes et sådant analysearbejde med henblik på at få et idekatalog, som stiller skarpt på følgende områder:

    

   -      Ledelse

   -      Mindre bureaukrati og kontrol

   -      Større kompetence til teams og den enkelt i udførelsen af arbejdet

   -      Arbejdstilfredshed hos medarbejderne

   -      ’Sund fornuft’ i arbejdet

    

   Analysearbejdet og udarbejdelse af et idekatalog sker i dialog mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter for følgende tre udvalgsområder:

    

   -      Børne- og Ungdomsudvalget

   -      Ældre- og Sundhedsudvalget

   -      Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

    

   Arbejdet skal være færdiggjort, så idekataloget kan indgå i materialet til budgetforhandlingerne. ”

  • Indstilling

   Sagen forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at analysearbejdet i stedet igangsættes på alle udvalgsområder, og at sagen derfor videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærkede, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at sende sagen til behandling i samtlige fagudvalg.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opfordrede til at afvikle et temamøde af en times varighed om analysearbejdet forud for et byrådsmøde.

 • 12 Udkast til dagsorden for fællesmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet maj 2016
  • Sagsfremstilling

   Udkast til dagsorden til mødet den 19. maj 2016

    

   1.    Velkomst ved udvalgsformand Søren Gytz Olesen

   2.    Præsentation af mødedeltagerne

   3.    Status på Integrationsrådets arbejde med visionsarbejdet 

   4.    Drøftelse af Integrationsrådets opgave som høringsorgan. Hvordan sikres relevant inddragelse af Integrationsrådet

   5.    Evt.

   6.    Afrunding af dagens møde ved næstformand Ove Kent Jørgensen

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at udkast til dagsorden drøftes med henblik på godkendelse.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til dagsorden til fællesmødet den 19. maj 2016, idet mødet flyttes så det afvikles i tidsrummet 15.45 – 16.45.

 • 13 Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.

    

   Under hensyntagen til anden mødeaktivitet er der forslag om, at møderne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afvikles på torsdage fra kl. 08.30 til 11.30 i 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning med en bemærkning om, at møderne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2017 ønskes afviklet på torsdage fra kl. 12.30.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærkede, at indvielse af Vibohøj med fordel kan finde sted torsdag den 1. september 2016 forud for afvikling af det ordinære møde i udvalget.

 • 14 Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2016
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2016

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærkede, at der er møde i regi af KKR den 9. maj 2016 med henblik på drøftelse af arbejdsmarkedsforhold på tværs af de 19 kommuner i Region Midtjylland. Såvel formand som næstformand er inviteret til at deltage.