Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 14-06-2017

Referat

Afbud fra Åse Kubel Høeg. Mads Panny forlod mødet kl. 13.05 efter behandling af sagerne nr. 1-27. Lone Langballe forlod mødet kl. 13.15 efter behandling af sagerne nr. 1-27. Nina Hygum forlod mødet kl. 13.25 efter behandling af sagerne nr. 1-44 og 46-55.

 • 1 Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på det fælles årsmøde drøfte specifikke og fælles fremtidige udfordringer med VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at orienteringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd tages til efterretning, og

    

   2. at der på mødet drøftes aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs-, turisme- og detailhandelsområdet, samt perspektiver for det fremtidige samarbejde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Orienteringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd tages til efterretning.

    

   Aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs-, turisme- og detailhandelsområdet, samt perspektiver for det fremtidige samarbejde blev drøftet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har hidtil afholdt årlige fællesmøder med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg. Fra og med 2016 har Udvalget også ønsket at Viborg Handelsråd skulle indgå i fællesmødet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder et årligt fællesmøde med VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd.

    

   Mødet afholdes fra 8.30.

    

   På fællesmødet kan der drøftes specifikke udfordringer for hvert af de 3 områder, men mødeformen giver også mulighed for at drøfte fælles fremtidige udfordringer.

    

   Samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd er formaliseret gennem to aftaler:

   • En "Partnerskabsaftale om den lokale erhvervsfremmeindsats", der definerer de overordnede rammer for samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd.
   • En "Aftale vedr. samarbejdet mellem VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune for 2017", der årligt beskriver de vigtigste indsatsområder samt de målepunkter, som Viborg Kommune evaluerer den lokale erhvervsfremmeindsats på.

   De gældende aftaler for 2017 er ved beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. december 2016, (sag nr. 13), forlængelse af gældende aftaler fra 2016.

    

   Til fællesmødet har VIBORGegnens Erhvervsråd endvidere fremsendt en aktivitetsoversigt, der kan ses som bilag nr. 1. En afrapportering ift. samarbejdsaftalen udarbejdes til mødet.

    

   Fra VIBORGegnens Erhvervsråd deltager følgende:

   • Viggo Hansen, bestyrelsesformand
   • Jette T. Pedersen, næstformand
   • Henrik Hansen, erhvervsdirektør

    

   Samarbejdet mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg er også formaliseret gennem to aftaler:

   • En "Partnerskabsaftale om den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune", der definerer de overordnede rammer for samarbejdet mellem Viborg Kommune og VisitViborg.
   • En "Aftale vedr. samarbejdet mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn for 2017", som årligt beskriver de vigtigste indsatsområder samt de målepunkter, som Viborg Kommune evaluerer den lokale turismefremmeindsats på.

    

   De gældende aftaler for 2017 er ved beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. december 2016, (sag nr. 13), forlængelse af gældende aftaler fra 2016.

    

   Til fællesmødet har VisitViborg desuden fremsendt afrapportering, der kan ses som bilag nr. 2, materiale fra Turistforeningen for Viborg & Omegns generalforsamling april 2017, der kan ses som bilag nr. 3, samt ’Strategi for turisme 2015-2021’, som kan ses som bilag nr. 4.

    

   Fra Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg deltager følgende:

   • Karl Marchl, bestyrelsesformand
   • Charlotte Kastbjerg, turistchef

    

   Samarbejdet mellem Viborg Kommune og Viborg Handelsråd er ikke formaliseret gennem aftaler.

    

   Til fællesmødet har Viborg Handelsråd fremsendt analysen ’Butikker og byliv - 12 veje til en levende bymidte’, der kan ses som bilag nr. 5.

    

   Fra Viborg Handelsråd deltager følgende:

   • Tina Bach, bestyrelsesformand
   • Hans Peter Ambrosius, næstformand
   • Helle Sørensen, handelschef

    

   På baggrund af sagens bilag og oplæg fra hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd foreslås det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborg Handelsråd drøfter aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs-, turisme- og detailhandelsområdet samt perspektiver for det fremtidige samarbejde.

    

   Der foregår pt. sonderinger mellem Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd, Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg og Viborg Handelsråd om en ny struktur for erhvervsfremme i Viborg Kommune. En udarbejdet analyse forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2018 mhp. indgåelse af nye partnerskabsaftaler med de 3 aktører.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Regnskab 2016 Midtjysk Brand & Redning (bevillingssag)
  • Resume

   Regnskabet for Midtjysk Brand & Redning for 2016 foreligger og viser et overskud på 1.732.000 kr. I henhold til samordningsaftalen skal regnskabet godkendes af byrådet.

  • Indstilling

   Beredskabskommissionen behandler regnskabet på møde d. 8. juni 2017.

    

   Under forudsætning af, at Beredskabskommissionen godkender regnskabet, foreslår Kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at regnskabet for 2016 godkendes under forudsætning af, at Beredskabskommissionen godkender regnskabet på mødet d. 8. juni 2017,

    

   2. at der til udligning af reguleringen af åbningsbalancen gives en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2017 til politikområdet Beredskabet, finansieret af kassebeholdningen, og

    

   3. at de tabel 1 nævnte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-06-2017

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Det var inden mødet oplyst, at Beredskabskommissionen på mødet den 8. juni 2017 godkendte regnskabet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Midtjysk Brand & Redning er stiftet ved en sammenlægning af Beredskabet i Silkeborg og Viborg til en fælles enhed, Midtjysk Brand & Redning pr. 01.01.2016, der senest er behandlet af byrådet d.28. oktober 2015 (sag nr. 4).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Midtjysk Brand & Redning har aflagt regnskabet for 2016, hvilket er første regnskabsår. Regnskabet udviser et overskud på 1.732.000 kr. mod budgetteret underskud på 693.000 kr.

    

   Forbedringen af driftsresultat skal findes i en generel aktivitetsforøgelse på indtægtsdækkende virksomhed. Dertil kommer indtægter fra salg af køretøjer samt forsikringsudbetalinger vedrørende egne og øvrige kommunale køretøjer. 

    

   Udover indtægtsdækkende virksomhed, udgør indtægter fra kommunerne 165 kr. pr. indbygger pr. 1. januar 2016 fordelt forholdsmæssigt mellem Silkeborg og Viborg kommune.

    

   På udgiftssiden har man haft mindreudgifter til ellers planlagte investeringer i materiel og inventar, der er blevet udskudt til 2017. Det forventes at kunne blive dækket af overført overskud fra 2016.

    

   Årsregnskabet er aflagt i henhold til samordningsaftalen, der er godkendt af byrådet d. oktober 2015 (sag nr. 4).

    

   I forbindelse med udarbejdelsen af det første årsregnskab for det fælles beredskab mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune, er der konstateret en fejl i åbningsbalancen på ca. 1,8 mio. kr. Ubalancen er hovedsageligt opstået, fordi en brandbil er indregnet i åbningsbalancen både som et igangværende anlægsprojekt og som en del af de samlede anlægsaktiver. Reguleringen af åbningsbalancen, med henblik på at begge kommuner fortsat indskyder samme beløb pr. indbygger, medfører en betaling på 0,9 mio. kr. fra Viborg Kommune til Silkeborg Kommune. Der er reelt tale om en korrektion af de værdier, de to kommuner indskød i forhold til etablering af Midtjysk Brand & Redning, men budgetteknisk skal det behandles som en tillægsbevilling.

    

    

   I forlængelse af etablering af Midtjysk Brand & Redning, skal følgende anlæg afsluttes i Viborg Kommune, da anlægsudgifter er afholdt her i det gamle Beredskab. Alle køretøjer samt materiel er overgået til det nye Beredskab Midtjysk Brand & Redning.

    

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette

    

   Følgende anlæg under Beredskabskommissionen er nu afsluttet: