Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 10-05-2017

Referat

Afbud fra Åse Kubel Høeg. Lone Langballe forlod mødet kl. 10.00 efter behandling af sagerne nr. 1-4.

 • 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. den 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I den fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab. I den aktuelle sag er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det forventede regnskabsresultat på udvalgets områder viser følgende afvigelser:

    

   Område

   Beløb

   Kommentarer til afvigelserne

   Drift

   -62,7

   Budgetbuffer og centrale områder mv.

   Anlæg

   0,1

   Incl. jordforsyningen

   Renter

   -1,1

   Langfristet gæld

   Finansiering

   5,9

   Generelle tilskud og skatter

   Finansforskydninger

   -16,7

   Indskud i Landsbyggefonden mv.

   (Mio. kr., - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt)

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område godkendes og indgår i budgetopfølgningen for Viborg Kommune som helhed, herunder omplaceringer af budget vedrørende udvalgets egne politikområder, jf. bilag nr. 2, og

    

   2. at rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. til De 5 Hald’er i 2017 tilgår kassebeholdningen i 2017 og samtidig indregnes tilsvarende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2018-2021 til De 5 Hald’er.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2016. Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først er blevet behandlet af Byrådet den 19. april 2017, er de af Byrådet godkendte overførsler medtaget i talmaterialet som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det beløbsmæssige resultat af budgetopfølgningen for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår af nedenstående tabeller:

    

   Drift 

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

   Politisk Organisation

   89,3

   95,3

   55,5

   -33,8

   -39,8

   Administrativ Organisation

   438,3

   455,9

   433,7

   -4,6

   -22,2

   Facility Management

   46,3

   45,4

   44,6

   -1,6

   -0,8

   Serviceudgifter i alt

   573,9

   596,6

   533,9

   -40,0

   -62,7

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   1,3

   22,1

   23,8

   7,5

   1,7

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -30,4

   -29,3

   -30,9

   -0,5

   -1,6

   Anlæg i alt

   -29,1

   -7,2

   -7,1

   22,0

   0,1

    

   Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   8,9

   8,9

   7,8

   -1,1

   -1,1

   Øvrige finansforskydninger

   0,7

   28,9

   12,1

   11,4

   -16,7

   Afdrag på lån

   75,3

   75,3

   75,3

   0,0

   0,0

   Optagne lån

   -39,1

   -39,1

   -39,1

   0,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.574,5

   -1.574,5

   -1.568,0

   6,4

   6,4

   Skatter

   -4.156,2

   -4.156,2

   -4.156,7

   -0,5

   -0,5

   Finansiering mv. i alt

   -5.684,9

   -5.656,7

   -5.668,6

   16,2

   -11,9

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -5.140,0

   -5.067,3

   -5.141,8

   -1,8

   -74,5

    

   Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i budgettet for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønskøn.

    

   Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen, men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.

    

   På driften forventes der mindreudgifter på alle udvalgets politikområder målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2017. På finansieringsdelen har KL den 9. marts 2017 vurderet, at der netto (efterregulering 2016 og midtvejsregulering 2017) vil blive en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,4 mio. kr.

    

   Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Serviceudgifter

   På Politisk organisation forventes mindreudgifter på 39,8 mio. kr. Den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   Herudover er der forventede forskydninger mellem årene på 2,8 mio. kr. vedrørende udbetaling af forskellige tilskud mv., eksempelvis investeringsfremme i Viborg kommune.

    

   På Administrativ organisation forventes mindreudgifter på 22,2 mio. kr. Heraf vedrører de 4,5 mio. kr. forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. De resterende 17,7 mio. kr. vedrører dels forskellige puljer til eksempelvis arbejdsskadeforsikring samt centrale områder eksempelvis lægeerklæringer, tjenestemandspensioner, IT området (KMD-systemer, Viborg/Silkeborg samarbejdet, En smartere IT-organisation, monopolbruddet mv.), konkurrenceudsættelse, implementering af videomøder, kommunens kort mv.

    

   Anlæg

   Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser på anlæg. Der er et budget på 1,3 mio. kr. vedrørende De 5 Hald’er, som ikke forventes brugt i 2017 og derfor ansøges overført til 2018.

    

   Finansiering

   På finansieringssiden er der en forventet afvigelse på beskæftigelsestilskuddet. KL har den 9. marts 2017 vurderet, at der netto (efterregulering 2016 og midtvejsregulering 2017) vil blive en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,4 mio. kr. i 2017.

    

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 24,5 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

   Finansforskydninger

   Der forventes at skulle overføres 20 mio. kr. til 2018 vedrørende forskydninger mellem årene ved indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden. Herudover skal der deponeres 3,3 mio. kr. svarende til overskuddet på Revas i regnskab 2016.  

    

   Flytning af budget mellem politikområder 

   I forbindelse med udvikling af kørselssystemet, der er taget i brug efter kørselsudbuddet i 2015, har der i 2016 været et merforbrug på Facility Managements driftsbudget på 0,5 mio. kr. Merudgiften finansieres af udvalgenes kørselsbudgetter og fordelingen fremgår af bilag nr. 2.

    

   Omplaceringer i øvrigt mellem udvalgets politikområder fremgår ligeledes af bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017, alle områder (bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september. Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I sagen er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgenes ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Overordnet set er resultatet positivt, idet både serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter forventes at holde sig inden for de gældende budgetter. Servicerammen i forhold til ministeriets definitioner (som kan udløse sanktioner), forventes ligeledes overholdt.

    

   Byrådets tre politiske målsætninger (gennemsnitlig likviditet, overskud før renter og anlæg samt anlægsniveauet – alle på minimum 200 mio. kr.) forventes alle overholdt med det forventede regnskabsresultat.

  • Indstilling

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, herunder

    

   2. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 9.140.000 kr. i 2017 som følge af ændrede pris- og lønskøn samt at der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag nr. 4 (nedsættelse af rådighedsbeløb på 20.330.000 kr.), og

    

   3. at nettovirkningen i 2017 (mindreudgift) på (9.140.000 + 20.330.000) 29.470.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, herunder

    

   2. at driftsbevillingerne nedsættes med i alt 9.140.000 kr. i 2017 som følge af ændrede pris- og lønskøn samt at der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag nr. 4 (nedsættelse af rådighedsbeløb på 20.330.000 kr.), og

    

   3. at nettovirkningen i 2017 (mindreudgift) på (9.140.000 + 20.330.000) 29.470.000 kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Alle udvalg har i perioden 24. – 27. april 2017 behandlet en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2017 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for alle udvalgene opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra 2016. Det er således det korrigerede budget, som de enkelte budgetansvarlige som udgangspunkt skal overholde.

    

   I sagsfremstillingen er der primært redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgenes korrigerede budgetter.

    

   I tabel 1 herunder er det overordnede resultat af budgetopfølgningen vist. I bilag nr. 1 til sagen er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   Tabel 1:

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   31. marts

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.730,7

   -5.730,7

   -5.724,7

   6,0

   6,0

   1.

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.110,6

   4.209,5

   4.091,1

   -19,6

   -118,4

   2.

   Overførselsudgifter

   1.415,3

   1.409,5

   1.388,2

   -27,1

   -21,3

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.525,9

   5.619,0

   5.479,3

   -46,6

   -139,7

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   8,9

   8,9

   7,8

   -1,1

   -1,1

    

   Resultat før anlæg og afdrag mv.

   -195,9

   -102,8

   -237,6

   -41,7

   -134,8

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   214,0

   307,6

   273,7

   59,7

   -33,9

   4.

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,8

   0,2

   0,2

   -0,6

    

   Anlæg, jordforsyning

   5,1

   21,0

   18,8

   13,7

   -2,2

   Res. skattefinans. område

   23,2

   226,6

   55,0

   31,8

   -171,6

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   8,0

   17,3

   6,6

   -1,4

   -10,7

   5.

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   0,7

   28,9

   12,1

   11,4

   -16,7

   6.

   Afdrag på lån

   75,3

   75,3

   75,3

   0,0

   0,0

    

   Optagne lån

   -39,1

   -39,1

   -39,1

   0,0

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   68,1

   308,9

   109,9

   41,8

   -199,0

    

    

    

   KONKLUSION

   Totalt set forventes det korrigerede budget for både Viborg Kommunes serviceudgifter og overførselsudgifter overholdt endog med et stort samlet mindreforbrug. Der er alene et par politikområder under serviceudgifterne, der isoleret set har forventede overskridelser i forhold til det korrigererede budget.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vil der for serviceudgifterne blive tale om mindre overførsler fra 2017 til 2018 end de overførsler, der er lavet fra 2016 til 2017.

    

   Også den sanktionsbelagte serviceramme (over for staten) forventes overholdt.

    

   For anlæg forventes mindreudgifter, der medfører mindre overførsler til 2018 end de overførsler, der er foretaget 2016 til 2017.

    

   Byrådets 3 økonomiske målsætninger (overskud før anlæg og afdrag mv., det skattefinansierede anlægsniveau og den gennemsnitlige likviditet) forventes alle opfyldt.

    

   Herunder er der lavet en overordnet vurdering af det samlede resultat og i bilag nr. 2 er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen yderligere kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING

   Serviceudgifter

   I forhold til Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” forventes der en mindreudgift på ca. 118 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør den indregnede budgetbuffer 37 mio. kr., hvilket betyder, at der ud over bufferen forventes mindreudgifter på 81 mio. kr.

    

   Da der i det korrigerede budget er indregnet overførte budgetbeløb fra 2016 på 109 mio. kr., betyder det, at der i 2017 forventes forbrugt af overførslerne fra 2016.

    

   For de udgifter, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme (ministeriets definition, som er lidt forskellig fra Viborg Kommunes egen definition), vil der med det indarbejdede forventede regnskabsresultat blive tale om en mindreudgift på ca. 2 mio. kr. i forhold til rammen.

    

   Overførselsudgifter

   Der forventes en samlet mindreudgift på ca. 21 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf stammer de 20 mio. kr. fra politikområdet ”arbejdsmarkeds- og overførselsudgifter”, hvor den væsentligste mindreudgift vedrører forsikrede ledige. Der forventes dog også mindreindtægter fra ”beskæftigelsestilskud” (se under kommentarerne til ”skatter og tilskud” – note 1 i bilag nr. 2).

    

   Anlæg

   Der forventes følgende mindreudgifter (netto):

   Skattefinansieret:      ca. 34 mio. kr.

   Ældreboliger:              ca. 1 mio. kr.

   Jordforsyning:             ca. 2 mio. kr.

   Forsyning:                 ca. 21 mio. kr.

   I alt                           ca. 58 mio. kr.

    

   For anlæg under de skattefinansierede områder, ældreboliger og jordforsyningen under et forventes overførslerne fra 2017 til 2018 at blive væsentligt mindre end de overførsler, der er foretaget mellem 2016 og 2017, hvor der blev overført ca. 69 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at Byrådet på mødet den 19. april 2017 (sag nr. 2) godkendte, at en række overførsler af uforbrugte anlægsbeløb fra 2016 overføres direkte til 2018-budgettet.

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN

   Hvor der i det oprindelige budget er indregnet et kasseforbrug på godt 68 mio. kr., vil der ud fra det forventede regnskabsresultat blive tale om et yderligere forbrug på ca. 42 mio. kr., så kasseforbruget i stedet bliver på ca. 110 mio. kr.  Sammenlignes der med det korrigerede budget, som viser et kasseforbrug på 309 mio. kr. bevirker resultatet af budgetopfølgningen en forbedring af likviditeten på knap 200 mio. kr.

    

   Med det forventede regnskabsresultat vurderes den gennemsnitlige likviditet for hele 2017 med udgangen af året at ligge på ca. 440 mio. kr. Med de overførsler, der må forventes fra 2017 til 2018 (drift, anlæg og Landsbyggefond), de overførsler på driftsbudgettet fra 2016 til 2018, der allerede er godkendt og det tilgodehavende, forsyningsvirksomhed (Revas) forventes at have med udgangen af 2017 skal der til disse poster reserveres likviditet på i alt ca. 195 mio. kr. Dette er ensbetydende med, at der med udgangen af 2017 alene er (440 – 195) 245 mio. kr. disponible af den gennemsnitlige likviditet. 

    

   BYRÅDETS ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

   Det forventede overskud før anlæg og afdrag mv. (resultat af ordinær drift) på ca. 238 mio. kr. opfylder Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

    

   Anlægsniveauet (skattefinansieret) på 273 mio. kr. ligger ligeledes over Byrådets målsætning om min. 200 mio. kr.

    

   Den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 12 mdr. vurderes som nævnt ovenfor at være på ca. 440 mio. kr. med udgangen af 2017. Også her er målsætningen på min. 200 mio. kr.

    

   ÆNDREDE PRIS- OG LØNSKØN

   Der gøres opmærksom på, at KL den 24. februar 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i det oprindelige budget for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønniveau.

    

   Det er således i denne sag indstillet, at budgetterne nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen - men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget, der er vist i budgetopfølgningen. Mindreudgiften i driftsbudgettet er indregnet med i alt 9,1 mio. kr.

    

   En specifikation på politikområdeniveau af de indstillede bevillinger kan ses i bilag nr. 4.

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. I bilag nr. 3 er en oversigt over ønskede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder hvor beløbene netto giver 0 kr. De respektive udvalg, som har beløb med på oversigten, har ligeledes indstillet disse til godkendelse.

   Der gøres opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har bemyndigelse til at godkende disse bevillinger imellem politikområder, hvor bundlinjen giver 0 kr.

    

   Herudover har udvalgene indstillet de øvrige bevillinger, på deres respektive områder, der er medtaget i denne sag til Byrådets godkendelse.

    

   Opsummering af bevillinger

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der medtaget en nedsættelse af rådighedsbeløbet (anlæg) i 2017 med 1,3 mio. kr. til projektet ”De 5 Hald’er” som følge af, at beløbet i stedet er foreslået indregnet i budgetforslaget for 2018.

    

   På Klima- og Miljøudvalget (forsyningsområdet) er rådighedsbeløb for 19 mio. kr. tilsvarende foreslået fjernet fra budget 2017 som følge af, at beløbet i stedet er foreslået indregnet i budgetforslaget for 2018. Der er tale om anlægsprojekter vedr. ”jordhotel” og ”ressourcespande”, som først gennemføres i 2018.

    

   Endvidere søger Klima- og Miljøudvalget om forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling til ”Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro” på 0,8 mio. kr. til dækning af merforbrug til projektet. Udgiften finansieres af mindreforbrug på 2 øvrige anlægsprojekter under forsyningsområdet (”maskiner mv.” samt ”modtagestation diverse”).

    

   Som tidligere nævnt er driftsbudgettet totalt set foreslået nedsat med 9,1 mio. kr. som følge af KL’s udmeldte lavere pris- og lønskøn imellem 2016 og 2017.

    

   En specifikation af de ansøgte bevillinger (ud over omplaceringer mellem politikområderne) kan ses i bilag nr. 4.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Budgetlægning 2018-2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Resume

   Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen 2018-2021.  

   På dagens møde drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget for egne områder:

   • udfordringer og reduktioner på driftsbudgettet
   • anlægsbudget herunder eventuelle anlægsønsker
   • arbejdet med Mål og Midler – fokusområder og effektmål.
  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at det foreløbige oplæg til udfordringer og reduktioner i driftsbudgettet for 2018-2021 drøftes, herunder at der tages stilling til, om budgetrammen skal forhøjes med udgifter til folketings-, europaparlaments- og kommunevalg i budgetperioden eller om udfordringen skal løses inden for den nuværende ramme,

    

   2. at der tages stilling til, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i budgetlægningen 2018-2021, og

    

   3. at udvidelse af anlægsbudgettet til De 5 Hald’er med 3 mio. kr. i 2018 drøftes, og at der tages stilling til eventuelle andre anlægsønsker til budgetlægningen 2018-2021.  

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at budgetrammen forhøjes med udgifter til folketings-, europaparlaments- og kommunevalg i budgetperioden,

    

   2. at fokusområder og effektmål for 2017 fastholdes i budgetlægningen 2018-2021, og suppleres med ”Inddrivelse af gæld til det offentlige” som nyt fokusområde, og

    

   3. at ønsket om udvidelse af anlægsbudgettet til De 5 Hald’er med 3 mio. kr. i 2018 undersøges nærmere og genoptages på næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Fælles MED Adm er på mødet den 28. april orienteret om status for budgetlægningen 2018-2021.

    

   Beskrivelse

   Spilleregler for driftsbudgettet

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af byrådet. Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget.

    

   Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for byrådet.

    

   Budgetprocessen

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for den overordnede tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en tidsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tidsplanen kan ses som bilag nr. 1.

    

   Budgetudfordringer og budgetreduktioner

   Som det fremgår af tidsplanen har direktionen i februar måned drøftet foreløbig oplæg til budgetudfordringer og mulige budgetreduktioner på udvalgets politikområder jf. bilag nr. 2.

    

   Direktionen har i samarbejde med forvaltningen iværksat en proces i forhold til opsamling på udfordringer og reduktioner og drøfter oplægget igen på møde senere i maj måned med henblik på, at udvalget på mødet i juni måned kan godkende driftsbudgettet.

    

   Som det fremgår af bilag n. 2, er en af udfordringerne i budgettet dækningen af udgifterne til de valg, som vi på forhånd kender, nemlig 4,1 mio. kr. til folketings- og europaparlamentsvalg i 2019 samt 2,3 mio. kr. til kommunevalg i 2021. I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 besluttede det daværende økonomiudvalg på mødet den 15. maj 2013 (sag nr. 5), at afvigelser i forhold til rammen på posten ”valg” fremover medfører tilsvarende korrektion af Økonomiudvalgets ramme på politikområdet ”politisk organisation”. Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om udgifterne til ovennævnte valg medfører forhøjelse af rammen eller skal løses inden for udvalgets nuværende ramme.

    

   Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder eventuelle effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.

    

   Det foreslås, at udvalget på dagens møde tager stilling til eventuelle nye politiske målsætninger og effektmål i 2018.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil forvaltningen indarbejde relevante politiske målsætninger og eventuelle effektmål i budgetbemærkningerne.

    

   Fokusområderne i 2017 er følgende:

    

   1) Politisk Organisation:

   - Markedsføring

    

   2) Administrativ Organisation: 

   - Den dobbelte Ambition

   - Indkøbs- og udbudspolitik

   - Nye forpligtende SKI indkøbsaftaler

   - Fælleskommunal indkøbsstrategi

   - Sagsbehandlingstider

   - Digital selvbetjening

    

   3) Facility Management

   - Bygningsvedligehold

   - Energibesparende foranstaltninger

   - Kontraktstyringsenheden

    

   Beskrivelserne af fokusområderne og effektmålene i 2017 fremgår af bilag nr. 3.

    

   Anlægsønsker

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:

    

   ·         Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

   Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.

    

   Udvalget har følgende anlægsbudget ifølge anlægsoversigten for 2018-2021:

   (1.000 kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   De 5 Hald’er

   2.109

   0

   0

   0

   I alt

   2.109

   0

   0

   0

    

   Der er opstået et ønske om yderligere bevilling i 2018 i størrelsesorden 3 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekt ud over ovennævnte 2,1 mio. kr. Ønsket om yderligere bevilling i 2018 er begrundet i, at de anlæg Viborg Kommune har tilkendegivet at ville finansiere (parkering og vejomlægning) forventes at blive dyrere end oprindeligt forudsat. Desuden forventes det, at der kan opstå følgeudgifter til f.eks. stiforløb og skiltning mv.

    

   Idet det er Økonomi- og Erhvervsudvalgets eneste projekt under skattefinansierede anlæg i budget 2018-2021, er det ikke muligt at finde finansiering i form af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter.

    

   På mødet drøftes det, om der er yderligere projekter, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen.

    

   Budgettet for Jordforsyningen, herunder Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel vedrørende køb og salg af jord, drøftes på udvalgets møde i juni måned.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Budgetlægning 2018-21
  • Resume

   Til budgetlægningen for budget 2018-21 er der udarbejdet et oplæg med reduktionsforslag for 18 mio. kr., som skal finansiere det budgetforlig, som Byrådet vedtog sidste år. Der lægges op til en drøftelse af, hvordan disse reduktionsforslag samt det fortsatte effektiviseringskrav på én procent i overslagsårene 2019-21, skal indgå i årets basisbudget. Desuden drøftes programindhold til Byrådets budgettemamøde den 19. juni 2017.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at det drøftes, om de beskrevne reduktionsforslag for i alt 18,2 mio. kr. i 2018, 19,5 mio. kr. i 2019 og 18,0 mio. kr. i 2020 og 2021 skal indarbejdes i udvalgenes rammer på nuværende tidspunkt,

    

   2. at det drøftes, om Byrådets effektiviseringsstrategi med årligt effektiviseringskrav på én procent skal indarbejdes i årets basisbudget, som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   3. at det drøftes, hvilke emner, der skal behandles på Byrådets budgettemamøde mandag den 19. juni 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at de beskrevne reduktionsforslag for i alt 18,2 mio. kr. i 2018, 19,5 mio. kr. i 2019 og 18,0 mio. kr. i 2020 og 2021 indarbejdes i udvalgenes rammer på nuværende tidspunkt, med undtagelse af forslag nr. 3: Færre teknisk servicedistrikter tværgående analyse vedr. samling af kommunale ejendomme, som erstattes af en tilsvarende besparelse på vintervedligeholdelse,

    

   2. at forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i august udarbejder alternative modeller for en fremtidig udmøntning af effektiviseringsstrategien, og

    

   3. at følgende emner behandles på Byrådets budgettemamøde mandag den 19. juni 2017:

    

   ·         Oplæg om aktuel økonomi herunder årets økonomiaftale

   ·         Politisk drøftelse af økonomiaftalens centrale temaer og udfordringerne i årets budgetlægning

   ·         Præsentation af udvalgenes budgetforslag for både drift og anlæg v/udvalgsformændene. Spørgsmål til udvalgenes budgetforslag i plenum.

   ·         Orientering om reduktionsforslag for 18 mio. kr. og tværgående effektiviseringsanalyser ”helhedsorienteret indsats for udsatte familier” og ”samling af kommunale ejendomme”

   ·         Oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budgetforslaget

   ·         Diverse temaer og analyser, herunder TULU, en foreløbig status for alternative modeller for en fremtidig udmøntning af effektiviseringsstrategien og orientering om hvordan der arbejdes med effektivisering, herunder velfærdsteknologien.

    

   Lone Langballe stemmer imod reduktionsforslag nr. 1: Flere flygtninge i arbejde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet bestilte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) et oplæg med reduktionsforslag for i alt 18 mio. kr., som skal finansiere det budgetforlig, som Byrådet indgik vedr. budget 2017-2020. I det vedtagne budget for 2017-20 ligger der yderligere reduktioner på én procent årligt, som er indarbejdet i de enkelte udvalgs rammer.

    

   Inddragelse og høring

   Hoved-MED har drøftet reduktionsforslagene på mødet den 3. maj 2017. Reduktionsforslagene har forinden været drøftet i relevante MED-udvalg. Udtalelse fra Hoved-MED, medarbejdersiden fremgår af bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse

   Reduktionsforslag for 18 mio. kr.

   På Byrådets møde den 25. januar 2017 (sag nr. 3) blev det vedtaget at annullere reduktionen på én procent af udvalgenes rammer i 2018. I stedet blev det vedtaget, at der skal udarbejdes reduktionsforslag for 18 mio. kr. til dagens møde i Økonomi-og Erhvervsudvalget. Reduktionsforslagene skal finansiere det budgetforlig, som Byrådet vedtog sidste år. Der skabes dermed ikke på forhånd et økonomisk råderum i 2018 for Byrådet forud for årets budgetforhandlinger.

    

   Der er udarbejdet ni reduktionsforslag med et samlet årligt potentiale på 18,2 mio. kr. i 2018, 19,5 mio. kr. i 2019 og 18,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Oversigt over forslagene og beskrivelser af de enkelte forslag kan ses som bilag nr. 2. Der lægges op til en drøftelse af, om forslagene skal indarbejdes i budgettet på nuværende tidspunkt, dvs. forud for Byrådets budgetforhandlinger. Forslagene kan anvendes til at neutralisere den besparelsespulje, som allerede ligger i budgettet som finansiering af sidste års budgetforlig.

    

   Blandt forslagene indgår to af de tre tværgående analyser, som Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte i forbindelse med sidste års budgetlægning og senest fik status på den 18. januar 2017 (sag nr. 4).

    

   Analysen ”Flere flygtninge i arbejde” giver en gevinst på 4 mio. kr. i 2018 og 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 og 2021. Potentialet er nu revurderet og nedsat, idet tilgangen af flygtninge i 2016 og den forventede tilgang i 2017 er mindre end først antaget.

    

   Analysen ”Samling af kommunale ejendomme” består af tre delanalyser, hvoraf delanalysen ”Færre tekniske servicedistrikter” indgår blandt reduktionsforslagene med en gevinst på 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019-21. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på mødet den 14. juni 2017 blive præsenteret for resultaterne af de to øvrige delanalyser vedr. centralt ejerskab af bygninger og salg af værdifulde bygninger. På samme møde præsenteres resultaterne af den tredje tværgående analyse ”Helhedsorienteret indsats for udsatte familier”.

    

   Reduktion af udvalgenes rammer i 2019-21

   I det seneste budget 2017-20 blev det i overensstemmelse med budgetforliget vedtaget at indarbejde årlige reduktioner på én procent af serviceudgifterne i rammerne på de enkelte udvalgsområder i overslagårene 2018, 2019 og 2020, svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt. Den ene halvdel (18 mio. kr. årligt) blev lagt i kassen som finansiering af det eksisterende budget, og den anden halvdel (18 mio. kr. årligt) blev budgetlagt som en pulje til Byrådets disposition. I de rammer, som Forvaltningen har udarbejdet, er budgettet yderligere reduceret med én procent i 2021, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Det følger den fremgangsmåde, der blev anvendt i sidste års basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 24. august 2016 (sag nr. 5).

    

   Der lægges op til en drøftelse af, om Byrådets effektiviseringsstrategi med årligt effektiviseringskrav på én procent skal indarbejdes i årets basisbudget, som beskrevet ovenfor.

    

   Program for Byrådets budgettemamøde mandag den 19. juni 2017 kl. 12-17

   Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter programindholdet til Byrådets budgettemamøde. Nedenfor ses oplæg til mulige emner:

   ·         Oplæg om aktuel økonomi herunder årets økonomiaftale

   ·         Politisk drøftelse af økonomiaftalens centrale temaer og udfordringerne i årets budgetlægning

   ·         Præsentation af udvalgenes budgetforslag for både drift og anlæg v/udvalgsformændene. Spørgsmål til udvalgenes budgetforslag i plenum.

   ·         Orientering om reduktionsforslag for 18 mio. kr. og tværgående effektiviseringsanalyser ”helhedsorienteret indsats for udsatte familier” og ”samling af kommunale ejendomme”

   ·         Oplæg fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budgetforslaget

   ·         Diverse temaer og analyser (fx TULU).

   Alternativer

   Som alternativ til at indarbejde reduktionsforslagene i udvalgenes rammer på nuværende tidspunkt, kan de indgå i den videre budgetlægning som et mulighedskatalog og afvente, at den økonomiske bundlinje for basisbudgettet kan beregnes i august på baggrund af årets økonomiaftale.

    

   Tidsperspektiv

   Basisbudgettet kan tilrettes, så evt. ændringer til budgetrammerne indgår i de budgetforslag, som de politiske udvalg behandler på møderne ultimo maj.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Orientering om virtuelle møder
  • Resume

   Et notat beskriver den hidtidige indsats og udvikling med hensyn til at øge brugen af virtuelle møder i organisationen.

    

   Udarbejdelse af en styreliste i forhold til KLK-rapporten anses ikke længere for fornøden.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at den såkaldte ”Styreliste jf. KLKs analyse af administration og ledelse” ikke længere udarbejdes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På baggrund af en analyse af administration og ledelse (KLK-rapporten) besluttede Byrådet den 15. juni 2016, sag nr. 3, at iværksætte øget brug af virtuelle møder og samtidig en fordeling af en besparelse på i alt 10 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i efterfølgende år. Endvidere besluttede Byrådet, at der laves et notat om den økonomiske virkning af fordelingen for institutionerne Søndre Skole, Klejtrup Skole, Bulderby og Liselund, og at der senere for de samme institutioner evalueres på indførelsen af virtuelle møder.

    

   Notat om de økonomiske virkninger blev udleveret til Byrådet i forbindelse med Byrådets temamøde om budget 2017 – 2020 den 22. juni 2016. Notatet fremgår af bilag nr. 2.

    

    

   Inddragelse og høring

   I forbindelse med udarbejdelse af det aktuelle notat har ledere fra de 4 udvalgte institutioner samt chefgrupperne på samtlige direktørområder været involveret.

    

   Strategisk Lederforum har den 20. april 2017 drøftet forslag til initiativer, der styrker anvendelsen af virtuelle møder. De vigtigste indgår i notatet.

    

   Beskrivelse

   Notatet beskriver den hidtidige indsats og udvikling med hensyn til at øge brugen af virtuelle møder i organisationen.

    

   Notatet beskriver en række indsatser og idéer til anvendelse af virtuelle møder og andre former for anvendelse af teknologien, bl.a. streaming af møder.

    

   Der er praktiske forhold og vaner, der skal ændres, før det bliver naturligt at anvende virtuelle møder. Der har derfor endnu ikke været så mange anvendelsesmuligheder for de 4 institutioner og som følge heraf heller ikke besparelser, der kan synliggøres.

    

   Forvaltningen forventer at følge op på implementeringen af virtuelle møder løbende og forelægge en status for udvalget primo 2018.

    

   Det kan endvidere konstateres, at udarbejdelse af den såkaldte ”Styreliste jf. KLKs analyse af administration og ledelse” – senest behandlet i udvalget den 18. januar 2017, sag nr. 5 – ikke længere er fornøden, idet der kun resterer evalueringen af virtuelle møder. Spørgsmål i relation til Børn og Unge – herunder antal skoleledere drøftes - fremover i forbindelse med gennemførelse af Byrådets beslutning af 22. februar 2017, sag nr. 3, vedr. ”Udfordringer for alle & uddannelse for flere”. Derfor indstilles, at styrelisten ikke længere udarbejdes.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ingen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ingen.

  • Bilag

 • 6 Ændring af skatteopkrævning for statsejede skovejendomme
  • Resume

   Alle offentlige ejendomme er som hovedregel fritaget for grundskyld, undtagen hvis de drives erhvervsmæssigt enten som skovdrift, produktion eller udleje. Man har tidligere anset statsskovene for at blive drevet erhvervsmæssigt. Advokatfirmaet Lett er i et notat (bilag nr. 1) kommet frem til, at skovejendommene i dag fortrinsvis bruges til rekreative formål og ikke til produktion af træ.  

   Beskatningen ændres derfor fra grundskyld til dækningsafgift af offentlige ejendomme, hvilket giver en merindtægt.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,  

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Naturstyrelsen Midtjylland og Kronjylland har fået tilsendt varslingsbrev, om at Viborg Kommune vil ændre beskatningen. De har fået 14 dages frist til at komme med indsigelser. Inden udløb af denne frist er der indkommet 2 indsigelser. Disse indsigelserne beskriver, at de er uenige i Viborg Kommunes vurdering af, at ejendommene ikke drives erhvervsmæssigt. Viborg Kommune har efterfølgende vurderet, at indsigelserne ikke har ændret Kommunens beslutning, og har fastholdt beslutningen om ændring af beskatningen.

    

   Beskrivelse

   Flere kommuner undersøger aktuelt den ejendomsskatteretlige behandling af statsskove. I den forbindelse har Viborg Kommune indgået aftale med Lett Advokatpartnerselskab om bistand til en nærmere vurdering af de konkrete forhold i Viborg Kommune.

    

   Lett Advokatpartnerselskabet har 22. februar 2017 fremsendt et juridisk notat og vurdering af den ejendomsskatteretlige behandling af statsskovene i Viborg Kommune og deri konkluderet, at statsskovene i Viborg Kommune retligt skal fritages for grundskyld jf. § 7 stk. 1 litra b.

    

   I stedet for skal beskatning retligt foretages efter regler om dækningsafgift for offentlige ejendomme. Beskatning efter reglerne for dækningsafgift indebærer tillige en beskatning af ejendomsværdien.

    

   Det afgørende i den forbindelse er, at det lægges til grund, at statsskovene i Viborg Kommune ikke drives erhvervsmæssigt i ejendomsskattelovens forstand. Ved vurderingen af, om statsskovene drives erhvervsmæssigt, er der blandt andet set på følgende:

    

   Driften af statsskovene - Overordnet er statsskovene omfattet af Naturstyrelsens driftsplanlægningsområder for både Midtjylland og Kronjylland. For begge driftsområder har Naturstyrelsen udarbejdet en overordnet driftsplan. Der er desuden udarbejdet driftsplaner for de enkelte skovområder. De enkelte områder i driftsplanlægningsområdet Midtjylland, der er omfattet af Viborg Kommune, er følgende: Mønsted Kalkgruber, Sjørup Skov, areal ved Rabis og en del af Alheden Skov. De enkelte områder i driftsplanlægningsområdet Kronjylland, der er omfattet af Viborg Kommune, er følgende: Viborg Plantage, Hald Hovedgård, Stanghede, Klostermarken, Hald Sø, Bisballe-Almind, Inderø Skov, Bruunshåb, Vindum Skov, Hjermind Skov og Busbjerg.

    

   Rentabilitet – Det fremgår af Naturstyrelsens årsrapport for 2015, der indeholder et sammendrag af driftsresultat for 2015 for statsvirksomheden, at driftsresultatet for område 380 - Midtjylland - udviser et samlet underskud på 11.963.210,00 kr., og at driftsresultatet for område 370 - Kronjylland – udviser et samlet underskud på 10.222.996,58 kr.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Viborg Kommune har ændret beskatningen med virkning fra 1. april 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   En ændring af beskatningen på 4 ejendomme vil give en merindtægt på ca. 2.400.000 kr. I 2017 vil beløbet være ca. 1.800.000 kr. Det drejer sig om følgende ejendomme:

   • Holstebrovej 261, 8800 Viborg
   • Aarestrupvej 174, 7470 Karup
   • Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg og
   • Ulstrupvej 9, 8850 Bjerringbro.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hovedreglen er, at offentlige ejendomme - herunder statsskove - er fritaget for grundskyld. Bestemmelsen indeholder dog en undtagelse, da ”ejendomme - der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt til landbrug, havebrug, skovdrift eller udleje eller som henligger ubenyttede” - ikke er fritaget for grundskyld.

    

   For ejendomme der er fritaget for grundskyld efter ejendomsbeskatningslovens § 7 stk. 1 litra b, skal kommunen – hvis kommunalbestyrelsen har besluttet generelt at pålægge offentlige ejendomme dækningsafgift – i stedet opkræve dækningsafgift af grundværdien og af forskelsværdien (forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien), som bidrag til de udgifter sådanne ejendomme medfører for kommunen jf. ejendomsbeskatningslovens § 23. Dækningsafgiften af grundværdien opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen, dog højest 15 promille, mens dækningsafgiften af forskelsværdien opkræves med op til 8,75 promille.

    

   Sondringen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssigt aktivitet i forbindelse med fritagelse for grundskyld blev indført i 1958 og er nærmere beskrevet i cirkulære nr. 80 af 31. marts 1962, hvoraf det fremgår, at aktiviteten anses for erhvervsmæssigt, såfremt ejeren tilsigter opnået et overskud.

   Aktivitet skal således som udgangspunkt give overskud på den primære drift, give en rimelig forrentning af den investerede kapital samt give en rimelig driftsherreløn, hvis indehaveren bidrager med en arbejdsindsats i virksomheden.

    

   Det juridiske notat, som er udarbejdet af Advokatfirmet Lett, indeholder tillige en nærmere gennemgang af de senere års lovgivning på området, hvoraf det fremgår, at driften af statsskove skal varetages med udgangspunkt i en række andre hensyn end traditionelle produktionshensyn, altså ikke erhvervsmæssigt. Det fremgår således direkte af loven, at det skal tilstræbes at bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed og sikre at hensynet til landskab, naturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses.

    

   Der har netop været et lovforslag i høring, hvor det foreslås, at man ikke fremover kan opkræve dækningsafgift af offentlige skovejendomme. Hvis lovforslaget godkendes, forventes det at træde i kraft pr. 1. januar 2018.

  • Bilag

 • 7 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Mødelisten blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 8 Program for informationsmøder for kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017
  • Resume

   I sagen præsenteres et forslag til program for introduktionsmøder for kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at forslag til program for informationsmøder for byrådskandidater godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017 (sag nr. 9) bl.a, ”at der afholdes informationsmøder for byrådskandidater på rådhuset efter samme koncept som i 2013, dvs. delt over 2 aftener”.

    

   Det fremgik af sagsfremstillingen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på et senere møde vil blive præsenteret for et forslag til program.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I lighed med i 2013, er formålet med informationsmøderne, at give kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017 et overordnet indblik i den geografiske enhed Viborg Kommune, Kommunens politiske og administrative organisation, økonomi, samt opgaver, udviklingstendenser og udfordringer for de enkelte serviceområder.

    

   Efter høring blandt partierne, er datoerne for møderne fastsat til den 12. og 19. september, begge dage kl. 19-21 i Multisalen.

    

   Der er udsendt særskilt kalenderinvitation til begge dage til de nuværende byrådsmedlemmer.

    

   Partier og lister, der ikke er repræsenteret i det nuværende byråd, men som forventes at opstille (bl.a. på baggrund af oplysninger i pressen), er orienteret om datoerne via mail.

    

   Forvaltningens forslag til program fremgår af bilag nr. 1. Programmet er disponeret som programmet for de informationsmøder, som blev afholdt i forbindelse med kommunalvalget i 2013.

    

   På et senere tidspunkt vil der blive udsendt information om tilmelding til møderne sammen med det endelige program.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Informationsmøder for byrådskandidater afholdes den 12. september og den 19. september.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 It-udstyr til byrådsmedlemmerne pr. 1. januar 2018
  • Resume

   I forbindelse med valg af nyt byråd skal der tages stilling til it-udstyr til det nye byråd samt udskiftning af it-udstyr hos de genvalgte og aflevering af it-udstyr hos afgåede byrådsmedlemmer. Forvaltningen har udarbejdet tre forslag til it-platform, der stilles til rådighed for byrådsmedlemmerne efter 1. januar 2018. Det forslag, der vælges, vil være gældende for alle byrådsmedlemmerne.

    

   Der skal derudover tages stilling til it-løsning til håndtering af politiske dagsordener (First Agenda).

    

   Endvidere foreslås det, at der ydes et tilskud til byrådsmedlemmerne for brug af egen internetforbindelse.

    

   Det foreslås desuden, at byrådsmedlemmerne enten kan få et SIM-kort med et Viborg Kommune-nummer udleveret eller modtage et månedligt tilskud ved anvendelse af eget SIM-kort.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget godkender,

    

   1. at First Agenda, på baggrund af indstillingen fra Byrådets IT-erfagruppe, vælges som ny digital løsning til håndtering af politiske dagsordener samt dagsordener til råd og nævn m.fl.,

    

   2. at der efter byrådsvalget udpeges en it-erfagruppe på tre medlemmer,

    

   3. at byrådsmedlemmer, som udtræder at byrådet, tilbydes at købe printer samt mobiltelefon til den nedskrevne værdi,

    

   4. at der ydes et månedligt tilskud på 300 kr. pr. byrådsmedlem for brug af egen internetforbindelse og

    

   5. at byrådsmedlemmerne enten kan få et SIM-kort med et Viborg Kommune-nummer udleveret eller modtage et månedligt tilskud på 115 kr. ved anvendelse af eget SIM-kort.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget beslutter,   

    

   6. at der ud over en iPhone og en printer stilles en iPad Pro 12,9” med tastatur og tilbehør til rådighed for alle byrådsmedlemmer (mulighed 1), eller

    

   7. at der ud over en iPhone og en printer stilles en bærbar Windows-pc samt en iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør til rådighed for alle byrådsmedlemmer (mulighed 2), eller

    

   8. at der ud over en iPhone og en printer stilles en Apple Macbook Pro 13” samt en iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør til rådighed for alle byrådsmedlemmer (mulighed 3).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   1. at First Agenda, på baggrund af indstillingen fra Byrådets IT-erfagruppe, vælges som ny digital løsning til håndtering af politiske dagsordener samt dagsordener til råd og nævn m.fl.,

    

   2. at der efter byrådsvalget udpeges en it-erfagruppe på tre medlemmer,

    

   3. at byrådsmedlemmer, som udtræder at byrådet, tilbydes at købe printer samt mobiltelefon til den nedskrevne værdi,

    

   4. at der ydes et månedligt tilskud på 300 kr. pr. byrådsmedlem for brug af egen internetforbindelse,

    

   5. at byrådsmedlemmerne enten kan få et SIM-kort med et Viborg Kommune-nummer udleveret eller modtage et månedligt tilskud på 115 kr. ved anvendelse af eget SIM-kort, og

    

   6. at de enkelte byrådsmedlemmer kan vælge mellem følgende muligheder:

   ·         Udover en iPhone og en printer stilles en iPad Pro 12,9” med tastatur og tilbehør til rådighed (mulighed 1), eller

   ·         Udover en iPhone og en printer stilles en bærbar Windows-pc samt en iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør til rådighed (mulighed 2).

  • Sagsfremstilling

   Historik

   En lignende sag blev behandlet i Økonomiudvalget den 13. november 2013 (sag nr. 4).

    

   Inddragelse og høring

   Byrådets it-erfagruppe har deltaget i drøftelserne om fremtidig it-platform til byrådsmedlemmerne.

    

   Beskrivelse

   I forbindelse med valg af nyt byråd for perioden 2018 – 2021 har IT i samarbejde med Byrådets it-erfagruppe drøftet valg af it-platform til byrådsmedlemmerne. I begrebet it-platform indgår it- og kommunikationsudstyr, it-løsning til håndtering af politiske dagsordener samt øvrig software.

    

   I analysen af it-løsning til politiske dagsordener har Forvaltningen også gennemgået erfaringer fra de seneste to byrådsperioder. Målet er at sikre byrådsgruppen en nem og fuld digitalisering af sagsbehandlingen som byrådsmedlem. Som det også fremgår af bilag nr. 1 foreslår forvaltningen, at First Agenda fra 1. januar 2018 anvendes som it-løsning til dagsordener til byrådsmedlemmer m.fl.

    

   Nuværende byrådsgruppe er udstyret med pc, iPad, iPhone og printer. Det var den forrige it-erfagruppe, der besluttede at supplere tablet pc med en bærbar pc, da gruppen var i tvivl, om en tablet-pc alene ville kunne dække behovet for en hurtig sagsbehandling for byrådsmedlemmerne i forhold til nuværende it-løsning til dagsordner.

    

   Iphone og printer indgår i alle tre løsningsforslag nedenfor. Variationen består i valget mellem antal enheder, hvor iPad i forskellige størrelser indgår i alle tre muligheder og evt. suppleres af Windows pc eller Macbook Pro.

    

   IT henleder opmærksomheden på, at en Macbooks styresystem er væsentlig anderledes at betjene end det Windows-styresystem, som byrådsmedlemmerne har kendskab til i dag. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en del undervisning og ekstra support at betjene en Macbook. Det er samtidigt ikke en platform, som i forvejen anvendes i Viborg Kommune. Derfor kunne en alternativ løsning være en Windows-pc suppleret med en iPad Air (valgmulighed 2).

    

   Det forslag, der vælges, vil være gældende for alle byrådsmedlemmerne.

    

   Mulighed1)

   Tablet og/eller pc

   Årlige udgift

   Økonomi 3)

   1

   ·         iPad Pro 12,9” med tastatur og tilbehør

    

   673.000 kr.

    

   (Budget 713.000 kr.)

   Kan holdes inden for nuværende budget.

   2

   ·         Windows bærbar pc

   ·         iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør

   782.000 kr.

    

   (Budget 713.000 kr.)

   Overskrider budgettet med 69.000 kr. pr. år

   3

   ·         Apple Macbook Pro 13” 2)

   ·         iPad Air 9,7” med tastatur og tilbehør

   916.000 kr

    

   (Budget 713.000 kr.)

   Overskrider budgettet med 203.000 kr. pr. år.

   1) Ved mulighed 2 og 3 som omfatter en ekstra enhed, er iPad’en nedgraderet fra den store 12,9” til de almindelig små på 9,7”, da den her fungerer som supplement og ikke som hovedenhed.

   2) Et valg af Macbook vil betyde en ekstra indsats/udgift til support, da det afviger væsentligt fra den viden og support It-afdelingen yder til resten af organisationen.

   3) I beregningen er forudsætningen, at 1/3 af byrådsmedlemmerne anvender SIM kort fra Viborg Kommune og internet fra Viborg Kommue, hvorimod resten, 2/3, vælger at anvende eget SIM kort og egen internet, begge med månedlig tilskud.

    

   IPads, evt. pc/Macbook og printer forudsættes at holde i hele byrådsperioden. Der er dog indregnet enkelte udskiftninger og reparationer pga. slitage/defekt. Mobiltelefonen vurderes dog at have en afskrivningstid på to år.

    

   Til forskel fra nuværende byrådsperiode er der i ovenstående ikke indregnet udgifter til fast internetforbindelse i hjemmet, da det efterhånden er blevet normal installation i de fleste hjem. Ipad og iPhone er udstyret med mobilt bredbånd. Evt. Windows-pc eller Macbook Pro suppleres tillige med mobilt bredbånd.

    

   Alternativer

   Ingen.

    

   Tidsperspektiv

   Af hensyn til rettidig bestilling, levering og klargøring af udstyr samt planlægning og gennemførelse af nødvendig oplæring inden 1. januar 2018 bør der træffes beslutning i sagen ikke senere end maj-juni 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 10 Behandling af medarbejderforslag - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler løbende indkomne medarbejderforslag, der vedrører udvalgets område.

    

   I nærværende sag skal der træffes beslutning om den videre håndtering af 2 medarbejderforslag.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om de to medarbejderforslag giver anledning til, at der skal udarbejdes separate sagsfremstillinger til behandling i udvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at de indkomne forslag ikke giver anledning til, at der udarbejdes separate sager til behandling i udvalget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. juni 2016 (sag nr. 9) en proces- og aktivitetsplan vedrørende oprettelse af en fælles opsamling af forslag fra medarbejderne og anmodning til MED-systemet om en udredning omhandlende barrierer for effektivt arbejde og øget tilfredshed i arbejdet.

    

   Som et element i planen indgik etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   Ordningen blev evalueret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 (sag nr. 16), hvor det blev besluttet, at forslagspostkassen videreføres.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Proceduren omkring behandling af modtagne medarbejderforslag er fastlagt til følgende:

    

   ·         De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling. 

   ·         Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

   ·         Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.


   Af bilag nr. 1 fremgår således to medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

    

   Ud fra oversigten i bilag nr. 1 beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Byrådets repræsentation i råd, nævn og bestyrelser mv. (konstituering)
  • Resume

   Byrådet samt i mindre omfang de stående udvalg har foretaget udpegning af repræsentanter for Viborg Kommune til en lang række råd, nævn, bestyrelser mv. Da der senest i oktober 2006 har været foretaget en principiel drøftelse af Viborg Kommunes repræsentation i de pågældende organer lægges der op til en drøftelse af, om man fortsat ønsker at have repræsentation i samme omfang som nu. Samtidigt lægges der op til, at fremtidige udpegninger i alle tilfælde skal foretages af Byrådet – og ikke af de stående udvalg.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget foretager en drøftelse af, om man eventuelt ønsker at reducere nogle af de ”kan”-organer, Byrådet i forbindelse med den kommende konstituering skal foretage udpegning til, og i bekræftende fald foretager en nærmere indstilling til Byrådet om forslag til ændringer.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   2. at fremtidige udpegninger af Viborg Kommunes repræsentanter i råd, nævn, bestyrelser mv. med virkning fra den kommende byrådsperiode i alle tilfælde foretages direkte af Byrådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Sagen blev drøftet og genoptages på et senere møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med etableringen og organiseringen af den nye Viborg Kommune behandlede Sammenlægningsudvalget den 6. november 2006 (sag nr. 221) en sag om, i hvilke organer Kommunen fremover skulle være repræsenteret. Beslutningen på dette møde har efterfølgende dannet udgangspunkt for de udpegninger, som Byrådet har foretaget i forbindelse med de konstituerende møder i december måned 2009 og 2013.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet er ifølge lovgivningen forpligtet til at udpege eller indstille medlemmer til en række forskellige organer (råd, nævn, bestyrelser mv.). Herudover har Viborg Byråd af forskellige årsager været repræsenteret i en række yderligere organer. Senest er hovedparten af udpegningerne foretaget i forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (hele dagsordenen).

    

   Oversigten (bilag nr. 1) indeholder en fortegnelse over de organer, hvor Byrådet har foretaget udpegning af repræsentanter. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i de udpegninger, som blev foretaget af Byrådet på det konstituerende møde den 11. december 2013, men der er samtidigt indarbejdet efterfølgende ændringer, herunder oprettelse eller nedlæggelse af organer.

    

   Det bemærkes, at der alene er medtaget mere formaliserede organer (nedsat i henhold til lov, vedtægt eller tilsvarende grundlag), mens mere uformelle dialogfora mv. ikke er medtaget.

    

   I oversigten er ved afkrydsning markeret, om der er tale om et organ, som Byrådet i henhold til lovgivningen skal foretage udpegning eller indstilling til, eller om der er tale om et organ, hvor Byrådet kan foretage udpegning i den forstand, at den kommunale repræsentation beror på frivillighed, men hvor man politisk hidtil har vurderet at kommunal repræsentation har været hensigtsmæssig.

    

   For overskuelighedens skyld er de stående udvalg medtaget som organer, hvortil Byrådet ”skal”, foretage udpegning til, da der i henhold til styrelsesloven skal nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, og da udvalgsstrukturen er fastsat i den gældende styrelsesvedtægt.

    

   Udover udpegningerne foretaget direkte af Byrådet har de stående udvalg i indeværende byrådsperiode i nogle tilfælde foretaget udpegninger til nogle organer. Som eksempler på sådanne udpegninger kan nævnes, at Klima- og Miljøudvalget har foretaget udpegning af medlemmer til Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, Social- og Arbejdsudvalget har udpeget til bestyrelserne for Den selvejende institution Fynbohus og Viborg Krisecenter, og Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget udpegning til bestyrelsen for Borgerhuset Stationen.

    

   I forhold til byrådsmedlemmer som vederlagsmæssigt har valgt ordningen, hvor de modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af hverv på vegne af Viborg Kommune er det en forudsætning, at udpegningen er foretaget direkte af Byrådet – og ikke af et stående udvalg.

    

   I forbindelse med byrådsmedlemmers udtræden af Byrådet eller omkonstitueringer i Byrådet i øvrigt vil der endvidere være administrative fordele forbundet med, at udpegningerne koordineres et sted, og således at alle udpegninger foretages centralt af Byrådet.

    

   Af de nævnte årsager vil det at være mest hensigtsmæssigt, såfremt udpegninger af medlemmer til råd, nævn og bestyrelser mv. fremover alene foretages af Byrådet.

    

   Det bemærkes, at såfremt det vedtages, at Viborg Kommunes fremtidige udpegninger i alle tilfælde skal ske direkte af Byrådet, vil dette indebære, at nogle organer vil skulle ændre deres vedtægter i det omfang disse nu angiver, at udpegningen skal foretages af et stående udvalg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Oprettelse af §17 stk. 4 udvalg om infrastruktur
  • Resume

   Borgmesteren foreslår, at Byrådet opretter et infrastrukturudvalg, der skal bidrage til at sikre, at flest mulige statslige investeringer i infrastruktur tilføres prioriterede projekter i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Byrådet opretter et §17 stk. 4-udvalg: Infrastrukturudvalget, og

    

   2. at Byrådet udpeger medlemmer til udvalget

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Sagen genoptages på næste møde.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Det forventes, at der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde foreligger et konkret forslag til udpegning af medlemmer til Infrastrukturudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-04-2017

   Sagen genoptages på Økonomi- og Erhvervsudvalgets næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ønsket om bedre infrastruktur til og fra Viborg er et højt prioriteret indsatsområde for Viborg Kommune, og emnet indgår da også som en central del af handlingsplanen for Viborg Kommunes Erhvervsstrategi 2020. Det fremgår heraf, at Viborg Kommune sammen med VIBORGegnens Erhvervsråd og andre relevante aktører skal intensivere indsatsen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg.

    

   På denne baggrund foreslår Borgmesteren, at der oprettes et §17 stk. 4-udvalg ’Infrastrukturudvalget’, der udover Borgmester og 2 byrådsmedlemmer sammensættes med 4 øvrige medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet. Et kommissorium for Infrastrukturudvalget kan ses som bilag nr. 1.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet
  • Bilag

 • 13 Ordinær generalforsamling 2017 i Energi Viborg A/S
  • Resume

   Energi Viborg A/S har sendt deres årsrapport med revisionspåtegning til Viborg Kommunes godkendelse.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Energi Viborg A/S har den 2. maj 2017 indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 18. maj 2017, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Industrivej 15, 8800 Viborg med følgende dagsorden:

    

   1. Valg af dirigent

   2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

   3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

   4. Eventuelt

    

   Der er ultimo januar sendt en mødeinvitation til byrådsmedlemmernes kalender til at deltage i generalforsamlingen. Af hensyn til arrangementet skal byrådsmedlemmerne senest torsdag den 11. maj 2017 acceptere/afslå mødeinvitationen.

    

   Det kan oplyses, at Økonomi ingen bemærkninger har til Årsrapport 2016 for Energi Viborg A/S.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 14 Viborg Sport & Event, udbud m.v. (bevillingssag)
  • Resume

   Sagen vedrører godkendelse af udbudsmateriale vedr. projekt ”Viborg Sport & Event”, således at projektet kan sendes i udbud i perioden frem til ultimo 2017.

    

   Sideløbende kører proces med forslag til ny lokalplan for området ved Tingvej i Viborg.

    

   I sagen foreslås, at der frigives anlægsmidler til denne fase af projektet.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at det godkendes, at projektet ”Viborg Sport & Event” sendes i udbud, således som projektet er beskrevet i sagen incl. det i sagen anførte anlægsbudget for projektet,

    

   2. at det godkendes, at den som bilag til sagen (model 2) skitserede vejløsning realiseres i forbindelse med projektet,

    

   3. at projektet udbydes som totalentrepriseprojekt,

   4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.100.000 kr. til kontoen ” Tingpladsen, Viborg Sport og Events” med rådighedsbeløb i 2017, og

   5. at udgiften på 5.100.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingen i lukket sag ”Salg af del af Tinghallens grundareal – Banko-hallen og del af parkeringsplads til hotel” indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet behandlede sidst sagen på sit møde 21. december 2016, sag nr. 7. På dette møde behandlede Byrådet løsningsmodeller for projektet ”Viborg Sport & Event” inkl. forslag til vejløsninger ved Tingvej m.v.

    

   Byrådet besluttede, at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for ”Viborg Sport & Event”.

    

   Byrådet besluttede endvidere, at der med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde i januar 2017 udarbejdes forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende bankocenter er placeret og at Bankocentrets bestyrelse orienteres om beslutningen.

    

   Med baggrund heri behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 8. februar 2017 (sag nr. 6), forslag om igangsætning af planlægning for et centerområde ved Tingvej i Viborg, hvor udvalget besluttede, at planlægning og fordebat igangsættes, og at de i sagen beskrevne principper for planlægningen indgår som tilkendegivelser i udbudsmaterialet for byggegrund til hotel, og at der afholdes borgermøde om planlægning og projekt ”Viborg Sport & Event” 9. marts 2017.

    

   På samme møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2017, (sag nr. 7) behandlede udvalget forslag om udbud af grund ved Tinghallen og godkendelse af endelig tidsplan for Viborg Sport & Event, og udvalget godkendte, at grund til hotel udbydes på de beskrevne vilkår og at den overordnede tidsplan for projekt ”Viborg Sport & Event” godkendes.

    

   Sag vedr. udbud af grundareal til hotel behandles som særskilt sag på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag.

    

   Inddragelse og høring

   Projektet indebærer, at der gennemføres proces med forslag til ny lokalplanlægning for centerområde ved Tingvej i Viborg. Der er i den sammenhæng afholdt borgermøde herom 9. marts 2017 med efterfølgende høringsperiode. I denne høringsperiode var der ikke bemærkninger til projektet. I forbindelse med den efterfølgende del af lokalplanlægningen indgår periode med offentlig høring i henhold til lovgivning og regler på dette område.

    

   Herudover er de involverede parter inddraget løbende i processen og i den forbindelse  bemærkes, at forvaltningen fortsat er i dialog med ejeren af biografcentret Fotorama om projektet.

    

   Beskrivelse

   Beskrivelse af projektet

   Projektet er tidligere beskrevet i sager til Byrådet og der er ikke indarbejdet større ændringer i forhold til de skitser, der var vedlagt til Byrådets behandling af sagen den 21. december 2016.

    

   Det bemærkes dog, at der er indarbejdet mindre ændringer omkring Paletten og foyer i forhold til samspillet med biografcentret Fotorama.

    

   Projektet består således at følgende hovedelementer:

   • Ny store sal med ny balkon (nuværende sal i Tinghallen) med kapacitet på ca. 3.675 stående gæster og ca. 2.100 siddende gæster
   • Ny lille sal/Paletten med kapacitet på 470 stående gæster
   • Foyer inkl. åben lounge og loungelokaler.
   • Gangbro til Stadioncentret
   • Backstage, administration m.v.

    

   Samlet er der tale om 7.339 m2, hvoraf 5.310 m2 er ombygning og 2.029 m2 er nybyggeri.

    

   Der etableres en ny store sal og i den forbindelse gennemføres en generel opgradering af de noget slidte lounge-, møde- og fællesfaciliteter og i forbindelse med denne del af projektet planlægges udvidelse af kapaciteten i salen ved etablering af en ny balkon. Den samlede kapacitet i store sal vil herefter være ca. 3.700 gæster og dermed skabes et kraftigt forbedret forretningsgrundlag for Tinghallen.

    

   Den nye lille sal/Paletten etableres med en kapacitet på ca. 470 gæster. Salen vil kunne huse spillestedet Palettens aktiviteter i en større og mere tidssvarende ramme end hidtil og vil samtidig sammen med den nye store sal og de forbedrede faciliteter i hele komplekset, indebære meget bedre og fleksible muligheder for små og store arrangementer.

    

   Foyeren om- og udbygges, og der sker en sammenbygning via en gangbro til Viborg Lounge og Stadioncentret og en sammenbygning med et nyt hotel. Dermed skabes en helhed omkring foyerområdet, som kan understøtte de mange forskellige aktiviteter og arrangementer, der kan afvikles i centrets mange haller, sale og lokaler.

    

   Endelig renoveres Viborg Lounge, så lokalerne kan fremstå tidssvarende. Viborg Kommune er ikke involveret i denne del af projektet.

    

   Bilag med skitsering af projektet vedlægges sagen som bilag.

    

   Beskrivelse af vejløsning set i forhold til det samlede projekt

   I tidligere drøftelser har afklaring af, om der kommer et hotel i området ved Tingvej været helt afgørende for valg af vejløsning og med afklaringen af, at der nu er tilbud om køb af grund til hotel på de af kommunen opstillede vilkår, vælges den skitserede vejløsning, hvor der fortsat er trafik på Tingvej.

    

   Modellen indebærer, at Tingvej forlægges forbi Tinghallen, Tingvej-forlægningen vil betjene de samme trafikantgrupper som i dag. Det betyder også, at busstoppestederne langs Tingvej forbliver uændret. Forlægningen vil medføre sænkning af hastigheden til 30 km/t forbi Tinghallen.

    

   Tingvejens forlægning vil medføre tilpasning af p-arealer og adgangsforhold til/fra p-arealerne vest for Tingvej til det nye vejforløb.

    

   Løsningen er skitseret i bilag nr. 2.

    

   Beskrivelse af hotelløsning set i forhold til det samlede projekt

   Der foreligger tilbud om køb af grund til etablering af hotel på Tingvej på de af kommunen opstillede vilkår. Det er her forudsat, at hotellet realiseres på markeds- og erhvervsmæssige vilkår i privat regi. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om grundsalg som særskilt sag.

    

   Forslag til valg af udbudsform

   Det foreslås, at projektet udbydes i totalentreprise som en omvendt licitation, således at der skabes det bedst mulige grundlag for, at byggesummen kan overholdes. Samtidig åbnes mulighed for, at de bydende totalentreprenører kan komme med alternative bud. Baggrunden for dette forslag er, at der er tale om et kompliceret om- og nybygningsprojekt, hvor projekt- og budgetstyring er meget vanskelig og den foreslåede model indebærer, at man tidligt i forløbet får afklaret tekniske og økonomiske problemstillinger. Bygherrerådgiver anbefaler derfor klart, at disse forhold bedst håndteres i et totalentrepriseudbud, som en omvendt licitation, hvor der er få aktører i samspillet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. I forlængelse af det overordnede udbud som totalentreprise arbejdes med en model, hvor dele af projektet udbydes i mindre fagentrepriser, hvor også lokale håndværkere kan medvirke.

    

   Det bemærkes, at forslaget forudsætter dispensation fra Viborg Kommunes interne bestemmelser i Indkøbs- og Udbudspolitikken, idet der her er anført, at projekter udbydes i fagentreprise og det forudsættes, at Byrådet godkender en sådan dispensation, således at projektet udbydes i totalentreprise.

    

   Der vil i forbindelse med udbuddet blive stillet krav om, at entreprenørerne anvender lærlinge jf. Indkøbs- og Udbudspolitikken.

    

   Aftale med bygherrerådgiver

   Det foreslås, at projektet gennemføres med KPF Arkitekter som bygherrerådgiver. KPF Arkitekter har været rådgiver på forundersøgelser på projektet og har også udarbejdet udbudsmaterialet til sagen sammen med aktørerne i projektet. Denne del af projektet afsluttes med færdiggørelse af udbudsmaterialet.

    

   I forhold til at sikre kontinuitet og sammenhæng i projektet foreslås derfor, at der indgås ny aftale med KPF Arkitekter om bygherrerådgivning i forbindelse med udbudsfase og udførelsesfasen.

    

   Det bemærkes, at det er vurderet, at en aftale ikke er i overensstemmelse med retningslinjer for udbud m.v. i Viborg Kommune, men det vurderes samtidig, at det ud fra en samlet vurdering, er den bedste løsning af indgå aftale om bygherrerådgivning med KPF Arkitekter.

    

   Andre forhold

   Afslutningsvis bemærkes, at der i materialet er beskrevet organisation m.v. for projektet, og at der i oplægget er fuld overensstemmelse med tidligere beslutninger om projektets organisering, såvel politisk som administrativt.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Den overordnede tidsplan for projektet ser således ud:

    

   Maj 2017:

   Byrådet behandler forslag til udbudsmateriale og udbudsfase igangsættes.

   Byrådet tager stilling til tilbud om køb af grund til hotelprojekt på Tingvej

   August til dec. 2017:

   Udbudsfase og afklaringsfase. Sagen til politisk behandling og godkendelse i december 2017

   December 2017:

   Byrådet behandler forslag til lokalplan for centerområde ved Tingvej

   Januar 2018:

   Projektering opstartes

   Maj 2018:

   Udførelsesfase opstartes

   Marts 2020:

   Aflevering af byggeri

    

   Hotelprojektet er forudsat realiseret sideløbende.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anlægsbudget for det samlede projekt:

    

   Anlægsbudget for projektet

   Budget i 1000 kr.

   Totalentreprise

   55.758

   Afsat til uforudsete udgifter, vinterforanstaltninger m.v.

   4.100

   Bygherreleverancer (tribune, barer, inventar, AV, udstyr m.v.)

   12.011

   Vejomlægning

   3.300

   Logistik/sammenbygning ved lounge

   1.510

   Omkostninger m.v.

   2.280

   Bygherrerådgivning, forundersøgelser mv.

   4.800

   Andre bygherreudgifter

   5.600

   Samlede anlægsudgifter

   89.359

    

    

   Kommunal nettoanlægsinvestering   

   79.459

   Indsamles via fonde m.v.

   9.900

   Samlet anlægsinvestering

   89.359

    

   Særlige optioner, som først igangsættes, når det samlede beløb til hovedprojektet er tilvejebragt

   Budget i 1000 kr.

   Tinghallen, loungeområdet på 1. sal

   1.500

   Ny balkon i store sal i Tinghallen

   5.286

   Snitflade til hotel

   1.850

   Samlet

   8.636

    

   På kommunens investeringsoversigt for perioden 2017 – 2020 er i alt afsat rådighedsbeløb på 69.034.000 kr. og 10.425.000 kr., i alt 79.459.000 kr. 

    

   Det foreslås, at det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 5.100.000 kr. frigives til finansiering af de igangsatte faser af projektet, jf. beskrivelse af tidsplan i sagen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Det bemærkes, at arbejdet med lokalplanlægning, som muliggør projektet, allerede er igangsat og i henhold til den gældende tidsplan foreligger forslag til lokalplan til godkendelse i Byrådet ultimo 2017.

    

   I forlængelse af udbuddet skal der forhandles driftsaftaler med Tinghallen a/s m.fl. og det foreslås, at sagen sendes til Tilsynet til vurdering, når forslag til driftsaftaler foreligger.

  • Bilag

 • 15 Forlængelse af samarbejdsaftale mellem DBU og Viborg Kommune
  • Resume

   Viborg Kommune har haft en samarbejdsaftale med DBU om afvikling af dame A landskampe. Aftalen er nu udløbet, og der udarbejdes forslag til ny aftale som forelægges til politisk stillingtagen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at aftalen godkendes for perioden 2017 – 2021,

    

   2. at der afsættes en økonomisk ramme på 600.000 kr. årligt, og

    

   3. at udgiften finansieres af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   DBU og Viborg Kommune har haft en 1-årig samarbejdsaftale om afvikling af 4 landskampe i kvindefodbold. Aftalen blev godkendt af byrådet den 23. september 2015 (sag nr. 4). Aftalen er nu udløbet. Der arbejdes med ny aftale.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Samarbejdet mellem DBU og Viborg Kommune har på alle måder været tilfredsstillende ønsker begge parter af forlænge det og der er derfor udarbejdet et forslag til ny aftale for perioden 2017 – 2021 (bilag nr. 1).

    

   Udkastet er baseret på den tidligere aftale, hvor hovedfokus er på kvindelandsholdet og pige-/kvindefodbold generelt. DBU forpligter sig bl.a. til:

   -          Afvikling af samtlige kvinde A-kvalifikations- og play-off kampe i Viborg, incl en lang række sideaktiviteter både før og på selve kampdagen samt DBUs nationale markedsføring og dækning, herunder TV. Træningskampe kan derimod afvikles rundt i hele landet.

   -          Afvikling af UEFA Qualifying-turnering for U17- eller U19-landsholdet. Dette giver ikke samme profilering som A-landsholdet, men til gengæld et meget stort antal overnatninger, idet holdene bor i Viborg Kommune gennem hele turneringen. Herudover stor sportslig værdi for det lokale talentarbejde.

   -          At indgå i udvikling af en helt ny pigefodbold-event, som placeres umiddelbart før eller efter Generation Handball og udnytter det samme tekniske setup på Tingvej og i Stadionområdet. Landsholdet er tiltænkt en aktiv rolle i en sådan ny event i Viborg Kommune.

   -          At arbejde for tiltrækning af en international kvindefodboldkonference til Danmark, med Viborg som værtsby. Optimalt først når Tinghallen m.m. er ombygget.

    

   Herudover får Viborg Kommune tilladelse til at betegne Energi Viborg Arena som ’Nationalstadion for Kvindelandsholdet’, ligesom DBU forpligter sig til i samarbejde med Viborg Kommune at løfte VIP-program og især VIP-deltagerkreds til et mere nationalt niveau.

    

   DBU stiller ovennævnte til rådighed for Viborg Kommune uden betaling til DBU.
   Viborg Kommune skal til gengæld levere

   -          Fuldt stadion-set-up på Energi Viborg Arena, dvs. udlån af stadionfaciliteter, betaling for forbrugsafgifter, nødvendig bemanding af samtlige teknisk/praktiske funktioner ved afvikling som f.eks. kontrollører, stewards, teknikere, sikkerhedschef, samaritter, hjemmeværn til trafikafvikling, vært til presselounge samt frivillige til Fanzone m.m.

   -          Traktement i forbindelse med VIP-arrangementer før og efter kampene.

   -          Lokal markedsføring op til kr. 50.000 kr.

   -          Officiel frokost eller middag på rådhuset i forbindelse med hver landskamp.

    

   Den hidtidige aftale var baseret på 4 kampe indenfor 1 år og et samlet udgiftsniveau for disse på 600.000 kr.

    

   Den foreslåede aftale dækker 4 ’sæsoner’ og vil rumme sæsoner med nok 4 kampe pr. år, men også år med færre kampe. Derfor foreslås at der afsættes en økonomisk ramme på 600.000 kr. pr. år, som så reguleres ned i tilfælde af færre kampe i et år.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Aftalen indgås for perioden 1. juni 2017 – 31. juli 2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 16 Igangsætning af udarbejdelse af temakommuneplantillæg om erhvervsarealer
  • Resume

   Som en del af Kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder skal kommuneplanlægningen sikre, at der er tilstrækkelige, varierede og attraktive erhvervsområder. Kommunens Udviklingsstrategi fastlægger, at der skal igangsættes en temaplan for erhvervsarealer. Planlægningen skal sikre, at Viborg Kommune fortsat har attraktive erhvervsgrunde, som matcher efterspørgslen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet med en indkaldelse af ideer og forslag.

   2. at der ikke afholdes borgermøde, og

    

   3. at Forvaltningen, som en del af planlægningen, foretager en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-05-2017

   Fraværende: Lone Langballe, Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Byråd vedtog den 23. september 2015 (sag nr. 5) Udviklingsstrategi 2015. Udviklingsstrategien indeholder planstrategien for Kommuneplan 2017, hvor det fremgår, at det er hensigten, at der arbejdes med en ”rullende kommuneplanlægning”. Jf. strategien skal kommunens erhvervsområder behandles i et temakommuneplantillæg, hvor alle erhvervsområder vil blive gennemgået i forhold til rigtig placering, rigtigt indhold og behov for nye områder. Det følger af strategien, at ”Byrådet vil planlægge for attraktive og bæredygtige erhvervs- og boligområder, såvel nye som eksisterende. Områderne skal kunne imødekomme den generelle efterspørgsel samt den efterspørgsel, der blandt andet kan forventes at komme i kølvandet på Apples investeringer i Viborg Kommune”.

    

   Inddragelse og høring

   I planlægningen skal der lægges særlig vægt på at inddrage parter, der kan bidrage med særlig viden til en vurdering af, hvor der er behov for grunde til forskellige typer erhverv, og behov for forskellig beliggenhed. Der vil således blive afholdt møder med aktuelle parter i erhvervslivet. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i kommunen undersøges, hvordan Kommunen også via kommuneplanlægningen kan styrke erhvervslivet endnu mere.

    

   Processen skal understøtte målsætningerne i Kommunens Erhvervsstrategi 2020. Det er et mål at synliggøre de fysiske muligheder for at etablere og drive virksomhed i kommunen, samt at synliggøre Kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder.

    

   Fordebat

   Der indkaldes ideer og forslag i en periode, der foreslås fastsat til 4 uger. Der offentliggøres debatmateriale med en beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse

   Kommuneplanen udlægger areal til ny byudvikling svarende til behovet i planperioden, som er 12 år. I Kommuneplan 2017-2029 er der udlagt ca. 480 ha til nye virksomheder i hele kommunen, hvoraf ca. 206 ha er lokalplanlagt og heraf er ca. 96 ha byggemodnet (pr. oktober 2016).

    

   Særlige hensyn

   Planlægning for nye erhvervsområder skal afpasses i forhold til det statslige hensyn om ikke at inddrage unødvendigt stort landbrugsareal. Der må jf. den statslige udmelding ikke udlægges mere areal, end der er behov for. Kommunens evt. ønske for at udlægge nye byudviklingsarealer kan derfor blive mødt med et krav om, at andre arealer skal udgå af planlægningen.

    

   Ligesom anden byudvikling skal udviklingen af erhvervsområder ses i et langsigtet perspektiv, da der knytter sig store infrastrukturelle investeringer til, og for at de offentlige og private investeringer udnyttes rentabelt og i et helhedsperspektiv fra start. Der er behov for en velovervejet helhedstænkning af, hvordan erhvervsområderne indgår i samspil med den eksisterende infrastruktur, og hvordan områderne bliver attraktive.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at en ny temaplan for erhvervsområder baseres på vurderinger af:

   • om de nuværende erhvervsområder er udlagt med de rette placeringer.
   • om der er udlagt den rette type erhvervsområder (miljøklasser).
   • om og hvor der er behov for at udlægge nye erhvervsområder, og hvilke typer.


   Forvaltningen foreslår, at undersøgelserne foretages:

   • ved at holde møder med aktuelle parter fra erhvervslivet,
   • ved at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder,
   • ved at foretage en registrering af ledige erhvervsbygninger og ledigt areal i eksisterende erhvervsområder, og
   • ved at foretage arealanalyser af, hvor der findes velegnede placeringsmuligheder for nye datacentre i kommunen, og erhvervsarealer i nærheden af Apples datacenter.


   Forvaltningen foreslår, at temaplanen skal have form af et kommuneplantillæg, som kan:

   • Udlægge nye rammeområder og perspektivområder til erhverv
   • Udlægge nye rammeområder eller perspektivområder til datacentre
   • Reducere rammeområder og perspektivområder, som ikke forventes udnyttet.
   • Udlægge omdannelsesområder, hvor erhvervsområder kan ændres til andre formål.
   • Undersøge og redegøre for muligheder for at forbedre ældre erhvervsområder.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Maj – juni 2017

   Fordebat

   Maj 2017

   Dialogmøde med virksomheder og/eller repræsentanter for erhvervsliv

   Juni 2017

   Spørgeskemaundersøgelse

   August 2017

   Møde med opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen med virksomheder og/eller repræsentanter for erhvervsliv/virksomheder

   Juni – sep 2017

   Analyse af eksisterende erhvervsarealer og analyse af arealer til udpegning af områder til datacentre.

   Sep 2017

   Principper og emner til indhold i forslag behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget

   Okt-nov 2017

   Udarbejdelse af planforslag

   Dec 2017

   Planforslag til vedtagelse

   Jan – feb 2018

   Offentlig høring

   Maj 2018

   Endelig vedtagelse

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 17 Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2013-2025 for Ørnevej, Skelhøje
  • Resume

   For at sikre mulighed for at udbyde attraktive byggegrunde til boliger i Skelhøje foreslås et areal ved Ørnevej overført fra landzone til byzone med et tillæg til Kommuneplan 2013-2025, jf. Viborg Kommunes frikommuneforsøg.

    

   De nuværende rammebestemmelser for området videreføres, dog med undtagelse af muligheden for detailhandel og restaurationer.

   </