Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden for mødet den 22-02-2017

Referat - ekstraordinært møde

Afbud fra Nina Hygum og Mads Panny

 • 1 Godkendelse af instruktion til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S
  • Resume

   I forbindelse med forhandlingerne om et eventuelt helt eller delvist salg af HMN Naturgas skal Byrådet give instruktion til Viborg Kommunes repræsentanter i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet, 

    

   1. at Byrådet giver Viborg Kommunes repræsentanter, Ib Bjerregaard, Lone Vase Langballe, Niels Dueholm og Torsten Nielsen - eller i tilfælde af deres forfald deres stedfortrædere -, instruktion om at følge bestyrelsens indstilling til repræsentantskabets oplæg til beslutninger på repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 jf. dagsorden til repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 (bilag nr. 3) og herunder stemmer for:

    

   a. at der igangsættes en salgsproces vedrørende HMN Naturgas A/S, og

   b. at der vedrørende HMN GasNet P/S tages kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på afholdelse af et møde til afklaring af vilkårene for en statslig overtagelse henholdsvis en alternativ overtagelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-02-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen om Byrådets instruktion af Byrådets repræsentanter på repræsentantskabsmødet er tidligere behandlet af Erhvervs- og Økonomiudvalget på møde den 8. februar 2017 (sag nr. 31), hvor behandlingen af sagen blev udsat.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Regeringens strategi ”Forsyning for fremtiden” fra september 2016 lægger op til styrket effektivisering af gasdistributionen og øget konkurrence på gasmarkedet. Regeringen og forligskredsen på området ønsker at konsolidere gasdistributionsnettet i et samlet selskab.

    

   Som følge heraf kan HMN således ikke videreføres i nuværende form, og koncernens ejer står derfor overfor en afgørende selskabsstrategisk beslutning. Derfor skal der igangsættes en række forhandlings- og forberedelsesprocesser, som kan skabe grundlag for endelig beslutning om HMN’s fremtid.

    

   HMN har den 21. december 2016 fremsendt et orienteringsbrev til repræsentantskabet og kommunerne om situationen jf. lukket bilag nr. 1.

    

   Det blev på bestyrelsesmøde i HMN den 19. december 2016 besluttet at indlede forhandlinger med staten om en principaftale for rammerne for et fælles statsligt-kommunalt distributionsselskab med statslig aktiemajoritet. Baggrundsmaterialet til bestyrelsesmødet den 19. december 2016 fremgår af lukket bilag nr. 2.

    

   HMN Naturgas I/S har den 10. februar 2017 fremsendt dagsorden med bilag til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse den 27. februar 2017 jf. bilag nr. 3. Dagsordenen er som bilag vedhæftet et indstillingsnotat fra bestyrelsen.

    

   Som det fremgår af indstillingsnotatet er planerne om etablering af et fælles statsligt-kommunalt distributionsselskab opgivet, og der lægges derfor nu i stedet op til at der på det kommende repræsentantskabsmøde sker en afklaring af, hvor vidt der skal indledes salgsforhandlinger vedr. distributionsnettet (HMN Naturgas P/S) med staten.

    

   Samtidigt skal der på repræsentantskabsmødet tages stilling til eventuel igangsættelse af salgsproces vedr. handelsselskabet HMN Naturgas A/S.

    

   Af indstillingsnotatet fremgår endelig at bestyrelsen i HMN-koncernen i forhold til de øvrige to kommercielle selskaber (HMN Gastankstationer Aps og HMN Biogas Aps) allerede har besluttet, at sætte disse to aktiviteter til salg.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Der er møde i repræsentantskabet den 27. februar 2017, hvor der skal tages stilling til det videre forløb, herunder om der skal etableres kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på en afklaring af vilkårene for en eventuel statslig overtagelse henholdsvis en alternativ overtagelse.

    

   Såfremt der modtages endelige købstilbud på HMN Naturgas A/S, HMN Gastankstationer Aps og HMN Biogas Aps vil disse blive forelagt repræsentantskabet på et nyt møde med henblik på stillingtagen. Tilsvarende vil resultatet af drøftelserne med staten vedrørende distributionsselskabet HMN GasNet P/S blive forelagt for repræsentantskabet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis Viborg Kommune sælger gasdistributionsselskabet til staten vil der, med de nuværende regler, blive udløst en modregning på 100 % af provenuet i kommunens bloktilskud i det efterfølgende år. I forbindelse med salg af HMN-koncernen er der fra forligskredsen opbakning til at lempe modregningsreglerne på gasområdet, så der kun modregnes 20 % af provenuet, hvis pengene frigives over 10 år. Udbetales beløbet på én gang, forventes det at udløse en modregning på 60 %.

    

   HMN ejes af 57 kommuner og har pr. 31.12.2015 en egenkapital på 2.109,6 mio. kr. og en langfristet gæld på 707,8 mio. kr. Viborg Kommunes ejerandel er på 6,713 %, svarende til 141,6 mio. kr. af egenkapitalen og 47,5 mio. kr. af den langfristede gæld.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   HMN naturgas I/S (moderselskabet) er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i den kommunale styrelseslov.

    

   Byrådet har adgang til at bestemme, hvordan man ønsker, at Kommunens repræsentanter skal agere i fællesskabets repræsentantskab. Man taler om, at ”kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse” eller mulighed for at give sin repræsentant ”bundet mandat”.

    

   Et bundet mandat gives af et flertal i Byrådet og gælder for alle Kommunens repræsentanter.
  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-02-2017

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   Historik
   Inddragelse og høring
   Beskrivelse
   Alternativer
   Tidsperspektiv
   Økonomiske forhold og konsekvenser
   Jur1diske og planmæssige forhold


 • 3 EjendomssagLukket sag