Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden for mødet den 13-12-2017

Dagsorden

 • 1 Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune
  • Resume

   Som følge af den indgåede konstitueringsaftale, der bl.a. medfører ændringer i udvalgsstrukturen i Viborg Kommune, er det nødvendigt at ændre den gældende styrelsesvedtægt.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet på dets 1. behandling af sagen på mødet den 13. december 2017,

    

   1. at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 20. december 2017 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2014-2017 i forbindelse med to behandlinger i byrådet den 11. december 2013 (sag nr. 2) og 18. december 2013 (sag nr. 1).

    

   Efterfølgende er styrelsesvedtægten blevet justeret i september 2014 - 1. behandling den 3. september 2014 (sag nr. 6) og 2. behandling den 17. september 2014 (sag nr. 2) - i forbindelse med flytning af opgaven med varetagelsen af planlægning i det åbne land og en ændring af navnet på et stående udvalg.

    

   Senest er styrelsesvedtægten justeret i 2016 - 1. behandling den 13. april 2016 (sag nr. 6) og 2. behandling den 18. maj 2016 (sag nr. 2) – i forbindelse med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Konstitueringsaftalen indgået den 23. november 2017 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe indebærer, at der skal ske forskellige ændringer af den hidtil gældende udvalgsstruktur.

    

   Den gældende styrelsesvedtægt fremgår af bilag nr. 1, og som bilag nr. 2 kan ses udkast til ændret styrelsesvedtægt.

    

   De væsentligste ændringer i udkastet til styrelsesvedtægten omfatter:

   • Udvalgsstrukturen ændres, således at
    • opgaverne der hidtil har været henlagt til henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget splittes op og overføres til 3 nyetablerede udvalg i form af Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
    • det hidtidige Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation nedlægges
    • der etableres et nyt Landdistriktsudvalg.
   • Antallet af medlemmer i udvalgene reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer, dog bortset fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor medlemsantallet fortsat udgør 9 medlemmer, og det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor medlemsantallet fastsættes til 7.
   • Den hidtidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 20 om indkaldelse af stedfortrædere også i tilfælde af forfald ved varighed kortere end 1 måned udgår.
   • Størrelsen af vederlagene til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til udvalgsformand ændres, og samtidig fastsættes der særskilt vederlag til næstformændene i alle udvalg.

    

   Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten ligesom der er foretaget en opdatering og modernisering af opregningen af de enkelte udvalgs opgaver.

    

   Det bemærkes, at kun vederlæggelsen af formænd og næstformænd i udvalgene skal optages i styrelsesvedtægten, men derimod ikke vederlag til menige medlemmer af udvalgene.

    

    

   Sagen forventes behandlet i byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 13. december 2017 (1. behandling), og dels på det ordinære møde den 20. december 2017 (2. behandling).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
  • Bilag

 • 2 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2017 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes samme med dette.

    

   Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

    

   Hele 1.000 kr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Salg af grunde, Bylangsager, Ørum

   -5.002

   -3.825

   1.177

   Salg af grunde, Møgelkær II, Viborg

   -16.283

   -16.138

   145

   Salg af grunde, Liseborg, Viborg

   -15.279

   -15.119

   160

   Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, boliger

   -4.003

   -3.569

   434

   Køb af ejendommen Søndersøvej 92B, Viborg

   21.630

   21.646

   16

   Salg af grunde, Lundborgvej, Viborg

   -58.636

   -58.560

   76

   Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, erhverv

   -10.905

   -9.283

   1.622

   Storparcel, Egevænget, Hald Ege

   -4.800

   -4.791

   9

    

   -93.278

   -89.639

   3.639

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

   Salg af grunde, Bylangsager, Ørum

   Den oprindelige bevilling til salg af grunde, Bylangsager, Ørum, stammer tilbage fra den tidligere Tjele Kommune, og det har ikke været muligt at finde forudsætningerne for bevillingens størrelse. Den sidste grund blev solgt i 2016.

    

   Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, boliger

   Af og til regnskabsafsluttes bevillinger til salg af grunde i udstykningsområderne, selv om der resterer at blive solgt enkelte grunde i området. Ved salg af de resterende grunde indtægtsføres salgsindtægter og udgifter forbundet med salgene under en fælles ”opsamlingsbevilling” (nærværende bevilling). Derfor er der tale om rest-grundsalg fra flere forskellige udstykningsområder.

    

   Der har været afholdt udgifter til arkæologiske prøveudgravninger, kloaktilslutningsbidrag og administrationsudgifter, samt en række mindre uforudsete udgifter i diverse regnskabsafsluttede områder, som der ikke er blevet søgt bevilling til.

    

   Salg af restarealer i diverse regnskabsafsluttede områder, erhverv

   Der er en afvigelse på forbruget i forhold til bevillingen på netto 1.622.000 kr., som skyldes et tilbagekøb af en grund på Industrivej 20, Ørum, på 985.000 kr., som der fejlagtigt ikke er søgt bevilling til. Herudover har der i december 2016 været et salg af et areal i Bjerringbro til Revas, hvor indtægten blev ca. 534.000 kr. lavere end bevillingen, da der kun kunne opkræves kloakbidrag for en del af arealet, samt overslaget over indtægten ved bevillingsansøgning har været sat for højt. Desuden har der været nogle udgifter til bl.a. advokatbistand og landinspektør, som der ikke har været taget bevillingsmæssigt højde for.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 3 Opfordring fra RimeligUdligning.nu om brev til Økonomi- og Indenrigsministeren
  • Resume

   I 2009 dannede seks østjyske kommuner RimeligUdligning.nu. De seks kommuner er Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs. De har siden 2009 udarbejdet grundige analyser af det kommunale udligningssystem, hvor de påviser flere uhensigtsmæssigheder i de anvendte kriterier.

    

   De seks kommuner bag RimeligUdligning.nu har henvendt sig til Viborg Kommune og ca. 60 øvrige kommuner for at anmode kommunerne om via underskrift på et fælles brev at indgå i en fælles henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeren.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   1. om Viborg Kommune skal medunderskrive henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeren vedrørende Rimelig Udligning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Regeringen har nedsat et finansieringsudvalg – et embedsmandsudvalg – som skal vurdere kommunernes og regionernes generelle finansieringsbehov og udarbejde anbefalinger om, hvorledes udligningssystemet bør udformes i fremtiden. Ifølge planen skal Finansieringsudvalget aflægge rapport ultimo 2017 med henblik på, at et justeret udligningssystem kan træde i kraft fra 1. januar 2019.

    

   Umiddelbart efter at Finansieringsudvalget har afleveret deres anbefalinger – formentlig primo/medio december – ønsker RimeligUdligning.nu at sende et fællesbrev til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvor ministeren opfordres til lade fire overordnede kritikpunkter indgå i de kommende politiske forhandlinger, således at der kan blive rettet op på de påpegede skævheder i udligningssystemet.

    

   Synspunkterne fra RimeligUdligning.nu er baseret på saglige og veldokumenterede analyser og argumenter, og der lægges ikke op til en ”dem og os” retorik.

    

   Brevet – som Viborg Kommune opfordres til at medunderskrive – vedlægges som bilag nr. 1.

    

   De fire overordnede kritikpunkter i brevet er:

   a)    Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til.

   b)    Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling.

   c)    Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet.

   d)    Udgifter til udlændinge udlignes flere gange.

    

   Nedenfor gengives en kort beskrivelse af de enkelte kritikpunkter. Punkterne beskrives mere uddybende i bilag nr. 2 til 5. Som bilag nr. 6 vedlægges et et-sides resume af kritikken fra RimeligUligning.nu

    

   Ad a): Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til.

   RimeligUdligning.nu påviser, at hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, ser det ud som om, den har et stort behov, og så kompenseres den mere via udligningssystemet. Det giver en kunstig høj udligning, som ikke er rimelig.

    

   Flere skævheder og fejl i beregningerne af, hvor store de reelle udgiftsbehov er i de enkelte kommuner, har stor betydning for den kommunale udligning og fører derfor – ifølge RimeligUdligning.nu – til en række urimelige forskelle mellem, hvad kommunerne hhv. modtager og afgiver i udligningen, og derved forskelle på serviceniveauet over for borgerne i de enkelte kommuner.

    

   Ad b) Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling.

   Ifølge RimeligUdligning.nu stilles kommuner med mange børn og med mange ældre dårligt af udligningsordningen, fordi der ikke tages fuld højde for kommunernes alderssammensætning.

    

   Borgernes alderssammensætning og behov for støtte har stor betydning for kommunernes økonomiske vilkår og dermed serviceniveauet over for borgerne. Udligning af forskelle, der skyldes borgernes alderssammensætning, sker først og fremmest via den generelle udligningsordning. I ordningen udlignes imidlertid ikke 100% for de aldersbetingede udgifter, men kun 67,5%. Procentdelen er ens for alle kommuner, men at der ikke udlignes 100% har størst negativ betydning for kommuner med de største aldersbetingende udgifter, dvs. kommuner med mange børn og ældre. Ifølge RimeligUdligning.nu mister disse kommuner dermed forholdsvis flere penge i udligning end de kommuner, der har en stor andel af unge studerende og borgere i den erhvervsaktive alder.

    

   Ad c): Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet.

   Ifølge RimeligUdligning.nu er der i dag borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper, og tage højde for alle borgere med sociale behov og på baggrund af kommunernes reelle udgiftsbehov.

    

   Ifølge RimeligUdligning.nu må alle kommuner med landdistrikter aflevere socialt betinget udligning til de mest bymæssige kommuner på trods af, at disse bykommuner har lavere socialudgifter. Årsagen er, at de sociale kriterier i udligningssystemet ikke opfanger de sociale behov i landdistrikterne lige så godt som i de rent bymæssige kommuner.

    

   Ad d): Udgifter til udlændinge udlignes flere gange.

   Det er helt rimeligt, at udligningen kompenserer kommuner med mange udlændinge. Men udgifter til udlændinge og efterkommere tælles ifølge RimeligUdligning.nu med flere gange, så der sker tredobbelt udligning. Kompensationen bliver dermed alt for stor.

    

   Årsagen skal ifølge RimeligUdligning.nu findes i to af udligningsordningerne:

   I den første – udlændingeudligningen – sker fejlen ved, at man bruger gamle og forkerte tal til at definere, hvor meget en indvandrer i gennemsnit koster en kommune. Det resulterer i, at tallene i udligningen er dobbelt så høje, som de burde være. Altså sker der en dobbelt udligning.

    

   Den anden fejl sker i den såkaldte landsudligning. Her indregner man også udgifter til indvandrere. Den største post er udgiften til tosprogsundervisning i folkeskolerne. Men denne udgift udlignes der allerede (dobbelt) for i udlændingeudligningen. Der sker altså en tredobbelt udligning.

    

   Ifølge RimeligUdligning.nu betyder det, at nogle kommuner udlignes for udgifter, som de reelt ikke har. Pengene betales af de øvrige kommuner, idet udlændingeudligningen er et nulsumsspil mellem kommunerne.

    

   Hvor mange andre kommuner er medunderskrivere på brevet?

   Primo december 2017 har 16 kommuner – udover de seks kommuner bag RimeligUdligning.nu – givet tilsagn om at være medunderskriver, herunder Holstebro Kommune.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   De seks kommuner bag RimeligUdligning.nu ønsker en tilbagemelding senest 8. december 2017. Forvaltningen informerer de seks kommuner om, at Viborg Kommunes svar afventer Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i dag.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 4 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Sagsfremstilling