Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 13-12-2017

Referat

 • 1 Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune
  • Resume

   Som følge af den indgåede konstitueringsaftale, der bl.a. medfører ændringer i udvalgsstrukturen i Viborg Kommune, er det nødvendigt at ændre den gældende styrelsesvedtægt.

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet på dets 1. behandling af sagen på mødet den 13. december 2017,

    

   1. at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 20. december 2017 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-12-2017

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet som anført.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2014-2017 i forbindelse med to behandlinger i byrådet den 11. december 2013 (sag nr. 2) og 18. december 2013 (sag nr. 1).

    

   Efterfølgende er styrelsesvedtægten blevet justeret i september 2014 - 1. behandling den 3. september 2014 (sag nr. 6) og 2. behandling den 17. september 2014 (sag nr. 2) - i forbindelse med flytning af opgaven med varetagelsen af planlægning i det åbne land og en ændring af navnet på et stående udvalg.

    

   Senest er styrelsesvedtægten justeret i 2016 - 1. behandling den 13. april 2016 (sag nr. 6) og 2. behandling den 18. maj 2016 (sag nr. 2) – i forbindelse med nedlæggelsen af borgerrådgiverfunktionen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Konstitueringsaftalen indgået den 23. november 2017 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokratiets byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe indebærer, at der skal ske forskellige ændringer af den hidtil gældende udvalgsstruktur.

    

   Den gældende styrelsesvedtægt fremgår af bilag nr. 1, og som bilag nr. 2 kan ses udkast til ændret styrelsesvedtægt.

    

   De væsentligste ændringer i udkastet til styrelsesvedtægten omfatter:

   • Udvalgsstrukturen ændres, således at
    • opgaverne der hidtil har været henlagt til henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget splittes op og overføres til 3 nyetablerede udvalg i form af Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
    • det hidtidige Udvalg for Uddannelse, Handel og Innovation nedlægges
    • der etableres et nyt Landdistriktsudvalg.
   • Antallet af medlemmer i udvalgene reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer, dog bortset fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor medlemsantallet fortsat udgør 9 medlemmer, og det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor medlemsantallet fastsættes til 7.
   • Den hidtidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 20 om indkaldelse af stedfortrædere også i tilfælde af forfald ved varighed kortere end 1 måned udgår.
   • Størrelsen af vederlagene til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til udvalgsformand ændres, og samtidig fastsættes der særskilt vederlag til næstformændene i alle udvalg.

    

   Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle ændringer af styrelsesvedtægten ligesom der er foretaget en opdatering og modernisering af opregningen af de enkelte udvalgs opgaver.

    

   Det bemærkes, at kun vederlæggelsen af formænd og næstformænd i udvalgene skal optages i styrelsesvedtægten, men derimod ikke vederlag til menige medlemmer af udvalgene.

    

    

   Sagen forventes behandlet i byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 13. december 2017 (1. behandling), og dels på det ordinære møde den 20. december 2017 (2. behandling).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
  • Bilag

 • 2 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2017 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Resume

   Afslutning af anlægspr