Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 24-08-2016

Referat

 • 1 Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Viborg Handelsråd
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har hidtil afholdt årlige fællesmøder med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg. Seneste møde blev afholdt den 8. juni 2016 (sag nr. 1).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt fra 2016 også at afholde et årligt møde med Viborg Handelsråd.

    

   Det var oprindeligt tanken, at Viborg Handelsråd skulle have deltaget på mødet den 8. juni 2016, men det var ikke muligt, hvorfor mødet med Viborg Handelsråd blev udskudt til dagens møde.

    

   Fra 2017 afholdes mødet med samtlige 3 organisationer på samme møde.

    

   Program for dagens møde:

    

   kl. 8.30 - 9.00: Oplæg fra VIBORG Handelsråd samt spørgsmål og fælles drøftelse.

    

   På fællesmødet kan der drøftes specifikke udfordringer for detailhandlen, men der er også mulighed for at drøfte fælles fremtidige initiativer, der understøtter udvikling i Viborg Kommune.

    

   Samarbejdet mellem Viborg Kommune og Viborg Handelsråd er ikke formaliseret på samme måde som samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn.

    

   Viborg Kommune understøtter dog Viborg Handelsråd ved, gennem partnerskabsaftalen med VIBORGegnens Erhvervsråd, at finansiere 200.000 kr. til sekretariatsbistand for Viborg Handelsråd.

    

   Fra Viborg Handelsråd deltager:

    

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at orienteringen fra Viborg Handelsråd tages til efterretning, og

   at der på mødet drøftes aktuelle udfordringer og indsatsområder indenfor detailhandlen, samt fælles fremtidige initiativer, der understøtter udvikling i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Orienteringen fra Viborg Handelsråd blev taget til efterretning.

    

   Aktuelle udfordringer og indsatsområder indenfor detailhandlen, samt fælles fremtidige initiativer, der understøtter udvikling i Viborg Kommune blev drøftet.

 • 2 Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 4) Viborg Kommunes årsregnskab for 2015 til afgivelse til revisionen. Årsregnskabet fremgik på mødet af bilag nr. 1.

    

   PricewaterhouseCoopers (PwC) har den 15. juni 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015, jf. bilag nr. 1 og 2.

    

   Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer.

    

   Af beretningens afsnit 1.2 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at revisionsberetning nr. 7 med tilhørende bilag vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2015 tages til efterretning, og

    

   at årsregnskabet for 2015 hermed godkendes endeligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24-08-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede endvidere, at BDO – der skal revidere Kommunens regnskab for 2016 - inviteres til et af de kommende møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget for at fortælle om deres revisionsplan. Endvidere inviteres BDO til at deltage, når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler de kommende års beretninger vedrørende revision af årsregnskaber.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.

    

   Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (31. marts).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   Drift

   Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politiområder på samlet 62,8 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2016 på serviceudgifterne.

    

    

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     Politisk organisation

   106,8

   92,7

   48,8

   -58,0

   -44,0

   -4,5

     Administrativ organisation

   427,7

   452,3

   432,5

   4,7

   -19,9

   4,8

     Facility Management

   46,7

   47,2

   48,2

   1,5

   1,0

   1,1

   Serviceudgifter i alt

   581,2

   592,2

   529,4

   -51,8

   -62,8

   1,4

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06
   (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   -1,2

   8,3

   8,3

   9,5

   0,0

   2,7

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -21,7

   -21,1

   -21,1

   0,7

   0,0

   0,2

   Anlæg i alt

   -23,0

   -12,8

   -12,8

   10,2

   0,0

   2,9

    

    Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06
   (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   15,6

   10,5

   10,2

   -5,4

   -0,3

   -1,8

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   41,7

   28,1

   10,1

   -13,6

   1,1

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   73,9

   0,0

   0,0

   2,9

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -96,9

   0,0

   0,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.571,5

   -1.571,5

   -1.546,9

   24,6

   24,6

   6,3

   Skatter

   -4.109,2

   -4.109,2

   -4.109,7

   -0,5

   -0,5

   0,0

   Finansiering mv. i alt

   -5.670,0

   -5.651,5

   -5.641,3

   28,7

   10,2

   8,5

    

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg og finansiering I alt

   -5.111,8

   -5.072,1

   -5.124,7

   -12,9

   -52,6

   12,8

    

    

   Væsentlige forventede afvigelser

    

   SERVICEUDGIFTER

   Politisk organisation – forventede mindreudgifter på 44 mio. kr.

   Den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   Herudover er der forventede afvigelser herunder forskydninger mellem årene på 7 mio. kr. vedrørende tilskud til bl.a. investeringsfremmeindsats, Animation i Viborg, Mønsted Kalkgruber, markedsføringsstrategi, internationale aktiviteter mv.

    <