Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 08-06-2016

Referat

Afbud fra Lone Vase Langballe.

 • 1 Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder et årligt fællesmøde med VIBORGegnens Erhvervsråd og Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg. Det var også oprindeligt tanken, at Viborg Handelsråd fra 2016 skulle have deltaget, men Viborg Handelsråd har måttet melde afbud. 

    

   Mødet holdes kl. 8.30 – 10.00 med følgende program:

    

   kl. 8.30 - 9.00: Oplæg fra VIBORGegnens Erhvervsråd

   kl. 9.00 - 9.30: Oplæg fra VisitViborg

   kl. 9.30 – 10.00: Spørgsmål og fælles drøftelse.

    

   På fællesmødet kan der drøftes specifikke udfordringer for hvert af de 2 områder, men mødeformen giver også mulighed for at drøfte fælles fremtidige udfordringer.

    

   Samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd er formaliseret gennem to aftaler:

    

             En "Partnerskabsaftale om den lokale erhvervsfremmeindsats", der definerer de overordnede rammer for samarbejdet mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd. Denne aftale kan ses som bilag nr. 1.

    

             En "Aftale vedr. samarbejdet mellem VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune for 2015", der årligt beskriver de vigtigste indsatsområder samt de målepunkter, som Viborg Kommune evaluerer den lokale erhvervsfremmeindsats på. Denne aftale kan ses som bilag nr. 2.

    

   Til fællesmødet har VIBORGegnens Erhvervsråd endvidere fremsendt en afrapportering, der kan ses som bilag nr. 3.

    

   Fra VIBORGegnens Erhvervsråd deltager følgende:

    

             Viggo Hansen, bestyrelsesformand

             Jette T. Pedersen, næstformand

             Palle Damborg, bestyrelsesmedlem

             Henrik Hansen, Erhvervsdirektør

    

   Samarbejdet mellem Viborg Kommune og VisitViborg er også formaliseret gennem to aftaler:

    

             En "Partnerskabsaftale om den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune", der definerer de overordnede rammer for samarbejdet mellem Viborg Kommune og VisitViborg. Partnerskabsaftalen kan ses som bilag nr. 4.

    

             En "Aftale vedr. samarbejdet mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn for 2015", som årligt beskriver de vigtigste indsatsområder samt de målepunkter, som Viborg Kommune evaluerer den lokale turismefremmeindsats på. Denne aftale kan ses som bilag nr. 5.

    

   Til fællesmødet har VisitViborg desuden fremsendt afrapportering, der kan ses som bilag nr. 6, Strategi for turisme 2015-2021, der kan ses som bilag nr. 7, analysen ’Mystery Shopping og exit interviews 2015’, som bilag nr. 8 samt rapporten ’Gæstetilfredshed sommer 2015 – Viborg’, der kan ses som bilag nr. 9.

    

   Fra Turistforeningen for Viborg & Omegn/VisitViborg deltager følgende:

    

             Karl Marchl, bestyrelsesformand

             Hans-Henrik Madsen, næstformand

             Charlotte Kastbjerg, Turistchef VisitViborg

    

   På baggrund af sagens bilag og oplæg fra hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg foreslås det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget, VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg drøfter aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet samt perspektiver for det fremtidige samarbejde.

    

   Som det ses, udløber de nuværende partnerskabsaftaler med udgangen af 2016, og der skal derfor indgås nye partnerskabsaftaler i løbet af efteråret.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at orienteringen fra VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg tages til efterretning, og

   at der på mødet drøftes aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet, samt perspektiver for det fremtidige samarbejde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Orienteringen fra VisitViborg og VIBORGegnens Erhvervsråd tages til efterretning.

    

   Aktuelle udfordringer og indsatsområder på erhvervs- og turismeområdet, samt perspektiver for det fremtidige samarbejde blev drøftet.

 • 2 Dialogmøde med Fælles-MED ADM
  • Sagsfremstilling

   Medlemmerne af Fælles-MED ADM deltager fra kl. 10.40 til 11.10.

    

   Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2013 (sag nr. 1), at inddragelse af MED-udvalgene i forbindelse med budgetlægningen bl.a. sker på dialogmøder arrangeret på de enkelte fagområder. I lighed med øvrige Fælles-MED-udvalg mødes Økonomi- og Erhvervsudvalget med Fælles-MED ADM til en dialog om det kommende budgetforslag.

    

   Fælles-MED ADM varetager den samlede medindflydelse og medbestemmelse i forhold til de ansatte inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde, samt er fællesudvalg for arbejdsmiljø, indretning, kantine, mv. i Rådhuset. Oversigt over medlemmer af Fælles-MED ADM kan ses i bilag nr. 1.

    

   Drøftelsen tager udgangspunkt i en gennemgang af hovedindholdet i budgetforslag 2017 – 2020 for politikområdet Administrativ Organisation.

    

   Der udarbejdes et særskilt referat fra mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at budgetforslaget for politikområdet Administrativ Organisation drøftes med Fælles-MED ADM.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Budgetforslaget for politikområdet Administrativ Organisation blev drøftet med Fælles-MED ADM.

 • 3 Budgetlægning 2017-2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   På dagens møde behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til driftsbudget for 2017-2020 for udvalgets egne områder herunder forslag til realisering af 2 procents-reduktionen, løsning af budgetudfordringer samt forslag til anvendelse af puljen på 0,5 procent, som udvalget selv råder over.

    

   Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   Desuden drøftes forslag til anlægsbudgettet, herunder jordforsyningen.

    

   Forslag til driftsbudget

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Rammerne er bl.a. reduceret med to procent af serviceudgifterne, og der er lagt en pulje ind til nye driftsinitiativer og budgetudfordringer på en halv procent af serviceudgifterne. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.

    

   I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.

    

   Tabel 1. Budgetforslag

   (1.000 kr.)

   2017

   2018

   2019

   2020

   Samlet ramme

   540.880

   451.950

   372.254

   372.015

   Budgetforslag

    

    

    

    

    Politisk Organisation

   65.156

   -19.917

   -100.831

   -101.071

    Administrativ Organisation

   430.034

   426.177

   427.395

   427.395

    

    

    

    

    

    Facility Management

   45.690

   45.690

   45.690

   45.691

   Budgetforslag i alt

   540.880

   451.950

   372.254

   372.015

   Afvigelse mellem budgetforslag og ramme

    

   0

    

   0

    

   0

    

   0

    

   Tabellen viser, at det foreslåede budget overholder rammen.

    

   Puljen til særlige problemstillinger (bufferpulje) er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i budget 2017 på politisk organisation. Puljen indsættes i forbindelse med den tekniske tilretning i juli måned, når økonomiaftalen for 2017 kendes.

    

   Den negative ramme på politisk organisation i 2018-2020 skyldes, at råderummet på 2 procent af de samlede serviceudgifter i henholdsvis 2018 (ca. 80 mio. kr.) og 2019 (ca. 160 mio. kr.) jf. budgetforliget 2016-2019 midlertidig er placeret på politisk organisation. Den administrative besparelse på 11 mio. kr. i 2017 jf. budgetforliget 2016-2019 er ligeledes midlertidig placeret på politisk organisation.

    

   Effektivisering og omprioritering

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), at der i budgetlægningen 2017-2020 skal skabes et økonomisk råderum på to procent af serviceudgifterne svarende til 72 mio. kr. Råderummet skabes så vidt muligt via effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger og tilpasninger af service, som kan opfattes som servicereduktioner. Halvdelen af råderummet svarende til 36 mio. kr. reserveres til at finansiere det statslige omprioriteringsbidrag. Byrådets eget råderum på 36 mio. kr. deles, så Byrådet har et råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.), og udvalgene har et råderum på en halv procent (ca. 18. mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer.

    

   Tabellen nedenfor viser den samlede rammereduktion på to procent på udvalgets områder, herunder hvor meget der realiseres gennem henholdsvis effektivisering og serviceomlægninger / servicetilpasninger.

    

   Tabel 2. Rammereduktionens fordeling i budgetforslaget for 2017-2020.

   (1.000 kr.)

   Beløb

   Effektivisering

   9.748

   Serviceomlægninger/servicetilpasninger

   0

   I alt

   9.748

    

   Tabel 3. Pulje på 0,5 procent til rådighed for udvalget i budgetforslaget for 2017-2020.

   (1.000 kr.)

   Beløb

   Politisk Organisation

   38

   Administrativ Organisation

   2.163

   Facility Management

   236

   Pulje til nye driftsinitiativer mv. (0,5 procent) i alt

   2.437

    

   Tabel 2 viser, at rammereduktionen forventes realiseret gennem effektiviseringer.

   Ud af 2% reduktionen på 9,7 mio. kr. udgør de decentrale konti vedrørende løn mv. i alt 6,3 mio. kr.

    

   For at kunne realisere denne besparelse er der iværksat initiativer i de enkelte stabe og forvaltninger i form af, at der generelt på alle områder arbejdes løbende og systematisk med lean-processer. Via lean-projekterne og smartere arbejdsgange forventes opnået effektiviseringer, hvorved opgaverne kan løses med færre ressourcer.

    

   Der er i Fælles-MED ADM. enighed om, ”at vi kan løse en del af reduktionskravet via ovennævnte værktøjer, men ikke alle har mulighed for at løse hele reduktionskravet via Lean-projekter og smartere arbejdsgange. Der vil være steder, hvor reduktionen kun kan løses via serviceomlægninger eller opgavebortfald.”

    

   På de centrale konti er der ud over reduktionen på 2% svarende til 3,4 mio. kr. fundet reduktioner på yderligere 1,1 mio. kr. Herudover har udvalget jf. tabel 3 puljen på 2,4 mio. kr. til rådighed. Der er samtidig peget på budgetudfordringer på andre områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det er vurderingen, at disse budgetudfordringer kan løses via ovennævnte yderligere reduktioner og puljen på 0,5%.

    

   Direktionen har iværksat en proces i forhold til yderligere belysning af disse budgetudfordringer sammen med eventuelle driftsønsker i øvrigt, så udvalget kan foretage endelig prioritering på mødet i september.

    

   Se bilag nr. 1 for yderligere specifikation af oplæg til reduktioner på centrale konti samt budgetudfordringer.

    

   Ud over ovennævnte oplæg til reduktioner på centrale konti på 4,5 mio. kr. (3,4 + 1,1) er der en række centrale konti, hvor der efter en politisk prioritering kan effektueres reduktioner i form af bortfald/nedsættelse af tilskud til forskellige fonde og aktiviteter mv., eksempelvis tilskud til Viborg Kommunes kunstkomité og bevaringsfonden.

    

   Se bilag nr. 2 for yderligere specifikation af mulige reduktioner på centrale konti.

    

   Forslaget til realisering af 2% reduktionerne er drøftet på møde i Fælles-MED Adm. den 1. juni 2016.

    

   Anlægsbudget 2017-2020

   Udvalget godkendte på mødet 9. marts 2016 (sag nr. 3) oplæg til udvalgets anlægsbudget 2017-2020 jf. tabel 4 og samtidig, at udvalget ikke havde anlægsønsker herudover.

    

   Tabel 4. Anlægsbudget 2017-2020

   (1.000 kr.)

   2017

   2018

   2019

   2020

   De 5 Hald’er

   1.300

   570

   0

   0

   I alt

   1.300

   570

   0

   0

    

   Budget for jordforsyningen

   Anlægsbudgettet for jordforsyningen omfatter køb af jord, byggemodning og salg af byggegrunde til bolig- og erhvervsformål. Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for køb og salg og jord, mens Teknisk Udvalg har ansvaret for byggemodning.

    

   Basisanlægsbudgettet i 2017-2020 for jordforsyningen ses af nedenstående tabel 5.

    

   Tabel 5. Basisanlægsbudget for jordforsyningen

   (1.000 kr.)

   Udvalg

   2017

   2018

   2019

   2020

   Nye Jordkøb

   ØK

   25.850

   450

   26.000

   0

   Byggemodning af boliggrunde

   TU

   32.500

   33.500

   28.500

   35.250

   Byggemodning af erhvervsgrunde

   TU

   500

   3.000

   3.000

   3.000

   Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro

   TU

   2.500

   0

   0

   0

   Salg af boliggrunde

   ØK

   -41.240

   -43.820

   -40.400

   -41.420

   Salg af erhvervsgrunde

   ØK

   -5.000

   -5.000

   -5.000

   -5.000

   I alt 2017 - 2020

    

   15.110

   -11.870

   12.100

   -8.170

   Budget 2016-2019 (til orientering)

    

   25.850

   -13.650

   -6.550

    

   Der forventes salg af 60 boliggrunde i 2017. Antallet forventes at ligge på nogenlunde samme antal i 2018 til 2020. I hele budgetperioden forventes salg af 270 boliggrunde og byggemodning af 480 boliggrunde. Ud over det aktuelle års behov for jordkøb til byggemodningen afsættes der også budget til mere langsigtet investering i jord til bolig og erhvervsformål.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslaget til driftsbudget for udvalgets områder godkendes herunder udmøntningen af 2 procents-reduktionen

    

   at der udarbejdes oplæg til endelig prioritering af budgetudfordringer og budgetønsker samt anvendelsen af udvalgets egen pulje på 0,5 procent til udvalgets møde i september,

    

   at forslaget til anlægsbudget godkendes, herunder jordforsyningen, og

    

   at udvalget drøfter eventuelle yderligere reduktioner i budgetforslaget jf. de i bilag nr. 2 mulige yderligere reduktioner og i givet fald anvendelsen heraf.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes for så vidt angår 1. – 3. ”at”.

    

   Herudover drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget reduktionerne i bilag nr. 2.

 • 4 Budgetlægning 2017-20
  • Sagsfremstilling

    

   Partiernes forslag om udvidelser og reduktioner samt spørgsmål til budgetlægningen:

   I år har partierne senest den 30. maj kunnet fremsende skriftlige forslag om udvidelser og reduktioner samt stille spørgsmål til budgetlægningen. Denne mulighed er vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2016 (sag nr. 2) og supplerer partiernes øvrige muligheder for at fremsætte forslag og stille spørgsmål til budgetlægningen.

    

   De indkomne forslag og spørgsmål drøftes på dagens møde, og det besluttes, hvad Forvaltningen skal belyse yderligere med henblik på, at det kan indgå i budgetmaterialet til Byrådets forhandlingsseminar den 25. og 26. august 2016.

    

   Partiernes forslag om udvidelser og reduktioner kan ses i bilag nr. 1, og partiernes spørgsmål til budgetlægningen kan ses i bilag nr. 2.

    

   Budgetudfordringer:

   Tilgangen af flygtninge og demografiregulering er udpeget af Økonomi- og Erhvervsudvalget som de to budgetudfordringer, der skal drøftes i den videre budgetlægning.

   Til budgetforhandlingerne udarbejdes et notat, der redegør for de forventede merudgifter pga. tilgangen af flygtninge herunder de tiltag, som kan gøres for at modvirke disse merudgifter.

   Resultatet af demografiberegningen ses i tabellen nedenfor.

   Tabel 1. Demografiberegning for 2017-2020

   (i mio. kr.)

   2017

   2018

   2019

   2020

   Dagtilbud

   2,7

   3,1

   3,3

   7,4

   Skoler

   10,4

   13,9

   16,7

   10,8

   Ældre

   11,4

   20,1

   30,5

   40,9

   I alt

   24,5

   37,2

   50,5

   59,1


   Tabellen viser, at der er merudgifter på alle tre områder, der er omfattet af demografiberegning. Merudgifterne er 24,5 mio. kr. i 2017 stigende til 59,1 mio. kr. i 2020.

   Både Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har fremsat ønsker om tildeling af demografimidler i forbindelse med vedtagelsen af udvalgenes budgetforslag.

    

   Program for Byrådets orienteringsmøde om budget 2017-20 den 22. august 2016:

   Byrådet introduceres til budgetmaterialerne på et orienteringsmøde tre dage før selve forhandlingsseminaret den 25. og 26. august. Følgende temaer foreslås behandlet på orienteringsmødet:

    

   ·         Orientering om budgetsituationen herunder basisbudgettet

   ·         Gennemgang af budgetmaterialerne

   ·         Demografi og Flygtninge

   ·         Budgettet på overførselsområdet – nye tendenser og konsekvenser af refusionsomlægningen

    

   Det foreslås at, programmet kan blive suppleret med aktuelle temaer op til orienteringsmødet bl.a. som følge af årets økonomiaftale. Efter selve orienteringsmødet foreslås, at der arrangeres fællesspisning kl. 18-19 med Hoved-MED, og at der reserveres gruppemøder om budgettet kl. 19-22.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at partiernes forslag til udvidelser og reduktioner samt spørgsmål drøftes herunder hvad Forvaltningen skal belyse yderligere i materialet til budgetseminaret den 25. og 26. august 2016,

    

   at det drøftes, hvilke evt. budgetudfordringer, der skal belyses i materialet til budgetseminaret herunder tilgang af flygtninge og demografi,

    

   at det drøftes, hvilke temaer, der skal behandles på Byrådets orienteringsmøde om budgettet de 22. august 2016 med mulighed for, at Forvaltningen kan supplere dagsordenen med aktuelle temaer, og

    

   at de foreslåede tilføjelser til procesplanen for budgetlægningen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de indsendte forslag og spørgsmål fra partierne belyses yderligere af Forvaltningen i materialet til budgetseminaret den 25. og 26. august 2016, idet besvarelsen af spørgsmålene fra Dansk Folkeparti om udgifterne på flygtningeområdet indgår i det notat Forvaltningen udarbejder om budgetudfordringen på flygtningeområdet,

    

   at følgende budgetudfordringer belyses i materialet til budgetseminaret,

   ·         tilgang af flygtninge,

   ·         demografi,

    

   at der på Byrådets orienteringsmøde om budgettet den 22. august 2016 behandles følgende temaer med mulighed for, at Forvaltningen kan supplere dagsordenen med aktuelle temaer:

   ·         Orientering om budgetsituationen herunder basisbudgettet

   ·         Gennemgang af budgetmaterialerne

   ·         Demografi og Flygtninge

   ·         Budgettet på overførselsområdet – nye tendenser og konsekvenser af refusionsomlægningen, og

    

   at de foreslåede tilføjelser til procesplanen for budgetlægningen godkendes.

 • 5 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af april 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. april 2016 – der beskrives nærmere i bilag nr. 1 - kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30.

   april 2016.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Sagen blev drøftet.

 • 6 Budgetstyreliste (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetstyrelisten, der kan ses som bilag nr. 1, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af forskellige aftalepunkter i budgetforliget. Afsluttede sager udgår løbende af listen. De resterende sager på listen har nu fået status som afsluttet.

    

   Der orienteres yderligere om fremdrift, tidsplaner mv. på mødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 7 Analyse af administration og ledelse - udmøntning og videre forløb
  • Sagsfremstilling

   Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2016, sag nr. 1:

    

   ”at der på baggrund af KLK´s analyse arbejdes videre med følgende effektiviseringer på det administrative område:

   - 1,7 mio. kr. ved effektivisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet.

   - 8,0 mio. kr. ved systematisk brug af videomøder.

   - 2,0 mio. kr. ved effektivisering muliggjort ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd,

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til udmøntning af ovennævnte effektiviseringer, og

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til det videre forløb omkring de øvrige elementer i KLK-analysen, herunder nedbringelse af antallet af ledere på rådhuset.

    

   I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 8. juni 2016 inviteres Søren Gytz Olesen og Jens Rohde til en drøftelse af effektiviseringerne.”

    

   Søren Gytz Olesen og Jens Rohde har efterfølgende meddelt, at de er forhindret i at deltage på mødet i dag.

    

   Effektivisering af administrationen på skole og dagtilbudsområdet

   Af bilag nr. 1 fremgår et forslag til kommissorium for centralisering af dele af administrationen på skole- og dagtilbuds-området, herunder forslag til organisering og tidsplan.

    

   Systematisk brug af videomøder

   Effektiviseringer ved brug af videomøder skal udmøntes. Der er i bilag nr. 2 forslag til alternative fordelingsnøgler vedr. besparelsen. Det bemærkes, at der forventes nødvendige investeringer i udstyr og implementering på mindst 2 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til, om der skal ske fordeling af en besparelse på 10 mio. kr. til formålet i 2017 - i stedet for 8 mio. kr.

    

   Implementeringsplanen bygges op om:

   • konkret ledelsesmæssig stillingtagen til, hvilke møder der fremover skal afvikles virtuelt, og
   • en tæt opfølgning og stærk supportstruktur ved indførelsen af videomøder.

    

   Dele af indsatsen vil ske i 2016. Effekten forventes at indtræde med stigende intensitet i løbet af 2017.

    

   Effektivisering muliggjort ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd

   Antallet af stillinger i sekretariatet vil blive reduceret i overensstemmelse med den vedtagne besparelse. I samarbejde med den nye sekretariatschef, der er tiltrådt den 1. juni, vil de nødvendige opgavejusteringer blive foretaget, således at synergieffekterne kan høstes.

    

   Øvrige elementer

   Et overblik over de øvrige elementer i analysen kan ses i projektstyrelisten, bilag nr. 3.  Listen vil fremover blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med budgetstyrelisten. Særligt bemærkes, at vedrørende punktet om antallet af ledere igangsættes et konkret analysesamarbejde med Herning Kommune, hvori vil indgå en afdækning af, på hvilke områder der er flere ledere, og hvad baggrundene herfor er, så vi kan lære heraf også indholdsmæssigt.

    

   Hoved-MED drøftede sagen på sit møde den 20. maj 2016 med følgende bemærkning:

   ”Medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED anfører i forbindelse med forslaget om videomøder: Der er på flere områder allerede iværksat videomøder for at kunne leve op til tidligere effektiviseringskrav. Skal disse områder indgå i fordelingen igen, gennemføres samme reduktion to gange. Hovedparten af møder afholdes af chef- og ledergrupperne, men det forventes at reduktionerne rammer medarbejderne i stedet”.

  • Bilag

  • Indstilling

    

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at der tages stilling til, hvilket af forslagene (1 eller 2), der anvendes til fordeling af besparelsen vedr. videomøder på i alt 10 mio. kr. i 2017 og 8. mio. kr. i efterfølgende budgetår, og

    

   at de øvrige planer for udmøntning af analysen af administration og ledelse godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag nr. 2 anvendes til fordeling af besparelsen vedr. videomøder på i alt 10 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i efterfølgende budgetår,

    

   at der laves et notat om den økonomiske virkning af fordelingen for institutionerne Søndre Skole, Klejtrup Skole, Bulderby og Liselund, og at der senere for de samme institutioner evalueres på indførelsen af videomøder, og

    

   at de øvrige planer for udmøntning af analysen af administration og ledelse godkendes, idet der i analysen af centralisering også indgår en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler. Kortlægningen af de administrative opgaver behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober 2016.

 • 8 Revidering af Indkøbs- og udbudspolitikken, bygge- og anlægsopgaver
  • Sagsfremstilling

   Efter dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Mercantec, LO, VIBORGegnens Erhvervsråd m.fl. vedtog Byrådet Viborg Kommunes Indkøb- og Udbudspolitik den 21. maj 2014 (sag nr. 5). Politikken indeholdt politiske retningslinjer for bygge- og anlægsområdet, som der ikke tidligere har været nedskrevet politiske retningslinjer for. I nedenstående er kort skitseret formål og løsning:

    

   Formål

   Løsning

   Bedre mulighed for at lokale håndværkere kan byde/flere lokalkøb

   Udbud i offentlig licitation/fagentreprise

   Større gennemsigtighed i, hvem der bliver inviteret til at byde - ved underhåndsbud

   Håndværkerliste

   Ledige unge => Flere lærlinge

   Krav om lærlinge

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2016 (sag nr. 5):

   ·         at der indledes en dialog med de eksterne parter (Dansk Byggeri, Mercantec, LO, VIBORGegnens  Erhvervsråd m.fl.) omkring eventuelle ændringer af Indkøbs- og Udbudspolitikken, og

   ·         at sagen herefter igen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   Denne sag vedrører politikkens afsnit 5 Bygge- og anlægsopgaver.

    

   Høring af ændringsforslag

   Der blev den 10. maj 2016 holdt et dialogmøde med ovenstående eksterne parter. På mødet blev afsnittene vedrørende bygge- og anlægssager drøftet. Efterfølgende blev der udsendt forslag til revideret indkøbs- og udbudspolitik i høring hos de deltagende parter. Høringssvarene fremgår af bilag nr. 1 og bilag nr. 2. Forvaltningen har inden deadline for til Økonomi- og Erhvervsudvalget modtaget høringssvar fra Mercantec, Dansk Byggeri, VIBORGegnens Erhvervsråd, Quattro Arkitekter og Viborg Ingeniørerne.

    

   Forvaltningen har valgt at fremhæve følgende fra de indkomne høringssvar:

    

   Der er indkommet to høringssvar fra Dansk Byggeri, hhv. fra Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland og fra en række lokale foreninger. Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland anbefaler, at Viborg Kommune i stedet for uddannelsesklausuler vælger at indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri m.fl. De lokale foreninger er generelt positive over for ændringsforslagene, samt Viborg Kommunes fokus på socialt ansvar.

    

   Quattro Arkitekter har indgivet et forslag om, at Viborg Kommune ved udbud af rådgiverydelser mellem 300.000 kr. og 1.541.715 mio. kr. indhenter tilbud fra 5 i stedet for de foreslåede 3, heraf en uden for kommunen. Begrundelsen er, at der hermed skabes større konkurrence, samt at der findes mange lokale rådgivere. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt, at skabe tilstrækkelig konkurrence ved at indbyde tre rådgivere til at byde. Samtidig lægger den nye Udbudslovs §193, stk. 2 op til, at de offentlige ordregiver reducerer antallet af tilbud, der ligger her en forpligtelse til, at argumentere for hvorfor Kommunen indhenter mere end tre tilbud.

    

   Mercantec har ønsket, brugen af delaftaler om en elev kun er muligt op til 300.000 kr. Herover er det kravet om 10% elever/lærlinge, der er gældende. Af hensyn til Viborg Kommunes arbejdsgange vurderes det, at det vil være svært at operere med forskellige tærskelværdier for henholdsvis udbud af bygge-/anlægsopgaver og brugen af uddannelsesklausuler. Mercantec er indforstået med, at det udarbejdede forslag vedtages uden ændringer, og at der følges op på omfanget af elever/lærling og delaftaler.

    

   Ændringsforslag

   Ændringsforslaget med baggrund i dialogmødet og den efterfølgende høring kan ses i bilag nr. 3.I hovedtræk betyder ændringerne:

   1.     Udbud af bygge- og anlægsopgaver (trappemodel):

   ·         Den nedre grænse for anvendelse af Håndværkerlisten hæves fra 50.000 kr. til fremover 100.000 kr.

   ·         Den øvre grænse for Håndværkerlisten hæves fra 300.000 kr. til 1 mio. kr.

   ·         Under 100.000 kr. indhentes tilbud fra én eller flere lokale virksomheder

   o    Det præciseres, at tilbudsindhentningen foregår efter tur og Forvaltningen registrerer, hvem der har haft mulighed for at byde, samt at registreringen er offentlig tilgængelig på viborg.dk. Sidstnævnte er iværksat af forvaltningen.

   2.     Udbud af rådgiverydelser (trappemodel for rådgiverudbud):

   ·         Modellen vedrører udbud af rådgiverydelser (arkitekter, ingeniører mv.) i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.

   ·         Modellen tilrettes den nye Udbudslov, hvor annonceringspligten for udbud af tjenesteydelser under EU-tærskelværdien på ca. 1,5 mio. kr., er bortfaldet, med mindre kontrakten har grænseoverskridende interesse jf. §10 i Udbudsloven, samt at ordregiver skal begrunde, hvorfor der hentes mere end 3 tilbud ved kontrakter under tærskelværdien for EU-udbud.

   ·         Den nedre grænse for hvornår der indbydes 3 rådgivere hæves til 300.000 kr. og går op til tærskelværdien for EU-udbud.

   o    Under 300.000 kr. indhentes tilbud fra en eller flere rådgivere inden for kommunen. I særlige tilfælde, eksempelvis specifikke kompetencer, kan Forvaltningen vælge at indhente flere tilbud uden for kommunen.

   3.     Uddannelseskrav (lærlinge mm.):

   ·         Der stilles følgende krav jf. model for udbudsformer og uddannelsesklausuler:

   o    Over 38.960.213 kr. (EU-udbud): Som udgangspunkt besættes 10 % af stillingerne med lærlinge/elever, sekundært kan kravet opfyldes med ledige.

   o    Fra 1.000.000 kr. – 38.960.213 kr.: Som udgangspunkt skal 10 % af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever, sekundært ledige i virksomhedspraktik

   o    Fra 100.000 kr. – 1.000.000 kr.: Som udgangspunkt skal 10 % af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever. Alternativt kan kravet opfyldes ved virksomheden inden for det seneste år har haft en elev i delaftale. Ved særlige tilfælde hvor ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan virksomheden indgå aftale om beskæftigelse af en ledig

   o    Under 100.000 kr. Intet krav

   ·         Det præciseres, at målgruppen for uddannelsesklausuler er en arbejdstager (lærling/elev), med hvem leverandøren har en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser

   ·         Det præciseres, at også eksempelvis kontorelever indgår i beregningen af de 10 %, når vi befinder os under tærskelværdien for EU-udbud af bygge- og anlægsopgaver.

   ·         Generelt åbnes der samtidig op for, at uddannelseskravet alternativt kan opfyldes ved også at tage ledige i en kortere periode. Dette sker, hvis det enten ikke er muligt at skaffe en elev/lærling, eller virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted.

   ·         For nogle fag findes der ikke en lærlinge-/elevuddannelse i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser, eksempelvis inden for kategorier som nedbrydningsarbejde, vandløbsrestaurering og vandbygningsarbejder. I disse tilfælde vil der alternativt stilles krav om en delaftale om en elev, eller en ledig i en kortere periode.
    

   ·         Specifikt vedrørende Håndværkerlisten:

   o    Ændringerne i kravene på Håndværkerlisten laves for at gøre kravene nemmere at anvende i praksis, samt for at give mulighed for, at kravet under særlige forudsætninger kan opfyldes med andet end lærlinge.

   o    Der indføres 3 trin, i prioriteret rækkefølge:

   1.     Som udgangspunkt skal 10 % af virksomhedens ansatte være lærlinge/elever

   2.     Alternativt kan kravet opfyldes ved at virksomheden inden for det seneste år har haft en elev i delaftale

   3.     Ved særlige tilfælde, hvor ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan virksomheden indgå aftale om beskæftigelse af en ledig

   o    Mercantec hjælper virksomhederne med hurtigt at kunne opfylde betingelsen om at have haft en elev i en måned. Det kan blandt andet ske gennem kontaktoplysninger/link fra Kommunens hjemmeside med Håndværkerlisten.

   o    Forvaltningen vil i samarbejde med Mercantec og Jobcentret udarbejde en administrativ vejledning til praktisk håndtering.

   o     

   ·         Opfølgning på kravene:

   Kommunen stiller kravene i udbudsmaterialet, og de indarbejdes i de endelige kontrakter. For Håndværkerlisten vil kravene fremgå på hjemmesiden, der dermed fungerer som en tro-og-love-erklæring for leverandøren.  Kommunen sikrer sig mulighed for at følge op ved at stille krav i kontrakterne om, at leverandøren på anmodning skal fremskaffe dokumentation for overholdelse af kravene. Kommunen foretager ikke opsøgende kontrol, men reagerer ved mistanke om uregelmæssigheder eller ved anmeldelse.

   ·         Evaluering af politikken:

   Udvidelsen af lærlingekravet (til også at omfatte elever og ledige) vil kunne medføre, at håndhævelsen og opfølgning bliver sværere. Det forslås derfor, at politikken evalueres senest medio 2018.

    

   Garantistillelse

   Det præciseres at der ikke stilles krav om garantistillelse for bygge- og anlægsopgaver under 1. mio. kr.

    

   Videre forløb

   Forvaltningen forventer, at ændringerne vil være implementeret og idriftsat pr. 1. september 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ændringsforslagene til indkøbs- og udbudspolitikken godkendes, og

    

   at politikken vedrørende bygge- og anlæg seneste evalueres medio 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 9 Proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. maj 2016 (sag nr. 25, 26 og 27):

    

   ”at der oprettes en fælles opsamling af forslag fra alle medarbejdere. Forslagene kan afleveres anonymt eller ved navn. Det anbefales, at de afleveres med navn, da der så kan indhentes supplerende oplysninger, hvis der er behov for det,

    

   at alle forslag oplistes og fremlægges månedlig for de relevante politiske udvalg og alle forslag besvares til forslagsstilleren – undtagen de anonyme,

    

   at alle forslag til regler og retningslinjer, der kan afskaffes af nærmeste leder afskaffes straks og de politiske udvalg orienteres i den månedlige afrapportering jf. ovenfor,

    

   at alle forslag til regler og retningslinjer, der er vedtaget af udvalg, byråd eller lovgivere og som foreslås afskaffet eller ændret forelægges til politisk drøftelse med fordele og ulemper ved afskaffelse inkl. økonomisk virkning, og

    

   at der gennem MED-systemet igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at afdække mulige barrierer for at skabe effektivitet og øget tilfredshed i arbejdet hos de ansatte. Resultatet af udredningsarbejdet forelægges Byrådet på et temamøde i efteråret 2016.”

    

   Ovennævnte beslutning er drøftet i Hoved-MED den 20. maj 2016, og på baggrund af drøftelserne er vedlagte proces- og aktivitetsplan udarbejdet.

    

   Vedrørende opsamlingen af forslag fra alle medarbejdere vil det kunne iværksættes inden sommerferien ved en fælles henvendelse fra formand og næstformand til alle ansatte i hele organisationen med opfordring til at deltage. De forslag, der er fremkommet inden 15. september 2016, vil indgå i MED-systemets udredningsarbejde, jf. nedenfor.

    

   Opsamlingen løber indtil videre og evalueres i Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2017.

    

   Vedrørende udredningsarbejdet gennem MED-systemet er der enighed om at foreslå, at det foregår gennem Fælles-MED-udvalgene, hvor der er et udvalg for hvert direktørområde. Udredningsarbejdet vil danne baggrund for et temamøde for Byrådet i november måned.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at proces- og aktivitetsplanen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 10 Anvendelse af provenuet fra salget af KMDs bygninger
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune tilsluttede sig efter beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2012 (sag nr. 2) KOMBITs fælles udbud af systemer til erstatning af KMDs monopolsystemer. De nye systemer benævntes Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (adgangsstyring, organisation, indekser mm.).

    

   Udrulningen af de nye systemer i kommunerne forventes at finde sted i perioden ultimo 2016-medio 2018. I den periode, hvor de nye systemer indfases og de gamle systemer udfases, vil Kommunen midlertidigt stå med en række implementeringsudgifter, der er en forudsætning for at realisere de forventede besparelser og effektiviseringer. Det drejer sig om udgifter så som programledelse, projektledelse, analyse og tilpasning af arbejdsgange samt uddannelse ved indførelsen af de nye systemer i Viborg Kommune. Hertil kommer udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne. En række af disse opgaver løses i samarbejde med Silkeborg Kommune inden for rammerne af det forretningsstrategiske samarbejde om it og digitalisering.

    

   I foråret 2015 solgte KL de bygninger, der tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet fra salget tilfalder kommunerne i forhold til deres oprindelige ejerandel af KMD. Efter beslutning i KLs bestyrelse udbetales pengene til kommunerne over en årrække i takt med den forventede implementering af de nye KOMBIT-systemer til at finansiere de implementeringsudgifter, der bliver tale om ved indførelsen af monopolbrudssystemerne i kommunerne.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. november 2015 (sag nr. 7), at provenuet fra salget af KMDs ejendomme anvendes til at dække implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruds-programmet i Viborg Kommune og udgifter i forbindelse med tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne. Det blev samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget, første gang medio 2016.

    

   I bilag nr. 1 fremgår disponeringen af midlerne, således som den ser ud medio maj 2016. Det fremgår af oversigten, at Kommunen har valgt at få udbetalt den del af provenuet (20 %), hvor udbetalingstidspunktet var valgfrit, i 2016, fordi der allerede udføres en række aktiviteter i forbindelse med monopolbruddet og tilpasning af Kommunens datagrundlag og systemarkitektur, så de kan integreres med Støttesystemerne.

    

   En forudsætning for at investere ekstra ressourcer i de områder, der er beskrevet i bilaget er, at projekterne i henhold til kommunens model for ledelse af digitaliseringsprojekter, udarbejder en business case. For så vidt angår monopolbrudsprojektet forventes der fremlagt en business case for direktionen i august 2016.

    

   KOMBIT har i skrivelse af 16. marts 2016 angående udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme anført, at Social- og Indenrigsministeriet over for KL har oplyst, at indtægten ligesom øvrige indtægter ved salg af KMD’s aktiver skal konteres på funktion 7.32.21 Aktier og andelsbeviser mv. jf. punkt 7 i orienteringsskrivelse af 13. juli 2009. Det betyder, at der i sagen skal gives bevilling til afholdelse af implementeringsudgifterne på hovedkonto 6.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslaget til disponering af provenuet godkendes,

    

   at nettobevillingen til Administrativ Organisation forhøjes med 5.132.000 kr. i 2016,

    

   at nettobevillingen til Renter (udgift) i 2016 nedsættes med 5.132.000 kr. svarende til

   Viborg Kommunes andel af provenuet fra salget af KMD-ejendomme,

    

   at nettobevillingen til Administrativ Organisation i budgetforslag 2017-2020 forhøjes

   med 2.993.000 kr. i 2017, 2.138.000 kr. i 2018 og 428.000 kr. i 2019, og

    

   at nettobevillingen til Renter (udgift) i budgetforslag 2017-2020 nedsættes med

   2.993.000 kr. i 2017, 2.138.000 kr. i 2018 og 428.000 kr. i 2019 svarende til Viborg

   Kommunes andel af provenuet fra salget af KMD-ejendomme i de enkelte år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 11 Forslag om videreførelse af puljen til markedsføringsstrategi 2017-2019
  • Sagsfremstilling

   Den 19. marts 2014 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en sag om fælles, skærpet markedsføringsstrategi for det geografiske område Viborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillede til Byrådet den 26. marts 2014 (sag nr. 5), at der blev bevilget yderligere 2 mio. kr. til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune, under forudsætning af, at der blev afsat et tilsvarende beløb fra bl.a. handel, erhverv og turisme. Bevillingen gælder for årene 2014, 2015 og 2016. Viborg Byråd godkendte denne indstilling. 

    

   Forvaltningen og de involverede samarbejdspartnere foreslår, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 tages politisk stilling til, om puljen på 2 mio. kr. skal videreføres i perioden 2017, 2018 og 2019. Derfor fremsendes sagen nu til politisk behandling, hvorimod endelig evaluering af den samlede 3-årige forsøgsperiode først kan gennemføres ultimo 2016.

    

   Afsætter Byrådet midler til den kommende periode, vil Økonomi- og Erhvervsudvalget i slutningen af 2016 få en oversigt over, hvordan disse midler tænkes anvendt.

    

   Den fælles markedsføringsstrategi bygger på tre principper:

   ·         Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen

   ·         Markedsføringen skal understøtte de vedtagne styrkepositioner i markedsføringsstrategien

   ·         Markedsføringsaktiviteterne skal finansieres med minimum 50% fra samarbejdspartnerne


   Nedenstående tabel 1 viser aktivitetsniveauet på markedsføringspuljen opdelt på samarbejdspartner. Det fremgår af tabellen, hvor stort de eksterne partneres bidrag har været, og hvor stort Viborg Kommunes bidrag har været.

    

   Aktivitetsniveauet i det første år var præget af, at bevillingen kom i slutningen af første kvartal, og samtidig skulle de enkelte samarbejdspartnere selv disponere i forhold til deres del af finansieringen. Herefter har aktivitetsniveauet været støt stigende inklusiv en stigende medfinansiering fra samarbejdspartnerne.

    

   Tabel 1: Aktivitetsniveau på markedsføringspuljen – ud over kommunegrænsen

    

    

   2014

   (kr.)

   2015

   (kr.)

   Planlagt 2016

   (kr.)

   Aktivitetsniveau i alt

             2.131.625

              4.816.273

             5.980.000

   Erhverv

   Aktiviteter i alt

              632.163

          1.716.483

          1.400.000

   Eksternt bidrag

              331.082

          1.054.241

             700.000

   Markedsføringspuljens bidrag

              301.081

             662.242

             700.000

   Handel

   Aktiviteter i alt

                         -  

             400.000

             700.000

   Eksternt bidrag

                         -  

             200.000

             350.000

   Markedsføringspuljens bidrag

                         -  

             200.000

             350.000

   Turisme

   Aktiviteter i alt

              534.800

             902.096

          1.380.000

   Eksternt bidrag

              278.327

             453.361

             690.000

   Markedsføringspuljens bidrag

              256.473

             448.735

             690.000

   Kultur

   Aktiviteter i alt

              218.646

             567.988

          1.049.000

   Eksternt bidrag

              139.117

             270.622

             524.500

   Markedsføringspuljens bidrag

                79.529

             297.366

             524.500

   Uddannelse/Mercantec

   Aktiviteter i alt

                59.631

                 30.000

                          -  

   Eksternt bidrag

                 51.333

                 15.000

                          -  

   Markedsføringspuljens bidrag

                   8.298

                 15.000

                          -  

   Animation

   Aktiviteter i alt

                          -  

                          -  

              300.000

   Eksternt bidrag

                          -  

                          -  

              150.000

   Markedsføringspuljens bidrag

                          -  

                          -  

              150.000

   Øvrige aktiviteter*
   (intet krav om ekstern finansiering)

   Aktiviteter i alt

               626.749

           1.199.706

           1.151.000

   Eksternt bidrag

                 65.000

              188.516

                          -  

   Markedsføringspuljens bidrag

               561.749

           1.011.190

           1.151.000

    

   * Højere budget og forbrug end 500.000 kr. skyldes overførte midler fra foregående år. Pengene er brugt til politisk godkendte aktiviteter og events som f.eks. VM-håndboldfest i samarbejde med DR, fodboldlandskampe med herre- og kvindefodbold og UCI cykelløb. Derudover er der indgået aftale med et kommunikationsbureau om national pressebearbejdning om fx Olsen Banden-udstillingen, julefilmen ”Emma & Julemanden”, Viborg Animations Festival samt animationssatsningen generelt.

    

   Som det fremgår af ovenstående, har Viborg Kommunes samarbejdspartnere taget godt imod den fælles markedsføringsstrategi, og den bliver i store træk brugt til at understøtte og opbygge brandet for det geografiske område Viborg Kommune som det var tiltænkt. Den øgede pulje til markedsføring har styrket samarbejdet om markedsføring og branding af området inden for de styrkepositioner, der er defineret i den fælles markedsføringsstrategi. Og resultatet har været langt mere og bedre markedsføring, hvilket blandt andet har været et stort ønske i erhvervspolitikken. Resultatet er, at Viborg Kommune har opnået langt større synlighed og har fået mere og positiv omtale i medierne, som det fremgår af bilag nr. 1 og 2. Derfor foreslås puljen til markedsføring af Viborg Kommune jf. den fælles markedsføringsstrategi videreført på uændret niveau i de kommende tre år.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at puljen evalueres i efteråret 2016 med henblik på fremtidige indsatser, og

    

   at der i forbindelse med budgetlægningen 2017-2020 tages stilling til, om der bevilges 2 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 til markedsføringsindsats, udover det beløb som allerede er afsat til markedsføring.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes

 • 12 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Mødelisten blev godkendt.

 • 13 Igangsætning af planlægning for Løgstrup Skole
  • Sagsfremstilling

   Som en del af et projekt for om- og tilbygning til Løgstrup Skole skal den eksisterende parkeringsplads udvides med 16 ekstra parkeringspladser. Dette kan kun opnås ved at inddrage naboejendommen Skolegade 5, (matr. nr. 1an, Løgstrup By, Fiskbæk), til parkeringsareal og ’kys-og-kør’-bane foran den kommende indgang til skolen. Ejendommen, som tidligere var privat parcelhusgrund, ejes nu af Viborg Kommune og skal lægges sammen med matr. nr. 1am, hvor skolen ligger. Matrikelsammenlægningen er i gang.

    

   I projektet er der lagt særligt vægt på, at der skal afskærmes mod nabomatriklen, matr. nr. 1ao, for at beboerne ikke skal generes af den kommende parkeringsplads. Afskærmningen etableres, så den både skærmer for lys fra billygter og for lyd. Der etableres et hegn med en højde på 1,8 meter og med en kerne af stenuld (akustisk kernemateriale). Støjhegnet skjules af beplantning.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1. Projektmateriale er i bilag nr. 2.

    

   Tidligere politisk behandling

   Skitseforslaget til om- og tilbygningen af Løgstrup Skole blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober 2015 (sag nr. 10). Udvalget godkendte projektforslaget og besluttede at udbyde opgaven i offentlig licitation/fagentreprise. Byrådet behandlede en bevillingssag den 18. maj 2016 (sag nr. 17) og besluttede at godkende licitationsresultatet og igangsætte byggeriet.

    

   Planforhold

   Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Det er Forvaltningens vurdering, at det ansøgte er af et mindre omfang og kan gennemføres ved byggetilladelse m.v.

    

   Ejendommen er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt boligområde med åben-lav boliger.

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder, hvad angår anvendelsen. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et nyt kommuneplantillæg, så ejendommen udlægges til almen service ligesom det øvrige rammeområde for Løgstrup Skole.

    

   Fordebat

   Der er tale om en mindre ændring i afgrænsningen mellem to rammeområder. I henhold til planloven er der ikke krav om en fordebat.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Planforslag til vedtagelse     Medio 2016

   Offentlig høring                  Ultimo 2016

   Endelig vedtagelse              Primo 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet, og

    

   at der ikke afholdes fordebat, da ændringen i afgrænsningen mellem to rammeområder er af mindre betydning for området.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 14 Igangsætning af planlægning for et område til almen service og boliger ved Borrisvej og Østervang i Sparkær
  • Sagsfremstilling

   Friplejehjemmet ”Nordstjernen”, Borrisvej 2 i Sparkær har søgt om at få mulighed for at udvide.

    

   Friplejehjemmet har erhvervet naboejendommene Østervang 1 (matr.nr. 6a) og Langgade 1 (del af matr.nr. 5a). Det samlede planområde er på ca. 12.000 m2, og ligger centralt i Sparkær by. Området afgrænses af Borrisvej mod nord, Langgade mod vest, Østervang mod syd, samt Sparkær kirke og boliger mod øst.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

    

   Projektforslaget

   Nordstjernen er et nedlagt kommunalt plejehjem, der er omdannet til friplejehjem i 2009. Friplejehjemmet indeholder i dag 25 utidssvarende plejeboliger. Med en ny planlægning ønsker man at sikre en samlet kapacitet på 35-40 tidsvarende boliger.

    

   ”Nordstjernens” bestyrelse har ikke lagt sig fast på et endeligt projekt. Udvidelsen ønskes opført som en tilbygning mod vest. Alternativt ønsker friplejehjemmet at bygge et helt nyt plejehjem på det nyerhvervede areal. Ligeledes ønskes der mulighed for, at de eksisterende boliger – Langgade 1 og Østervang 1 – og den gamle Nordstjerne-bygning kan udstykkes og sælges til familiebolig, hvis der bygges helt nyt.

    

   Ansøger ønsker at nybyggeriets arkitektur udformes i en skala, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i Sparkær. Ansøger foreslår, at man med en ny planlægning giver mulighed for at:

    

   -       Matrikel 6x (eksisterende friplejehjem), 6a og del af 5a kan anvendes til almen service som friplejehjem med indtil 40 plejeboliger samt serviceareal og fælles boligareal, samt boliger.

   -       der kan bebygges i 2-3½ etager med en bebyggelsesprocent på op til 60%

   -       der kan anlægges indkørsler fra Borrisvej og Østervang.

   -       der tages hensyn til evt. indbliksgener til naboejendomme syd for Østervang.

   -       der tages hensyn til evt. sigtelinie. bygningshøjder og kirkebeskyttelseszone ved Sparkær Kirke.

   -       ny bebyggelse ikke må overstige kote 34,5 meter som svarer til 8,5 meter over den eksisterende terrænkote ved Villa Nordstjernen. Kote på terræn ved villa Nordstjernen er ca. kote 26,0 meter og kote på terræn ved kirken er ca. kote 27,0 meter. Se vedhæftet terrænsnit i bilag nr. 3

    

   Friplejehjemmet skal i januar 2017 ansøge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om støtte til nybygning, hvortil Viborg Kommune skal udarbejde en erklæring om, at etablering af boliger og serviceareal lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag. Dvs. at lokalplan og kommuneplantillæg skal være vedtaget i januar 2017 for, at friplejehjemmet kan opnå støtte.

   Kommunen har ingen økonomiske forpligtigelser i forbindelse med projektets opførelse.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er ikke omfattet af en lokalplan.

    

   Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et større byggeprojekt, der vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

    

   Kommuneplan

   Den østlige del af området er i Kommuneplan 2013 - 2025 udlagt til almen service, mens den vestlige del er udlagt til blandet boligområde. Området til almen service er omfattet af særbestemmelser, der fastlægger en bebyggelsesprocent på maks. 50, etageantal på maks. 3½ etager og en bygningshøjde på maks. 15 meter.

    

   En del af projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområder og rammebestemmelser, hvad angår anvendelse, bygningshøjde, etageantal og bebyggelsesprocent.

    

   Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.

    

   Særlige forhold

   Det eksisterende friplejehjem (matr. nr. 6x) ligger i byzone, mens den resterende del (matr. nr. 6a og del af 5a) ligger i landzone. Med planlægningen vil hele området blive overført til byzone.

    

   Hele planområdet ligger inden for kirkebyggelinjen, hvor der ikke uden Kommunens dispensation må opføres bebyggelse med en højde over 8½ meter.

    

   Det nordøstlige hjørne ligger inden for kirkeomgivelsesfredning, hvor der ikke uden Fredningsnævnets dispensation må bygges, plantes eller andet, der ”kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården”.

   Viborg Museum vurderer, at der er sandsynlighed for forekomst af ukendte fortidsminder i den vestlige del af området (matr.nr. 5a og 6a, Sparkær By, Nr. Borris). For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). Det berørte planareal er over 0,5 ha, og det er bygherren, der i henhold til museumslovens § 26 stk. 2, skal betale for en større forundersøgelse.

   Forvaltningen gør opmærksom på, at oversvømmelseskort viser risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud og kraftig regn af nærliggende veje og del af planområdet. I forbindelse med vedtagelse af lokalplanen bør det derfor sikres, at der planlægges alternativ håndtering af tag- og overfladevand (LAR), således at spildevandsplanens afløbskoefficienter kan overholdes.

    

   Forvaltningens bemærkninger og principper for planlægningen

   Det eksisterende friplejehjem er bygget op omkring den gamle villa ”Nordstjernen” fra 1905. Siden er der opført en tilbygning i 1972, der pga. terrænet fremstår i 2½ etage mod Borrisvej og 3½ etage mod Østervang. Forvaltningen vurderer, at det foreslåede nybyggeri opføres i en skala og materialer, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området.

    

   Idet ”Nordstjernens” bestyrelse ikke har et konkret projekt for ejendommen, skal en ny plan være meget rummelig. Det betyder at lokalplanen ikke kan fastlægge f.eks. en bestemt arkitektur, og ikke fuldt ud sikre mod indbliksgener for naboer.

    

   Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at ønskerne kan indpasses i det eksisterende miljø, såfremt planlægningen tager udgangspunkt i følgende:

    

   -       området udlægges til almen service, i form af plejehjem, døgninstitution, ældreboliger o. lign., samt boliger i form at åben-lav boliger eller tæt-lav boliger som dobbelthuse.

    

   -       ved bebyggelse til almen service kan den enkelte ejendom bebygges med 60%. Ny bebyggelse skal mod Borrisvej opføres i en højde på maks. 8,5 m. På dele af området, hvor terrænet muliggør det, kan bebyggelsen dog fremstå i 3½ etage, og med en bygningshøjde på højst 15 meter.   

    

   -       der kan udstykkes enkelte åben-lav boliger, med en grundstørrelse på min. 700 m2 ellet tæt-lav boliger såsom dobbelthuse, med en grundstørrelse på min. 350 m2. Åben-lav og tæt-lav boliger kan opføres i maks. 2 etager og med en bygningshøjde på højst 8,5 meter.

    

   -       For at respektere kirkeomgivelserne, fastlægges der langs Borrisvej en byggelinje. Der må ikke opføres ny bebyggelse mellem denne byggelinje og Borrisvej.

    

   -       Området skal vejforsynes fra Borrisvej og Østervang.

   Den enkelte boliggrund må kun vejforsynes med én adgang til Borrisvej eller Østervang. Den enkelte grund til almen service må vejforsynes med to adgange, enten fra Borrisvej og Østervang.

   Parkering skal etableres på egen grund

   -       Den del af området, der ligger i landzone, overføres til byzone.

    

   Der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger hele området til almen service, med en særbestemmelse om, at der kan udstykkes enkelte boliger i området. For almen service fastsættes bebyggelsesprocenten til 60%, etageantal maks 3½ og bygningshøjde maks 15 meter. For åben-lav boliger fastsættes bebyggelsesprocenten til 30%, etageantal maks 2 etager og bygningshøjden til maks 8,5 meter.

    

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende anvendelsen, byggehøjder og etageantal ændres. Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer er planlægningen omfattet af kravet om fordebat jf. planlovens § 23 c. Før der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, som ikke er besluttet i en planstrategi, skal Byrådet indkalde idéer og forslag med henblik på det efterfølgende planarbejde.

    

   Forvaltningen har udarbejdet udkast til debatmateriale. Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 4.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 2 uger. Såfremt der kommer væsentlige bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt udvalget til beslutning, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Ved udlæg af areal til offentligt formål har Kommunen overtagelsespligt jf. planlovens § 48.

   Det er Forvaltningens vurdering, at hvis der planlægges efter ovennævnte principper, vil der være en bred variation af anvendelsesmuligheder, hvorved der ikke vil være tale om offentlige formål og heraf følgende overtagelsespligt for Kommunen, jf. planlovens § 48 om offentlige formål.

    

   Viborg Kommune er forpligtet til at betale udgifter til sygepleje for hver enkelt beboer, når der etableres friplejehjem.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Fordebat                                                           Medio 2016

   Planforslag til vedtagelse                                  Medio 2016

   Offentlig høring                                                 Ultimo 2016

   Endelig vedtagelse                                            Primo 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planlægningen og fordebatten sættes i gang som beskrevet, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 15 Godkendelse af principper for planlægningen af Bjerring Mølle
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 16. september 2015 (sag nr. 9) at igangsætte planlægningen for Bjerring Mølle.

    

   I forlængelse af, at Viborg Kommune har igangsat et projekt med etablering af et omløbsstryg i Mølledammen ved Bjerring Mølle, har ejeren af Bjerring Mølle ansøgt om byggetilladelse til at opføre en bolig med vejadgang fra Mølleengen samt fremsat ønske om en revurdering af møllebygningernes bevaringsværdi.

    

   Ved tidligere politisk behandling var placering af vandløbet og byggefeltets størrelse endnu ikke afklaret. Projektet er nu fastlagt, og Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Økonomi- og Erhvervsudvalget nu tager stilling til de konkrete principper for planlægningen. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Kort med omløbsstrygets fremtidige afgrænsning og foreslået nyt byggefelt er i bilag nr. 2.

    

   Projektforslaget

   Ejeren af ejendommen Vestergade 2 (Bjerring Mølle) i Bjerringbro ønsker at opføre et enfamiliehus på den nordøstlige side af mølledammen, på et areal, som ejeren i dag anvender til privat have. I den forbindelse ønsker ejeren at erhverve et mindre areal, der ejes af Viborg Kommune, for at kunne etablere vejadgang fra Mølleengen.

    

   Hensigten med at opføre en bolig er, at ejeren ønsker at flytte dertil, og med tiden afhænde møllen.

    

   For at udvide anvendelsesmulighederne af møllen ønsker ejeren desuden en revurdering af møllebygningernes bevaringsværdi.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af lokalplan nr. C.000-12, delområde III og IV.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser jf. lov om Planlægning § 19 stk. 2. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages en ny lokalplan.

    

   I Lokalplan C.000-12 er både den ældste del af møllebygningen og en tilbygning fra 1920’erne, udpeget som bevaringsværdig.

    

   Det vurderes, at kun den ældste del af møllebygningen er bevaringsværdig, da den indeholder flere bevaringsværdige træk, herunder rundbuede vinduer i gavlen. Møllen har haft betydning for Bjerringbros opståen og udvikling, og dens historie kan spores tilbage til 1528.

    

   Bygningen fremstår i dag med et disharmonisk udtryk. Den er sammensat af flere forskellige volumener og stiltræk, som ikke har betydning for møllens fortælleværdi.

    

   Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at den del af møllen, der er udpeget som bevaringsværdig, indskrænkes til kun at omfatte den ældste del af møllen, og at dette indarbejdes i en kommende lokalplan for området.

    

   Fotos er i bilag nr. 3.

    

   Kommuneplan

   Området ligger i rammeområde BBRO.R2.01, der udlægger den nordlige del af området til rekreativt område og BBRO C1.01, der udlægger den sydlige del af området til blandet bolig og erhverv.

   Området er desuden omfattet af BBRO.D1.1, der udlægger området til centerområde.

    

   Realisering af projektet kræver, at der vedtages et kommuneplantillæg, der ændrer en del af rammeområde BBRO.R2.01 til boligområde.

    

   Principper for planlægningen

   Forvaltningen foreslår, at der i planlægningen tages udgangspunkt i følgende:

   • Der udlægges et byggefelt på den nordøstlige side af Mølledammen. Byggefeltet giver mulighed for en bolig på højst 160 m2, da det grundfaste areal vil blive forholdsvist lille. Inden for byggefeltet kan der bygges i højst 1 etage og højst 6 meters højde. Byggefeltet placeres mindst 2,5 meter fra skel og mindst 1 meter fra Mølledammen, da der skal reserveres et 1 meter bredt areal til drift og vedligehold af vandløbet.
   • Der udlægges et byggefelt ved møllen, således at der kan bygges en tilbygning til den evt. reducerede møllebygning. Max bygningshøjde her er 12 meter som i Kommuneplanens rammebestemmelser. Ny bebyggelse må højest opføres i 2,5 etager.
   • Der vil med lokalplanen blive stillet krav, der sikrer at det nye byggefelt harmonerer med den bevaringsværdige mølle.
   • Udpegningen af bevaringsværdig bygning ændres til udelukkende at omfatte den ældste eksisterende del af møllebygningen. 
   • Der foreslås vejadgang via Mølleengen til nyt byggefelt på den nordøstlige side af Mølledammen. Eksisterende vejadgang til møllen foreslås bibeholdt som i eksisterende lokalplan.

   Fordebat

   Lokalplanlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af kravet om forudgående offentlighed, jf. planlovens § 23 c, da der er tale om et mindre privatejet område, som i dag henligger som have. Området grænser op til et eksisterende boligområde, som ikke er lokalplanlagt. Ændringen berører ikke direkte andre end den nærmeste nabo og lodsejeren.

     

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da der er tale om en minimal tilretning af kommuneplanen og en mindre ændring i forhold til gældende lokalplan, som ikke ændrer væsentligt ved de fysiske rammer i området.

    

   Budgetmæssige konsekvenser / Økonomiske konsekvenser

   Ved salg af et lille areal, i det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet, der skal benyttes til vejadgang, opnår Viborg Kommune en mindre indtægt.

    

   Udkast til tidsplan

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan for planlægningen:

   Udarbejdelse af planforslag                               medio 2016

   Planforslag til vedtagelse                                  primo 2017

   Endelig vedtagelse                                            medio 2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planlægningen sættes i gang som beskrevet i sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-06-2016

   Fraværende: Lone Langballe

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 16 Kvotetildeling - nybyggeri og kapitaltilførsel (budget 2017-2020) samt puljer til flygtningeboliger
  • Sagsfremstilling

   RESUME

   Kommunens udgiftsramme til indbetaling af grundkapitallån ved nybyggeri og kapitaltilførselssager (større, nødvendige renoveringer) har tidligere år været fastsat til ca. 9 mio. kr. pr. år.

    

   Regeringen ændrede i 2012 lovgivningen, så grundkapitaltilskuddet ved nybyggeri blev nedsat fra 14% til 10% for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2016. I den forbindelse valgte Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for perioden 2013-2016 at nedsætte udgiftsrammen, så den svarer til nedsættelsen fra de 14% til de 10% for grundkapitalindskud ved nybyggeri og uændret for kapitaltilførselssager. Samlet set blev udgiftsrammen nedsat med 7,3 mio. kr. i perioden 2013–2016.

    

   I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015-2018 godkendte Byrådet en udvidelse af udgiftsrammen til grundkapitalindskud og kapitaltilførselssager i perioden 2015-2018 med 25,8 mio. kr. og i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 blev udgiftsrammen udvidet med yderligere 42,8 mio. kr.

    

   I økonomiforhandlingerne for kommunernes økonomi for 2016 blev regeringen og KL enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 pct. til og med 2018.

    

   I kapitaltilførselssager ydes der en særlig driftsstøtte, som kun gives til afdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at problemerne vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten ydes som lån eller tilskud. Landsbyggefonden yder 40% af støtten betinget af, at boligorganisationen selv bidrager med 20%, långiver med 20% og beliggenhedskommunen med 20%.

    

   Nuværende praksis for sammenhæng mellem Viborg Kommunes budget til nybyggeri af familie- og ungdomsboliger samt kapitaltilførsel som lån eller tilskud og boligselskabernes forslag til boligprogram (kvotesag)

   Hvert år udarbejder boligselskaberne et boligprogram for kvoteåret med forslag til en fordeling af udgiftsrammen på forskellige projekter (kvotesag). Denne fordeling af udgiftsrammen på projekter danner baggrund for Byrådets godkendelse af budgettet. På grund af forskydning i tid fra godkendelse af et projekt i Byrådet og til grundkapitallånet eller kapitaltilførslen skal indbetales til Landsbyggefonden, er den nuværende praksis for nybyggeri, at indeværende kvoteår = det efterfølgende budgetår. Det betyder, at eksempelvis kvoteår 2016 = budgetår 2017. Som en konsekvens af, at økonomien i kapitaltilførselssagerne i tilsagnsfasen er usikker og tidshorisonten ligeledes er meget usikker, blev det i sidste års kvotesag besluttet, at der fremadrettet afsættes en pulje til kapitaltilførselssagerne.

    

   OPLÆG TIL BUDGET 2017-2020

   Boligselskabernes fremsendte forslag til boligprogram

   Forvaltningen har den 28. april 2016 afholdt et møde med repræsentanter for boligselskaberne, hvor forslag til nybyggeri og kapitaltilførselssager i kvoteår 2016-2019 (Kommunens budget 2017-2020) blev drøftet.

    

   Kapitaltilførselssager

   Boligselskaberne har oplyst, at den afsatte økonomi til kapitaltilførselssager ikke har ændret sig væsentligt i forhold til sidste år. Revideret oversigt over alle forventede kapitaltilførselssager fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ifølge den reviderede oversigt over kapitaltilførselssager forventes der indtil udgangen af 2019 et behov for kommunal budget på 16,2 mio. kr. Der er i Kommunens budget 2016-2019 afsat i alt ca. 16,6 mio. kr. til kapitaltilførselssager. Da der fortsat er tale om anslåede beløb, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at regulere budgetterne til kapitaltilførselssager.

    

   Budgettet til kapitaltilførselssager udgør i 2016-2019 følgende beløb:

    

   Revurdering af kapitaltilførselssager                          t.kr.

    

   2016

   2017

   2018

   2019

   Forventede kapitaltilførselssager

   6.350

   4.000

   3.330

    2.550

   Afsat budget

    

   1.450