Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 11-05-2016

Referat

Afbud fra Kirstine Skjødt Hermansen. Åse Kubel Høeg og Lone Langballe forlod mødet kl. 13.05 efter behandling af sagerne nr. 1-42

 • 1 Analyse af opgaver vedr. administration og ledelse
  • Sagsfremstilling

   Afdelingschef Bente Buhl Rasmussen og chefkonsulent Peter Bogh fra Kommunernes Landsforenings konsulentafdeling (KL-K) deltager under behandlingen af punktet fra kl. 8.30.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 9. december 2015 (sag nr. 1) kommissoriet for analyse af administration og ledelse.   

    

   Indholdet i analysen er:

    

   1. En analyse af alternative direktionsmodeller.

    

   2. En analyse af antallet af ledere og administrative medarbejdere i Viborg Kommune både centralt og decentralt.

    

   3. En analyse af om Kommunens styringsmodeller, tildelingsmodeller, budgetmodeller mv. i sig selv er udgiftsdrivende eller giver anledning til ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. Vurdering af om styringsmodeller og den afledte opgavedeling understøtter borgernær sagsbehandling og tværgående samarbejde.

    

   4. Visitationsmodel og tildelingsmodel på ældreområdet, området for udsatte børn og unge samt voksensocialområdet. Ligeledes en vurdering af om visitation og tildeling af ydelser er hensigtsmæssige i et borgerperspektiv

    

   Arbejdet tager udgangspunkt i en screeningsfase bl.a. med benchmark med andre kommuner.

    

   KL-K fremlagde på et informationsmøde på Rådhuset den 29. april 2016 rapporten vedr. screeningen for Byrådet og Hoved-MED. Rapporten indeholder følgende overordnede vurderinger:

   • Viborg Kommune har et solidt fokus på styring og effektivisering

   • Der er ikke lavthængende frugter, der kan bidrage til effektiviseringer på administration og ledelse i Viborg Kommune

   • Økonomisk potentiale på 3,7 mio. kr. ved at effektivisere administrationen på skole- og dagtilbudsområdet

   • Økonomisk potentiale på 7 mio. kr. ved systematisk brug af videomøder

   • Muligt økonomisk potentiale ved at nedbringe antallet af administrative ledere på rådhuset, under forudsætning af bl.a. ens konteringspraksis på tværs af kommunerne

   • Økonomisk potentiale på 1,5 til 20 mio. kr. ved at nedbringe antallet af ledere i folkeskolen

   • Et økonomisk potentiale ved at nedbringe antallet af medlemmer i direktionen

   • Ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd muliggør en effektivisering på 10 procent et økonomisk potentiale på ca. 5 mio. kr.

   • Derudover en række konkrete forslag til forbedret styring mv. på ledelse og administration bredt set samt på områderne ældre, handicap og familie


   Hoved-MED behandlede sagen den 3. maj 2016. Referat fra mødet fremgår af bilag nr. 2.

    

   Konsulenterne fra KL-K kan uddybe rapporten og besvare evt. spørgsmål.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at rapporten drøftes og det videre forløb aftales.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at der på baggrund af KLK´s analyse arbejdes videre med følgende effektiviseringer på det administrative område:

    

   - 1,7 mio. kr. ved effektivisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet.

   - 8,0 mio. kr. ved systematisk brug af videomøder.

   - 2,0 mio. kr. ved effektivisering muliggjort ved samling af de administrative stabe i Job & Velfærd,

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til udmøntning af ovennævnte effektiviseringer, og

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til det videre forløb omkring de øvrige elementer i KLK-analysen, herunder nedbringelse af antallet af ledere på rådhuset.

    

   I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 8. juni 2016 inviteres Søren Gytz Olesen og Jens Rohde til en drøftelse af effektiviseringerne.

 • 2 Fremtidig direktionsmodel og direktørledelse i Teknik & Miljø
  • Sagsfremstilling

   I forlængelse af behandlingen af analysen fra KL-K (særskilt sag på dagens møde) kombineret med vakance i stillingen som direktør for Teknik & Miljø fra ultimo juni 2016, skal der vedtages en fremtidig direktionsmodel, og der er behov for at fastlægge direktørledelsen i Teknik & Miljø. Beslutningen herom kan, afhængigt af scenarie for valg af direktionsmodel, evt. faseopdeles i en midlertidig fase på kort sigt og en endelig model på længere sigt.

    

   Der kan bl.a. opstilles følgende scenarier:

   1.       Byrådet vedtager på det kommende byrådsmøde, at der ikke skal ændres i den nuværende direktionsmodel. Konsekvensen heraf er, at der kan konstitueres i stillingen som direktør for Teknik & Miljø fra 1. juli 2016, og processen med besættelse af stillingen kan igangsættes.

   2.       Der er behov for yderligere drøftelser inden Byrådets beslutning om fremtidig direktionsmodel. Konsekvensen heraf er, at der konstitueres i stillingen direktør for Teknik & Miljø fra 1. juli 2016, indtil den fremtidige model er fastlagt.

   3.       Byrådet vedtager på det kommende byrådsmøde en ny direktionsmodel gældende fra 1. juni 2016. Afhængigt af model kan konsekvensen være, at der midlertidigt skal ske konstituering i en eller flere direktørstillinger eller, at direktørledelsen i Teknik & Miljø fordeles til en eller flere af de nuværende direktører.

   4.       Byrådet vedtager på det kommende byrådsmøde, at der skal arbejdes videre med en ny direktionsmodel. Konsekvensen heraf er ligeledes, at der konstitueres i stillingen, indtil den fremtidige model er fastlagt på så konkret et niveau, at de nye stillinger kan besættes.

   Kommunaldirektøren kan på mødet uddybe de forskellige muligheder, herunder forslag til konstituering.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder indstilling til Byrådet vedr. fremtidig direktionsmodel og direktørledelse i Teknik & Miljø.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den nuværende direktionsmodel fortsætter uændret, jf. scenarie 1,

    

   at Benedicte Wriedt konstitueres i stillingen som direktør for Teknik & Miljø fra 1. juli 2016 og indtil en ny direktør tiltræder, og

    

   at Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni 2016 udarbejder forslag til ansættelsesprocedure.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

    

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Økonomi- og Erhvervsudvalget opgjort og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger.

    

   Det gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2015 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2015 til 2016 først er behandlet af Byrådet den 13. april 2016, er overførslerne i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   Drift

   Der forventes mindreforbrug på serviceudgifterne på udvalgets 3 politiområder på samlet 72,9 mio. kr. målt mod det korrigerede budget, og der forventes således ikke overordnet set økonomiske udfordringer med at overholde budgettet for 2016 på serviceudgifterne.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

   Politisk Organisation

   106,8

   110,4

   53,3

   -53,5

   -57,1

   Administrativ Organisation

   427,7

   443,3

   427,7

   0,0

   -15,6

   Facility Management

   46,7

   47,3

   47,1

   0,4

   -0,2

   Serviceudgifter i alt

   581,2

   600,9

   528,0

   -53,2

   -72,9

    

   Anlæg

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Anlæg

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   -1,2

   5,5

   5,5

   6,8

   0,0

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg, jordforsyning

   -21,7

   -21,1

   -21,3

   0,5

   -0,2

   Anlæg i alt

   -23,0

   -15,5

   -15,7

   7,2

   -0,2

    

   Finansiering mv.

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   Finansiering mv.

    

    

    

    

    

   Renter, netto

   15,6

   15,6

   12,0

   -3,6

   -3,6

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   47,0

   27,0

   9,0

   -20,0

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   70,9

   -2,9

   -2,9

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -96,9

   0,0

   0,0

   Tilskud og udligning

   -1.571,5

   -1.571,5

   -1.553,2

   18,3

   18,3

   Skatter

   -4.109,2

   -4.109,2

   -4.109,7

   -0,5

   -0,5

   Finansiering mv. i alt

   -5.670,0

   -5.641,1

   -5.649,9

   20,2

   -8,8

    

    

    

    

    

    

   Drift, anlæg, finansiering i alt

   -5.111,8

   -5.055,7

   -5.137,6

   -25,7

   -81,9

    

    

   Væsentlige forventede afvigelser

    

   SERVICEUDGIFTER

   Politisk organisation – forventede mindreudgifter på 57,1 mio. kr.

   Den afsatte budgetbuffer på 37 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab som forventet mindreudgift.

    

   I det vedtagne budget 2016-2019 er der afsat en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget – politisk organisation på 16,8 mio. kr. til ældreområdet, som svarer til Viborg Kommunes andel af den tidligere ældremilliard. Puljen er placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget, da det i budgetforliget er aftalt, at frigivelsen af midlerne er betinget af resultatet af finansloven for 2016. De 12 mio. kr. heraf er jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. marts 2016 (sag nr. 4) tilført ældreområdet. Restbeløbet på 4,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

    

   Herudover er der forventede forskydninger mellem årene på 3,3 mio. kr. vedrørende udbetaling af forskellige tilskud mv.

    

   Administrativ organisation – forventede mindreudgifter på 15,6 mio. kr.

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. på 2,7 mio. kr. og på centrale konti vedrørende forskellige puljer og centrale områder på 7,9 mio. kr. Herudover forventes der overskud på 5 mio. kr. på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

    

   TILSKUD OG UDLIGNING 

   Beskæftigelsestilskud

   KL har den 14. marts 2016 udsendt ny prognose vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2015 og 2016. Prognosen viser en efterregulering for 2015 på de forsikrede ledige for Viborg Kommune på 17,3 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2016 på 1,0 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2016 på 18,3 mio. kr.

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

   FINANSFORSKYDNINGER 

   Der forventes at skulle overføres 20 mio. kr. til 2017 vedrørende forskydninger mellem årene ved indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefonden og i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.  

    

   Der henvises i øvrigt til detailforklaringer til afvigelserne i bilag nr. 1.

    

   FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER

   Som tidligere nævnt under afvigelserne besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 9. marts 2016 sag nr. 4 at tilføre ældreområdet 12 mio. kr. af Viborg Kommune andel af den tidligere ældremilliard på 16,8 mio. kr., som ved budgetforliget midlertidig blev placeret på politikområdet Politisk organisation. Restbeløbet på 4,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

    

   Omplaceringer i øvrigt mellem udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.

    

   BEVILLINGER

   Der søges bevilling til at tilføre kassebeholdningen ovennævnte 4,8 mio. kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes, og

    

   at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag nr. 2, og som berører Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet via sagen ”Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, alle områder”,

    

   at udgiftsbevillingen på politikområdet Politisk organisation nedsættes svarende til restbeløbet vedrørende ældremilliarden med 4,8 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, og

    

   at mindreudgiften i ovenstående ”at” tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2016 for alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet er vist både i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget, men afvigelser forklares primært i forhold til det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget: I dette budget er indregnet omplaceringer / bevillinger frem til den 31. marts. Selv om overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsbudgetter fra 2015 til 2016 først er godkendt af Byrådet den 13. april 2016 (sag nr. 3), er disse overførsler både indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts og det forventet forbrug.

    

   Tabel 1 herunder viser det overordnede resultat af budgetopfølgningen. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

   Note
    nr.

    

   Oprindeligt

   Korrigeret

   31. marts

   I forhold til opr. budget (kol. 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

    

    

   1

   2

   3

   4

   5

    

   Skatter / generelle tilskud

   -5.680,7

   -5.680,7

   -5.662,9

   17,8

   17,8

   1.

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   4.019,2

   4.106,4

   4.019,1

   -0,1

   -87,3

   2.

   Overførselsudgifter

   1.414,1

   1.410,6

   1.409,9

   -4,2

   -0,7

   3.

   Driftsudgifter i alt

   5.433,4

   5.517,0

   5.429,0

   -4,3

   -88,0

    

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   15,6

   15,6

   12,0

   -3,6

   -3,6

   4.

   Resultat ordinær drift

   -231,7

   -148,0

   -221,9

   9,8

   -73,9

    

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   238,7

   407,4

   282,9

   44,3

   -124,4

   5.

   Anlæg ældreboliger

   2,3

   5,0

   5,0

   2,7

   0,0

    

   Jordforsyning

   -4,4

   33,0

   22,7

   27,1

   -10,3

   5. 

   Res. skattefinans. område

   4,9

   297,4

   88,8

   83,9

   -208,6

    

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   -7,5

   24,8

   29,4

   36,8

   4,6

   6.

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   18,0

   47,0

   27,0

   9,0

   -20,0

   7.

   Afdrag på lån

   73,9

   73,9

   70,9

   -2,9

   -2,9

    

   Optagne lån

   -96,9

   -96,9

   -96,9

   0,0

   0,0

    

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -7,6

   346,1

   119,2

   126,8

   -226,9

    

    

   Tabel 1: Resultatopgørelse

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING 

   Serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug på godt 87 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 37 mio. kr. den ved budgetlægningen indregnede budgetbuffer. Med resultatet må det forudsættes, at der således bliver behov for at overføre ca. (87-37) 50 mio. kr. fra 2016-2017. Da overførslerne fra 2015 til 2016 har udgjort 87 mio. kr. er det ensbetydende med, at der forventes brugt (87 – 50) 37 mio. kr. af de overførte driftsmidler fra 2015.

    

   Det i sig selv, at der forbruges af opsparingerne fra 2015, må ses som en positiv udvikling for at begrænse fremtidige driftsoverførsler.

    

   Statens definition af ”serviceudgifter”, der indgår i den sanktionsbelagte serviceramme, er ikke helt identisk med Viborg Kommunes definition af ”serviceudgifter” i tabel 1. Den sanktionsbelagte ramme kan derfor ikke direkte aflæses af tabel 1. I forhold til ministeriets definition forventes der med resultatet af budgetopfølgningen et mindreforbrug på den sanktionsbelagte serviceramme på ca. 6 mio. kr.

    

   Overførselsudgifter

   Overførselsudgifterne er udfordret bl.a. på grund af stigende udgifter til flygtninge. Prognoserne for udgifterne er usikre i øjeblikket, men det er i budgetopfølgningen forudsat, at de forventede udgifter totalt set holder sig inden for budgettet.

    

   For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2015). Det forventede resultat betyder, at overførslerne fra 2016 til 2017 forventes at blive mindre end overførslerne fra 2015 til 2016. For anlægsudgifterne (ekskl. forsyningsområdet) er der overført ca. 200 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor det forventede mindreforbrug i 2016 nu skønnes til ca. 135 mio. kr.

    

   Byrådets målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. (300 mio. kr.) og for størrelsen af ordinært driftsresultat på mindst 200 mio. kr. (222 mio. kr.), og et anlægsniveau (skattefinansieret) på ligeledes 200 mio. kr. (311 mio. kr.) vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt, idet tallene i parentes angiver det forventede resultat.

    

   Herunder er de enkelte hovedposter i resultatopgørelsen kommenteret med henvisning til notenumrene i resultatopgørelsen i tabel 1.

    

    

   NOTE 1 - SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:

   Generelle tilskud: 

   Beskæftigelsestilskud

   KL har i foråret 2016 udsendt ny prognose vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2015 og 2016. Prognosen viser en efterregulering for 2015 på de forsikrede ledige for Viborg Kommune på 17,3 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2016 på 1,0 mio. kr., i alt en negativ regulering til afregning i 2016 på 18,3 mio. kr.

    

   Det kan oplyses, at der under politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 

    

   NOTE 2- SERVICEUDGIFTER:

   Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger meget tæt på det oprindelige budget og ca. 87 mio. kr. under det korrigerede budget.

    

   For alle politikområder med undtagelse af sundhedsområdet forventes der mindreforbrug eller balance i forhold til det korrigerede budget. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for skærpet bevågenhed og en række indsatser for at dette resultat kan nås. Det gælder bl.a. Socialområdet, hvor der i længere tid har været økonomiske udfordringer.

    

   Generelt er denne første budgetopfølgning i 2016 forbundet med en række usikkerheder, da den udarbejdes så tidligt på året.

    

   Nedenfor er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.

    

   For de politikområder, der har merforbrug eller udfordringer i at nå den balance, som tallene i tabel 1 viser, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance. I tilfælde af, at der ikke opnås budgetbalance, vil merforbruget som udgangspunkt blive overført til 2017, hvor det forventes udlignet.

    

   Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget:

   Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på ca. 57 mio. kr., hvilket primært skyldes 2 forhold. En væsentlig del af mindreudgiften vedrører den indregnede budgetbuffer på 37 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug og de 16,8 mio. kr. er en pulje, der er afsat til dækning af ”ældremilliarden”. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. marts 2016, (sag nr. 4), besluttet, at de 12 mio. kr. heraf skal overføres til ”ældreområdet”. Omplacering af beløbet er medtaget i denne sag. De resterende (16,8-12,0) 4,8 mio. kr. er i sagen foreslået fjernet fra budgettet og tillagt kassebeholdningen. Beløbet har principielt finansieret de yderligere 5 mio. kr., som Socialområdet ikke fik overført af underskuddet fra 2015-2016 jfr. Byrådets beslutning på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 3). 

    

   På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 15,6 mio. kr.

    

   Der forventes mindreudgifter vedrørende forvaltninger og stabes decentrale konti til løn mv. og centrale konti vedrørende forskellige puljer og centrale områder.

    

   Herudover forventes der overskud på den ”interne forsikringsordning” vedrørende arbejdsskader.

      

   Børne- og Ungdomsudvalget:

   På politikområdet ”skoler og klubber” forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Heraf vedrører de 6,5 mio. kr. de decentrale enheder og de øvrige mindreudgifter vedrører primært merindtægter/mindreudgifter på det mellemkommunale område, fripladser/søskendetilskud samt forældrebetaling for SFO/Klub. Herudover forventes en merudgift til befordring på 1,2 mio. kr.

    

   På politikområdet ”dagtilbud” skyldes det forventede mindreforbrug på 10,5 mio. kr. delvist de decentrale institutioner, samt mindreudgifter til søskendetilskud/fripladser og PAU elever.

     

   Ældre- og Sundhedsudvalget:

   Politikområdet ”sundhedsområdet” viser en forventet merudgift på godt 4 mio. kr., der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag, og udviklingen på medfinansieringsområdet følges nøje.

    

   Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området medfører ikke sanktioner.

    

   Politikområdet ”ældreområdet” viser umiddelbart et merforbrug i oversigten i bilag nr. 1 på 10,8 mio. kr. I sagen er der lagt op til, at der omplaceres budgetbeløb på 12 mio. kr. fra politikområdet ”politisk organisation” til ”ældreområdet” jfr. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning fra den 9. marts 2016 (sag nr. 4). Når denne omplacering er godkendt, vil ældreområdet vise et mindreforbrug på (12,0-10,8) 1,2 mio. kr.

     

   NOTE 3 - OVERFØRSELSUDGIFTER

   På det samlede overførselsområde er der tale om et forventet netto-forbrug stort set svarende til budgettet. Inden for det samlede budget på overførselsområdet er der dog tale om forventede mer- og mindreudgifter på enkeltområder, der dog i øjeblikket forventes at udligne hinanden. Således forventes der en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. Dette skal sammenlignes med, at der under de generelle tilskud forventes en samlet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 18,3 mio. kr.

    

   Vurderingen af overførselsudgifterne baserer sig på en meget lille del af året, så der er en væsentlig usikkerhed i forhold til skønnet over det forventede forbrug.

    

   NOTE 4 - RENTER

   Der forventes netto en mindreudgift på renter på 3,6 mio. kr. dels i form af færre renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management-aftaler med pengeinstitutter.

     

   NOTE 5 - ANLÆG

   Mindreudgifter til anlæg (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) forventes at udgøre ca. 135 mio. kr. Dette er væsentligt mindre, end det beløb, der er overført fra 2015 til 2016 (ca. 200 mio. kr.).

    

   Det betyder, at det beløb, der forventes overført fra 2016 til 2017, i øjeblikket vurderes at blive en del mindre end overførslen fra 2015 til 2016.

    

   kommunens hjemmeside under linket ”Se tidsplan for anlægsprojekterkan ses det forventede tidsforløb for de ca. 25 største anlægsprojekter i budget 2016-2019. Oversigten er ajourført i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

    

   NOTE 6 – FORSYNINGSOMRÅDET

   Der forventes et netto merforbrug på 4,6 mio. kr. (drift). Dette skyldes især, at affaldsplanen blev udskudt, så de driftsbesparelser der var indregnet som følge af planen, først kan gennemføres senere end planlagt ved budgetlægningen.

     

   NOTE 7 - ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

   Mindreudgiften på 20 mio. kr. vedrører indskud i Landsbyggefonden, hvortil der er overført ca. 27 mio. kr. fra 2015.

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)

   Den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2016 (opgjort dag for dag de seneste 12 mdr.) vurderes på baggrund af det forventede regnskabsresultat til ca. 300 mio. kr. I forhold til den gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2015 er dette et fald på ca. 140 mio. kr.

    

   Det vurderes, at overførsler (drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden) til forbrug i 2017 og derefter vil ligge i størrelsesorden 205 mio. kr. Forsyningsvirksomheden REVAS, forventes herudover med udgangen af 2015 at have ca. 8 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (205 + 8) 213 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af 2016 forventes derfor at udgøre (300 – 213) 87 mio. kr.

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen - herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne - godkendt. Herudover er der medtaget indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om forhøjelse af driftsbevilling på politikområdet ”kultur” til musicaltalentskole jfr. det indgåede tillæg til budgetforlig samt nedsættelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation” med 4,8 mio. kr. (den resterende del af den pulje på oprindeligt 16,8 mio. kr., der blev afsat til ældremilliarden).

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger, foreslår kommunaldirektøren,

    

   at de i bilag nr. 3 foreslåede omplaceringer mellem politikområder godkendes.

    

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes, herunder

    

   at driftsbevillingen til politikområdet ”kultur” forhøjes med 700.000 kr. i 2016 og årene frem (musicalskole), idet beløbet fra 2017 indarbejdes i det budgetforslag for 2017-2020, som er under udarbejdelse,

    

   at driftsbevillingen på politikområdet ”politisk organisation” nedsættes med 4.800.000 kr. i 2016 og årene frem (restbeløb vedr. den indarbejdede pulje til ”ældremilliarden”), idet beløbet fra 2017 indarbejdes i det budgetforslag for 2017-2020, som er under udarbejdelse, og

    

   at netto mindreudgiften i de 2 foregående ”at’er” på (4.800.000 – 700.000) 4.100.000 kr. i 2016 tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. – 5. ”at”.

 • 5 Årlig afrapportering vedrørende den finansielle politik
  • Sagsfremstilling

   Det fremgår af Viborg Kommunes Principper for Økonomistyring - finansiel politik, at kommunaldirektøren skal orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget én gang årligt om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne, samt om gældsporteføljernes finansieringsudgifter og investeringsporteføljernes afkast.

    

   Orienteringen fremgår af bilag nr. 1, som bl.a. viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, investeringsporteføljen samt den langfristede gæld for årene 2012 – 2015.

    

   Den finansielle politik giver mulighed for at anbringe overskudslikviditet i visse typer af obligationer, aktier mv. inden for nærmere fastsatte rammer. Den gennemsnitlige likviditet, eksklusiv deponerede midler, var i 2015 443 mio. kr.  

    

   Af Viborg Kommunes investeringsportefølje på 302 mio. kr. er obligationer for 101,3 mio. kr. deponeret i henhold til lånebekendtgørelsen, hvilket betyder at obligationerne ikke medgår i opgørelsen af likviditeten.

    

   Ultimo 2015 havde Viborg Kommune aftaler om aktiv kapitalpleje – PM-aftaler – på til sammen ca. 302 mio. kr. fordelt på 3 kapitalforvaltere. Afkastet herpå udgjorde -0,2% i årlig rente inklusiv omkostninger til PM-aftalerne. I 2013 var afkastet 2,2 % og i 2014 2,1 %. Resultatet for 2015 er påvirket af at renterne først på året 2015 faldt, for at stige i anden halvdel af 2015 til et niveau, der var højere end ved indgangen til 2015. Rentestigningen påvirkede det samlede afkast på obligationer, der endte med at blive negativt. Investeringen i aktier endte med et positivt resultat. Afkastet fra PM-aftalerne skal vurderes over flere år.

    

   Forvaltningen følger løbende PM-aftalerne og skifter kapitalforvalter, hvis afkastet ikke lever op til forventningerne.

    

   Den gennemsnitlige forrentning af indestående på bankkonti har i 2015 været i niveauet -0,3 % i årlig rente.

    

   Den gennemsnitlige rente på den langfristede gæld har i 2015 været 1,5 %.

    

    

   Henvendelse fra netværkt AnsvarligKommune

   Viborg Kommune har fået en henvendelse fra netværket AnsvarligKommune, som ønsker, at kommunerne træffer en principbeslutning om at undlade investeringer i fossilbrændselsselskaber. AnsvarligKommune definerer fossile energiselskaber som verdens 200 største børsnoterede selskaber, målt ud fra deres reserver af kul, olie og gas. Oversigten kaldes CU200-listen.

    

   AnsvarligKommune offentliggør en liste over samtlige kommuner, inddelt i 3 kategorier:

    

   - Grøn liste – er kommuner, der ikke har investeringer i selskaber på CU200-listen, eller har truffet principbeslutning om at stoppe med at investerer i selskaber på CU200-listen

    

   - Grå liste – er kommuner der har investeringer i selskaber på CU200-listen. Hvis kommunen er ved at afsøge muligheden for frasalg, er disse kommuner markeret med grøn skrift på grå liste.

    

   - Sort Liste – kommunen har nedstemt forslag om at sælge investeringer i selskaber på CU200-listen.

    

   Viborg Kommune er medtaget på den grå liste. 

    

   Viborg Kommunes investeringer

   Viborg Kommunes investeringspolitik giver mulighed for at investere i aktier, erhvervsobligationer og danske stats- og realkreditobligationer. Hensigten er at der sker en spredning af den samlede risiko samtidig med muligheden for at optimere afkastet.

    

   Viborg Kommunes investeringer i aktier og erhvervsobligationer sker i dag via investeringsforeninger, dels for at opnå så stor spredning af risiko som muligt og dels fordi Kommunen kun må investere i aktier via investeringsforeninger jf. styrelsesvedtægten §44. Der må således ikke investeres i enkeltaktier.

    

   Viborg Kommune har i sine investeringsaftaler (PM-aftaler) betinget sig, at forvalterne investerer under hensyntagen til etiske aspekter der lever op til FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer, i forhold til miljømæssige, sociale, ledelsesmæssige og lignende principper. Enkelte af forvalterne har desuden yderligere krav til investeringerne end FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer. Et eksempel kan være, at en forvalter ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 75 % af indtjeningen stammer fra salg af kul.

    

   Forvaltningen har haft kontakt til de nuværende tre forvaltere og én oplyser, at der på nuværende tidspunkt arbejdes på at oprette en investeringsforening, for hhv. aktier og erhvervsobligationer, der ikke investeringer i fossilbrændselsselskaber. Foreningen vil dog anvende en anden udelukkelsesmetode end CU200 listen. Tidspunktet for hvornår investeringsforeningen vil være aktiv er ikke kendt. På nuværende tidspunkt har de to øvrige forvaltere ikke meldt ud, at de forventer at oprette investeringsforeninger, der ikke investerer i fossilbrændselsselskaber.

    

   Forvaltningen har stikprøvevis gennemgået de investeringsforeninger, Viborg Kommune på nuværende tidspunkt har investeret i. Med de oplysninger Forvaltningen har til rådighed, fremgår det, at investeringsforeningerne indeholder aktier i selskaber, der er medtaget på CU200 listen.

    

   Fravalg af investeringer i fossilbrændselsselskaber vil reducere antallet af mulige investeringsforeninger. Pt findes der, Forvaltningen bekendt, ingen investeringsforeninger der har udelukket fossilbrændselsselskaber.

    

   Det betyder, at såfremt henvendelsen fra AnsvarligKommune giver anledning til, at Viborg Kommune ikke længere ønsker at investerer direkte eller indirekte i selskaber på CU200 listen, så vil Viborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke kunne investere i aktier og erhvervsobligationer.

    

   Konsekvensen heraf kunne være, at afkastet bliver mindre. Samtidig reduceres i risikospredningen, da der så udelukkende vil kunne investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Såfremt de nuværende aktieinvesteringsforeningsbeviser skal sælges nu, vil det resulterer i et tab i niveauet 500-600 t.kr. i forhold til værdien pr. 31. december 2015. Pr. 31. december 2015 har Viborg Kommune placeret ca. 22 mio. kr. i investeringsforeninger med erhvervsobligationer og ca. 21 mio. kr. i aktieinvesteringsforeninger. Her ud over er der placeret 259 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer.

    

   Forvaltningen er bekendt med, at Silkeborg Kommune har haft et forslag i byrådet om, at kommunens formuepleje ikke må omfatte investeringer i fossile brændstoffer. Forslaget blev afvist. Økonomiudvalget i Københavns Kommune har den 2. februar 2016 besluttet ”at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde forslag til politisk behandling om afvikling af Københavns Kommunes fossile investeringer.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at afrapporteringen vedr. den finansielle politik tages til efterretning.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om henvendelsen fra AnsvarligKommune giver anledning til at indstille til Byrådet, at Viborg Kommunes investeringsstrategi ændres.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at afrapporteringen vedr. den finansielle politik tages til efterretning, og

    

   at henvendelsen fra AnsvarligKommune ikke giver anledning til, at Viborg Kommunes  investeringsstrategi ændres.

 • 6 Drøftelse af budgetmøder og tidsplan vedr. budget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Evaluering af Byrådets plankonference

   Byrådets plankonference den 29. og 30. marts 2016 evalueres på mødet. Der foreslås en drøftelse af konferencens formål, indhold, form, sted og deltagerkreds. Evalueringen kan tage udgangspunkt i bl.a. følgende spørgsmål:

   • Var emnerne relevante og aktuelle for jer?
   • Var antallet af emner passende i forhold til tidsrammen?
   • Var det klart, hvad formålet var med behandlingen af de enkelte emner?
   • Gav oplæggene et godt udgangspunkt for de politiske drøftelser?
    • Havde oplæggene et relevant fokus? Gav de jer ny viden? Var de dækkende?
   • Havde konferencen den rette balance mellem oplæg og politiske diskussioner?


   Program for Byrådets budgettemamøde onsdag den 22. juni 2016

   Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter programindholdet til Byrådets budgettemamøde onsdag den 22. juni kl. 12-17. Nedenfor ses oplæg til mulige emner:

    

   • Oplæg om aktuel økonomi, herunder økonomiaftalen og budgetlægning 2017-20 v/Klaus Christiansen
   • Politisk drøftelse af økonomiaftalens centrale temaer f.eks. omprioriteringsbidraget, anlægsloft, kompensation for flere flygtninge m.v.
   • Præsentation af udvalgenes budgetforslag med fokus på rammereduktioner, nye driftsinitiativer og anlægsbudgettet v/udvalgsformændene. Spørgsmål til udvalgenes budgetforslag i plenum.
   • Orientering om Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse af partiernes forslag til udvidelser/reduktioner samt partiernes spørgsmål til budgetlægningen.

    

   Justering af procesplanen for budgetlægningen

   Der foreslås nedenfor nogle justeringer af den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2).

                                                                                  

   Kommissorier for analyser af tværgående effektiviseringer:

   Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af kommissorier for analyser af tværgående effektiviseringer flyttes fra onsdag den 8. juni til onsdag den 24. august for at give bedre tid til de foranalyser, som skal kvalificere analysekommissorierne. Status på Forvaltningens arbejde er, at der er udpeget fire effektiviseringstiltag, som foreløbigt er beskrevet som projektidéer. Projektidéerne er drøftet i Strategisk Lederforum, og der er igangsat foranalyser. De fire tværgående effektiviseringstiltag er:

   • Virtuelle møder
   • Samling af kommunale ejendomme
   • Helhedsorienteret indsats for udsatte familier
   • Indsatserne på flygtningeområdet


   Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af basisbudgettet:

   På grund af kalenderudfordringer blev det reserverede budgetmøde den 17. august i Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke indarbejdet i årets procesplan for budgetlægningen.

    

   Det foreslås, at mødet den 17. august aflyses, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget på det ordinære møde onsdag den 24. august behandler basisbudgettet, der udgør det økonomiske udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger.

    

   Flytning af sidste forhandlingsdag:

   I år er der som noget nyt afsat en hel dag til politiske budgetforhandlinger mandag den 5. september. Det foreslås pga. kalenderudfordringer, at forhandlingsdagen flyttes til fredag den 2. september. Tilsvarende foreslås orienteringen af Hoved-MED og Strategisk Lederforum flyttet fra tirsdag den 6. september til mandag den 5. september. Programmet for forhandlingsdagen er følgende:

    

   Tid

   Program

   Kl. 9

   Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil der indgås et budgetforlig.

   Kl. 17

   Gruppemøder

   Kl. 19

   Byrådet orienteres om indholdet af budgetforliget af borgmesteren og forligspartierne.

    

   Ovennævnte ændringer er indarbejdet i en revideret procesplan for budgetlægning 2017-20, der kan ses som bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at plankonferencen evalueres,

    

   at programindholdet til Byrådets budgettemamøde onsdag den 22. juni drøftes, og

    

   at den reviderede procesplan for budgetlægningen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indholdet af de kommende plan- og budgetkonferencer blev drøftet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at der ved Byrådets budgettemamøde den 22. juni 2016 behandles de emner, der er nævnt i sagsfremstillingen, og

    

   at den reviderede procesplan for budgetlægningen godkendes, dog således at gruppemøder og orientering af Byrådet holdes mandag den 5. september 2016.

 • 7 Rapport over eksterne midler fra puljer og fonde, 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 11. juni 2014 (sag nr. 6), at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremover gives en årlig rapportering af det samlede økonomiske resultat af eksterne midler fra fonde og puljer tilført Kommunen.

    

   Midler fra offentlige puljer og fonde udgør en del af Viborg Kommunes finansiering af anlæg og nye udviklingstiltag. Forvaltningen arbejder løbende med at opnå en systematisk og kvalificeret screening af mulighederne for fondsfinansiering til ethvert udviklings- og anlægsprojekt.

    

   Opgørelsen af det samlede økonomiske resultat for et år bygger på en status over eksterne midler fra fonde og puljer opgjort i økonomisystemet samt opgørelse over eksterne midler til projekter uden for det kommunale system, hvor Kommunens medfinansiering medvirker til projektets gennemførelse. Herunder vises hovedtallene for 2015. Ønskes en mere omfattende redegørelse, henvises til bilag nr. 1.

    

   Eksterne midler opgjort i økonomisystemet, 2015 - KRONER

   Forvaltning

   Indtægter til drift

   Indtægter til anlæg

   I alt

   Job & Velfærd

   18.869.000

   0

   18.869.000

   Kultur, Service & Events

   1.347.000

   722.000

   2.069.000

   Teknik & Miljø

   4.083.000

   14.884.000

   18.967.000

   Børn & Unge

   5.327.000

   0

   5.327.000

   Fællesudgifter/administration

   2.370.000

   0

   2.370.000

   I alt

   31.996.000

   15.606.000

   47.602.000

    

   Eksterne midler opgjort i økonomisystemet var i 2014 51.228.912 kr.

    

   Eksterne midler til projekter uden for det kommunale system

   Viborg Kommune medfinansierer, gennem f. eks. tilskud fra Udviklingspuljen, Animationsstrategien og Markedsføringsstrategien en lang række større og mindre projektaktiviteter, hvor Viborg Kommune ikke er projektejer. En lang række mindre beløb fra Kulturudvalget til udviklingsprojekter, medfinansierer andre eksterne projekter.

    

   I alt er der fra Udviklingspuljen, div. strategier og Kulturudvalget ydet 13.176.406 kr. som medvirker til en projektsum på 50.623.011 kr. Fratrækkes Viborg Kommunes medfinansiering genereres øvrig ekstern indtægt på i alt: 37.446.605 kr. (mod 32.133.478 kr. i 2014).

    

   En samlet vurdering

   En samlet vurdering af de eksterne indtægter, som Viborg Kommune direkte eller indirekte genererer, indebærer en summering af de ovenfor nævnte elementer: Eksterne midler opgjort i Økonomisystemet i 2015 samt indtægter genereret af Viborg Kommunes medfinansiering i 2015:

    

   Heraf fremkommer, at Viborg Kommune gennem sine aktiviteter har genereret samlet set 85.048.605 kr. i 2015.

    

   Der tages forbehold overfor, hvorvidt alle projekter i Viborg Kommune indgår i opgørelserne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

   at orienteringen om status for fundraising i Viborg Kommune i 2015 tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 8 Optimering af betalingskommunefolketal i forhold til den kommunale udligning (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har bedt virksomheden Dataproces ApS om at analysere Viborg Kommunes registreringer vedrørende borgere, som Viborg Kommune betaler for, men som bor i andre kommuner - det såkaldte betalingskommunefolketal, som er udgangspunktet for Social- og Indenrigsministeriets beregninger af den kommunale udligning.

    

   Dataproces har via ”Big Data-analyser” fundet fejl i registreringerne, der resulterer i, at Viborg Kommunes årlige indtægter fra tilskud og udligning er ca. 440.000 kr. for lave.

    

   Registreringsfejlene er rettet og Viborg Kommunes indtægter vil blive forøget med ca. 440.000 kr. årligt fra og med 2017. Forvaltningen vil anvende analysens resultater til i videst muligt omfang at undgå fremtidige registreringsfejl.

    

   Udgiften til analysearbejdet fra Dataproces ApS er afhængig af provenuet. Med den forventede merindtægt på 440.000 kr. årligt bliver udgiften til Dataproces ApS 449.000 kr. Det foreslås, at udgiften finansieres via forskudsvis udlæg af kassen, idet udligningstilskuddene i budlægningen for 2017 øges med merindtægten på 440.000 kr. I de efterfølgende år indgår merindtægten i den almindelige indtægtsbudgettering.

    

   Det kan desuden oplyses, at Dataproces ApS i øjeblikket arbejder på en anden analyse vedrørende betalingerne til og fra andre kommuner for at sikre, at Viborg Kommune ikke betaler for ydelser, som Kommunen ikke retteligt hæfter for.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at driftsbevillingen i 2016 på politikområdet Administrativ Organisation forhøjes med 449.000 vedr. udgifter til dataanalysen, og

    

   at udgiften finansieres via forskudsvis udlæg af kassen, idet udligningstilskuddene i budlægningen for 2017 og efterfølgende år øges med ca. 440.000 kr. årligt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 9 Opfølgning på tema-arrangement vedr. konkurrenceudsættelser og udbud
  • Sagsfremstilling

   Der blev den 4. april 2016 afholdt et temaarrangement for Byrådet vedrørende konkurrenceudsættelser og udbud med deltagelse af bl.a. Hoved-MED, LO, Dansk Byggeri og VIBORGegnens Erhvervsråd.

    

   Med baggrund i drøftelserne mellem deltagerne den 4. april har Forvaltningen, efter aftale med borgmesteren, nu udarbejdet et forslag omkring:

   • Overvejelser om nye samt genudbud af gennemførte konkurrenceudsættelser
   • I hvilket omfang skal Forvaltningen følge op på arbejdsklausuler, sociale klausuler mv.?
   • Hvilke økonomiske krav skal der stilles til leverandører, for at undgå konkurser?


   Baggrundsmaterialet fra temaarrangementet den 4. april 2016 er tilgængeligt for Byrådet i dagsordenssystemet.

    

   1.    Overvejelser om nye samt genudbud af gennemførte konkurrenceudsættelser

   For at skabe overblik, er der lavet et skema (bilag nr. 1) over de konkurrenceudsættelser, Viborg Kommune har gennemført, hvem der er kontrakthaver, kontraktsum for opgaven samt kontraktperiode. I det følgende er listet tre forhold, som har betydning for anbefalingen.

    

   Vedrørende nye områder besluttede Byrådet i forbindelse med budgetforlig 2015-2018 følgende: ”Partierne er enige om, at der i den indeværende byrådsperiode ikke kommer udbud inden for velfærdsområdet”.

    

   Vedrørende genudbud besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde 9. december 2015, sag nr.5,  at optionen på forlængelse af rengøringskontrakt med ISS (delområde 5) i 2x12 måneder fra den 31. juli 2016 udnyttes, så der sker genudbud af rådhusrengøringen sammen med delområde 5, og at stillingtagen til genudbud af danskundervisning afventer Byrådets temadrøftelse om udbud i foråret 2016.

    

   Det bemærkes, at på de områder, hvor Viborg Kommunes eget kontrolbud har vundet opgaven, er Byrådet ikke bundet af den i udbudsmaterialet angivne kontraktperiode, eller forpligtet til at genudbyde opgaven. Dette gør sig bl.a. gældende for rengøring af Rådhuset, Danskundervisning, Madservice og Park & Vej.

    

   Ud fra ovenstående anbefales det, at der sker et samlet genudbud af alle rengøringsopgaverne, inklusiv rådhusrengøringen, med en forventet kontraktstart 1. august 2019. Dermed lægges der op til en ændring i forhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 9. december 2015.

    

   2.    Opfølgning på klausuler

   Indkøbs- og udbudspolitikken angiver de særlige, generelle krav Viborg Kommune stiller til leverandører vedr. sociale klausuler, arbejdsklausuler mv.

    

   På temaarrangementet blev fremlagt 3 forskellige scenarier til hvordan Viborg Kommune kan følge op på de krav vi stiller, se bilag nr. 7 fra temaarrangementet ”Notat om opfølgning på klausuler”.

    

   Her anbefales, at scenarie 1 anvendes. Scenarie 1 er lig det nuværende niveau.

    

   Kommunen stiller kravene i udbudsmaterialet, og de indarbejdes i de endelige kontrakter, der dermed fungerer som en tro-og-love erklæring for leverandøren.  Kommunen sikrer sig mulighed for at følge op ved at stille krav i kontrakterne om, at leverandøren på anmodning skal fremskaffe dokumentation for overholdelse af kravene. Kommunen foretager ikke opsøgende kontrol, men reagerer ved mistanke om uregelmæssigheder eller ved anmeldelse.

   Videre anbefales det, at Kommunen er særligt opmærksomme på overholdelse af uddannelsesklausuler (lærlinge mv.) i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Dette indgår i dialogen med arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge et forslag i juni 2016 til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   3.    Konkurser – økonomiske krav til leverandører

   Viborg Kommune stiller allerede i dag en række krav i forbindelse med udbud og konkurrenceudsættelser, eksempelvis på henholdsvis rengøring og kørsel, samt fritvalgs-området (praktisk hjælp og personlig pleje). Der stilles endvidere specifikke krav om sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsopgaver.

    

   Ud fra det hensyn, at de opgaver Viborg Kommune udbyder er mangeartede, vurderes det ikke muligt, at opstille generelle krav, der kan anvendes ved alle udbud og konkurrenceudsættelser.

    

   Det anbefales derfor, at Viborg Kommune fortsætter med de nuværende økonomiske krav, samt at det vurderes konkret i hver sag, om der er grund til skærpede krav omkring tilbudsgivernes økonomi. Dette betyder, at:

    

   • Ved indkøb af tjenesteydelser, varer og konkurrenceudsættelser vurderes kravene konkret i hver sag
   • Ved bygge- og anlægsopgaver anvendes de krav, der står i Indkøbs- og udbudspolitikken.
   • Der ved godkendelse af leverandører på fritvalgs-ordningen fortsat kræves en bankgaranti på 15.000 kr.
  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at der foretages et samlet genudbud af rengøringsopgaverne med kontraktstart ca. 1. august 2019,

    

   at det nuværende niveau for opfølgning af klausler videreføres (Scenarie 1),

    

   at Forvaltningen indleder dialog med arbejdsmarkedets parter omkring opfølgning på uddannelsesklausuler ved bygge- og anlægsopgaver, og

    

   at Viborg Kommune fortsætter med de nuværende økonomiske krav til leverandører.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 10 Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2016-2031
  • Sagsfremstilling

   Der udarbejdes årligt en ny befolkningsprognose for Viborg Kommune, og prognosen for 2016-2031 foreligger nu og fremgår af bilag nr. 1.

    

   Befolkningsprognosen indgår blandt andet som et væsentligt værktøj i Forvaltningens arbejde, og er grundlaget for en række forskellige demografiske og planlægningsmæssige analyser, herunder eksempelvis elevtalsprognosen, og anvendes desuden i forbindelse med budgetlægningen.

    

   Befolkningsprognosen bygger på en fremskrivning af befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede boliger indgår ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling.

    

   Datagrundlaget udgøres først og fremmest af historiske, adressebaserede befolkningsdata fra CPR. Hertil kommer et boligprogram for prognoseårene udarbejdet for de kommende 15 år.

    

   Boligprogrammet er siden sidste år korrigeret på baggrund af de faktiske opførte boliger i 2015, og samtidig er der blandt andet taget højde for de aktuelle konjunkturer.

    

   Det fremgår af prognosen, at overordnet set vil den positive befolkningsudvikling i Viborg Kommune som helhed fortsætte.  Antallet af indbyggere i Kommunen forudses således at stige med over 8.000 personer, svarende til 8,7 % i perioden frem til 2031. Danmarks Statistik forventer en samlet befolkningstilvækst i hele landet på 6,3 % i samme periode.

    

   Fordelingen på aldersgrupper og geografi m.v. fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at befolkningsprognosen for 2016-2031 godkendes som udgangspunkt for den videre planlægning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

 • 11 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet lavet forslag til erhvervsstrategi for Viborg Kommune 2020. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

    

   Erhvervsstrategi 2020 bygger videre på det fundament, der er skabt via Erhvervsstrategi 2014-2015, hvori der var indskrevet at ”…der gennemføres en revision af strategien i 2015”.

    

   Udgangspunktet er tillige ’Udviklingsstrategi 2015’, der fastslår, at ”…den overordnede forudsætning for kommunens fortsatte positive udvikling og økonomiske vækst er at der sikres det bedst mulige erhvervsklima for kommunens virksomheder og iværksættere”.

    

   Processen

   Forslag til erhvervsstrategiens indhold, målsætninger og milepæle er formuleret i et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og Viborg Kommune. 

    

   Arbejdet blev skudt i gang på et morgenmøde den 11. februar 2016, hvor næsten 100 repræsentanter fra erhvervsliv og kommune diskuterede forslag til den nye strategis indhold og målsætninger. Referat fra morgenmødet kan ses i bilag nr. 2.

    

   I forlængelse af mødet blev der lavet et første råudkast til en ny erhvervsstrategi. Dette råudkast var i åben høring fra den 25. februar frem til den 17. marts. På baggrund af de indkomne kommentarer og forslag fra høringsperioden blev udarbejdet et revideret udkast til erhvervsstrategi, der blev drøftet på Viborg Byråds Plankonference ultimo marts 2016.

    

   Endelig blev udkast til erhvervsstrategi drøftet på et dialogmøde den 11. april mellem VIBORGegnens Erhvervsråd og politikere fra Viborg Kommune.

    

   Det foreliggende forslag til erhvervsstrategi 2020 er et resultat af ovenstående proces.

    

   Erhvervsstrategi 2020

   Forslag til ”Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2016-2020” består af 10 målsætninger og fem milepæle. De 10 målsætninger er samlet under fem overskrifter, som repræsenterer de væsentligste udfordringer og/eller muligheder for fortsat vækst i Viborg Kommune. Målsætningernes rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.

    

   Med Erhvervsstrategi 2020 understreger Viborg Kommune og erhvervslivet i Viborg Kommune igen, at det er centralt at kommune og erhvervsliv i fællesskab opstiller mål og arbejder på at indfri fælles målsætninger for at sikre fortsat vækst og udvikling i Viborg Kommune.

    

   Efter vedtagelse af den nye erhvervsstrategi foreslås det, at Viborg Kommune i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet udarbejder en handleplan som dels omsætter erhvervsstrategiens målsætninger til konkrete handlinger og dels fordeler hvem der gør hvad.

    

   Status på erhvervsstrategi 2014-2015

   I erhvervsstrategi 2014-2015 indgik 4 milepæle. 

   1. Viborg Kommune skal indenfor 3 år ligge i top 10 i DI’s målinger om lokalt erhvervsklima.

   Viborg Kommune havde en placering som nr. 32 i 2014 og nr. 21 i 2015 i DI’s måling af lokalt erhvervsklima. Målsætningen gjaldt 3 år og kan således stadig nås ved målingen som offentliggøres i sensommeren 2016.

    

   1. Virksomhederne skal opleve en positiv udvikling i mulighederne for at tiltrække arbejdskraft (Viborg Kommune gennemfører spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte virksomheder).

   Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse i starten af 2015. På spørgsmålet om hvorvidt det var blevet nemmere, sværere eller uændret at tiltrække arbejdskraft svarede virksomhederne: 19% svarede: Ja, det er blevet nemmere, 18% svarede: Nej, det er blevet sværere og 63% svarede: Det er uændret.

    

   3. Der skal ske en nettotilvækst på 1% årligt i antallet af såvel private som regionale og statslige arbejdspladser i Viborg Kommune.

   Danmarks Statisk har medio april 2016 offentliggjort beskæftigelsestal for 2014 (måling foretaget november 2014). Et udtræk af tallene for beskæftigelse kan ses i bilag nr. 3.

   Tallene viser en stigning på 27 private arbejdspladser fra 2013-2014, et fald på 381 statslige arbejdspladser og en stigning på 47 regionale arbejdspladser. I perioden 2013-2014 har man således ikke nået milepælen. Danmarks Statistik offentliggør tal for beskæftigelse for 2015 i starten af 2017.

    

   4.    Målsætningen for infrastruktur var, at ’Vi kæmper sammen om forbedret infrastruktur – f.eks. en Hærvejsmotorvej, udbygning af A26, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik’. Milepælen var, at sikre at målsætningerne når den nationale politiske dagsorden.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at forslag til Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2020 godkendes, og

    

   at partnerne (Viborg Kommune og repræsentanter for erhvervslivet) i samarbejde formulerer forslag til konkret handleplan for erhvervsstrategien som forelægges Byrådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2020 godkendes med den ændring, at målsætning 5 formuleres således:

   ”Vi kæmper sammen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg, herunder udbygning af A 26, på sigt udbygning af øvrige motorvejsforbindelser til og fra Viborg Kommune, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik, og

    

   at partnerne (Viborg Kommune og repræsentanter for erhvervslivet) i samarbejde formulerer forslag til konkret handleplan for erhvervsstrategien som forelægges Byrådet.

 • 12 Forslag til politisk mødeplan 2017
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2017 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 8.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Udover de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.

    

   Endelig oversigt over møderne i 2017 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til mødeplan 2017 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i 2017.

    

   Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til mødeplan 2017 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. ”at”.

 • 13 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventulle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Mødelisten blev godkendt.

 • 14 Ordinær generalforsamling 2016 i Energi Viborg A/S
  • Sagsfremstilling

   Energi Viborg A/S har den 2. maj 2016 indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 19. maj 2016, kl. 17.00 hos Energi Viborg A/S, Bøssemagervej 8, 8800 Viborg med følgende dagsorden:

    

   1. Valg af dirigent

   2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

   3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

   4. Eventuelt

    

   Der er i februar sendt en reservation til byrådsmedlemmernes kalender. Af hensyn til arrangementet skal de byrådsmedlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, acceptere reservationen senest fredag den 13. maj 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune godkender årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetningen (jf. dagsordenens pkt. 2).

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 15 Endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 - nye rammer for område på Koldingvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar 2016 (sag nr. 18) at fremlægge forslag til tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Forslaget giver mulighed for at opføre 6 tæt-lav boliger på ejendommen Koldingvej 175 – 177 i Viborg. Gældende planlægning giver kun mulighed for parcelhuse, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1.

    

   Kommuneplantillægget er i bilag nr. 2.

    

   Forslag til tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2013 - 2025

   Ejendommene er beliggende i kommuneplanens rammeområde VIBSV.B1.04_T14, som udlægger området til åben-lav boliger. Der er et parcelhus på ejendommen Koldingvej 175. Koldingvej 177 er ubebygget.

    

   Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bebyggelse.

    

   Forslag til kommuneplantillæg ændrer rammebestemmelserne, så der både kan være parcelhuse og tæt-lav boligbyggeri.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet et høringssvar fra nærmeste nabo. Høringssvaret fremgår af bilag nr. 3. I høringssvaret anføres, at kommuneplantillægget vil ændre områdets karakter, som er parcelhuse på kanten af skov. Det indstilles, at området ikke ændres. Det anføres endvidere, at der ikke bør tillades terrænreguleringer højere end 30 cm.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vurderer, at området omkring Koldingvej 175-177 bærer præg af både små huse på små grunde og parcelhuse på ret store grunde.

    

   Det vurderes, at en tæt-lav bebyggelse ikke vil forringe områdets karakter, og at det på dette sted er hensigtsmæssigt at fortætte med rækkehuse tæt på skole og indkøbsmuligheder og offentlig transport.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for Kommunen, og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Indstillingen fra Kommunaldirektøren godkendes.

 • 16 Stillingtagen til evt. igangsætning af planlægningsproces for motocrossbane ved Bjerring Hede 41-43, Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Der foreligger ansøgning af 27. april 2016 fra Bjerringbro Cross Klub om at etablere en motocrossbane ved Bjerrring Hede 41-43, nordvest for Bjerringbro. Oversigtskort er i bilag nr. 1. Ansøgningen er i bilag nr. 2.

    

   Området er i dag præget af tekniske anlæg (højspændingsledninger og vindmøller). Ejendommene opleves forladte i dag, men der er naturmæssige kvaliteter i området.

    

   Tidligere politisk behandling

   Motocrossklubben i Bjerringbro har tidligere arbejdet for at etablere en motocrossbane på Bjerrevej 92 i Fårup, øst for Rødkærsbro. Byrådet vedtog den 25. maj 2011 (sag nr. 130) lokalplan 323 til formålet.

    

   Denne placering er opgivet, da der ikke måtte anvendes forurenet jord til at etablere støjvolde. Dermed var økonomien i projektet ikke realistisk.

    

   Projektforslaget

   Bjerringbro Cross Klub har længe ledt efter en ny placering og ønsker en placering i lokalområdet. Arealerne ved Bjerring Hede ejes af Energinet.dk, som ønsker at afhænde ejendommene. Ejendommene er tilsammen 10,5 ha, mens projektområdet udgør ca. 7,5 ha.

    

   Afstande til nærmeste byer er Vindum (1,5 km), Mammen (2 km), Bjerring (2,2 km), Bjerringbro (2,9 km).

    

   Klubben ønsker at etablere en motocrossbane, som både kan anvendes til træning og til stævner (primært i weekender). Klubben har i dag 42 medlemmer (tidligere 80 medlemmer).

    

   En motocrossbane ved Bjerring Hede 41-43 vil give klubben en god lokal placering, så klubben kan udvikle og styrke især de unge kørere. Der ønskes etableret en stor 1600 meter-bane og en lille 500 meter-bane, omgivet af ca. 6 meter høje støjvolde.

   Adgang til området sker fra nord ad eksisterende grusvej fra Bjerring Hede.

    

   Vurdering

   Etablering af motocrossbane på denne placering kræver, at der udarbejdes ny lokalplan, kommuneplantillæg og evt. VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse og landzone-tilladelse. Området er ikke udlagt til støjende aktiviteter i dag.

    

   Forvaltningens redegørelse for planforhold samt vurdering af projektet er i bilag nr. 3.

    

   De væsentligste forhold er:

   -      Støj i forhold til naboer

   -      Støjfri zone tæt ved (Vindum Skov)

   -      Natur (økologisk forbindelseslinje på tværs af ejendommen)

   -   En privat drikkevandsboring vurderes ikke at blive påvirket

    

   Der er ca. 40 km til nærmeste motocrossbane v/Kølvrå (Uhre).  I kommuneplanen er der i dag udlagt områder til nye støjende aktiviteter ved Dalgas Plantage, men klubben vurderer, at dette er for langt væk (ca. 35 km).

    

   For projektet taler, at landskabet i forvejen er præget af tekniske anlæg. Imod projektet taler de støjmæssige forhold, herunder at Vindum Skov er udpeget som støjfrit område og kun ligger 500 meter fra Bjerring Hede 41-43.

    

   Der ligger 7 boliger indenfor 500 meter af projektområdet og 19 boliger indenfor 1 km radius. Der er ikke lavet støjrapport endnu. Støjforholdene kan medføre restriktioner for klubbens brug af banen. Klubben har holdt et borgermøde i området og vurderer, at der er nogen positiv stemning for projektet. Samtidig er der dog indsendt underskrift-indsamling fra 13 naboejendomme i området – se bilag 4.

    

   Udpegningen som økologiske forbindelseslinje vil muligvis kunne flyttes til en mere vestlig placering – det kræver en nærmere vurdering.

    

   Såfremt projektet skal gennemføres, skal der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, som udlægger området til støjende aktiviteter.

    

   Samtidig kræver det, at Byrådet tager stilling til, om stilleområdet omkring Vindum Skov skal udgå eller kan indskrænkes og om den økologiske forbindelseslinje kan flyttes, uden at det går ud over levevilkår for dyr og planter.

    

   En konsekvens af projektet vil være øget støj i et område, der i dag opleves som fredeligt/forladt. Samtidig må der forventes nogen ekstra trafik på lokalvejene.

    

   Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

   Det konkrete projekt for motocrossbane er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, stk 12a: Andre anlæg som permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.

    

   Der skal derfor gennemføres en screening for VVM-pligt for at afgøre, om projektet får væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Hvis planlægningsprocessen igangsættes, vil Forvaltningen anmode ansøger om at indgive en VVM-anmeldelse. Herefter skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, evt. kombineret med en miljø- og sundhedskonsekvens-vurdering af projektet (SMV).

   Hvis projektet vurderes VVM-pligtigt, skal der udarbejdes et debatoplæg, som offentliggøres, typisk i 4 uger. Denne proces kan ske sideløbende med en evt. planlægningsproces (fordebat).

    

   Økonomiske konsekvenser

   Det er væsentligt for klubben at få en stillingtagen til projektet da Energinet.dk ønsker at afhænde ejendommene og forudsætter en afklaring i maj måned 2016.

    

   Der er i projektet lagt op til, at Viborg Kommune med tilskud finansierer ejendomskøbet. Hvis planlægningsprocessen igangsættes, foreslår Forvaltningen dog, at ansøgningen om anlægstilskud til køb af ejendomme afventer, at der er tilvejebragt det nødvendige plangrundlag, da Kommunen ellers vil løbe en økonomisk risiko i forbindelse med ejendomskøbet. 

    

   Anlægsudgifter

   I forbindelse med projektet vil der være anlægsudgifter til køb af ejendommene Bjerring Hede 41 og 43 af Energinet.dk for ca. 1,8 mio. kr. Denne udgift kan forudsættes afholdt af motocrossklubben, men det er vurderingen, at klubben ikke pt. selv kan finansiere købet. Hertil kommer, at etableringen af banen vil medføre anlægsudgifter på ca. 1,9 mio. kr. samt udgiften til analyser, støjvurderinger m.m., som beløber sig til 330.000 kr.

    

   Den samlede anlægsudgift er således ca. 4 mio. kr. og finansieringsplanen indebærer, at Viborg Kommune bidrager med 2.800.000 kr., hvis projektet gennemføres i overensstemmelse med det nuværende forslag.  

    

   I forbindelse med budgetvedtagelsen for budgettet for perioden 2016 og et udvidet antal overslagsår (2017-2022) besluttede Byrådet at tilkendegive, at der forventes afsat 2,8 mio. kr. på investeringsoversigten for 2020.

    

   Bjerringbro Cross Klub ansøger således om, at dette beløb delvist fremrykkes, således at Viborg Kommune kan yde anlægstilskud til køb af ejendommene nu med en anlægsudgift på 1.800.000 kr. Jævnfør ovenfor foreslås, at eventuelt anlægstilskud afventer det nødvendige plangrundlag for projektet.

    

   Af beløbet på 330.000 kr. til analyser og støjvurdering er udgiften til støjvurderinger prissat til 80.000 kr. Hvis det besluttes, at planlægningsprocessen igangsættes, er der behov for en bevilling til støjvurderingen. Det indebærer fremrykning af bevilling til 2016 med rådighedsbeløb på 80.000 kr. i 2016.

    

   Såfremt Klima- og Miljøudvalget vurderer, at projektet er VVM-pligtigt, skal der efterfølgende udarbejdes en miljørapport, som er prissat til 250.000 kr. Herudover forventes Forvaltningen i forbindelse med miljørapporten skønsmæssigt at skulle bruge administrativ tid svarende til cirka 250.000 kr. Eventuel anlægsbevilling til efterfølgende udarbejdelse af miljørapport vil i givet fald blive forelagt politisk i en særskilt sag.

    

   Ud over 1,8 mio. kr. til ejendomskøb skønnes behov for ca. 0,7 mio. kr. som anlægstilskud til etableringen af banen. Der foreligger ikke detaljeret tidsplan for projektet, idet en sådan er afhængig af afklaring af myndighedskravene til anlægget. Det bemærkes i den forbindelse, at det forudsættes, at udgifter til arkæologiske udgravninger afholdes indenfor projektets anlægsbudgetramme. Området er ikke frigivet i forhold til jordarbejder og dræning, og skal derfor prøvegraves. Prøvegravning af 7,5 ha koster vejledende 262.500 kr.

    

   Driftsudgifter

   I forhold til driftsbudgettet bemærkes, at det må forventes, at foreningen får øget antal medlemmer efter etableringen af anlægget og dette vil medfører øgede udgifter til aktivitetstilskud ligesom etableringen af et klubhus kan medføre udgifter til lokaletilskud. Projektet er imidlertid på et stadie, hvor der ikke foreligger præcise oplysninger i forhold til evt. kommende driftsudgifter, men det er pt. vurderingen, at de folkeoplysende tilskud max. vil udgør 75.000 kr. pr. år.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at planlægningsprocessen igangsættes,

    

   at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

    

   Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at planlægningsprocessen igangsættes og der gennemføres en støjmåling, foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

   at stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til køb af ejendommen Bjerring Hede 41-43, Bjerringbro afventer, at der er tilvejebragt det nødvendige plangrundlag for etablering af en motocrossbane.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der indgås en betinget købsaftale gældende for 24 måneder, om køb af ejendommene Bjerring Hede 41-43 for 1,8 mio. kr. Købsaftalen betinges af, at Byrådet inden for 24 måneder træffer endelig beslutning om etablering af motocrossbane på stedet,

    

   at planlægningsprocessen igangsættes under forudsætning af, at der indgås en betinget købsaftale,

    

   at der igangsættes støjvurdering af projektet under forudsætning af at der indgås en betinget købsaftale,

    

   at der til gennemførelse af støjvurdering gives en anlægsudgiftsbevilling på 80.000 kr. til kontoen

   ”Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg” med rådighedsbeløb i 2016, og

    

   at udgiften på 80.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet det i overslagsåret 2020 afsatte tilskudsbeløb til projektet nedsættes tilsvarende i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.

 • 17 Kontingent til foreningen MedTech Innovation Consortium
  • Sagsfremstilling

   MedTech Innovation Consortium (MTIC) er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen, VIA University College og Aarhus Universitet (AU). MTIC er først og fremmest sat i verden for at understøtte private virksomheder i at opnå deres vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til løsning af Danmarks udfordringer på området.

    

   MTIC arbejder på tværs af det private erhvervsliv, vidensinstitutioner, kommuner og hospitaler og målet er, at det skal kunne betale sig. Det skal give vækst i virksomhederne og gøre gavn for borgere og patienter på hospitaler og i kommuner. På den måde skaber MTIC sammenhæng mellem erhvervsvækst, strategisk viden og forskning, kliniske behov og innovation.

    

   14 kommuner i Region Midtjylland er med i Foreningen bag MTIC. De 14 kommuner er: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.

    

   MTIC’s strategiske fokus er ”Sund vækst – ny viden – sammen om bedre liv”. Styrken ved MTIC er koblingen mellem de mange aktører fra forskellige sektorer. Det giver unikke muligheder for videndeling og udvikling af nye løsninger.

    

   MTIC er desuden sparringspartner i forhold til udviklingen af et fælles test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi i regi af Hospitalsenheden Midt, VIBORGegnens Erhvervsråd, Center for Innovation og Sundhed og Omsorg. MTIC har gode erfaringer med at drive offentlig-privat-innovation (OPI). Disse erfaringer kan det fælles test- og udviklingscenter for velfærdteknologi profitere af. Dermed kan MTIC være et aktiv for skabelsen af de unikke rammer, som test- og udviklingscentret for velfærdteknologi ønsker at etablere, hvor formålet er at skabe løsninger, der kommer både borgerne, erhvervslivet og den offentlige sektor til gode.

    

   Den nuværende strategi og vision for MTIC er gældende for perioden 2015-2018. Foreningen bag MTIC finansieres med et kontingent på 2 kr. pr. indbygger i kommunen. I 2015 var beløbet 190.000 kr. Dette beløb blev finansieret inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede driftsbudget, idet Viborg Kommunes medlemskab af MTIC i 2015 ved en administrativ fejl ikke blev behandlet politisk før indmeldelse.

    

   Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune fortsat indgår som medlem af MTIC, og at kontingentet for perioden 2016-2018 til MTIC finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en bevilling på 192.000 kr. i 2016, 2017 og 2018 til politikområdet ”Administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til kontingent til foreningen MedTech Innovation Consortium, og

    

   at udgiften i 2016, 2017 og 2018 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 18 Henvendelse fra foreningen "Staten i hele Danmark"
  • Sagsfremstilling

   Foreningen ”Staten i hele Danmark” har i brev til borgmesteren den 29. marts 2016 henvendt sig til Viborg Kommune, og opfordret til, at Viborg Kommune melder sig ind i foreningen, jf. bilag nr. 1.

    

   ”Staten i hele Danmark” har til formål at bidrage til, at der træffes beslutninger om at sikre et land i balance med særligt fokus på at placere statslig opgaveløsning uden for hovedstadsområdet. Det skal blandt andet ske ved at øge medlemmernes, beslutningstagernes og befolkningens viden om fordelene for hele Danmark ved at statens opgaver af udøvende karakter placeres i det øvrige Danmark. Herudover vil foreningen iværksætte og understøtte undersøgelser, debat og beslutninger om nye placeringer af statslige opgaver i det øvrige Danmark - jævnfør i øvrigt foreningens vedtægter i bilag nr. 2.

    

   Et eventuelt medlemskab koster 0,25 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til i alt ca. 24.000 kr. årligt for Viborg Kommune.

    

   Det er primært kommuner i det såkaldte ”Udkantsdanmark”, som står bag foreningen, der også samarbejder med eksempelvis ”Landdistrikternes Fællesråd” og ”Danmark på Vippen”.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune melder sig ind i foreningen ”Staten i hele Danmark”,

    

   at der i givet fald gives en bevilling på 24.000 kr. årligt,

    

   at udgiften på 24.000 kr. i 2016 finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”, og

    

   at udgiften på 24.000 kr. i 2017 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at Viborg Kommune ikke på nuværende tidspunkt melder sig ind i foreningen ”Staten i hele Danmark”.

 • 19 Viborg Kommunes overgang fra RAR Vestjylland til RAR Østjylland - henvendelse til beskæftigelsesministeren
  • Sagsfremstilling

   Den 24. februar 2016 blev Viborg Kommune optaget i Business Region Aarhus. Herefter var alle kommuner i Region Midtjylland omfattet af medlemskab af enten Business Region Aarhus eller Business Region MidtVest.

    

   Et af formålene med i samarbejde at udvikle det område, som Business Region Aarhus dækker, er at sikre tilstrækkelig kritisk masse i form af befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger, mv., til at styrke den internationale konkurrenceevne og gennemslagskraft. Udvikling af dette kræver samarbejde mellem kommuner og mellem kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m. fl.

    

   Beskæftigelsesministeriet har imidlertid opdelt det regionale arbejdsmarked i Region Midtjylland i 2 fysiske og organisatoriske enheder: Et område, der dækker den vestlige del af Region Midtjylland og et område, der dækker østlige del af Region Midtjylland. Disse områder koordineres gennem de regionale arbejdsmarkedsråd.

    

   Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. af 23/12-2014 fastlægger i §27, at:

    

   ’Beskæftigelsesministeren nedsætter otte regionale arbejdsmarkedsråd, der har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vækstfora og understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser’.

    

   Region Midtjylland er dermed opdelt i et Regionalt Arbejdsmarkedsråd Vestjylland, RAR Vestjylland, og et Regionalt Arbejdsmarkedsråd Østjylland, RAR Østjylland. Begge RAR-områder udarbejder bl. a. analyser og redegørelser og sikrer koordination mellem aktører, der dækker deres respektive geografiske områder.

    

   Viborg Kommune har siden lovens ikrafttræden været en del af RAR Vestjylland, men det vil på baggrund af ovenstående være relevant, at Viborg Kommune fremadrettet dækkes af RAR Østjylland og dermed også indgår i analysegrundlaget og samarbejdet for de øvrige Business Region Aarhus-kommuner. Såfremt Viborg Kommune dækkes af RAR Østjylland vil det ikke påvirke muligheder for samarbejde med kommuner, dækket af RAR Vestjylland, ligesom Viborg Kommune allerede i dag har samarbejde med kommuner, der er dækket af RAR Østjylland.

    

   Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. af 23/12-2014, §27 stk. 2 er det ministeren, der fastsætter regler om den geografiske afgrænsning af de regionale arbejdsmarkedsråd. Skal Viborg Kommune dækkes af RAR Østjylland, kræver det en ministeriel beslutning.

    

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til et brev til beskæftigelsesministeren.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune retter henvendelse til beskæftigelsesministeren med henblik på at få Viborg Kommune dækket af RAR Østjylland, og

    

   at forslag til brev til beskæftigelsesministeren godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 20 Procedure vedrørende håndtering og salg af ledige kommunale ejendomme (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Som et led i at optimere arbejdet i forbindelse med håndtering og salg af ledigblevne kommunale ejendomme, har Forvaltningen fastlagt følgende proces:

    

   Når en kommunal ejendom i Viborg Kommune bliver ledig, afklarer Forvaltningen, om ejendommen kan bruges til andre kommunale formål, inden ejendommen sættes til salg.

    

   Hvis ejendommen kan bruges, undersøger Forvaltningen, om der skal ske ombygninger eller andet, og laver et prisoverslag. Såfremt der er finansiering til ombygningen, igangsættes arbejdet. Ellers søges der om bevilling til ombygning via det relevante politiske fagudvalg.

    

   Hvis Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for ejendommen til kommunal aktivitet, undersøger Forvaltningen, om ejendommen er klar til salg.

    

   Hvis ejendommen er klar til salg, overdrages den til ejendomsmægler. Der laves en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, såfremt ejendomsmægler får et bud på ejendommen. Ligeledes laves der en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis ejendomsmægleren opgiver salget, så udvalget kan træffe beslutning om, hvad der så skal ske med ejendommen (eksempelvis nedrives, overdrages eller bruges som arealreserve).

    

   Hvis ejendommen ikke umiddelbart er klar til salg, får Økonomi- og Erhvervsudvalget forelagt en sag med beskrivelse af handlingsmuligheder og tilhørende tidsplaner. En sådan situation kan eksempelvis opstå, hvis det er nødvendigt at ændre plangrundlaget eller afklare eventuelle forureningsforhold før et salg. Tidsperspektivet kan på denne måde indgå i udvalgets beslutning.

    

   Beslutter udvalget, at ejendommen skal gøres salgsklar, iværksætter Forvaltningen dette, hvorefter ejendommen bliver klar til overdragelse til ejendomsmægler. Beslutter udvalget derimod, at ejendommen ikke kan gøres salgsklar, iværksættes udvalgets beslutning om, hvad der så skal ske.

    

   I enkelte tilfælde kan en interesseret køber have henvendt sig til Kommunen, inden ejendommen er sat til salg. Fremgangsmåden vil så være, at Forvaltningen udbyder ejendommen til salg på Viborg.dk og indhenter en mæglervurdering, som fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med bud.

    

   Som supplement til de konkrete sagsfremstillinger forelægges udvalget en halvårlig orientering om, hvilke ejendomme der er solgt, sat til salg eller afventer afklaring.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at vurderingen af om ejendommen kan anvendes til andet kommunalt formål eller om den skal sælges igangsættes på det tidspunkt, hvor det besluttes, at en kommunal ejendom bliver ledig.

 • 21 Ledige kommunale ejendomme
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest på møde den 11. november 2015 (sag nr. 11) fået en statusorientering vedrørende ledige evt. salgbare kommunale ejendomme m.v.:

    

   Udvalget besluttede:

   ·           at forinden ejendomme sættes til salg indhentes 1 eller 2 ejendomsmæglervurderinger samt salgstilbud,

   ·           at den, for nuværende udlejede kiosk i terminalbygningen, Banegaardspladsen 4, Viborg, skal udstykkes og sælges,

   ·           at Sct Mogensgade 18 A konkret forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning på mødet den 20. januar 2016,

   ·           at de 3 ejendomme Hedevænget 124 i Viborg, Holstebrovej 182 i Mønsted og Sct. Jørgens Vej 28-30 i Viborg kan udgå af listen, og

   ·           at alle kommunale ejendomme med bygninger, der sættes til salg, overdrages til ejendomsmæglere ved sædvanlige formidlingsaftaler. Hvor der allerede er interesserede købere, kan Forvaltningen dog (normalt inden for 4 uger) forinden søge ejendommen solgt via annoncering på Kommunens hjemmeside.”

    

   Beslutningerne er iværksat og status fremgår af bilag nr. 1.

    

   Banegaardspladsen 4, Viborg, Terminalbygningen: Kiosken er overgivet til ejendomsmægler i henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. november (sag nr. 11).

    

   For så vidt angår Sct. Mogensgade 18 A i Viborg har det jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. januar 2016 (sag nr. 23) vist sig, at Stiftet og biskoppen er interesseret i placeringen af et pilgrimscenter i ejendommen. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. januar, at overdragelse af Sct. Mogensgade 18 A til en ejendomsmægler afventer en nærmere vurdering i 1. kvartal 2016 af behovet for en eventuel midlertidig placering af pilgrimscentrum og hærvejsprojekt, idet Kommunen vil være behjælpelig med at finde en anden placering af pilgrimscenteret.

    

   Status er, at Stiftet og biskoppen stadig er interesseret i at benytte Sct. Mogensgade 18 A til pilgrimscenter i en periode på 2-5 år jf. mail af 21. april 2016 (bilag nr. 2). Det foreslås, at mulighederne herfor undersøges nærmere og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i en særskilt sag – alternativt at ejendommen Sct. Mogensgade 18 A nu sættes til salg.

    

   Af bilag 1 nr. fremgår endvidere status pr. 29. april 2016 vedrørende:

   ·           Ejendomme, som er sat til salg

   ·           Ejendomme, som forberedes på salg

   ·           Ejendomme, som er solgt siden status på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. november 2016

   ·           Ledige ejendomme, som afventer afklaringer mv.

   ·           Ejendomme, som ikke kan sælges, men evt. kan bruges til anden kommunal aktivitet

   ·           Ejendomme, som udgår af denne liste, da de ikke er ledige

    

   Fire af ejendommene foreslås, at udgå af oversigten i bilag nr. 1, da ejendommene ikke længere er ledige.  Det drejer sig om Gl. Tjelevej 1, Ørum, Vinkelvej 18 A-B, Viborg, Rødevej 2, Viborg og Skolen 2-4, Frederiks.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om Viborg Kommune ønsker at imødekomme stiftets og biskoppens ønske og afvente en nærmere sagsfremstilling eller om ejendommen Sct. Mogensgade 18 A, Viborg skal sættes til salg, og

    

   om de 4 ejendomme Gl. Tjelevej 1, Ørum, Vinkelvej 18 A-B, Viborg, Rødevej 2, Viborg og Skolen 2-4, Frederiks kan udgå af listen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11-05-2016

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at stillingtagen til Sct. Mogensgade 18 A afventer en konkret sag om eventuel placering af et pilgrimscenter i ejendommen, herunder økonomi, tidshorisont, ejendomsmæglervurdering mv., og

    

   at de 4 ejendomme Gl. Tjelevej 1, Ørum, Vinkelvej 18 A-B, Viborg, Rødevej 2, Viborg og Skolen 2-4, Frederiks kan udgå af listen.

 • 22 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 123 - ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B) af 11 almene familieboliger på Nytorvgyde og Kompagnistræde i Viborg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Historik, skema A

   Byrådet godkendte den 23. september 2015 (sag nr. 9) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 123, om tilsagn (skema A) til opførelse af 11 almene familieboliger, beliggende på Nytorvgyde og Kompagnistræde i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 18.707.000 kr. Samtidigt bevilgede Byrådet et grundkapitallån til Landsbyggefonden på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 1.871.000 kr., og gav tilsagn om kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

    

   Projektbeskrivelse, skema B

   Ved ansøgning modtaget den 5. april 2016 og med supplerende materiale af 28. april 2016 søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg på vegne af afdeling 123 om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) til at opføre 11 familieboliger. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. 

    

   Projektet omfatter ombygning af Viborg Kommunes tidligere rådhusbygninger syd for Nytorvgyde og Kompagnistræde til 9 almene familieboliger samt opførelse af en ny bygning med 2 almene familieboliger. Efter skema A og projektering er de samlede arealer øget med 11 m², således der i alt bygges 1.035 m², hvoraf de 222 m² er nybyggeri.

    

   Efter ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen har Kulturstyrelsen den 17. december 2015 ophævet fredningen af sidefløjene, og i stedet udpeget dem som bevaringsværdige. Afgørelsen fra Kulturstyrelsen fremgår af bilag nr. 2

    

   Boligselskabet vil overordnet gennemføre ombygningen af sidefløjene efter Kulturstyrelsens tilladelse fra maj 2015 til de dengang fredede bygninger.

    

   Bygningen i Nytorvgyde ombygges til 5 boliger, hvoraf 3 boliger bliver i 2 plan med indvendig trappe og 2 boliger bliver etageboliger. Bygningen i Kompagnistræde (mod Latinerhaven) ombygges til 4 boliger, som alle bliver i 2 plan med indvendig trappe. Den nye bygning i gården mod Nytorv opføres i 2 etager med en bolig på hver etage. Situationsplan og Facadetegninger fremgår af bilag nr. 3 og udlejningsmateriale fremgår af bilag nr. 4.

    

   De bevaringsværdige bygninger er i bygningsreglementet fritaget for at overholde energikravet. Den nye bygning bliver opført i henhold til energikravet i Bygningsreglement 2010.

    

   Anskaffelsessum og finansiering

   Projektet har været udbudt i begrænset hovedentreprise med tildelingskriterium laveste pris.

    

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 19.185.000 kr.

    

   Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum: