Økonomi- og Erhvervsudvalget - Referat fra mødet den 14-12-2016

Referat

 • 1 Salg til boligselskaber - reservationer - pris og vilkår
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sag om salg til boligselskaber - reservationer - pris og vilkår den 16. november (sag nr. 14). Det blev bl.a. besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget inviterer boligselskaberne til en drøftelse af den fremtidige praksis for reservationer mv.

    

   Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen er inviteret til at deltage i mødet i dag kl. 8.30-9.15. De har oplyst, at hhv. direktør Grethe Hassing og direktør Hans Erik Lund kommer til mødet.

    

   Sagen blev behandlet på mødet den 16. november 2016 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”SAGSFREMSTILLING

   Reservation generelt

   Efter den nuværende praksis kan de almene boligselskaber reservere kommunale grunde/storparceller til opførelse af almene boliger. Reservationerne er hidtil inden for kortere tid fulgt op af et køb og byggeri af almene boliger.

    

   I dag ser vi tilfælde med reservationer, der lægger beslag på kommunale grunde/storparceller, hvor der kunne være/er interesse for køb fra anden side.

    

   På den baggrund kan det overvejes at indføre reservationsregler, som evt. sætter begrænsninger på reservationer.

    

   Reservationsadgangen kan f.eks. begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet. Man kan også begrænse yderligere, så f.eks. reservation kun kan gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år. Det senest vedtagne boligprogram fremgår af bilag nr. 1. (Det bemærkes, at der i det nuværende boligprogram ikke altid henvises til en helt bestemt grund, men et område. Det kan dog oftest fastslås nærmere, hvilken grund, der må være tale om).

    

   Begrænsning af reservationsadgangen kan kombineres med, at det i forbindelse med boligprogramsagen afklares hvilke grunde, der skal udbydes og hvilke grunde Boligselskaberne skal kunne reservere, og Byrådet kan i forbindelse med vedtagelse af boligprogrammet fastsætte priserne, så man sikrer, at der ikke reserveres grunde, hvor det efterfølgende viser sig, at boligselskaberne ikke kan betale markedsprisen.

    

   Reservation, Fristruphøjvej og Asmild Mark

   Boligselskabet Viborg har aktuelt reserveret 2 parceller ved Fristruphøjvej, hvor der kan bygges hhv. 6-8 boliger og 8-12 boliger. Byrådet fastsatte priser for disse parceller den 17. juni 2015 (sag nr. 8), men parcellerne blev ikke udbudt p.g.a. Boligselskabets reservation. Disse parceller er ikke med i boligprogrammet. Der er nu forespørgsel på parcellerne fra anden side.

    

   Boligselskabet Viborg har også reserveret en storparcel ved Asmild Mark. I det aktuelle boligprogram har Boligselskabet ”kvote” til 26 boliger til denne grund. Boligselskabet er dog ikke i stand til at betale markedsprisen for grunden ved Asmild Mark. Derfor vil boligselskabet gerne bevare muligheden for at udnytte ”kvoten” på Fristruphøjvej i stedet, og derfor vil de gerne bevare reservationen af parcellerne på Fristruphøjvej med henblik på et snarligt køb – f.eks. på Byrådets møde i december. Storparcellen ved Asmild Mark bliver frigjort til salg til anden side og vil snarest kunne prisfastsættes (f.eks. på byrådsmødet i december) og udbydes.

    

   Aktuelt er der ikke reserveret andre byggemodnede grunde, men i boligprogrammet er nævnt påtænkte byggerier i Arnbjerg, så de vil være reserveret, når de er byggemodnet.

    

   Priser og vilkår

   Kommunen må som bekendt ikke sælge grunde til boligselskaber til en pris, der er under markedsprisen.

    

   Det er p.t. populært at opføre tæt/lavt byggeri – typisk rækkehuse. Ofte tillader lokalplanerne disse boliger opført i 1½ eller 2 plan. Efter byggelovgivningen kræver dette ikke elevator. Viborg Kommune har dog bestemt, at der ved alle almene boliger skal være elevator, hvis de er på mere end 1 plan (sikre tilgængelighed for handicappede m.fl.). Dette betyder, at boligselskaberne enten får et dyrere byggeri, fordi en elevator i sig selv er en omkostning og herudover optager plads, der ellers kunne være brugt til bolig, eller bliver nødt til at bygge i 1 plan, og derved får plads til færre boliger. Begge situationer gør det vanskeligere eller umuligt at betale en grundpris, som man kan få andre til at betale (markedsprisen).

    

   Hvis Byrådet ønsker at reducere dette problem, kan det f.eks. ske ved at:

   1. fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens.

    ”Tjeklisten for tilgængelighed m.v.” er en del af ”Handicappolitikken for Viborg Kommune”. Tjeklisten er udarbejdet i samarbejde med Handicaprådet, der skal inddrages, hvis listen ændres. I givet fald vil der således blive en efterfølgende politisk beslutning herom.

   Forvaltningen vil i givet fald primo 2017 forelægge forslag til gennemgang af listen.

   1. benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette.

    Når det i lokalplan er bestemt, at der skal være almene boliger, vil markedsprisen indrette sig herefter.

    

   Metoden kræver koordinering af lokalplanarbejdet og ”kvoter” til almene boliger, og der skal planlægges med en forholdsvis lang tidshorisont. Dette bevirker også, at metoden ikke er særligt fleksibel.

   Alternativet til de ovennævnte tiltag kan eksempelvis være at udbyde alle grunde/storparceller og henvise boligselskaberne til at købe de grunde/storparceller, som andre ikke har budt højere på – med risiko for, at de ender med slet ikke at få købt grunde, hvilket så også betyder, at der ikke bliver opført de almene boliger, som er forudsat i boligprogrammet.

    

   BILAG

   1        Åben   Boligprogram 2016    402382/16

    

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om der skal indføres reservationsregler for almene boligselskaber, som sætter begrænsninger på reservationer,

    

   og i givet fald

    

   om reservationsadgangen skal begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet, eller

    

   om reservationsadgangen skal begrænses til kun at gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år, eller

    

   om reservationsadgangen skal begrænses på anden måde.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om Boligselskabet Viborg kan bevare reservationen af parcellerne på Fristruphøjvej med henblik på et snarligt køb.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om alle grunde/storparceller skal udbydes og sælges til højestbydende, eller

    

   om der skal gennemføres tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris,

    

   og i givet fald

    

   om Kommunen skal overveje og undersøge mulighederne for at fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens, eller

    

   om Kommunen skal benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette, eller

    

   om der skal gennemføres andre tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris.

    

   BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 16-11-2016

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at de 2 parceller på Fristruphøjvej udbydes nu, og

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget inviterer boligselskaberne til en drøftelse af den fremtidige praksis for reservationer mv.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.”

    

   Det senest vedtagne boligprogram fremgår af bilag nr. 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om der skal indføres reservationsregler for almene boligselskaber, som sætter begrænsninger på reservationer,

    

   og i givet fald

    

   om reservationsadgangen skal begrænses til de grunde, der fremgår af boligprogrammet, som vedtages af Byrådet, eller

    

   om reservationsadgangen skal begrænses til kun at gælde for de grunde, der fremgår af boligprogrammet det løbende år samt de 2 efterfølgende år/det efterfølgende år, eller

    

   om reservationsadgangen skal begrænses på anden måde.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på indstilling til Byrådet tager stilling til,

    

   om alle grunde/storparceller skal udbydes og sælges til højestbydende, eller

    

   om der skal gennemføres tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris,

    

   og i givet fald

    

   om Kommunen skal overveje og undersøge mulighederne for at fjerne de særlige krav om tilgængelighed, der stilles ved almene boliger og således stille boligselskaber og andre mere ens, eller

    

   om Kommunen skal benytte planlovens mulighed for at bestemme i lokalplaner, at nærmere angivne arealer/grunde forbeholdes almene boliger, så markedsprisen afspejler dette, eller

    

   om der skal gennemføres andre tiltag, der så vidt muligt kan sikre, at boligselskaberne kan købe grunde til markedspris.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Forvaltningen udarbejder forslag til ændret praksis for salg til boligselskaber til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 2 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2016 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr., eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu regnskabsafslutninger på anlæg på Økonomi – og Erhvervsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

    

                                 

   Projekt

    

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

   Køb og salg af ejendomme/arealer:

    

    

    

   Køb af Søndersøvej 74, Arnbjerg, Viborg

   13.700

   13.751

   51

   Køb af Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg (tidligere Landsret)

   14.098

   14.000

   -98

   Byplankonkurrence for stationsområdet i Viborg

   2.100

   2.097

   -3

   Køb af Klostermarken 16, Viborg (STU)

   17.250

   17.287

   37

   Køb af Vinkelvej 20, Viborg (Mercantec)

   80.380

   80.241

   -139

   Køb af ejendommen Middagshøjvej 46, Viborg

   2.208

   2.207

   -1

   Køb af bygning på Søndermarksvej

   2.700

   2.716

   16

   Køb af institutionsejendomme

   14.200

   14.232

   32

   Køb af Tinghallen

   36.300

   36.350

   50

   Salg af tidl. adm.byg. i Viborg til Boligselskabet Sct. Jørgen

   -12.060

   -12.020

   40

   Salg af karreen mellem Latinerskolen og Stillings Gård

   -15.034

   -14.978

   56

   Liseborg, salg af grunde

   -18.099

   -17.983

   116

   Skaldehøjvej, salg af grunde

   -6.613

   -6.551

   62

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

    

   131.130

    

   131.349

    

   219

   Hele 1.000 kr. (+=merforbrug/mindreindtægt)

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 3 Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. - opfølgning på underskudsgaranti (kapitaludvidelse)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 3) kapitaltilskud på samlet 12 mio. kr. til Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. (tidligere Karup Lufthavn) fra ejerkredsen, hvoraf 6 mio. kr. er udbetalt til lufthavnen efter anmodning i 2016, og de resterende 6 mio. kr. er stillet som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2017. Viborg Kommunes andel af de 2 x 6 mio. kr. udgør 2 x 1,2 mio. kr. og er indregnet i budgettet for henholdsvis 2016 og 2017.

    

   Lufthavnen har i skrivelse af 1. december 2016 (bilag nr. 1) anmodet om udbetaling af kapitaltilskuddet for 2017 senest 11. januar 2017.

    

   En forudsætning for kapitalindskuddet fra kommunerne var, at lufthavnen ultimo 2015 foretog en opfølgning med ejer kommunerne. Byrådet behandlede og godkendte denne opfølgning med status på lufthavnens økonomi, passagertal mv. på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 7).

    

   Lufthavnens bestyrelse har på mødet den 23. september 2016 besluttet, at der fremsendes en lignende orientering for 2016 til ejerkommunerne. Orienteringen om opfølgningen på lufthavnens økonomi, passagertal mv. fremgår af bilag nr. 2.

    

   Det fremgår af notatet, at det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, at der ikke for nuværende – ud over de allerede bevilgede kapitaludvidelser for 2016 og 2017 – vil være behov for yderligere kapitaludvidelser.

    

   Det fremgår ligeledes af notatet, at Danish Air Transports (DAT’s) målsætning om 250.000 passagerer (afgående og ankomne) har et lidt længere tidsperspektiv end først antaget. Forventningerne er nu færre passagerer i 2016 og 2017 end forudsat i budgettet for 2016, men med udgangspunkt i den igangværende udviklingsproces forventes passagerantallet i løbet af 2018 at udgøre de 250.000.

    

   De ændrede passagertal betyder også, at budgetterne er justeret, så der nu budgetteres med et underskud på ca. 5 mio. kr. for 2016 og ca. 2 mio. kr. for 2017. Derefter vurderes lufthavnens økonomi til at være i en positiv udvikling, og i udkastet til årsbudgettet for 2017 forventes der overskud i overslagsåret 2018.

    

   Lufthavnens økonomi mv. yderligere belyst i form af forventet regnskab 2016 / faktisk regnskab pr. 31. oktober 2016 (bilag nr. 3), udkast til årsbudget 2017-2020 (bilag nr. 4) samt passagerstatistik pr. 31. oktober 2016 (afgående indenrigspassagerer) (bilag nr. 5).

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune tager Midtjylland Lufthavns opfølgning på underskudsgaranti (kapitaludvidelse) i 2016 og 2017 til efterretning, og

    

   at udbetaling af kapitaludvidelsen for 2017 på 1,2 mio. kr. godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 4 Mødeliste for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Mødelisten blev godkendt.

 • 5 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 - byvækst ved Viborg by
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede i Udviklingsplan 2015, at der skulle udarbejdes en masterplan for at sikre langsigtet byudvikling omkring Viborg by.

    

   Byrådet godkendte den 31. august 2016 (sag nr. 7) forslag til kommuneplantillæg nr. 52. Forslaget har været i offentlig høring fra den 8. september til den 2. november 2016.

    

   Byrådet besluttede på samme møde (sag nr. 8) at igangsætte en helhedsplan for et fremtidigt byudviklingsområde øst for Viborg, Taphede.

    

   Kommuneplantillægget fremgår af bilag nr. 1. Ændringsforslag er fremhævet med rødt.

    

   Forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025

   Planforslaget afrunder planlægningen i Viborg Vestby og foreslår, at der på sigt etableres en ny bydel øst for Viborg by, Taphede.

    

   I forslaget indgår:

   • 72 hektar til erhverv og 12 hektar til boligformål i Viborg Vestby
   • 153 hektar til boligformål udtages i Viborg Vestby pga. høj grundvandsstand
   • 191 hektar som perspektivområde i Viborg Øst (Taphede).

    

   En del af arealerne i Viborg Vestby var tidligere omfattet af Statens vejreservation til at forlægge rute 26.

    

   Taphede har været udlagt som perspektivområde i kommuneplanen siden 2009, men området er udvidet fra 125 til 191 hektar (bl.a. med arealer nord for Randersvej)

    

   Viborg Naturpark indarbejdes som en del af retningslinje 1 i kommuneplanen for Viborg Østby. Det er et krav, at naturparken skal være en del af kommuneplanen, hvis den skal optages i Friluftsrådets mærkningsordning som Dansk Naturpark.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 14 høringssvar til planforslaget, heraf 1 høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening efter høringsperioden. Høringssvarene ses i bilag nr. 2.

    

   Der blev holdt orienteringsmøde for beboere i Vestbyen den 29. september 2016. På mødet var der en kort debat om grønne områder og tidshorisont for evt. nye erhvervsområder, se bilag nr. 3.

    

   Orienteringsmøde for beboere i Østbyen afholdes først, når der foreligger skitser til helhedsplan for Taphede.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag nr. 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til høringssvarene.

    

   Der er 4 høringssvar til Vestbyen, 11 til Østbyen og 2 til andre områder (Koldingvej 162 og Overlund Skole).

    

   Østbyen

   Hovedparten af bemærkningerne til Østbyen handler om proces/ønske om inddragelse, trafik og bekymring for hensyn til natur. Enkelte er imod byudvikling på Taphede, mens én ansøger ønsker en større del af ejendommen inddraget.

    

   Forvaltningen har haft en dialog med Erhvervsstyrelsen, som har ønsket en redegørelse for behovet for arealudlæg og påpeget, at der ikke må være retningslinjer for perspektivområder.

    

   Forvaltningen foreslår, at Byrådet accepterer Erhvervsstyrelsens krav om, at der skal redegøres for behov, før der kan udlægges konkrete arealer, og at der ikke indarbejdes retningslinje om perspektivområdet ved Taphede.

    

   På baggrund af denne dialog har Erhvervsstyrelsen ikke nedlagt veto mod planen.

    

   Vestbyen

   Bemærkninger til Vestbyen handler om behovet for nye erhvervsarealer, hensyn til statslige interesser (vejstøj og jernbane) samt et beboerønske om at bevare et grønt område.

    

   Mange af bemærkningerne er hensyn, der vil blive indarbejdet eller taget stilling til i den efterfølgende detailplanlægning. Forvaltningens forslag til ændringer fremgår af bilag nr. 1 med rødt.

    

   Øvrige

   Ændringsforslag til andre områder (Koldingvej 162 og Overlund Skole) behandles i forbindelse med revision af kommuneplanen – se særskilt sag til mødet i dag.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at vedtage planforslaget.

    

   Hvis der kommer ønske om at etablere erhverv øst for Hestdalvej (rammeområde VIBV.E1.03_T52) kan det blive aktuelt at flytte Vestermarkens boldbaner til ny placering.

    

   I Vestbyen indgår en stiforbindelse til Ravnstrup på et nedlagt jernbanetracé. Planlægningen medfører ikke krav om etableringshorisont, men tager hensyn til mulig etablering.

    

   For områderne både i Vestbyen og Taphede vil der være udgifter til infrastruktur og eventuelt byggemodning, når områderne skal forberedes til bebyggelse.

    

   Der skal endvidere tages stilling til serviceniveau (skoler/institutioner/idrætsfaciliteter) i Taphede.

    

   Undersøgelser

   Der er gennemført indledende undersøgelser af arkæologiske forhold og jordbundsforhold i Taphede.

    

   Umiddelbart er der ikke fundet væsentlige nye arkæologiske fortidsminder, som der skal tages hensyn til i planlægningen, ud over en fredet gravhøj midt i området. De øvrige gravhøje i området er enten overpløjede/ødelagt af dyrkning eller plyndrede. Der er spredt bebyggelse fra bronzealderen, som normalt udgraves i takt med byggemodning. Nord for Randersvej er fundet rester af en fladmarksgrav fra yngre stenalder.

    

   Jordbundens sammensætning har betydning for, i hvilket omfang overfladevand kan håndteres lokalt. Jorden i Taphede består generelt af moræneler med begrænset nedsivningsevne samt enkelte sandede områder, særligt den sydlige del af området indeholder lerlag i de øverste 1-1,5 meters dybde. Grundvandsspejlet ligger generelt dybt, bortset fra enkelte steder, hvor terrænet falder langs Randersvej og ved en sidedal til Spangsdal. Forvaltningen arbejder videre med en strategi for håndtering af overfladevand.

    

   Rapporterne fra undersøgelserne vil blive offentliggjort, så bl.a. lodsejere i Taphede kan få indblik i resultaterne. Forvaltningen forventer i den forbindelse at oprette en ny hjemmeside www.viborg.dk/taphede snarest.

    

   Konsulent

   Forvaltningen har valgt C.F. Møller som konsulent til at hjælpe med opgaven at lave helhedsplanen for Taphede. Firmaet er valgt på baggrund af 6 kvalificerede tilbud fra Cowi, Møller & Grønborg, CFBO, C.F. Møller, Arkitema og SLA Arktitekter.

    

   Styrken i C.F. Møllers tilbud var fokus på både produkt og proces med afsæt i en markedsorienteret analyse. Sadolin og Albæk og MOE er underrådgivere på opgaven.

    

   Tidsplan

   På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017 forventes præsenteret en analyse af potentialer for Taphede som grundlag for helhedsplanen.

    

   Et forslag til helhedsplan forventes i høring medio 2017 med henblik på vedtagelse ultimo 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at planforslaget vedtages endeligt med de i bilag nr. 1 nævnte ændringer, og

    

   at bilag nr. 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Torsten Nielsen og Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 6 Forslag til Kommuneplan 2017-2029
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har i Udviklingsstrategien besluttet, at der skal ske en revision af Kommuneplan 2013-2025. Af Udviklingsstrategi 2015 fremgår, at revisionen skal have form af opsamling på eventuelle fejl og mangler samt på ønsker. Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsatte revisionen på møde d. 6. april 2016 (sag nr. 10).

    

   Der har i perioden fra den 27. april til den 25. maj 2016 været afholdt fordebat. Byrådet behandlede alle bemærkninger fra fordebatten, indkomne ansøgninger siden sidste kommuneplan samt forvaltningens forslag til ændringer til kommuneplanen på møde d. 26. oktober 2016 (sag nr. 21).

    

   Der er modtaget en ansøgning den 31. oktober 2016 (bilag nr. 1) om ændring af kommuneplanen således, at der udlægges et nyt byudviklingsområde på ejendommen Koldingvej 162 tæt ved Viborg Rideskole. Forvaltningen foreslår, at arealudlægget afventer stillingtagen, indtil der eventuelt udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for et fremtidigt nyt boligområde ved Hald Ege/Nonbo. For dette område arbejdes der p.t. på at finde en mulig vejadgang, idet området ikke kan betjenes fra Hald Ege siden. Vejadgangen vil evt. kunne etableres hen over ejendommen Koldingvej 162 frem til Egeskovvej.

    

   Forslag til Kommuneplan 2017-2029

   Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet som en digital plan. Planen kan ses i kladdeversion her. Forslaget fremgår af bilag nr. 2 i en pdf-version.

    

   Revisionen har karakter af en justering af gældende kommuneplan, herunder en opdatering af de data, der ligger til grund for retningslinjer om byerne og detailhandel. De kommuneplantillæg, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025, er indarbejdet i Forslag til kommuneplan 2017-2029.

    

   Der er foretaget redaktionelle rettelser af teksten i ramme-afsnittet således, at ”rammer for lokalplanlægningen” for de enkelte områder er blevet lettere at forstå.

    

   En liste over rettelser/ændringer jf. Byrådets beslutning af 26. oktober 2016 ses i bilag nr. 3.

    

   Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029

   Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er screenet i forhold til ændringer og disses påvirkninger på miljøet i henhold til Miljøvurderingsloven. Der er udarbejdet en miljørapport for de ændringer, som ved screeningen er vurderet til at kunne påvirke miljøet. Miljørapporten omhandler på den baggrund Kommuneplanforslagets udlæg af nye potentielle vådområder. Miljørapporten fremgår af bilag nr. 4.

    

   Offentlig høring

   Forvaltningen foreslår, at Forslag til Kommuneplan 2017-2029 sendes i 8 ugers høring fra medio januar 2017. Det foreslås, at der ikke afholdes borgermøde, idet revisionen har karakter af en justering og ikke direkte berører borgere. De borgere, der har afgivet høringssvar i fordebatten vil blive orienteret direkte.

    

   Tidsplanen for det videre arbejde foreslås at være:

   Offentlig høring                                                             medio januar 2017 til medio marts 2017

   Behandling af høringssvar                                             april-maj 2017

   Endelig vedtagelse                                                        juni    2017

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Forslag til Kommuneplan 2017-2029 sendes i 8 ugers offentlig høring fra medio januar 2017 til medio marts 2017,

    

   at Miljørapporten godkendes og offentliggøres sammen med Forslag til Kommuneplan 2017-2029,

    

   at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden, og

    

   at ansøgningen vedr. nyt byudviklingsområde på Koldingvej 162 afventer et fremtidig tillæg til kommuneplanen om byudvikling ved Hald Ege

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Torsten Nielsen, Nina Hygum og Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 7 Oversigt over indkomne medarbejderforslag i perioden 4. november - 30. november 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

    

   Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

    

   Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

    

   Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Som supplement til ovennævnte proces for den egentlige sagsbehandling af forslagene, angiver proces- og aktivitetsplanen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned skal forelægges en samlet liste over indkomne medarbejderforslag til orientering. 

    

   Af bilag nr. 1 fremgår således en oversigt over de i alt 3 medarbejderforslag, der er indkommet i perioden 4. november – 30. november 2016.

    

   Indsamlingen af medarbejderforslag evalueres på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 4. november – 30. november 2016 til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Oversigten over indkomne medarbejderforslag i perioden 4. november – 30. november 2016 blev taget til efterretning.

 • 8 Behandling af medarbejderforslag - Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 9) proces- og aktivitetsplan for opsamling af forslag fra alle medarbejdere og udredningsarbejde gennem MED-systemet.

    

   Som et element i planen indgår etablering af en fælles ”forslagspostkasse”. En sådan postkasse er etableret og lanceret overfor Kommunens medarbejdere den 27. juni 2016.

    

   De forslag, der modtages via ”forslagspostkassen”, videresendes løbende til sekretariaterne i Forvaltningen med henblik på konkret sagsbehandling.

    

   Forslag, der kan afgøres administrativt, forelægges til orientering for de relevante fagudvalg, når de er afgjort.

    

   Forslag, der kræver politisk stillingtagen, vil blive forelagt løbende til vurdering i de relevante udvalg. Der udarbejdes efterfølgende en separat sag vedrørende de forslag, hvor udvalget anmoder om det.

    

   Af bilag nr. 1 fremgår således et medarbejderforslag, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

    

   Ud fra oversigten beslutter udvalget den videre håndtering af det enkelte forslag, herunder om der er ønske om, at Forvaltningen skal gå videre med at udarbejde en separat sagsfremstilling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvorvidt det indkomne forslag giver anledning til, at der skal udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at det indkomne forslag ikke giver anledning til, at der udarbejdes en separat sag til behandling i udvalget.

 • 9 Statsforvaltningens udtalelse i sagen om jagt- og fiskeributikken JAFI A/S
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 18. juni 2014 (sag nr. 27), at ophæve det tidligere udstedte påbud til jagt- og fiskeributikken JAFI A/S om lovliggørelse af butikkens placering.

    

    

   Statsforvaltningen fastslog ved udtalelse af 1. juni 2016, at denne byrådsbeslutning ikke var lovlig.

    

   Sagen blev senest behandlet af Byrådet den 26. oktober 2016 (sag nr. 5), hvor Byrådet traf beslutning om:

    

   ”at Forvaltningen igangsætter proces med henblik på at annullere Byrådets beslutning af 18. juni 2014 om tilbagekaldelse af påbud samt med hjemmel i planlovens § 51, stk. 5 at udstede et nyt påbud til JAFI A/S om, at der med virkning fra den 1. maj 2017 ikke må være detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A,

    

   at sagen forelægges til fornyet politisk behandling, såfremt ændringer af planloven inden påbudsfristens udløb måtte åbne mulighed for en retlig lovliggørelse af detailhandel med udvalgsvarer på Lundborgvej 2 A, og

    

   at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen godkendes.”

    

   I forlængelse af det af Byrådet fremsendte brev til Statsforvaltningen, som indeholdt en kort redegørelse for, hvordan Viborg Kommune agter at sikre en lovliggørelse af JAFI A/S, har Viborg Kommune modtaget svar fra Statsforvaltningen af 23. november 2016 (jf. bilag nr. 1).

    

   Statsforvaltningen oplyser i brevet, at man ikke har bemærkninger til, at Kommunen agter at fastsætte fristen for JAFI til at efterkomme påbuddet til den 1. maj 2017. Samtidigt anmodes Viborg Kommune om at orientere Statsforvaltningen om, hvorvidt der sker en fysisk eller retlig lovliggørelse af detailhandelsbutikken i sagen.

    

   Efter Byrådets beslutning den 26. oktober 2016, blev der i overensstemmelse med partshøringsreglerne den 4. november 2016 fremsendt varsel til JAFI A/S om det påtænkte påbud mv., jf. bilag nr. 2.

    

   Viborg Kommune har herefter den 25. november 2016 modtaget bemærkninger til det varslede påbud fra advokatfirmaet Bech-Bruun på vegne af JAFI A/S jf. bilag nr. 3.

    

   Det fremgår af bemærkningerne, at Viborg Kommune anmodes om at overveje, hvorvidt Byrådets beslutning af 18. juni 2014 kan blive stående som gyldig. Advokatfirmaet Bech-Bruun stiller i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om der foreligger myndighedspassivitet. Herudover henvises til, at JAFI A/S har været i god tro ved etableringen af detailhandelsbutikken som følge af oplysninger modtaget fra den daværende udlejer af ejendommen.

    

   Advokatfirmaet Bech-Bruun gør endvidere gældende, at såfremt Viborg Kommune agter at udstede påbuddet, bør fristen herfor forlænges til minimum den 1. september 2017. Som begrundelse for udskydelse af fristen henvises der til, at det forventede lovforslag om ændring af planloven, som skulle muliggøre en retlig lovliggørelse, endnu ikke er fremsat i folketinget.

    

   Forvaltningen har fra advokat Anne Sophie Vilsbøll fra advokatfirmaet Horten indhentet et supplerende notat med en vurdering af bemærkningerne fra JAFI´s advokat jf. bilag nr. 4.

    

   Blandt andet med henvisning til indholdet af det af samme advokat tidligere udarbejdede notat - bilag nr. 4 ved sagens behandling på Byrådsmødet den 26. oktober 2016 (sag nr. 5) – fremgår det af advokatfirmaet Hortens notat, at de ikke er enige i advokatfirmaet Bech-Bruuns vurderinger af spørgsmålene om myndighedspassivitet og god tro. Advokatfirmaet Horten finder således ikke, at Viborg Kommune i forbindelse med sagens hidtidige behandling har udvist myndighedspassivitet. Firmaet understreger, at oplysninger, som JAFI måtte have modtaget fra den tidligere udlejer, ikke kan have betydning for JAFI´s gode tro, da JAFI selv er ansvarlig for, at forretningens aktiviteter er lovlige efter gældende ret, herunder plangrundlaget.

    

   Sammenfattende er det advokatfirmaet Hortens anbefaling, at Viborg Kommune fastholder det varslede påbud overfor JAFI A/S.

    

   I forhold til en forlængelse af fristen fremgår det af notatet, at det bør overvejes, om en fristforlængelse vil kunne anses for myndighedspassivitet og dermed afskære Viborg Kommune fra på et senere tidspunkt at håndhæve påbuddet om fysisk lovliggørelse, hvis dette måtte blive aktuelt. Med henvisning til usikkerheden omkring udsigterne for ændringen af planloven er det imidlertid advokatfirmaet Hortens vurdering, at dette ikke er tilfældet, og at Viborg Kommune derfor godt kan vælge at udsætte fristen til den 1. september 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådets beslutning af 26. oktober 2016 om udstedelse af påbud mv. fastholdes, dog således at fristen 1. maj 2017 ændres til 1. september 2017, og

    

   at Statsforvaltningen som konsekvens heraf underrettes om den ændrede påbudsfrist.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådets beslutning af 26. oktober 2016 om udstedelse af påbud mv. fastholdes, med uændret frist den 1. maj 2017 for efterkommelse af påbuddet.

 • 10 Viborg Sport & Event
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede sagen om Viborg Sport & Event på mødet 16. december 2015 (sag nr. 36) og på samme byrådsmøde besluttede Byrådet, at Viborg Kommune køber ejendommen ”Tinghallen” på Tingvej i Viborg (sag nr. 51).

    

   Til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2016 var udarbejdet orienteringssag (sag nr. 16). Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   I forbindelse med behandlingen af sagen 16. december 2015 besluttede Byrådet følgende i forhold til Kommunens køb af Tinghallen, under forudsætning af Tinghallens godkendelse:

    

   ”at Viborg Kommune køber Tinghallen for 36.000.000 kr. med overtagelse den 31. december 2015 og på de vilkår i øvrigt, som fremgår af sagsfremstillingen, 

    

   at Viborg Kommune afholder udgiften til tinglysning på 300.000 kr.,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 36.300.000 kr. til kontoen ”Køb af Tinghallen” med rådighedsbeløb i 2015,

    

   at udgiften på 36.300.000 kr. i 2015 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen,

    

   at likviditetsoverskuddet i Tinghallen A/S på de ca. 9 mio. bruges til projektet, og

    

   at tilskuddet nedsættes med 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. går til en eventfond med krone til kronefinansiering fra erhvervslivet, og at den anden mio. kr. tilføres kassebeholdningen.”

    

   Hvad angår skitseforslag til et samlet program vedr. Viborg Sport & Event besluttede Byrådet følgende:

    

   ”at Programudvalgets forslag som beskrevet i sagsfremstillingen med bilag godkendes, idet endelig udformning af foyer dog afventer afklaring af eventuel etablering af hotel, 

    

   at Forvaltningen udarbejder et notat om størrelsen af de forøgede driftsudgifter ved forslagets vejføring (øst om Tinghallen) samt udgiften til vejunderføring som alternativ til vejføringen i forslaget, idet Tingpladsen skal holdes fri for gennemkørende trafik,

    

   at Programudvalget videreføres som projektstyregruppe,

    

   at der i den videre proces inddrages interessenter i området, og

    

   at sagen genoptages, når der foreligger endelige projektforslag, hvor Viborg Kommune bidrager med finansiering, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.”

    

   Der er på dette grundlag arbejdet videre med projektet, idet interessenter og herunder private erhvervsdrivende i området, har været inddraget i drøftelserne med henblik på at udvikle og forbedre det samlede projekt, således at det oprindelige, fuldt kommunalt finansierede projekt nu suppleres med forslag til udvidelser, der er 100% privat finansierede.

    

   Drøftelserne har især koncentreret sig om følgende:

    

   • Etablering og drift af evt. hotelbyggeri i forbindelse med projektet. Her har Forvaltningen udover de oplagte interessenter også foretaget sonderinger, der rækker bredere ud rent geografisk
   • Udvidelse af Fotorama med yderligere en sal
   • Alternativ placering af ny foyer, parallelt med Tingvej i stedet for på tværs. Dette giver mulighed for at koble projektet sammen med Fotoramas nuværende foyer
   • Alternativ placering af Paletten i form af mulig sammenbygning mellem Tinghallen, Paletten og Fotorama, hvorved nuværende vej mellem Tinghallen og Fotorama lukkes for gennemkørende trafik
   • Interessenternes fremførte ønsker til alternativ vejløsning

    

   I forhold til de anførte punkter kan oplyses, at der har været en række meget langstrakte, men positive drøftelser og forhandlinger med interessenterne i projektet, og der foreligger på den baggrund nu to nye forslag for en samlet løsning for projektet. Programudvalget har på sit møde 2. december 2016 behandlet disse og valgt at fremsende det ene forslag – kaldet Model 2 – til videre politisk behandling.

    

   Det langstrakte, men positive forløb, har resulteret i, at Forvaltningen herudover foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ’Bankocenter-grunden’, som Viborg Kommune erhvervede sig i forbindelse med det samlede køb af Tinghallen, snarest sættes i udbud med henblik på salg med udelukkende ét formål: Etablering af nyt kultur- og konferencehotel. I så fald foreslås det samtidig, at ny foyer etableres parallelt med Tingvej og forbinder nyt hotelbyggeri med Tinghallen, ny Paletten og Fotorama.

    

   Såfremt ny foyer placeres langs med Tingvej i stedet for på tværs, kan ny bygning til Paletten ikke længere placeres ’midt på’ Tingvej, idet der her ikke længere vil være en foyer, som spillestedsbygningen kan kobles på. Forslag til ny placering er derfor drøftet med Palettens bestyrelse og behandlet på ekstraordinær generalforsamling. Begge har tilkendegivet, at Paletten –såfremt foyeren ændres som beskrevet - accepterer en løsning, hvor salen til spillested, koncerter m.v. placeres på arealet mellem Tinghallen og Fotorama og med en række fælles faciliteter sammen med Tinghallen.

    

   I de to nye projektforslag fastholdes i form af en ny gangbro den ønskede forbindelse mellem Tinghallen og Lounge i Stadionbygningen, som Tinghallen A/S har lejet og er indstillet på enten selv at renovere eller lade udlejer renovere, dvs. uden udgift for Viborg Kommune. Den skitserede gangbro er alene en skitse og er ligesom det samlede tegningsmateriale ikke udtryk for den endelige udformning.

    

   De to skitseforslag beskriver alternative vejløsninger og giver begge mulighed for gennemkørende trafik på Tingvej, som dog af hensyn til trafiksikkerhed reduceres i både mængde og hastighed pga. særlig belægning og mulighed for kortvarige stop for gennemkørsel, f.eks. ved events og store publikumsmængder. Der er dels et forslag, hvor det nuværende vejforløb fastholdes, hvilket reducerer Tinghallens mulighed for udvidelse af foyer-kapacitet i stueplan, og dels et forslag, hvor vejen føres ind over torvet mellem Stadion og Tinghallen, hvorved Tinghallens foyerkapacitet i stueplan kan udvides som ønsket. De to forslag er beskrevet i bilag nr. 1 som hhv. Model 1 og Model 2.
   Programudvalget indstiller alene Model 2 til videre politisk behandling.

    

   Såfremt udbud af ’Bankocenter-grunden’ medfører tilsagn om etablering af nyt hotel medfører det, at Bankocentret skal opsiges fra det nuværende lejemål og flytte og sikkert reetablere sig andet centralt sted i Viborg by. Forvaltningen har tidligere sammen med Tinghallen drøftet dette indledningsvist med Bankocentrets bestyrelse, som altså er orienteret om et muligt kommende udbud og salg af ’Bankocenter-grunden’, og som allerede har igangsat indledende sonderinger af muligt nyt lejemål.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af Projektstyregruppens anbefaling, foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i sagen beskrevne Model 2 med fortsat trafik på Tingvej indgår i det videre arbejde med projektet sammen med den model, som blev godkendt til at indgå i det videre forløb i forbindelse med Byrådets behandling af sagen på mødet 16. december 2015, sag nr. 36,

    

   at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for Viborg Sport & Event,

    

   at der snarest igangsættes udarbejdelse af materiale med henblik på politisk behandling af udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende Bankocenter er placeret, og

    

   at Bankocentrets bestyrelse orienteres om ovennævnte beslutning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i sagen beskrevne Model 2 med fortsat trafik på Tingvej indgår i det videre arbejde med projektet sammen med den model, som blev godkendt til at indgå i det videre forløb i forbindelse med

   Byrådets behandling af sagen på mødet 16. december 2015, sag nr. 36,

    

   at der først træffes endelig beslutning vedr. valg af løsningsmodel, når der foreligger et sikkert grundlag for etablering af hotel, som element i den samlede plan for Viborg Sport & Event,

    

   at der med henblik på politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i januar 2017 udarbejdes forslag til tidsplan for det samlede projekt samt materiale til grundlag for udbud af byggeret/grund til etablering og drift af hotel på kommunal byggegrund beliggende syd for Tinghallen på Tingvej, hvor det nuværende Bankocenter er placeret, og

    

   at Bankocentrets bestyrelse orienteres om ovennævnte beslutning.

 • 11 Centralisering af dele af administrationen på dagtilbud og skoler: Opgavelister og modeller for opgaveløsningen
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. oktober 2016 med følgende dagsordenstekst og beslutning:

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 8. juni 2016 (sag nr. 7) kommissorium for centralisering af dele af administrationen på dagtilbud og skoler. Med centraliseringen skal der realiseres effektiviseringer på 3,7 mio. kr.: 1,3 mio. kr. på dagtilbud og 2,4 mio.kr. på skoler. Beslutningen blev truffet på baggrund af KLK-rapporten, som blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 11. maj 2016 (sag nr. 1).

    

   I rapporten konkluderes blandt andet følgende:

   Endvidere er det KLK’s vurdering, at der kan realiseres et økonomisk potentiale på 1,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet ved at samle og professionalisere administrationen. For at sikre en sammenhæng i administrationen på dagtilbudsområdet bør samlingen af administrationen ses både i sammenhæng med administrationen på skoleområdet og med den del af administrationen på dagtilbudsområdet, som i dag foregår centralt i Børn & Unges sekretariat.

    

   I budgetforliget den 2. september 2016 indgår endvidere at:

   Der igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. Og forbliver på skoleområdet.”

    

   På baggrund af kommissoriet er der nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler samt fra Økonomi- og Personalestaben, som har kortlagt de administrative opgaver i skoler og dagtilbud og estimeret deres tidsforbrug. På baggrund heraf har projektgruppen udarbejdet modeller for, hvordan de administrative opgaver kan løses decentralt/centralt, således at den vedtagne besparelse på 3,7 mio. kr. kan realiseres. Modellerne fremgår af bilag nr. 1. I projektgruppen indgik ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler og repræsentanter for Økonomi- og Personalestaben. Chefgruppen i B&U har fungeret som styregruppe.

    

   Et vigtigt opmærksomhedspunkt i arbejdet med at kortlægge de administrative opgaver og estimere det tilhørende ressourceforbrug har været, at der for begge områder skal sikres en organisering af den administrative opgaveløsning, så den bedst understøtter de pædagogiske og didaktiske kerneopgaver.

    

   Det nuværende udgangspunkt for løsningen af administrative opgaver i dagtilbud og skoler er forskelligt. Dagtilbud er organiseret semi-centraliseret i fem områder, mens de 27 skoler er organiseret decentralt, og hver især varetager deres administrative opgaver.

    

   Hvor de administrative opgaver på dagtilbud allerede i dag er fysisk adskilt fra arbejdet i børnehusene, har det på skoleområdet været nødvendigt at tage stilling til, hvilke opgaver der med fordel kan fjernes fra det daglige arbejde på skolerne. Dette er angivet i forbindelse med opgavelisten i bilag nr. 2.

    

   I KLK-rapporten er det anført, at centraliseringen af administration bør ses i sammenhæng med de opgaver, som Sekretariatet løser for dagtilbud. Disse opgaver er beskrevet i bilag nr. 3.

    

   Med hensyn til organiseringen af opgaveløsningen besluttede Økonomi- og erhvervsudvalget på mødet den 8. juni, at der skal indgå en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler. Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i dag beslutter, hvilken af de følgende seks modeller for opgaveløsningen, der skal arbejdes videre med. Der er foretaget en vurdering af, hvordan de forskellige modeller kan gennemføres. Modellerne er herunder oplistet i forhold til, hvor effektiviseringspotentialet vurderes lettest at realisere, med det letteste først. Fordele og ulemper ved modellerne er beskrevet i bilag nr. 1.

    

   1. Samling i Sekretariatet og netværksdannelse på skolerne

   2. Samling i Sekretariatet

   3.a Samling på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne

   3.aa Samling på områdekontorerne

   3.b Samling og specialisering på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne

   3.bb Samling og specialisering på områdekontorerne

    

   På skoleområdet anslås det, at der i dag bruges cirka otte årsværk til at løse de opgaver, som arbejdsgruppen vurderer kan centraliseres. Det anslås, at en centralisering af disse opgaver som beskrevet i model 1 og 2 vil betyde en effektivisering på cirka to årsværk svarende til 0,8 mio.kr. Derudover skønnes det, at der bruges ca. 55 årsværk på at løse de arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen vurderer løses mest effektivt decentralt på skolerne. På den baggrund vurderes det, at besparelsen ikke kan realiseres udelukkende ved at samle opgaverne, men at der også må effektiviseres decentralt svarende til cirka fire årsværk (1,6 mio.kr.).

    

   På dagtilbud løses de administrative opgaver af cirka otte årsværk. Det forventes, at en centralisering som i model 1 og 2 kan medføre den vedtagne effektivisering på 1,3 mio.kr. svarende til cirka tre årsværk.

    

   Fælles-MED B&U har på sit møde den 20. september 2016 drøftet sagen, og medarbejderrepræsentanterne udtaler:

   • ”Opmærksomhed på, at der er rigtigt meget personale involveret i processen.
   • Mangler der en administrativ medarbejder på en skole, vil andre medarbejdergrupper skulle løse nogle administrative opgaver, da alle administrative opgaver ikke kan flyttes fra skolen.
   • God idé at centralisere på Dagtilbudsområdet. Opnår stærkere fagligt fællesskab.  Opbakning til KLK-rapportens anbefalinger på Dagtilbudsområdet for at realisere besparelsen på 1,3 mio.kr.
   • Der går kultur tabt ved at centralisere.
   • Udfordring at få plads på Rådhusets 3. etage til flere medarbejdere.”            

    

   På dagens møde indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger modellen for, hvordan løsningen af de administrative opgaver skal organiseres. Inden modellen kan implementeres, og de nødvendige personalereduktioner kan iværksættes, skal der blandt andet udarbejdes beskrivelser af arbejdsgange og stillingsindhold. Det forventes ikke, at reduktionen kan realiseres udelukkende ved naturlig afgang og omplacering, og der kan være op til seks måneders opsigelsesvarsel. Gennemførelsen af den ændrede organisering vil derfor få under halvårsvirkning i 2017, og reduktionen realiseres indtil modellens ikrafttræden med en rammereduktion, inden der foretages ressourcetildeling til skolerne.

    

   I henhold til beslutning ved budgetforliget om yderligere effektiviseringer på administrative opgaver indstilles det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.

    

    

   BILAG

   1

   Åben

   Besparelser på administration på dagtilbud og skoler Kortlægning af opgaver og modeller

   358585/16

   2

   Åben

   Opgaveliste dagtilbud og skoler

   355098/16

   3

   Åben

   Opgaveliste sekretariatet

   337932/16

    

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilken model for organisering af opgaveløsning, der skal realiseres, og

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.

    

    

   BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 12-10-2016

   Fraværende: Mads Panny

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at valg af ny model for organisering af opgaveløsning af administrationen på dagtilbud og skoler udsættes og stillingtagen indgår i drøftelserne om fremtidens folkeskole, og

    

   at igangsætning af analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver afventer en drøftelse i forligskredsen på baggrund af et statusnotat fra Forvaltningen.”

    

    

   Sagen har efterfølgende været drøftet på et møde mellem gruppeformændene.

    

   Endvidere er der udarbejdet et statusnotat om igangværende analyser på skoleområdet, der fremgår af bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvilken model for organisering af opgaveløsning, der skal realiseres, og

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, hvilke forhold analysen over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal belyse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Sagen udsættes med henvisning til de igangværende drøftelser af folkeskoleområdet.

 • 12 Beskæftigelse af personer, som kun har opholdt sig i landet i kort tid, på områder, hvor det er lovpligtigt at indhente børneattest
  • Sagsfremstilling

   Det fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”, at arbejdsgivere skal indhente en børneattest, inden der ansættes eller beskæftiges personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres arbejdsopgaver. Kravet om indhentelse af børneattest gælder også personer, der færdes fast blandt børn under 15 år som led i deres arbejdsopgaver. Attesten skal indhentes ved arbejde eller beskæftigelse med karakter af fast tilknytning, altså ikke kun ved fastansættelse, men også ved eksempelvis praktikforløb eller ansættelse med løntilskud.

    

   En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten adskiller sig derudover fra den private og den offentlige straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe afhænger af lovovertrædelsen og straffen herfor, men minimum er 10 år. Børneattesten er således et vigtigt redskab til beskyttelse af børn og unge.

    

   En børneattest dækker kun den tid, som en person har opholdt sig i Danmark. For personer, der har opholdt sig uden for landet, vil det altså ikke altid være muligt at fremskaffe en fyldestgørende børneattest, hvoraf det fremgår, om en potentiel ansat er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år. For at være fyldestgørende ville børneattesten også skulle gøre rede for tiden, hvor personen har opholdt sig uden for Danmark. Problemstillingen gælder alle personer, der har opholdt sig uden for Danmark, herunder danskere, der har været udrejst i en årrække. Selvom attesten vil være mangelfuld, skal den altid indhentes.

    

   Indhentelse af en børneattest uden lovovertrædelser er kun ét element i vurderingen af, om man ønsker at beskæftige en konkret person. Ansættelse må altid bero på en samlet og konkret vurdering af, om vedkommende er egnet til at arbejde indenfor området.

    

   I henhold til Lov om Forskelsbehandling må en arbejdsgiver ikke, direkte eller indirekte, forskelsbehandle på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. I forbindelse med beskæftigelse af indvandrere og flygtninge må man altså ikke opsætte regler, der direkte eller indirekte forskelsbehandler bestemte nationaliteter eller etniske grupper i forbindelse med ansættelse.

    

   I Viborg Kommune er der fokus på at beskæftige flygtninge og indvandrere. Viborg Kommune vil også skulle løfte en del af denne opgave som arbejdsgiver, og børne- og ungeområdet udgør et stort potentielt beskæftigelsesområde. Samtidig vil ansættelse indenfor området kunne give indblik i det danske dagtilbuds- og skolesystem og dermed bidrage yderligere til integration.

    

   Folketinget har ved 2. behandling den 19. maj 2016 forkastet et ændringsforslag til Lov om børneattester. I henhold til ændringsforslaget skulle en børneattest indeholde oplysninger for de seneste 10 år for at være gyldig.

    

   I 2005 blev det lovpligtigt at indhente børneattester på medarbejdere ansat fra den 1. juli 2005. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan afgøre, om der skal indhentes børneattester på personale ansat før denne dato. Eksempelvis blev det i den tidligere Viborg Kommune besluttet, at der ikke skulle indhentes børneattester på medarbejdere ansat før 1. juli 2005. Før kommunesammenlægningen er der altså ikke taget direkte politisk stilling til mulige problemstillinger i forbindelse med, at der er beskæftiget personer uden børneattest.

    

   Flere kommuner overvejer pt., hvordan man skal håndtere beskæftigelse af personer, hvor der ikke kan indhentes en fyldestgørende børneattest, fordi de kun har opholdt sig i landet i kort tid. I Silkeborg Kommune afventes Regeringens og KL´s stillingtagen. I Aarhus Kommune tilbydes kun beskæftigelse på børne- og ungeområdet såvel som i pedel eller gartnerjob, hvor der er mulighed for kontakt med børn og unge, hvis der kan indhentes en fyldestgørende attest. Byrådet i Hedensted har godkendt, at personer uden en fyldestgørende børneattest kan ansættes under nærmere angivne vilkår, herunder at der kan opstilles krav om, at de kun i begrænset omfang kan være alene med børn.

    

   Ultimo september 2016 har KL udarbejdet inspirationsmateriale vedrørende børneattester (bilag nr. 1). Materialet indeholder følgende syv opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan kommunen kan tilgodese de beskyttelseshensyn, som ligger bag børneattester:

    

   • Overvej både de muligheder og de udfordringer ansættelse af flygtninge på børn -og ungeområdet kan give i kommunen
   • I skal altid indhente en børneattest, men lad ikke børneattesten stå alene
   • I må ikke stille et absolut krav om, hvor langt børneattesten går tilbage. Der er ikke hjemmel i børneattestloven til at stille krav til, hvor længe en børneattest skal gå tilbage for at være gyldig
   • Iværksæt procedurer, der både sikrer agtpågivenhed og støtter den, der ansættes, f.eks.
    • Screen formelle og uformelle færdigheder på børne- og ungeområdet
    • Instruer praktikanten/den ansatte grundigt og beskriv opgaven tydeligt og overvej en mentor
    • Informer grundigt og kommuniker åbent til forældre og andre om hvem der ansættes i dagtilbud og skoler

    

   Som tidligere nævnt gælder kravet om indhentelse af børneattest ved alle former for beskæftigelse med fast tilknytning og dermed også personer i praktik, jobprøvning, fleksjob etc. Jo flere personer der beskæftiges på særlige vilkår, jo vanskeligere vil arbejdet i institutionerne på børne- og ungeområdet blive. Det vil således være en anseelig hæmsko for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, hvis personer uden en fyldestgørende straffeattest ikke kan indgå i arbejdet på samme vilkår som andre medarbejdere og ydermere permanent skal være ledsaget af en kollega. Det kan også overvejes, om det vil have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, at visse medarbejdere ikke kan være alene med børn og unge, og at deres kolleger skal agere ledsagere.

    

   Hoved-MED har på sit møde den 14. november 2016 drøftet sagen, og medarbejderrepræsentanterne udtaler:

    

   Såfremt der ansættes personer uden fyldestgørende børneattest, hvor der ved ansættelsen anlægges en helhedsvurdering, hvori en børneattest kan indgå suppleret med andre overvejelser, anbefaler medarbejdersiden, at praktikanterne bør fungere på lige fod med øvrige ansatte og der ikke bør gælde særregler for dem.

    

   Det bemærkes, at der er identiske problemstillinger for de områder, hvor der ved ansættelsen kræves en straffeattest. Dette indarbejdes i dagsordensteksten. ”

    

   Ved ansættelse og beskæftigelse af medarbejdere og studerende ved dagtilbud og botilbud for voksne indhenter ansættelsesmyndigheden straffeattest.

   For så vidt angår ansættelse af medarbejdere på ældre/omsorgsområdet er der ikke en generel hjemmel til at kunne indhente en offentlig straffeattest. I forbindelse med ansættelser på ældre/omsorgsområdet vil den person, der ansættes, derfor skulle give samtykke til, at der indhentes en privat straffeattest til Viborg Kommune i forbindelse med ansættelsen.

   Endvidere kan den enkelte ansættende leder beslutte, at der i de tilfælde, hvor der indhentes børneattest, også skal indhentes straffeattest.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at personer uden fyldestgørende børneattest kan beskæftiges på områder, hvor der er mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år, og

    

   at der udarbejdes retningslinjer, som følger KL’s opmærksomhedspunkter

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de nuværende principper for indhentelse af børneattest og straffeattest fastholdes, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. august 2007, sag nr. 266 (se nyt bilag nr. 2).

 • 13 Samarbejdsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2016 (sag nr. 18), at forlænge de nuværende partnerskabsaftaler med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg med 1½ år, så de nu løber frem til 30. juni 2018.

    

   Baggrunden for forlængelsen er, at situationen og udfordringerne for erhvervsfremme i Viborg Kommune anno 2016 er markant ændret ift. udfordringerne omkring strukturreformen i 2007.

    

   Ved at gennemføre et længere udviklingsforløb i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd, VisitViborg og Viborgegnens Handelsråd skal rammerne for erhvervsfremme i Viborg Kommune i den kommende periode analyseres og beskrives.

    

   Det bliver således et nyt byråd, der i sit første arbejdsår får forelagt forslag til nye partnerskabsaftaler, og rammer for erhvervsfremme i Viborg Kommune.

    

   Som altid suppleres partnerskabsaftalerne med årlige samarbejdsaftaler med både VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg.

    

   Der er udarbejdet forslag til samarbejdsaftaler med VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg, der kan ses som bilag nr. 1 og 2. Der er tale om redaktionelle ændringer og fremskrivninger af den samarbejdsaftale, der er gældende for 2016, så aftalerne nu gælder fra 1. januar 2017 til 30. juni 2018.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalerne med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at samarbejdsaftalerne med hhv. VIBORGegnens Erhvervsråd og VisitViborg godkendes for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2018 med følgende ændringer:

    

   I bilag nr. 1, afsnit ”3. Fælles fokus på forbedret infrastruktur” ændres 1. afsnit til:

    

   ”- I samarbejde med Viborg Kommune og andre interessenter bidrage aktivt til arbejdet med at sikre

   forbedret infrastruktur til og omkring Viborg Kommune, herunder en udvidelse og opgradering af A 26 og en ny midtjysk motorvej med linjeføring gennem Viborg kommune”.

   Endvidere tilføjes et nyt effektmål om at forundersøgelsen skal følges op af en beslutning om vedtagelse af VVM og igangsætning af selve vejen, og

    

   at der indledes drøftelser med erhvervslivet med henblik på etablering af et § 17, stk. 4 udvalg om infrastruktur.

 • 14 Udbud af webdomæner for sammenlægningskommunerne
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 24. august 2016 (sag nr. 14), at domænenavnene bjerringbro.dk, fjends.dk, karup.dk, moeldrup.dk og tjele.dk skulle søges afhændet via et udbud.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede desuden, at budgiverne skulle vurderes ud fra følgende kriterier:

    

   • Karakteren af ansøgerens aktiviteter
   • Målgruppen for ansøgerens aktiviteter
   • Den tidsmæssige udstrækning af ansøgerens aktiviteter
   • Formålet med ansøgerens aktiviteter
   • Prisen for domænenavnet

    

   Den juridiske vurdering, der ligger til grund for udbuddet er, at Viborg Kommune har lov til at sælge de gamle domænenavne, og at et salg eller udlejning af domænenavnene skal ske til markedspris. Dog har Viborg Kommune efter de kommunalretlige regler lov til at sælge eller udleje et domænenavn under markedsprisen, eventuelt vederlagsfrit, hvis den nye ejer/registrant er en lokal, almennyttig forening eller lignende, som Viborg Kommune lovligt kan yde støtte.

    

   Der har i perioden fra den 25. oktober 2016 – 22. november 2016 været afholdt et offentligt udbud. I alt otte virksomheder/foreninger har udvist interesse for udbuddet – heraf har følgende afleveret et bud:

    

   • Karup – Kølvrå Idrætsforening
   • I.B. Medier A/S
   • Bjerringbro Handel
   • Tjele Gods
   • Tjele-Center A/S (Behandlingscenter Tjele)

    

   I det følgende gennemgås buddene for de enkelte domæner:

    

   Karup.dk

   Både Karup – Kølvrå Idrætsforening (KKIK) og I.B. Medier A/S har afleveret bud på karup.dk. Begge budgivere ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit.

    

   KKIK er en non-profit forening, der ønsker at lave en Karup-portal for lokalsamfundet.

   I.B.Medier ønsker at lade domænet pege over på www.ugeavisenkarup.dk.

    

   Anbefaling: 

   Det anbefales, at karup.dk overdrages vederlagsfrit til KKIK. Begrundelsen for denne anbefaling er, at KKIK bedst matcher de ovenstående kriterier.

    

    

   Fjends.dk

   I.B. Medier har afleveret et bud på fjends.dk. De ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit.

   I.B.Medier ønsker at lade domænet pege over på www.fjendsfolkeblad.dk.

    

    

   Anbefaling:

   Det anbefales, at fjends.dk overdrages vederlagsfri til I.B. Medier. Begrundelsen for denne anbefaling er, at der kun er indkommet 1 bud på fjends.dk, og at det i øvrigt ikke er muligt at fastslå en nærmere markedspris for domænenavnet. Derfor er det er vurderingen, at en vederlagsfri overdragelse ikke indeholder ulovlig støtte.

    

   Bjerringbro.dk

   Bjerringbro Handel har afleveret et bud på bjerringbro.dk. De ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit. Domænenavnet skal dække den kommende portal, som dannes af Bjerringbro Byforum og udvikles i samarbejde med Jysk Fynske Medier (Viborg Stifts Folkeblad). 

    

   Anbefaling:

   Det anbefales, at bjerringbro.dk overdrages vederlagsfri til Bjerringbro Handel. Begrundelsen for denne anbefaling er, at der kun er indkommet 1 bud på bjerringbro.dk, og at det i øvrigt ikke er muligt at fastslå en nærmere markedspris for domænenavnet. Derfor er det er vurderingen, at en vederlagsfri overdragelse ikke indeholder ulovlig støtte.

    

   Tjele.dk

   Både Tjele-Center A/S og Tjele Gods har afleveret bud på tjele.dk.

    

   Tjele Gods ønsker at overtage domænenavnet vederlagsfrit, og henviser til at godset angiveligt har en historisk adkomst til navnet Tjele.

    

   Tjele-Center A/S har tilbudt 25.100 kr. for at overtage tjele.dk

    

   Anbefaling:

   Det anbefales, at tjele.dk overdrages til Tjele-Center A/S mod et beløb på 25.100 kr.

    

   Tjele Gods eventuelle historiske adkomst til navnet Tjele skønnes ikke at give Tjele Gods en fortrinsret til domænenavnet. En eventuel retlig afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolene.

    

   Moeldrup.dk

   Der er ikke indkommet nogle bud på moeldrup.dk

    

   Anbefaling

   I forlængelse af beslutningen på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2016, beholder Viborg Kommune moeldrup.dk. 

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at karup.dk afhændes vederlagsfrit til Karup – Kølvrå Idrætsforening,

    

   at fjends.dk overdrages vederlagsfrit til I.B. Medier A/S,

    

   at bjerringbro.dk overdrages vederlagsfrit til Bjerringbro Handel,

    

   at tjele.dk overdrages til Tjele-Center A/S mod et beløb på 25.100 kr., og

    

   at moeldrup.dk beholdes af Viborg Kommune.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at karup.dk afhændes vederlagsfrit til Karup – Kølvrå Idrætsforening,

    

   at fjends.dk overdrages vederlagsfrit til I.B. Medier A/S,

    

   at bjerringbro.dk overdrages vederlagsfrit til Bjerringbro Handel, og

    

   at moeldrup.dk og tjele.dk beholdes af Viborg Kommune.

 • 15 Fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune 2017
  • Sagsfremstilling

   Gruppen ”Samarbejde på Tværs”, som nu har ansvaret for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune, består af repræsentanter fra Forvaltningen, Viborg Handel, VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Uddannelsesråd, Turistforeningen for Viborg og Omegn, Viborg Kultur- & Idrætsfond, Viborg Innovations Fond, og Tinghallen. Denne gruppe har udarbejdet et forslag til handleplan for markedsføringen af det geografiske område Viborg Kommune for 2017.

    

   Aktiviteterne i planen er tilrettelagt ud fra følgende principper:

    

   ·    Aktiviteterne skal understøtte den fælles markedsføringsstrategi (bilag nr. 1)

   ·    Finansiering skal ske 50/50 mellem Viborg Kommune og eksterne samarbejdspartnere

   ·    Markedsføringen skal række ud over kommunegrænsen.

    

   På denne baggrund har parterne i ”Samarbejde på Tværs” i fællesskab lavet en plan med en række aktiviteter. Disse er beskrevet i bilag nr. 2, fordelt på de enkelte parter i ”Samarbejde på Tværs”. Ambitionen er, at parterne fremstår som en koordineret og samlet enhed.

    

   På sit møde den 9. marts 2016 (sag nr. 14) besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der af bevillingen for 2017 på 2 mio. kr. skal ”… reserveres midler til særlig markedsføring af Bjerringbro i relation til de initiativer, der er under planlægning i byen”. Derfor er der, foruden den fælles markedsføring med parterne i ”Samarbejde på Tværs”, afsat en pulje til markedsføring af især byudviklingsprocessen i Bjerringbro.

    

   Derudover vil der, i samarbejde med Viborg Landsbysammenslutning, blive udarbejdet aktiviteter for andre lokalområder i Viborg Kommune som Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger som særligt attraktive, med særlig fokus på bosætning. Markedsføringen af lokalområderne vil blive tilrettelagt på en måde, så de lokale beboeres engagement udnyttes til f.eks. at dele film på de sociale medier.

    

   50/50 princippet fastholdes i markedsføringen af lokalområderne (herunder Bjerringbro), hvor der er private grundejere, der har udstykket byggegrunde. Er der tale om en ren kommunal udstykning, kan 50/50-princippet fraviges.

    

   Når markedsføringen af lokalområderne skal finansieres af den årlige bevilling på 2 mio. kr., medfører det, at budgettet til den fælles markedsføring med partnerne i ”Samarbejde på Tværs” bliver mindre, og aktivitetsniveauet dermed sænkes.

    

   Samlet økonomi

   Finansieringen af de fælles markedsføringsaktiviteter udgøres af en byrådsbevilling på 2 mio. kr., som modsvares af 2 mio. kr. fra samarbejdspartnerne. Dertil kommer 500.000 kr. fra den oprindelige bevilling til markedsføring af Viborg Kommune. I alt 4,5 mio. kr.

    

   I handlingsplanen for 2016 er der nogle aktiviteter, som er blevet aflyst. Derfor er der et uforbrugt beløb på ca. 1.350.000 kr., som foreslås overført til 2017. Beløbet anvendes delvist til de tværgående aktiviteter, som finansieres 100% af Viborg Kommune (350.000 kr.), og delvist til de samfinansierede aktiviteter (1 mio. kr.), hvortil samarbejdspartnerne bidrager med i alt 3 mio. kr.

    

   Som en del af budgetforliget 2017 er det aftalt, at der spares 200.000 kr. fra puljen til den fælles markedsføring.

    

   Det samlede budget til markedsføring af Viborg Kommune ender således på knap 6,6 mio. kr.

    

   Det fremgår af bilag nr. 2, at ønskerne til fælles markedsføring fra parterne i ”Samarbejde på Tværs” tilsammen udgør knap 8,3 mio. kr., og dermed overstiger det bevilgede budget inklusiv overførsler fra 2016. Der er således tale om en væsentlig stigning i ønskerne til fælles markedsføring, og det er udtryk for at aktørerne gennem de første år investerer stadigt mere i den samlede markedsføring. Det vidner om stor interesse for og opbakning til den fælles markedsføringsstrategi.

    

   Forslag til budgetfordeling

   For at kunne holde budgettet, foreslår Forvaltningen, at parterne i ”Samarbejde på Tværs” bedes om at justere deres ønsker til markedsføringsaktiviteter, så de matcher nedenstående budgetfordeling.

    

   Forvaltningen vil i januar 2017 fremlægge en ny, detaljeret handlingsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget, der følger den foreslåede fordeling af budgettet.

    

   Forslaget til budgetfordeling er lavet med udgangspunkt i det realiserede forbrug i 2016 sammenholdt med ønskerne til aktiviteter i 2017.

    

   Erhverv
   I 2016 er der brugt i alt 76.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på erhvervsområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 500.000 kr.

    

   Handel
   I 2016 er der brugt i alt 770.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på handelsområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 1,2 mio. kr.

    

   Turisme
   I 2016 er der brugt i alt 1.022.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på turismeområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 1,1 mio. kr.

    

   Kultur
   I 2016 er der brugt i alt 1.200.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på kulturområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 1,5 mio. kr. på grund af højt aktivitetsniveau i forbindelse med kvindefodboldlandskampe, Reformationsjubilæum og Aarhus 2017.

    

   Uddannelse

   I 2016 er der brugt i alt 20.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på uddannelsesområdet. Forvaltningen foreslår, at dette niveau løftes markant, og at det ønskede budget på 400.000 kr. fastholdes.

    

   Animation

   I 2016 er der brugt i alt 250.000 kr. til fælles markedsføringsaktiviteter på animationsområdet. Forvaltningen foreslår, at det ønskede budget justeres til 650.000 kr.

    

   Pulje til markedsføring af Bjerringbro og andre lokalområder

   Forvaltningen foreslår, at der afsættes i alt 400.000 kr. til markedsføring af lokalområder, særligt Bjerringbro, med henblik på bosætning.

    

   Tværgående aktiviteter
   Forvaltningen foreslår tværgående aktiviteter for i alt ca. 850.000 kr. Eksempler på tværgående aktiviteter er medieovervågning, effektmåling og en lang række aktiviteter og oplevelser i forbindelse med julefilm nr. 2.

    

    

   Effektmåling

   ”Samarbejde på Tværs” måler løbende effekten af forskellige markedsføringstiltag. Både for at følge udviklingen og for at opnå større viden om, hvilke tiltag der har effekt. Det vil også ske i 2017.

    

   Således vil der i 2017 blive gennemført en kendskabs- og omdømmeanalyse af Viborg Kommune. Formålet er at måle kendskabsgraden til Viborg Kommune, men også at give et indblik i hvad Viborg Kommune er kendt for, og dermed i hvor høj grad markedsføringsindsatsen virker.

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til fordeling af budgettet godkendes i henhold til sagsfremstillingen, idet der i januar 2017 fremlægges en mere detaljeret handlingsplan for udvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at der i januar 2017 fremlægges en mere detaljeret handlingsplan for udvalget, hvor der er reserveret 0,7 mio. kr. til markedsføring af Bjerringbro.

 • 16 Viborg Baneby - Forslag til udvidelse af Banebyrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 2) et kommissorium for Banebyforum og Banebyråd, og udpegede 4 byrådsmedlemmer som deltagere i Banebyrådet. Rådet består derudover af repræsentanter for BachGruppen, Gardit, Calum, Peugeot, Boligselskabet Sct. Jørgen, Mercantec, ViborgEgnens Erhvervsråd, samt Viborg Kommunes forvaltning.

    

   Banebyrådets opgave er at bidrage til at igangsætte og sikre fremdrift i udviklingen af Viborg Baneby. Kommissoriet ses i bilag nr. 1. 

    

   Banebyrådet har nu fungeret med succes i knap 3 år, og rådet ønsker at fortsætte samarbejdet. Der er sket rigtig meget i banebyen i de forløbne år. Mange ejendomme er lokalplanlagt til de nye anvendelsesmuligheder, og flere anlægsprojekter er i gang eller i støbeskeen. Der er også nye projekter og bygherrer, der har vist interesse for at udvikle deres ejendom. Blandt andet er Forvaltningen i dialog med Gammeltorv Ejendomme (Brøndum) om et projekt på Falkevej ud mod Indre Ringvej.

    

   Den aktuelle udvikling har givet anledning til at revurdere Banebyrådets sammensætning. Banebyrådet har derfor på sit seneste møde anbefalet, at Forvaltningen udarbejder en indstilling til Byrådet om optagelse af nye grundejermedlemmer.

    

   Kommissoriet fastlægger, at Byrådet skal godkende medlemmer til Banebyrådet. Byrådet kan f.eks. udpege kommende bygherrer og investorer.

    

   For at gøre banebyrådsarbejdet mere smidigt foreslår Forvaltningen, at kommissoriet ændres, så Forvaltningen fremover bemyndiges til -i samråd med Banebyrådet- at invitere nye, aktuelle bygherrer til at deltage i Banebyrådet. 

    

    

   Status for Banebyrådet

   Banebyrådet har afholdt i alt 10 møder. Banebyrådet har blandt andet

   • givet anbefalinger til kvalitetsniveau og prioritering af rækkefølge for anlæg af den kommende infrastruktur i banebyen
   • medvirket i markedsføring af banebyen, f.eks. landsdækkende omtale i Børsen og temaudgivelse i Viborg Folkeblad
   • bidraget til fælles kommunikations- og markedsføringsmateriale, herunder finansiering af en animationsfilm i fem dele om forventninger og drømme til den kommende bydel. (Filmene forventes offentliggjort medio januar 2017)  
  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at kommissoriet ændres, så Forvaltningen bemyndiges til at invitere nye, aktuelle bygherrer til at deltage i Banebyrådet

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at 2. afsnit i kommissoriet under overskriften ”Organisation” ændres til:

    

   ”Borgmesteren godkender medlemmer til Banebyrådet. Borgmesteren kan f.eks. udpege kommende bygherrer og investorer. Banebyrådet refererer til Byrådet.”

 • 17 Ansøgning fra Lejerbo Møldrup vedrørende dispensation fra reglerne for dækning af lejetab via dispositionsfonden
  • Sagsfremstilling

   Lejerbo Møldrup har den 25. november 2016 fremsendt ansøgning om fritagelse for dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger via dispositionsfonden. Ansøgningen ses i bilag nr. 1.

    

   Byrådet behandlede den 17. juni 2015 (sag nr. 7) en tilsvarende ansøgning med beslutning om at give dispensation til udgangen af 2016.

    

   Som udgangspunkt finansierer boligselskabernes dispositionsfond lejetab i den enkelte afdeling. Hvis boligorganisationens disponible midler i dispositionsfonden ikke opfylder minimum, jf. § 40 i driftsbekendtgørelsen for almene boliger, kan boligselskabet søge Kommunen om dispensation fra reglen, jf. almenboliglovens § 20, stk. 2.

    

   Af ansøgningen fremgår det, at Lejerbo Møldrups dispositionsfond ved regnskabsårets afslutning (regnskabsår 1. maj 2015 – 30. april 2016) er negativ med 301.302 kr. og arbejdskapitalen udgør 259.605 kr.

    

   Helhedsplan og fusion

   Landbyggefonden har overfor Kommunen bekræftet, at den vil støtte boligorganisationen. Det er ligeledes bekræftet af Landsbyggefonden, at Byrådets godkendelse af herværende ansøgning ikke vil få betydning for deres støtte til boligorganisationen.

    

   Lejerbo Møldrup består af følgende 3 afdelinger:

   328-0: Skals m.fl. (Boliger i Skals, Møldrup, Klejtrup og Bjerregrav)

   459-0: Aalestrup (Boliger i Aalestrup)

   627-0: Møldrup m.fl. (Boliger i Møldrup, Klejtrup og Bjerregrav)

    

   Støtten fra Landsbyggefonden til genopretning af Lejerbo Møldrup omfatter bl.a. en fysisk helhedsplan. En del af helhedsplanen er, at de tre afdelinger i Lejerbo Møldrup lægges sammen. Helhedsplanen skal godkendes af alle afdelinger i Lejerbo Møldrup, hvorefter den skal godkendes i Byrådet.

    

   Landbyggefonden har beregnet Viborg Kommunes bidrag til ca. 200.000 kr. til den samlede helhedsplan. De 200.000 kr. er afsat i Viborg Kommunes budget i 2016, som en andel af det samlede budget til kapitaltilførselssager.

    

   Lejerbo Møldrup forventer en fusion mellem Lejerbo Møldrup og Lejerbo Randers, med Lejerbo Randers som den fortsættende boligorganisation.

    

   Der er afholdt styringsdialogmøde mellem Viborg Kommune og Lejerbo Møldrup den 28. november 2016, hvor det blev oplyst af boligorganisationen, at man forventer en fusion pr. 1. januar 2017, idet Lejerbo Randers har regnskabsår 1. januar – 31. december. Beslutningen om en fusion skal tages af repræsentantskabet i de to boligorganisationer, Lejerbo Møldrup og Lejerbo Randers. Den beslutning forventes ifølge Lejerbo Møldrup taget i første kvartal af 2017 med tilbagevirkende kraft.

    

   Begge repræsentantskaber har tidligere godkendt, at fusionen kunne ske pr. 1. januar 2016. Her nedlagde Randers Kommune dog påbud og betingede sig, at fusionen først kunne ske, når der forelå endelig bekræftelse fra Landsbyggefonden om støtte til helhedsplanen samt, at de økonomiske konsekvenser for Lejerbo Randers ved en fusion var oplyst for repræsentantskabet. Randers Kommune har i deres påbudsskrivelse anført følgende:

    

   ”Sammenlægning af Lejerbo Randers og Lejerbo Møldrup vil ved udstedelse af påbud ikke kunne ske pr. 1. januar 2016. Sammenlægning kan derefter kun gennemføres, såfremt følgende tre betingelser bliver opfyldt:

   1) At Lejerbo Randers skriftligt dokumenterer, at repræsentantskabet er præsenteret for de specifikke økonomiske konsekvenser for Lejerbo Randers som følge af helhedsplan for Lejerbo Møldrup, og

   2) At Lejerbo Randers skriftligt dokumenterer, at repræsentantskabet herefter på ny har drøftet og taget stilling til, hvorvidt boligorganisationen fortsat ønsker sammenlægning med Lejerbo Møldrup, og

   3) At Tilsynet med almene boliger efter en konkret vurdering herefter vurderer, at beslutningen ikke vil være en økonomisk uforsvarlig disposition, og at der er sikkerhed for en fortsat økonomisk forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger”.

    

   En godkendelse af ansøgningen om fritagelse vil betyde, at der kan arbejdes videre med helhedsplanen og fusionen. Omvendt kan et nej til fritagelsen betyde, at helhedsplanen samt fusionen med Lejerbo Randers ikke vil blive aktuel, og at hele boligorganisationen Lejerbo Møldrup kan gå konkurs. Viborg Kommune har pr. 31. december 2015 givet garantier for 6,8 mio. kr. for lån til Lejerbo Møldrup.

    

   Efter den forventede fusion vil dispensationen til fritagelse udløbe, da det herefter vil være Lejerbo Randers’ dispositionsfond, der skal dække tab ved lejeledighed og fraflytninger.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at boligorganisationen Lejerbo Møldrup gives dispensation fra, at dispositionsfonden finansierer tab ved lejeledighed og fraflytninger i boligorganisationens afdelinger indtil - den af Lejerbo Møldrup oplyste - forventede fusion med Lejerbo Randers er gennemført, dog senest til udgangen af 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 18 Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af ejendomme i Bjerringbro by (Madsens Hotel)
  • Sagsfremstilling

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, anmoder Viborg Kommune som tilsynsmyndighed om godkendelse af køb af følgende ejendomme:

    

   Matr.nr. 8h Hjermind BY, Bjerringbro, beliggende Storegade 18, 8850 Bjerringbro.

    

   Matr.nr. 8afa Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4F, 8850 Bjerringbro

    

   Matr.nr. 8pg Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro.

    

   På nuværende tidspunkt udgør de 3 ejendomme samlet set det, der benævnes ”Madsens Hotel”, som i øjeblikket henstår uden at blive anvendt.

    

   Placeringen af de omtalte ejendomme kan ses på oversigtskortet i bilag nr. 1.

    

   Boligselskabet har indgået en betinget købsaftale vedrørende køb af ejendommene. Sælger er Bach Gruppen Ejendomme A/S.

    

   Købet er godkendt af boligselskabets hovedbestyrelse den 15. november 2016.

    

   Købet placeres i ny afdeling nr. 324.

    

   Ansøgningen af 11. november 2016, beskriver boligselskabets planer for ”Madsens Hotel”, jf. bilag nr. 2. Derudover har Forvaltningen indhentet yderligere oplysninger fra boligselskabet.

    

   Boligselskabets tanke er at nedrive den samlede bygningsmasse, med undtagelse af det forhus, der ligger ud til gågaden i Bjerringbro by, og som er en del af den ejendom, der vedrører matr.nr. 8h. Der er lavet førsynsrapport på forhuset, som skal bevares i forbindelse med projektgennemførelsen. Forhuset vurderes generelt at være i god og velholdt stand.

    

   Når bygningmassen er nedrevet, med undtagelsen af det omtalte forhus, planlægger boligselskabet at opføre nybyggeri.

    

   Boligselskabet har medsendt plan for påtænkt nybyggeri og renovering. I dette projekt kan opføres 3.369 kvm. nybyggeri samt yderligere 662 kvm. ved ombygning af det omtalte forhus.

    

   Planforhold

   På nuværende tidspunkt er der på ejendommene tinglyst et plangrundlag (Udredningsplan og Reguleringsplan for karréen Storegade, Torvegade, Rossensgade og Markedsgade i Bjerringbro, vedtaget af Bjerringbro Sogneråd den 13. april 1967).

    

   Boligselskabet vurderer, at byggeplanerne kan rummes i nuværende planregulering, men at man, som led i optimering af byggeprojektet, formentlig vil ansøge Viborg Kommune om udfærdigelse af en ny lokalplan, der giver en mere effektiv og fremtidssikret anvendelse af de 3 matrikler.

    

   Det følger af § 4, stk. 3 i omtalte udrednings- og reguleringsplan, at beboelse skal placeres i forhusbebyggelse, der regnes som en 12 meter randbebyggelse langs de gader, der afgrænser området. Bebyggelse mod parkeringspladsen må ikke anvendes til beboelse.

    

   Forvaltningen bemærker, at realisering af boligselskabets byggeplaner for ”Madsens Hotel” vil indebære stillingtagen til en evt. ændring af det nuværende plangrundlag eller dispensation fra de aktuelt gældende regler.

    

   Kvoteforhold

   Boligselskabet vil gøre brug af kvote, optaget i kvoteoversigten for overslagsår 2018 ved realisering af projektet. For Bjerringbro midtby er der i kvoteoversigt for overslagsår 2018 optaget 6.000.000 kr., svarende til 3.100 kvm. boligareal.

    

   En del af denne kvote er oprindeligt påtænkt anvendt på boligselskabets sokkelgrund på slagterigrunden i Bjerringbro. Siden kvoteoversigtens udarbejdelse har boligselskabet dog vurderet, at sokkelgrunden umiddelbart er mere egnet til opførelse af flexboliger. Boligselskabet har taget kontakt til Viborg Kommune herom.

    

   Hvis opførelse af flexboliger på slagterigrunden ikke bliver godkendt af Viborg Kommune, har boligselskabet dog en yderligere kvote på 2.000.000 kr., benævnt ”Sydby” (Viborg), for hvilken der ikke er indgået nogen konkret aftale om byggeri.

    

   Denne kvote vil i stedet kunne anvendes til byggeri på slagterigrunden, hvorved de 6.000.000 kr. i kvoteoversigten for overslagsår 2018 kan anvendes til byggeprojektet på ”Madsens Hotel”.

    

   Forvaltningen bemærker, at byggeprojektet for ”Madsens Hotel” formentlig kan rummes indenfor de kvoter, der er indplaceret i overslagsårene. Disse kvoter er ikke aktuelt tildelt. Gennemførelse af det påtænkte projekt forudsætter således endelig tildeling af kvote ved fremtidig byrådsbeslutning.

    

   Det fremgår tillige af boligselskabets oplysninger,

   ·         at købesummen for ”Madsens Hotel” er aftalt til 8.347.050 kr.,

   ·         at den offentlige ejendomsvurdering for de 3 matrikler benævnt ”Madsens Hotel” er følgende:

   -       Matr.nr. 8h Hjermind BY, Bjerringbro, beliggende Storegade 18, 8850 Bjerringbro, 10.000.000 mio. kr., heraf grundværdi 2.793.500 kr.

   -       Matr.nr. 8afa Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4F, 8850 Bjerringbro, 788.200 kr., heraf grundværdi 788.200 kr.

   -       Matr.nr. 8pg Hjermind By, Bjerringbro, beliggende Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro, 3.100.000 kr., heraf grundværdi 775.900 kr.

   ·         at liggeomkostningerne bliver dækket af selskabets dispositionsfond i det omfang, at omkostninger ikke indeholdes i grundkøbesummen ved det fremtidige byggeprojekt på ”Madsens Hotel”.

    

    

   Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed

   Købet skal godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere et tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.

    

   Økonomi

   Boligselskabet oplyser, at der til den samlede købesum på 8.347.050 kr. skal tillægges handelsomkostninger og nedrivningsomkostninger, hvorefter den samlede erhvervelsesudgift forventes at blive 9.500.000 kr.

    

   Den samlede erhvervelsesudgift fordeler sig med følgende grundkøbsomkostninger:

    

   Forhuset, der bevares – 662 boligkvm. á kr. 5.000

   3.310.000 kr.

   Nybyggeri for arealer, hvor bygningsmassen nedrives
   – 2.438 boligkvm. á kr. 1.903  

   4.640.000 kr.

   Forventede tilslutningsafgifter – 3.100 boligkvm. á kr. 500

   1.550.000 kr.

   Samlede grundkøbsomkostninger ved erhvervelsen

   9.500.000 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, for så vidt angår udgifterne til grundkøb af det omtalte forhus, at værdisætningen på 5.000 kr. pr. boligkvm. er mindre end værdisætningen af boligkvadratmeter ved boligselskabets hidtidige køb af eksisterende bygninger.

    

   Værdisætningen af boligkvadratmeter for de arealer, hvor bygningsmassen nedrives, er ligeledes tilsvarende lavere end hidtil godkendte værdisætninger ved opførelse af byggeri efter evt. nedrivning af den eksisterende bygningsmasse.

    

   Ved et fremtidigt byggeri af 3.100 boligkvm. er rammebeløbet 56.513.000 kr. (2016), hvoraf de samlede grundkøbsomkostninger udgør knap 17%, hvilket ligger under den vejledende grænse på 20 %.

    

   Forvaltningen har på den baggrund ingen indvendinger imod købet af ”Madsens Hotel”.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs betingede køb af de i sagsfremstillingen anførte ejendomme, samlet benævnt ”Madsens Hotel”, for en købesum på i alt 8.347.050 kr., godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

    

   Åse Kubel Høeg deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 19 Aftale med Mercantec om opførelse af Midtbyens Gymnasium
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på sit møde den 21. september 2016 (sag nr. 7) forslag til aftale med Mercantec om vilkår m.v. for overdragelse af det kommunale areal vest for svømmehallen ved Banegårdsallé i Viborg til byggeri af Midtbyens Gymnasium med den tilføjelse i aftalen, at der åbnes mulighed for, at Viborg Kommune kan indføre betalt parkering i området, også i den periode hvor parkeringspladserne er til rådighed for Mercantec.

    

   Forslag til aftalen er efterfølgende sendt til godkendelse hos Mercantec, der pr. mail den 1. november 2016 oplyser, at Mercantec kan tiltræde aftalen forudsat, at aftaleteksten punkt 6.4 får nedenstående tilføjelse:

    

   "Hvis kommunen indfører betalt parkering, udsteder Mercantec selv parkeringstilladelse til Mercantecs medarbejdere og elever, som giver dem ret til at parkere gratis i parkeringsanlægget. Udstedelsen af parkeringstilladelser sker uden omkostning for både Mercantec, medarbejdere og elever."

    

   Mercantec oplyser, at de er af den klare opfattelse, at såfremt elever og personale omfattes af punkt 6.4, som punktet er formuleret i det fremsendte forslag til aftale, vil dette medføre en urimelig økonomisk forskelsbehandling af elever og personale i forhold til elever og personale på de almene gymnasier.

    

   Mercantec imødeser Viborg Kommunes stillingtagen til ovenstående tilføjelse til aftalens punkt. 6.4.

    

   Sagen blev drøftet under Meddelelser og gensidig orientering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. november 2016 – herunder muligheden for at fjerne tilføjelsen i aftalen om, at der åbnes mulighed for, at Viborg Kommune kan indføre betalt parkering i området, også i den periode hvor parkeringspladserne er til rådighed for Mercantec (markering med gult i bilag nr. 1).

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilføjelsen i aftalen om, at der åbnes mulighed for, at Viborg Kommune kan indføre betalt parkering i området, også i den periode hvor parkeringspladserne er til rådighed for Mercantec, fjernes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 20 Principbeslutning om ekspropriation efter planloven - Søndersøvej 92B
  • Sagsfremstilling

   Kommunen er som bekendt i gang med at byggemodne 1. etape af det nye boligområde i Arnbjerg, og salget af grunde er netop gået i gang. Der blev straks efter udbudsfristens udløb solgt knap 1/3 af parcelhusgrundene, der blev udbudt, og det forventes, at alle grundene er solgt i løbet af kort tid.

    

   Med henblik på fortløbende at kunne imødekomme efterspørgslen på boliggrunde, har Kommunen haft kontakt med ejeren af Søndersøvej 92B (vist med skravering på bilag nr. 1), som udgør hovedparten af 2. etape, med henblik på at drøfte erhvervelse af hans ejendom.

    

   Ejeren er indstillet på at sælge til Kommunen, såfremt det kan ske skattefrit, hvilket er muligt, når der er truffet en principbeslutning om ekspropriation, således som denne sag lægger op til. Herefter kan således forventes indgået en købsaftale med ejerne, som så særskilt bliver forelagt til politisk godkendelse. Ejeren ønsker dog som et led i aftalen at købe en bestemt grund i 1. etape af udstykningen. Vi afventer p.t. svar fra Tilsynet, om dette kan ske uden offentligt udbud.

    

   På den ovennævnte baggrund foreslås det, at Kommunen beslutter at ekspropriere ejendommen, såfremt der ikke kan indgås en frivillig købsaftale. Dette kan ske med hjemmel i planloven § 47, der giver Kommunen mulighed for at ekspropriere, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Det aktuelle behov for jord til byggemodning af boliggrunde, gør det nødvendigt at ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale. Ejeren agter ikke selv at byggemodne.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen eksproprierer ejendommen Søndersøvej 92B, såfremt der ikke kan indgås en frivillig købsaftale.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 21 Fastsættelse af salgspris og øvrige salgsvilkår - Asmild Mark
  • Sagsfremstilling

   Ved Asmild Mark har Kommunen i lokalplan nr. 436 bl.a. udlagt arealer til tæt/lav boligbebyggelse. Der forventes byggemodnet i 2017, så der kan nu fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for delområde II i lokalplanen, så det kan sættes til salg.

    

   Delområde II er opdelt i 3 byggefelter, og det foreslås at udbyde det som 3 grunde. Skitse fremgår af bilag nr. 1.

    

   Der er indhentet en mæglervurdering (bilag nr. 2), der vurderer delområdet til 9.576.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter. Hvis det deles lige på de 3 grunde bliver det 3.192.000 kr. pr. grund.

    

   Ifølge lokalplanen skal der bygges mellem 30 og 40 boliger i delområde II. Hvis man regner med, at der bygges 13 boliger på hver grund, svarer prisen til ca. 250.000 kr. pr. bolig.

    

   Til sammenligning bemærkes, at Byrådet i 2015 fastsatte prisen for 2 grunde/storparceller på Fristruphøjvej, hvor der kan bygges hhv. 8 og 12 boliger, til priser, der svarer til 175.000 kr. pr. bolig ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter. Disse grunde er p.t. udbudt til salg.

    

   Til sammenligning kan endvidere bemærkes, at Kommunen i 2016 har solgt en grund på Egevænget i Hald Ege for 4.800.000 kr. inkl. kloaktilslutningsafgift – svarende til 4.200.000 kr. ekskl. kloaktilslutningsafgift – svarende til 210.000 kr. pr. bolig for 20 boliger.

    

   Øvrige salgsvilkår foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at prisen for de 3 grunde ved Asmild Mark fastsættes til 3.192.000 kr. pr. grund ekskl. moms og ekskl. kloaktilslutningsafgifter, og

    

   at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 22 Salg af bolig- og erhvervsgrunde i 2016 (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgettet til salg af byggegrunde i 2016

   På det oprindelige budget for 2016 var der afsat indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på i alt 44.840.000 kr. fordelt med 39.840.000 kr. til boliggrunde og 5.000.000 kr. til erhvervsgrunde.

    

   I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 er det oprindelige budget til boligformål forhøjet med 2.600.000 kr., og det oprindelige budget til erhvervsformål forhøjet med 13.700.000 kr. (tillagt kassebeholdningen).

    

   Der er i året frigivet 752.000 kr. af det oprindelige budget til salg af grunde til finansiering af bevillinger til andre formål (8 mindre ubebyggede arealer samt salg af tidligere materielgård i Stoholm) i 2016.

    

   Herudover er der givet bevilling på netto 3.128.000 kr. med forhøjelse af budgettet til salg af areal på kaserneområdet til opførelse af ungdomsboliger (Byrådet den 31. august 2016, sag nr. 32).

     

   Det korrigerede budget for det samlede grundsalg udgør herefter (44.840.000 kr. – 752.000 kr. + 2.600.000 kr. + 13.700.000 kr. + 3.128.000 kr.) 63.516.000 kr.

    

   Tabel 1

   (1.000 kr.)

   Oprindeligt budget

   Frigivet til andre formål i 2016

   Forhøjelse jf. ovenfor

   Korrigeret budget

   Boliggrunde

   39.840

   0

   5.728

   45.568

   Erhvervsgrunde

   5.000

   -752

   13.700

   17.948

   I alt

   44.840

   -752

   19.428

   63.516

    

     

   Det faktiske salg af byggegrunde i 2016

   Forvaltningen har lavet en opgørelse over det faktiske grundsalg for 2016 (indtil ultimo november måned).

    

   Der er i sagen medtaget de nødvendige rådighedsbeløb og bevillinger til det salg, der indtil nu er sket med overtagelse i 2016 og hvor bevilling ikke allerede er givet.

    

   Boligrunde

   Forudsætningerne for det oprindelige budget var, at der skulle sælges 65 boliggrunde og 2 storparceller, og at salget skete som en blanding af parcelhusgrunde og grunde til opførsel af tæt/lav byggeri.

    

   Der er solgt 67 parcelhusgrunde samt 2 storparceller med overtagelse i 2016 til en samlet sum af 45.463.000 kr.

    

   Der forventes ikke solgt flere boliggrunde med overtagelse i den resterende del af 2016, idet handler, der er indgået så sent på året, typisk sker med overtagelse i det nye år (og derved først regnes med i salget i 2017). Dette forventes også med de netop udbudte grunde i Arnbjerg, samt Asmild Dige.

    

   Salget af kommunale byggegrunde til boligformål fordeler sig på en række udstykningsområder, som fremgår af nedenstående Tabel 2:

    

   Tabel 2

   Område:

   Parcelhusgrunde

   Spangsbjerg Toft (Viborg)

   12

   Palleshøje (Viborg)

   1

   Hedeskrænten (Viborg)

   4

   Svalelunden (Viborg)

   4

   Møgelvang (Viborg)

   14

   Asmild Mark (Viborg)

   19

   Krokusparken (Stoholm)

   1

   Solvænget (Karup)

   1

   Nørreballe (Skals)

   1

   Agnetevej (Løgstrup)

   1

   Stenager (Ørum)

   2

   Lundager (Ørum)

   1

   Trekløvervej (Løvel)

   1

   Jordkløvervej (Løvel)

   1

   Kalkstensvej ((Mønsted)

   1

   Tapdrupvænget (Tapdrup)

   3

   I alt parcelhusgrunde

   67

   Egevænget 2, Hald Ege

   *)20

   Ungdomsboliger, Kasernen

   **)70

   I alt antal boliger

   157

    

   *) Salg af en storparcel til Boligselskabet Viborg til opførsel af 20 seniorboliger.

   **) Salg af en storparcel til Boligselskabet Sct. Jørgen til opførelse af 70 ungdomsboliger.

    

   Der har i 2016 ikke været tilbageskødet boliggrunde, men der er en enkelt boliggrund på Rishøjen, der er blevet byttet til en anden i samme område.

    

   Erhvervsgrunde

   Der er på nuværende tidspunkt solgt erhvervsgrunde for netto 17.600.000 kr. De solgte arealer udgør i alt ca. 73.628 m2. Der har i året været et tilbagekøb af Petersmindevej 15, så netto er der solgt arealer på i alt ca. 65.568 m2..

    

    

   Det økonomiske resultat (bolig- og erhvervsgrunde)

   Nedenstående Tabel 3 viser budgetbeløbene og det faktiske salg i 2016 (bolig og erhverv), hvortil der i sagen søges rådighedsbeløb.

    

   Tabel 3

   (1.000 kr.)

   Oprindeligt budget 2016

   Korrigeret budget 2016

   Heraf er bevilling / rådigheds-beløb frigivet

   Salg af grunde – endnu ikke frigivet

   Mindre-indtægt

    

    

    

   Boligformål

   39.840

   45.568

   3.128 

   42.335

   105

   Erhvervsformål

   5.000

   17.948

   0

   17.600

   348

   I alt

   44.840

   63.516

   3.128

   *59.935

   453

    

   * Rådighedsbeløb, som frigives i denne sag (59.935.000 kr.)

    

   Øvrige bemærkninger

   Der er forskel på størrelsen af bevillinger og rådighedsbeløb, fordi de 2 beløb ikke altid gives samtidig. Rådighedsbeløbet gives til et bestemt budgetår, hvor bevillingen kan dække en længere periode (eksempelvis kan der være givet bevillinger til salg af grunde i et helt udstykningsområde, hvor rådighedsbeløbene gives i det enkelte budgetår, efterhånden som grundene sælges). Til de grunde, der er solgt i 2016 mangler der således at blive givet bevilling for 49.918.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren forslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives anlægsindtægtsbevillinger på i alt 49.918.000 kr. med rådighedsbeløb på 59.935.000 kr. i 2016, og

    

   at indtægten på 59.935.000 kr. i 2016 finansieres ved, at rådighedsbeløbet på ”Diverse områder, salg af boliggrunde nedsættes med 42.335.000 kr., og at rådighedsbeløbet på kontoen ”Diverse områder, salg af erhvervsgrunde” nedsættes med 17.600.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

 • 23 Orientering om status på grundsalg til boligformål
 • 24 Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for bolig- og erhvervsgrunde - 2017
  • Sagsfremstilling

   Med henblik på fortsat salg af bolig- og erhvervsgrunde fastsætter Byrådet årligt grundpriser og øvrige salgsvilkår for det følgende år. Med denne sag fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2017.

    

   Priser og vilkår

   Grundpriserne er i Viborg Kommune fastsat til de mindstepriser, som fremgår af vedlagte oversigter - bilag nr. 1 vedr. boliggrunde og bilag nr. 2 vedr. erhvervsgrunde.

    

   Det bemærkes, at alle de udstykkede grunde i Arnbjerg (Arnbjerg Fælled og Skovhøjen) er med i bilag nr. 1, selvom en del af grundene er solgt. Dette skyldes, at der er en fortrydelsesfrist, og hvis nogen benytter denne, er priserne hermed fastsat m.h.p. et nyt udbud.

    

   De øvrige salgsvilkår fremgår af vedlagte bilag nr. 3.

    

   Det bemærkes, at Kommunen for nylig efter politisk godkendelse har tilbagetaget en erhvervsgrund på Petersmindevej. Med denne sag prisfastsættes grunden på ny med samme pris og øvrige vilkår, som de øvrige erhvervsarealer ved Petersmindevej.

    

   Udbudsmåder

   Kommunens salg af grunde sker i.h.t. Udbudsbekendtgørelsen, hvilket indebærer at der er følgende muligheder:

    

   Byrådet har hidtil fastsat minimumspriser, som grunden så er udbudt til. Denne metode muliggør, at Kommunen umiddelbart kan sælge til højestbydende (hvis buddet opfylder minimumsprisen), når fristen er udløbet.

    

   Byrådet kan også fastsætte en fast pris. Såfremt grundene udbydes med fast pris, kan der alligevel gives overbud. I så fald kan Kommunen ikke umiddelbart sælge til højeste bud, men skal først give alle, der har budt, mulighed for at komme med et nyt bud.

    

   Byrådet kan også undlade at fastsætte priser og udbyde med opfordring til at afgive et bud. I så fald kan der først indgås en handel efter byrådsgodkendelse af de enkelte salg.

    

   Henvendelse om priser på boliggrunde

   Byrådet har modtaget følgende henvendelse fra Bach Gruppen vedr. prisniveau for boliggrunde:

    

   ”Kære Byråd

    

   Jeg har med interesse set i referat fra Byrådsmødet den 26.10.2016, at I har valgt at prissætte grundene i Arnbjerg til mellem 650.000 og 875.000. Inkl. moms, inkl. udstykning, byggemodning og kloak.

    

   Jeg tror, at det beror på en misforståelse, at hvis priserne er lave, så sætter man noget i gang, det er rent faktisk omvendt. I er med til at fastholde priserne i Viborg nede ved denne beslutning.

    

   I Støvring og i øvrigt langt mindre byer ligger priserne mellem 850.000 – 1.100.000 på nyudstykninger.

    

   Det er ikke muligt for private at lave udstykninger med denne beslutning, og det tror jeg ikke, er hensigten fra byrådets side.

    

   Som eksempel kan jeg nævne, at vi er i gang med en lokalplan i Vejlevej 2, det er vel umiddelbart for en hver, at salgspriserne skal være lavere her end Arnbjerg, skal de så koste mellem 400.000 - 650.000? Jeg går ud fra, at Byrådet kender udstykningsprisen pr. grund, samt momsen salgs prisen, så det er ikke økonomisk muligt.

    

   Jeg møder gerne op til en drøftelse af denne udfordring og vedlægger en oversigt over gennemsnitlig huspriser for hele Danmark, se venligst Viborg / Silkeborg, det er et godt eksempel på, at vi desværre halte noget bagud. I Silkeborg koster et hus 12.114 pr. m2 i gennemsnit nyt/gammelt, i Viborg 8.725 pr.m2.  3.389 kr. i forskel.

    

   Venlig hilsen Lene Christensen, Bach Gruppen”

    

   Bilaget, som er nævnt i henvendelsen er vedlagt som bilag nr. 4.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at henvendelsen fra Bach Gruppen drøftes.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til hvilke grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2017, der skal indstilles til Byrådets godkendelse.

    

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Henvendelsen fra Bach Gruppen blev drøftet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at grundpriser på boliggrunde i Viborg by (anført som Viborg, Løgstrup og Tapdrup i kolonnen ”Område” i bilag nr. 1) i 2017 fastholdes på nuværende niveau,

    

   at grundpriser på boliggrunde uden for Viborg by i 2017 reduceres med 20 % (afrundet til nærmeste hele 10.000 kr.) i forhold til 2016,

    

   at øvrige salgsvilkår (bilag nr. 3) godkendes, og

    

   at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.

 • 25 Konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2017-20 blev det besluttet, at ”der øremærkes 2 mio. kr. til konvertering af Understøttende Undervisning til to-lærerordninger”.

    

   Børne- og ungdomsudvalget har siden præciseret at:

   • midlerne skal målrettes indskolingen, da der hovedsageligt vil være en ekstraudgift forbundet med behovet for flere timer i SFO.
   • der ved to-lærerordning forstås minimum at en af de to undervisere skal være uddannet lærer.

    

   Til udmøntning af de 2. mio. kr. kan peges på følgende modeller:

    

   Model 1: Fordeling efter elevtal i indskolingen

   De 2 mio. kr. fordeles efter elevtal i indskolingen. Elevtallet opgøres pr. 01-11 og budgettet udmøntes pr. 01-01.

    

   Denne model er administrativ enkel og den enkelte skole kan selv vurdere, hvordan de bedst muligt anvender midlerne. Til gengæld kan man ikke sikre, at pengene går direkte til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning, men kun at de går til styrkelse af indskolingen.

    

   Elevtaksten vil i model 1 blive ca. 460 kr. pr. elev pr. år. Den konkrete fordeling mellem skolerne for 2017 kan ses i bilag 1.

    

   Der er anvendt fordeling pr. elev og ikke pr. indskrevet i SFO, da det vurderes, at der kan komme en udgift i forhold til transport af de transportberettigede børn, der ikke går i SFO, som er indeholdt i taksten.

    

   Model 2: Central pulje med variabel takst

   De 2 mio. kr. fordeles efter konkret ansøgning fra den enkelte skole, i forhold til hvor mange klasser og hvor mange timer den enkelte klasse vil konvertere til to-lærerordning. Taksten pr. konverteret time vil så variere efter hvor mange ansøgninger, der kommer ind.

    

   Taksten vil altså afhænge af:

   • Hvor mange klasser, skolerne søger om at omlægge undervisningen for, i indskolingen.
   • Hvor mange timer, der søges om at omlægge for hver klasse.

    

   Hvis en skole ikke vælger, at alle indskolingsklasser skal konvertere understøttende undervisning til to-lærerordning på samme tidspunkt, skal der ligeledes afsættes et beløb til buskørsel for de elever, der ikke går i SFO og derfor evt. vil få brug for en ekstra hjemkørsel fra skolen.

    

   Der vil ud over ovenstående også skulle afsættes et beløb til administration af ordningen.

    

   Denne model giver incitament til at omlægge understøttende undervisning til to-lærer ordning. Hvis alle skoler vælger, at omlægge alle de UUV timer, som lovgivningen giver mulighed for, vil taksten pr. klasse være ca. 9.900 kr. pr. år eller ca. 2.475 kr. pr. årlig time, der konverteres. Denne takst kan også ses som en minimumstakst. Det skal dog bemærkes, at der skal fratrækkes et beløb til administration og kørsel.

    

   Omlægger alle skoler i stedet 2 af de ugentlige understøttende undervisningstimer for alle klasser, vil beløbet pr. klasse være det samme, men timeprisen det dobbelte. Er der kun få der søger, vil disse skoler få tildelt meget mere end det reelt koster at omlægge undervisningen. Er der kun en skole der søger til en klasse i en time, vil de få 2 mio. kr. Dette anses for usandsynligt, men er i princippet en mulighed.

    

   Den konkrete fordeling mellem skolerne for 2017 (hvis alle skoler søger til omlægning af alle timer) kan ses i bilag 1.

    

   Det foreslås, at der for alle modeller er ansøgningsfrist for kommende skoleår pr. 01-11 året før, med henblik på udmøntning for budgetåret.

    

   I overgangsåret vil der være frist for ansøgning for kommende skoleår den 01-02-2017 med henblik på udmøntning før sommerferien.

    

   Model 2a: Central pulje med variabel takst og maksimum.

   For at undgå uforholdsmæssig forfordeling af de skoler, der vælger at konvertere undervisningen, kan man som supplement til model 2, vælge at fastsætte en maksimal takst pr. time pr. klasse svarende til det en pædagogtime koster i en SFO (386 kr. pr time). Hver time der omlægges vil så maksimalt koste 15.440 kr. pr. år. Dette vil betyde, at der skal omlægges undervisning i 129 timer årligt, for at udnytte puljen på de 2 mio. kr.

    

   Model 3: Central pulje med fast takst

   Man kan som den sidste model vælge at fastsætte en takst, der sikrer, at ordningen ikke overskrider de 2 mio. kr. Med udgangspunkt i model 2 kunne denne takst være 2.475 kr. pr. klasse pr. time, der omlægges.

    

   Incitamentet i denne model til at omlægge undervisningen er ikke så stort som i model 2, fordi taksten pr. definition vil være lavere. Desuden vil dele af de 2 mio. kr. ikke komme skolerne til gode, hvis ikke alle skoler vælger at omlægge alle timer for alle klasser.

    

   Model 3a: Central pulje med fast takst efter ”først til mølle” princippet

   Man kunne også vælge, at sætte taksten til kostprisen på de 386 kr. efter ”først til mølle” princippet. I så fald ville der kunne søges om at omlægge i alt 129 årlige timers understøttende undervisning. Fordelen ved denne model vil være, at alle der omlægger er sikret, at få kostprisen dækket. Ulempen er, at ikke alle får mulighed for at omlægge undervisning med kompensation. Søges der ikke om alle 129 årlige timer, vil puljen ikke blive brugt.

    

   Også i model 3 og 3.a vil der skulle afsættes midler til kørsel og administration inden for de 2 mio. kr.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilken model midlerne til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning skal fordeles efter, med henblik på indstilling til Byrådet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at midlerne til konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning fordeles efter den i sagen anførte model 2 suppleret med model 2a

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 26 Genoptagelse af sag vedr. sammenlægning af skoledistrikter - Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet besluttede den 15-06-2016 (tillægssag 1) efter anmodning fra Børne- og Ungdomsudvalget, at stille sagen ”Skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre Skoler” i bero. Sagen blev stillet i bero på baggrund af følgende beslutning i Byrådet den 18-05-2016 (sag 18):

    

   ”Byrådet opfordrer borgmesteren til at indkalde partierne med partiledere og spidskandidater samt fagudvalg til forhandlinger om fremtidens folkeskole på denne side af sommerferien med henblik på at fremsætte forslag om Viborg Kommunes folkeskoles fremtid i høring inden årets udgang”.

    

   Ovenstående møde har nu været afholdt, hvorfor sagen ”Skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler” genoptages, med henblik på at få afklaret om mødet har givet anledning til en ny beslutning eller om sagen skal genoptages med den allerede vedtagne beslutning om sammenlægning af skoledistrikter.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet, at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker, fra og med skoleåret 2017/18 går på Søndre Skole.

    

   Sagsfremstilling og beslutning fra Byrådsmødet den 18-05-2016 (sag 18), der ligger til grund for sagen ”skoledistrikter – Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler” kan findes på dette link.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   om mødet mellem partiledere, spidskandidater og fagudvalg, har givet anledning til en ny beslutning eller om sagen vedrørende skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler skal genoptages med den allerede vedtagne beslutning om sammenlægning af skoledistrikter.

    

   Direktøren for Børn og Unge indstiller herudover til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   at fastholde beslutningen om at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker fysisk er placeret på Søndre Skole fra og med skoleåret 2017/18.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de nuværende skoledistrikter på Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler fastholdes, hvormed det oprindelige forslag bortfalder

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at fastholde beslutningen om at overbygningseleverne fra Finderuphøj skoles specialklasserækker fysisk er placeret på Søndre Skole fra og med skoleåret 2017/18.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 27 Om- og tilbygning på Vinkelvej 20 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sagsfremstilling

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30. august 2016 (sag nr. 1) præsenterede arkitekt Gorm Nielsen en helhedsplan for om- og tilbygning på Vinkelvej 20, der fra august 2019 skal huse Overlund Skole og Rosenvængets Skole.

    

   Som det har været Byrådet bekendt forud for det endelige køb i 2015, er der konstateret PCB i en del af Mercantecs bygninger på Vinkelvej 20. For at kunne håndtere PCB-saneringen så hensigtsmæssigt som muligt og i det nødvendige omfang foreslås det at gennemføre afgrænsede eksperimenter med fjernelse/nedbringelse af PCB frem til sommeren 2017.

    

   Det er aftalt med Mercantec, at Viborg kommune kan disponere over to undervisningslokaler i den PCB-inficerede fløj fra november 2016 til juli 2017. I denne periode vil håndværkere foretage eksperimenter med den nødvendige sanering, og niveauet af PCB vil blive målt. Rambøll, som har været benyttet af både Mercantec og Viborg Kommune i kortlægningen af PCB-omfanget, vil sammen med arkitekt Gorm Nielsen stå for disse målinger og anbefalingerne i forhold til samlede PCB-sanering.

    

   Det er endvidere aftalt med Mercantec, at Viborg Kommune lejer pavilloner og stiller dem til rådighed på matriklen som erstatning for de to inddragede undervisningslokaler.

    

   Endelig anmodes Byrådet om at frigive midler til antagelse af ekstern rådgiver til projektering af om- og tilbygningen på Vinkelvej 20. Fordelingen af udgifter, hvortil der søges bevilling, anslås at være følgende:

    

   Aktivitet

   Anslået udgift

   Sanering af de 2 lokaler - håndværkerudgift + PCB målinger

   kr. 250.000

   Rådgiverhonorar Gorm Nielsen og Rambøll

   kr. 50.000

   Leje, opstilling mv. af pavillon

   kr. 240.000

   Antagelse af ekstern rådgiver til projektering af om- og tilbygning

   kr. 960.000

   I alt

   kr. 1.500.000

    

   Finansiering

   Anlægsudgiften til eksperiment med PCB-sanering på Vinkelvej 20, leje af pavilloner frem til juli 2017 samt rådgiverhonorar udgør 1.500.000 kr. og kan finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget til formålet på investeringsoversigten 2017 for kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler”.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Overlund og Rosenvænget skoler” forhøjes med 1.500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, og

    

   at udgiften på 1.500.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver endvidere, at idrætsfaciliteterne på den ny skole i muligt omfang tilgodeser foreningslivets ønske om store regulære rum til fritidsbrug, f.eks. ved at der etableres fleksible vægge mellem de tre idrætssale.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver i øvrigt, at det videre arbejde med idræt og fritid i Viborg Østby varetages gennem Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 28 Overførsel af økonomi i forbindelse med etablering af Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Sammenfatning

   Tidligere blev en række understøttende og udgående indsatser til almenområdet leveret fra forskellige afdelinger i Børn & Unge. For at sikre almenområdet de bedst mulige vilkår for at løse opgaverne her, samles disse understøttende indsatser og funktioner pr. 1. januar 2017 i en ny fælles enhed nemlig Afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). Etableringen af PPL medfører samling og dermed overførelse af økonomiske ressourcer mellem politikområder.

    

   Baggrund

   Med udgangspunkt i ”Lys i Øjnene” arbejdes der i Børn & Unge for at fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber. I praksis skal dette gerne komme til udtryk ved følgende:

   -      flere børn end tidligere er en del af almenområdet

   -      alle børn og unge bliver tilbudt relevante indsatser og tilbud i nærmiljøet

   -      optimal udnyttelse af de ressourcer, der allerede på nuværende tidspunkt anvendes til udgående funktioner for at understøtte almenområdet

   -      udvidede muligheder for koordinerede og sammenhængende indsatser samt praksisnær og let tilgængelig rådgivning og tværprofessionelt samarbejde

    

   For at realisere ovenstående formål samles Børn & Unges understøttende, tværgående indsatser i PPL, hvis fornemmeste opgave bliver at støtte medarbejderne i almenområdet 0-18 år i etableringen af fællesskaber som beskrevet i Lys i øjnene. Den kommende nye enhed or tværgående indsatser 0-18 år skal:

   -      understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale til at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår

   -      indgå i Børn & Unges tidlige og forebyggende indsats, både hvad angår alder og problemudvikling

   -      sikre sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed

   -      sikre optimal anvendelse af de forskellige faglige kompetencer

    

   I PPL indgår det nuværende Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentrene på skoleområdet, PPR og understøttende funktioner i Familieafdelingen og Sekretariatet. PPL forankres i Familie & Rådgivning med en afdelingsleder.

    

   Økonomi

   PPLs økonomi består af budgetterne for de enheder, der indgår i afdelingen. Enkelte af disse er på nuværende tidspunkt placeret i andre politikområder. En samlet oversigt over sammensætningen af økonomien kan opgøres således

    

   Politikområde

   Enhed

   Økonomi 2017

   Familieområdet

   PPR

   24.598

   Fraværskonsulenter

   995

   Dagtilbud

   Ressourcekorpset

   13.140

   Sproghuset inkl.

   Legeteket

   7.715

   Administrativ medarbejder

   569

   Skoler

   Læringscentre på skolerne

   4.789

   Videnscenter motorik, Rosenvænget

   127

   I alt

    

   51.933

    

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at nettobevillingen til politikområdet Dagtilbud nedsættes med 21.425.000 kr. i 2017 og fremover

   at nettobevillingen til politikområdet Skoler og klubber nedsættes med 4.916.000 kr. i 2017 og fremover, og

   at nettobevillingen til politikområdet Familieområdet forhøjes med 26.340.000 kr. i 2017 og fremover.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at nettobevillingen til politikområdet Dagtilbud nedsættes med 21.425.000 kr. i 2017 og fremover

   at nettobevillingen til politikområdet Skoler og klubber nedsættes med 4.916.000 kr. i 2017 og fremover, og

   at nettobevillingen til politikområdet Familieområdet forhøjes med 26.340.000 kr. i 2017 og fremover.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

 • 29 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 1. september 2016 (sag nr. 3), med henblik på offentlig høring.

    

   Planforslaget fremlægges nu som (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune”.

    

   Baggrunden for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er, at det i forbindelse med den løbende omdannelse af Banebyen vil være nødvendigt at omlægge nogle af de kloakledninger, der ligger i de veje, som skal nedlægges. Energi Viborg Vand A/S vil i takt med etablering af nye veje og stier udskifte fælleskloakken til separatkloak, således at behovet for nødvendige anlægsarbejder i området forhåbentlig kan minimeres.

    

   Oversigtskort samt kortudsnit fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal, og kan hentes via dette link: Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018. Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

    

   Offentlig høring

   Der er modtaget to høringssvar til planforslaget, hvor der rejses spørgsmål til følgende: 

   ·           Ønsker ikke at afholde udgifter til omlægning af egen kloak,

   ·           Mulighed for nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund samt tilskud til etablering af nedsivningsanlæg.

    

   I henhold til gældende lovgivning er det grundejers ansvar at afholde udgifter til kloak på egen grund - herunder i forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak.

    

   Jævnfør tillægget til spildevandsplanen er der mulighed for at etablere hel eller delvis nedsivning af tag- og overfladevand, hvis grundejer ønsker det. Gældende ”betalingsvedtægt for spildevandsanlæg” giver imidlertid ikke mulighed for at give tilskud til etablering af nedsivningsanlæg.

    

   Høringssvar samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.

    

   Forvaltningens vurdering

   Tillægget er det juridiske grundlag for:

   ·           At de planlagte oplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak,

   ·           At grundejerne i de planlagte oplande kan påbydes at omlægge kloakken på egen grund fra fælles- til separatkloak,

   ·           At de nødvendige spildevandsanlæg jævnfør planforslaget kan etableres.

    

   Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af de planlagte kloakoplande er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. Forvaltningen har derudover vurderet, at indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre tillægget, hvilket begrundes med følgende:

   ·           Udgifter til omlægning af kloak på egen grund skal afholdes af grundejer,

   ·           Der kan etableres nedsivning, men der er ikke grundlag for at give tilskud til nedsivningsanlæg.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,

    

   at Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at bilag 4, ”Behandling af høringssvar”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og

    

   at Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt. 

    

   Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 30 Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.

    

   Tillægget vedrører omlægning fra fælles- til separatkloak i Banebyen, etablering af forsinkelsesbassiner med tilhørende spildevandsledninger samt etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg.

    

   Baggrund

   For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018”, kan erhverves. Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:  

   ·           Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan,  

   ·           Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.  

    

   Udover endelig vedtagelse af ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018”, vil ovenstående være opfyldt, såfremt Byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillægget.

    

   Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018”. Det drejer sig om:

   ·           Omlægning af fælleskloakeret område i Banebyen til separatkloak,

   ·           Etablering af forsinkelsesbassiner med tilhørende spildevandsledninger,

   ·           Etablering af øvrige spildevandstekniske anlæg. 

    

   Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

    

   Forvaltningens vurdering

   Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018” kan realiseres.

    

   Alternativ til en overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En overordnet principbeslutning om ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016

   Fraværende: Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i ”Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014 – 2018” for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

    

   Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 31 Forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvand - Sjørup - Vridsted
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Sjørup-Vridsted (bilag 1).  Indsatsplanen omfatter indvindingsoplandene til henholdsvis Sjørup og Vridsted Vandværk, som af Naturstyrelsen (nu SVANA) er udpeget som indsatsområder.

    

   Baggrund

   Regelgrundlag

   Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13 og 13a og efter de retningslinjer, der fastlægges i bekendtgørelse om indsatsplaner.

    

   Naturstyrelsen/SVANA har i 2011 meddelt Viborg Kommune, at både indvindingsoplandet Vridsted og de to indvindingsoplande til Sjørup er udpeget som ”indsatsområder med hensyn til nitrat”. Hermed er behovet for og pligten til at gennemføre en indsatsplan formelt slået fast i henhold til vandforsyningslovens § 13.

    

   I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal en indsatsplan sendes i offentlig høring i mindst 12 uger. Offentliggørelsen kan ske via Viborg Kommunes hjemmeside og i dagspressen.

    

   Formål

   Den generelle miljølovgivning rummer en række bestemmelser, der skal sikre, at der ikke sker en uacceptabel forurening af grundvandet. Formålet med indsatsplanen er at fastlægge den ekstra indsats, der vurderes at være nødvendig for at beskytte grundvandsressourcerne i det aktuelle område, så der også ud i fremtiden kan indvindes godt drikkevand i området.

    

   Fagligt grundlag 

   Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af en detaljeret kortlægning af geologi og grundvand i området gennemført af Naturstyrelsen (det nuværende SVANA) og som er afsluttet af Naturstyrelsen i 2011. Naturstyrelsens kortlægning er af Viborg Kommune suppleret med data fra tiden efter 2011 samt med nyeste datagrundlag fra Region Midt omkring forurenede grunde.

    

   Kortlægningen har dokumenteret, at der findes vigtige lokale grundvandsressourcer i området omkring Sjørup og Vridsted, men også at størstedelen af ressourcen er følsom overfor forurening fra overfladen. Som før nævnt er begge indvindingsoplande til Sjørup og Vridsted Vandværk vurderet som nitratfølsomme.

    

   Indsatsplanens tilblivelse

   Lokal arbejdsgruppe 

   Forslaget til indsatsplan er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens kortlægningsrapport i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som blev startet op i 2014. Den lokale arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra Sjørup Vandværk, Vridsted Vandværk, Landboforeningen Midtjylland, Landbo Limfjord, Region Midt, Naturstyrelsen Midtjylland og Viborg Kommune.

    

   Grundvandsforum 

   Et udkast til indsatsplanen har været forelagt Grundvandsforum den 7. november 2016. Referat fra mødet i Grundvandsforum er vedlagt som bilag 2.

    

   Grundvandsforum er et rådgivende råd nedsat i henhold til vandforsyningslovens § 12.

     

   Det nu fremlagte forslag til indsatsplan er rettet til på baggrund af de bemærkninger, der blev fremført ved mødet i Grundvandsforum. 

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Indsatsplanens bestemmelser

   Indsatsplanens kapitel 4 indeholder en række bestemmelser, der har det overordnede formål at beskytte grundvandet i området som en fremtidig drikkevandsressource. Indsatsplanens bestemmelser skal således sikre, at grundvandet i området har en kvalitet og mængde, så det kan indvindes og anvendes til drikkevand, eventuelt efter en simpel behandling for nogle naturligt forekommende stoffer som f.eks. jern, mangan, kuldioxid.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 14), at der som udgangspunkt og efter en konkret vurdering administreres efter ”Ny Viborg-model” i forbindelse med udarbejdelsen af drikkevandsindsatsplaner. Retningslinjerne for indsatsen overfor nitrat i denne indsatsplan er derfor udarbejdet med udgangspunkt heri. De vigtigste bestemmelser er nærmere beskrevet og kommenteret i bilag 3.

     

   Det videre arbejde

   En indsatsplan skal i offentlig høring i mindst 12 uger. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom. Der planlægges afholdt et offentligt møde indenfor den første halvdel af høringsperioden i samarbejde med landbruget og de 2 vandværker.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet, 

    

   at forslag til indsatsplan for grundvand/drikkevand Sjørup – Vridsted sendes i 12 ugers høring.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 01-12-2016

   Fraværende: Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, 

    

   at forslag til indsatsplan for grundvand/drikkevand Sjørup – Vridsted sendes i 12 ugers høring.

    

   Claus Clausen var fraværende.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

 • 32 Retningslinjer for tilskud til byjubilæer
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. december 2016 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På møde i Økonomiudvalget 23. januar 2013, sag nr. 23, besluttede udvalget følgende i forbindelse med behandling af en ansøgning om tilskud til byjubilæum i Rødkærsbro:

    

    

   ”BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2013

   Fraværende: Mette Nielsen

   Ansøgningen kan ikke imødekommes, jf. budgetforliget, hvorefter der alene ydes tilskud til byjubilæer i Viborg som hovedby og Bjerringbro som centerby med særlige forudsætninger.

    

   Der udarbejdes udkast til retningslinier for ydelse af tilskud til arrangementer i forbindelse med byjubilæer mv. i øvrige byer til godkendelse i Økonomiudvalget”.

    

   I 2013 modtog Rødkærsbro et tilskud på 50.000 kr. til markering af byjubilæum. Det samme gjorde Stoholm i 2014. På baggrund af en beregning af det gennemsnitlige tilskud pr. indbygger i tilfældet med Rødkærsbro og Stoholm, opnås et gennemsnitsbeløb pr. borger på ca. 25 kr. (100.000 kr. : 4164 = 24 kr.).

    

   I 2013 fik Bjerringbro et tilskud til byjubilæum. Her var beløbet på 350.000 kr. og en del af en beslutning ifm. budgetforlig, som gik specifikt på Viborg og Bjerringbro som centerby med særlige forudsætninger. Derfor indgår beløbet til Bjerringbro ikke i beregningen.

    

   Der foreligger aktuelt en ansøgning fra Hald Ege til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. markering af byens 100 års jubilæum i 2017, og forvaltningen har udarbejdet følgende udkast til retningslinjer for tildeling af tilskud til markering af byjubilæer:

    

   • Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv. Altså med 50 års interval.

    

   • Det foreslås, at der i forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 25 kr. pr. indbygger, som gælder for alle byer under 5.000 indbyggere. Byer med mere end 5000 indbyggere modtager 50 kr. pr. indbygger til jubilæum”.”
  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer.

  • Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer godkendes således:

   • Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.
   • I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer.
  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-12-2016

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at forslag til model for tildeling af tilskud til byjubilæer godkendes således:

   ·         Byer og landsbyer i Viborg Kommune kan søge om tilskud til markering af byjubilæum på følgende mærkedage: 100 år, 150 år, 200 år osv., altså med 50 års interval.

   ·         I forbindelse med bevilling af tilskudsbeløb til markering af byjubilæer anvendes en model med 40 kr. pr. indbygger for alle byer og landsbyer,

    

   at tilskud til byjubilæer finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget, og

   &n